Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa"

Transkriptio

1 Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa 1 Soveltamisala Tätä prosessikuvausta sovelletaan silloin, kun henkilö palkataan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden pituiseen määräaikaiseen työsuhteeseen. Prosessikuvauksesta voidaan perustellusta syystä poiketa dekaanin luvalla. 2 Prosessi 2.1 Prosessin käynnistyminen ja rekrytointitarpeen määrittely Rekrytointitarve perustuu Sibelius-Akatemian strategiseen henkilöstösuunnitteluun, johon aikataulutetaan vuosittain alkavat uudet rekrytoinnit. Yksittäisen professorin rekrytointiprosessi käynnistyy osastodekaanin aloitteesta. Sibelius- Akatemian dekaani sopii rekrytoinnin aloittamisesta Taideyliopiston rehtorin kanssa. Rekrytointiprosessi tulee käynnistää noin 18 kuukautta ennen sitä, kun valittavan henkilön on tarkoitus aloittaa tehtävässään. Osastodekaani vastaa, että tehtävää hoitavaa henkilöä kuullaan ennen rekrytointiprosessin aloittamista, mikäli kyseessä ei ole perustettava toimi. Osastodekaani vastaa myös siitä, että asianomaista aineryhmää tai aineryhmiä sekä osastoneuvostoa ja tarvittaessa muita osaston johtoryhmässä määriteltyjä tahoja kuullaan. Kuulemisen hoitaa osastodekaani tai hänen määräämänsä henkilö. Kuuleminen dokumentoidaan. 2.2 Rekrytointitoimikunnan kokoonpano Rekrytointitoimikuntaan kuuluu aina kyseisen osaston osastodekaani sekä dekaanin nimeämä toinen dekanaatin (varadekaanit, osastodekaanit) edustaja. Muut rekrytointitoimikunnan jäsenet valitaan rekrytointikohtaisesti. Dekaani nimittää muut jäsenet akateemista neuvostoa kuultuaan. Dekaani voi tarvittaessa täydentää rekrytointitoimikuntaa myöhemmin. Rekrytointitoimikuntaan voidaan kutsua Sibelius-Akatemian ulkopuolisia asiantuntijoita, mikäli se on tarpeen riittävän asiantuntemuksen takaamiseksi. Rekrytointitoimikunnan jäsenistä yli puolet tulee kuitenkin olla Sibelius-Akatemian henkilöstöä. 2.3 Rekrytointiselosteen laatiminen ja hyväksyminen Rekrytointitoimikunta laatii rekrytointiselosteen, joka sisältää toimen tehtävien ja toimintaympäristön kuvauksen, valintakriteerit sekä haku- tai kutsuprosessin kuvauksen. Rekrytointiselosteessa avataan myöhemmin laadittavaa rekrytointi-ilmoitusta tarkemmin tehtävän sisältö ja suuntaus eli se, 1

2 onko kyseessä ensisijaisesti taiteellinen vai tieteellinen professuuri. Selosteessa voidaan myös määritellä tarkemmin prosessissa käytettävät menettelytavat. Akateeminen neuvosto lausuu rekrytointiselosteesta ja ottaa kantaa täyttöprosessiin. Pääsääntöisesti rekrytointiseloste käsitellään rekrytointitoimikunnan valintaa seuraavassa akateemisen neuvoston kokouksessa, jolloin akateeminen neuvosto voi käydä jo rekrytointitoimikunnan valitsemisen yhteydessä lähetekeskustelun alustavasta rekrytointiselosteesta. Poikkeuksellisesti rekrytointiseloste voidaan käsitellä samassa akateemisen neuvoston kokouksessa kuin rekrytointitoimikunnan valinta. 2.4 Asiantuntijoiden valinta ja tehtävät Professorin tehtävää täytettäessä valitaan vähintään kaksi ulkopuolista asiantuntijaa arvioimaan erityisesti hakijoiden ansioiden arvoa eli hakijoiden pätevyyttä. Rekrytointitoimikunta valmistelee asiantuntijoiden valinnan akateemiselle neuvostolle, joka ottaa kantaa toimikunnan esitykseen. Dekaani vahvistaa valinnan. Rekrytointitoimikunta pitää yhteyttä asiantuntijoihin. Asiantuntijoille toimitetaan hakemusasiakirjat, rekrytointiseloste sekä hakijalistaus. Asiantuntijoilta pyydetään kohtuullisessa määräajassa kirjallinen lausunto hakijoiden taiteellisesta tai tieteellisestä pätevyydestä ja muusta taiteellisesta tai tieteellisestä ansioituneisuudesta. Kutsumenettelyä käytettäessä asiantuntijoilta pyydetään lisäksi kirjallinen kanta siihen, onko kutsuttavaksi aiottu henkilö kiistatta kelpoinen tehtävään. 2.5 Hakemusten käsittely Rekrytointitoimikunta päättää mahdollisten myöhästyneiden hakemusten käsittelystä hakuajan päättymisen jälkeen. Kaikkia kunkin toimen myöhästyneitä hakijoita on kohdeltava keskenään yhdenvertaisesti. Rekrytointitoimikunta valitsee ne hakijat, joiden hakemukset lähetetään asiantuntijoille arvioitaviksi. Asiantuntijat saavat kuitenkin tietoonsa kaikki hakijat ja halutessaan myös kaikki hakemukset. Asiantuntijat voivat halutessaan pyytää lisämateriaaliaja antaa arvionsa myös muusta kuin rekrytointitoimikunnan valitsemasta hakijasta. Rekrytointitoimikunta toimittaa asiantuntijoille hakemusasiakirjat ja rekrytointiselosteen. Rekrytointitoimikunta voi pyytää lisämateriaalia hakijoilta, jotka jatkavat asiantuntija-arviointiin. 2

3 2.6 Soveltuvuuden arviointi Rekrytointitoimikunta päättää asiantuntijalausuntojen perusteella soveltuvuusnäytteisiin kutsuttavistaja soveltuvuusnäytteen sisällöstä sekä suorittaa soveltuvuuden arvioinnin. Soveltuvuusnäytteen tulee olla sisällöltään sellainen, että sen avulla voidaan tasapainoisesti arvioida hakijoiden soveltuvuutta suhteessa hakuselosteessa mainittuihin tehtävänkuvan osaamisalueisiin. Soveltuvuusnäytteeseen tulee sisältyä opetusnäyte, mikäli kyse on tehtävästä, johon kuuluu opetusta. Hakijoiden soveltuvuuden arviointiin voidaan käyttää myös ulkopuolisella taholla teetettäviä soveltuvuustestejä. Rekrytointitoimikunta ottaa kantaa hakijoiden opetusansioihin, taiteellisiin ja/tai tieteellisiin ansioihin, kielitaitoon ja muihin ansioihin hakuasiakirjojen, asiantuntija-arvioiden, soveltuvuusnäytteen sekä oman arvionsa perusteella. Opetusnäytteen yhteydessä kuullaan myös opiskelijoita. Rekrytointitoimikunta haastattelee hakijat. Toimikunnan kokoonpano haastatteluissa ja näytteissä tulee pääsääntöisesti olla sama kaikkien hakijoiden kohdalla. Kutsumenettelyn ollessa kyseessä rekrytointitoimikunta toteaa kutsuttavan kiistattoman kelpoisuuden asiantuntijalausuntojen sekä oman arvionsa pohjalta. Toimikunta voi myös järjestää soveltuvuusnäytteen. Kiistattoman kelpoisuuden määritelmä pohjautuu yliopistolakiin sekä Taideyliopiston henkilöstösäännön sisältämiin professorin pätevyysvaatimuksiin. 2.7 Päätösesitys ja professorin valinta Rekrytointitoimikunta tekee päätösesityksensä valittavaksi henkilöksi soveltuvuusnäytteeseen osallistuneiden hakijoiden tai kutsumisen kohteena olevan henkilön taiteellisen tai tieteellisen ansioituneisuuden, asiantuntijalausuntojen, opetusansioiden arvion, kielitaidon, haastattelun, soveltuvuusnäytteiden ja muiden mahdollisten selvitysten perusteella. Päätösesitys perustuu kokonaiskäsitykseen soveltuvuusnäytteeseen osallistuneiden hakijoiden tai kutsumisen kohteena olevan henkilön kelpoisuudesta, pätevyydestä ja soveltuvuudesta siihen tehtävään, joka rekrytointiselosteessa on määritelty. Rekrytointitoimikunnan puheenjohtaja valmistelee kirjallisen lausunnon koskien toimikunnan esitystä toimeen valittavasta henkilöstä. Rekrytointitoimikunta voi myös esittää toista henkilöä varasijalle. Akateeminen neuvosto ottaa kantaa rekrytointitoimikunnan päätösesitykseen. Dekaani tekee Taideyliopiston rehtorille esityksen professorin tehtävään valittavasta henkilöstä. Kutsumenettelyä esittäessään dekaani toteaa kutsuttavan kiistattoman kelpoisuuden. Rehtori tekee rekrytointipäätöksen dekaanin esityksen pohjalta. 3

4 3 Toimijat ja roolit 3.1 Taideyliopiston rehtori Nimittää professorit dekaanin esityksestä 3.2 Dekaani Vastaa akatemian strategisesta henkilöstösuunnittelusta Sopii professorirekrytoinnin aloittamisesta rehtorin kanssa Vastaa rekrytointiprosessista akatemiatasolla Nimeää rekrytointitoimikunnan vaihtuvat jäsenet akateemista neuvostoa kuultuaan Päättää rekrytointiselosteesta ja -menettelystä akateemista neuvostoa kuultuaan Kutsuu asiantuntijat akateemista neuvostoa kuultuaan Päättää hakuajan jatkamisesta tai prosessin keskeyttämisestä Tekee rehtorille ehdotuksen valittavasta henkilöstä akateemista neuvostoa kuultuaan 3.3 Osastodekaani Käy tehtävää hoitavan henkilön kanssa keskustelun toimenkuvasta ja tehtävän jatkosta noin 18 kk ennen palvelussuhteen päättymistä Tekee aloitteen dekaanille rekrytointiprosessin käynnistämisestä Vastaa asianomaisten aineryhmien sekä osastoneuvoston kuulemisesta Valmistelee rekrytointitoimikunnan vaihtuvien jäsenten valinnan Osallistuu rekrytointitoimikunnan toimintaan sen pysyvänä jäsenenä 3.4 Akateeminen neuvosto Lausuu dekaanille rekrytointitoimikunnan vaihtuvien jäsenten valinnasta Lausuu dekaanille rekrytointiselosteesta ja ottaa kantaa täyttöprosessiin Ottaa kantaa asiantuntijoiden valintaan Ottaa kantaa rekrytointitoimikunnan päätösesitykseen 3.5 Rekrytointitoimikunta Valmistelee rekrytointiselosteen ja täyttöprosessin Valmistelee asiantuntijavalinnat Päättää myöhästyneiden hakemusten käsittelemisestä Tekee tarvittaessa esikarsinnan asiantuntijoille lähetettävistä hakemuksista 4

5 Päättää soveltuvuuden arvioinnin sisällön Päättää soveltuvuusnäytteisiin kutsuttavista asiantuntijalausunnot huomioiden Arvioi ansiot ja soveltuvuusnäytteen sekä huolehtii siitä, että opiskelijoita kuullaan opetusnäytteestä Tekee akateemiselle neuvostolle ehdotuksen valittavasta henkilöstä 3.6 Sibelius-Akatemian johtokunta Lausuu dekaanille Sibelius-Akatemian strategisesta henkilöstösuunnitelmasta vuosittain suunnitelman päivittämisen yhteydessä. 3.7 Asiantuntijat Antavat lausunnon hakijoiden ansioista ja pätevyydestä suhteessa rekrytointiselosteessa asetettuihin toimen tehtäviin ja valintakriteereihin Kutsumenettelyn kyseessä ollessa ottavat kantaa siihen, onko esitetty henkilö kiistatta kelpoinen tehtävään Dekaani as Auvinen 5

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta 2011 hyväksynyt Oulun yliopiston

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat

Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat PEFC FI 1004:2009_v3 Versio 3 13.5.2013 Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) 24.03.2015 Aika 24.03.2015, 14:04-14:50 Paikka Joensuu M302 ja Kuopio ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Peltola Heli professori, jäsen 1-16 Friberg

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT 1 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä TUO.

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 17.03.2014 Aika 17.03.2014, 13:00-14:40 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-24

Lisätiedot

Työnantaja ei saa menetellä työsuhteessa tavalla, joka voi vaarantaa yliopistolain 6 :n mukaista tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta.

Työnantaja ei saa menetellä työsuhteessa tavalla, joka voi vaarantaa yliopistolain 6 :n mukaista tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta. OHJEITA PROFESSORILLE TYÖSOPIMUKSEN TEKOON Työsuhde perustuu työsopimukseen, jossa sovitaan työn tekemisestä toiselle palkkaa tai muuta vastiketta vastaan työnantajan johdolla ja valvonnan alaisena. Virkasuhde

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti 10.5.2013 1 (18) Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013 n loppuraportti 1 Taustaa 2 2 Valintatyöryhmän kokoonpano 2 3 Valintatyöryhmän tehtävät

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

Konsortiohakemus 1.7.2015

Konsortiohakemus 1.7.2015 1 Konsortiohakemus 1.7.2015 Tämä on Suomen Akatemian hakuilmoituksiin liittyvä ohjeistus konsortiohakemuksen perusteista, jättämisestä, tarvittavista liitteistä ja liitteiden laatimisohjeista sekä hakemuksen

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT TARKASTUSSÄÄNTÖ 2000 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 31.1.2000/7 Voimaantulo 1.3.2000 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Tarkastussääntö 1(9) TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Muutos KV 24.1.2005 13, 2 Lautakunnan kokoonpano Muutos KV 19.11.2012 117 5 Tilintarkastajan valinta Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ

ORIVEDEN KAUPUNKI YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2001 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ...5 1 Yhteistoimintamenettelyn perusta ja tarkoitus... 5 2 Yhteistoiminnan osapuolet... 5 3 Kaupungin

Lisätiedot

1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry.

1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 1 LUKU: NIMI, TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TILIKAUSI 1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 2 Kielet ja kotipaikka. Yhdistyksen kieli on suomi ja kotipaikka Rovaniemi

Lisätiedot

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Konsernihallinto Tutkimus- ja opetusryhmä Tutkimuseettiset toimikunnat TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN

Lisätiedot

Tiivistelmä kehysasetuksesta

Tiivistelmä kehysasetuksesta 1 (11) Tiivistelmä kehysasetuksesta Johdanto Yleissäännöt YVM:n organisaatio EKP:n kehysasetuksen (SSM Framework Regulation 1 ) tavoitteena on yhteisen valvontamekanismin (YVM) tehokkaan toiminnan varmistamiseksi

Lisätiedot