TYÖSUOJELUKYSELY Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSUOJELUKYSELY 2015. Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma"

Transkriptio

1 TYÖSUOJELUKYSELY Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma

2 KESKEISET TULOKSET MELU ON EDELLEEN TYÖPAIKKOJEN SUURIN TYÖSUOJELUONGELMA. Yli puolella työpaikoista melu koetaan keskeisimmäksi työsuojeluongelmaksi. Melu on myös yleisin ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen aiheuttaja. Muita yleisiä ongelmia ja ammattitautien aiheuttajia ovat huonot työasennot, ilmanvaihto, haitalliset aineet ja kemikaalit sekä pöly. POISSAOLOON JOHTANEET TAPATURMAT OVAT KOKONAISUUTENA VÄHENTYNEET. Alle 25 hengen työpaikoilla sekä lyhyeen että vähintään neljän päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus on laskenut. Yli 25 hengen työpaikoilla yli neljän päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus kuitenkin kasvoi. YLI PUOLESSA KAIKISTA TYÖPAIKOISTA ON KÄYTÄNTÖ, JOKA MAHDOLLISTAA LYHYET SAIRAUSPOISSAOLOT OMALLA ILMOITUKSELLA. Vaikka asiaa ei ole kysytty aiemmissa kyselyissä, voidaan olettaa, että vuoden 213 työehtosopimusratkaisun kirjaus oma ilmoitus -menettelystä on lisännyt sen käyttöä työntekijöiden osalta. Toimihenkilöillä oma ilmoitus -käytäntö on ollut huomattavasti yleisempää jo aiemminkin. TYÖSUOJELU KOULUTUKSEN JA TIEDOTUKSEN LISÄÄMINEN NOUSIVAT SELKEIMMIN ESIIN LIITOILLE ESITETYISSÄ KEHITYSIDEOISSA. Koulutuksesta kysyttäessä esiin nousi erityisesti tarve johdolle, esimiehille ja työntekijöille tarkoitettuun yhteiseen koulutukseen. LISÄÄ TOIVOTTIIN MYÖS LIITTOJEN EDUSTAJIEN VIERAILUJA TYÖPAIKOILLE SEKÄ YLEISTÄ TYÖSUOJELUN TÄRKEYDEN ESIINTUOMISTA. Työsuojelu on koko työpaikan yhteinen asia. SISÄLTÖ JOHDANTO 3 KYSELYN TOTEUTUS 3 Taustatiedot 3 TYÖTURVALLISUUDEN KEHITYS 4 Ammattitaudit 4 Työsuojeluorganisaatio 5 Vaarojen selvittäminen ja arviointi 6 Laatu- ja turvallisuusjärjestelmät 6 Korvaavan työn käyttö 6 Lyhyet sairauspoissaolot omalla ilmoituksella 7 Hoitoonohjaus 7 Työpaikkojen monikulttuurisuus 7 Yhteiset työpaikat 7 Keskeiset työsuojeluongelmat 8 Työtapaturmien määrä 8 LIITE

3 JOHDANTO Teknologiateollisuus ry, Metallityöväen Liitto ry sekä Ammattiliitto Pro toteuttivat vuoden alussa yhteisen kyselyn työturvallisuudesta ja työsuojelutoimenpiteistä työpaikoilla. Kysely tehtiin neljättä kertaa. Aikaisemmat kyselyt tehtiin vuosina 28, 21 ja. Kyselyn tarkoitus on kartoittaa työturvallisuuden kehitystä, tapaturmien määrää, ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä, keskeisimpiä työsuojeluongelmia sekä sitä, miten työsuojeluasiat työpaikoilla on organisoitu. KYSELYN TOTEUTUS Kysely lähetettiin sähköisenä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille, Prossa teknologiateollisuuden työehtosopimuksen piirissä oleville työsuojeluvaltuutetuille ja Metalliliitossa niille työsuojeluvaltuutetuille, jotka ovat teknologiateollisuuden, malmikaivosten sekä pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimusten piirissä. Kysely lähetettiin yhteensä 3445 henkilölle. Otos kasvoi huomattavasti Teknologiateollisuuden jäsenyritysten osalta ja oli yhteensä 2 1 henkilöä. Aikaisempina vuosina kysely on lähetetty työpaikoille, joiden työsuojelupäällikkö on ilmoitettu Teknologiateollisuuden rekisteriin. Nyt kysely lähetettiin kaikille jäsenyritysten työpaikoille. Pron työsuojeluvaltuutettuja otoksessa oli 315 ja Metalliliiton valtuutettuja 974. Vastauksia tuli yhteensä 9 kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli 26,1. Työnantajien edustajien määrä ja osuus vastanneista kasvoivat huomattavasti, vaikka vastausprosentti oli alhainen. Tarkemmat vastausprosentit ja -jakaumat on esitetty Taulukossa 1. Taulukko 1. Kyselyyn vastanneet vastaajaryhmittäin Kysely Kysely lkm % vastaus-% lkm % vastaus-% Työnantajan edustaja , ,6 Työsuojeluvaltuutettu TYÖNTEKIJÄT Työsuojeluvaltuutettu TOIMIHENKILÖT , , , ,8 YHTEENSÄ Taulukko 2. Vastaajat työpaikan henkilöstön kokoluokan ja vastaajaryhmän mukaan, % Työnant. edust. Kysely Kysely Valtuutetut TYÖNT. TOIMIH. YHT. Työnant. edust. Valtuutetut TYÖNT. TOIMIH Taulukko 3. Kyselyyn vastanneet toimialoittain, % YHT. Kysely Kysely Kysely 21 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Kaivosteollisuus Pelti- ja teollisuuseristysala TAUSTATIEDOT Kyselyyn vastanneista 44 prosentilla työpaikan henkilöstön määrä on alle 5 (Taulukko 2). Tässä on tapahtunut selvä muutos edelliseen kyselyyn. Muutos selittyy työnantajien otoksen kasvulla, joka perustuu suurelta osin siihen, että pieniltä työpaikoilta on tullut enemmän vastauksia. Tämä toisaalta antaa tarkemman kuvan koko alan työsuojelullisesta tilasta, mutta myös vaikeuttaa vertailua edellisiin kyselyihin. Monessa kysymyksessä onkin syytä verrata henkilöstön kokoluokassa tapahtuneita muutoksia eikä katsoa pelkkää kokonaisuutta. Vastanneilla työsuojeluvaltuutetuilla ei samanlaista muutosta tapahtunut. Heidän työpaikkojensa henkilöstömäärien jakauma ei ole muuttunut edelliseen kyselyyn verrattuna. Selvällä enemmistöllä vastaajista, 73 prosentilla, työpaikan toimiala on kone- ja metallituoteteollisuus (Taulukko 3). Elektroniikka- ja sähkö - teollisuudessa työskentelee 17 prosenttia vastaajista. Metallien jalostuksen, kaivosteollisuuden sekä pelti- ja teollisuuseristysalan osuus on yhteensä 1 prosenttia. Näiden toimialojen vastausten määrä ja osuus eivät ole riittävän suuria, että tuloksia voisi verrata muihin toimialoihin. Tästä syystä raportissa ei esitetä toimialakohtaisia tuloksia. TYÖSUOJELUKYSELY 3

4 TYÖTURVALLISUUDEN KEHITYS Työpaikan työturvallisuuden arvioi Kuvio 1. Turvallisuuden kehitys ja työpaikan koko. alle 5 henkeä parantuneen viimeisen vuoden aikana 45 prosenttia vastaajista (Kuvio yli 25 1). henkeä Neljä prosenttia arvioi työturvallisuuden parantunut ennallaan heikentynyt KAIKKI heikentyneen. Henkilöstömäärältään suuremmissa työpaikoissa työturvallisuuden parantuneeksi arvioineiden määrä on suurempi kuin pienissä. Arvioissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia aikaisempiin kyselyihin verrattuna. Osuus vastanneista työpaikoista, % Tärkeintä on kuitenkin se, että työpaikan koosta riippumatta vain pieni osa vastaajista arvioi työturvallisuuden heikentyneen. Arviot Taulukko 4. Ammattitautien ja -epäilyjen esiintyminen. On tehty Tekeillä Ei ole tehty työturvallisuuden kehityksestä ovat Osuus vastanneista työpaikoista, % KAIKKI TYÖPAIKAT hyvin yhteneviä työnantajan edustajien ja työsuojeluvaltuutettujen välillä. TYÖNTEKIJÄT Ammattitauteja 5 25 tai henkeä -epäilyjä alle 5 henkeä TOIMIHENKILÖT AMMATTITAUDIT Ammattitauteja Yli 25 tai henkeä -epäilyjä Todettuja ammattitauteja yli 25 henkeä tai ammattitautiepäilyjä on kaikki työntekijöillä työpaikat 18 prosentissa työpaikoista ja toimihenkilöillä 77 kahdessa prosentissa (Taulukko Kaikki 4). työpaikat Kuvio 2. Todettujen ammattitautien ja ammattitauti epäilyjen aiheuttajat vuonna 214. Vuonna 214 todettujen ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen määrä on 66 Melu todettu laskenut selvästi vuoteen 211 verrattuna. Osaltaan tähän on vaikuttanut Muut kemialliset 86 epäilty 94 alle 5 hengen työpaikkojen osuuden Pölyt kasvu, mutta myös suuremmilla työpaikoilla Metallit ja niiden yhdisteet ammattitaudit ja ammatti- Tärinä tautiepäilyt ovat vähentyneet. Alle 5 hengen työpaikoilla 1 Kaasut prosenttia on sellaisia, joissa työntekijöillä on todettu ammattitaute- Muut fysikaaliset Biologiset 21 ja tai on ollut ammattitautiepäilyjä. Hapot ja emäkset 34 Toimihenkilöillä ammattitauteja tai Jokin 29 muu -epäilyjä on ollut ainoastaan kahdessa prosentissa työpaikoista. Ylipaine Eniten todettuja ammattitauteja Ionisoiva säteily 58 on aiheuttanut melu, 28 prosenttia Infrapunasäteilysäteily kaikista tapauksista (Kuvio 2). Seuraavana tulevat muut kemialliset ja 2 4 UV-säteily fysikaaliset sekä pöly. Edellä 45 Osuus kaikista ammattitaudeista ja -epäilyistä, % mainitut ovat aiheuttaneet prosenttia todetuista ammattitaudeista Ammattitautiepäilyjen yleisimmät aiheuttajat ovat pääosin samoja kuin todetuissa ammattitaudeissa. Yleisimmät ammattitautien 214 ja -epäilyjen aihe- 35 Melu uttajat tulevat esiin myös vastaajien Huonot työasennot 71 näkemyksissä työpaikan keskeisistä työsuojeluongelmista (Katso sivu 8). Huono 2 ilmanvaihto Haitalliset aineet, huurut, 4 METALLILIITTO / TEKNOLOGIATEOLLISUUS / PRO sumut, käryt 53 Johtaminen 54 5 työsuo työsuo Jokin m ISO 9 / 9 IS OHSAS 18 Elmeri / ISO

5 TYÖSUOJELUORGANISAATIO Kuvio 3. Työsuojeluorgaanisaatio ja työpaikan koko. Työsuojelupäällikkö ja työntekijöiden -valtuutettu on yli 9 prosentista todettu työpaikoista (Kuvio 3). Toimihenkilöiden nimitetty Työsuojelupäällikkö alle 5 henkeä epäilty työsuojeluvaltuutettu yleistyy vasta Työntekijöiden yli 25 henkeä yli 5 hengen työpaikoilla. työsuojeluvaltuutettu valittu Työsuojelutoimikunta toimii 67 Työsuojelutoimikunta A prosentissa työpaikoista, joskin alle toimii työpaikalla 5 5 hengen työpaikoilla toimikunta Toimihenkilöiden on ainoastaan 41 prosentilla. työsuojeluvaltuutettu valittu Y Merkittävä muutos edelliseen kyselyyn on tapahtunut yli 25 hengen Työsuojeluasiamies/ -asiamiehiä valittu työpaikkojen työsuojeluasiamiesten määrässä. Niiden työpaikkojen osuus, Jokin muu yhteistoimintaelin joissa on valittu työsuojeluasiamies, on Työsuojelupareja pudonnut 75 prosentista 65 prosenttiin. toimii työpaikalla Tämä muutos on havaittavissa myös KAIK rekisteriin ilmoitettujen työsuojeluasiamiesten vähenemisenä. Osuus vastanneista työpaikoista, % A Työsuojelutoimikunta kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa. alle 5 henkeä ISO 9 / 91 / 92 Y Alle 5 hengen työpaikoilla kokoontumisia tapahtuu muita harvemmin, ISO 141 Taulukko 5. Työturvallisuustoimenpiteet. yli 25 henkeä keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. Osuus kaikki vastanneista työpaikat työpaikoista, % Mielenkiintoista on se, että yli Kaikki Alle Yli 25 5S / 6S henkeä henkeä henkeä puolella niistä, joilla ei ole työsuojelutoimikuntaa tai vastaavaa yhteistyö- Mahdollisuus osallistua ensiapukoulutukseen OHSAS Työterveyshuolto 181/182 tekee työpaikkakäyntejä ja kierroksia Elmeri / Halmeri Säännöllinen tapaturmien tilastointi ja seuranta Säännöllinen poissaolojen tilastointi ja seuranta Muu Mahdollisuus osallistua tulityökorttikoulutukseen elintä, on kuitenkin ollut toimikunnan kokouksia. Ilmeisesti työpaikoilla on muita, ei niin virallisia kokoonpanoja, joissa käsitellään työsuojeluun liittyviä asioita. Työturvallisuustoimenpiteistä yleisimpiä ovat mahdollisuus osallistua ensiapukoulutukseen, työterveyshuollon työpaikkakäynnit sekä tapaturmien ja poissaolojen tilastointi ja seuranta, jota tehdään varsinkin suurilla työpaikoilla (Taulukko 5). Myös mahdollisuus tulityökorttikoulutukseen on varsin yleistä. Edelliseen kyselyyn verrattuna eniten kasvua on tapahtunut esimiesten Työnantajan edustaja turvallisuuskoulutuksessa 5 25 hengen työpaikoilla, 13 prosenttiyksikköä, Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu ja mahdollisuus työhyvinvointikorttikoulutukseen yli 25 hengen työpaikoilla, 12 prosenttiyksikköä. Myös tulityökorttikoulutus on yleistynyt alle 5 hengen työpaikoilla, kasvua 1 prosenttiyksikköä. Minkään turvallisuustoimenpiteen kohdalla tilanne ei ole merkittävästi heikentynyt. Laadittu ISO perehdyttämisohjelma Työpaikalla tehdään turvallisuuskierroksia Mahdollisuus Ei mitään osallistua työturvallisuuskorttikoulutukseen Järjestetty Ei tiedä työkykyä ylläpitävää toimintaa Työterveyshuolto osallisuu työsuojelutoimikunnan toimintaan Järjestetty turvallisuuskoulutusta linjaesimiehille Työpaikalla pidetään säännöllisiä turvallisuuspalavereja Mahdollisuus osallistua työhyvinvointikorttikoulutukseen Toteutettu muita turvallisuustoimenpiteitä Osallistuttu Haastamme-työympäristökilpailuun Tilastollisesti merkittävät muutokset ympyröity. Muutokset ovat kasvua, eli osuus on suurempi kuin edellisessä kyselyssä TYÖSUOJELUKYSELY Kaikki 5 työpaikat

6 ojelupäällikkö nimitetty todettu Työsuojelupäällikkö alle 5 henkeä nimitetty epäilty Työntekijöiden yli 25 henkeä parantunut ennallaan heikentynyt tuutettu valittu Työntekijöiden yli 25 henkeä KAIKKI työsuojeluvaltuutettu valittu jelutoimikunta VAAROJEN SELVITTÄMINEN Kuvio 4. Riskinarviointi ja työpaikan koko mii työpaikalla Työsuojelutoimikunta JA ARVIOINTI toimii 5 25 työpaikalla henkeä imihenkilöiden On tehty Tekeillä Ei ole tehty uutettu valittu Lakisääteinen vaarojen selvittäminen Toimihenkilöiden KAIKKI työsuojeluvaltuutettu TYÖPAIKAT valittu ja 4 arviointi on 8 tehty 1 8 prosentissa ojeluasiamies/ amiehiä valittu työpaikoista (Kuvio 4). Osuus on kasvanut kahdeksan prosenttiyksikköä -asiamiehiä valittu Työsuojeluasiamies/ eistoimintaelin edellisestä kyselystä. alle 5 Kasvu henkeä tulee erityisesti alle 25 hengen 5 25 työpaikoilta, henkeä Jokin Yli 25 muu henkeä yhteistoimintaelin ösuojelupareja mii työpaikalla joissa osuus on kasvanut yli 25 henkeä yhdeksän prosenttiyksikköä. Yli 25 hengen työpaik Työsuojelupareja On tehty Tekeillä 1 Ei ole tehty Osuus vastanneista työpaikoista, % toimii työpaikalla KAIKKI TYÖPAIKAT kojen tilanne on pysynyt ennallaan Erikoista on se, että työnantajien Kuvio 5. Työpaikoilla käytössä olevat laatu- ja turvallisuusjohtamis järjestelmät. edustajista 92 prosenttia vastasi, että 5 21 henkeä riskiarviointi on tehty, mutta valtuutetuista vain 73 prosenttia. Ilmeisesti alle 5 henkeä 66 alle 5 henkeä ISO 9 / 91 / henkeä 1 tiedon kulussa olisi tältä osin parannettavaa. yli 25 henkeä 1 94 yli 25 henkeä ISO S LAATU- JA TURVALLISUUS- 5S / 6S Kaikki ty 2 JÄRJESTELMÄT 66 Melu OHSAS 181/182 Alle 5 ri Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien kattavuus on pysynyt 86 asennot Elmeri / Halmeri edellisten kyselyiden tasolla. Lähes Yli 25 nvaihto prosentissa työpaikoista oli käytössä Muu italliset jokin laatu- tai turvallisuusjärjestelmä 29 huurut, 2 t, käryt (Kuvio 5). Alle 5 hengen työpaikoilla ainoastaan ISO 9 -järjestelmät ovat ISO taminen n enemmistön käytössä. 78 Ei mitään 88 nahtaus Kyselyssä uusina vaihtoehtoina 21 Kaikki ty ä olivat hitsauksen laadunvarmistus Ei tiedä skinotto (ISO ), työsuojeluhallinnon olosuhdemittarit (Elmeri/Halmeri) 43 Alle n puute sekä työn parempaan organisointiin 31 Osuus vastanneista työpaikoista, 21 % tähtäävä laatujärjestelmä (5S ja 6S) ilmapiiri 23 Työpaikoista 11 prosentissa ei ole 78 Yli henkeä 88 käytössä mitään laatujärjestelmää. 1 Kuvio 6. Korvaavan työn käyttö. Yli 25 alaistus prosenttia vastaajista Työnantajan ei tiennyt, edustaja onko Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu 35 atkuva 29 työpaikalla laatujärjestelmiä. teisuus Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Kaikki ty Tärinä KORVAAVAN TYÖN KÄYTTÖ 27 Alle 52 henkeä ärjestys Korvaavan työn käyttö on lisääntynyt 16 Alle 5 hieman edelliseen kyselyyn nähden urmat ja 53 ttitaudit (Kuvio 6). Kasvu tulee käytännössä alle 25 hengen työpaikoilta, joissa Muu on tapahtunut lievää korvaavan työn äirintä/ yleistymistä. Yli 25 hengen työpai-allkoilla ei merkittävää muutosta ole henkeä 33 Yli iallinen kohtelu 2 tapahtunut. Osuus vastanneista työpaikoista, % 3 %,4 %,5 1 % 2,6 %,7 3 % 4 yli,7 5 % Kaikki ty , Alle ,1 %,2 %,3 %,4 %,5 %,6 %,7 % yli,7 % 3,8 ei lainkaan,1 %,2 %,3 %,4 %,5 %,6 %,7 % yli,7 % 5 25 issaolo 2,9 9 hintään 84 6 METALLILIITTO / TEKNOLOGIATEOLLISUUS / PRO päivää Kaikki 84 Yli ,

7 elin littu nta alla KAIKKI eja nta 5 25 Alle henkeä alla den alla On tehty Tekeillä Ei ole tehty ittu 5 25 Yli henkeä den 2 LYHYET 4 SAIRAUSPOISSAOLOT 8 1 KAIKKI TYÖPAIKAT littu ies/ Taulukko 6. Omailmoitus-käytäntö käytössä 2 lyhyissä 4 sairauspoissaoloissa ittu OMALLA ILMOITUKSELLA ies/ 2 4 Osuus vastanneista 8 1 työpaikoista, % littu Työpaikan koko Yli puolessa työpaikoista on sovittu elin 5 1 henkeä KAIKKI TYÖPAIKAT käytännöstä, joka mahdollistaa alle 5 henkeä lyhyet sairauspoissaolot ilman lääkärin reja elin Työnantajan edustaja alla On tehty 2 4 Tekeillä Ei 8ole tehty 1 todistusta (Taulukko 6). yli Tämä 25 henkeä oli uusi Työsuojeluvaltuutettu reja TYÖNTEKIJÄT alla 2 aihe työsuojelukyselyssä. 4 8 kaikki 1 työpaikat KAIKKI TYÖPAIKAT On tehty 8 Tekeillä Ei ole 11 tehty 9 Vuoden 213 työehtosopimusratkaisussa tehtiin ensimmäisen kerran Työsuojeluvaltuutettu KAIKKI Alle 5 TYÖPAIKAT henkeä Kaikki TOIMIHENKILÖT työpaikat 5 25 työntekijöitä koskeva kirjaus paikallisesti sovittavasta käytännöstä, 5 25 Yli henkeä KAIKKI VASTAAJATAlle henkeä alle 5 henkeä 66 joka mahdollistaa alle alle kolmen 5 henkeä päivän yli 25 henkeä poissaolot ilman lääkärintodistusta. Kuvio 7. Hoitoonohjaus käytössä päihdetapauksissa Kyseisiä järjestelmiä on yli ollut 25 henkeä käytössä myös aiemminkin. Metalliliiton 77 vuoden 211 jäsenkyselyssä 23 prosentilla Kaikki 77 työntekijöistä oli työpaikalla käytössä Alle 5 työpaikat henkeä 66 omailmoitus-käytäntö. Siihen verrattuna järjestelmät ovat yleistyneet Alle henkeä Yli henkeä merkittävästi Toimihenkilöillä vastaavat järjestelmät ovat yleisempiä ja niitä on ollut Osuus vastanneista työpaikoista, % käytössä pidempään Kuvio 8. Työpaikalla työskentelee useamman 58 kansallisuuden edustajia. HOITOONOHJAUS Hoitoonohjaus päihdetapauksissa on käytössä 77 prosentissa työpaikoista (Kuvio 7). 8Käytäntö 1 on yleistynyt yli hengen työpaikoilla. Tämä ei näy Kaikki Alle 5 työpaikat henkeä yhteenlasketuissa osuuksissa, koska alle hengen työpaikkojen vastausmäärä 5 25 Alle henkeä on kasvanut huomattavasti TYÖPAIKKOJEN MONIKULTTUURISUUS Osuus 45 vastanneista 71 työpaikoista, % Vastausten perusteella monikulttuuristen työpaikkojen osuus on hieman Kuvio 9. Yhteiset työpaikat vähentynyt, etenkin isojen työpaikkojen osalta (Kuvio 8). Kuitenkin lähes ja työpaikan koko puolet 211 työpaikoista 214 on sellaisia, joissa Kaikki 5 25 työpaikat 54 henkeä työskentelee useamman kansallisuu- edustajia Kulttuuri- ja kielierot den Alle Yli 25 5 henkeä 33 on tärkeä huomioida esimerkiksi työntekijöiden perehdytyksessä. henkeä %,3 %,4 %,5 % 2 4,6 %,7 % yli,7 % 8 1 YHTEISET TYÖPAIKAT 53 9 Kaikki Yli 25 työpaikat henkeä Yhteisten työpaikkojen määrä ei ole juurikaan muuttunut (Kuvio 9) ,8 Ainoastaan 214 yli 25 hengen työpai Osuus vastanneista työpaikoista, % 2, ,6 koista niitten osuus on hieman kasvanut.,6 %,7 % yli,7 % keskittyvät yritykset ovat ulkoistaneet %,3 %,4 %,5 % 3,8 %,3 %,4 % Näyttää,5 % 2,9,6 siltä, %,7 että % yli suurista,7 % työpaikoista toimialalla on valtaosa yhtei- ovat kunnossapito, logistiikka, palkan- 84 monia toimintoja. Yleisiä ulkoistuksia 9 2,3 8 siä työpaikkoja. Ydinliiketoimintaan laskenta, siivous tai ruokalatoiminta. 84 4, ,8 3, 214 2, ,2 2,6 2,8 214 TYÖSUOJELUKYSELY , ,6 3 4

8 ISO 9 / 91 / 9 KESKEISET TYÖSUOJELUONGELMAT Kuvio 1. Keskeiset työsuojeluongelmat vastaajaryhmittäin. Melu ISO 14 OHSAS 5S / Melu, huonot työasennot ja ilmanvaihto arvioidaan edelleen suurimmiksi työsuojeluongelmiksi (Kuvio 1). Keskeiset työsuojeluongelmat ovat pysyneet samoina jokaisessa työsuojelukyselyssä. Suurimmat työsuojeluongelmat näkyvät selvästi myös suurimpina ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen aiheuttajina. Toimihenkilöiden valtuutetuilla työilmapiiri ja jatkuva ylikuormittuneisuus korostuvat suurempina ongelmina kuin muilla vastaajilla. Suurimmat erot työantajien ja valtuutettujen arvioissa ovat johtamisen, tiedon puutteen ja työilmapiirin kohdalla. Työntekijöiden valtuutetut kokevat huonon ilmanvaihdon selvästi suuremmaksi ongelmaksi kuin työnantajan edustajat. Tämä näkemysero on todettu myös aiemmissa kyselyissä. Uusina vaihtoehtoina tässä kyselyssä olivat asenne/riskinotto, jatkuva ylikuormitus ja häirintä/epäasiallinen kohtelu. TYÖTAPATURMIEN MÄÄRÄ Tapaturmataajuus on laskenut edelliseen, vuoden 211 kyselyyn verrattaessa (Kuvio 11). Se oli vuonna 214 lähes samalla tasolla kuin vuonna 29. Tapaturmataajuus on laskenut kaikenkokoisissa työpaikoissa, mutta muutokseen on voimakkaimmin vaikuttanut suurten työpaikkojen alentunut taajuus. Yli 25 hengen työpaikkojen osuus tehdyistä työtunneista on prosenttia. Alle 5 hengen työpaikkojen osuus työtunneista on kahdeksan prosenttia. Yli neljän päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrässä ei ole tapahtunut muutosta vuoteen 211 verrattuna. Yli 25 hengen työpaikkojen tapaturmataajuus on noussut yhdellä (kahdeksasta yhdeksään) miljoonaa työtuntia kohti. Tästä syystä alle 25 hengen työpaikkojen taajuuden selvä lasku ei näy yhteenlasketussa tapaturmataajuudessa. Tapaturmataajuus kasvaa työpaikan koon pienentyessä. Tämä johtuu osittain mittarin herkkyydestä. Yksittäinen tapaturma nostaa taajuutta pienillä työpaikoilla voimakkaammin kuin suurilla. Huonot Melu työasennot Huonot työasennot Huono ilmanvaihto Haitalliset Huono ilmanvaihto aineet, huurut, sumut, käryt Haitalliset aineet, huurut, Johtaminen sumut, käryt JohtaminenTilanahtaus Tilanahtaus Asenne/riskinotto Asenne/riskinotto Tiedon puute Tiedon puute Työilmapiiri Työilmapiiri Valaistus Jatkuva Valaistus ylikuormitteisuus Jatkuva ylikuormitteisuus Tärinä Tärinä Huono järjestys Tapaturmat ja Huono järjestys ammattitaudit Tapaturmat ja ammattitaudit Häirintä/ epäasiallinen kohtelu Kuvio 11. Tapaturmataajuus. Muu Häirintä/ Muu epäasiallinen kohtelu Osuus vastanneista, % Poissaolo vähintään 4 päivää Kaikki Poissaolo Kaikki vähintään työpaikat päivää Kaikki Tapaturmia /miljoona työtuntia E OHSAS 181/18 Työnantajan edustaja Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Työnantajan Toimihenkilöiden edustaja työsuojeluvaltuutettu Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Elmeri / Halm ISO 3834 ei lainkaan Kaikki ty Alle Yli 25 Mu Ei mitä Ei tie 8 METALLILIITTO / TEKNOLOGIATEOLLISUUS / PRO

9 o t ei Muu lainkaan,1 %,2 %,3 %,4 %,5 %,6 %,7 % yli,7 % t, issaolo yt hintään päivää Kaikki Toimihenkilöillä tapaturmataajuus on huomattavasti alhaisempi 214 Kuvio 12. ISO Tapaturmissa menetetyt työtunnit ja työpaikan koko. n Ei mitään s 1 21 kuin työntekijöillä. Toimihenkilöillä 211 2, vähintään 39 neljän päivän poissaoloon 2, Ei tiedä 2,6 o johtaneita tapaturmia 52 oli 1,7 miljoonaa työtuntia kohti. Työntekijöillä ,8 8 1 e 18 vastaava taajuus 43 oli 17. Yhteenlaskettu 2,9 19 tapaturmataajuus 4 toimihenkilöillä oli 2,3 ri ,7, työntekijöillä , Työtapaturmissa menetetyt työ- 3henkeä 4 kohti 5nousivat hieman 3, s Työnantajan edustaja 2,2 1 2tunnit Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu 1,9 a vuoteen 211 verrattuna (Kuvio 12). Alle s Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu hengen työpaikoilla menetettyjen Tuntia/henkilö ä työtuntien määrä henkeä kohti laski. Menetettyjen työtuntien määrä kasvoi s pääosin suurissa työpaikoissa. Kasvu Kuvio 13. Tapaturmissa menetetyt työtunnit suhteessa työaikaan. myötäilee yli 25 hengen työpaikoilla ja tapahtunutta, yli neljän päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taa- it u juuden kasvua. 25 / Niiden työpaikkojen osuus, joissa Työn n työntekijöillä ei ole lainkaan tapaturmapoissaoloja, on kasvanut selvästi lu aikaisemmista kyselyistä (Kuvio 13). Tapaturmapoissaolottomien työpaikkojen osuus vuonna 214 oli 28 prosenttia. prosentilla työpaikoista tapaturmapoissaolojen osuus on enimmillään,1 prosenttia säännöllisestä teoreettisesta työajasta. Kehitykseen on eniten vaikuttanut se, että kyselyssä pienten työpaikkojen osuus on selvästi suurempi kuin vuon- Kaikki 21 na 211. Niistä työpaikoista, 214 joissa ei 3 21 ole lainkaan tapaturmapoissaoloja, prosentissa on enintään 29 3 työntekijää Toimihenkilöillä 52 poissaoloon johtaneet työtapaturmat 22 5 ovat selvästi 3 26 harvinaisempia kuin työntekijöillä: prosentissa 4 työpaikoista ei ole menetetty yhtään työtuntia työtapaturmi en takia. 15 Työpaikkatapaturmien ja niis sä menetettyjen työtuntien määrää vuodelta 214 kysyttiin työnantajien edustajilta. Aineistosta poistettiin sellaiset vastaukset, joista puuttui joko henkilöstön määrä, poissaolot tai työtunnit. Tämän jälkeen aineistossa oli 36 työpaikan tiedot, 93 prosenttia vastanneista työpaikoista. Osuus työpaikoista, % ei lainkaan,1 %,2 %,3 %,4 %,5 % 2,8 2,5 2,6 2,3 2,9 3, 2,2 Helsingissä?? huhtikuuta 1,9 Työryhmä Menetettyjen työtuntien osuus työpaikan teoreettisesta säännöllisestä työajasta 3,8 4, Marjo Uusi-Pantti, Teknologiateollisuus Ry,6 %,7 % yli,7 % Juha Pesola, Jukka Saviluoto, Metallityöväen Liitto Ry Jari-Pekka Suokas, Ammattiliitto PRO Ry Yli 25 henke 5 25 Yli 25 Kaikki työpaika Alle 5 henke 5 25 henke Yli 25 henke Kaikki työpaika Alle 5 henke 5 25 henke Yli 25 henke Kaikki työpaika Alle 5 henke 5 25 henke Yli 25 henke TYÖSUOJELUKYSELY 9

10 Liite 1 Mistä ammattitaudit Todettu tai epäilyt Epäily ovat aiheutuneet? Tärinä Todettu Epäily Työsuojelukysely Hyvä työsuojeluasiantuntija, Melu Tärinä Ylipaine Melu Teknologiateollisuus ry, Metallityöväen Liitto ry ja Ammattiliitto Pro ry toteuttavat yhdessä työsuojelukyselyn teknologiateolisuuden työpaikoille. Vastaava kysely on toteutettu vuosina 28, 21 ja. Kyselyssä kartoitetaan työturvallisuuden kehitystä ja keskeisimpiä Ionisoiva säteily työsuojelun ( ongelmia ) ( ) Ylipaine sekä työsuojelun organisointia työpaikoilla. Kysely on lähetetty työsuojelupäälliköille sekä työntekijöiden ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetuille. Infrapunasäteily Kyselyyn ( toivotaan ) ( vastauksia ) Ionisoiva säteily sekä työnantajan edustajalta että työsuojeluvaltuutetuilta, jotta kyselyn tulokset antaisivat mahdollisimman oikean kuvan alantyösuojelun UV-säteily tilanteesta. Infrapunasäteily Työnantajavastaajat antavat työaika-, poissaolo ja tapaturmatiedot vuoden 214 tilastotietojen Metallit ja UV-säteily perusteella. niiden yhdisteet Muihin kysymyksiin vastataan tämänhetkisen tilanteen perusteella. Metallit ja Pölyt niiden yhdisteet Vastaukset käsitellään tilastollisesti, eikä yksittäisen vastaajan tiedot ole tunnistettavissa. Kyselyyn ei liity jatkoselvittelyjä. Yhteystiedot on saatu Teknologiateollisuuden, Metallityöväen Liiton ja Ammattiliitto Proon rekistereistä. Kaasut Pölyt Hapot ja Kaasut Vastausaikaa on 6.2. asti. Mikäli vastaamisessa ilmenee ongelmia, voitte ottaa yhteyttä emäkset Marjo Uusi-Panttiin sähköpostitse Hapot ja Terveisin, Marjo Uusi-Pantti, Teknologiateollisuus ry Juha Pesola, Metallityöväen Biologiset emäkset Liitto ry Jari-Pekka ( ) ( Suokas ) Ammattiliitto PRO ry file:///c:/users/jukka.sav Biologiset file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... Muut TAUSTATIEDOT 1. Toimiala: file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t Työpaikan koko henkilöstön kemialliset määrä: ( ) 3. ( Olen: ) file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... Muut ( ) Elektroniikka- ja sähköteollisuus ( ) alle 5 hlö kemialliset ( Työnantajan ) edustaja ( ) Kone- ja metallituoteteollisuus ( ) 5-25 hlö Muut ( ) Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu ( ) Työnantajan edustaja ( ) Metallien jalostus ( ) yli 25 hlö fysikaaliset ( ) Työnantajan Työntekijöiden edustaja työsuojeluvaltuutettu Muut ( ) Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu ( ) Kaivosteollisuus ( ) Työnantajan Toimihenkilöiden Työntekijöiden edustaja työsuojeluvaltuutettu työsuojeluvaltuutettu fysikaaliset ( ) Pelti- ja teollisuuseristysala ( ) Työntekijöiden Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Jokin muu, mikä ( ) Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Jokin muu, ( ) TAPATURMATIEDOT ( ) mikä TAPATURMATIEDOT TAPATURMATIEDOT Työpaikalla tapahtuneet työtapaturmat ja niistä johtuneet poissa TAPATURMATIEDOT 6. Onko työpaikallasi tehty (ei työmatkatapaturmia) vaarojen selvittäminen ja arviointi? Työpaikalla tapahtuneet työtapaturmat ja niistä johtuneet poissaolot (= riskiarviointi) (jos tiedot puuttuvat, merkitse joka kohtaan ) (ei Työpaikalla työmatkatapaturmia) tapahtuneet työtapaturmat ja niistä johtuneet poissaolot 6. Onko työpaikallasi tehty vaarojen selvittäminen ja arviointi? Työpaikalla (jos (ei työmatkatapaturmia) tiedot puuttuvat, tapahtuneet merkitse työtapaturmat joka kohtaan ) ja niistä johtuneet poissaolot (= (ei (jos työmatkatapaturmia) tiedot puuttuvat, merkitse joka kohtaan ) Vaarat riskiarviointi) jaetaan tyypillisesti seuraavalla Työntekijöiden tavalla: tapaturmatiedot: - Fysikaaliset vaara, kuten melu ja tärinä (jos Työntekijöiden tiedot puuttuvat, tapaturmatiedot: merkitse joka kohtaan ) Vaarat - Ergonomiset jaetaan tyypillisesti vaara, seuraavalla kuten työasennot Työntekijöiden tapaturmatiedot: a) Työntekijöiden tavalla: ja ruumiillinen kuormitus lukumäärä - Fysikaaliset Kemialliset ja vaara, biologiset vaara, kuten melu ja kuten tärinä kemikaaliriskit ja homeet Työntekijöiden a) Työntekijöiden tapaturmatiedot: keskimäärin v. 214 lukumäärä - Ergonomiset Henkinen kuormittuminen vaara, kuten työasennot työn sisältö ja ja ruumiillinen ilmapiiriasiat kuormitus keskimäärin a) Työntekijöiden v. 214 lukumäärä - Kemialliset ja biologiset vaara, b) Tehdyt kuten työtunnit kemikaaliriskit (sis.ylityöt) ja homeet v. 214 a) keskimäärin Työntekijöiden v. 214 lukumäärä - Henkinen kuormittuminen kuten c) Työntekijöiden työn sisältö ja ilmapiiriasiat vähintään 4 pv:n b) Tehdyt työtunnit (sis.ylityöt) v. 214 keskimäärin b) Tehdyt työtunnit v. 214(sis.ylityöt) v. 214 poissaoloon johtaneiden työtapaturmien c) Työntekijöiden vähintään 4 pv:n b) Tehdyt työtunnit (sis.ylityöt) v. 214 ( ) Kyllä poissaoloon c) Työntekijöiden johtaneiden vähintään työtapaturmien 4 pv:n lukumäärä v. 214 ( ) On tekeillä c) lukumäärä poissaoloon Työntekijöiden v. johtaneiden 214 vähintään työtapaturmien 4 pv:n d) Työntekijöiden kaikkien poissaoloon Kyllä poissaoloon lukumäärä v. johtaneiden 214 työtapaturmien johtaneiden työtapaturmien lukumäärä d) Työntekijöiden kaikkien poissaoloon ( ) On tekeillä lukumäärä v. 214 johtaneiden d) Työntekijöiden työtapaturmien kaikkien poissaoloon v. 214 lukumäärä d) v. johtaneiden 214 Työntekijöiden työtapaturmien kaikkien poissaoloon lukumäärä e) Tapaturmien vuoksi menetetyt 7. Mitä laatu- ja/tai turvallisuusjohtamisjärjestelmiä työpaikallasi on käytössä? johtaneiden v. 214 työtapaturmien lukumäärä työntekijöiden työtunnit v. 214 e) Tapaturmien vuoksi menetetyt v. 214 työntekijöiden e) Tapaturmien työtunnit vuoksi menetetyt v [ ] Mitä ISO laatu- 9 / ja/tai 91 / turvallisuusjohtamisjärjestelmiä 92 työpaikallasi on käytössä? e) työntekijöiden Tapaturmien työtunnit vuoksi menetetyt v. 214 [ ] ISO 141 työntekijöiden työtunnit v. 214 [ ] ISO / 91 / 92 Toimihenkilöiden tapaturmatiedot: [ ] ISO OHSAS /182 Toimihenkilöiden tapaturmatiedot: [ ] ISO Elmeri / Halmeri file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/w Toimihenkilöiden tapaturmatiedot: [ ] OHSAS 181/182 f) Toimihenkilöiden lukumäärä f) Toimihenkilöiden tapaturmatiedot: keskimäärin v. 214 lukumäärä [ ] Elmeri / Halmeri file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/w keskimäärin f) Toimihenkilöiden v. 214lukumäärä g) Tehdyt työtunnit (sis. ylityöt) v / 5 [ ] 5S / 6S 9.3 keskimäärin f) Toimihenkilöiden v. 214lukumäärä h) Toimihenkilöiden vähintään 4 pv:n g) Tehdyt työtunnit (sis. ylityöt) v. 214 [ ] En tiedä file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/w g) keskimäärin Tehdyt työtunnit v. 214(sis. ylityöt) v. 214 poissaoloon johtaneiden file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/w työtapaturmien h) Toimihenkilöiden vähintään 4 pv:n 3 / 5 [ ] Ei 5S mitään / 6S 9.3 g) Tehdyt työtunnit (sis. ylityöt) v. 214 poissaoloon h) Toimihenkilöiden johtaneiden vähintään työtapaturmien 4 pv:n lukumäärä v. 214 [ ] Muu, En tiedä mikä? (esim. oma) lukumäärä poissaoloon h) Toimihenkilöiden v. johtaneiden 214 vähintään työtapaturmien 4 pv:n Ei 5S mitään 6S i) Toimihenkilöiden kaikkien poissaoloon [ ] 5S / 6S lukumäärä poissaoloon v. johtaneiden 214 työtapaturmien johtaneiden työtapaturmien lukumäärä i) Toimihenkilöiden kaikkien poissaoloon Muu, En tiedä mikä? (esim. oma) lukumäärä v. 214 johtaneiden i) Toimihenkilöiden työtapaturmien kaikkien lukumäärä poissaoloon 8. [ ] Miten En tiedä Ei mitään työsuojelu- ja turvallisuustoiminta v. 214 on organisoitu työpaikallasi? [ ] Ei mitään v. johtaneiden i) Toimihenkilöiden 214 työtapaturmien kaikkien lukumäärä poissaoloon Muu, mikä? (esim. oma) j) Tapaturmien vuoksi menetetyt v. johtaneiden 214 työtapaturmien lukumäärä [ ] Muu, Työsuojelupäällikkö mikä? (esim. oma) nimitetty toimihenkilöiden 8. Miten työsuojelu- ja turvallisuustoiminta työtunnit on organisoitu v. 214 työpaikallasi? j) Tapaturmien vuoksi menetetyt v. 214 [ ] Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu valittu toimihenkilöiden j) Tapaturmien vuoksi työtunnit menetetyt v. 214 toimihenkilöiden j) Tapaturmien vuoksi työtunnit menetetyt v. 214 [ 8. ] Miten Toimihenkilöiden Työsuojelupäällikkö työsuojelu- työsuojeluvaltuutettu ja nimitetty turvallisuustoiminta valittuon organisoitu työpaikallasi? toimihenkilöiden työtunnit v Miten Työsuojeluasiamies työsuojelu- ja /-asiamiehiä turvallisuustoiminta valittu on organisoitu työpaikallasi? [ ] Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu valittu Toimihenkilöiden Työsuojelupareja Työsuojelupäällikkö työsuojeluvaltuutettu toimii nimitetty 4. työpaikalla Työturvallisuus valittu on työpaikallamme viimeisen vuoden aikana: [ ] Työsuojelutoimikunta Työsuojelupäällikkö nimitetty Työntekijöiden Työsuojeluasiamies työsuojeluvaltuutettu /-asiamiehiä toimii työpaikalla valittu valittu 4. Työturvallisuus on työpaikallamme viimeisen vuoden aikana: [ ] Jokin Työntekijöiden muu yhteistoimintaelin, työsuojeluvaltuutettu 4. Työturvallisuus on työpaikallamme viimeisen vuoden aikana: ( ) Parantunut mikä valittu Toimihenkilöiden Työsuojelupareja työsuojeluvaltuutettu toimii työpaikalla valittu [ ] Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu valittu ( 4. ) Työturvallisuus Parantunut on työpaikallamme viimeisen vuoden aikana: Työsuojelutoimikunta Työsuojeluasiamies /-asiamiehiä toimii ( ) Pysynyt työpaikalla valittu ennallaan [ ] Työsuojeluasiamies /-asiamiehiä valittu ( ) Parantunut Jokin Työsuojelupareja muu yhteistoimintaelin, toimii ( työpaikalla ) Heikentynyt mikä Pysynyt ennallaan 9. [ ] Kuinka Työsuojelupareja usein työsuojelutoimikunta toimii työpaikalla ( ) Heikentynyt Pysynyt Parantunut ennallaan Työsuojelutoimikunta toimii työpaikallatai muu vastaava elin kokoontuu työpaikallasi? [ ] Työsuojelutoimikunta toimii työpaikalla ( ) Heikentynyt Pysynyt ennallaan Jokin muu yhteistoimintaelin, mikä [ Kertaa ] Jokin / vuosi: muu yhteistoimintaelin, ( ) Heikentynyt 5. Onko mikä työpaikallasi 9. Kuinka usein työsuojelutoimikunta tai muu todettu vastaava ammattitauteja elin kokoontuu tai työpaikallasi? ollut ammattita 214? 5. Onko työpaikallasi todettu ammattitauteja tai ollut ammattitautiepäilyjä vuonna 214? 5. Onko työpaikallasi todettu ammattitauteja tai ollut ammattitautiepäilyjä vuonna 9. Kertaa Kuinka / vuosi: usein työsuojelutoimikunta tai muu vastaava elin kokoontuu työpaikallasi? 9. Kuinka usein työsuojelutoimikunta tai muu vastaava elin kokoontuu työpaikallasi? 214? 5. Onko työpaikallasi todettu ammattitauteja tai ollut ammattitautiepäilyjä vuonna kyllä ei 1. Mitä työpaikkasi työturvallisuustoiminta 214? Kertaa vuosi: kyllä ei file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... Työntekijöillä ( ) pitää sisällään? Kertaa / vuosi: ( ) kyllä ei Työntekijöillä Työntekijöillä kyllä ( ) ei [ 1. ] Laadittu Mitä työpaikkasi perehdyttämisohjelma työturvallisuustoiminta pitää sisällään? ( ) [ ] Järjestetty työkykyä ylläpitävää toimintaa Toimihenkilöillä Työntekijöillä [ 1. ] Järjestetty Laadittu Mitä työpaikkasi perehdyttämisohjelma turvallisuuskoulutusta työturvallisuustoiminta linjaesimiehille pitää sisällään? 1. Säännöllinen Mitä työpaikkasi tapaturmien 2 / 5 työturvallisuustoiminta tilastointi ja seuranta pitää sisällään? [ ] Järjestetty työkykyä ylläpitävää toimintaa 2 / Säännöllinen Järjestetty Laadittu 1:2 perehdyttämisohjelma turvallisuuskoulutusta poissaolojen tilastointi linjaesimiehille seuranta 2 / [ ] Työpaikalla Laadittu 1:2 perehdyttämisohjelma Säännöllinen Järjestetty työkykyä tehdään tapaturmien turvallisuuskierroksia ylläpitävää tilastointi toimintaa ja seuranta 2 / 5 Mistä ammattitaudit tai epäilyt ovat aiheutuneet? 9.3. [ ] Työpaikalla Järjestetty 1:2 työkykyä pidetään ylläpitävää säännöllisiä toimintaa Säännöllinen Järjestetty turvallisuuskoulutusta poissaolojen tilastointi turvallisuuspalavereja linjaesimiehille seuranta [ ] Työterveyshuolto Järjestetty turvallisuuskoulutusta Työpaikalla tehdään osallisuu turvallisuuskierroksia työsuojelutoimikunnan linjaesimiehille Säännöllinen tapaturmien tilastointi ja seuranta toimintaan Todettu Epäily [ ] Työterveyshuolto Säännöllinen tapaturmien Työpaikalla pidetään tekee säännöllisiä työpaikkakäyntejä tilastointi ja seuranta Säännöllinen poissaolojen tilastointi turvallisuuspalavereja seuranta -kierroksia Tärinä [ ] Osallistuttu Säännöllinen Työterveyshuolto Haastamme-työympäristökilpailuun poissaolojen tilastointi ja seuranta Työpaikalla tehdään osallisuu turvallisuuskierroksia työsuojelutoimikunnan tai toimintaan sitä seuranneisiin työympäristön arviointeihin [ ] Työpaikalla tehdään turvallisuuskierroksia Melu Työterveyshuolto Työpaikalla pidetään tekee säännöllisiä työpaikkakäyntejä turvallisuuspalavereja -kierroksia [ ] Mahdollisuus Työpaikalla pidetään Osallistuttu Haastamme-työympäristökilpailuun osallistua säännöllisiä työturvallisuuskorttikoulutukseen turvallisuuspalavereja Työterveyshuolto osallisuu työsuojelutoimikunnan tai toimintaan sitä seuranneisiin työympäristön Ylipaine [ ] arviointeihin Työterveyshuolto Mahdollisuus osallistua osallisuu tulityökorttikoulutukseen työsuojelutoimikunnan (joillain toimintaan Työterveyshuolto tekee työpaikkakäyntejä ja -kierroksia henkilöillä tai kaikilla) Ionisoiva säteily [ ] Työterveyshuolto Mahdollisuus osallistua tekee työturvallisuuskorttikoulutukseen työhyvinvointikorttikoulutukseen työpaikkakäyntejä ja -kierroksia Osallistuttu Haastamme-työympäristökilpailuun tai sitä seuranneisiin (joillain henkilöillä työympäristön tai kaikilla) [ ] Osallistuttu Haastamme-työympäristökilpailuun ensiapukoulutukseen (joillain tai sitä henkilöillä seuranneisiin tai kaikilla) työympäristön Infrapunasäteily arviointeihin Mahdollisuus osallistua tulityökorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) arviointeihin Mahdollisuus En osaa sanoaosallistua työturvallisuuskorttikoulutukseen työhyvinvointikorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) UV-säteily [ ] Mahdollisuus Toteutettu Mahdollisuus muita osallistua osallistua turvallisuustoimenpiteitä, työturvallisuuskorttikoulutukseen ensiapukoulutukseen tulityökorttikoulutukseen mitä? (joillain (joillain henkilöillä henkilöillä tai kaikilla) tai kaikilla) Metallit ja [ ] Mahdollisuus osallistua tulityökorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) En Mahdollisuus osaa sanoaosallistua työhyvinvointikorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) [ ] Mahdollisuus osallistua työhyvinvointikorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) niiden yhdisteet Toteutettu Mahdollisuus muita osallistua turvallisuustoimenpiteitä, ensiapukoulutukseen mitä? (joillain henkilöillä tai kaikilla) [ ] Mahdollisuus osallistua ensiapukoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) Pölyt En osaa sanoa 11. [ ] En Toteutettu Onko osaa työpaikallanne sanoa muita turvallisuustoimenpiteitä, käytössä korvaavan mitä? työn järjestelyjä? Kaasut [ ] Toteutettu muita turvallisuustoimenpiteitä, mitä? Hapot ja ( 11. ) Kyllä Onko työpaikallanne käytössä korvaavan työn järjestelyjä? emäkset ( 11. ) En Kyllä Onko osaa työpaikallanne sanoa käytössä korvaavan työn järjestelyjä? Biologiset 11. Onko työpaikallanne käytössä korvaavan työn järjestelyjä? En Kyllä osaa sanoa Muut ( 12. ) Kyllä Ei Onko työpaikallanne käytössä omailmoitus-käytäntö lyhyissä sairauspoissaoloissa? kemialliset En osaa sanoa ( 12. ) En Kyllä osaa sanoa Onko työpaikallanne käytössä omailmoitus-käytäntö lyhyissä sairauspoissaoloissa? Muut En osaa sanoa fysikaaliset 12. ( ) Kyllä Onko työpaikallanne käytössä omailmoitus-käytäntö lyhyissä sairauspoissaoloissa? 12. Onko työpaikallanne käytössä omailmoitus-käytäntö lyhyissä sairauspoissaoloissa? En Kyllä osaa sanoa Jokin muu, ( ) Kyllä Ei mikä En osaa sanoa ( ) En osaa sanoa 4 / 5 9.3

11 [ ] Työsuojelupareja Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu toimii työpaikalla valittu [ ] Työsuojelutoimikunta Työsuojeluasiamies /-asiamiehiä toimii työpaikalla valittu [ ] Jokin Työsuojelupareja muu yhteistoimintaelin, toimii työpaikalla mikä [ ] Työsuojelutoimikunta toimii työpaikalla [ ] Jokin muu yhteistoimintaelin, mikä 9. Kuinka usein työsuojelutoimikunta tai muu vastaava elin kokoontuu työpaikallasi? 9. Kertaa Kuinka / vuosi: usein työsuojelutoimikunta tai muu vastaava elin kokoontuu työpaikallasi? Kertaa / vuosi: 1. Mitä työpaikkasi työturvallisuustoiminta pitää sisällään? [ 1. ] Laadittu Mitä työpaikkasi perehdyttämisohjelma työturvallisuustoiminta pitää sisällään? [ ] Järjestetty työkykyä ylläpitävää toimintaa [ ] Järjestetty Laadittu perehdyttämisohjelma turvallisuuskoulutusta linjaesimiehille [ ] Säännöllinen Järjestetty työkykyä tapaturmien ylläpitävää tilastointi toimintaa ja seuranta [ ] Säännöllinen Järjestetty turvallisuuskoulutusta poissaolojen tilastointi linjaesimiehille seuranta [ ] Työpaikalla Säännöllinen tehdään tapaturmien turvallisuuskierroksia tilastointi ja seuranta iluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... [ ] Työpaikalla Säännöllinen pidetään poissaolojen säännöllisiä tilastointi turvallisuuspalavereja seuranta [ ] Työterveyshuolto Työpaikalla tehdään osallisuu turvallisuuskierroksia työsuojelutoimikunnan toimintaan [ ] Työterveyshuolto Työpaikalla pidetään tekee säännöllisiä työpaikkakäyntejä turvallisuuspalavereja -kierroksia [ ] Osallistuttu Työterveyshuolto Haastamme-työympäristökilpailuun osallisuu työsuojelutoimikunnan tai toimintaan sitä seuranneisiin työympäristön arviointeihin [ ] Työterveyshuolto tekee työpaikkakäyntejä ja -kierroksia [ ] Mahdollisuus Osallistuttu Haastamme-työympäristökilpailuun osallistua työturvallisuuskorttikoulutukseen tai sitä seuranneisiin työympäristön [ arviointeihin ] Mahdollisuus osallistua tulityökorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) [ ] Mahdollisuus osallistua työturvallisuuskorttikoulutukseen työhyvinvointikorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) [ ] Mahdollisuus osallistua tulityökorttikoulutukseen ensiapukoulutukseen (joillain (joillain henkilöillä henkilöillä tai kaikilla) tai kaikilla) [ ] En Mahdollisuus osaa sanoaosallistua työhyvinvointikorttikoulutukseen (joillain henkilöillä tai kaikilla) [ ] Toteutettu Mahdollisuus muita osallistua turvallisuustoimenpiteitä, ensiapukoulutukseen mitä? (joillain henkilöillä tai kaikilla) [ ] En osaa sanoa olot [ ] Toteutettu muita turvallisuustoimenpiteitä, mitä? 11. Onko työpaikallanne käytössä korvaavan työn järjestelyjä? ( 11. ) Kyllä Onko työpaikallanne käytössä korvaavan työn järjestelyjä? ( ) En Kyllä osaa sanoa ( ) En osaa sanoa 12. Onko työpaikallanne käytössä omailmoitus-käytäntö lyhyissä sairauspoissaoloissa? 12. ( ) Kyllä Onko työpaikallanne käytössä omailmoitus-käytäntö lyhyissä sairauspoissaoloissa? ( ) En Kyllä osaa sanoa ( ) En osaa sanoa file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... 4 / :2 file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... 4 / Työskenteleekö työpaikallasi useamman kuin yhden työnantajan palveluksessa :2 olevia palkansaajia (= yhteinen työpaikka)? file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t Työskenteleekö työpaikallasi useamman kuin yhden työnantajan palveluksessa ( olevia ) Kyllä palkansaajia (= yhteinen työpaikka)? file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... ( 13. ) Ei Työskenteleekö työpaikallasi useamman kuin yhden työnantajan palveluksessa ( olevia ) En Kyllä osaa palkansaajia sanoa (= yhteinen työpaikka)? file:///c:/users/jukka.saviluoto/appdata/local/microsoft/windows/t... ( 13. ) Ei Työskenteleekö työpaikallasi useamman kuin yhden työnantajan palveluksessa ( olevia ) En Kyllä osaa palkansaajia sanoa (= yhteinen työpaikka)? ( ) Ei Työskenteleekö Työskenteleekö työpaikallasi työpaikallasi useamman useamman kuin kuin yhden yhden kansalaisuuden työnantajan palveluksessa edustajia? ( olevia ) En Kyllä osaa palkansaajia sanoa (= yhteinen työpaikka)? ( 14. ) Ei Kyllä Työskenteleekö työpaikallasi useamman kuin yhden kansalaisuuden edustajia? Ei ( ) En Kyllä osaa sanoa 14. En Kyllä Työskenteleekö osaa sanoa työpaikallasi useamman kuin yhden kansalaisuuden edustajia? ( ) En Ei osaa sanoa ( 14. ) En Kyllä Työskenteleekö osaa sanoa työpaikallasi useamman kuin yhden kansalaisuuden edustajia? ( 15. ) Ei Käytetäänkö työpaikalla päihdetapauksissa hoitoonohjausta? (Hoitoonohjaus on työnantajalle vapaaehtoinen toimintamalli.) ( 14. ) En Kyllä Työskenteleekö osaa sanoa työpaikallasi useamman kuin yhden kansalaisuuden edustajia? ( 15. ) Ei Käytetäänkö työpaikalla päihdetapauksissa hoitoonohjausta? (Hoitoonohjaus Kyllä on työnantajalle vapaaehtoinen toimintamalli.) ( ) En Kyllä osaa sanoa Ei ( 15. ) Ei Käytetäänkö työpaikalla päihdetapauksissa hoitoonohjausta? En Kyllä osaa sanoa (Hoitoonohjaus ) En osaa sanoa on työnantajalle vapaaehtoinen toimintamalli.) 15. Ei Käytetäänkö työpaikalla päihdetapauksissa hoitoonohjausta? (Hoitoonohjaus ) En Kyllä osaa sanoa on työnantajalle vapaaehtoinen toimintamalli.) utiepäilyjä vuonna 16. Mitkä ovat työpaikkasi keskeisimpiä työsuojeluongelmia? 15. Käytetäänkö työpaikalla päihdetapauksissa hoitoonohjausta? (Hoitoonohjaus ) En Kyllä osaa sanoa on työnantajalle vapaaehtoinen toimintamalli.) [ 16. ( ] ) Huono Ei Mitkä ilmanvaihto ovat työpaikkasi keskeisimpiä työsuojeluongelmia? [ ( ] ) En Melu Kyllä osaa sanoa [ 16. ( ]) Valaistus Huono Ei Mitkä ilmanvaihto ovat työpaikkasi keskeisimpiä työsuojeluongelmia? [( )] Tärinä En Melu osaa sanoa [ 16. ] Tilanahtaus Valaistus Huono Mitkä ilmanvaihto ovat työpaikkasi keskeisimpiä työsuojeluongelmia? [ ] Huonot Tärinä Melu työasennot [ 16. ] Tilanahtaus Valaistus Huono Mitkä järjestys ilmanvaihto ovat työpaikkasi keskeisimpiä työsuojeluongelmia? :2 [ ] Huonot Haitalliset Tärinä Melu työasennot aineet, huurut, sumut, käryt [ ] Tapaturmat Tilanahtaus Valaistus Huono järjestys ilmanvaihto ja ammattitaudit [ ] Huonot Työilmapiiri Haitalliset Tärinä Melu työasennot aineet, huurut, sumut, käryt [ ] Tapaturmat Huono Tilanahtaus Valaistus Tiedon järjestys puuteja ammattitaudit [ ] Huonot Työilmapiiri Haitalliset Tärinä Johtaminen työasennot aineet, huurut, sumut, käryt [ ] Asenne Tapaturmat Huono Tilanahtaus Tiedon järjestys puute / riskinotto ja ammattitaudit [ ] Huonot Jatkuva Työilmapiiri Haitalliset Johtaminen työasennot ylikuormittuneisuus aineet, huurut, sumut, käryt [ ] Häirintä Asenne Tapaturmat Huono Tiedon järjestys puute / riskinotto epäasiallinen ja ammattitaudit kohtelu [ ] Muu, Jatkuva Työilmapiiri Haitalliset Johtaminen mikä? ylikuormittuneisuus aineet, huurut, sumut, käryt [ ] Häirintä Asenne Tapaturmat Tiedon puute / riskinotto epäasiallinen ja ammattitaudit kohtelu [ ] Muu, Jatkuva Työilmapiiri Johtaminen mikä? ylikuormittuneisuus 17. [ ] Häirintä Asenne Tiedon Kuinka puute / toivoisit riskinotto epäasiallinen liittojen kohtelu toimivan työsuojelutyön edistämiseksi? [ ] Muu, Jatkuva Johtaminen mikä? ylikuormittuneisuus 17. [ ] Häirintä Asenne Kuinka / toivoisit riskinotto epäasiallinen liittojen kohtelu toimivan työsuojelutyön edistämiseksi? [ ] Muu, Jatkuva mikä? ylikuormittuneisuus 17. [ ] Häirintä Kuinka / toivoisit epäasiallinen liittojen kohtelu toimivan työsuojelutyön edistämiseksi? [ ] Muu, mikä? 17. Kuinka toivoisit liittojen toimivan työsuojelutyön edistämiseksi? 17. Kuinka toivoisit liittojen toimivan työsuojelutyön edistämiseksi? 5 / :2 5 / :2 5 / :2 TYÖSUOJELUKYSELY 11

12 PAINO BRANDID

Työsuojelukysely Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma

Työsuojelukysely Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma Työsuojelukysely Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma Keskeiset tulokset Melu on edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma. Yli puolella työpaikoista

Lisätiedot

Melu, ergonomia ja ilmanvaihto ongelmana työpaikoilla

Melu, ergonomia ja ilmanvaihto ongelmana työpaikoilla Työsuojelu Melu, ergonomia ja ilmanvaihto ongelmana työpaikoilla Johdanto Teknologiateollisuus ry, Metallityöväen Liitto ry sekä Ammattiliitto Pro toteuttivat syksyllä yhteisen n työturvallisuudesta ja

Lisätiedot

Työsuojelukysely. Johdanto. Kyselyn toteutus. Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry

Työsuojelukysely. Johdanto. Kyselyn toteutus. Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry 21.1.2009 Työsuojelukysely Johdanto Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry toteuttivat syksyllä 2008 yhteisen kyselyn työturvallisuudesta ja

Lisätiedot

TYÖSUOJELUKYSELY 2017

TYÖSUOJELUKYSELY 2017 TYÖSUOJELUKYSELY 2017 Järjestelmällisellä työsuojelutoiminnalla tuloksia TYÖSUOJELUVALTUUTETTU KEIJO LAURONEN, KEMET ELECVTRONICS OY Helsingissä 10. huhtikuuta 2017 Työryhmä: Marjo Uusi-Pantti, Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Työsuojelukysely. Johdanto. Kyselyn toteutus. Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry 24.10.2010. Taustatiedot

Työsuojelukysely. Johdanto. Kyselyn toteutus. Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry 24.10.2010. Taustatiedot Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry 24.10.10 Työsuojelukysely Johdanto Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry toteuttivat keväällä 10 toisen yhteisen kyselyn työturvallisuudesta

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

Kysely työsuojeluvaltuutetuille

Kysely työsuojeluvaltuutetuille Työsuojeluyksikkö Tutkimustoiminta Kysely työsuojeluvaltuutetuille 12/2006 01/2007 toimintaympäristö, toimintaedellytykset ja yhteistoiminta Kyselyn taustaa Metallityöväen liitto seuraa tiiviisti metalliteollisuuden

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007 Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2-25 ja seurantakierros 27 Tavoitteena vauhdittaa turvallisuuden ja tuottavuuden kehitystä 1 Metallituote- ja koneteollisuuden työympäristön taso ja tuottavuus

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Työsuojelun toimintaohjelma Luentopäivä 17.3.2010 Yrityspuisto Futuria Sirkka Malkki Työsuojelun toimintaohjelma Perustuu

Lisätiedot

Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja

Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia lyhyesti Liikevaihto 187 miljoonaa Henkilöstö 250 Päätuotteet yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö Sähköasiakkaita

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2013 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 PAIKALLISET RATKAISUT HARVASSA, YLEISKOROTUS YLEISIN VAIHTOEHTO JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot

SAK:n työsuojelukysely 2008

SAK:n työsuojelukysely 2008 1 09 SAK:n työsuojelukysely 08 Tammikuu 09 Lisätiedot: Erkki Laukkanen erkki.laukkanen@sak.fi puhelin 0 774 0164 SAK, PL 157 00531, Helsinki Tilaukset: SAK puhelin 0 774 000 SAK Työsuojelukysely 08 1 SAK:N

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014

Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014 Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014 EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 Tiedustelussa kysyttiin yrityksiltä vuoden 2013 aikana toteutuneiden työaikojen ja poissaolojen

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä Keijo Päivärinta [Keijo Päivärinta 2.3.2017 1 Kilpailun käynnistyminen Juuret Turun suunnalla TR-mittari arviointivälineeksi 2 Ensimmäisten

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

Suositus työturvallisuusmittareista Energiateollisuus ry:n (ET) jäsenyrityksille

Suositus työturvallisuusmittareista Energiateollisuus ry:n (ET) jäsenyrityksille Suositus työturvallisuusmittareista Energiateollisuus ry:n (ET) jäsenyrityksille Miksi ET suosittaa jäsenyrityksilleen työturvallisuusmittareita Hyvä työturvallisuusmittaristo mahdollistaa työturvallisuustoiminnan

Lisätiedot

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Kyselytutkimus keväällä 2017 Vastaajia 320 1.1.2015, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Osasto/Laatija, www.teamliitto.fi 1 Kysely sairausloman omailmoituksen

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKALLA Työpaikan perustiedot Työpaikka Y-tunnus TK-numero (tarkastaja täyttää) Henkilömäärä (koko työpaikka) Työpaikan toimiala Postiosoite Katuosoite Yhteyshenkilö Postinumero

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Turvallisuustutkimus 2014

Turvallisuustutkimus 2014 Crnet Oy, Helsingin Pelastuskoulu ja Tuula Pohjola Consulting Oy toteuttivat yrityksille suunnatun turvallisuuskulttuuritutkimuksen tammi-helmikuussa 2014. Tutkimuksessa oli mukana useita eri toimialoja,

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhtä lukuun ottamatta kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Juhani Tarkkonen TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Seurantaraportti viiden elintarviketeollisuuden yrityksen johtamisjärjestelmän kehittämishankkeesta LIITEOSA:

Lisätiedot

Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Tapaturva Oy

Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Tapaturva Oy Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuusseminaari 19.5.2015 Käytännön työkaluja turvallisuustyöhön: Miten pääsen tapaturmataajuudessa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työympäristön seurantakierros Heikki Laitinen 2009

Teknologiateollisuuden työympäristön seurantakierros Heikki Laitinen 2009 Teknologiateollisuuden työympäristön seurantakierros 2009 Puheenvuoron sisältö Seurantakierroksen organisoinnista Työympäristön vahvuudet ja heikkoudet 2009 Haastamme kilpailun 2002-2005 vaikutukset 2009

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke 2010-2015 Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke 2010-2015 Työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteishanke Liitot sopineet työehtosopimuksissaan edistävänsä

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1 Kohti nollaa Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Teemaseminaari 26.1.2012 26.1.2012 Edu/UHy 1 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Tavoiteltavat muutokset verrattuna vuoteen 2010 Ammattitautien

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 213 Minna Jokinen Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 3 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 (31.3.) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI 2011 19.9.2011 Luottamushenkilöpaneeli 1 Tiivistelmä Kyselyyn vastasi 770 paneelin jäsentä. Varhainen puuttuminen työkykyongelmiin Yli puolella (55 ) alle 20 henkilön työpaikoilla

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat Henkilöstöselvitys 216 Raportin kuvat 1.3.214 Tekstiosaan tulevat kuvat 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 25-212 sekä arvio Suomen henkilöstön määrästä vuodelle 216 34 32 3 28

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys 1 Metalliteollisuuden palkkakehitys Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin sekä Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain Teknologiateollisuuden kehitys alueittain 24.1.2018 Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden 2017 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan

Lisätiedot

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Paivi.rauramo@ttk.fi Työsuojelun yhteistoiminta Tavoitteita: työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutuksen edistäminen työntekijöille

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan. Voimakkainta

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta. Tuula Putus Turun yliopisto

Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta. Tuula Putus Turun yliopisto Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta Tuula Putus Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi Mistä on kysymys? TEHY:n ja Turun yliopiston välillä tutkimusyhteistyösopimus

Lisätiedot

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT Riskien arviointi työpaikalla -työkirja Riskien arvioinnin suunnittelu Yritys / osasto Suunnitelman tekijät Päiväys Selvitettävät asiat Lähtötiedot Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy Sisäympäristöprosessit HUS:ssa Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Sisäympäristöohjausryhmä v toimii ns. ohjausryhmänä v työryhmä koostuu v HUS-Työsuojelusta v HUS-Työterveyshuollosta

Lisätiedot

Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2011

Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2011 Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2011 Lähtökohdat Turvallisuustaso alhainen muuhun teollisuuteen verrattuna Tarpeettomia onnettomuus- ja sairauskustannuksia

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä RAKENNUSALAN TERVEYS (RATE) HANKE-ESITTELY RATUKE seminaari 31.10.2013 Rantasipi Airport Congress Center Minna Savinainen, Työterveyslaitos Hankkeen rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Konsultit 2HPO 1 Osa-aikaista ja määräaikaista työtä tekevien osuus palkansaajista Lähde: Tilastokeskus ja Findikaattori 2 Työsuhteiden muodot 2000-2012 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki. Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki. Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa Työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tarja Korkalainen p. 0500-504120 tarja.korkalainen@proliitto.fi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskysymyksiä. Miten turvallisuustietoisuus näkyy työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä? Arto Pekkala 4.12.

Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskysymyksiä. Miten turvallisuustietoisuus näkyy työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä? Arto Pekkala 4.12. Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskysymyksiä Miten turvallisuustietoisuus näkyy työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä? Arto Pekkala 4.12.2017 Sisäisen turvallisuuden ylläpitämisellä ennaltaehkäistään

Lisätiedot

Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012

Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012 Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012 RTK-Palvelu Oy: Kohti hyvää, monikulttuurista työyhteisöä RTK-Palvelu Oy on aktiivisesti kehittänyt työyhteisöään. RTK-Palvelu Oy on valtakunnallinen kiinteistöpalvelualan

Lisätiedot

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta Ylitarkastaja Tuula Uurala Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta 12.5.2017 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Taustaa valvontahankkeen käynnistymiselle Kuntasektorilla on tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 0 Hailuodon kunta Työsuojelun toimintaohjelma Henkilöstötoimikunta: 17.3.2017 Kunnanhallitus: 24.4.2017 Voimaan: 16.5.2017 1 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Työsuojelun määritelmä... 2 Työsuojelun tavoitteet...

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 21 Minna Jokinen Vastanneiden yritysten henkilöstö toimialoittain ja kokoluokittain Yrityksen koko, henkilöä Toimiala 1-49 5-99 1-249 25-499 5- Yht. Osuus koko alasta, % Elektroniikka-

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuonna 2016 yhdellätoista ELY-alueella. Liikevaihto supistui neljällä ELY-alueella. Voimakkainta kasvu oli ssa, 43

Lisätiedot

Mitä Pardian työsuojelukysely kertoo työsuojelun nykytilasta ja kehittämistarpeista?

Mitä Pardian työsuojelukysely kertoo työsuojelun nykytilasta ja kehittämistarpeista? Mitä Pardian työsuojelukysely kertoo työsuojelun nykytilasta ja kehittämistarpeista? Työsuojelun ajankohtaispäivät Helsingin Messukeskus 20.4.2012 Maija Jokinen (VeroVL) & Tapio Rissanen (Pardia) Työsuojelukyselyn

Lisätiedot

Näyttö ratkaisee? tutkimuksen keskeisiä tuloksia

Näyttö ratkaisee? tutkimuksen keskeisiä tuloksia Näyttö ratkaisee? tutkimuksen keskeisiä tuloksia Monimuotoisen ohjauksen teemapäivä Hämeenlinna 19.4.2011 Metallityöväen liitto Tutkimuspäällikkö Jorma Antila Tutkimuksen taustaa Metalliteollisuudessa

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

TuTa tutkimus- ja. -seminaarin avaus. Leo Suomaa

TuTa tutkimus- ja. -seminaarin avaus. Leo Suomaa TuTa tutkimus- ja kehitysohjelma 2007-20092009 -seminaarin avaus Leo Suomaa Tikkurila 1.10.2009 10 Tuottavuus ja työturvallisuus kehittyvät käsi kädessä (Laitinen & kumpp.) 2 2009 LSuo Palkansaajien kuolemaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

TYÖSUOJELU, YHTEINEN TYÖPAIKKA JA VERKOSTOMAINEN TOIMINTA

TYÖSUOJELU, YHTEINEN TYÖPAIKKA JA VERKOSTOMAINEN TOIMINTA Työsuojelupaneeli III TYÖSUOJELU, YHTEINEN TYÖPAIKKA JA VERKOSTOMAINEN TOIMINTA Minna Toivanen & Minna Janhonen 1 Työsuojelupaneeli III Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna. TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA. Abloy Oy Joensuun tehdas

TIEDOSTA TURVAA. Abloy Oy Joensuun tehdas 28.4.2017 TIEDOSTA TURVAA Abloy Oy Joensuun tehdas TURVALLISEN ELÄMÄN RAKENTAJA ABLOY-lukitusratkaisut suojaavat ihmisiä, omaisuutta ja liiketoimintoja lähes kaikkialla maailmassa. VASTUULLISUUS Ympäristön

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot