TYÖSUOJELUKYSELY Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSUOJELUKYSELY 2015. Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma"

Transkriptio

1 TYÖSUOJELUKYSELY Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma

2 KESKEISET TULOKSET MELU ON EDELLEEN TYÖPAIKKOJEN SUURIN TYÖSUOJELUONGELMA. Yli puolella työpaikoista melu koetaan keskeisimmäksi työsuojeluongelmaksi. Melu on myös yleisin ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen aiheuttaja. Muita yleisiä ongelmia ja ammattitautien aiheuttajia ovat huonot työasennot, ilmanvaihto, haitalliset aineet ja kemikaalit sekä pöly. POISSAOLOON JOHTANEET TAPATURMAT OVAT KOKONAISUUTENA VÄHENTYNEET. Alle 25 hengen työpaikoilla sekä lyhyeen että vähintään neljän päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus on laskenut. Yli 25 hengen työpaikoilla yli neljän päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus kuitenkin kasvoi. YLI PUOLESSA KAIKISTA TYÖPAIKOISTA ON KÄYTÄNTÖ, JOKA MAHDOLLISTAA LYHYET SAIRAUSPOISSAOLOT OMALLA ILMOITUKSELLA. Vaikka asiaa ei ole kysytty aiemmissa kyselyissä, voidaan olettaa, että vuoden 213 työehtosopimusratkaisun kirjaus oma ilmoitus -menettelystä on lisännyt sen käyttöä työntekijöiden osalta. Toimihenkilöillä oma ilmoitus -käytäntö on ollut huomattavasti yleisempää jo aiemminkin. TYÖSUOJELU KOULUTUKSEN JA TIEDOTUKSEN LISÄÄMINEN NOUSIVAT SELKEIMMIN ESIIN LIITOILLE ESITETYISSÄ KEHITYSIDEOISSA. Koulutuksesta kysyttäessä esiin nousi erityisesti tarve johdolle, esimiehille ja työntekijöille tarkoitettuun yhteiseen koulutukseen. LISÄÄ TOIVOTTIIN MYÖS LIITTOJEN EDUSTAJIEN VIERAILUJA TYÖPAIKOILLE SEKÄ YLEISTÄ TYÖSUOJELUN TÄRKEYDEN ESIINTUOMISTA. Työsuojelu on koko työpaikan yhteinen asia. SISÄLTÖ JOHDANTO 3 KYSELYN TOTEUTUS 3 Taustatiedot 3 TYÖTURVALLISUUDEN KEHITYS 4 Ammattitaudit 4 Työsuojeluorganisaatio 5 Vaarojen selvittäminen ja arviointi 6 Laatu- ja turvallisuusjärjestelmät 6 Korvaavan työn käyttö 6 Lyhyet sairauspoissaolot omalla ilmoituksella 7 Hoitoonohjaus 7 Työpaikkojen monikulttuurisuus 7 Yhteiset työpaikat 7 Keskeiset työsuojeluongelmat 8 Työtapaturmien määrä 8 LIITE

3 JOHDANTO Teknologiateollisuus ry, Metallityöväen Liitto ry sekä Ammattiliitto Pro toteuttivat vuoden alussa yhteisen kyselyn työturvallisuudesta ja työsuojelutoimenpiteistä työpaikoilla. Kysely tehtiin neljättä kertaa. Aikaisemmat kyselyt tehtiin vuosina 28, 21 ja. Kyselyn tarkoitus on kartoittaa työturvallisuuden kehitystä, tapaturmien määrää, ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä, keskeisimpiä työsuojeluongelmia sekä sitä, miten työsuojeluasiat työpaikoilla on organisoitu. KYSELYN TOTEUTUS Kysely lähetettiin sähköisenä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille, Prossa teknologiateollisuuden työehtosopimuksen piirissä oleville työsuojeluvaltuutetuille ja Metalliliitossa niille työsuojeluvaltuutetuille, jotka ovat teknologiateollisuuden, malmikaivosten sekä pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimusten piirissä. Kysely lähetettiin yhteensä 3445 henkilölle. Otos kasvoi huomattavasti Teknologiateollisuuden jäsenyritysten osalta ja oli yhteensä 2 1 henkilöä. Aikaisempina vuosina kysely on lähetetty työpaikoille, joiden työsuojelupäällikkö on ilmoitettu Teknologiateollisuuden rekisteriin. Nyt kysely lähetettiin kaikille jäsenyritysten työpaikoille. Pron työsuojeluvaltuutettuja otoksessa oli 315 ja Metalliliiton valtuutettuja 974. Vastauksia tuli yhteensä 9 kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli 26,1. Työnantajien edustajien määrä ja osuus vastanneista kasvoivat huomattavasti, vaikka vastausprosentti oli alhainen. Tarkemmat vastausprosentit ja -jakaumat on esitetty Taulukossa 1. Taulukko 1. Kyselyyn vastanneet vastaajaryhmittäin Kysely Kysely lkm % vastaus-% lkm % vastaus-% Työnantajan edustaja , ,6 Työsuojeluvaltuutettu TYÖNTEKIJÄT Työsuojeluvaltuutettu TOIMIHENKILÖT , , , ,8 YHTEENSÄ Taulukko 2. Vastaajat työpaikan henkilöstön kokoluokan ja vastaajaryhmän mukaan, % Työnant. edust. Kysely Kysely Valtuutetut TYÖNT. TOIMIH. YHT. Työnant. edust. Valtuutetut TYÖNT. TOIMIH Taulukko 3. Kyselyyn vastanneet toimialoittain, % YHT. Kysely Kysely Kysely 21 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Kaivosteollisuus Pelti- ja teollisuuseristysala TAUSTATIEDOT Kyselyyn vastanneista 44 prosentilla työpaikan henkilöstön määrä on alle 5 (Taulukko 2). Tässä on tapahtunut selvä muutos edelliseen kyselyyn. Muutos selittyy työnantajien otoksen kasvulla, joka perustuu suurelta osin siihen, että pieniltä työpaikoilta on tullut enemmän vastauksia. Tämä toisaalta antaa tarkemman kuvan koko alan työsuojelullisesta tilasta, mutta myös vaikeuttaa vertailua edellisiin kyselyihin. Monessa kysymyksessä onkin syytä verrata henkilöstön kokoluokassa tapahtuneita muutoksia eikä katsoa pelkkää kokonaisuutta. Vastanneilla työsuojeluvaltuutetuilla ei samanlaista muutosta tapahtunut. Heidän työpaikkojensa henkilöstömäärien jakauma ei ole muuttunut edelliseen kyselyyn verrattuna. Selvällä enemmistöllä vastaajista, 73 prosentilla, työpaikan toimiala on kone- ja metallituoteteollisuus (Taulukko 3). Elektroniikka- ja sähkö - teollisuudessa työskentelee 17 prosenttia vastaajista. Metallien jalostuksen, kaivosteollisuuden sekä pelti- ja teollisuuseristysalan osuus on yhteensä 1 prosenttia. Näiden toimialojen vastausten määrä ja osuus eivät ole riittävän suuria, että tuloksia voisi verrata muihin toimialoihin. Tästä syystä raportissa ei esitetä toimialakohtaisia tuloksia. TYÖSUOJELUKYSELY 3

4 TYÖTURVALLISUUDEN KEHITYS Työpaikan työturvallisuuden arvioi Kuvio 1. Turvallisuuden kehitys ja työpaikan koko. alle 5 henkeä parantuneen viimeisen vuoden aikana 45 prosenttia vastaajista (Kuvio yli 25 1). henkeä Neljä prosenttia arvioi työturvallisuuden parantunut ennallaan heikentynyt KAIKKI heikentyneen. Henkilöstömäärältään suuremmissa työpaikoissa työturvallisuuden parantuneeksi arvioineiden määrä on suurempi kuin pienissä. Arvioissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia aikaisempiin kyselyihin verrattuna. Osuus vastanneista työpaikoista, % Tärkeintä on kuitenkin se, että työpaikan koosta riippumatta vain pieni osa vastaajista arvioi työturvallisuuden heikentyneen. Arviot Taulukko 4. Ammattitautien ja -epäilyjen esiintyminen. On tehty Tekeillä Ei ole tehty työturvallisuuden kehityksestä ovat Osuus vastanneista työpaikoista, % KAIKKI TYÖPAIKAT hyvin yhteneviä työnantajan edustajien ja työsuojeluvaltuutettujen välillä. TYÖNTEKIJÄT Ammattitauteja 5 25 tai henkeä -epäilyjä alle 5 henkeä TOIMIHENKILÖT AMMATTITAUDIT Ammattitauteja Yli 25 tai henkeä -epäilyjä Todettuja ammattitauteja yli 25 henkeä tai ammattitautiepäilyjä on kaikki työntekijöillä työpaikat 18 prosentissa työpaikoista ja toimihenkilöillä 77 kahdessa prosentissa (Taulukko Kaikki 4). työpaikat Kuvio 2. Todettujen ammattitautien ja ammattitauti epäilyjen aiheuttajat vuonna 214. Vuonna 214 todettujen ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen määrä on 66 Melu todettu laskenut selvästi vuoteen 211 verrattuna. Osaltaan tähän on vaikuttanut Muut kemialliset 86 epäilty 94 alle 5 hengen työpaikkojen osuuden Pölyt kasvu, mutta myös suuremmilla työpaikoilla Metallit ja niiden yhdisteet ammattitaudit ja ammatti- Tärinä tautiepäilyt ovat vähentyneet. Alle 5 hengen työpaikoilla 1 Kaasut prosenttia on sellaisia, joissa työntekijöillä on todettu ammattitaute- Muut fysikaaliset Biologiset 21 ja tai on ollut ammattitautiepäilyjä. Hapot ja emäkset 34 Toimihenkilöillä ammattitauteja tai Jokin 29 muu -epäilyjä on ollut ainoastaan kahdessa prosentissa työpaikoista. Ylipaine Eniten todettuja ammattitauteja Ionisoiva säteily 58 on aiheuttanut melu, 28 prosenttia Infrapunasäteilysäteily kaikista tapauksista (Kuvio 2). Seuraavana tulevat muut kemialliset ja 2 4 UV-säteily fysikaaliset sekä pöly. Edellä 45 Osuus kaikista ammattitaudeista ja -epäilyistä, % mainitut ovat aiheuttaneet prosenttia todetuista ammattitaudeista Ammattitautiepäilyjen yleisimmät aiheuttajat ovat pääosin samoja kuin todetuissa ammattitaudeissa. Yleisimmät ammattitautien 214 ja -epäilyjen aihe- 35 Melu uttajat tulevat esiin myös vastaajien Huonot työasennot 71 näkemyksissä työpaikan keskeisistä työsuojeluongelmista (Katso sivu 8). Huono 2 ilmanvaihto Haitalliset aineet, huurut, 4 METALLILIITTO / TEKNOLOGIATEOLLISUUS / PRO sumut, käryt 53 Johtaminen 54 5 työsuo työsuo Jokin m ISO 9 / 9 IS OHSAS 18 Elmeri / ISO

5 TYÖSUOJELUORGANISAATIO Kuvio 3. Työsuojeluorgaanisaatio ja työpaikan koko. Työsuojelupäällikkö ja työntekijöiden -valtuutettu on yli 9 prosentista todettu työpaikoista (Kuvio 3). Toimihenkilöiden nimitetty Työsuojelupäällikkö alle 5 henkeä epäilty työsuojeluvaltuutettu yleistyy vasta Työntekijöiden yli 25 henkeä yli 5 hengen työpaikoilla. työsuojeluvaltuutettu valittu Työsuojelutoimikunta toimii 67 Työsuojelutoimikunta A prosentissa työpaikoista, joskin alle toimii työpaikalla 5 5 hengen työpaikoilla toimikunta Toimihenkilöiden on ainoastaan 41 prosentilla. työsuojeluvaltuutettu valittu Y Merkittävä muutos edelliseen kyselyyn on tapahtunut yli 25 hengen Työsuojeluasiamies/ -asiamiehiä valittu työpaikkojen työsuojeluasiamiesten määrässä. Niiden työpaikkojen osuus, Jokin muu yhteistoimintaelin joissa on valittu työsuojeluasiamies, on Työsuojelupareja pudonnut 75 prosentista 65 prosenttiin. toimii työpaikalla Tämä muutos on havaittavissa myös KAIK rekisteriin ilmoitettujen työsuojeluasiamiesten vähenemisenä. Osuus vastanneista työpaikoista, % A Työsuojelutoimikunta kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa. alle 5 henkeä ISO 9 / 91 / 92 Y Alle 5 hengen työpaikoilla kokoontumisia tapahtuu muita harvemmin, ISO 141 Taulukko 5. Työturvallisuustoimenpiteet. yli 25 henkeä keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. Osuus kaikki vastanneista työpaikat työpaikoista, % Mielenkiintoista on se, että yli Kaikki Alle Yli 25 5S / 6S henkeä henkeä henkeä puolella niistä, joilla ei ole työsuojelutoimikuntaa tai vastaavaa yhteistyö- Mahdollisuus osallistua ensiapukoulutukseen OHSAS Työterveyshuolto 181/182 tekee työpaikkakäyntejä ja kierroksia Elmeri / Halmeri Säännöllinen tapaturmien tilastointi ja seuranta Säännöllinen poissaolojen tilastointi ja seuranta Muu Mahdollisuus osallistua tulityökorttikoulutukseen elintä, on kuitenkin ollut toimikunnan kokouksia. Ilmeisesti työpaikoilla on muita, ei niin virallisia kokoonpanoja, joissa käsitellään työsuojeluun liittyviä asioita. Työturvallisuustoimenpiteistä yleisimpiä ovat mahdollisuus osallistua ensiapukoulutukseen, työterveyshuollon työpaikkakäynnit sekä tapaturmien ja poissaolojen tilastointi ja seuranta, jota tehdään varsinkin suurilla työpaikoilla (Taulukko 5). Myös mahdollisuus tulityökorttikoulutukseen on varsin yleistä. Edelliseen kyselyyn verrattuna eniten kasvua on tapahtunut esimiesten Työnantajan edustaja turvallisuuskoulutuksessa 5 25 hengen työpaikoilla, 13 prosenttiyksikköä, Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu ja mahdollisuus työhyvinvointikorttikoulutukseen yli 25 hengen työpaikoilla, 12 prosenttiyksikköä. Myös tulityökorttikoulutus on yleistynyt alle 5 hengen työpaikoilla, kasvua 1 prosenttiyksikköä. Minkään turvallisuustoimenpiteen kohdalla tilanne ei ole merkittävästi heikentynyt. Laadittu ISO perehdyttämisohjelma Työpaikalla tehdään turvallisuuskierroksia Mahdollisuus Ei mitään osallistua työturvallisuuskorttikoulutukseen Järjestetty Ei tiedä työkykyä ylläpitävää toimintaa Työterveyshuolto osallisuu työsuojelutoimikunnan toimintaan Järjestetty turvallisuuskoulutusta linjaesimiehille Työpaikalla pidetään säännöllisiä turvallisuuspalavereja Mahdollisuus osallistua työhyvinvointikorttikoulutukseen Toteutettu muita turvallisuustoimenpiteitä Osallistuttu Haastamme-työympäristökilpailuun Tilastollisesti merkittävät muutokset ympyröity. Muutokset ovat kasvua, eli osuus on suurempi kuin edellisessä kyselyssä TYÖSUOJELUKYSELY Kaikki 5 työpaikat

6 ojelupäällikkö nimitetty todettu Työsuojelupäällikkö alle 5 henkeä nimitetty epäilty Työntekijöiden yli 25 henkeä parantunut ennallaan heikentynyt tuutettu valittu Työntekijöiden yli 25 henkeä KAIKKI työsuojeluvaltuutettu valittu jelutoimikunta VAAROJEN SELVITTÄMINEN Kuvio 4. Riskinarviointi ja työpaikan koko mii työpaikalla Työsuojelutoimikunta JA ARVIOINTI toimii 5 25 työpaikalla henkeä imihenkilöiden On tehty Tekeillä Ei ole tehty uutettu valittu Lakisääteinen vaarojen selvittäminen Toimihenkilöiden KAIKKI työsuojeluvaltuutettu TYÖPAIKAT valittu ja 4 arviointi on 8 tehty 1 8 prosentissa ojeluasiamies/ amiehiä valittu työpaikoista (Kuvio 4). Osuus on kasvanut kahdeksan prosenttiyksikköä -asiamiehiä valittu Työsuojeluasiamies/ eistoimintaelin edellisestä kyselystä. alle 5 Kasvu henkeä tulee erityisesti alle 25 hengen 5 25 työpaikoilta, henkeä Jokin Yli 25 muu henkeä yhteistoimintaelin ösuojelupareja mii työpaikalla joissa osuus on kasvanut yli 25 henkeä yhdeksän prosenttiyksikköä. Yli 25 hengen työpaik Työsuojelupareja On tehty Tekeillä 1 Ei ole tehty Osuus vastanneista työpaikoista, % toimii työpaikalla KAIKKI TYÖPAIKAT kojen tilanne on pysynyt ennallaan Erikoista on se, että työnantajien Kuvio 5. Työpaikoilla käytössä olevat laatu- ja turvallisuusjohtamis järjestelmät. edustajista 92 prosenttia vastasi, että 5 21 henkeä riskiarviointi on tehty, mutta valtuutetuista vain 73 prosenttia. Ilmeisesti alle 5 henkeä 66 alle 5 henkeä ISO 9 / 91 / henkeä 1 tiedon kulussa olisi tältä osin parannettavaa. yli 25 henkeä 1 94 yli 25 henkeä ISO S LAATU- JA TURVALLISUUS- 5S / 6S Kaikki ty 2 JÄRJESTELMÄT 66 Melu OHSAS 181/182 Alle 5 ri Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien kattavuus on pysynyt 86 asennot Elmeri / Halmeri edellisten kyselyiden tasolla. Lähes Yli 25 nvaihto prosentissa työpaikoista oli käytössä Muu italliset jokin laatu- tai turvallisuusjärjestelmä 29 huurut, 2 t, käryt (Kuvio 5). Alle 5 hengen työpaikoilla ainoastaan ISO 9 -järjestelmät ovat ISO taminen n enemmistön käytössä. 78 Ei mitään 88 nahtaus Kyselyssä uusina vaihtoehtoina 21 Kaikki ty ä olivat hitsauksen laadunvarmistus Ei tiedä skinotto (ISO ), työsuojeluhallinnon olosuhdemittarit (Elmeri/Halmeri) 43 Alle n puute sekä työn parempaan organisointiin 31 Osuus vastanneista työpaikoista, 21 % tähtäävä laatujärjestelmä (5S ja 6S) ilmapiiri 23 Työpaikoista 11 prosentissa ei ole 78 Yli henkeä 88 käytössä mitään laatujärjestelmää. 1 Kuvio 6. Korvaavan työn käyttö. Yli 25 alaistus prosenttia vastaajista Työnantajan ei tiennyt, edustaja onko Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu 35 atkuva 29 työpaikalla laatujärjestelmiä. teisuus Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Kaikki ty Tärinä KORVAAVAN TYÖN KÄYTTÖ 27 Alle 52 henkeä ärjestys Korvaavan työn käyttö on lisääntynyt 16 Alle 5 hieman edelliseen kyselyyn nähden urmat ja 53 ttitaudit (Kuvio 6). Kasvu tulee käytännössä alle 25 hengen työpaikoilta, joissa Muu on tapahtunut lievää korvaavan työn äirintä/ yleistymistä. Yli 25 hengen työpai-allkoilla ei merkittävää muutosta ole henkeä 33 Yli iallinen kohtelu 2 tapahtunut. Osuus vastanneista työpaikoista, % 3 %,4 %,5 1 % 2,6 %,7 3 % 4 yli,7 5 % Kaikki ty , Alle ,1 %,2 %,3 %,4 %,5 %,6 %,7 % yli,7 % 3,8 ei lainkaan,1 %,2 %,3 %,4 %,5 %,6 %,7 % yli,7 % 5 25 issaolo 2,9 9 hintään 84 6 METALLILIITTO / TEKNOLOGIATEOLLISUUS / PRO päivää Kaikki 84 Yli ,

7 elin littu nta alla KAIKKI eja nta 5 25 Alle henkeä alla den alla On tehty Tekeillä Ei ole tehty ittu 5 25 Yli henkeä den 2 LYHYET 4 SAIRAUSPOISSAOLOT 8 1 KAIKKI TYÖPAIKAT littu ies/ Taulukko 6. Omailmoitus-käytäntö käytössä 2 lyhyissä 4 sairauspoissaoloissa ittu OMALLA ILMOITUKSELLA ies/ 2 4 Osuus vastanneista 8 1 työpaikoista, % littu Työpaikan koko Yli puolessa työpaikoista on sovittu elin 5 1 henkeä KAIKKI TYÖPAIKAT käytännöstä, joka mahdollistaa alle 5 henkeä lyhyet sairauspoissaolot ilman lääkärin reja elin Työnantajan edustaja alla On tehty 2 4 Tekeillä Ei 8ole tehty 1 todistusta (Taulukko 6). yli Tämä 25 henkeä oli uusi Työsuojeluvaltuutettu reja TYÖNTEKIJÄT alla 2 aihe työsuojelukyselyssä. 4 8 kaikki 1 työpaikat KAIKKI TYÖPAIKAT On tehty 8 Tekeillä Ei ole 11 tehty 9 Vuoden 213 työehtosopimusratkaisussa tehtiin ensimmäisen kerran Työsuojeluvaltuutettu KAIKKI Alle 5 TYÖPAIKAT henkeä Kaikki TOIMIHENKILÖT työpaikat 5 25 työntekijöitä koskeva kirjaus paikallisesti sovittavasta käytännöstä, 5 25 Yli henkeä KAIKKI VASTAAJATAlle henkeä alle 5 henkeä 66 joka mahdollistaa alle alle kolmen 5 henkeä päivän yli 25 henkeä poissaolot ilman lääkärintodistusta. Kuvio 7. Hoitoonohjaus käytössä päihdetapauksissa Kyseisiä järjestelmiä on yli ollut 25 henkeä käytössä myös aiemminkin. Metalliliiton 77 vuoden 211 jäsenkyselyssä 23 prosentilla Kaikki 77 työntekijöistä oli työpaikalla käytössä Alle 5 työpaikat henkeä 66 omailmoitus-käytäntö. Siihen verrattuna järjestelmät ovat yleistyneet Alle henkeä Yli henkeä merkittävästi Toimihenkilöillä vastaavat järjestelmät ovat yleisempiä ja niitä on ollut Osuus vastanneista työpaikoista, % käytössä pidempään Kuvio 8. Työpaikalla työskentelee useamman 58 kansallisuuden edustajia. HOITOONOHJAUS Hoitoonohjaus päihdetapauksissa on käytössä 77 prosentissa työpaikoista (Kuvio 7). 8Käytäntö 1 on yleistynyt yli hengen työpaikoilla. Tämä ei näy Kaikki Alle 5 työpaikat henkeä yhteenlasketuissa osuuksissa, koska alle hengen työpaikkojen vastausmäärä 5 25 Alle henkeä on kasvanut huomattavasti TYÖPAIKKOJEN MONIKULTTUURISUUS Osuus 45 vastanneista 71 työpaikoista, % Vastausten perusteella monikulttuuristen työpaikkojen osuus on hieman Kuvio 9. Yhteiset työpaikat vähentynyt, etenkin isojen työpaikkojen osalta (Kuvio 8). Kuitenkin lähes ja työpaikan koko puolet 211 työpaikoista 214 on sellaisia, joissa Kaikki 5 25 työpaikat 54 henkeä työskentelee useamman kansallisuu- edustajia Kulttuuri- ja kielierot den Alle Yli 25 5 henkeä 33 on tärkeä huomioida esimerkiksi työntekijöiden perehdytyksessä. henkeä %,3 %,4 %,5 % 2 4,6 %,7 % yli,7 % 8 1 YHTEISET TYÖPAIKAT 53 9 Kaikki Yli 25 työpaikat henkeä Yhteisten työpaikkojen määrä ei ole juurikaan muuttunut (Kuvio 9) ,8 Ainoastaan 214 yli 25 hengen työpai Osuus vastanneista työpaikoista, % 2, ,6 koista niitten osuus on hieman kasvanut.,6 %,7 % yli,7 % keskittyvät yritykset ovat ulkoistaneet %,3 %,4 %,5 % 3,8 %,3 %,4 % Näyttää,5 % 2,9,6 siltä, %,7 että % yli suurista,7 % työpaikoista toimialalla on valtaosa yhtei- ovat kunnossapito, logistiikka, palkan- 84 monia toimintoja. Yleisiä ulkoistuksia 9 2,3 8 siä työpaikkoja. Ydinliiketoimintaan laskenta, siivous tai ruokalatoiminta. 84 4, ,8 3, 214 2, ,2 2,6 2,8 214 TYÖSUOJELUKYSELY , ,6 3 4

8 ISO 9 / 91 / 9 KESKEISET TYÖSUOJELUONGELMAT Kuvio 1. Keskeiset työsuojeluongelmat vastaajaryhmittäin. Melu ISO 14 OHSAS 5S / Melu, huonot työasennot ja ilmanvaihto arvioidaan edelleen suurimmiksi työsuojeluongelmiksi (Kuvio 1). Keskeiset työsuojeluongelmat ovat pysyneet samoina jokaisessa työsuojelukyselyssä. Suurimmat työsuojeluongelmat näkyvät selvästi myös suurimpina ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen aiheuttajina. Toimihenkilöiden valtuutetuilla työilmapiiri ja jatkuva ylikuormittuneisuus korostuvat suurempina ongelmina kuin muilla vastaajilla. Suurimmat erot työantajien ja valtuutettujen arvioissa ovat johtamisen, tiedon puutteen ja työilmapiirin kohdalla. Työntekijöiden valtuutetut kokevat huonon ilmanvaihdon selvästi suuremmaksi ongelmaksi kuin työnantajan edustajat. Tämä näkemysero on todettu myös aiemmissa kyselyissä. Uusina vaihtoehtoina tässä kyselyssä olivat asenne/riskinotto, jatkuva ylikuormitus ja häirintä/epäasiallinen kohtelu. TYÖTAPATURMIEN MÄÄRÄ Tapaturmataajuus on laskenut edelliseen, vuoden 211 kyselyyn verrattaessa (Kuvio 11). Se oli vuonna 214 lähes samalla tasolla kuin vuonna 29. Tapaturmataajuus on laskenut kaikenkokoisissa työpaikoissa, mutta muutokseen on voimakkaimmin vaikuttanut suurten työpaikkojen alentunut taajuus. Yli 25 hengen työpaikkojen osuus tehdyistä työtunneista on prosenttia. Alle 5 hengen työpaikkojen osuus työtunneista on kahdeksan prosenttia. Yli neljän päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrässä ei ole tapahtunut muutosta vuoteen 211 verrattuna. Yli 25 hengen työpaikkojen tapaturmataajuus on noussut yhdellä (kahdeksasta yhdeksään) miljoonaa työtuntia kohti. Tästä syystä alle 25 hengen työpaikkojen taajuuden selvä lasku ei näy yhteenlasketussa tapaturmataajuudessa. Tapaturmataajuus kasvaa työpaikan koon pienentyessä. Tämä johtuu osittain mittarin herkkyydestä. Yksittäinen tapaturma nostaa taajuutta pienillä työpaikoilla voimakkaammin kuin suurilla. Huonot Melu työasennot Huonot työasennot Huono ilmanvaihto Haitalliset Huono ilmanvaihto aineet, huurut, sumut, käryt Haitalliset aineet, huurut, Johtaminen sumut, käryt JohtaminenTilanahtaus Tilanahtaus Asenne/riskinotto Asenne/riskinotto Tiedon puute Tiedon puute Työilmapiiri Työilmapiiri Valaistus Jatkuva Valaistus ylikuormitteisuus Jatkuva ylikuormitteisuus Tärinä Tärinä Huono järjestys Tapaturmat ja Huono järjestys ammattitaudit Tapaturmat ja ammattitaudit Häirintä/ epäasiallinen kohtelu Kuvio 11. Tapaturmataajuus. Muu Häirintä/ Muu epäasiallinen kohtelu Osuus vastanneista, % Poissaolo vähintään 4 päivää Kaikki Poissaolo Kaikki vähintään työpaikat päivää Kaikki Tapaturmia /miljoona työtuntia E OHSAS 181/18 Työnantajan edustaja Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Työnantajan Toimihenkilöiden edustaja työsuojeluvaltuutettu Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Elmeri / Halm ISO 3834 ei lainkaan Kaikki ty Alle Yli 25 Mu Ei mitä Ei tie 8 METALLILIITTO / TEKNOLOGIATEOLLISUUS / PRO

9 o t ei Muu lainkaan,1 %,2 %,3 %,4 %,5 %,6 %,7 % yli,7 % t, issaolo yt hintään päivää Kaikki Toimihenkilöillä tapaturmataajuus on huomattavasti alhaisempi 214 Kuvio 12. ISO Tapaturmissa menetetyt työtunnit ja työpaikan koko. n Ei mitään s 1 21 kuin työntekijöillä. Toimihenkilöillä 211 2, vähintään 39 neljän päivän poissaoloon 2, Ei tiedä 2,6 o johtaneita tapaturmia 52 oli 1,7 miljoonaa työtuntia kohti. Työntekijöillä ,8 8 1 e 18 vastaava taajuus 43 oli 17. Yhteenlaskettu 2,9 19 tapaturmataajuus 4 toimihenkilöillä oli 2,3 ri ,7, työntekijöillä , Työtapaturmissa menetetyt työ- 3henkeä 4 kohti 5nousivat hieman 3, s Työnantajan edustaja 2,2 1 2tunnit Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu 1,9 a vuoteen 211 verrattuna (Kuvio 12). Alle s Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu hengen työpaikoilla menetettyjen Tuntia/henkilö ä työtuntien määrä henkeä kohti laski. Menetettyjen työtuntien määrä kasvoi s pääosin suurissa työpaikoissa. Kasvu Kuvio 13. Tapaturmissa menetetyt työtunnit suhteessa työaikaan. myötäilee yli 25 hengen työpaikoilla ja tapahtunutta, yli neljän päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taa- it u juuden kasvua. 25 / Niiden työpaikkojen osuus, joissa Työn n työntekijöillä ei ole lainkaan tapaturmapoissaoloja, on kasvanut selvästi lu aikaisemmista kyselyistä (Kuvio 13). Tapaturmapoissaolottomien työpaikkojen osuus vuonna 214 oli 28 prosenttia. prosentilla työpaikoista tapaturmapoissaolojen osuus on enimmillään,1 prosenttia säännöllisestä teoreettisesta työajasta. Kehitykseen on eniten vaikuttanut se, että kyselyssä pienten työpaikkojen osuus on selvästi suurempi kuin vuon- Kaikki 21 na 211. Niistä työpaikoista, 214 joissa ei 3 21 ole lainkaan tapaturmapoissaoloja, prosentissa on enintään 29 3 työntekijää Toimihenkilöillä 52 poissaoloon johtaneet työtapaturmat 22 5 ovat selvästi 3 26 harvinaisempia kuin työntekijöillä: prosentissa 4 työpaikoista ei ole menetetty yhtään työtuntia työtapaturmi en takia. 15 Työpaikkatapaturmien ja niis sä menetettyjen työtuntien määrää vuodelta 214 kysyttiin työnantajien edustajilta. Aineistosta poistettiin sellaiset vastaukset, joista puuttui joko henkilöstön määrä, poissaolot tai työtunnit. Tämän jälkeen aineistossa oli 36 työpaikan tiedot, 93 prosenttia vastanneista työpaikoista. Osuus työpaikoista, % ei lainkaan,1 %,2 %,3 %,4 %,5 % 2,8 2,5 2,6 2,3 2,9 3, 2,2 Helsingissä?? huhtikuuta 1,9 Työryhmä Menetettyjen työtuntien osuus työpaikan teoreettisesta säännöllisestä työajasta 3,8 4, Marjo Uusi-Pantti, Teknologiateollisuus Ry,6 %,7 % yli,7 % Juha Pesola, Jukka Saviluoto, Metallityöväen Liitto Ry Jari-Pekka Suokas, Ammattiliitto PRO Ry Yli 25 henke 5 25 Yli 25 Kaikki työpaika Alle 5 henke 5 25 henke Yli 25 henke Kaikki työpaika Alle 5 henke 5 25 henke Yli 25 henke Kaikki työpaika Alle 5 henke 5 25 henke Yli 25 henke TYÖSUOJELUKYSELY 9

10 Liite 1 Mistä ammattitaudit Todettu tai epäilyt Epäily ovat aiheutuneet? Tärinä Todettu Epäily Työsuojelukysely Hyvä työsuojeluasiantuntija, Melu Tärinä Ylipaine Melu Teknologiateollisuus ry, Metallityöväen Liitto ry ja Ammattiliitto Pro ry toteuttavat yhdessä työsuojelukyselyn teknologiateolisuuden työpaikoille. Vastaava kysely on toteutettu vuosina 28, 21 ja. Kyselyssä kartoitetaan työturvallisuuden kehitystä ja keskeisimpiä Ionisoiva säteily työsuojelun ( ongelmia ) ( ) Ylipaine sekä työsuojelun organisointia työpaikoilla. Kysely on lähetetty työsuojelupäälliköille sekä työntekijöiden ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetuille. Infrapunasäteily Kyselyyn ( toivotaan ) ( vastauksia ) Ionisoiva säteily sekä työnantajan edustajalta että työsuojeluvaltuutetuilta, jotta kyselyn tulokset antaisivat mahdollisimman oikean kuvan alantyösuojelun UV-säteily tilanteesta. Infrapunasäteily Työnantajavastaajat antavat työaika-, poissaolo ja tapaturmatiedot vuoden 214 tilastotietojen Metallit ja UV-säteily perusteella. niiden yhdisteet Muihin kysymyksiin vastataan tämänhetkisen tilanteen perusteella. Metallit ja Pölyt niiden yhdisteet Vastaukset käsitellään tilastollisesti, eikä yksittäisen vastaajan tiedot ole tunnistettavissa. Kyselyyn ei liity jatkoselvittelyjä. Yhteystiedot on saatu Teknologiateollisuuden, Metallityöväen Liiton ja Ammattiliitto Proon rekistereistä. Kaasut Pölyt Hapot ja Kaasut Vastausaikaa on 6.2. asti. Mikäli vastaamisessa ilmenee ongelmia, voitte ottaa yhteyttä emäkset Marjo Uusi-Panttiin sähköpostitse Hapot ja Terveisin, Marjo Uusi-Pantti, Teknologiateollisuus ry Juha Pesola, Metallityöväen Biologiset emäkset Liitto ry Jari-Pekka ( ) ( Suokas ) Ammattiliitto PRO ry file:///c:/users/jukka.sav Biologiset file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... Muut TAUSTATIEDOT 1. Toimiala: file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t Työpaikan koko henkilöstön kemialliset määrä: ( ) 3. ( Olen: ) file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... Muut ( ) Elektroniikka- ja sähköteollisuus ( ) alle 5 hlö kemialliset ( Työnantajan ) edustaja ( ) Kone- ja metallituoteteollisuus ( ) 5-25 hlö Muut ( ) Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu ( ) Työnantajan edustaja ( ) Metallien jalostus ( ) yli 25 hlö fysikaaliset ( ) Työnantajan Työntekijöiden edustaja työsuojeluvaltuutettu Muut ( ) Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu ( ) Kaivosteollisuus ( ) Työnantajan Toimihenkilöiden Työntekijöiden edustaja työsuojeluvaltuutettu työsuojeluvaltuutettu fysikaaliset ( ) Pelti- ja teollisuuseristysala ( ) Työntekijöiden Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Jokin muu, mikä ( ) Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Jokin muu, ( ) TAPATURMATIEDOT ( ) mikä TAPATURMATIEDOT TAPATURMATIEDOT Työpaikalla tapahtuneet työtapaturmat ja niistä johtuneet poissa TAPATURMATIEDOT 6. Onko työpaikallasi tehty (ei työmatkatapaturmia) vaarojen selvittäminen ja arviointi? Työpaikalla tapahtuneet työtapaturmat ja niistä johtuneet poissaolot (= riskiarviointi) (jos tiedot puuttuvat, merkitse joka kohtaan ) (ei Työpaikalla työmatkatapaturmia) tapahtuneet työtapaturmat ja niistä johtuneet poissaolot 6. Onko työpaikallasi tehty vaarojen selvittäminen ja arviointi? Työpaikalla (jos (ei työmatkatapaturmia) tiedot puuttuvat, tapahtuneet merkitse työtapaturmat joka kohtaan ) ja niistä johtuneet poissaolot (= (ei (jos työmatkatapaturmia) tiedot puuttuvat, merkitse joka kohtaan ) Vaarat riskiarviointi) jaetaan tyypillisesti seuraavalla Työntekijöiden tavalla: tapaturmatiedot: - Fysikaaliset vaara, kuten melu ja tärinä (jos Työntekijöiden tiedot puuttuvat, tapaturmatiedot: merkitse joka kohtaan ) Vaarat - Ergonomiset jaetaan tyypillisesti vaara, seuraavalla kuten työasennot Työntekijöiden tapaturmatiedot: a) Työntekijöiden tavalla: ja ruumiillinen kuormitus lukumäärä - Fysikaaliset Kemialliset ja vaara, biologiset vaara, kuten melu ja kuten tärinä kemikaaliriskit ja homeet Työntekijöiden a) Työntekijöiden tapaturmatiedot: keskimäärin v. 214 lukumäärä - Ergonomiset Henkinen kuormittuminen vaara, kuten työasennot työn sisältö ja ja ruumiillinen ilmapiiriasiat kuormitus keskimäärin a) Työntekijöiden v. 214 lukumäärä - Kemialliset ja biologiset vaara, b) Tehdyt kuten työtunnit kemikaaliriskit (sis.ylityöt) ja homeet v. 214 a) keskimäärin Työntekijöiden v. 214 lukumäärä - Henkinen kuormittuminen kuten c) Työntekijöiden työn sisältö ja ilmapiiriasiat vähintään 4 pv:n b) Tehdyt työtunnit (sis.ylityöt) v. 214 keskimäärin b) Tehdyt työtunnit v. 214(sis.ylityöt) v. 214 poissaoloon johtaneiden työtapaturmien c) Työntekijöiden vähintään 4 pv:n b) Tehdyt työtunnit (sis.ylityöt) v. 214 ( ) Kyllä poissaoloon c) Työntekijöiden johtaneiden vähintään työtapaturmien 4 pv:n lukumäärä v. 214 ( ) On tekeillä c) lukumäärä poissaoloon Työntekijöiden v. johtaneiden 214 vähintään työtapaturmien 4 pv:n d) Työntekijöiden kaikkien poissaoloon Kyllä poissaoloon lukumäärä v. johtaneiden 214 työtapaturmien johtaneiden työtapaturmien lukumäärä d) Työntekijöiden kaikkien poissaoloon ( ) On tekeillä lukumäärä v. 214 johtaneiden d) Työntekijöiden työtapaturmien kaikkien poissaoloon v. 214 lukumäärä d) v. johtaneiden 214 Työntekijöiden työtapaturmien kaikkien poissaoloon lukumäärä e) Tapaturmien vuoksi menetetyt 7. Mitä laatu- ja/tai turvallisuusjohtamisjärjestelmiä työpaikallasi on käytössä? johtaneiden v. 214 työtapaturmien lukumäärä työntekijöiden työtunnit v. 214 e) Tapaturmien vuoksi menetetyt v. 214 työntekijöiden e) Tapaturmien työtunnit vuoksi menetetyt v [ ] Mitä ISO laatu- 9 / ja/tai 91 / turvallisuusjohtamisjärjestelmiä 92 työpaikallasi on käytössä? e) työntekijöiden Tapaturmien työtunnit vuoksi menetetyt v. 214 [ ] ISO 141 työntekijöiden työtunnit v. 214 [ ] ISO / 91 / 92 Toimihenkilöiden tapaturmatiedot: [ ] ISO OHSAS /182 Toimihenkilöiden tapaturmatiedot: [ ] ISO Elmeri / Halmeri file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/w Toimihenkilöiden tapaturmatiedot: [ ] OHSAS 181/182 f) Toimihenkilöiden lukumäärä f) Toimihenkilöiden tapaturmatiedot: keskimäärin v. 214 lukumäärä [ ] Elmeri / Halmeri file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/w keskimäärin f) Toimihenkilöiden v. 214lukumäärä g) Tehdyt työtunnit (sis. ylityöt) v / 5 [ ] 5S / 6S 9.3 keskimäärin f) Toimihenkilöiden v. 214lukumäärä h) Toimihenkilöiden vähintään 4 pv:n g) Tehdyt työtunnit (sis. ylityöt) v. 214 [ ] En tiedä file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/w g) keskimäärin Tehdyt työtunnit v. 214(sis. ylityöt) v. 214 poissaoloon johtaneiden file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/w työtapaturmien h) Toimihenkilöiden vähintään 4 pv:n 3 / 5 [ ] Ei 5S mitään / 6S 9.3 g) Tehdyt työtunnit (sis. ylityöt) v. 214 poissaoloon h) Toimihenkilöiden johtaneiden vähintään työtapaturmien 4 pv:n lukumäärä v. 214 [ ] Muu, En tiedä mikä? (esim. oma) lukumäärä poissaoloon h) Toimihenkilöiden v. johtaneiden 214 vähintään työtapaturmien 4 pv:n Ei 5S mitään 6S i) Toimihenkilöiden kaikkien poissaoloon [ ] 5S / 6S lukumäärä poissaoloon v. johtaneiden 214 työtapaturmien johtaneiden työtapaturmien lukumäärä i) Toimihenkilöiden kaikkien poissaoloon Muu, En tiedä mikä? (esim. oma) lukumäärä v. 214 johtaneiden i) Toimihenkilöiden työtapaturmien kaikkien lukumäärä poissaoloon 8. [ ] Miten En tiedä Ei mitään työsuojelu- ja turvallisuustoiminta v. 214 on organisoitu työpaikallasi? [ ] Ei mitään v. johtaneiden i) Toimihenkilöiden 214 työtapaturmien kaikkien lukumäärä poissaoloon Muu, mikä? (esim. oma) j) Tapaturmien vuoksi menetetyt v. johtaneiden 214 työtapaturmien lukumäärä [ ] Muu, Työsuojelupäällikkö mikä? (esim. oma) nimitetty toimihenkilöiden 8. Miten työsuojelu- ja turvallisuustoiminta työtunnit on organisoitu v. 214 työpaikallasi? j) Tapaturmien vuoksi menetetyt v. 214 [ ] Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu valittu toimihenkilöiden j) Tapaturmien vuoksi työtunnit menetetyt v. 214 toimihenkilöiden j) Tapaturmien vuoksi työtunnit menetetyt v. 214 [ 8. ] Miten Toimihenkilöiden Työsuojelupäällikkö työsuojelu- työsuojeluvaltuutettu ja nimitetty turvallisuustoiminta valittuon organisoitu työpaikallasi? toimihenkilöiden työtunnit v Miten Työsuojeluasiamies työsuojelu- ja /-asiamiehiä turvallisuustoiminta valittu on organisoitu työpaikallasi? [ ] Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu valittu Toimihenkilöiden Työsuojelupareja Työsuojelupäällikkö työsuojeluvaltuutettu toimii nimitetty 4. työpaikalla Työturvallisuus valittu on työpaikallamme viimeisen vuoden aikana: [ ] Työsuojelutoimikunta Työsuojelupäällikkö nimitetty Työntekijöiden Työsuojeluasiamies työsuojeluvaltuutettu /-asiamiehiä toimii työpaikalla valittu valittu 4. Työturvallisuus on työpaikallamme viimeisen vuoden aikana: [ ] Jokin Työntekijöiden muu yhteistoimintaelin, työsuojeluvaltuutettu 4. Työturvallisuus on työpaikallamme viimeisen vuoden aikana: ( ) Parantunut mikä valittu Toimihenkilöiden Työsuojelupareja työsuojeluvaltuutettu toimii työpaikalla valittu [ ] Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu valittu ( 4. ) Työturvallisuus Parantunut on työpaikallamme viimeisen vuoden aikana: Työsuojelutoimikunta Työsuojeluasiamies /-asiamiehiä toimii ( ) Pysynyt työpaikalla valittu ennallaan [ ] Työsuojeluasiamies /-asiamiehiä valittu ( ) Parantunut Jokin Työsuojelupareja muu yhteistoimintaelin, toimii ( työpaikalla ) Heikentynyt mikä Pysynyt ennallaan 9. [ ] Kuinka Työsuojelupareja usein työsuojelutoimikunta toimii työpaikalla ( ) Heikentynyt Pysynyt Parantunut ennallaan Työsuojelutoimikunta toimii työpaikallatai muu vastaava elin kokoontuu työpaikallasi? [ ] Työsuojelutoimikunta toimii työpaikalla ( ) Heikentynyt Pysynyt ennallaan Jokin muu yhteistoimintaelin, mikä [ Kertaa ] Jokin / vuosi: muu yhteistoimintaelin, ( ) Heikentynyt 5. Onko mikä työpaikallasi 9. Kuinka usein työsuojelutoimikunta tai muu todettu vastaava ammattitauteja elin kokoontuu tai työpaikallasi? ollut ammattita 214? 5. Onko työpaikallasi todettu ammattitauteja tai ollut ammattitautiepäilyjä vuonna 214? 5. Onko työpaikallasi todettu ammattitauteja tai ollut ammattitautiepäilyjä vuonna 9. Kertaa Kuinka / vuosi: usein työsuojelutoimikunta tai muu vastaava elin kokoontuu työpaikallasi? 9. Kuinka usein työsuojelutoimikunta tai muu vastaava elin kokoontuu työpaikallasi? 214? 5. Onko työpaikallasi todettu ammattitauteja tai ollut ammattitautiepäilyjä vuonna kyllä ei 1. Mitä työpaikkasi työturvallisuustoiminta 214? Kertaa vuosi: kyllä ei file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... Työntekijöillä ( ) pitää sisällään? Kertaa / vuosi: ( ) kyllä ei Työntekijöillä Työntekijöillä kyllä ( ) ei [ 1. ] Laadittu Mitä työpaikkasi perehdyttämisohjelma työturvallisuustoiminta pitää sisällään? ( ) [ ] Järjestetty työkykyä ylläpitävää toimintaa Toimihenkilöillä Työntekijöillä [ 1. ] Järjestetty Laadittu Mitä työpaikkasi perehdyttämisohjelma turvallisuuskoulutusta työturvallisuustoiminta linjaesimiehille pitää sisällään? 1. Säännöllinen Mitä työpaikkasi tapaturmien 2 / 5 työturvallisuustoiminta tilastointi ja seuranta pitää sisällään? [ ] Järjestetty työkykyä ylläpitävää toimintaa 2 / Säännöllinen Järjestetty Laadittu 1:2 perehdyttämisohjelma turvallisuuskoulutusta poissaolojen tilastointi linjaesimiehille seuranta 2 / [ ] Työpaikalla Laadittu 1:2 perehdyttämisohjelma Säännöllinen Järjestetty työkykyä tehdään tapaturmien turvallisuuskierroksia ylläpitävää tilastointi toimintaa ja seuranta 2 / 5 Mistä ammattitaudit tai epäilyt ovat aiheutuneet? 9.3. [ ] Työpaikalla Järjestetty 1:2 työkykyä pidetään ylläpitävää säännöllisiä toimintaa Säännöllinen Järjestetty turvallisuuskoulutusta poissaolojen tilastointi turvallisuuspalavereja linjaesimiehille seuranta [ ] Työterveyshuolto Järjestetty turvallisuuskoulutusta Työpaikalla tehdään osallisuu turvallisuuskierroksia työsuojelutoimikunnan linjaesimiehille Säännöllinen tapaturmien tilastointi ja seuranta toimintaan Todettu Epäily [ ] Työterveyshuolto Säännöllinen tapaturmien Työpaikalla pidetään tekee säännöllisiä työpaikkakäyntejä tilastointi ja seuranta Säännöllinen poissaolojen tilastointi turvallisuuspalavereja seuranta -kierroksia Tärinä [ ] Osallistuttu Säännöllinen Työterveyshuolto Haastamme-työympäristökilpailuun poissaolojen tilastointi ja seuranta Työpaikalla tehdään osallisuu turvallisuuskierroksia työsuojelutoimikunnan tai toimintaan sitä seuranneisiin työympäristön arviointeihin [ ] Työpaikalla tehdään turvallisuuskierroksia Melu Työterveyshuolto Työpaikalla pidetään tekee säännöllisiä työpaikkakäyntejä turvallisuuspalavereja -kierroksia [ ] Mahdollisuus Työpaikalla pidetään Osallistuttu Haastamme-työympäristökilpailuun osallistua säännöllisiä työturvallisuuskorttikoulutukseen turvallisuuspalavereja Työterveyshuolto osallisuu työsuojelutoimikunnan tai toimintaan sitä seuranneisiin työympäristön Ylipaine [ ] arviointeihin Työterveyshuolto Mahdollisuus osallistua osallisuu tulityökorttikoulutukseen työsuojelutoimikunnan (joillain toimintaan Työterveyshuolto tekee työpaikkakäyntejä ja -kierroksia henkilöillä tai kaikilla) Ionisoiva säteily [ ] Työterveyshuolto Mahdollisuus osallistua tekee työturvallisuuskorttikoulutukseen työhyvinvointikorttikoulutukseen työpaikkakäyntejä ja -kierroksia Osallistuttu Haastamme-työympäristökilpailuun tai sitä seuranneisiin (joillain henkilöillä työympäristön tai kaikilla) [ ] Osallistuttu Haastamme-työympäristökilpailuun ensiapukoulutukseen (joillain tai sitä henkilöillä seuranneisiin tai kaikilla) työympäristön Infrapunasäteily arviointeihin Mahdollisuus osallistua tulityökorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) arviointeihin Mahdollisuus En osaa sanoaosallistua työturvallisuuskorttikoulutukseen työhyvinvointikorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) UV-säteily [ ] Mahdollisuus Toteutettu Mahdollisuus muita osallistua osallistua turvallisuustoimenpiteitä, työturvallisuuskorttikoulutukseen ensiapukoulutukseen tulityökorttikoulutukseen mitä? (joillain (joillain henkilöillä henkilöillä tai kaikilla) tai kaikilla) Metallit ja [ ] Mahdollisuus osallistua tulityökorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) En Mahdollisuus osaa sanoaosallistua työhyvinvointikorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) [ ] Mahdollisuus osallistua työhyvinvointikorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) niiden yhdisteet Toteutettu Mahdollisuus muita osallistua turvallisuustoimenpiteitä, ensiapukoulutukseen mitä? (joillain henkilöillä tai kaikilla) [ ] Mahdollisuus osallistua ensiapukoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) Pölyt En osaa sanoa 11. [ ] En Toteutettu Onko osaa työpaikallanne sanoa muita turvallisuustoimenpiteitä, käytössä korvaavan mitä? työn järjestelyjä? Kaasut [ ] Toteutettu muita turvallisuustoimenpiteitä, mitä? Hapot ja ( 11. ) Kyllä Onko työpaikallanne käytössä korvaavan työn järjestelyjä? emäkset ( 11. ) En Kyllä Onko osaa työpaikallanne sanoa käytössä korvaavan työn järjestelyjä? Biologiset 11. Onko työpaikallanne käytössä korvaavan työn järjestelyjä? En Kyllä osaa sanoa Muut ( 12. ) Kyllä Ei Onko työpaikallanne käytössä omailmoitus-käytäntö lyhyissä sairauspoissaoloissa? kemialliset En osaa sanoa ( 12. ) En Kyllä osaa sanoa Onko työpaikallanne käytössä omailmoitus-käytäntö lyhyissä sairauspoissaoloissa? Muut En osaa sanoa fysikaaliset 12. ( ) Kyllä Onko työpaikallanne käytössä omailmoitus-käytäntö lyhyissä sairauspoissaoloissa? 12. Onko työpaikallanne käytössä omailmoitus-käytäntö lyhyissä sairauspoissaoloissa? En Kyllä osaa sanoa Jokin muu, ( ) Kyllä Ei mikä En osaa sanoa ( ) En osaa sanoa 4 / 5 9.3

11 [ ] Työsuojelupareja Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu toimii työpaikalla valittu [ ] Työsuojelutoimikunta Työsuojeluasiamies /-asiamiehiä toimii työpaikalla valittu [ ] Jokin Työsuojelupareja muu yhteistoimintaelin, toimii työpaikalla mikä [ ] Työsuojelutoimikunta toimii työpaikalla [ ] Jokin muu yhteistoimintaelin, mikä 9. Kuinka usein työsuojelutoimikunta tai muu vastaava elin kokoontuu työpaikallasi? 9. Kertaa Kuinka / vuosi: usein työsuojelutoimikunta tai muu vastaava elin kokoontuu työpaikallasi? Kertaa / vuosi: 1. Mitä työpaikkasi työturvallisuustoiminta pitää sisällään? [ 1. ] Laadittu Mitä työpaikkasi perehdyttämisohjelma työturvallisuustoiminta pitää sisällään? [ ] Järjestetty työkykyä ylläpitävää toimintaa [ ] Järjestetty Laadittu perehdyttämisohjelma turvallisuuskoulutusta linjaesimiehille [ ] Säännöllinen Järjestetty työkykyä tapaturmien ylläpitävää tilastointi toimintaa ja seuranta [ ] Säännöllinen Järjestetty turvallisuuskoulutusta poissaolojen tilastointi linjaesimiehille seuranta [ ] Työpaikalla Säännöllinen tehdään tapaturmien turvallisuuskierroksia tilastointi ja seuranta iluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... [ ] Työpaikalla Säännöllinen pidetään poissaolojen säännöllisiä tilastointi turvallisuuspalavereja seuranta [ ] Työterveyshuolto Työpaikalla tehdään osallisuu turvallisuuskierroksia työsuojelutoimikunnan toimintaan [ ] Työterveyshuolto Työpaikalla pidetään tekee säännöllisiä työpaikkakäyntejä turvallisuuspalavereja -kierroksia [ ] Osallistuttu Työterveyshuolto Haastamme-työympäristökilpailuun osallisuu työsuojelutoimikunnan tai toimintaan sitä seuranneisiin työympäristön arviointeihin [ ] Työterveyshuolto tekee työpaikkakäyntejä ja -kierroksia [ ] Mahdollisuus Osallistuttu Haastamme-työympäristökilpailuun osallistua työturvallisuuskorttikoulutukseen tai sitä seuranneisiin työympäristön [ arviointeihin ] Mahdollisuus osallistua tulityökorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) [ ] Mahdollisuus osallistua työturvallisuuskorttikoulutukseen työhyvinvointikorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) [ ] Mahdollisuus osallistua tulityökorttikoulutukseen ensiapukoulutukseen (joillain (joillain henkilöillä henkilöillä tai kaikilla) tai kaikilla) [ ] En Mahdollisuus osaa sanoaosallistua työhyvinvointikorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) [ ] Toteutettu Mahdollisuus muita osallistua turvallisuustoimenpiteitä, ensiapukoulutukseen mitä? (joillain henkilöillä tai kaikilla) [ ] En osaa sanoa olot [ ] Toteutettu muita turvallisuustoimenpiteitä, mitä? 11. Onko työpaikallanne käytössä korvaavan työn järjestelyjä? ( 11. ) Kyllä Onko työpaikallanne käytössä korvaavan työn järjestelyjä? ( ) En Kyllä osaa sanoa ( ) En osaa sanoa 12. Onko työpaikallanne käytössä omailmoitus-käytäntö lyhyissä sairauspoissaoloissa? 12. ( ) Kyllä Onko työpaikallanne käytössä omailmoitus-käytäntö lyhyissä sairauspoissaoloissa? ( ) En Kyllä osaa sanoa ( ) En osaa sanoa file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... 4 / :2 file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... 4 / Työskenteleekö työpaikallasi useamman kuin yhden työnantajan palveluksessa :2 olevia palkansaajia (= yhteinen työpaikka)? file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t Työskenteleekö työpaikallasi useamman kuin yhden työnantajan palveluksessa ( olevia ) Kyllä palkansaajia (= yhteinen työpaikka)? file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... ( 13. ) Ei Työskenteleekö työpaikallasi useamman kuin yhden työnantajan palveluksessa ( olevia ) En Kyllä osaa palkansaajia sanoa (= yhteinen työpaikka)? file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... ( 13. ) Ei Työskenteleekö työpaikallasi useamman kuin yhden työnantajan palveluksessa ( olevia ) En Kyllä osaa palkansaajia sanoa (= yhteinen työpaikka)? ( ) Ei Työskenteleekö Työskenteleekö työpaikallasi työpaikallasi useamman useamman kuin kuin yhden yhden kansalaisuuden työnantajan palveluksessa edustajia? ( olevia ) En Kyllä osaa palkansaajia sanoa (= yhteinen työpaikka)? ( 14. ) Ei Kyllä Työskenteleekö työpaikallasi useamman kuin yhden kansalaisuuden edustajia? Ei ( ) En Kyllä osaa sanoa 14. En Kyllä Työskenteleekö osaa sanoa työpaikallasi useamman kuin yhden kansalaisuuden edustajia? ( ) En Ei osaa sanoa ( 14. ) En Kyllä Työskenteleekö osaa sanoa työpaikallasi useamman kuin yhden kansalaisuuden edustajia? ( 15. ) Ei Käytetäänkö työpaikalla päihdetapauksissa hoitoonohjausta? (Hoitoonohjaus on työnantajalle vapaaehtoinen toimintamalli.) ( 14. ) En Kyllä Työskenteleekö osaa sanoa työpaikallasi useamman kuin yhden kansalaisuuden edustajia? ( 15. ) Ei Käytetäänkö työpaikalla päihdetapauksissa hoitoonohjausta? (Hoitoonohjaus Kyllä on työnantajalle vapaaehtoinen toimintamalli.) ( ) En Kyllä osaa sanoa Ei ( 15. ) Ei Käytetäänkö työpaikalla päihdetapauksissa hoitoonohjausta? En Kyllä osaa sanoa (Hoitoonohjaus ) En osaa sanoa on työnantajalle vapaaehtoinen toimintamalli.) 15. Ei Käytetäänkö työpaikalla päihdetapauksissa hoitoonohjausta? (Hoitoonohjaus ) En Kyllä osaa sanoa on työnantajalle vapaaehtoinen toimintamalli.) utiepäilyjä vuonna 16. Mitkä ovat työpaikkasi keskeisimpiä työsuojeluongelmia? 15. Käytetäänkö työpaikalla päihdetapauksissa hoitoonohjausta? (Hoitoonohjaus ) En Kyllä osaa sanoa on työnantajalle vapaaehtoinen toimintamalli.) [ 16. ( ] ) Huono Ei Mitkä ilmanvaihto ovat työpaikkasi keskeisimpiä työsuojeluongelmia? [ ( ] ) En Melu Kyllä osaa sanoa [ 16. ( ]) Valaistus Huono Ei Mitkä ilmanvaihto ovat työpaikkasi keskeisimpiä työsuojeluongelmia? [( )] Tärinä En Melu osaa sanoa [ 16. ] Tilanahtaus Valaistus Huono Mitkä ilmanvaihto ovat työpaikkasi keskeisimpiä työsuojeluongelmia? [ ] Huonot Tärinä Melu työasennot [ 16. ] Tilanahtaus Valaistus Huono Mitkä järjestys ilmanvaihto ovat työpaikkasi keskeisimpiä työsuojeluongelmia? :2 [ ] Huonot Haitalliset Tärinä Melu työasennot aineet, huurut, sumut, käryt [ ] Tapaturmat Tilanahtaus Valaistus Huono järjestys ilmanvaihto ja ammattitaudit [ ] Huonot Työilmapiiri Haitalliset Tärinä Melu työasennot aineet, huurut, sumut, käryt [ ] Tapaturmat Huono Tilanahtaus Valaistus Tiedon järjestys puuteja ammattitaudit [ ] Huonot Työilmapiiri Haitalliset Tärinä Johtaminen työasennot aineet, huurut, sumut, käryt [ ] Asenne Tapaturmat Huono Tilanahtaus Tiedon järjestys puute / riskinotto ja ammattitaudit [ ] Huonot Jatkuva Työilmapiiri Haitalliset Johtaminen työasennot ylikuormittuneisuus aineet, huurut, sumut, käryt [ ] Häirintä Asenne Tapaturmat Huono Tiedon järjestys puute / riskinotto epäasiallinen ja ammattitaudit kohtelu [ ] Muu, Jatkuva Työilmapiiri Haitalliset Johtaminen mikä? ylikuormittuneisuus aineet, huurut, sumut, käryt [ ] Häirintä Asenne Tapaturmat Tiedon puute / riskinotto epäasiallinen ja ammattitaudit kohtelu [ ] Muu, Jatkuva Työilmapiiri Johtaminen mikä? ylikuormittuneisuus 17. [ ] Häirintä Asenne Tiedon Kuinka puute / toivoisit riskinotto epäasiallinen liittojen kohtelu toimivan työsuojelutyön edistämiseksi? [ ] Muu, Jatkuva Johtaminen mikä? ylikuormittuneisuus 17. [ ] Häirintä Asenne Kuinka / toivoisit riskinotto epäasiallinen liittojen kohtelu toimivan työsuojelutyön edistämiseksi? [ ] Muu, Jatkuva mikä? ylikuormittuneisuus 17. [ ] Häirintä Kuinka / toivoisit epäasiallinen liittojen kohtelu toimivan työsuojelutyön edistämiseksi? [ ] Muu, mikä? 17. Kuinka toivoisit liittojen toimivan työsuojelutyön edistämiseksi? 17. Kuinka toivoisit liittojen toimivan työsuojelutyön edistämiseksi? 5 / :2 5 / :2 5 / :2 TYÖSUOJELUKYSELY 11

12 PAINO BRANDID

Työsuojelukysely Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma

Työsuojelukysely Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma Työsuojelukysely Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma Keskeiset tulokset Melu on edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma. Yli puolella työpaikoista

Lisätiedot

Melu, ergonomia ja ilmanvaihto ongelmana työpaikoilla

Melu, ergonomia ja ilmanvaihto ongelmana työpaikoilla Työsuojelu Melu, ergonomia ja ilmanvaihto ongelmana työpaikoilla Johdanto Teknologiateollisuus ry, Metallityöväen Liitto ry sekä Ammattiliitto Pro toteuttivat syksyllä yhteisen n työturvallisuudesta ja

Lisätiedot

Työsuojelukysely. Johdanto. Kyselyn toteutus. Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry 24.10.2010. Taustatiedot

Työsuojelukysely. Johdanto. Kyselyn toteutus. Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry 24.10.2010. Taustatiedot Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry 24.10.10 Työsuojelukysely Johdanto Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry toteuttivat keväällä 10 toisen yhteisen kyselyn työturvallisuudesta

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2013 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 PAIKALLISET RATKAISUT HARVASSA, YLEISKOROTUS YLEISIN VAIHTOEHTO JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Turvallisuustutkimus 2014

Turvallisuustutkimus 2014 Crnet Oy, Helsingin Pelastuskoulu ja Tuula Pohjola Consulting Oy toteuttivat yrityksille suunnatun turvallisuuskulttuuritutkimuksen tammi-helmikuussa 2014. Tutkimuksessa oli mukana useita eri toimialoja,

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 213 Minna Jokinen Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 3 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 (31.3.) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke 2010-2015 Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke 2010-2015 Työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteishanke Liitot sopineet työehtosopimuksissaan edistävänsä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI 2011 19.9.2011 Luottamushenkilöpaneeli 1 Tiivistelmä Kyselyyn vastasi 770 paneelin jäsentä. Varhainen puuttuminen työkykyongelmiin Yli puolella (55 ) alle 20 henkilön työpaikoilla

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat Henkilöstöselvitys 216 Raportin kuvat 1.3.214 Tekstiosaan tulevat kuvat 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 25-212 sekä arvio Suomen henkilöstön määrästä vuodelle 216 34 32 3 28

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työympäristön seurantakierros Heikki Laitinen 2009

Teknologiateollisuuden työympäristön seurantakierros Heikki Laitinen 2009 Teknologiateollisuuden työympäristön seurantakierros 2009 Puheenvuoron sisältö Seurantakierroksen organisoinnista Työympäristön vahvuudet ja heikkoudet 2009 Haastamme kilpailun 2002-2005 vaikutukset 2009

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

Näyttö ratkaisee? tutkimuksen keskeisiä tuloksia

Näyttö ratkaisee? tutkimuksen keskeisiä tuloksia Näyttö ratkaisee? tutkimuksen keskeisiä tuloksia Monimuotoisen ohjauksen teemapäivä Hämeenlinna 19.4.2011 Metallityöväen liitto Tutkimuspäällikkö Jorma Antila Tutkimuksen taustaa Metalliteollisuudessa

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuoden 2016 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kymmenellä ELY-alueella.

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

TYÖSUOJELU, YHTEINEN TYÖPAIKKA JA VERKOSTOMAINEN TOIMINTA

TYÖSUOJELU, YHTEINEN TYÖPAIKKA JA VERKOSTOMAINEN TOIMINTA Työsuojelupaneeli III TYÖSUOJELU, YHTEINEN TYÖPAIKKA JA VERKOSTOMAINEN TOIMINTA Minna Toivanen & Minna Janhonen 1 Työsuojelupaneeli III Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010 Raportti 1 (5) Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010 1. Hankkeen tausta ja tavoitteet Elintarviketeollisuudessa järjestettiin vuosina 2005 2007 turvallisuuskilpailu, johon kuului muun

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 YHTEENVETOA SAK:laisilla työpaikoilla on paljon päihdeongelmia. Päihdeohjelmat/toimintamallit sekä puuttuminen

Lisätiedot

Koko maa 0 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa +3 % Pirkanmaa +8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi +9 % Pohjois-Savo.

Koko maa 0 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa +3 % Pirkanmaa +8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi +9 % Pohjois-Savo. TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden liikevaihto laskusuunnassa useilla alueilla Teknologiateollisuuden (elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus,

Lisätiedot

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Aukiololaki - taustaa 1.12.2009 astui voimaan uusi aukiololaki vähittäiskaupoille mahdollisuus sunnuntai-aukioloon

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009 Advisory Corporate Finance Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Syyskuu 2009 Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

teema-seminaari

teema-seminaari Kohti nollaa työtapaturmaa kuntaalalla teema-seminaari 6.3.2008 Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Edunvalvontaosasto t Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 1.9.2009 Edu/UHy 1 Tärkeä hanke meille Ollut

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Hyvinvointia työstä Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Salla Toppinen-Tanner Nina Olin Marjukka Laine 8.11.2016 Työterveyslaitos www.ttl.fi 2 Kyselyn toteutus Nettikysely

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen käynnistyminen 2012 Tavoitteena turvallisuuden hallinnan ja turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2010 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SISÄLTÖ PAMin jäsenistön toimialajakauma Palkansaajien määrät PAMin toimialoilla 2008-2009 Palkansaajien määrät sukupuolen mukaan PAMin

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö Hanna Oranen Henkilöstön kehittäjä, työsuojelupäällikkö 26.10.2011 26.10.2011 2 VMBaron kehitys 2004-2011 2011 2011 369 3,69 335 3,35 26.10.2011 3 Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueen

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Terveysjohtamisen tuloksia. Aino Health Management

Terveysjohtamisen tuloksia. Aino Health Management Terveysjohtamisen tuloksia Aino Health Management Aino Health Management Oy Perustettu 1994 Työterveyspalveluntuottajista riippumaton terveysjohtamisen edelläkävijäyritys Tähtäämme asiakasorganisaation

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /15 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. YLEISTÄ PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA NIMELLISANSIOKEHITYS REAALIANSIOKEHITYS 3 MUUT ALAT 3 IDENTTISTEN HENKILÖT AUTOKAUPAN TOIMIHENKILÖT

Lisätiedot

Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen

Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2015 Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen KONSERNIOHJAUS VAIKEUTTAA TYÖPAIKKAKOHTAISTA SOPIMISTA Työpaikoista 86 prosenttia toteutti palkankorotukset perälaudan mukaisesti.

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrilla suomalaisen työelämän laatua ja kehittymistä. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin.

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ 2.12.2015 Seinäjoki Ylitarkastaja Anja Knuuttila Työsuojelun vastuualue Ajankohtaista psykososiaalisen kuormituksen

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna Lähde: Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013

Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna Lähde: Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013 Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna 2013 Rekrytointivaikeuksia kokeneet teknologiateollisuuden yritykset toimialoittain vuosina 2010-2013. Vastanneet yritykset,

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain 5.8.2014 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2013e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa Helsinki 31.5.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Työhyvinvoinnin osatekijät 2016: Marja-Liisa Manka 3.6.2016 2 Säädösperusta Työturvallisuuslaki 738/2002

Lisätiedot

Työhygieenikko insinööritoimistossa

Työhygieenikko insinööritoimistossa Työhygieenikko insinööritoimistossa Työhygieenikot työympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden takaajina EuroSafety-/Työhyvinvointimessut 15.9.2016 14.10.2016 Mikael Fingerroos, AX-Suunnittelu 1 Taustaa

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

PK-YRITYS HYVÄ TYÖNANTAJA 2013

PK-YRITYS HYVÄ TYÖNANTAJA 2013 PK-YRITYS HYVÄ TYÖNANTAJA 2013 1 PK-YRITYS HYVÄ TYÖNANTAJA 2013 Työolobarometri 2 PK-YRITYS HYVÄ TYÖNANTAJA 2013 SISÄLLYS ESIPUHE... 4 AINEISTO... 5 TIIVISTELMÄ... 6 1. PK-YRITYSTEN ASEMA TYÖNANTAJINA...

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

Menetetyn työpanoksen arviointi sisäilmaongelmissa. Markku Seuri

Menetetyn työpanoksen arviointi sisäilmaongelmissa. Markku Seuri Menetetyn työpanoksen arviointi sisäilmaongelmissa Markku Seuri 16.3.2016 Miksi arvioida sisäilman taloudellisia vaikutuksia? Yleisellä tasolla tiedämme sisäilman vaikuttavan tuottavuuteen Yksittäisessä

Lisätiedot

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta Tarkastaja Irina Suominen TYÖSUOJELUN VASTUUALUE Johtaja Päivi Suorsa Rikos- ja päätösasiat Viranomaisaloitteinen valvonta Toimintayksikkö 1 Toimintayksikkö

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2007

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2007 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2007 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2008

Lisätiedot

Halmeri tarkastuksen ohje

Halmeri tarkastuksen ohje Halmeri tarkastuksen ohje Tarkistuslistan läpikäynti Tarkastuslista käydään läpi haastatellen työpaikan edustajia. Tarkastajan tehtävänä on määrittää ovatko kysytyt asiat kriteerien mukaisessa kunnossa

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Työturvallisuuden perusasiat kuntoon. 10 keskeistä keinoa

Työturvallisuuden perusasiat kuntoon. 10 keskeistä keinoa Työturvallisuuden perusasiat kuntoon 10 keskeistä keinoa Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK Teksti: Päivi Rauramo, Kerttuli Harjanne Valokuvat: Harri Hemmilä, Kari Rissa Kansikuva: Pixmac Taitto: Pen&Pen

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 1 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 1 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

HMS / työturvallisuus

HMS / työturvallisuus Nordisk HMS / työturvallisuus tausta ja tavoitteet projektin havainnot projektin tulokset Jatkotoimenpiteet Suomessa Jatkotoimenpiteet GNA :ssa Matti Piispanen Tiehallinto, asiantuntijapalvelut Nordisk

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA

PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA Työsuojelupaneeli VII PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen 16.11.2016 10.11.2016 Työsuojelupaneeli VII, Toivanen 2016 1 Työsuojelupaneeli VII Työsuojelupaneeli

Lisätiedot

Mikkeli H208, Sln 231, Kotka C2010, Kouvola Pajakabinetti

Mikkeli H208, Sln 231, Kotka C2010, Kouvola Pajakabinetti Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Työsuojelutoimikunta 14.03.2016 Aika 14.03.2016 klo 13:08-13:39 Paikka Mikkeli H208, Sln 231, Kotka C2010, Kouvola Pajakabinetti Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA JOROISTEN KUNTA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA JOROISTEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA JOROISTEN KUNTA 2016-2018 Yhteistyötoimikunta: 17.12.2015 Kunnanhallitus: Voimaan: XX.XX.201X XX.XX.2016 Sisällys Johdanto 3 Työsuojelutoiminnan tavoitteet 3 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa CxO Mentor Oy tutki hankesalkun hallintaa, projektitoimiston toimintaa ja kokonaisarkkitehtuurityötä maalis-huhtikuussa 2012

Lisätiedot

Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista. Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY

Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista. Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 2 2 Tausta... 2 3 Nyby Kulloo yritysalue... 2 4 Selvityksen toteutus... 3 5

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot