Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...52 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...54 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...55 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...58 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...77 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...83 Oikaisuja Rättelser...84 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...85 TIEDONANTOJA MEDDELANDEN...87

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) (730) KRAFT FOODS SVERIGE INTELLECTUAL PROPERTY AB, Upplands Väsby, Upplands Väsby, SE (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat oranssi, keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i orange, gult och vitt. (511) 30 (111) (210) T (220) ARICENT GROUP

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ARICENT GROUP, Grand Cayman, Grand Cayman, KY (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 35, 37, 40, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) TALENTUM MEDIA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 16, 41 (111) (210) T (220) TURVAHAKE (730) LEONFI OY, Ranua, Ranua, FI (511) 31 (111) (210) T (220) EKOFLEX TULEVAISUUDESSA SE LIIKUTTAA KOKO MAAILMAA (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 4, 35, 37, 39

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Poikkitieteelliset Haalaribileet (730) TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPATIETEIDEN OPISKELIJAT - BOOMI RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) RAVINTORAISIO OY (2), Raisio, Reso, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30, 32 (111) (210) T (220) KAARI (730) KEVA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 36, 41, 42, 44, 45 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning MATEX (730) MATEX OY, Turku, Åbo, FI (740) Adbon Oy (511) 18, 25 (111) (210) T (220) théhuone teetä maailman huipuilta (730) N & N LINDGREN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) WALOA (730) VIIHDEJAKELU SALES & TRADE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 4 (111) (210) T (220) Granger (730) SANDVIK, TAPIO KALERVO, Nivala, Nivala, FI (511) 12

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) ARCTIC STORM (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 30 (111) (210) T (220) COSHORT (730) WRITER'S BLOCK OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) ONNIOON ON OY, Kaarina, S:t Karins, FI (511) 16, 20 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FINTOTO OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) Yano (730) BERGIUS, HANNU EERO OSKARI, Kangasala, Kangasala, FI, LAAKSONEN, JUUSO TANELI, Valkeakoski, Valkeakoski, FI (511) 25, 41 (111) (210) T (220) Oman kylän (730) ELONEN OY LEIPOMO, Jämsä, Jämsä, FI (511) 30, 43 (111) (210) T (220) Tampere po russki

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LOW BUDGET OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 35, 39 (111) (210) T (220) (730) UKI ARKKITEHDIT OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 42 (111) (210) T (220) MODO JET (730) M-REAL OYJ (M-REAL CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 16 (111) (210) T (220) MODO PREPRINT (730) M-REAL OYJ (M-REAL CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 16

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) MODO MEDIA (730) M-REAL OYJ (M-REAL CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 16 (111) (210) T (220) Elämäntaidefoorumi (730) ELÄMÄNTAIDEYHDISTYS RY, Lohja, Lojo, FI (511) 35, 44 (111) (210) T (220) PURALMATT (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 2, 6 (111) (210) T (220) MAD WOLF productions

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AUVINEN, MARKO TAPANI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 28, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) FINTRAVEL TOUR OPERATORS OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 36, 39, 43 (111) (210) T (220) LUMENE ILLUMINATING ANTI-AGE BB CREAM (730) LUMENE OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) PIHAMAA (730) PIHAMAA, JANNE JUHANI, Asikkala, Asikkala, FI (511) 31, 32, 33 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KOHIWOOD (730) KOHI-GROUP OY, Soini, Soini, FI (511) 19, 20, 37 (111) (210) T (220) (730) SSANGYONG MOTOR COMPANY, Kyungki-Do, Kyungki-Do, KR (740) Kespat Oy (511) 12 (111) (210) T (220) delirote (730) NYMAN, HARRI SEPPO ENSIO, Pirkkala, Birkala, FI (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) Joogaa työpöydällesi (730) LAURONEN, JENNY ELISABET, Turku, Åbo, FI (511) 9, 16, 41

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) OKTO (730) OUTOKUMPU CHROME OY, Tornio, Torneå, FI (511) 19 (111) (210) T (220) Valtteri (730) VR-YHTYMÄ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 12, 37, 39, 41 (111) (210) T (220) KAPTEENI SAPELIHAMMAS (730) KAPTEIN SABELTANN AS, Kristiansand, Kristiansand, NO (740) Benjon Oy (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KAPTEIN SABELTANN AS, Kristiansand, Kristiansand, NO (740) Benjon Oy (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) (730) BIOLIN OY, Eura, Eura, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i blått, vitt och svart. (511) 2, 31 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (591) Merkin väri on violetti. - Märket utförs i violett. (511) 25 (111) (210) T (220) VAASAN MANSIKKAPIIRAS (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) K.P (730) PRO KALASTUS OY, Hämeenkyrö, Tavastkyro, FI (511) 28 (111) (210) T (220) Easytape (730) SAFARISHOP FINLAND OY, Kempele, Kempele, FI (511) 21, 26, 44 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ESTOVER OÜ, Tallinna, Tallin, EE, SUOMEN MYYNTIAGENTIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 29 (111) (210) T (220) MOLA (730) METSÄ TISSUE OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 3, 16, 21, 28 (111) (210) T (220) TENTO (730) METSÄ TISSUE OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 3, 16, 21, 28 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) USKALI, JANNE TOM, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja keltainen. - Märket utförs i svart, vitt och gult. (511) 12, 16, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) DCON DESIGN CONNECTION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) INGMAN ICE CREAM OY AB, Sipoo, Sibbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) KOSKI (730) CONOR OY, Kokkola, Karleby, FI, KOSKINEN, MANNE, Kokkola, Karleby, FI (511) 9, 18, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) DOMUSET OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 44, 45 (111) (210) T (220) life protection (730) LEHTINEN, TIMO VESA, Tuusula, Tusby, FI, NIIRANEN, OLLI, Järvenpää, Träskända, FI (511) 11 (111) (210) T (220) OUTBREAK

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BASIC-FASHION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) EMMA JA ELIAS (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 36 (111) (210) T (220) RAUTAA (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 28, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) HÄMEEN PUUVERKKO OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 19, 20, 37

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) HAPPY ANGLER (730) OY HONG KONG IMPORT LTD, Vantaa, Vanda, FI (740) John-Henrik Spåre (511) 25, 28, 35 (111) (210) T (220) (730) YAN WAL YUN CORPORATION GROUP CO., LTD., Bangkok, Bangkok, TH (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, vihreä, oranssi, valkoinen, keltainen, musta, harmaa, beesi ja ruskea. - Märket utförs i rött, grönt, orange, vitt, gult, svart, grått, beige och brunt. (511) 30 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) YAN WAL YUN CORPORATION GROUP CO., LTD., Bangkok, Bangkok, TH (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, vihreä, ruskea, valkoinen, keltainen, musta, harmaa, sininen, roosa, vaaleanpunainen ja beesi. - Märket utförs i rött, grönt, brunt, vitt, gult, svart, grått, blått, rosa, ljusrött och beige. (511) 30 (111) (210) T (220) (730) FONDIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 35, 36, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) RAMEC

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) Y RAUNISTO OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (740) Taisto Nieminen (511) 7, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) METSÄLIITTO OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 1, 16, 17, 19, 21, 35, 40, 42, 44 (111) (210) T (220) (730) METSÄLIITTO OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 1, 16, 17, 19, 21, 35, 40, 42, 44

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) IPMAX (730) AMANDALEX OY, Kauniainen, Grankulla, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) (730) DEXTOR SALES OY, Varkaus, Varkaus, FI (511) 14, 24, 25 (111) (210) T (220) SeAMK FramiPro (730) SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PURMONEN, ALEKSI, TOIMINIMEN TYORA HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 25, 43 (111) (210) T (220) THE GANGUT REGATTA (TGR) (730) SUOMEN PURJELAIVASÄÄTIÖ - SEGELFARTYGSSTIFTELSEN I FINLAND, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) QSurf (730) UNIQOTEQ OY, Turku, Åbo, FI (740) Papula Oy (511) 9, 38, 41, 42 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) UNIQOTEQ OY, Turku, Åbo, FI (740) Papula Oy (511) 9, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) Esimiestyön V10 (730) PROTULOS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) INVILLA YHTIÖT OY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 35, 36, 37, 39 (111) (210) T (220) REDESAN

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) REDESAN OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) VirtuaaliTalousjohtaja (730) ICONOMIX OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35 (111) (210) T (220) (730) EKLÖF, JARMO HEIKKI TAPANI, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 16, 24, 28 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OSUUSKAUPPA VARUBODEN-OSLA HANDELSLAG, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) Härän Huokaus (730) PITOAPU WANHA KUTTULA OY, Sastamala, Sastamala, FI (740) Asianajotoimisto Legistum Oy (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) Sonnin Mylväys (730) PITOAPU WANHA KUTTULA OY, Sastamala, Sastamala, FI (740) Asianajotoimisto Legistum Oy (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) KIMSAFE (730) WATTS HOLDING SWEDEN AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) Benjon Oy (511) 7, 9

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (320) (330) JP (310) NANOENERGY (730) TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Kolster Oy Ab (511) 12 (111) (210) T (220) (730) WAXL GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FREE-BAJA OY, Pieksämäki, Pieksämäki, FI (591) Merkin värit ovat sininen, punainen, valkoinen, oranssi, ruskea, keltainen, violetti, vihreä ja musta. - Märket utförs i blått, rött, vitt, orange, brunt, gult, violett, grönt och svart. (511) 16, 25, 28 (111) (210) T (220) (730) TALENT CENTER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat harmaa, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i grått, blått och vitt. (511) 35, 40, 41 (111) (210) T (220) Ruokatreffit (730) DYNAMO ADVERTISING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 35, 43

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) YHW CONSULTING OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja musta. - Märket utförs i grönt och svart. (511) 35 (111) (210) T (220) Helsinki10 Concept Store (730) PUEBLO PICTURES OY, Järvenpää, Träskända, FI (511) 25 (111) (210) T (220) Mainoskumi (730) RUBIT OY, Kauniainen, Grankulla, FI (511) 16, 17, 35, 44 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KOKKOLAN HALPA-HALLI OY, Kokkola, Karleby, FI (511) 24 (111) (210) T (220) (730) WILLMAN, ALAYA ANNELI, TOIMINIMEN A-FILES BALANCE HALTIJANA, Vantaa, Vanda, FI, MIETTINEN, ULLA SATU SINIKKA, Kerava, Kervo, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, keltainen, vihreä, sininen, violetti, punainen, vaalea turkoosi, tumma turkoosi ja musta. - Märket utförs i orange, gult, grönt, blått, violett, rött, ljust turkos, mörkt turkos och svart. (511) 16, 28, 41 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 32 (111) (210) T (220) SNAPSTER (730) PERNOD RICARD FINLAND OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 33, 43 (111) (210) T (220) (730) MQ RETAIL AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) Benjon Oy (511) 9, 14, 18, 25

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) HAIR HIDE (730) PÄIVÄRINTA, JARNO, Kuusamo, Kuusamo, FI, PÄIVÄRINTA, SINIKKA MARJUT, Kuusamo, Kuusamo, FI (511) 25 (111) (210) T (220) DIPLOMAG (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) UNNALIINA KY, Lahti, Lahtis, FI (511) 18, 25, 35 (111) (210) T (220) RANU maanparannusrae

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LAKEUDEN ETAPPI OY, Ilmajoki, Ilmola, FI (511) 1 (111) (210) T (220) Epasteria (730) SEINÄJOEN SEUDUN ELINKEINOKESKUS-LIIKELAITOS, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 43 (111) (210) T (220) Obesivita (730) SABORA PHARMA OY, Karkkila, Högfors, FI (511) 3, 5, 10 (111) (210) T (220) (730) ASIANA AIRLINES, INC., Soul, Söul, KR, KUMHO INDUSTRIAL CO., LTD., Naju-Si, Jeollanam-Do, Naju-Si, Jeollanam-Do, KR (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat harmaa ja punainen. - Märket utförs i grått och rött. (511) 35, 38, 39

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Dreamhair (730) SAFARISHOP FINLAND OY, Kempele, Kempele, FI (511) 21, 26, 44 (111) (210) T (220) VAASAN ISOÄIDIN SUKLAASYDÄN (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) Löydä ydin (730) MAINOSTOIMISTO KEHRÄSAAREN ATOMI OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Pike Paradise

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND RF, Vaasa, Vasa, FI (511) 39 (111) (210) T (220) (730) LASTEN PÄIVÄN SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat ruskea, keltainen, vaaleansininen, punainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i brunt, gult, ljusblått, rött, svart och vitt. (511) 30, 32, 43 (111) (210) T (220) (730) UITTOKALUSTO OY, Savonlinna, Nyslott, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 8 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TAMPEREEN YLIOPISTO, Tampere, Tammerfors, FI (511) 5, 10, 41, 42, 44 (111) (210) T (220) (730) AUTOMAALAAMO & HUOLTO KIRJAVAINEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 12, 37 (111) (210) T (220) SUNSERA (730) NIEMI, PANU MATIAS, Sastamala, Sastamala, FI (511) 20, 35 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning DOORIT (730) NIEMI, PANU MATIAS, Sastamala, Sastamala, FI (511) 20, 35 (111) (210) T (220) Health City (730) COR GROUP OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) mattoviikset (730) KORKATTI, MIKA ANTERO, Lempäälä, Lempäälä, FI (511) 6, 37 (111) (210) T (220) Rimpsula (730) KEKÄLÄINEN, ANNE-MARIKA SUSANNA, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 3, 20, 25 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI kotimo (730) KULTAKERAMIIKKA OY, Pihtipudas, Pihtipudas, FI (511) 20, 21, 25 (111) (210) T (220) Rock, runo & rakkaus (730) POHJOINEN & ETELÄ MEDIA COMPANY OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 25, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) AB CHIPSTERS FOOD OY, Maarianhamina, Mariehamn, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, keltainen, oranssi, punainen ja vihreä. - Märket utförs i svart, vitt, gult, orange, rött och grönt. (511) 29, 30, 31

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) ENERGIALÄHETTILÄS (730) VAASANSEUDUN KEHITYS OY - VASAREGIONENS UTVECKLING AB, Vaasa, Vasa, FI (511) 35 (111) (210) T (220) TAMREX (730) TAMREX OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 1, 7, 9, 16, 17, 18, 22, 25 (111) (210) T (220) (730) SARJALAITE OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (511) 6, 7, 12 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Professorin (730) YLIOPISTON APTEEKKI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 5, 10 (111) (210) T (220) Tocoman (730) TOCOMAN GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 37, 38, 42 (111) (210) T (220) LivePhoto (730) THINGLINK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) LÄHIASU (730) FINNSVALA KY, Kärsämäki, Kärsämäki, FI (511) 25 (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Strandverk (730) WESTERHOLM, MARINA, Porvoo, Borgå, FI (511) 20, 24, 41 (111) (210) T (220) be&liv (730) SULATTAMO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 20, 21, 24, 28 (111) (210) T (220) omnomics (730) EUFORMATICS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 42, 44 (111) (210) T (220) SOFIE (730) SYFO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI MENNINKÄINEN (730) TRANS-CLEAN OY, Järvenpää, Träskända, FI (511) 3 (111) (210) T (220) PÄIVÄNSÄDE (730) TRANS-CLEAN OY, Järvenpää, Träskända, FI (511) 3 (111) (210) T (220) men/n (730) NISKANEN, KATRI, TOIMINIMEN DESIGN BY KATRI NISKANEN HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) Vertaiskoto (730) SUOMEN PAKOLAISAPU RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) APICASYSTEM (730) APICA AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Seppo Laine Oy (511) 38, 41, 45 (111) (210) T (220) HKG BioNear (730) TUROS TEAM AVOIN YHTIÖ, Kuopio, Kuopio, FI (511) 7, 9, 11 (111) (210) T (220) (730) ARTEMENKO, MARYNA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 10, 41, 44 (111) (210) T (220)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Laiskajaakko (730) TEERENPELI YHTIÖT OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 32, 33 (111) (210) T (220) Hippaheikki (730) TEERENPELI YHTIÖT OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 32, 33 (111) (210) T (220) Rentoreino (730) TEERENPELI YHTIÖT OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 32, 33 (111) (210) T (220) Luomuleevi (730) TEERENPELI YHTIÖT OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 32, 33 (111) (210) T (220)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Pakkaspaavo (730) TEERENPELI YHTIÖT OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 32, 33 (111) (210) T (220) Vauhtiveikko (730) TEERENPELI YHTIÖT OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 32, 33 (111) (210) T (220) Sauhusanttu (730) TEERENPELI YHTIÖT OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 32, 33 (111) (210) T (220) Kaurakaapo (730) TEERENPELI YHTIÖT OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 32, 33 (111) (210) T (220)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Mahtimikko (730) TEERENPELI YHTIÖT OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 32, 33 (111) (210) T (220) Teezer (730) TEERENPELI YHTIÖT OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 32, 33 (111) (210) T (220) Leuhkalasse (730) TEERENPELI YHTIÖT OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 32, 33 (111) (210) T (220) Jatsijussi (730) TEERENPELI YHTIÖT OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 32, 33 (111) (210) T (220)

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Touhupetteri (730) TEERENPELI YHTIÖT OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 32, 33 (111) (210) T (220) (730) LEMMINKÄINEN OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat tummansininen, oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i mörkblått, orange och vitt. (511) 37, 42, 45 (111) (210) T (220) Miss Finest (730) PLASTIIKKAKIRURGIA FIN-EST OY AB, Raasepori, Raseborg, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (591) Merkin värit ovat musta, ruskea ja punainen. - Märket utförs i svart, brunt och rött. (511) 3, 5, 21 (111) (210) T (220) BEACAN (730) BEACON FINLAND LTD OY, Rauma, Raumo, FI (740) Turun Patenttitoimisto Oy - Åbo Patentbyrå Ab (511) 6, 7, 42 (111) (210) T (220) BEALOK (730) BEACON FINLAND LTD OY, Rauma, Raumo, FI (740) Turun Patenttitoimisto Oy - Åbo Patentbyrå Ab (511) 7 (111) (210) T (220) Louna (730) LAHTINEN & MANTERE OY, Turku, Åbo, FI (511) 4, 39, 40

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) JOLLA (730) JOLLA OY, Pirkkala, Birkala, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) KAIKUPOIKA (730) ERÄNKÖ, TIMO OLAVI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) KIINTEISTÖ OY MYYRMANNI, Vantaa, Vanda, FI (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat musta ja punainen. - Märket utförs i svart och rött. (511) 35, 36, 37, 41

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 79201, 83467, 89416, 89417, , , , (730) TBL LICENSING LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) ICL-IP AMERICA INC., Delaware, Delaware, US (111) 88611, (730) EBEL WATCHES S.A., Biel, Biel, CH (111) (730) CONSTELLATION WINES U.S., INC., New York, New York, US (111) (730) ONYX S.R.L., Lecco (LC), Lecco (LC), IT (111) , , , (730) ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON, Epinay sur Seine, Epinay sur Seine, FR (111) (730) FENESTRA GROUP OY, Loppi, Loppi, FI (111) (730) UCB PHARMA, S.A., Bryssel, Bryssel, BE (111) (730) SANOMA MAGAZINES FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) E.LAND WORLD LIMITED, Söul, Seoul, KR

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2014 12/2013 (%) (%) 1-12/2014 1-12/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 7 091 5 927 19,6

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI ESPOO ESPOO EURA FORSSA HAAPAJÄRVI HARTOLA HELSINKI KYLMÄKONEHUOLTO UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30-

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Pendelöivien osuus työllisistä 1960-2005* 1960 1970 1975 1980 1985 10,3 17,9 19,8 23,2

Lisätiedot

Vakuutusmeklarit 2010

Vakuutusmeklarit 2010 1 (8) Julkaisija Finanssivalvonta Lisätietoja antaa Janne Sinisalo Puhelin 010 831 5556 janne.sinisalo@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutusmeklarit 2010 Sisältö Taulukot Tiivistelmä Vakuutusmeklarien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

VERKSAMHETSSTÄLLEN PAKETTJÄNSTER

VERKSAMHETSSTÄLLEN PAKETTJÄNSTER Kommun (den slutliga förfrågan enligt kommunindelningen i Fastlandsfinland per 1.1.2016) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekis Esbo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa Haapajärvi

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 1/2010 1(12) 2.2.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOO EURA FORSSA ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki 3 02740 Espoo puh. 09 250 5700

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 9/2015 1.10.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2015

Ensirekisteröinnit 9/2015 1.10.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2015 Ensirekisteröinnit 9/2015 1.10.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 09/2015 09/2014 (%) (%) 1-09/2015 1-09/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 513 8 402 1,3

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015

Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015 Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015 ASB801 2 Varastovalikoima Ohjauskaapeli Y-JZ, Y-JB, Y-OZ OHJAUSKAAPELI Y-OZ mustat numeroidut johtimet ilman KEVIä AMK606 0405219 OHJAUSKAAPELI Y-OZ

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/2015 2.3.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2015

Ensirekisteröinnit 2/2015 2.3.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2015 Ensirekisteröinnit 2/2015 2.3.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2015 02/2014 (%) (%) 1-02/2015 1-02/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 7 989 8 180-2,3

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007 AUTOALAN TIEDOTUSKESKUS ENSIREKISTERÖINNIT 4/07 1(9) AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007 Sisältö: Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain 2 Haltijan maakunnan ja ajoneuvolajin mukaan 2 Haltijan kunnan

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Hallitus 2016. Veritas Eläkevakuutus. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas PL 133, 20101 Turku Puhelin 010 55 010 Faksi 010 5501 690

Hallitus 2016. Veritas Eläkevakuutus. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas PL 133, 20101 Turku Puhelin 010 55 010 Faksi 010 5501 690 Hallitus 2016 Veritas Eläkevakuutus Stefan Mutanen Synt. 1953, kotipaikka Karjaa valtiot. kand., sosiaalineuvos Samfundet Folkhälsan, toimitusjohtaja Veritas Eläkevakuutus, hallituksen puheenjohtaja Veritas

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Hallitus 2015. Veritas Eläkevakuutus. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas PL 133, 20101 Turku Puhelin 010 55 010 Faksi 010 5501 690

Hallitus 2015. Veritas Eläkevakuutus. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas PL 133, 20101 Turku Puhelin 010 55 010 Faksi 010 5501 690 Hallitus 2015 Veritas Eläkevakuutus Lasse Svens Synt. 1962, kotipaikka Turku kauppatieteiden maisteri Stiftelsen för Åbo Akademi, toimitusjohtaja Veritas Eläkevakuutuksen hallitus (puheenjohtaja) Veritas

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Liite 1: Fortumin hallituksen jäsenet 1 (7) 9.4.2013 Sari Baldauf Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Johtaja Nokia Oyj, useita

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot