TYÖSUOJELUKYSELY Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSUOJELUKYSELY 2015. Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma"

Transkriptio

1 TYÖSUOJELUKYSELY Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma

2 KESKEISET TULOKSET MELU ON EDELLEEN TYÖPAIKKOJEN SUURIN TYÖSUOJELUONGELMA. Yli puolella työpaikoista melu koetaan keskeisimmäksi työsuojeluongelmaksi. Melu on myös yleisin ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen aiheuttaja. Muita yleisiä ongelmia ja ammattitautien aiheuttajia ovat huonot työasennot, ilmanvaihto, haitalliset aineet ja kemikaalit sekä pöly. POISSAOLOON JOHTANEET TAPATURMAT OVAT KOKONAISUUTENA VÄHENTYNEET. Alle 25 hengen työpaikoilla sekä lyhyeen että vähintään neljän päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus on laskenut. Yli 25 hengen työpaikoilla yli neljän päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus kuitenkin kasvoi. YLI PUOLESSA KAIKISTA TYÖPAIKOISTA ON KÄYTÄNTÖ, JOKA MAHDOLLISTAA LYHYET SAIRAUSPOISSAOLOT OMALLA ILMOITUKSELLA. Vaikka asiaa ei ole kysytty aiemmissa kyselyissä, voidaan olettaa, että vuoden 213 työehtosopimusratkaisun kirjaus oma ilmoitus -menettelystä on lisännyt sen käyttöä työntekijöiden osalta. Toimihenkilöillä oma ilmoitus -käytäntö on ollut huomattavasti yleisempää jo aiemminkin. TYÖSUOJELU KOULUTUKSEN JA TIEDOTUKSEN LISÄÄMINEN NOUSIVAT SELKEIMMIN ESIIN LIITOILLE ESITETYISSÄ KEHITYSIDEOISSA. Koulutuksesta kysyttäessä esiin nousi erityisesti tarve johdolle, esimiehille ja työntekijöille tarkoitettuun yhteiseen koulutukseen. LISÄÄ TOIVOTTIIN MYÖS LIITTOJEN EDUSTAJIEN VIERAILUJA TYÖPAIKOILLE SEKÄ YLEISTÄ TYÖSUOJELUN TÄRKEYDEN ESIINTUOMISTA. Työsuojelu on koko työpaikan yhteinen asia. SISÄLTÖ JOHDANTO 3 KYSELYN TOTEUTUS 3 Taustatiedot 3 TYÖTURVALLISUUDEN KEHITYS 4 Ammattitaudit 4 Työsuojeluorganisaatio 5 Vaarojen selvittäminen ja arviointi 6 Laatu- ja turvallisuusjärjestelmät 6 Korvaavan työn käyttö 6 Lyhyet sairauspoissaolot omalla ilmoituksella 7 Hoitoonohjaus 7 Työpaikkojen monikulttuurisuus 7 Yhteiset työpaikat 7 Keskeiset työsuojeluongelmat 8 Työtapaturmien määrä 8 LIITE

3 JOHDANTO Teknologiateollisuus ry, Metallityöväen Liitto ry sekä Ammattiliitto Pro toteuttivat vuoden alussa yhteisen kyselyn työturvallisuudesta ja työsuojelutoimenpiteistä työpaikoilla. Kysely tehtiin neljättä kertaa. Aikaisemmat kyselyt tehtiin vuosina 28, 21 ja. Kyselyn tarkoitus on kartoittaa työturvallisuuden kehitystä, tapaturmien määrää, ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä, keskeisimpiä työsuojeluongelmia sekä sitä, miten työsuojeluasiat työpaikoilla on organisoitu. KYSELYN TOTEUTUS Kysely lähetettiin sähköisenä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille, Prossa teknologiateollisuuden työehtosopimuksen piirissä oleville työsuojeluvaltuutetuille ja Metalliliitossa niille työsuojeluvaltuutetuille, jotka ovat teknologiateollisuuden, malmikaivosten sekä pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimusten piirissä. Kysely lähetettiin yhteensä 3445 henkilölle. Otos kasvoi huomattavasti Teknologiateollisuuden jäsenyritysten osalta ja oli yhteensä 2 1 henkilöä. Aikaisempina vuosina kysely on lähetetty työpaikoille, joiden työsuojelupäällikkö on ilmoitettu Teknologiateollisuuden rekisteriin. Nyt kysely lähetettiin kaikille jäsenyritysten työpaikoille. Pron työsuojeluvaltuutettuja otoksessa oli 315 ja Metalliliiton valtuutettuja 974. Vastauksia tuli yhteensä 9 kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli 26,1. Työnantajien edustajien määrä ja osuus vastanneista kasvoivat huomattavasti, vaikka vastausprosentti oli alhainen. Tarkemmat vastausprosentit ja -jakaumat on esitetty Taulukossa 1. Taulukko 1. Kyselyyn vastanneet vastaajaryhmittäin Kysely Kysely lkm % vastaus-% lkm % vastaus-% Työnantajan edustaja , ,6 Työsuojeluvaltuutettu TYÖNTEKIJÄT Työsuojeluvaltuutettu TOIMIHENKILÖT , , , ,8 YHTEENSÄ Taulukko 2. Vastaajat työpaikan henkilöstön kokoluokan ja vastaajaryhmän mukaan, % Työnant. edust. Kysely Kysely Valtuutetut TYÖNT. TOIMIH. YHT. Työnant. edust. Valtuutetut TYÖNT. TOIMIH Taulukko 3. Kyselyyn vastanneet toimialoittain, % YHT. Kysely Kysely Kysely 21 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Kaivosteollisuus Pelti- ja teollisuuseristysala TAUSTATIEDOT Kyselyyn vastanneista 44 prosentilla työpaikan henkilöstön määrä on alle 5 (Taulukko 2). Tässä on tapahtunut selvä muutos edelliseen kyselyyn. Muutos selittyy työnantajien otoksen kasvulla, joka perustuu suurelta osin siihen, että pieniltä työpaikoilta on tullut enemmän vastauksia. Tämä toisaalta antaa tarkemman kuvan koko alan työsuojelullisesta tilasta, mutta myös vaikeuttaa vertailua edellisiin kyselyihin. Monessa kysymyksessä onkin syytä verrata henkilöstön kokoluokassa tapahtuneita muutoksia eikä katsoa pelkkää kokonaisuutta. Vastanneilla työsuojeluvaltuutetuilla ei samanlaista muutosta tapahtunut. Heidän työpaikkojensa henkilöstömäärien jakauma ei ole muuttunut edelliseen kyselyyn verrattuna. Selvällä enemmistöllä vastaajista, 73 prosentilla, työpaikan toimiala on kone- ja metallituoteteollisuus (Taulukko 3). Elektroniikka- ja sähkö - teollisuudessa työskentelee 17 prosenttia vastaajista. Metallien jalostuksen, kaivosteollisuuden sekä pelti- ja teollisuuseristysalan osuus on yhteensä 1 prosenttia. Näiden toimialojen vastausten määrä ja osuus eivät ole riittävän suuria, että tuloksia voisi verrata muihin toimialoihin. Tästä syystä raportissa ei esitetä toimialakohtaisia tuloksia. TYÖSUOJELUKYSELY 3

4 TYÖTURVALLISUUDEN KEHITYS Työpaikan työturvallisuuden arvioi Kuvio 1. Turvallisuuden kehitys ja työpaikan koko. alle 5 henkeä parantuneen viimeisen vuoden aikana 45 prosenttia vastaajista (Kuvio yli 25 1). henkeä Neljä prosenttia arvioi työturvallisuuden parantunut ennallaan heikentynyt KAIKKI heikentyneen. Henkilöstömäärältään suuremmissa työpaikoissa työturvallisuuden parantuneeksi arvioineiden määrä on suurempi kuin pienissä. Arvioissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia aikaisempiin kyselyihin verrattuna. Osuus vastanneista työpaikoista, % Tärkeintä on kuitenkin se, että työpaikan koosta riippumatta vain pieni osa vastaajista arvioi työturvallisuuden heikentyneen. Arviot Taulukko 4. Ammattitautien ja -epäilyjen esiintyminen. On tehty Tekeillä Ei ole tehty työturvallisuuden kehityksestä ovat Osuus vastanneista työpaikoista, % KAIKKI TYÖPAIKAT hyvin yhteneviä työnantajan edustajien ja työsuojeluvaltuutettujen välillä. TYÖNTEKIJÄT Ammattitauteja 5 25 tai henkeä -epäilyjä alle 5 henkeä TOIMIHENKILÖT AMMATTITAUDIT Ammattitauteja Yli 25 tai henkeä -epäilyjä Todettuja ammattitauteja yli 25 henkeä tai ammattitautiepäilyjä on kaikki työntekijöillä työpaikat 18 prosentissa työpaikoista ja toimihenkilöillä 77 kahdessa prosentissa (Taulukko Kaikki 4). työpaikat Kuvio 2. Todettujen ammattitautien ja ammattitauti epäilyjen aiheuttajat vuonna 214. Vuonna 214 todettujen ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen määrä on 66 Melu todettu laskenut selvästi vuoteen 211 verrattuna. Osaltaan tähän on vaikuttanut Muut kemialliset 86 epäilty 94 alle 5 hengen työpaikkojen osuuden Pölyt kasvu, mutta myös suuremmilla työpaikoilla Metallit ja niiden yhdisteet ammattitaudit ja ammatti- Tärinä tautiepäilyt ovat vähentyneet. Alle 5 hengen työpaikoilla 1 Kaasut prosenttia on sellaisia, joissa työntekijöillä on todettu ammattitaute- Muut fysikaaliset Biologiset 21 ja tai on ollut ammattitautiepäilyjä. Hapot ja emäkset 34 Toimihenkilöillä ammattitauteja tai Jokin 29 muu -epäilyjä on ollut ainoastaan kahdessa prosentissa työpaikoista. Ylipaine Eniten todettuja ammattitauteja Ionisoiva säteily 58 on aiheuttanut melu, 28 prosenttia Infrapunasäteilysäteily kaikista tapauksista (Kuvio 2). Seuraavana tulevat muut kemialliset ja 2 4 UV-säteily fysikaaliset sekä pöly. Edellä 45 Osuus kaikista ammattitaudeista ja -epäilyistä, % mainitut ovat aiheuttaneet prosenttia todetuista ammattitaudeista Ammattitautiepäilyjen yleisimmät aiheuttajat ovat pääosin samoja kuin todetuissa ammattitaudeissa. Yleisimmät ammattitautien 214 ja -epäilyjen aihe- 35 Melu uttajat tulevat esiin myös vastaajien Huonot työasennot 71 näkemyksissä työpaikan keskeisistä työsuojeluongelmista (Katso sivu 8). Huono 2 ilmanvaihto Haitalliset aineet, huurut, 4 METALLILIITTO / TEKNOLOGIATEOLLISUUS / PRO sumut, käryt 53 Johtaminen 54 5 työsuo työsuo Jokin m ISO 9 / 9 IS OHSAS 18 Elmeri / ISO

5 TYÖSUOJELUORGANISAATIO Kuvio 3. Työsuojeluorgaanisaatio ja työpaikan koko. Työsuojelupäällikkö ja työntekijöiden -valtuutettu on yli 9 prosentista todettu työpaikoista (Kuvio 3). Toimihenkilöiden nimitetty Työsuojelupäällikkö alle 5 henkeä epäilty työsuojeluvaltuutettu yleistyy vasta Työntekijöiden yli 25 henkeä yli 5 hengen työpaikoilla. työsuojeluvaltuutettu valittu Työsuojelutoimikunta toimii 67 Työsuojelutoimikunta A prosentissa työpaikoista, joskin alle toimii työpaikalla 5 5 hengen työpaikoilla toimikunta Toimihenkilöiden on ainoastaan 41 prosentilla. työsuojeluvaltuutettu valittu Y Merkittävä muutos edelliseen kyselyyn on tapahtunut yli 25 hengen Työsuojeluasiamies/ -asiamiehiä valittu työpaikkojen työsuojeluasiamiesten määrässä. Niiden työpaikkojen osuus, Jokin muu yhteistoimintaelin joissa on valittu työsuojeluasiamies, on Työsuojelupareja pudonnut 75 prosentista 65 prosenttiin. toimii työpaikalla Tämä muutos on havaittavissa myös KAIK rekisteriin ilmoitettujen työsuojeluasiamiesten vähenemisenä. Osuus vastanneista työpaikoista, % A Työsuojelutoimikunta kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa. alle 5 henkeä ISO 9 / 91 / 92 Y Alle 5 hengen työpaikoilla kokoontumisia tapahtuu muita harvemmin, ISO 141 Taulukko 5. Työturvallisuustoimenpiteet. yli 25 henkeä keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. Osuus kaikki vastanneista työpaikat työpaikoista, % Mielenkiintoista on se, että yli Kaikki Alle Yli 25 5S / 6S henkeä henkeä henkeä puolella niistä, joilla ei ole työsuojelutoimikuntaa tai vastaavaa yhteistyö- Mahdollisuus osallistua ensiapukoulutukseen OHSAS Työterveyshuolto 181/182 tekee työpaikkakäyntejä ja kierroksia Elmeri / Halmeri Säännöllinen tapaturmien tilastointi ja seuranta Säännöllinen poissaolojen tilastointi ja seuranta Muu Mahdollisuus osallistua tulityökorttikoulutukseen elintä, on kuitenkin ollut toimikunnan kokouksia. Ilmeisesti työpaikoilla on muita, ei niin virallisia kokoonpanoja, joissa käsitellään työsuojeluun liittyviä asioita. Työturvallisuustoimenpiteistä yleisimpiä ovat mahdollisuus osallistua ensiapukoulutukseen, työterveyshuollon työpaikkakäynnit sekä tapaturmien ja poissaolojen tilastointi ja seuranta, jota tehdään varsinkin suurilla työpaikoilla (Taulukko 5). Myös mahdollisuus tulityökorttikoulutukseen on varsin yleistä. Edelliseen kyselyyn verrattuna eniten kasvua on tapahtunut esimiesten Työnantajan edustaja turvallisuuskoulutuksessa 5 25 hengen työpaikoilla, 13 prosenttiyksikköä, Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu ja mahdollisuus työhyvinvointikorttikoulutukseen yli 25 hengen työpaikoilla, 12 prosenttiyksikköä. Myös tulityökorttikoulutus on yleistynyt alle 5 hengen työpaikoilla, kasvua 1 prosenttiyksikköä. Minkään turvallisuustoimenpiteen kohdalla tilanne ei ole merkittävästi heikentynyt. Laadittu ISO perehdyttämisohjelma Työpaikalla tehdään turvallisuuskierroksia Mahdollisuus Ei mitään osallistua työturvallisuuskorttikoulutukseen Järjestetty Ei tiedä työkykyä ylläpitävää toimintaa Työterveyshuolto osallisuu työsuojelutoimikunnan toimintaan Järjestetty turvallisuuskoulutusta linjaesimiehille Työpaikalla pidetään säännöllisiä turvallisuuspalavereja Mahdollisuus osallistua työhyvinvointikorttikoulutukseen Toteutettu muita turvallisuustoimenpiteitä Osallistuttu Haastamme-työympäristökilpailuun Tilastollisesti merkittävät muutokset ympyröity. Muutokset ovat kasvua, eli osuus on suurempi kuin edellisessä kyselyssä TYÖSUOJELUKYSELY Kaikki 5 työpaikat

6 ojelupäällikkö nimitetty todettu Työsuojelupäällikkö alle 5 henkeä nimitetty epäilty Työntekijöiden yli 25 henkeä parantunut ennallaan heikentynyt tuutettu valittu Työntekijöiden yli 25 henkeä KAIKKI työsuojeluvaltuutettu valittu jelutoimikunta VAAROJEN SELVITTÄMINEN Kuvio 4. Riskinarviointi ja työpaikan koko mii työpaikalla Työsuojelutoimikunta JA ARVIOINTI toimii 5 25 työpaikalla henkeä imihenkilöiden On tehty Tekeillä Ei ole tehty uutettu valittu Lakisääteinen vaarojen selvittäminen Toimihenkilöiden KAIKKI työsuojeluvaltuutettu TYÖPAIKAT valittu ja 4 arviointi on 8 tehty 1 8 prosentissa ojeluasiamies/ amiehiä valittu työpaikoista (Kuvio 4). Osuus on kasvanut kahdeksan prosenttiyksikköä -asiamiehiä valittu Työsuojeluasiamies/ eistoimintaelin edellisestä kyselystä. alle 5 Kasvu henkeä tulee erityisesti alle 25 hengen 5 25 työpaikoilta, henkeä Jokin Yli 25 muu henkeä yhteistoimintaelin ösuojelupareja mii työpaikalla joissa osuus on kasvanut yli 25 henkeä yhdeksän prosenttiyksikköä. Yli 25 hengen työpaik Työsuojelupareja On tehty Tekeillä 1 Ei ole tehty Osuus vastanneista työpaikoista, % toimii työpaikalla KAIKKI TYÖPAIKAT kojen tilanne on pysynyt ennallaan Erikoista on se, että työnantajien Kuvio 5. Työpaikoilla käytössä olevat laatu- ja turvallisuusjohtamis järjestelmät. edustajista 92 prosenttia vastasi, että 5 21 henkeä riskiarviointi on tehty, mutta valtuutetuista vain 73 prosenttia. Ilmeisesti alle 5 henkeä 66 alle 5 henkeä ISO 9 / 91 / henkeä 1 tiedon kulussa olisi tältä osin parannettavaa. yli 25 henkeä 1 94 yli 25 henkeä ISO S LAATU- JA TURVALLISUUS- 5S / 6S Kaikki ty 2 JÄRJESTELMÄT 66 Melu OHSAS 181/182 Alle 5 ri Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien kattavuus on pysynyt 86 asennot Elmeri / Halmeri edellisten kyselyiden tasolla. Lähes Yli 25 nvaihto prosentissa työpaikoista oli käytössä Muu italliset jokin laatu- tai turvallisuusjärjestelmä 29 huurut, 2 t, käryt (Kuvio 5). Alle 5 hengen työpaikoilla ainoastaan ISO 9 -järjestelmät ovat ISO taminen n enemmistön käytössä. 78 Ei mitään 88 nahtaus Kyselyssä uusina vaihtoehtoina 21 Kaikki ty ä olivat hitsauksen laadunvarmistus Ei tiedä skinotto (ISO ), työsuojeluhallinnon olosuhdemittarit (Elmeri/Halmeri) 43 Alle n puute sekä työn parempaan organisointiin 31 Osuus vastanneista työpaikoista, 21 % tähtäävä laatujärjestelmä (5S ja 6S) ilmapiiri 23 Työpaikoista 11 prosentissa ei ole 78 Yli henkeä 88 käytössä mitään laatujärjestelmää. 1 Kuvio 6. Korvaavan työn käyttö. Yli 25 alaistus prosenttia vastaajista Työnantajan ei tiennyt, edustaja onko Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu 35 atkuva 29 työpaikalla laatujärjestelmiä. teisuus Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Kaikki ty Tärinä KORVAAVAN TYÖN KÄYTTÖ 27 Alle 52 henkeä ärjestys Korvaavan työn käyttö on lisääntynyt 16 Alle 5 hieman edelliseen kyselyyn nähden urmat ja 53 ttitaudit (Kuvio 6). Kasvu tulee käytännössä alle 25 hengen työpaikoilta, joissa Muu on tapahtunut lievää korvaavan työn äirintä/ yleistymistä. Yli 25 hengen työpai-allkoilla ei merkittävää muutosta ole henkeä 33 Yli iallinen kohtelu 2 tapahtunut. Osuus vastanneista työpaikoista, % 3 %,4 %,5 1 % 2,6 %,7 3 % 4 yli,7 5 % Kaikki ty , Alle ,1 %,2 %,3 %,4 %,5 %,6 %,7 % yli,7 % 3,8 ei lainkaan,1 %,2 %,3 %,4 %,5 %,6 %,7 % yli,7 % 5 25 issaolo 2,9 9 hintään 84 6 METALLILIITTO / TEKNOLOGIATEOLLISUUS / PRO päivää Kaikki 84 Yli ,

7 elin littu nta alla KAIKKI eja nta 5 25 Alle henkeä alla den alla On tehty Tekeillä Ei ole tehty ittu 5 25 Yli henkeä den 2 LYHYET 4 SAIRAUSPOISSAOLOT 8 1 KAIKKI TYÖPAIKAT littu ies/ Taulukko 6. Omailmoitus-käytäntö käytössä 2 lyhyissä 4 sairauspoissaoloissa ittu OMALLA ILMOITUKSELLA ies/ 2 4 Osuus vastanneista 8 1 työpaikoista, % littu Työpaikan koko Yli puolessa työpaikoista on sovittu elin 5 1 henkeä KAIKKI TYÖPAIKAT käytännöstä, joka mahdollistaa alle 5 henkeä lyhyet sairauspoissaolot ilman lääkärin reja elin Työnantajan edustaja alla On tehty 2 4 Tekeillä Ei 8ole tehty 1 todistusta (Taulukko 6). yli Tämä 25 henkeä oli uusi Työsuojeluvaltuutettu reja TYÖNTEKIJÄT alla 2 aihe työsuojelukyselyssä. 4 8 kaikki 1 työpaikat KAIKKI TYÖPAIKAT On tehty 8 Tekeillä Ei ole 11 tehty 9 Vuoden 213 työehtosopimusratkaisussa tehtiin ensimmäisen kerran Työsuojeluvaltuutettu KAIKKI Alle 5 TYÖPAIKAT henkeä Kaikki TOIMIHENKILÖT työpaikat 5 25 työntekijöitä koskeva kirjaus paikallisesti sovittavasta käytännöstä, 5 25 Yli henkeä KAIKKI VASTAAJATAlle henkeä alle 5 henkeä 66 joka mahdollistaa alle alle kolmen 5 henkeä päivän yli 25 henkeä poissaolot ilman lääkärintodistusta. Kuvio 7. Hoitoonohjaus käytössä päihdetapauksissa Kyseisiä järjestelmiä on yli ollut 25 henkeä käytössä myös aiemminkin. Metalliliiton 77 vuoden 211 jäsenkyselyssä 23 prosentilla Kaikki 77 työntekijöistä oli työpaikalla käytössä Alle 5 työpaikat henkeä 66 omailmoitus-käytäntö. Siihen verrattuna järjestelmät ovat yleistyneet Alle henkeä Yli henkeä merkittävästi Toimihenkilöillä vastaavat järjestelmät ovat yleisempiä ja niitä on ollut Osuus vastanneista työpaikoista, % käytössä pidempään Kuvio 8. Työpaikalla työskentelee useamman 58 kansallisuuden edustajia. HOITOONOHJAUS Hoitoonohjaus päihdetapauksissa on käytössä 77 prosentissa työpaikoista (Kuvio 7). 8Käytäntö 1 on yleistynyt yli hengen työpaikoilla. Tämä ei näy Kaikki Alle 5 työpaikat henkeä yhteenlasketuissa osuuksissa, koska alle hengen työpaikkojen vastausmäärä 5 25 Alle henkeä on kasvanut huomattavasti TYÖPAIKKOJEN MONIKULTTUURISUUS Osuus 45 vastanneista 71 työpaikoista, % Vastausten perusteella monikulttuuristen työpaikkojen osuus on hieman Kuvio 9. Yhteiset työpaikat vähentynyt, etenkin isojen työpaikkojen osalta (Kuvio 8). Kuitenkin lähes ja työpaikan koko puolet 211 työpaikoista 214 on sellaisia, joissa Kaikki 5 25 työpaikat 54 henkeä työskentelee useamman kansallisuu- edustajia Kulttuuri- ja kielierot den Alle Yli 25 5 henkeä 33 on tärkeä huomioida esimerkiksi työntekijöiden perehdytyksessä. henkeä %,3 %,4 %,5 % 2 4,6 %,7 % yli,7 % 8 1 YHTEISET TYÖPAIKAT 53 9 Kaikki Yli 25 työpaikat henkeä Yhteisten työpaikkojen määrä ei ole juurikaan muuttunut (Kuvio 9) ,8 Ainoastaan 214 yli 25 hengen työpai Osuus vastanneista työpaikoista, % 2, ,6 koista niitten osuus on hieman kasvanut.,6 %,7 % yli,7 % keskittyvät yritykset ovat ulkoistaneet %,3 %,4 %,5 % 3,8 %,3 %,4 % Näyttää,5 % 2,9,6 siltä, %,7 että % yli suurista,7 % työpaikoista toimialalla on valtaosa yhtei- ovat kunnossapito, logistiikka, palkan- 84 monia toimintoja. Yleisiä ulkoistuksia 9 2,3 8 siä työpaikkoja. Ydinliiketoimintaan laskenta, siivous tai ruokalatoiminta. 84 4, ,8 3, 214 2, ,2 2,6 2,8 214 TYÖSUOJELUKYSELY , ,6 3 4

8 ISO 9 / 91 / 9 KESKEISET TYÖSUOJELUONGELMAT Kuvio 1. Keskeiset työsuojeluongelmat vastaajaryhmittäin. Melu ISO 14 OHSAS 5S / Melu, huonot työasennot ja ilmanvaihto arvioidaan edelleen suurimmiksi työsuojeluongelmiksi (Kuvio 1). Keskeiset työsuojeluongelmat ovat pysyneet samoina jokaisessa työsuojelukyselyssä. Suurimmat työsuojeluongelmat näkyvät selvästi myös suurimpina ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen aiheuttajina. Toimihenkilöiden valtuutetuilla työilmapiiri ja jatkuva ylikuormittuneisuus korostuvat suurempina ongelmina kuin muilla vastaajilla. Suurimmat erot työantajien ja valtuutettujen arvioissa ovat johtamisen, tiedon puutteen ja työilmapiirin kohdalla. Työntekijöiden valtuutetut kokevat huonon ilmanvaihdon selvästi suuremmaksi ongelmaksi kuin työnantajan edustajat. Tämä näkemysero on todettu myös aiemmissa kyselyissä. Uusina vaihtoehtoina tässä kyselyssä olivat asenne/riskinotto, jatkuva ylikuormitus ja häirintä/epäasiallinen kohtelu. TYÖTAPATURMIEN MÄÄRÄ Tapaturmataajuus on laskenut edelliseen, vuoden 211 kyselyyn verrattaessa (Kuvio 11). Se oli vuonna 214 lähes samalla tasolla kuin vuonna 29. Tapaturmataajuus on laskenut kaikenkokoisissa työpaikoissa, mutta muutokseen on voimakkaimmin vaikuttanut suurten työpaikkojen alentunut taajuus. Yli 25 hengen työpaikkojen osuus tehdyistä työtunneista on prosenttia. Alle 5 hengen työpaikkojen osuus työtunneista on kahdeksan prosenttia. Yli neljän päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrässä ei ole tapahtunut muutosta vuoteen 211 verrattuna. Yli 25 hengen työpaikkojen tapaturmataajuus on noussut yhdellä (kahdeksasta yhdeksään) miljoonaa työtuntia kohti. Tästä syystä alle 25 hengen työpaikkojen taajuuden selvä lasku ei näy yhteenlasketussa tapaturmataajuudessa. Tapaturmataajuus kasvaa työpaikan koon pienentyessä. Tämä johtuu osittain mittarin herkkyydestä. Yksittäinen tapaturma nostaa taajuutta pienillä työpaikoilla voimakkaammin kuin suurilla. Huonot Melu työasennot Huonot työasennot Huono ilmanvaihto Haitalliset Huono ilmanvaihto aineet, huurut, sumut, käryt Haitalliset aineet, huurut, Johtaminen sumut, käryt JohtaminenTilanahtaus Tilanahtaus Asenne/riskinotto Asenne/riskinotto Tiedon puute Tiedon puute Työilmapiiri Työilmapiiri Valaistus Jatkuva Valaistus ylikuormitteisuus Jatkuva ylikuormitteisuus Tärinä Tärinä Huono järjestys Tapaturmat ja Huono järjestys ammattitaudit Tapaturmat ja ammattitaudit Häirintä/ epäasiallinen kohtelu Kuvio 11. Tapaturmataajuus. Muu Häirintä/ Muu epäasiallinen kohtelu Osuus vastanneista, % Poissaolo vähintään 4 päivää Kaikki Poissaolo Kaikki vähintään työpaikat päivää Kaikki Tapaturmia /miljoona työtuntia E OHSAS 181/18 Työnantajan edustaja Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Työnantajan Toimihenkilöiden edustaja työsuojeluvaltuutettu Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Elmeri / Halm ISO 3834 ei lainkaan Kaikki ty Alle Yli 25 Mu Ei mitä Ei tie 8 METALLILIITTO / TEKNOLOGIATEOLLISUUS / PRO

9 o t ei Muu lainkaan,1 %,2 %,3 %,4 %,5 %,6 %,7 % yli,7 % t, issaolo yt hintään päivää Kaikki Toimihenkilöillä tapaturmataajuus on huomattavasti alhaisempi 214 Kuvio 12. ISO Tapaturmissa menetetyt työtunnit ja työpaikan koko. n Ei mitään s 1 21 kuin työntekijöillä. Toimihenkilöillä 211 2, vähintään 39 neljän päivän poissaoloon 2, Ei tiedä 2,6 o johtaneita tapaturmia 52 oli 1,7 miljoonaa työtuntia kohti. Työntekijöillä ,8 8 1 e 18 vastaava taajuus 43 oli 17. Yhteenlaskettu 2,9 19 tapaturmataajuus 4 toimihenkilöillä oli 2,3 ri ,7, työntekijöillä , Työtapaturmissa menetetyt työ- 3henkeä 4 kohti 5nousivat hieman 3, s Työnantajan edustaja 2,2 1 2tunnit Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu 1,9 a vuoteen 211 verrattuna (Kuvio 12). Alle s Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu hengen työpaikoilla menetettyjen Tuntia/henkilö ä työtuntien määrä henkeä kohti laski. Menetettyjen työtuntien määrä kasvoi s pääosin suurissa työpaikoissa. Kasvu Kuvio 13. Tapaturmissa menetetyt työtunnit suhteessa työaikaan. myötäilee yli 25 hengen työpaikoilla ja tapahtunutta, yli neljän päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taa- it u juuden kasvua. 25 / Niiden työpaikkojen osuus, joissa Työn n työntekijöillä ei ole lainkaan tapaturmapoissaoloja, on kasvanut selvästi lu aikaisemmista kyselyistä (Kuvio 13). Tapaturmapoissaolottomien työpaikkojen osuus vuonna 214 oli 28 prosenttia. prosentilla työpaikoista tapaturmapoissaolojen osuus on enimmillään,1 prosenttia säännöllisestä teoreettisesta työajasta. Kehitykseen on eniten vaikuttanut se, että kyselyssä pienten työpaikkojen osuus on selvästi suurempi kuin vuon- Kaikki 21 na 211. Niistä työpaikoista, 214 joissa ei 3 21 ole lainkaan tapaturmapoissaoloja, prosentissa on enintään 29 3 työntekijää Toimihenkilöillä 52 poissaoloon johtaneet työtapaturmat 22 5 ovat selvästi 3 26 harvinaisempia kuin työntekijöillä: prosentissa 4 työpaikoista ei ole menetetty yhtään työtuntia työtapaturmi en takia. 15 Työpaikkatapaturmien ja niis sä menetettyjen työtuntien määrää vuodelta 214 kysyttiin työnantajien edustajilta. Aineistosta poistettiin sellaiset vastaukset, joista puuttui joko henkilöstön määrä, poissaolot tai työtunnit. Tämän jälkeen aineistossa oli 36 työpaikan tiedot, 93 prosenttia vastanneista työpaikoista. Osuus työpaikoista, % ei lainkaan,1 %,2 %,3 %,4 %,5 % 2,8 2,5 2,6 2,3 2,9 3, 2,2 Helsingissä?? huhtikuuta 1,9 Työryhmä Menetettyjen työtuntien osuus työpaikan teoreettisesta säännöllisestä työajasta 3,8 4, Marjo Uusi-Pantti, Teknologiateollisuus Ry,6 %,7 % yli,7 % Juha Pesola, Jukka Saviluoto, Metallityöväen Liitto Ry Jari-Pekka Suokas, Ammattiliitto PRO Ry Yli 25 henke 5 25 Yli 25 Kaikki työpaika Alle 5 henke 5 25 henke Yli 25 henke Kaikki työpaika Alle 5 henke 5 25 henke Yli 25 henke Kaikki työpaika Alle 5 henke 5 25 henke Yli 25 henke TYÖSUOJELUKYSELY 9

10 Liite 1 Mistä ammattitaudit Todettu tai epäilyt Epäily ovat aiheutuneet? Tärinä Todettu Epäily Työsuojelukysely Hyvä työsuojeluasiantuntija, Melu Tärinä Ylipaine Melu Teknologiateollisuus ry, Metallityöväen Liitto ry ja Ammattiliitto Pro ry toteuttavat yhdessä työsuojelukyselyn teknologiateolisuuden työpaikoille. Vastaava kysely on toteutettu vuosina 28, 21 ja. Kyselyssä kartoitetaan työturvallisuuden kehitystä ja keskeisimpiä Ionisoiva säteily työsuojelun ( ongelmia ) ( ) Ylipaine sekä työsuojelun organisointia työpaikoilla. Kysely on lähetetty työsuojelupäälliköille sekä työntekijöiden ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetuille. Infrapunasäteily Kyselyyn ( toivotaan ) ( vastauksia ) Ionisoiva säteily sekä työnantajan edustajalta että työsuojeluvaltuutetuilta, jotta kyselyn tulokset antaisivat mahdollisimman oikean kuvan alantyösuojelun UV-säteily tilanteesta. Infrapunasäteily Työnantajavastaajat antavat työaika-, poissaolo ja tapaturmatiedot vuoden 214 tilastotietojen Metallit ja UV-säteily perusteella. niiden yhdisteet Muihin kysymyksiin vastataan tämänhetkisen tilanteen perusteella. Metallit ja Pölyt niiden yhdisteet Vastaukset käsitellään tilastollisesti, eikä yksittäisen vastaajan tiedot ole tunnistettavissa. Kyselyyn ei liity jatkoselvittelyjä. Yhteystiedot on saatu Teknologiateollisuuden, Metallityöväen Liiton ja Ammattiliitto Proon rekistereistä. Kaasut Pölyt Hapot ja Kaasut Vastausaikaa on 6.2. asti. Mikäli vastaamisessa ilmenee ongelmia, voitte ottaa yhteyttä emäkset Marjo Uusi-Panttiin sähköpostitse Hapot ja Terveisin, Marjo Uusi-Pantti, Teknologiateollisuus ry Juha Pesola, Metallityöväen Biologiset emäkset Liitto ry Jari-Pekka ( ) ( Suokas ) Ammattiliitto PRO ry file:///c:/users/jukka.sav Biologiset file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... Muut TAUSTATIEDOT 1. Toimiala: file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t Työpaikan koko henkilöstön kemialliset määrä: ( ) 3. ( Olen: ) file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... Muut ( ) Elektroniikka- ja sähköteollisuus ( ) alle 5 hlö kemialliset ( Työnantajan ) edustaja ( ) Kone- ja metallituoteteollisuus ( ) 5-25 hlö Muut ( ) Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu ( ) Työnantajan edustaja ( ) Metallien jalostus ( ) yli 25 hlö fysikaaliset ( ) Työnantajan Työntekijöiden edustaja työsuojeluvaltuutettu Muut ( ) Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu ( ) Kaivosteollisuus ( ) Työnantajan Toimihenkilöiden Työntekijöiden edustaja työsuojeluvaltuutettu työsuojeluvaltuutettu fysikaaliset ( ) Pelti- ja teollisuuseristysala ( ) Työntekijöiden Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Jokin muu, mikä ( ) Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Jokin muu, ( ) TAPATURMATIEDOT ( ) mikä TAPATURMATIEDOT TAPATURMATIEDOT Työpaikalla tapahtuneet työtapaturmat ja niistä johtuneet poissa TAPATURMATIEDOT 6. Onko työpaikallasi tehty (ei työmatkatapaturmia) vaarojen selvittäminen ja arviointi? Työpaikalla tapahtuneet työtapaturmat ja niistä johtuneet poissaolot (= riskiarviointi) (jos tiedot puuttuvat, merkitse joka kohtaan ) (ei Työpaikalla työmatkatapaturmia) tapahtuneet työtapaturmat ja niistä johtuneet poissaolot 6. Onko työpaikallasi tehty vaarojen selvittäminen ja arviointi? Työpaikalla (jos (ei työmatkatapaturmia) tiedot puuttuvat, tapahtuneet merkitse työtapaturmat joka kohtaan ) ja niistä johtuneet poissaolot (= (ei (jos työmatkatapaturmia) tiedot puuttuvat, merkitse joka kohtaan ) Vaarat riskiarviointi) jaetaan tyypillisesti seuraavalla Työntekijöiden tavalla: tapaturmatiedot: - Fysikaaliset vaara, kuten melu ja tärinä (jos Työntekijöiden tiedot puuttuvat, tapaturmatiedot: merkitse joka kohtaan ) Vaarat - Ergonomiset jaetaan tyypillisesti vaara, seuraavalla kuten työasennot Työntekijöiden tapaturmatiedot: a) Työntekijöiden tavalla: ja ruumiillinen kuormitus lukumäärä - Fysikaaliset Kemialliset ja vaara, biologiset vaara, kuten melu ja kuten tärinä kemikaaliriskit ja homeet Työntekijöiden a) Työntekijöiden tapaturmatiedot: keskimäärin v. 214 lukumäärä - Ergonomiset Henkinen kuormittuminen vaara, kuten työasennot työn sisältö ja ja ruumiillinen ilmapiiriasiat kuormitus keskimäärin a) Työntekijöiden v. 214 lukumäärä - Kemialliset ja biologiset vaara, b) Tehdyt kuten työtunnit kemikaaliriskit (sis.ylityöt) ja homeet v. 214 a) keskimäärin Työntekijöiden v. 214 lukumäärä - Henkinen kuormittuminen kuten c) Työntekijöiden työn sisältö ja ilmapiiriasiat vähintään 4 pv:n b) Tehdyt työtunnit (sis.ylityöt) v. 214 keskimäärin b) Tehdyt työtunnit v. 214(sis.ylityöt) v. 214 poissaoloon johtaneiden työtapaturmien c) Työntekijöiden vähintään 4 pv:n b) Tehdyt työtunnit (sis.ylityöt) v. 214 ( ) Kyllä poissaoloon c) Työntekijöiden johtaneiden vähintään työtapaturmien 4 pv:n lukumäärä v. 214 ( ) On tekeillä c) lukumäärä poissaoloon Työntekijöiden v. johtaneiden 214 vähintään työtapaturmien 4 pv:n d) Työntekijöiden kaikkien poissaoloon Kyllä poissaoloon lukumäärä v. johtaneiden 214 työtapaturmien johtaneiden työtapaturmien lukumäärä d) Työntekijöiden kaikkien poissaoloon ( ) On tekeillä lukumäärä v. 214 johtaneiden d) Työntekijöiden työtapaturmien kaikkien poissaoloon v. 214 lukumäärä d) v. johtaneiden 214 Työntekijöiden työtapaturmien kaikkien poissaoloon lukumäärä e) Tapaturmien vuoksi menetetyt 7. Mitä laatu- ja/tai turvallisuusjohtamisjärjestelmiä työpaikallasi on käytössä? johtaneiden v. 214 työtapaturmien lukumäärä työntekijöiden työtunnit v. 214 e) Tapaturmien vuoksi menetetyt v. 214 työntekijöiden e) Tapaturmien työtunnit vuoksi menetetyt v [ ] Mitä ISO laatu- 9 / ja/tai 91 / turvallisuusjohtamisjärjestelmiä 92 työpaikallasi on käytössä? e) työntekijöiden Tapaturmien työtunnit vuoksi menetetyt v. 214 [ ] ISO 141 työntekijöiden työtunnit v. 214 [ ] ISO / 91 / 92 Toimihenkilöiden tapaturmatiedot: [ ] ISO OHSAS /182 Toimihenkilöiden tapaturmatiedot: [ ] ISO Elmeri / Halmeri file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/w Toimihenkilöiden tapaturmatiedot: [ ] OHSAS 181/182 f) Toimihenkilöiden lukumäärä f) Toimihenkilöiden tapaturmatiedot: keskimäärin v. 214 lukumäärä [ ] Elmeri / Halmeri file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/w keskimäärin f) Toimihenkilöiden v. 214lukumäärä g) Tehdyt työtunnit (sis. ylityöt) v / 5 [ ] 5S / 6S 9.3 keskimäärin f) Toimihenkilöiden v. 214lukumäärä h) Toimihenkilöiden vähintään 4 pv:n g) Tehdyt työtunnit (sis. ylityöt) v. 214 [ ] En tiedä file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/w g) keskimäärin Tehdyt työtunnit v. 214(sis. ylityöt) v. 214 poissaoloon johtaneiden file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/w työtapaturmien h) Toimihenkilöiden vähintään 4 pv:n 3 / 5 [ ] Ei 5S mitään / 6S 9.3 g) Tehdyt työtunnit (sis. ylityöt) v. 214 poissaoloon h) Toimihenkilöiden johtaneiden vähintään työtapaturmien 4 pv:n lukumäärä v. 214 [ ] Muu, En tiedä mikä? (esim. oma) lukumäärä poissaoloon h) Toimihenkilöiden v. johtaneiden 214 vähintään työtapaturmien 4 pv:n Ei 5S mitään 6S i) Toimihenkilöiden kaikkien poissaoloon [ ] 5S / 6S lukumäärä poissaoloon v. johtaneiden 214 työtapaturmien johtaneiden työtapaturmien lukumäärä i) Toimihenkilöiden kaikkien poissaoloon Muu, En tiedä mikä? (esim. oma) lukumäärä v. 214 johtaneiden i) Toimihenkilöiden työtapaturmien kaikkien lukumäärä poissaoloon 8. [ ] Miten En tiedä Ei mitään työsuojelu- ja turvallisuustoiminta v. 214 on organisoitu työpaikallasi? [ ] Ei mitään v. johtaneiden i) Toimihenkilöiden 214 työtapaturmien kaikkien lukumäärä poissaoloon Muu, mikä? (esim. oma) j) Tapaturmien vuoksi menetetyt v. johtaneiden 214 työtapaturmien lukumäärä [ ] Muu, Työsuojelupäällikkö mikä? (esim. oma) nimitetty toimihenkilöiden 8. Miten työsuojelu- ja turvallisuustoiminta työtunnit on organisoitu v. 214 työpaikallasi? j) Tapaturmien vuoksi menetetyt v. 214 [ ] Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu valittu toimihenkilöiden j) Tapaturmien vuoksi työtunnit menetetyt v. 214 toimihenkilöiden j) Tapaturmien vuoksi työtunnit menetetyt v. 214 [ 8. ] Miten Toimihenkilöiden Työsuojelupäällikkö työsuojelu- työsuojeluvaltuutettu ja nimitetty turvallisuustoiminta valittuon organisoitu työpaikallasi? toimihenkilöiden työtunnit v Miten Työsuojeluasiamies työsuojelu- ja /-asiamiehiä turvallisuustoiminta valittu on organisoitu työpaikallasi? [ ] Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu valittu Toimihenkilöiden Työsuojelupareja Työsuojelupäällikkö työsuojeluvaltuutettu toimii nimitetty 4. työpaikalla Työturvallisuus valittu on työpaikallamme viimeisen vuoden aikana: [ ] Työsuojelutoimikunta Työsuojelupäällikkö nimitetty Työntekijöiden Työsuojeluasiamies työsuojeluvaltuutettu /-asiamiehiä toimii työpaikalla valittu valittu 4. Työturvallisuus on työpaikallamme viimeisen vuoden aikana: [ ] Jokin Työntekijöiden muu yhteistoimintaelin, työsuojeluvaltuutettu 4. Työturvallisuus on työpaikallamme viimeisen vuoden aikana: ( ) Parantunut mikä valittu Toimihenkilöiden Työsuojelupareja työsuojeluvaltuutettu toimii työpaikalla valittu [ ] Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu valittu ( 4. ) Työturvallisuus Parantunut on työpaikallamme viimeisen vuoden aikana: Työsuojelutoimikunta Työsuojeluasiamies /-asiamiehiä toimii ( ) Pysynyt työpaikalla valittu ennallaan [ ] Työsuojeluasiamies /-asiamiehiä valittu ( ) Parantunut Jokin Työsuojelupareja muu yhteistoimintaelin, toimii ( työpaikalla ) Heikentynyt mikä Pysynyt ennallaan 9. [ ] Kuinka Työsuojelupareja usein työsuojelutoimikunta toimii työpaikalla ( ) Heikentynyt Pysynyt Parantunut ennallaan Työsuojelutoimikunta toimii työpaikallatai muu vastaava elin kokoontuu työpaikallasi? [ ] Työsuojelutoimikunta toimii työpaikalla ( ) Heikentynyt Pysynyt ennallaan Jokin muu yhteistoimintaelin, mikä [ Kertaa ] Jokin / vuosi: muu yhteistoimintaelin, ( ) Heikentynyt 5. Onko mikä työpaikallasi 9. Kuinka usein työsuojelutoimikunta tai muu todettu vastaava ammattitauteja elin kokoontuu tai työpaikallasi? ollut ammattita 214? 5. Onko työpaikallasi todettu ammattitauteja tai ollut ammattitautiepäilyjä vuonna 214? 5. Onko työpaikallasi todettu ammattitauteja tai ollut ammattitautiepäilyjä vuonna 9. Kertaa Kuinka / vuosi: usein työsuojelutoimikunta tai muu vastaava elin kokoontuu työpaikallasi? 9. Kuinka usein työsuojelutoimikunta tai muu vastaava elin kokoontuu työpaikallasi? 214? 5. Onko työpaikallasi todettu ammattitauteja tai ollut ammattitautiepäilyjä vuonna kyllä ei 1. Mitä työpaikkasi työturvallisuustoiminta 214? Kertaa vuosi: kyllä ei file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... Työntekijöillä ( ) pitää sisällään? Kertaa / vuosi: ( ) kyllä ei Työntekijöillä Työntekijöillä kyllä ( ) ei [ 1. ] Laadittu Mitä työpaikkasi perehdyttämisohjelma työturvallisuustoiminta pitää sisällään? ( ) [ ] Järjestetty työkykyä ylläpitävää toimintaa Toimihenkilöillä Työntekijöillä [ 1. ] Järjestetty Laadittu Mitä työpaikkasi perehdyttämisohjelma turvallisuuskoulutusta työturvallisuustoiminta linjaesimiehille pitää sisällään? 1. Säännöllinen Mitä työpaikkasi tapaturmien 2 / 5 työturvallisuustoiminta tilastointi ja seuranta pitää sisällään? [ ] Järjestetty työkykyä ylläpitävää toimintaa 2 / Säännöllinen Järjestetty Laadittu 1:2 perehdyttämisohjelma turvallisuuskoulutusta poissaolojen tilastointi linjaesimiehille seuranta 2 / [ ] Työpaikalla Laadittu 1:2 perehdyttämisohjelma Säännöllinen Järjestetty työkykyä tehdään tapaturmien turvallisuuskierroksia ylläpitävää tilastointi toimintaa ja seuranta 2 / 5 Mistä ammattitaudit tai epäilyt ovat aiheutuneet? 9.3. [ ] Työpaikalla Järjestetty 1:2 työkykyä pidetään ylläpitävää säännöllisiä toimintaa Säännöllinen Järjestetty turvallisuuskoulutusta poissaolojen tilastointi turvallisuuspalavereja linjaesimiehille seuranta [ ] Työterveyshuolto Järjestetty turvallisuuskoulutusta Työpaikalla tehdään osallisuu turvallisuuskierroksia työsuojelutoimikunnan linjaesimiehille Säännöllinen tapaturmien tilastointi ja seuranta toimintaan Todettu Epäily [ ] Työterveyshuolto Säännöllinen tapaturmien Työpaikalla pidetään tekee säännöllisiä työpaikkakäyntejä tilastointi ja seuranta Säännöllinen poissaolojen tilastointi turvallisuuspalavereja seuranta -kierroksia Tärinä [ ] Osallistuttu Säännöllinen Työterveyshuolto Haastamme-työympäristökilpailuun poissaolojen tilastointi ja seuranta Työpaikalla tehdään osallisuu turvallisuuskierroksia työsuojelutoimikunnan tai toimintaan sitä seuranneisiin työympäristön arviointeihin [ ] Työpaikalla tehdään turvallisuuskierroksia Melu Työterveyshuolto Työpaikalla pidetään tekee säännöllisiä työpaikkakäyntejä turvallisuuspalavereja -kierroksia [ ] Mahdollisuus Työpaikalla pidetään Osallistuttu Haastamme-työympäristökilpailuun osallistua säännöllisiä työturvallisuuskorttikoulutukseen turvallisuuspalavereja Työterveyshuolto osallisuu työsuojelutoimikunnan tai toimintaan sitä seuranneisiin työympäristön Ylipaine [ ] arviointeihin Työterveyshuolto Mahdollisuus osallistua osallisuu tulityökorttikoulutukseen työsuojelutoimikunnan (joillain toimintaan Työterveyshuolto tekee työpaikkakäyntejä ja -kierroksia henkilöillä tai kaikilla) Ionisoiva säteily [ ] Työterveyshuolto Mahdollisuus osallistua tekee työturvallisuuskorttikoulutukseen työhyvinvointikorttikoulutukseen työpaikkakäyntejä ja -kierroksia Osallistuttu Haastamme-työympäristökilpailuun tai sitä seuranneisiin (joillain henkilöillä työympäristön tai kaikilla) [ ] Osallistuttu Haastamme-työympäristökilpailuun ensiapukoulutukseen (joillain tai sitä henkilöillä seuranneisiin tai kaikilla) työympäristön Infrapunasäteily arviointeihin Mahdollisuus osallistua tulityökorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) arviointeihin Mahdollisuus En osaa sanoaosallistua työturvallisuuskorttikoulutukseen työhyvinvointikorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) UV-säteily [ ] Mahdollisuus Toteutettu Mahdollisuus muita osallistua osallistua turvallisuustoimenpiteitä, työturvallisuuskorttikoulutukseen ensiapukoulutukseen tulityökorttikoulutukseen mitä? (joillain (joillain henkilöillä henkilöillä tai kaikilla) tai kaikilla) Metallit ja [ ] Mahdollisuus osallistua tulityökorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) En Mahdollisuus osaa sanoaosallistua työhyvinvointikorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) [ ] Mahdollisuus osallistua työhyvinvointikorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) niiden yhdisteet Toteutettu Mahdollisuus muita osallistua turvallisuustoimenpiteitä, ensiapukoulutukseen mitä? (joillain henkilöillä tai kaikilla) [ ] Mahdollisuus osallistua ensiapukoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) Pölyt En osaa sanoa 11. [ ] En Toteutettu Onko osaa työpaikallanne sanoa muita turvallisuustoimenpiteitä, käytössä korvaavan mitä? työn järjestelyjä? Kaasut [ ] Toteutettu muita turvallisuustoimenpiteitä, mitä? Hapot ja ( 11. ) Kyllä Onko työpaikallanne käytössä korvaavan työn järjestelyjä? emäkset ( 11. ) En Kyllä Onko osaa työpaikallanne sanoa käytössä korvaavan työn järjestelyjä? Biologiset 11. Onko työpaikallanne käytössä korvaavan työn järjestelyjä? En Kyllä osaa sanoa Muut ( 12. ) Kyllä Ei Onko työpaikallanne käytössä omailmoitus-käytäntö lyhyissä sairauspoissaoloissa? kemialliset En osaa sanoa ( 12. ) En Kyllä osaa sanoa Onko työpaikallanne käytössä omailmoitus-käytäntö lyhyissä sairauspoissaoloissa? Muut En osaa sanoa fysikaaliset 12. ( ) Kyllä Onko työpaikallanne käytössä omailmoitus-käytäntö lyhyissä sairauspoissaoloissa? 12. Onko työpaikallanne käytössä omailmoitus-käytäntö lyhyissä sairauspoissaoloissa? En Kyllä osaa sanoa Jokin muu, ( ) Kyllä Ei mikä En osaa sanoa ( ) En osaa sanoa 4 / 5 9.3

11 [ ] Työsuojelupareja Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu toimii työpaikalla valittu [ ] Työsuojelutoimikunta Työsuojeluasiamies /-asiamiehiä toimii työpaikalla valittu [ ] Jokin Työsuojelupareja muu yhteistoimintaelin, toimii työpaikalla mikä [ ] Työsuojelutoimikunta toimii työpaikalla [ ] Jokin muu yhteistoimintaelin, mikä 9. Kuinka usein työsuojelutoimikunta tai muu vastaava elin kokoontuu työpaikallasi? 9. Kertaa Kuinka / vuosi: usein työsuojelutoimikunta tai muu vastaava elin kokoontuu työpaikallasi? Kertaa / vuosi: 1. Mitä työpaikkasi työturvallisuustoiminta pitää sisällään? [ 1. ] Laadittu Mitä työpaikkasi perehdyttämisohjelma työturvallisuustoiminta pitää sisällään? [ ] Järjestetty työkykyä ylläpitävää toimintaa [ ] Järjestetty Laadittu perehdyttämisohjelma turvallisuuskoulutusta linjaesimiehille [ ] Säännöllinen Järjestetty työkykyä tapaturmien ylläpitävää tilastointi toimintaa ja seuranta [ ] Säännöllinen Järjestetty turvallisuuskoulutusta poissaolojen tilastointi linjaesimiehille seuranta [ ] Työpaikalla Säännöllinen tehdään tapaturmien turvallisuuskierroksia tilastointi ja seuranta iluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... [ ] Työpaikalla Säännöllinen pidetään poissaolojen säännöllisiä tilastointi turvallisuuspalavereja seuranta [ ] Työterveyshuolto Työpaikalla tehdään osallisuu turvallisuuskierroksia työsuojelutoimikunnan toimintaan [ ] Työterveyshuolto Työpaikalla pidetään tekee säännöllisiä työpaikkakäyntejä turvallisuuspalavereja -kierroksia [ ] Osallistuttu Työterveyshuolto Haastamme-työympäristökilpailuun osallisuu työsuojelutoimikunnan tai toimintaan sitä seuranneisiin työympäristön arviointeihin [ ] Työterveyshuolto tekee työpaikkakäyntejä ja -kierroksia [ ] Mahdollisuus Osallistuttu Haastamme-työympäristökilpailuun osallistua työturvallisuuskorttikoulutukseen tai sitä seuranneisiin työympäristön [ arviointeihin ] Mahdollisuus osallistua tulityökorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) [ ] Mahdollisuus osallistua työturvallisuuskorttikoulutukseen työhyvinvointikorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) [ ] Mahdollisuus osallistua tulityökorttikoulutukseen ensiapukoulutukseen (joillain (joillain henkilöillä henkilöillä tai kaikilla) tai kaikilla) [ ] En Mahdollisuus osaa sanoaosallistua työhyvinvointikorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) [ ] Toteutettu Mahdollisuus muita osallistua turvallisuustoimenpiteitä, ensiapukoulutukseen mitä? (joillain henkilöillä tai kaikilla) [ ] En osaa sanoa olot [ ] Toteutettu muita turvallisuustoimenpiteitä, mitä? 11. Onko työpaikallanne käytössä korvaavan työn järjestelyjä? ( 11. ) Kyllä Onko työpaikallanne käytössä korvaavan työn järjestelyjä? ( ) En Kyllä osaa sanoa ( ) En osaa sanoa 12. Onko työpaikallanne käytössä omailmoitus-käytäntö lyhyissä sairauspoissaoloissa? 12. ( ) Kyllä Onko työpaikallanne käytössä omailmoitus-käytäntö lyhyissä sairauspoissaoloissa? ( ) En Kyllä osaa sanoa ( ) En osaa sanoa file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... 4 / :2 file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... 4 / Työskenteleekö työpaikallasi useamman kuin yhden työnantajan palveluksessa :2 olevia palkansaajia (= yhteinen työpaikka)? file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t Työskenteleekö työpaikallasi useamman kuin yhden työnantajan palveluksessa ( olevia ) Kyllä palkansaajia (= yhteinen työpaikka)? file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... ( 13. ) Ei Työskenteleekö työpaikallasi useamman kuin yhden työnantajan palveluksessa ( olevia ) En Kyllä osaa palkansaajia sanoa (= yhteinen työpaikka)? file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... ( 13. ) Ei Työskenteleekö työpaikallasi useamman kuin yhden työnantajan palveluksessa ( olevia ) En Kyllä osaa palkansaajia sanoa (= yhteinen työpaikka)? ( ) Ei Työskenteleekö Työskenteleekö työpaikallasi työpaikallasi useamman useamman kuin kuin yhden yhden kansalaisuuden työnantajan palveluksessa edustajia? ( olevia ) En Kyllä osaa palkansaajia sanoa (= yhteinen työpaikka)? ( 14. ) Ei Kyllä Työskenteleekö työpaikallasi useamman kuin yhden kansalaisuuden edustajia? Ei ( ) En Kyllä osaa sanoa 14. En Kyllä Työskenteleekö osaa sanoa työpaikallasi useamman kuin yhden kansalaisuuden edustajia? ( ) En Ei osaa sanoa ( 14. ) En Kyllä Työskenteleekö osaa sanoa työpaikallasi useamman kuin yhden kansalaisuuden edustajia? ( 15. ) Ei Käytetäänkö työpaikalla päihdetapauksissa hoitoonohjausta? (Hoitoonohjaus on työnantajalle vapaaehtoinen toimintamalli.) ( 14. ) En Kyllä Työskenteleekö osaa sanoa työpaikallasi useamman kuin yhden kansalaisuuden edustajia? ( 15. ) Ei Käytetäänkö työpaikalla päihdetapauksissa hoitoonohjausta? (Hoitoonohjaus Kyllä on työnantajalle vapaaehtoinen toimintamalli.) ( ) En Kyllä osaa sanoa Ei ( 15. ) Ei Käytetäänkö työpaikalla päihdetapauksissa hoitoonohjausta? En Kyllä osaa sanoa (Hoitoonohjaus ) En osaa sanoa on työnantajalle vapaaehtoinen toimintamalli.) 15. Ei Käytetäänkö työpaikalla päihdetapauksissa hoitoonohjausta? (Hoitoonohjaus ) En Kyllä osaa sanoa on työnantajalle vapaaehtoinen toimintamalli.) utiepäilyjä vuonna 16. Mitkä ovat työpaikkasi keskeisimpiä työsuojeluongelmia? 15. Käytetäänkö työpaikalla päihdetapauksissa hoitoonohjausta? (Hoitoonohjaus ) En Kyllä osaa sanoa on työnantajalle vapaaehtoinen toimintamalli.) [ 16. ( ] ) Huono Ei Mitkä ilmanvaihto ovat työpaikkasi keskeisimpiä työsuojeluongelmia? [ ( ] ) En Melu Kyllä osaa sanoa [ 16. ( ]) Valaistus Huono Ei Mitkä ilmanvaihto ovat työpaikkasi keskeisimpiä työsuojeluongelmia? [( )] Tärinä En Melu osaa sanoa [ 16. ] Tilanahtaus Valaistus Huono Mitkä ilmanvaihto ovat työpaikkasi keskeisimpiä työsuojeluongelmia? [ ] Huonot Tärinä Melu työasennot [ 16. ] Tilanahtaus Valaistus Huono Mitkä järjestys ilmanvaihto ovat työpaikkasi keskeisimpiä työsuojeluongelmia? :2 [ ] Huonot Haitalliset Tärinä Melu työasennot aineet, huurut, sumut, käryt [ ] Tapaturmat Tilanahtaus Valaistus Huono järjestys ilmanvaihto ja ammattitaudit [ ] Huonot Työilmapiiri Haitalliset Tärinä Melu työasennot aineet, huurut, sumut, käryt [ ] Tapaturmat Huono Tilanahtaus Valaistus Tiedon järjestys puuteja ammattitaudit [ ] Huonot Työilmapiiri Haitalliset Tärinä Johtaminen työasennot aineet, huurut, sumut, käryt [ ] Asenne Tapaturmat Huono Tilanahtaus Tiedon järjestys puute / riskinotto ja ammattitaudit [ ] Huonot Jatkuva Työilmapiiri Haitalliset Johtaminen työasennot ylikuormittuneisuus aineet, huurut, sumut, käryt [ ] Häirintä Asenne Tapaturmat Huono Tiedon järjestys puute / riskinotto epäasiallinen ja ammattitaudit kohtelu [ ] Muu, Jatkuva Työilmapiiri Haitalliset Johtaminen mikä? ylikuormittuneisuus aineet, huurut, sumut, käryt [ ] Häirintä Asenne Tapaturmat Tiedon puute / riskinotto epäasiallinen ja ammattitaudit kohtelu [ ] Muu, Jatkuva Työilmapiiri Johtaminen mikä? ylikuormittuneisuus 17. [ ] Häirintä Asenne Tiedon Kuinka puute / toivoisit riskinotto epäasiallinen liittojen kohtelu toimivan työsuojelutyön edistämiseksi? [ ] Muu, Jatkuva Johtaminen mikä? ylikuormittuneisuus 17. [ ] Häirintä Asenne Kuinka / toivoisit riskinotto epäasiallinen liittojen kohtelu toimivan työsuojelutyön edistämiseksi? [ ] Muu, Jatkuva mikä? ylikuormittuneisuus 17. [ ] Häirintä Kuinka / toivoisit epäasiallinen liittojen kohtelu toimivan työsuojelutyön edistämiseksi? [ ] Muu, mikä? 17. Kuinka toivoisit liittojen toimivan työsuojelutyön edistämiseksi? 17. Kuinka toivoisit liittojen toimivan työsuojelutyön edistämiseksi? 5 / :2 5 / :2 5 / :2 TYÖSUOJELUKYSELY 11

12 PAINO BRANDID

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015

STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015 1 STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015 Työryhmä Aarno Ryynänen, Mielityö Oy Erkki Auvinen, STTK Petri Palmu, Ammattiliitto Pro 1 2 Sisällys: 1) Henkilöstönedustajabarometrin tavoitteet ja raportin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välinen toiminnallinen tulossopimus vuosille 2010-2011;

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välinen toiminnallinen tulossopimus vuosille 2010-2011; Sosiaali- ja terveysministeriön ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välinen toiminnallinen tulossopimus vuosille 2010-2011; tarkistusvuosi 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti Inhimillinen työ Tapaturmien ehkäisy -tiimi Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset Tutkimusraportti 19.11.2009 Henriikka Virta Eeva Liisanantti Markku Aaltonen Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Julkaisija Työsuojeluhallinto

Julkaisija Työsuojeluhallinto Työolosuhteet ja työsuojelun hallintamenettelyt toimipaikoittain eri aloilla Työsuojeluhallinnon Valmeri -kyselyjen ja Halmeri-tarkastusten tulokset 2002-2009 Heikki Laitinen, Erkki Yrjänheikki TYÖSUOJELUHALLINTO

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

Kirkon alan työolobarometri 2009. Raportti kirkon työntekijöiden työoloista

Kirkon alan työolobarometri 2009. Raportti kirkon työntekijöiden työoloista Kirkon alan työolobarometri Raportti kirkon työntekijöiden työoloista Sisällys Poimintoja työolobarometrin tuloksista... Tutkimuksen tausta ja tutkimusaineisto.... Tutkimuksen toteutus.... Taustatietoja

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2014. Tilastovuodet 2005-2013

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2014. Tilastovuodet 2005-2013 TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 214 Tilastovuodet 25-213 Käytetyt käsitteet Palkansaaja Työnantajan vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat työsuhteiset työntekijät sekä työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

Rakennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin

Rakennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin Rakennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin Loppuraportti 31.5.2014 Minna Savinainen Matti Joensuu Mika Nyberg Panu Oksa Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

Työsuojelu ja työterveyshuolto

Työsuojelu ja työterveyshuolto 5 Työsuojelu ja työterveyshuolto Työolojen ja terveyden kehitykseen voivat vaikuttaa mm. työterveyshuollon ammattihenkilöt, työsuojeluviranomaiset ja työpaikkojen oma henkilöstö. Onnistuneen työsuojelun

Lisätiedot

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Kesäkuu 2006 Esipuhe Tulospalkkauksen piirissä

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Elisa Kettunen, Tuomas Jalava Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Kuntien tietotekniikan tunnusluvut, organisointi, toiminnan kehittäminen ja haasteet Helsinki 2014 Sisällys 1 Yhteenveto...3 2 Johdanto...7

Lisätiedot

UUTISLEHTI. Ohjausryhmän kolumni: Turvallisuuskulttuurioppia Tampereella. Hyvä työsuojelutoimikunta. PerkinElmerin työsuojelutoimikunta

UUTISLEHTI. Ohjausryhmän kolumni: Turvallisuuskulttuurioppia Tampereella. Hyvä työsuojelutoimikunta. PerkinElmerin työsuojelutoimikunta TOUKOKUU 2015 UUTISLEHTI Ohjausryhmän kolumni: Turvallisuuskulttuurioppia Tampereella Hyvä työsuojelutoimikunta PerkinElmerin työsuojelutoimikunta Menetetyn työajan kustannukset APAJA-hanke Tunnelmia kevätseminaarista

Lisätiedot

SAK:n työsuojelukysely 2008

SAK:n työsuojelukysely 2008 1 09 SAK:n työsuojelukysely 08 Tammikuu 09 Lisätiedot: Erkki Laukkanen erkki.laukkanen@sak.fi puhelin 0 774 0164 SAK, PL 157 00531, Helsinki Tilaukset: SAK puhelin 0 774 000 SAK Työsuojelukysely 08 1 SAK:N

Lisätiedot

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf)

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf) saavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1 13 Helsinki puh. (9) 19231 www.teknologiateollisuus.fi saavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 (pdf)

Lisätiedot

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 Työterveyslaitos Minna Savinainen Matti Joensuu Krista Pahkin Heli Kuitunen Heli Hannonen Panu Oksa Anneli Leppänen SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Työympäristökilpailu 2002 2005 Tekstit: Jukka Tiihonen (toim.) Petra Houghton Heikki Laitinen Arja Liinamaa Paula Maunumäki Jukka Muukkonen Terhi Saranen Johanna

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:14 Työsuojeluhallinnon resurssityöryhmä II TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Loppuraportti 27.2.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007

AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007 AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007 Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä Raportti 31.5.2007 1(49) TYÖAIKATYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Sattuuko selkään, saatko apua?

Sattuuko selkään, saatko apua? VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C2:2003 Sattuuko selkään, saatko apua? Vantaan kaupungin työterveys- ja työturvallisuuskysely Elina Parviainen ESIPUHE Työterveyshuollon ja työsuojelutoiminnan tavoitteina

Lisätiedot

SAK:n luottamusmieskysely 2008

SAK:n luottamusmieskysely 2008 5 2008 SAK:n luottamusmieskysely 2008 Joulukuu 2008 Lisätiedot: Erkki Laukkanen erkki.laukkanen@sak.fi puhelin 020 774 0164 SAK, PL 157 00531 Helsinki Tilaukset: SAK puh. 020 774 000 SAK:N LUOTTAMUSMIESKYSELY

Lisätiedot

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Eija Antikainen-Juntunen Toukokuu 2007 2 ESIPUHE

Lisätiedot

Yt-lakikysely YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA

Yt-lakikysely YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Yt-lakikysely YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA 1 ESIPUHE Yhteistoimintalain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.7.2007. Yt-lain soveltamisala laajeni vuoden 2008 alusta lähtien koskemaan myös 20 29 henkilöä työllistäviä

Lisätiedot

Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti

Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti 4 Työ ja terveys Tilastoitujen työtapaturmien, ammattitautien, työkyvyttömyystapausten, sairauspoissaolojen ym. haitallisten terveysvaikutusten lisäksi työntekijän terveyttä ja turvallisuutta voidaan kuvata

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 JA KEHITYSTRENDI 2000 2010 Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2010 ja kehitystrendi 2000 2010 Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2012 1 Työterveyslaitos

Lisätiedot