Työsuojelukysely. Johdanto. Kyselyn toteutus. Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry Taustatiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuojelukysely. Johdanto. Kyselyn toteutus. Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry 24.10.2010. Taustatiedot"

Transkriptio

1 Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry Työsuojelukysely Johdanto Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry toteuttivat keväällä 10 toisen yhteisen kyselyn työturvallisuudesta ja työsuojelutoimenpiteistä työpaikoilla. Ensimmäinen kysely toteutettiin vuonna 08. Kyselyiden tarkoituksena on kartoittaa työturvallisuuden kehitystä, tapaturmien määrää, ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä, keskeisimpiä työsuojeluongelmia sekä sitä, kuinka työsuojeluasiat on työpaikoilla organisoitu. Tiedot koskevat edellisten vuosien tilannetta työpaikoilla, eli nyt käytössä on vertailukelpoista tietoa vuosilta ja. Vuoden 10 kyselyn kysely lomake on esitetty liitteenä 1. Yleisesti ottaen tuloksista oli havaittavissa muutosta parempaan, mutta yrityskohtainen vaihtelu on suurta kokoryhmien välillä ja niiden sisällä. Tulosten analyysi onkin tehty tilastollisesti, eikä se kuvaa yksittäistä työpaikkaa. Kyselyn toteutus Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä keväällä 10. Kyselyn kohderyhmän sähköpostiosoitteet saatiin liittojen rekistereistä. Otoksessa on todennäköisesti mukana sekä työsuojeluvaltuutettuja että työnantajan edustajia samoista työpaikoista, mutta tähän ei ole erityisesti pyritty. Kysely lähetettiin 898 työsuojeluvaltuutetulle ja 530 työnantajan edustajalle Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiin. Vastauksia saatiin 416 työsuojeluvaltuutetulta ja 178 työnantajan edustajalta, joten vastausprosentit olivat 46 ja 34. Kaikkien kyselyyn vastanneiden vastausprosentti oli 41, kun se vuonna 08 oli 33. Molempien ryhmien vastausprosentti nousi vuonna 08 toteutetusta kyselystä. Kattavuutta parannettiin edellisestä kerrasta ulottamalla se myös pelti- ja teollisuuseristysalaan sekä kaivosteollisuuteen. Vastausten määrä uusilta mukaan otetuilta aloilta oli kuitenkin niin pieni, että tulosten luotettavuus on vain suuntaa antava. Taustatiedot Kyselyyn vastanneista 70 % oli työsuojeluvaltuutettuja ja 30 % vastaajista työnantajan edustajia (taulukko 1). Työsuojeluvaltuutettujen vastauksia tuli 180 enemmän kuin viimeksi. Eri toimialojen osuus vastauksista on esitetty taulukossa 2. Kokonaisuudessaan vastaajista lähes yhtä suuri osuus työskentelee pienissä alle 50 henkilön työpaikoissa ja keskisuurissa henkilön työpaikoissa. Suhteellinen osuus vastanneista on molemmissa ryhmissä noin 40 %. Selkein muutos oli pienten työpaikkojen vastausten määrän lisääntyminen. Pienten työpaikkojen työnantajien osuus kasvoi peräti prosenttiyksikköä. Työnantajan edustajien ja työsuojeluvaltuutettujen keskinäinen jakautuminen erikokoisiin työpaikkoihin oli suhteellisten jakaumien mukaan tasaisempi kuin vuonna 08, jolloin työsuojelu valtuutetut tulivat selvästi työnantajan edustajia useammin pieniltä työpaikoilta (taulukko 3). Taulukko 1. Kyselyyn vastanneet vastaajaryhmittäin kysely 10 kysely 08 lkm % lkm % Työnantajan edustajat Työsuojeluvaltuutetut YHTEENSÄ Taulukko 2. Kyselyyn vastanneet toimialoittain, % kysely 10 kysely 08 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus 8 17 Kaivosteollisuus 1.. Pelti- ja teollisuuseristysala 2.. YHTEENSÄ Taulukko 3. Vastaajien jakautuminen työpaikan henkilöstön kokoluokan mukaan vastaajaryhmittäin, % kysely 10 kysely 08 Työnantajat Valtuutetut YHT. Työnantajat Valtuutetut YHT. Alle 50 henkilöä henkilöä Yli 250 henkilöä YHTEENSÄ työsuojelukysely 10 1

2 Työturvallisuuden kehitys 45 % vastaajista arvioi työturvallisuuden parantuneen työpaikallaan vuonna. Suurissa työpaikoissa (yli 250 hlöä) annettiin myönteisimmät arviot työturvallisuuden kehityssuunnasta. Myös keskisuurissa ( hlöä) työpaikoissa niukka enemmistö vastaajista arvioi työturvallisuuden tason parantuneen, kun vuonna suurimmassa osassa keskisuurista yrityksistä arvioitiin tason pysyneen ennallaan. Toisaalta pienissä alle 50 hengen työpaikoissa arvioitiin muita harvemmin, että työturvallisuus on heikentynyt. Kokonaisuutena työturvallisuuden arvioitiin parantuneen useammissa ja heikentyneen harvemmissa työpaikoissa kuin vuonna 08 tehdyssä kyselyssä. Kuvio 1. Työturvallisuuden kehitys vuosina ja. Prosenttia vastanneista työpaikoista kokoluokittain. Parantunut Ennallaan Heikentynyt Ammattitaudit Ammattitauteja tai ammattitautiepäilyjä oli esiintynyt kyselyyn vastanneista työpaikoista yllättävän usealla - joka neljännellä - työpaikalla. Tyypillisimmin ammattitaudit liittyivät meluun, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, pölyihin, tärinään ja kemikaaleihin. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet oli suurin yksittäinen ammat ti tautien ja niiden epäilyjen aiheuttaja. Toimihenkilöillä ammattitaudit olivat melko harvinaisia, todettuja ammattitauteja tai ammattitautiepäilyjä oli vuonna havaittu 4 %:ssa työpaikoista. Muutosta ammattitautien ja niiden epäilyjen määrissä ei edelliseen kyselyyn verrattuna ole tapahtunut. Taulukko 4. Ammattitautien ja -epäilyjen esiintyminen vuosina ja. Prosenttia vastanneista työpaikoista. TYÖNTEKIJÖIDEN ammattitauteja ja -epäilyjä TOIMIHENKILÖIDEN ammattitauteja ja -epäilyjä % % Kuvio 2. Todettujen ammattitautien ja ammattitauti epäilyjen aiheuttajat vuonna. Prosenttia todetuista ammattitaudeista ja epäilyistä. Työntekijät Melu 22 Muu tuki-ja liikuntaelinsairaus Jännetupentulehdus Pölyt Muut kemialliset tekijät Tärinä Muut fysikaaliset tekijät Kaasut Metallit janiiden yhdisteet Hapot ja emäkset Jokin muu UV-säteily % 2 MetalliLiitto / teknologiateollisuus

3 T yösuojeluorg a nisa atio ja toimenpiteet Kuviossa 3 näkyy, miten erilaisia työsuojeluun ja työsuojeluorganisaatioon liittyviä toimenpiteitä on erikokoisilla työpaikoilla toteutettu. Suuremmilla työpaikoilla organisaatio on kattavampi kuin pienillä työpaikoilla ja työturvallisuustoimenpiteitä tehdään laajemmin. Työsuojelupäällikkö ja työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on valittu kaiken kokoisilla työpaikoilla kattavasti. Asiamiesten valinnan eroa selittää tarve: pienempiin työpaikkoihin ei tarvita erikseen valittua asiamiestä. Kuvio 3. Työsuojeluorgaanisaatio sekä työturvallisuustoimenpiteet vuonna. Prosenttia vastanneista työpaikoista kokoluokittain. Työpaikan henkilöstömäärä: Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Työsuojelupäällikkö Työsuojelutoimikunta Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Työsuojeluasiamies/asiamiehiä Työsuojelupareja Muu yhteistoimintaelin Alle Yli 250 Isoilla työpaikoilla on suurempien resurssien seurauksena yleisemmin käytössä monipuolisia työturvallisuustoimenpiteitä. Koulutusta, turvallisuuskierroksia ja tilastointia tehdään selkeästi useammin yli 50 hengen työ paikoissa. Esimerkiksi turvallisuuskierroksia tehdään yli 90 %:ssa yli 250 hengen työ paikoista ja 75 %:ssa hengen työpaikoista kun vastaava luku pienissä työpaikoissa on 45 %. Suurilla työpaikoilla työturvallisuuskorttikoulutusta on järjestetty kattavasti, lähes 90 %:ssa, kun pienstä työpaikoista työturvallisuuskorttikoulutusta järjesti 35 %. Samanlainen ero on työkykyä ylläpitävän toiminnan järjestämisessä. Kaiken kaikkiaan erot työpaikkakoon mukaan ovat melko suuret. Vaarojen arviointia koskeva tulos noudatteli samoja linjoja työpaikkakoon suhteen kuin työsuojeluorganisaatiota koskevat tulokset (kuvio 4). Vaarojen arviointi oli tehty yleisimmin suurilla työpaikoilla (86 %), pienissä harvemmin. Tekeillä se oli kaiken kokoisissa työpaikoissa noin 15 %:ssa. Tekemättä sen oli jättänyt pienistä työpaikoista noin 16 %, keskisuurista 4 ja suurista työ paikoista vain 2. Vaarojen arvioinnin tehneiden yritysten määrä on kasvanut vuodesta. Kuvio 4. Onko työpaikalla tehty vaarojen selvittäminen ja arviointi? Prosenttia vastanneista työpaikoista kokoluokittain ja. On tehty On tekeillä Ei ole tehty Työterveyshuollon työpaikkakäynnit ja -kierrokset Säännöllinen tapaturmien tilastointi ja seuranta Säännöllinen poissaolojen tilastointi ja seuranta Mahdollisuus osallistua tulityökorttikoulutukseen Järjestetty tyky-toimintaa Työpaikalla tehdään turvallisuuskierroksia Laadittu perehdyttämisohjelma Työterveyshuolto osallisuu työsuojelutoimikunnan toimintaan Järjestetty työturvallisuuskorttikoulutusta Mahdollisuus osallistua työturvallisuuskorttikoulutukseen Pidetään turvallisuuspalavereja Toteutettu muita turvallisuustoimenpiteitä Osallistuimme Haastamme - työympäristökilpailuun työsuojelukysely 10 3

4 K äy t össä ole vat l a atuja turvallisuusjohtamisjärjestelmät Kuviossa 5 esitetään, kuinka suuressa osassa työpaikoista on käytössä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmiä. Suurissa työpaikoissa järjestelmät ovat laajalti käytössä: 69 %:lla suurista työpaikoista oli ISO9000, 59 %:lla ISO14001 ja 32 %:lla OHSAS Merkittävää on, että OHSAS18001:n osuus oli lisääntynyt edelliseen kyselyyn verrattuna. Keskisuurista yrityksistä ISO9000 oli vieläpä muutamaa prosenttiyksikköä yleisemmin käytössä kuin suurissa yrityksissä, muut järjestelmät sen sijaan vähemmän. Pienissä yrityksissä järjestelmät ovat harvinaisempia. ISO9000 on silti yleinen myös niissä 51 %:lla on järjestelmä käytössä. Merkillepantavaa on se, että työnantajien vastaukset erosivat huomattavasti työsuojeluvaltuutettujen vastauksista. Yhteiset työpaikat yleisiä Suuri osa teknologiateollisuuden työpaikoista on yhteisiä työpaikkoja (useamman kuin yhden yrityksen työntekijöitä työpaikalla). Kaikista vastaajista puolet ilmoitti työskentelevänsä yhteisellä työpaikalla. Yhteisten työpaikkojen yleisyys vaihtelee työpaikkakoon mukaan. Suurista työpaikoista 84 % on tähän kyselyyn vastanneiden mukaan yhteisiä työpaikkoja, kun pienten työpaikkojen vastaajista vain neljäsosa ilmoitti työskentelevänsä yhteisellä työpaikalla. Yhteisten työpaikkojen osuus oli kasvanut edelliseen kyselyyn verrattuna vain suurissa työpaikoissa. Pienissä työpaikoissa vähentyminen oli sen sijaan selkeä. Osaltaan yhteisten työpaikkojen määrän vähentymistä työpaikkakoon pienentyessä voivat selittää taloudellisen laman aiheuttamat toiminnalliset muutokset. Vaikutusta tuloksiin oli todennäköisesti myös, sillä että pienten työpaikkojen vastausten määrä kasvoi selvästi. Kuvio 5. Työpaikoilla käytössä olleet laatu- ja turvallisuusjohtamis järjestelmät vuonna. Prosenttia vastanneista työpaikoista kokoluokittain. Kuvio 7. Yhteisten työpaikkojen määrä vuonna ja. Prosenttia vastanneista työpaikoista kokoluokittain. ISO 9000 ISO OHSAS 18001/ ,0 Kyllä Ei MetalliLiitto / teknologiateollisuus

5 Korvaava työ Korvaava työ on käytössä kolmanneksella teknologiateollisuuden työpaikoista. Korvaavan työn käyttö on sitä yleisempää, mitä suurempi työpaikka on kyseessä. Lähes 60 %:ssa vastanneista suurista työpaikoista oli käytössä korvaavan työn järjestelyjä, kun pienissä työpaikoissa vastaava luku oli noin 15 %. Tätä selittää suurempien työpaikkojen töiden suurempi kirjo, jonka takia korvaavaa työtä on helpompi järjestää. Suurilla työpaikoilla on todennäköisesti useammin myös parempi osaaminen korvaavan työn järjestämiseen. Korvaavan työn järjestelyistä kysyttiin ensimmäistä kertaa, joten vertailutietoa aiempaan ei ole. Kuvio 6. Korvaavan työn käyttö työpaikoilla vuonna. Prosenttiosuudet vastanneista työpaikoista kokoluokittain. Kyllä Ei T yöpa ik kojen monikulttuurisuus Kyllä Työpaikkoja, joilla työskentelee useamman kansallisuuden edustajia, on noin puolet kyselyyn vastanneista. Myös monikulttuurisuus lisääntyy työpaikkakoon kasvaessa. Suurista työpaikoista lähes 80 %:ssa on useamman kansalaisuuden edustajia, kun pienissä vastaava luku on hieman alle 30 %. Tulokset vastaavat melko tarkasti yhteisten työpaikkojen jakaumia. Työpaikkojen monikulttuurisuutta selvitettiin ensimmäistä kertaa, joten vertailutietoa ei ole. Kuvio 8. Monikulttuuriset työpaikat vuonna. Prosenttiosuudet vastanneista työpaikoista kokoluokittain. Ei Keskeisimmät työsuojeluongelmat Keskeisimmäksi työsuojeluongelmaksi nousee melu, jonka vastanneista työntekijöiden edustajista kokee ongelmaksi 64 %. Työnantajien edustajista melun kokee ongelmaksi 53 %. Samaan asiaan viittaavat ammattitaudit, joista suuri osa liittyi meluun. Muita keskeisiä työsuojeluongelmia olivat ahtaus, työasennot sekä ilmanvaihto (kuvio ). Lähes kaikki kyselyssä mukana olleet asiat koetaan harvemmin ongelmaksi kuin vuonna 08 tehdyssä kyselyssä. Selkeästi osuuttaan olivat kasvattaneet haitalliset aineet ja tärinä. Kasvua selittänee osin se, että mainittujen asioiden parissa on viime vuosina tehty laajaa tiedotustyötä, joka on lisännyt tietoisuutta. Erot työsuojeluvaltuutettujen ja työnantajan edustajien vastauksissa ovat selvät. Työnantajan edustajat eivät koe monia asioita yhtä merkittäviksi ongelmiksi kuin työsuojeluvaltuutetut. Esimerkkinä tästä on ilmanvaihto, jonka valtuutetuista 51 % kokee ongelmaksi. Työnantajan edustajista vain 21 % katsoo ilmanvaihdossa olevan ongelmia. Tämä selittynee osin sillä, että työnantajan edustajat viettävät lyhyemmän aikaa työntekijöiden työpisteissä kuin työntekijät. Myös organisaatioon liittyvät asiat, kuten tiedon puute, työilmapiiri sekä johtaminen, olivat kohtia, joissa näkemyserot olivat suuret. Tiedonkulun ongelmat voivat heijastua sekä johtamisen, että työilmapiirin tuloksiin. Kuvio 9. Vastaajien arviot työpaikan keskeisistä työsuojeluongelmista vuosina ja. Prosenttia vastaajaryhmistä. Melu Työasennot Ilmanvaihto Haitalliset aineet Tilanahtaus Tiedon puute Johtaminen Järjestys Työilmapiiri Valaistus Tärinä Tapaturmat ja ammattitaudit Työsuojeluvaltuutetut Työnantajan edustajat % työsuojelukysely 10 5

6 Ta paturmien m ä ä r ä k ysely y n vastanneilla työpaikoilla Työpaikkatapaturmien ja niissä menetettyjen työtuntien määrää kysyttiin ainoastaan työnantajan edustajilta. Kysymykseen vastasi 6 työnantajaa. Vastausprosentti oli 76 %. Heidän edustamillaan työpaikoilla työskenteli yhteensä henkilöä. Vastanneiden toimipaikkojen koko henkilöstöllä tapaturmataajuus oli 21,2, kun kysyttiin poissaolon aiheuttanutta työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Yli neljän päivän poissaolon aiheuttaneissa työpaikkatapaturmissa vastaava taajuus oli 10. Luvut ovat pienentyneet aikaisemmasta kyselystä ja tapaturmien määrä on laskenut. Taajuuden lasku selittyy osin talou dellisen taantuman vaikutuksilla, eikä tuloksista voida näin ollen vetää selkeitä johtopäätöksiä. Kuvio 10. Tapaturmataajuudet vuosina ja. Kaikki poissaolon aiheuttaneet työtapaturmat. Kyselyyn vastanneet työpaikat. Koko henkilöstö. Metallien jalostus Kone- ja metallituoteteollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Pelti- ja teollisuuseristysala* Kaivosteollisuus* Teknologiateollisuus Taulukko 5. Tapaturmataajuudet. Kaikki poissaolon aiheuttaneet työtapaturmat teknologiateollisuudessa. Koko henkilöstö kpl / miljoonaa työtuntia * toimialan tietoa ei ole saatavissa vuodelta Vertai lutietona taulukossa 5 on esitetty Teknologiateollisuus ry:n tapaturmakyselyn sekä TVL:n (Tapaturmavakuutusvakuutuslaitosten liitto) tilaston koko henkilöstön tapaturmataajuudet teknologia teollisuudessa kpl / miljoonaa työtuntia Työntekijöiden poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä oli alhaisempi kuin aikaisemmissa kyselyissä. Työntekijöillä vastanneilla työpaikoilla oli 27,8 poissa olon aiheuttanutta työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti ja,8 yli neljän päivän poissaolon aiheuttanutta työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Osaltaan tapaturmataajuuden laskua selittänee kiireen vähentyminen työpaikoilla taloudellisen laman seurauksena. Selkeitä johtopäätöksiä tuloksista ei kuitenkaan voi tehdä. Vuonna 08 toteu tetussa kyselyssä tapaturmataajuus laskettiin teoreettisten työtuntien mukaan. Tässä kyselyssä tapaturmataajuu den laskentaan käytettiin todellisia tehtyjä työtunteja. Kuvio 11. Tapaturmataajuudet vuosina ja. Kaikki poissaolon aiheuttaneet työtapaturmat. Kyselyyn vastanneet työpaikat. Työntekijät Metallien jalostus Kone- ja metallituoteteollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Pelti- ja teollisuuseristysala* Kaivosteollisuus* Teknologiateollisuus Kaikki tapaturmat Yli 4 päivän poissaolon aiheuttaneet tapaturmat kpl / miljoonaa työtuntia Vertailutietona taulukossa 6 on esitetty Teknologiateollisuus ry:n tapaturmakyselyn tulokset työntekijöiden tapaturmataajuuksista teknologia teollisuudessa * toimialan tietoa ei ole saatavissa vuodelta Taulukko 6. Tapaturmataajuudet. Kaikki poissaolon aiheuttaneet työtapaturmat teknologiateollisuudessa. Työntekijät. kpl / miljoonaa työtuntia Teknologiateollisuus ry:n tapaturmakysely Teknologiateollisuus ry:n tapaturmakysely Teknologiateollisuus ry:n tapaturmakysely Teknologiateollisuus ry:n tapaturmakysely TVL:n tapaturmatilasto, teknologiateollisuus 47 TVL:n tapaturmatilasto 08, teknologiateollisuus 46 6 MetalliLiitto / teknologiateollisuus

7 Työpaikkatapaturmista johtuvia poissaoloja oli vastanneilla työpaikoilla keskimäärin 3,5 tuntia työn tekijää kohti. Yksi päivä on noin 0,4 % säännöl lisestä työajasta. Poissaolojen määrä on laskenut edellisestä kyselystä, kuten laskusuhdanteiden aikana on todettu tapahtuvan. Tulokset eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia aikaisempiin tuloksiin, joten selkeitä johtopäätöksiä ei voida tehdä. Työpaikkakohtaisena vertailulukuna hyvä tapaturmien mittari on tapaturmapoissaolotuntien määrä työntekijää kohti. Yksikin tapaturma pienellä työpaikalla nostaa tapaturmataajuuden korkeaksi riippumatta tapaturman vakavuudesta, mutta tapaturmapoissaolotuntien määrä henkilöä kohti kuvaa myös tapaturmien vakavuutta. Tapaturmapoissaolojen jakauma näyttää muodoltaan edellistä kyselyä vastaavalta, mutta ääripäiden osuus on vastausten mukaan kasvanut. Kuvio 12. Tapaturmapoissaolot henkilöä kohti vuosina ja. Kyselyyn vastanneet työpaikat. Työntekijät. Metallien jalostus Kone- ja metallituoteteollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Pelti- ja teollisuuseristysala* Kaivosteollisuus* Teknologiateollisuus Vertailutietona on taulukossa 7 esitetty Teknologiateollisuus ry:n tapaturmakyselyn tulokset työntekijöiden tapaturmapoissaoloista teknologiateollisuudessa. Taulukko 7. Työntekijöiden työtapaturmapoissaolot teknologiateollisuudessa. Tuntia / työntekijä Teknologiateollisuus ry:n tapaturmakysely 06 7,9 Teknologiateollisuus ry:n tapaturmakysely 08 6,0 1,8 6,9 5,1 7,1 1,3 2,7 7,3 2,0 3,5 6,5 Tuntia /työntekijä * toimialan tietoa ei ole saatavissa vuodelta Nolla tapaturmaa -työpaikkoja oli mukana ilahduttavan monta. Työpaikkoja, joilla ei sattunut yhtään tapaturmaa, ja jotka olivat antaneet riittävät tuntitiedot vuodelta, oli 17 % vastanneista työpaikoista. Vuonna 08 toteutetussa kyselyssä Nolla tapaturmaa -työpaikkoja oli 11 %. Toisaalta joukossa on myös työpaikkoja, joilla sattuu runsaasti tapaturmia, eli erot työpaikkojen välillä ovat suuret. Kuvio. Tapaturmapoissaolojakauma vuosina ja. Kyselyyn vastanneet työpaikat. Työntekijät. Osuus työpaikoista (%) ,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 yli 0,7 Tapaturmapoissaolojen osuus (%) teoreettisesta säännöllisestä työajasta Toiveita liittojen yhteistyöstä Kyselyssä tiedusteltiin avoimella kysymyksellä, kuinka liittojen toivottaisiin toimivan työsuojelun edistämiseksi. Kysymykseen tuli vastauksia 187 kpl. Avoimissa vastauksissa liitoilta toivottiin yhteistyötä koulutuksessa ja yhteistoiminnan edistämisessä. Liitoilta toivottiin myös kampanjoita ja tiedottamista ajankohtaisista työsuojeluteemoista. Työsuojelutyön merkityksen esille tuomista ja asenteisiin vaikuttamista toivottiin myös edistettävän. Lisäksi vierailuja yrityksiin toivottiin lisää. Työryhmä Aki Sundell ja Jukka Tiihonen, Teknologiateollisuus ry Juha Pesola, Mika Poikolainen ja Sari Korte, Metallityöväen Liitto ry työsuojelukysely 10 7

8 Liite 1:

TYÖSUOJELUKYSELY 2015. Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma

TYÖSUOJELUKYSELY 2015. Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma TYÖSUOJELUKYSELY Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma KESKEISET TULOKSET MELU ON EDELLEEN TYÖPAIKKOJEN SUURIN TYÖSUOJELUONGELMA. Yli puolella työpaikoista

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

Kysely työsuojeluvaltuutetuille

Kysely työsuojeluvaltuutetuille Työsuojeluyksikkö Tutkimustoiminta Kysely työsuojeluvaltuutetuille 12/2006 01/2007 toimintaympäristö, toimintaedellytykset ja yhteistoiminta Kyselyn taustaa Metallityöväen liitto seuraa tiiviisti metalliteollisuuden

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007 Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2-25 ja seurantakierros 27 Tavoitteena vauhdittaa turvallisuuden ja tuottavuuden kehitystä 1 Metallituote- ja koneteollisuuden työympäristön taso ja tuottavuus

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 5.0.20 klo 4-7 Helsingin Messukeskus Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 Sosiaalinen media uudistaa teollisten yritysten toimintatapoja,

Lisätiedot

Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja

Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia lyhyesti Liikevaihto 187 miljoonaa Henkilöstö 250 Päätuotteet yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö Sähköasiakkaita

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /15 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. YLEISTÄ PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA NIMELLISANSIOKEHITYS REAALIANSIOKEHITYS 3 MUUT ALAT 3 IDENTTISTEN HENKILÖT AUTOKAUPAN TOIMIHENKILÖT

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

Kunta-alan työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2004 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen

Kunta-alan työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2004 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen 1 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen Kohti nollaa työtapaturmaa kunta-alalla teemaseminaari 6.3.2008 Noora Hintikka Tampereen Noora teknillinen Hintikka yliopisto 1.9.2009 2 Tutkimushanke

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna. TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

Koko maa -6 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa -4 % Pirkanmaa -8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi -11 % Pohjois-Savo

Koko maa -6 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa -4 % Pirkanmaa -8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi -11 % Pohjois-Savo TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku näyttäisi taittuneen viime vuoden loppupuolella - Kolmas vuosineljännes monilla alueilla edellistä parempi

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2013

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2013 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT 2 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 5 2. YRITTÄJIEN LOMAT... 7 3. KESÄTYÖNTEKIJÄT... 10 Suomen Yrittäjät: KESÄTYÖNTEKIJÄT

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti TRAFI//.../ Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti Raportin laatija: Lisätietoja: Kristiina Roivainen asiantuntija, Auditointiosasto kristiina.roivainen@trafi.fi p. 9 3 83 Jukka Hirviranta

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmastokyselyt 2013 2012 Henkilökunnan kysely 14.2-8.3.2013

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010 Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 28 21 Aineistoanalyysi yritysten innovaatiotoiminta 28 21 -aineiston pohjalta Mervi Niemi 2(11) Käyttäjätiedon,

Lisätiedot

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 234/2013 Markku Kuisma ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. METLLIN RELINSIOT NOUSIVT, PROSENTTI VUODESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2003

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2003 Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 23 Jalkapalloilijoiden palkat ja luontoisedut 21-23 25 2 281 246 189 15 1 1892 2123 175 Luontoisedut Peruspalkka 5 21 22 23 Palkkatutkimus 23 Pelaajayhdistys tekee vuosittain

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

YRITYSKOON MUKAINEN PALKANSAAJIEN TYÖTAPATURMIEN TAAJUUSLASKENTA

YRITYSKOON MUKAINEN PALKANSAAJIEN TYÖTAPATURMIEN TAAJUUSLASKENTA YRITYSKOON MUKAINEN PALKANSAAJIEN TYÖTAPATURMIEN TAAJUUSLASKENTA Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja nro 3 12.5.2016 1 Tapaturmavakuutuskeskus Analyyseja nro 3 YRITYSKOON MUKAINEN PALKANSAAJIEN TYÖTAPATURMIEN

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014

Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014 Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää teknologiateollisuuden toimijoilta alan tulevaisuuden koulutus-

Lisätiedot

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Sivu 1/7 Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Suomen Kuntaliitto 1998 1. Johdanto Kuntaliitto lähetti marraskuussa 1997 tietotekniikan käyttöä ja kehitystä koskevan kyselyn kaikille kunnille ja

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

KESKEYTYKSET JA HÄIRIÖT TOIMIHENKILÖTYÖSSÄ

KESKEYTYKSET JA HÄIRIÖT TOIMIHENKILÖTYÖSSÄ KESKEYTYKSET JA HÄIRIÖT TOIMIHENKILÖTYÖSSÄ Auto ja katsastusala 25.8.2013 Veli Matti Tuure TTS Työtehoseura PL 5 05201 Rajamäki 2 Tämä raportti ja siinä esitetyt analyysitulokset koskevat Toimihenkilötyön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa?

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa? Kysely-yhteenveto Virtuaalihevosharrastajien ikä- ja osaamiskyselyn tulokset Kysely julkaistiin 4.10.2012, ja se suljettiin kuukauden kuluttua 4.11.2012 jolloin siihen oli vastannut 420 harrastajaa. Vertailulukuna

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaan prosentin 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Tapaturva Oy

Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Tapaturva Oy Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuusseminaari 19.5.2015 Käytännön työkaluja turvallisuustyöhön: Miten pääsen tapaturmataajuudessa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 18.9.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 18.9.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2010 Työperäisten sairauksien rekisteriin vakuutusyhtiöiden ilmoituksista kirjatut uudet tapaukset Tämän esityksen tietoja saa käyttää lähde mainiten.

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

PK-YRITYS HYVÄ TYÖNANTAJA 2013

PK-YRITYS HYVÄ TYÖNANTAJA 2013 PK-YRITYS HYVÄ TYÖNANTAJA 2013 1 PK-YRITYS HYVÄ TYÖNANTAJA 2013 Työolobarometri 2 PK-YRITYS HYVÄ TYÖNANTAJA 2013 SISÄLLYS ESIPUHE... 4 AINEISTO... 5 TIIVISTELMÄ... 6 1. PK-YRITYSTEN ASEMA TYÖNANTAJINA...

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015 Tilauskanta Kokonaiskasvu suunnittelu- ja konsultointiyritysten tilauskannassa oli seitsemän prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, ja 18 %

Lisätiedot

Teollisuustuotanto Suomessa on painunut jopa vuoden 2009 alapuolelle

Teollisuustuotanto Suomessa on painunut jopa vuoden 2009 alapuolelle Teollisuustuotanto Suomessa on painunut jopa vuoden 29 alapuolelle 1 Lähde: Macrobond Teollisuuden työpaikat Suomessa ovat vähentyneet lähes 1 :lla vuoden 28 jälkeen 2 Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden

Lisätiedot

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2002

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2002 Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus Jalkapalloilijan keskipalkka (luontoisetuineen) 23 691 21 73 5 1 15 2 25 Euroa Palkkatutkimus Pelaajayhdistys tekee vuosittain tutkimuksen jalkapalloilijoiden palkkauksesta.

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia k ä y t t ä j ä l l e k ä t e v ä t e k n o l o g i a Marika Nordlund Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia 2 Sisältö 1. Johdanto: Tavoitteet ja toteutus...

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin B-to-B -yrityksissä Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy Sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Oy Kysely Kyselyn vastaukset Avoimet kysymykset

Lisätiedot

SATAKUNTALAINEN TYTÄRYHTIÖTALOUS*

SATAKUNTALAINEN TYTÄRYHTIÖTALOUS* SATAKUNTALAINEN TYTÄRYHTIÖTALOUS* Osa. Aluetaloudellinen tarkastelu Ari Karppinen Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Julkaisusarja A, Nro A3/009 *Tutkimus perustuu Menestyvä Satakunta kansainvälisessä

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2009

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2009 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2009 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2010

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

YRITYSTEN LIIKETOIMINTASUHTEET SELVITYS LIIKETOIMINTASUHTEISTA JA VERKOSTOITUMISESTA SUOMESSA

YRITYSTEN LIIKETOIMINTASUHTEET SELVITYS LIIKETOIMINTASUHTEISTA JA VERKOSTOITUMISESTA SUOMESSA YRITYSTEN LIIKETOIMINTASUHTEET SELVITYS LIIKETOIMINTASUHTEISTA JA VERKOSTOITUMISESTA SUOMESSA Tutkimusprojekti Tutkimuksen tausta Eurostatin harmonisoima kyselytutkimus yritysten välisistä liiketoimintasuhteista,

Lisätiedot

Työturvallisuustoiminnan menestystekijät

Työturvallisuustoiminnan menestystekijät 3T Ratkaisut Oy Työturvallisuuden menetystekijät raportti 31.12.2007 1(1) 3T Ratkaisut Oy Raportti 31.12.2007 Työturvallisuustoiminnan menestystekijät Valtakunnallisen työturvallisuuskampanjan vaikutukset

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

KIIRE JA TYÖN AIKATAULUTTAMINEN TYÖPAIKALLA

KIIRE JA TYÖN AIKATAULUTTAMINEN TYÖPAIKALLA Työsuojelupaneeli VI KIIRE JA TYÖN AIKATAULUTTAMINEN TYÖPAIKALLA Minna Toivanen, Olli Viljanen & Minna Janhonen 10.12.2015 1 Työsuojelupaneeli VI Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu,

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2 Liittymistilanne Vuoden 2 loppuun mennessä muoviteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 27 yritystä, jotka koostuvat raportoivasta

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Pk-yritykset Suomessa. Petteri Rautaporras 9.3.2015

Pk-yritykset Suomessa. Petteri Rautaporras 9.3.2015 Pk-yritykset Suomessa Petteri Rautaporras 9.3.2015 Pk-yritys Tilastokeskuksen tilinpäätöstilastoissa EU:n komission suositus (6.5.2003) pienten ja keskisuurten (PK) yritysten määritelmästä (2003/361/EY,

Lisätiedot

Työssäoppimisjakson päiväkirja

Työssäoppimisjakson päiväkirja 1 1. työviikko Päivämäärä alkoi - päättyi Työaika tuntia Poissaolot tuntia (* 2. työviikko Työaika Poissaolot 2 3. työviikko Työaika Poissaolot 4. työviikko Työaika Poissaolot 3 5. työviikko Työaika Poissaolot

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

ERA, toimittajasuhteettutkimus. ERA, toimittajatutkimus

ERA, toimittajasuhteettutkimus. ERA, toimittajatutkimus ERA, toimittajasuhteettutkimus tulokset 25.1.2016 1 Lyhyesti Tutkimukseen vastasi 189 henkilöä. Vastausprosentti oli 25%. Vastaajista viisi ei ole lainkaan osallistunut kilpailutuksiin. ERA:aa ei tuntenut

Lisätiedot

Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014

Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014 Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014 EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 Tiedustelussa kysyttiin yrityksiltä vuoden 2013 aikana toteutuneiden työaikojen ja poissaolojen

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelujen liikevaihto on yhä vuoden takaista pienempi. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman lupaa. Henkilöstön

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Kyselyn tausta ja toteutus Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekivät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot