r e k r y t o i n t i o h j e l m a

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "r e k r y t o i n t i o h j e l m a"

Transkriptio

1 Va a s a n k a u p u n g i n r e k r y t o i n t i o h j e l m a

2 REKRYTOINTITYÖRYHMÄN RAPORTTI Johdanto Kaupunginjohtaja asetti työryhmän selvittämään ja kehittämään kaupungille toimivan rekrytointiohjelman. Ohjelman laatimisessa tuli kiinnittää huomiota mm sähköiseen rekrytointiin, nuorten rekrytointiin, tasapainoiseen henkilöstörakenteeseen sekä yhteistyöhön yliopistojen, korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Työryhmän puheenjohtajaksi nimetiin Ville Rintamäki ja jäseniksi Maarit Broms, Eva Jussil, Minna Laatu, Veli-Matti Laitinen, Kari Dahlstén ja Seija Suomela. Työryhmän työhön kutsuttiin myös kasvatusviraston henkilöstöpäällikkö Irja- Helena Paavilainen. Kuntien uusien rekrytointien tarve vuoteen 2010 mennessä on yli uutta ammattilaista. Siitä eteenpäin työvoiman vaihtuvuus kasvaa entisestään. Uuden työvoiman palkkaaminen on aina suuri investointi, joten puhe työvoimapulasta ei saa johtaa harkitsemattomaan rekrytointiin. Seuraavassa tarkastellaan mitä tämä tarkoittaa Vaasan kaupungin osalta: Ennuste eläkkeelle siirtymisestä vuosina Vanhuuseläkkeelle Kokonaiseläköityminen Kuvio kuvaa ennustetta palvelussuhteessa olevan henkilöstön siirtymisestä vanhuuseläkkeelle lasketun henkilökohtaisen eläkeiän perusteella (KVTEL ja VEL). Luvuissa on huomioitu myös määräaikaiset palvelussuhteet. Vuoden 2004 alusta astui voimaan uusi eläkelaki. Lain mukaan vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 6368 vuoden iässä. Lakiuudistuksen tarkoituksena on myöhentää eläkkeelle siirtymistä. Eläkeiästä tuli samalla irtisanomisikä eli henkilö siirtyy eläkkeelle irtisanoutumalla irtisanomisaikoja noudattaen. Joustavan eläkeiän vaikutusta eläköitymiseen on vielä vaikea ennustaa. Ennusteen mukaan eläkkeelle jää vuosina henkilöstöstä määräaikaiset mukaan lukien noin 9,5 % eli 551 henkilöä. Eläkepäätösten (ml. ennenaikaiset eläkepäätökset) määrä tulee kaiken kaikkiaan olemaan suurempi kuin kuviossa (alempi käyrä) ennustettu vanhuuseläkkeelle siirtyminen. Henkilöstön eläköitymistä on tutkittu tarkastelemalla sekä vanhuuseläkkeelle siirtyvien määrää että arvioimalla vuosien toteutuman perusteella kokonaiseläköitymistä. Kaikkien eläkkeelle jäävien määrä verrattuna vanhuuseläkkeelle jääviin on 2,02 kertainen. Ylempi käyrä kuvaa kokonaiseläköitymistä kaikki eläkepäätökset huomioiden.

3 Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen myötä vaihtuvuus tulee lisääntymään tulevina vuosina. Kymmenen vuoden sisällä vajaa viidennes jää ennusteen mukaan vanhuuseläkkeelle. Henkilöstön ikäjakauman muutos ja tuleva suuri eläköityminen asettaa haasteita henkilöstön työssä jaksamiseen eläkeikään asti ja sekä vastaavasti uuden henkilöstön rekrytointiin. Henkilöstöstrategia Rekrytointi perustuu henkilöstöstrategian lähtökohtaan: Vaasan kaupunki on oikeudenmukainen työnantaja. Sillä on osaava, hyvinvoiva ja oikein mitoitettu henkilökunta, joka tuottaa ja järjestää kaupungin asukkaille laadukkaita palveluja riittävästi ja taloudellisesti. Vaasan kaupungin henkilöstöstragegiassa rekrytoinnin kehittämisestä on kirjattu seuraavaa: kehitetään toimiva rekrytointiohjelma/ -järjestelmä sisältäen sähköisen rekrytoinnin luodaan nuorten rekrytointiin oma malli kehitetään yhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa kaupungin henkilöstötarpeen tyydyttämiseksi tuetaan palkkapolitiikalla työvoiman saantia työvoimapulasta kärsivillä aloilla REKRYTOINTIPROSESSI Kaavio rekrytointiprosessista Suunnittelu ja tarveharkinta Hakumenettelyn ja kanavan v alinta Hakijoiden vertailu, haastattelut ja valinta Päätöksenteko ja täytäntöön pano, perehdytys Seuranta ja prosessin arviointi Sisäinen/ulkoinen haku Sisäistä rekrytointia suunnitellaan ja kehitetään. Osaamiskartoituksen ja kehityskeskustelujen pohjalta tarkistetaan oman henkilöstön osaaminen. Sisäinen rekrytointi osoittaa työnantajan arvostavan työntekijöitä ja se lisää henkilöstön motivaatiota. Työlainsäädäntö korostaa urasuunnittelua. Työnantajan on pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan etenemiseksi Osaamistarpeen määrittely; tehtävän täyttäminen entisin toimenkuvin ja pätevyysvaatimuksin on harvoin tarkoituksenmukaista. Jokainen avoin henkilöstönhankintatilanne antaa mahdollisuuden tarkastella osaamistarvetta. Toimenkuvan ja vaatimusten määrittely, esimerkiksi seuraavasti: - tehtävänimike - vastuut, valta ja vaikutukset - alaiset ja esimiehet - yleiskuva tehtävästä, miksi olemassa, keitä varten sitä tehdään - työn keskeiset osa-alueet ja niiden tarkempi kuvaus sekä - työn edellyttämä osaaminen.

4 Ulkoinen haku. Otetaan käyttöön sähköinen verkkohaku. Lisäksi harkittava muita hakulähteitä kuten sanoma- ja ammattilehdet sekä oppilaitosjulkaisut, messut, oppilaitostapahtumat, rekrytointipörssit jne. Työvoimatoimistoon ilmoitetaan aina avoimet paikat. Avoimet paikat ilmoitetaan myös kaupungin ilmoitustaulu. Hankintalähteen valintaan vaikuttavat: - organisaation imago - toimiala, koko ja sijainti - avoimen tehtävän luonne - organisaation rekrytointiosaaminen - käytettävissä oleva aika ja raha. Hakijoiden ja hakemusten käsittely Hakemukset käsitellään asiallisesti. Näin vahvistetaan hyvää työnantajakuvaa. Hakemukset jaotellaan ensin pätevyysvaatimukset täyttäviin hakemuksiin, joista toisessa vaiheessa valitaan ne, jotka kutsutaan haastatteluun ja/tai testeihin. On hyvä keskustella työyhteisön kanssa hakemuksista. Käytetään systemaattisesti lähtöhaastattelua, jotta voidaan tarvittaessa vahvistaa työnantajakuvaa. Lähtöpalaute toimii myös henkilöstön kehittämisen tukena. Henkilökohtainen haastattelu antaa syvempää tietoa lähdön syistä. Työhaastattelu on rekrytointiprosessin tärkeä vaihe. Siinä luodaan ensimmäiset ja voimakkaimmat käsitykset molemmin puolin. Haastattelua ei suoriteta yksin, eri ihmiset kiinnittävät huomiota eri asioihin ja silloin saadaan useampia näkökulmia. Mukaan otetaan myös valittavan henkilön yksiköstä edustaja tai ammattialan edustaja. Soveltuvuusarviota suositellaan käytettäväksi erityisesti päällikkötasolla. Se antaa viitteitä, jotka auttavat ennakoimaan, miten henkilö onnistuisi kyseisessä tehtävässä. Soveltuvuusarvio voi vahvistaa kokeneen haastattelijan saamaa käsitystä ehdokkaasta. Jos nämä ovat ristiriidassa, on syytä luottaa haastatteluun. Valintapäätös Päätöksentekoa ohjaa kuntalaki sekä viranhaltijalaki. Kuntalaki oikaisuvaatimus- ja valitusmenettelyineen ei ole kaikille työnhakijoille itsestään selvä. Siksi rekrytoijan on tärkeätä kertoa periaatteet esimerkiksi haastattelutilanteessa. Rekrytointiprosessista on hyvä tehdä muistio. Päätöksen muotoilussa tulee käyttää harkintaa. Samalla kun on huolehdittava yksilön identiteettisuojasta on muistettava kaupungin toiminnan läpinäkyvyys. Päätöstekstistä on syytä ilmetä muun muassa: - selvitys hakumenettelystä - tehtävän nimike ja kelpoisuusehdot - selvitys hakijoista: lukumäärä, kelpoisuusehtojen täyttäminen - valittavan hakijan palvelussuhteen alkaminen ja kesto, peruspalkka sekä muut tässä yhteydessä päätettävät palkanosat, koeajan soveltaminen - mahdollinen ehtolause terveydentilasta ja rikostaustan selvittämisestä. Ilmoitus päätöksestä annetaan kaikille hakijoille. Valitulle ilmoitetaan puhelimitse ja valitsematta jääneille lähetetään kohtelias kirje. Työhön tai uuteen tehtävään otettaessa on syytä käyttää koeaikaa.

5 Vaasan kaupungin henkilöstöstrategian mukaan perehdyttämisen lähtökohtana on, että palvelussuhteeseen otetulle alusta pitäen selvitetään hänen tehtävänsä painottaen hänen työnsä tärkeyttä työyksikön toiminnan kannalta. Perehdyttäminen alkaa työhönottohaastattelusta, jossa työnhakijat saavat perustiedot työstä ja palvelussuhteen ehdoista. Perehdyttämisen tarkoitus on valmentaa henkilö tehtäväänsä sekä tutustuttaa hänet työympäristöön, työoloihin, oman työyhteisön tavoitteisiin ja toimintaan sekä niiden muutoksiin. Perehdyttäminen on tärkeä osa henkilöstön kehittämistä ja työturvallisuustoimintaa. Perehdyttämisen avulla työntekijä saa perustan jatkuvalle kehittymiselle. Hänen työmotivaationsa kasvaa ja työturvallisuutensa paranee. Perehdyttämisen tavoitteet ovat: Perehdyttäminen * Esitellä työntekijälle oman hallintokunnan ja työpaikan olosuhteet ja yhteistoiminta, * Tutustuttaa työntekijä omaan työhönsä niin, että hän mahdollisimman nopeasti saavuttaa työvalmiuden, * Antaa työntekijälle kokonaisnäkemys kunnallishallinnon tärkeimmistä perusteista sekä kaupungin hallinnollisesta organisaatiosta, sen toimintaperiaatteista ja -tavoista Luodaan nuorten rekrytointiin oma malli Selvitetään jonkin korkeakoulun kanssa Vaasan kaupungin työnantaja-kuva esimerkiksi opinnäytetyönä. Selvityksen kohteena on sisäinen ja ulkoinen työnantajakuva. Selvityksen pohjalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Osallistutaan seudun rekrytointi- ja vastaaviin messutapahtumiin ja tarvittaessa ammattialakohtaisesti laajemmallekin alueelle. Yhteistyö oppilaitosten kanssa Kaupungista hyvänä työnantajana kerrotaan erityisesti peruskoulun päättöluokkalaisille, toisen asteen opiskelijoille sekä korkeakouluopiskelijoille Kaupunki tarjoaa toisen asteen, ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille työ- ja harjoittelupaikkoja tavoitteena kiinnostus pyrkiä kaupungille työhön. Mottona: työ itsessään on paras markkinoija. Järjestetään opiskelijoille vierailumahdollisuuksia kaupungin heidän alansa työpaikoille. Osallistutaan alueen rekrytointi- ja vastaaviin messutapahtumiin. Työvoiman saannin tukeminen työvoimapulasta kärsivillä aloilla palkkapolitiikan avulla Palkka- ja palkitsemisstragiaa valmisteleva työryhmä valmistelee työvoiman saannin tukemista työvoimapulasta kärsivillä aloilla palkkapolitiikan avulla

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta toimikunta Hallitus 5.11.2012 Valtuusto 12.11.2012 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta Hämeenkyrön kunta on arvostettu työnantaja SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 2. TYÖVOIMAN RIITTÄVYYS 2.1. Henkilöstövalinnat

Lisätiedot

TYÖNHAKUUN LIITTYVÄT MENETELMÄT

TYÖNHAKUUN LIITTYVÄT MENETELMÄT TYÖNHAKUUN LIITTYVÄT MENETELMÄT Työmarkkinat avoimessa haussa ja piilossa olevat työpaikat Rekrytointi on monimutkainen prosessi, joka alkaa yrityksen työvoiman tarpeesta ja päättyy enemmän tai vähemmän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kittilän kunta työnantajana: nykytilan analyysia ja katsaus tulevaisuuteen... 4 2 Kunnan henkilöstötyön

SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kittilän kunta työnantajana: nykytilan analyysia ja katsaus tulevaisuuteen... 4 2 Kunnan henkilöstötyön 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kittilän kunta työnantajana: nykytilan analyysia ja katsaus tulevaisuuteen... 4 2 Kunnan henkilöstötyön strategiset tavoitteet vuosille 2012-2020... 5 3 Kittilän

Lisätiedot

Toimihenkilörekrytointi

Toimihenkilörekrytointi Toimihenkilörekrytointi Toimihenkilörekrytointi teollisuusyrityksissä Lahden talousalueella LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet 1 1. Johdanto Kuhmon kaupungin strategiassa on yhdeksi keskeiseksi kehitettäväksi painoalaksi on päätetty palvelurakenteen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Osa tätä palvelurakenteen kehittämistä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 Kaupunginjohtajan tervehdys 1 Hyvä kaupungin työntekijä! Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on toimintamme perusedellytys. Niin kaupungin strategiassa kuin tässä henkilöstöstrategiassakin

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet 1 1. Johdanto Kuhmon kaupungin strategiassa on yhdeksi keskeiseksi kehitettäväksi painoalaksi on päätetty palvelurakenteen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Osa tätä palvelurakenteen kehittämistä

Lisätiedot

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Henkilöstöpalvelun johtokunta 26. 9.2012 Yhteistyötoimikunta 10.10.2012 Henkilöstöpalvelun johtokunta 14.12.2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 24.1.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 11.4.2013

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Uudistuva kunta Uusi Kunta 2017 3 Kuntaliitto Kuntatyö ja tuottavuus Sisällysluettelo Lukijalle...

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. Kauhavan kaupungin visio ja kehittämistavoitteet...3 2. Henkilöstöstrategian lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2020

Henkilöstöohjelma 2015-2020 Henkilöstöohjelma 2015-2020 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo Arvot, visio ja strategiset tavoitteet 2 Henkilöstöohjelma 3 Houkutteleva työnantaja 4 Osaava henkilöstö 5 Hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA HEPO 1(10) 27.08.04 YH 7.11.2002 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA 1. TARKOITUS 2. TAVOITTEET Henkilöstöstrategiassa määritetään yhtenäiset toimintaperiaatteet kuntayhtymän henkilöstöasioiden hoitamiselle.

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto Kauppatieteiden osasto Johtaminen ja organisaatiot Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Kandidaatin tutkielman ohjaajat

Lisätiedot

Kari Laine Kirsi Äijälä. Valitse. Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin

Kari Laine Kirsi Äijälä. Valitse. Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin Kari Laine Kirsi Äijälä Valitse oikein Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin Oppaan pdf-versiota on tarkoitus päivittää tarpeen mukaan. Päivitykset merkitään alla olevaan taulukkoon.

Lisätiedot

ONNISTUNUT REKRYTOINTI JA SITOUTTAMINEN

ONNISTUNUT REKRYTOINTI JA SITOUTTAMINEN ONNISTUNUT REKRYTOINTI JA SITOUTTAMINEN Case: Lammin Osuuspankki LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto/Yrityshallinto Opinnäytetyö Syksy 2008 Henna Ahvonen Mika Ollonqvist

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNTA Hyväksytty valtuustossa 17.3. SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Monia kiitoksen ääniä kuului valtuuston jäseniltä, kun henkilöstöstrategia hyväksyttiin

Lisätiedot

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot

Tervetuloa pro-joukkoomme!

Tervetuloa pro-joukkoomme! Tervetuloa pro-joukkoomme! Perehdytysopas Golf Talman klubiravintolaan LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Ravintolatoiminnan suuntautumisopinnot Opinnäytetyö

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS 2 Sisältö Sivu Johdanto 3 OSA 1 PALKKAUSJÄRJESTELMÄN PERUSTEET. 4 1. Palkkausjärjestelmä osana työyhteisön johtamista 4 1.1. Palkitseminen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

1. Henkilöstön rekrytointi (Eero Kuokkanen, Paula Tuomi, Miia Inna) 3. Osaaminen (Risto Laine, Päivi Laari, Tuula Pekkanen) Kunnanjohtaja.

1. Henkilöstön rekrytointi (Eero Kuokkanen, Paula Tuomi, Miia Inna) 3. Osaaminen (Risto Laine, Päivi Laari, Tuula Pekkanen) Kunnanjohtaja. LEMIN KUNTA HENKILÖSTÖSTRATEGIA 1. Johdanto Yhteistyötoimikunta aloitti henkilöstöstrategian laatimisen 29.9.2005 jakamalla strategian osa-alueisiin, joita valmistelivat seuraavat työryhmät: 1. Henkilöstön

Lisätiedot