Työsuojelukysely. Johdanto. Kyselyn toteutus. Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry Taustatiedot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuojelukysely. Johdanto. Kyselyn toteutus. Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry 24.10.2010. Taustatiedot"

Transkriptio

1 Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry Työsuojelukysely Johdanto Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry toteuttivat keväällä 10 toisen yhteisen kyselyn työturvallisuudesta ja työsuojelutoimenpiteistä työpaikoilla. Ensimmäinen kysely toteutettiin vuonna 08. Kyselyiden tarkoituksena on kartoittaa työturvallisuuden kehitystä, tapaturmien määrää, ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä, keskeisimpiä työsuojeluongelmia sekä sitä, kuinka työsuojeluasiat on työpaikoilla organisoitu. Tiedot koskevat edellisten vuosien tilannetta työpaikoilla, eli nyt käytössä on vertailukelpoista tietoa vuosilta ja. Vuoden 10 kyselyn kysely lomake on esitetty liitteenä 1. Yleisesti ottaen tuloksista oli havaittavissa muutosta parempaan, mutta yrityskohtainen vaihtelu on suurta kokoryhmien välillä ja niiden sisällä. Tulosten analyysi onkin tehty tilastollisesti, eikä se kuvaa yksittäistä työpaikkaa. Kyselyn toteutus Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä keväällä 10. Kyselyn kohderyhmän sähköpostiosoitteet saatiin liittojen rekistereistä. Otoksessa on todennäköisesti mukana sekä työsuojeluvaltuutettuja että työnantajan edustajia samoista työpaikoista, mutta tähän ei ole erityisesti pyritty. Kysely lähetettiin 898 työsuojeluvaltuutetulle ja 530 työnantajan edustajalle Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiin. Vastauksia saatiin 416 työsuojeluvaltuutetulta ja 178 työnantajan edustajalta, joten vastausprosentit olivat 46 ja 34. Kaikkien kyselyyn vastanneiden vastausprosentti oli 41, kun se vuonna 08 oli 33. Molempien ryhmien vastausprosentti nousi vuonna 08 toteutetusta kyselystä. Kattavuutta parannettiin edellisestä kerrasta ulottamalla se myös pelti- ja teollisuuseristysalaan sekä kaivosteollisuuteen. Vastausten määrä uusilta mukaan otetuilta aloilta oli kuitenkin niin pieni, että tulosten luotettavuus on vain suuntaa antava. Taustatiedot Kyselyyn vastanneista 70 % oli työsuojeluvaltuutettuja ja 30 % vastaajista työnantajan edustajia (taulukko 1). Työsuojeluvaltuutettujen vastauksia tuli 180 enemmän kuin viimeksi. Eri toimialojen osuus vastauksista on esitetty taulukossa 2. Kokonaisuudessaan vastaajista lähes yhtä suuri osuus työskentelee pienissä alle 50 henkilön työpaikoissa ja keskisuurissa henkilön työpaikoissa. Suhteellinen osuus vastanneista on molemmissa ryhmissä noin 40 %. Selkein muutos oli pienten työpaikkojen vastausten määrän lisääntyminen. Pienten työpaikkojen työnantajien osuus kasvoi peräti prosenttiyksikköä. Työnantajan edustajien ja työsuojeluvaltuutettujen keskinäinen jakautuminen erikokoisiin työpaikkoihin oli suhteellisten jakaumien mukaan tasaisempi kuin vuonna 08, jolloin työsuojelu valtuutetut tulivat selvästi työnantajan edustajia useammin pieniltä työpaikoilta (taulukko 3). Taulukko 1. Kyselyyn vastanneet vastaajaryhmittäin kysely 10 kysely 08 lkm % lkm % Työnantajan edustajat Työsuojeluvaltuutetut YHTEENSÄ Taulukko 2. Kyselyyn vastanneet toimialoittain, % kysely 10 kysely 08 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus 8 17 Kaivosteollisuus 1.. Pelti- ja teollisuuseristysala 2.. YHTEENSÄ Taulukko 3. Vastaajien jakautuminen työpaikan henkilöstön kokoluokan mukaan vastaajaryhmittäin, % kysely 10 kysely 08 Työnantajat Valtuutetut YHT. Työnantajat Valtuutetut YHT. Alle 50 henkilöä henkilöä Yli 250 henkilöä YHTEENSÄ työsuojelukysely 10 1

2 Työturvallisuuden kehitys 45 % vastaajista arvioi työturvallisuuden parantuneen työpaikallaan vuonna. Suurissa työpaikoissa (yli 250 hlöä) annettiin myönteisimmät arviot työturvallisuuden kehityssuunnasta. Myös keskisuurissa ( hlöä) työpaikoissa niukka enemmistö vastaajista arvioi työturvallisuuden tason parantuneen, kun vuonna suurimmassa osassa keskisuurista yrityksistä arvioitiin tason pysyneen ennallaan. Toisaalta pienissä alle 50 hengen työpaikoissa arvioitiin muita harvemmin, että työturvallisuus on heikentynyt. Kokonaisuutena työturvallisuuden arvioitiin parantuneen useammissa ja heikentyneen harvemmissa työpaikoissa kuin vuonna 08 tehdyssä kyselyssä. Kuvio 1. Työturvallisuuden kehitys vuosina ja. Prosenttia vastanneista työpaikoista kokoluokittain. Parantunut Ennallaan Heikentynyt Ammattitaudit Ammattitauteja tai ammattitautiepäilyjä oli esiintynyt kyselyyn vastanneista työpaikoista yllättävän usealla - joka neljännellä - työpaikalla. Tyypillisimmin ammattitaudit liittyivät meluun, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, pölyihin, tärinään ja kemikaaleihin. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet oli suurin yksittäinen ammat ti tautien ja niiden epäilyjen aiheuttaja. Toimihenkilöillä ammattitaudit olivat melko harvinaisia, todettuja ammattitauteja tai ammattitautiepäilyjä oli vuonna havaittu 4 %:ssa työpaikoista. Muutosta ammattitautien ja niiden epäilyjen määrissä ei edelliseen kyselyyn verrattuna ole tapahtunut. Taulukko 4. Ammattitautien ja -epäilyjen esiintyminen vuosina ja. Prosenttia vastanneista työpaikoista. TYÖNTEKIJÖIDEN ammattitauteja ja -epäilyjä TOIMIHENKILÖIDEN ammattitauteja ja -epäilyjä % % Kuvio 2. Todettujen ammattitautien ja ammattitauti epäilyjen aiheuttajat vuonna. Prosenttia todetuista ammattitaudeista ja epäilyistä. Työntekijät Melu 22 Muu tuki-ja liikuntaelinsairaus Jännetupentulehdus Pölyt Muut kemialliset tekijät Tärinä Muut fysikaaliset tekijät Kaasut Metallit janiiden yhdisteet Hapot ja emäkset Jokin muu UV-säteily % 2 MetalliLiitto / teknologiateollisuus

3 T yösuojeluorg a nisa atio ja toimenpiteet Kuviossa 3 näkyy, miten erilaisia työsuojeluun ja työsuojeluorganisaatioon liittyviä toimenpiteitä on erikokoisilla työpaikoilla toteutettu. Suuremmilla työpaikoilla organisaatio on kattavampi kuin pienillä työpaikoilla ja työturvallisuustoimenpiteitä tehdään laajemmin. Työsuojelupäällikkö ja työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on valittu kaiken kokoisilla työpaikoilla kattavasti. Asiamiesten valinnan eroa selittää tarve: pienempiin työpaikkoihin ei tarvita erikseen valittua asiamiestä. Kuvio 3. Työsuojeluorgaanisaatio sekä työturvallisuustoimenpiteet vuonna. Prosenttia vastanneista työpaikoista kokoluokittain. Työpaikan henkilöstömäärä: Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Työsuojelupäällikkö Työsuojelutoimikunta Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Työsuojeluasiamies/asiamiehiä Työsuojelupareja Muu yhteistoimintaelin Alle Yli 250 Isoilla työpaikoilla on suurempien resurssien seurauksena yleisemmin käytössä monipuolisia työturvallisuustoimenpiteitä. Koulutusta, turvallisuuskierroksia ja tilastointia tehdään selkeästi useammin yli 50 hengen työ paikoissa. Esimerkiksi turvallisuuskierroksia tehdään yli 90 %:ssa yli 250 hengen työ paikoista ja 75 %:ssa hengen työpaikoista kun vastaava luku pienissä työpaikoissa on 45 %. Suurilla työpaikoilla työturvallisuuskorttikoulutusta on järjestetty kattavasti, lähes 90 %:ssa, kun pienstä työpaikoista työturvallisuuskorttikoulutusta järjesti 35 %. Samanlainen ero on työkykyä ylläpitävän toiminnan järjestämisessä. Kaiken kaikkiaan erot työpaikkakoon mukaan ovat melko suuret. Vaarojen arviointia koskeva tulos noudatteli samoja linjoja työpaikkakoon suhteen kuin työsuojeluorganisaatiota koskevat tulokset (kuvio 4). Vaarojen arviointi oli tehty yleisimmin suurilla työpaikoilla (86 %), pienissä harvemmin. Tekeillä se oli kaiken kokoisissa työpaikoissa noin 15 %:ssa. Tekemättä sen oli jättänyt pienistä työpaikoista noin 16 %, keskisuurista 4 ja suurista työ paikoista vain 2. Vaarojen arvioinnin tehneiden yritysten määrä on kasvanut vuodesta. Kuvio 4. Onko työpaikalla tehty vaarojen selvittäminen ja arviointi? Prosenttia vastanneista työpaikoista kokoluokittain ja. On tehty On tekeillä Ei ole tehty Työterveyshuollon työpaikkakäynnit ja -kierrokset Säännöllinen tapaturmien tilastointi ja seuranta Säännöllinen poissaolojen tilastointi ja seuranta Mahdollisuus osallistua tulityökorttikoulutukseen Järjestetty tyky-toimintaa Työpaikalla tehdään turvallisuuskierroksia Laadittu perehdyttämisohjelma Työterveyshuolto osallisuu työsuojelutoimikunnan toimintaan Järjestetty työturvallisuuskorttikoulutusta Mahdollisuus osallistua työturvallisuuskorttikoulutukseen Pidetään turvallisuuspalavereja Toteutettu muita turvallisuustoimenpiteitä Osallistuimme Haastamme - työympäristökilpailuun työsuojelukysely 10 3

4 K äy t össä ole vat l a atuja turvallisuusjohtamisjärjestelmät Kuviossa 5 esitetään, kuinka suuressa osassa työpaikoista on käytössä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmiä. Suurissa työpaikoissa järjestelmät ovat laajalti käytössä: 69 %:lla suurista työpaikoista oli ISO9000, 59 %:lla ISO14001 ja 32 %:lla OHSAS Merkittävää on, että OHSAS18001:n osuus oli lisääntynyt edelliseen kyselyyn verrattuna. Keskisuurista yrityksistä ISO9000 oli vieläpä muutamaa prosenttiyksikköä yleisemmin käytössä kuin suurissa yrityksissä, muut järjestelmät sen sijaan vähemmän. Pienissä yrityksissä järjestelmät ovat harvinaisempia. ISO9000 on silti yleinen myös niissä 51 %:lla on järjestelmä käytössä. Merkillepantavaa on se, että työnantajien vastaukset erosivat huomattavasti työsuojeluvaltuutettujen vastauksista. Yhteiset työpaikat yleisiä Suuri osa teknologiateollisuuden työpaikoista on yhteisiä työpaikkoja (useamman kuin yhden yrityksen työntekijöitä työpaikalla). Kaikista vastaajista puolet ilmoitti työskentelevänsä yhteisellä työpaikalla. Yhteisten työpaikkojen yleisyys vaihtelee työpaikkakoon mukaan. Suurista työpaikoista 84 % on tähän kyselyyn vastanneiden mukaan yhteisiä työpaikkoja, kun pienten työpaikkojen vastaajista vain neljäsosa ilmoitti työskentelevänsä yhteisellä työpaikalla. Yhteisten työpaikkojen osuus oli kasvanut edelliseen kyselyyn verrattuna vain suurissa työpaikoissa. Pienissä työpaikoissa vähentyminen oli sen sijaan selkeä. Osaltaan yhteisten työpaikkojen määrän vähentymistä työpaikkakoon pienentyessä voivat selittää taloudellisen laman aiheuttamat toiminnalliset muutokset. Vaikutusta tuloksiin oli todennäköisesti myös, sillä että pienten työpaikkojen vastausten määrä kasvoi selvästi. Kuvio 5. Työpaikoilla käytössä olleet laatu- ja turvallisuusjohtamis järjestelmät vuonna. Prosenttia vastanneista työpaikoista kokoluokittain. Kuvio 7. Yhteisten työpaikkojen määrä vuonna ja. Prosenttia vastanneista työpaikoista kokoluokittain. ISO 9000 ISO OHSAS 18001/ ,0 Kyllä Ei MetalliLiitto / teknologiateollisuus

5 Korvaava työ Korvaava työ on käytössä kolmanneksella teknologiateollisuuden työpaikoista. Korvaavan työn käyttö on sitä yleisempää, mitä suurempi työpaikka on kyseessä. Lähes 60 %:ssa vastanneista suurista työpaikoista oli käytössä korvaavan työn järjestelyjä, kun pienissä työpaikoissa vastaava luku oli noin 15 %. Tätä selittää suurempien työpaikkojen töiden suurempi kirjo, jonka takia korvaavaa työtä on helpompi järjestää. Suurilla työpaikoilla on todennäköisesti useammin myös parempi osaaminen korvaavan työn järjestämiseen. Korvaavan työn järjestelyistä kysyttiin ensimmäistä kertaa, joten vertailutietoa aiempaan ei ole. Kuvio 6. Korvaavan työn käyttö työpaikoilla vuonna. Prosenttiosuudet vastanneista työpaikoista kokoluokittain. Kyllä Ei T yöpa ik kojen monikulttuurisuus Kyllä Työpaikkoja, joilla työskentelee useamman kansallisuuden edustajia, on noin puolet kyselyyn vastanneista. Myös monikulttuurisuus lisääntyy työpaikkakoon kasvaessa. Suurista työpaikoista lähes 80 %:ssa on useamman kansalaisuuden edustajia, kun pienissä vastaava luku on hieman alle 30 %. Tulokset vastaavat melko tarkasti yhteisten työpaikkojen jakaumia. Työpaikkojen monikulttuurisuutta selvitettiin ensimmäistä kertaa, joten vertailutietoa ei ole. Kuvio 8. Monikulttuuriset työpaikat vuonna. Prosenttiosuudet vastanneista työpaikoista kokoluokittain. Ei Keskeisimmät työsuojeluongelmat Keskeisimmäksi työsuojeluongelmaksi nousee melu, jonka vastanneista työntekijöiden edustajista kokee ongelmaksi 64 %. Työnantajien edustajista melun kokee ongelmaksi 53 %. Samaan asiaan viittaavat ammattitaudit, joista suuri osa liittyi meluun. Muita keskeisiä työsuojeluongelmia olivat ahtaus, työasennot sekä ilmanvaihto (kuvio ). Lähes kaikki kyselyssä mukana olleet asiat koetaan harvemmin ongelmaksi kuin vuonna 08 tehdyssä kyselyssä. Selkeästi osuuttaan olivat kasvattaneet haitalliset aineet ja tärinä. Kasvua selittänee osin se, että mainittujen asioiden parissa on viime vuosina tehty laajaa tiedotustyötä, joka on lisännyt tietoisuutta. Erot työsuojeluvaltuutettujen ja työnantajan edustajien vastauksissa ovat selvät. Työnantajan edustajat eivät koe monia asioita yhtä merkittäviksi ongelmiksi kuin työsuojeluvaltuutetut. Esimerkkinä tästä on ilmanvaihto, jonka valtuutetuista 51 % kokee ongelmaksi. Työnantajan edustajista vain 21 % katsoo ilmanvaihdossa olevan ongelmia. Tämä selittynee osin sillä, että työnantajan edustajat viettävät lyhyemmän aikaa työntekijöiden työpisteissä kuin työntekijät. Myös organisaatioon liittyvät asiat, kuten tiedon puute, työilmapiiri sekä johtaminen, olivat kohtia, joissa näkemyserot olivat suuret. Tiedonkulun ongelmat voivat heijastua sekä johtamisen, että työilmapiirin tuloksiin. Kuvio 9. Vastaajien arviot työpaikan keskeisistä työsuojeluongelmista vuosina ja. Prosenttia vastaajaryhmistä. Melu Työasennot Ilmanvaihto Haitalliset aineet Tilanahtaus Tiedon puute Johtaminen Järjestys Työilmapiiri Valaistus Tärinä Tapaturmat ja ammattitaudit Työsuojeluvaltuutetut Työnantajan edustajat % työsuojelukysely 10 5

6 Ta paturmien m ä ä r ä k ysely y n vastanneilla työpaikoilla Työpaikkatapaturmien ja niissä menetettyjen työtuntien määrää kysyttiin ainoastaan työnantajan edustajilta. Kysymykseen vastasi 6 työnantajaa. Vastausprosentti oli 76 %. Heidän edustamillaan työpaikoilla työskenteli yhteensä henkilöä. Vastanneiden toimipaikkojen koko henkilöstöllä tapaturmataajuus oli 21,2, kun kysyttiin poissaolon aiheuttanutta työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Yli neljän päivän poissaolon aiheuttaneissa työpaikkatapaturmissa vastaava taajuus oli 10. Luvut ovat pienentyneet aikaisemmasta kyselystä ja tapaturmien määrä on laskenut. Taajuuden lasku selittyy osin talou dellisen taantuman vaikutuksilla, eikä tuloksista voida näin ollen vetää selkeitä johtopäätöksiä. Kuvio 10. Tapaturmataajuudet vuosina ja. Kaikki poissaolon aiheuttaneet työtapaturmat. Kyselyyn vastanneet työpaikat. Koko henkilöstö. Metallien jalostus Kone- ja metallituoteteollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Pelti- ja teollisuuseristysala* Kaivosteollisuus* Teknologiateollisuus Taulukko 5. Tapaturmataajuudet. Kaikki poissaolon aiheuttaneet työtapaturmat teknologiateollisuudessa. Koko henkilöstö kpl / miljoonaa työtuntia * toimialan tietoa ei ole saatavissa vuodelta Vertai lutietona taulukossa 5 on esitetty Teknologiateollisuus ry:n tapaturmakyselyn sekä TVL:n (Tapaturmavakuutusvakuutuslaitosten liitto) tilaston koko henkilöstön tapaturmataajuudet teknologia teollisuudessa kpl / miljoonaa työtuntia Työntekijöiden poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä oli alhaisempi kuin aikaisemmissa kyselyissä. Työntekijöillä vastanneilla työpaikoilla oli 27,8 poissa olon aiheuttanutta työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti ja,8 yli neljän päivän poissaolon aiheuttanutta työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Osaltaan tapaturmataajuuden laskua selittänee kiireen vähentyminen työpaikoilla taloudellisen laman seurauksena. Selkeitä johtopäätöksiä tuloksista ei kuitenkaan voi tehdä. Vuonna 08 toteu tetussa kyselyssä tapaturmataajuus laskettiin teoreettisten työtuntien mukaan. Tässä kyselyssä tapaturmataajuu den laskentaan käytettiin todellisia tehtyjä työtunteja. Kuvio 11. Tapaturmataajuudet vuosina ja. Kaikki poissaolon aiheuttaneet työtapaturmat. Kyselyyn vastanneet työpaikat. Työntekijät Metallien jalostus Kone- ja metallituoteteollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Pelti- ja teollisuuseristysala* Kaivosteollisuus* Teknologiateollisuus Kaikki tapaturmat Yli 4 päivän poissaolon aiheuttaneet tapaturmat kpl / miljoonaa työtuntia Vertailutietona taulukossa 6 on esitetty Teknologiateollisuus ry:n tapaturmakyselyn tulokset työntekijöiden tapaturmataajuuksista teknologia teollisuudessa * toimialan tietoa ei ole saatavissa vuodelta Taulukko 6. Tapaturmataajuudet. Kaikki poissaolon aiheuttaneet työtapaturmat teknologiateollisuudessa. Työntekijät. kpl / miljoonaa työtuntia Teknologiateollisuus ry:n tapaturmakysely Teknologiateollisuus ry:n tapaturmakysely Teknologiateollisuus ry:n tapaturmakysely Teknologiateollisuus ry:n tapaturmakysely TVL:n tapaturmatilasto, teknologiateollisuus 47 TVL:n tapaturmatilasto 08, teknologiateollisuus 46 6 MetalliLiitto / teknologiateollisuus

7 Työpaikkatapaturmista johtuvia poissaoloja oli vastanneilla työpaikoilla keskimäärin 3,5 tuntia työn tekijää kohti. Yksi päivä on noin 0,4 % säännöl lisestä työajasta. Poissaolojen määrä on laskenut edellisestä kyselystä, kuten laskusuhdanteiden aikana on todettu tapahtuvan. Tulokset eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia aikaisempiin tuloksiin, joten selkeitä johtopäätöksiä ei voida tehdä. Työpaikkakohtaisena vertailulukuna hyvä tapaturmien mittari on tapaturmapoissaolotuntien määrä työntekijää kohti. Yksikin tapaturma pienellä työpaikalla nostaa tapaturmataajuuden korkeaksi riippumatta tapaturman vakavuudesta, mutta tapaturmapoissaolotuntien määrä henkilöä kohti kuvaa myös tapaturmien vakavuutta. Tapaturmapoissaolojen jakauma näyttää muodoltaan edellistä kyselyä vastaavalta, mutta ääripäiden osuus on vastausten mukaan kasvanut. Kuvio 12. Tapaturmapoissaolot henkilöä kohti vuosina ja. Kyselyyn vastanneet työpaikat. Työntekijät. Metallien jalostus Kone- ja metallituoteteollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Pelti- ja teollisuuseristysala* Kaivosteollisuus* Teknologiateollisuus Vertailutietona on taulukossa 7 esitetty Teknologiateollisuus ry:n tapaturmakyselyn tulokset työntekijöiden tapaturmapoissaoloista teknologiateollisuudessa. Taulukko 7. Työntekijöiden työtapaturmapoissaolot teknologiateollisuudessa. Tuntia / työntekijä Teknologiateollisuus ry:n tapaturmakysely 06 7,9 Teknologiateollisuus ry:n tapaturmakysely 08 6,0 1,8 6,9 5,1 7,1 1,3 2,7 7,3 2,0 3,5 6,5 Tuntia /työntekijä * toimialan tietoa ei ole saatavissa vuodelta Nolla tapaturmaa -työpaikkoja oli mukana ilahduttavan monta. Työpaikkoja, joilla ei sattunut yhtään tapaturmaa, ja jotka olivat antaneet riittävät tuntitiedot vuodelta, oli 17 % vastanneista työpaikoista. Vuonna 08 toteutetussa kyselyssä Nolla tapaturmaa -työpaikkoja oli 11 %. Toisaalta joukossa on myös työpaikkoja, joilla sattuu runsaasti tapaturmia, eli erot työpaikkojen välillä ovat suuret. Kuvio. Tapaturmapoissaolojakauma vuosina ja. Kyselyyn vastanneet työpaikat. Työntekijät. Osuus työpaikoista (%) ,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 yli 0,7 Tapaturmapoissaolojen osuus (%) teoreettisesta säännöllisestä työajasta Toiveita liittojen yhteistyöstä Kyselyssä tiedusteltiin avoimella kysymyksellä, kuinka liittojen toivottaisiin toimivan työsuojelun edistämiseksi. Kysymykseen tuli vastauksia 187 kpl. Avoimissa vastauksissa liitoilta toivottiin yhteistyötä koulutuksessa ja yhteistoiminnan edistämisessä. Liitoilta toivottiin myös kampanjoita ja tiedottamista ajankohtaisista työsuojeluteemoista. Työsuojelutyön merkityksen esille tuomista ja asenteisiin vaikuttamista toivottiin myös edistettävän. Lisäksi vierailuja yrityksiin toivottiin lisää. Työryhmä Aki Sundell ja Jukka Tiihonen, Teknologiateollisuus ry Juha Pesola, Mika Poikolainen ja Sari Korte, Metallityöväen Liitto ry työsuojelukysely 10 7

8 Liite 1:

Työsuojelukysely. Johdanto. Kyselyn toteutus. Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry

Työsuojelukysely. Johdanto. Kyselyn toteutus. Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry 21.1.2009 Työsuojelukysely Johdanto Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry toteuttivat syksyllä 2008 yhteisen kyselyn työturvallisuudesta ja

Lisätiedot

Melu, ergonomia ja ilmanvaihto ongelmana työpaikoilla

Melu, ergonomia ja ilmanvaihto ongelmana työpaikoilla Työsuojelu Melu, ergonomia ja ilmanvaihto ongelmana työpaikoilla Johdanto Teknologiateollisuus ry, Metallityöväen Liitto ry sekä Ammattiliitto Pro toteuttivat syksyllä yhteisen n työturvallisuudesta ja

Lisätiedot

Työsuojelukysely Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma

Työsuojelukysely Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma Työsuojelukysely Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma Keskeiset tulokset Melu on edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma. Yli puolella työpaikoista

Lisätiedot

TYÖSUOJELUKYSELY 2015. Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma

TYÖSUOJELUKYSELY 2015. Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma TYÖSUOJELUKYSELY Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma KESKEISET TULOKSET MELU ON EDELLEEN TYÖPAIKKOJEN SUURIN TYÖSUOJELUONGELMA. Yli puolella työpaikoista

Lisätiedot

TYÖSUOJELUKYSELY 2017

TYÖSUOJELUKYSELY 2017 TYÖSUOJELUKYSELY 2017 Järjestelmällisellä työsuojelutoiminnalla tuloksia TYÖSUOJELUVALTUUTETTU KEIJO LAURONEN, KEMET ELECVTRONICS OY Helsingissä 10. huhtikuuta 2017 Työryhmä: Marjo Uusi-Pantti, Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Kysely työsuojeluvaltuutetuille

Kysely työsuojeluvaltuutetuille Työsuojeluyksikkö Tutkimustoiminta Kysely työsuojeluvaltuutetuille 12/2006 01/2007 toimintaympäristö, toimintaedellytykset ja yhteistoiminta Kyselyn taustaa Metallityöväen liitto seuraa tiiviisti metalliteollisuuden

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007 Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2-25 ja seurantakierros 27 Tavoitteena vauhdittaa turvallisuuden ja tuottavuuden kehitystä 1 Metallituote- ja koneteollisuuden työympäristön taso ja tuottavuus

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuonna 2016 yhdellätoista ELY-alueella. Liikevaihto supistui neljällä ELY-alueella. Voimakkainta kasvu oli ssa, 43

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /15 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. YLEISTÄ PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA NIMELLISANSIOKEHITYS REAALIANSIOKEHITYS 3 MUUT ALAT 3 IDENTTISTEN HENKILÖT AUTOKAUPAN TOIMIHENKILÖT

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2013 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 PAIKALLISET RATKAISUT HARVASSA, YLEISKOROTUS YLEISIN VAIHTOEHTO JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuoden 2016 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kymmenellä ELY-alueella.

Lisätiedot

Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja

Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia lyhyesti Liikevaihto 187 miljoonaa Henkilöstö 250 Päätuotteet yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö Sähköasiakkaita

Lisätiedot

Koko maa 0 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa +3 % Pirkanmaa +8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi +9 % Pohjois-Savo.

Koko maa 0 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa +3 % Pirkanmaa +8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi +9 % Pohjois-Savo. TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden liikevaihto laskusuunnassa useilla alueilla Teknologiateollisuuden (elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus,

Lisätiedot

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa CxO Mentor Oy tutki hankesalkun hallintaa, projektitoimiston toimintaa ja kokonaisarkkitehtuurityötä maalis-huhtikuussa 2012

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain Teknologiateollisuuden kehitys alueittain 24.1.2018 Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden 2017 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 21 Minna Jokinen Vastanneiden yritysten henkilöstö toimialoittain ja kokoluokittain Yrityksen koko, henkilöä Toimiala 1-49 5-99 1-249 25-499 5- Yht. Osuus koko alasta, % Elektroniikka-

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhtä lukuun ottamatta kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan. Voimakkainta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 3.5.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2016 Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 5.0.20 klo 4-7 Helsingin Messukeskus Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 Sosiaalinen media uudistaa teollisten yritysten toimintatapoja,

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Yrityskyselyn toteutus

Yrityskyselyn toteutus Yrityskyselyn toteutus Kyselyn perusjoukon muodosti 6480 EK:n jäsenyritystä (kokonaismäärä on n. 16 000), jotka edustavat kaikkia jäsenliittoja ja työllistävät 738792 työntekijää ja toimihenkilöä. Perusjoukon

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Tammikuu 2018 Kiinteät investoinnit vähän alas t&k kääntyy kasvuun Investointi- aste noin 12 % Teollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminnan odotetaan kääntyvän noin neljä prosentin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Tuotanto & liikevaihto Teknologiateollisuus

Tuotanto & liikevaihto Teknologiateollisuus Tuotanto & liikevaihto 15.5.2017 Teknologiateollisuus 1 Teollisuustuotannon määrä maailmalla 15.5.2017 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuustuotannon volyymi-indeksit vuositasolla, Kiinan osalta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain 5.8.2014 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2013e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa

Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Kolmas neljännes oli yrityksille haastava, loppuvuoden liikevaihdon ennakoidaan jäävän viime vuoden tasolle. Teknologiateollisuuden (elektroniikka- ja sähköteollisuus,

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna. TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 213 Minna Jokinen Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 3 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 (31.3.) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus

Lisätiedot

Kunta-alan työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2004 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen

Kunta-alan työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2004 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen 1 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen Kohti nollaa työtapaturmaa kunta-alalla teemaseminaari 6.3.2008 Noora Hintikka Tampereen Noora teknillinen Hintikka yliopisto 1.9.2009 2 Tutkimushanke

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010 Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 28 21 Aineistoanalyysi yritysten innovaatiotoiminta 28 21 -aineiston pohjalta Mervi Niemi 2(11) Käyttäjätiedon,

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2013

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2013 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT 2 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 5 2. YRITTÄJIEN LOMAT... 7 3. KESÄTYÖNTEKIJÄT... 10 Suomen Yrittäjät: KESÄTYÖNTEKIJÄT

Lisätiedot

Koko maa -6 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa -4 % Pirkanmaa -8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi -11 % Pohjois-Savo

Koko maa -6 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa -4 % Pirkanmaa -8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi -11 % Pohjois-Savo TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku näyttäisi taittuneen viime vuoden loppupuolella - Kolmas vuosineljännes monilla alueilla edellistä parempi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen

Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2015 Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen KONSERNIOHJAUS VAIKEUTTAA TYÖPAIKKAKOHTAISTA SOPIMISTA Työpaikoista 86 prosenttia toteutti palkankorotukset perälaudan mukaisesti.

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. METLLIN RELINSIOT NOUSIVT, PROSENTTI VUODESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Pääekonomisti Jukka Palokangas

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Pääekonomisti Jukka Palokangas Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas 19.9.2012 Toimialojen ja erityisesti yritysten tilanne vaihtelee suuresti Teknologiateollisuuden yritykset ovat kehittyneet epäyhtenäisesti

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti TRAFI//.../ Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti Raportin laatija: Lisätietoja: Kristiina Roivainen asiantuntija, Auditointiosasto kristiina.roivainen@trafi.fi p. 9 3 83 Jukka Hirviranta

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys 1 Metalliteollisuuden palkkakehitys Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin sekä Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 18.9.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 18.9.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2010 Työperäisten sairauksien rekisteriin vakuutusyhtiöiden ilmoituksista kirjatut uudet tapaukset Tämän esityksen tietoja saa käyttää lähde mainiten.

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 234/2013 Markku Kuisma ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

YRITYSKOON MUKAINEN PALKANSAAJIEN TYÖTAPATURMIEN TAAJUUSLASKENTA

YRITYSKOON MUKAINEN PALKANSAAJIEN TYÖTAPATURMIEN TAAJUUSLASKENTA YRITYSKOON MUKAINEN PALKANSAAJIEN TYÖTAPATURMIEN TAAJUUSLASKENTA Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja nro 3 12.5.2016 1 Tapaturmavakuutuskeskus Analyyseja nro 3 YRITYSKOON MUKAINEN PALKANSAAJIEN TYÖTAPATURMIEN

Lisätiedot

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Olli Savela Yritysten saamat voitot ovat kasvaneet työtuloja nopeammin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tuotannossa syntyneestä tulosta on voittojen osuus

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna Lähde: Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013

Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna Lähde: Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013 Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna 2013 Rekrytointivaikeuksia kokeneet teknologiateollisuuden yritykset toimialoittain vuosina 2010-2013. Vastanneet yritykset,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö

Teknologiateollisuuden henkilöstö Henkilöstö Teknologiateollisuuden henkilöstö 35 3 25 2 15 1 5 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 2 Lähde:

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma Ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto [Tekijän nimi ja osasto] 3.5.2017 1 Työsuojeluvalvonnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2003

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2003 Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 23 Jalkapalloilijoiden palkat ja luontoisedut 21-23 25 2 281 246 189 15 1 1892 2123 175 Luontoisedut Peruspalkka 5 21 22 23 Palkkatutkimus 23 Pelaajayhdistys tekee vuosittain

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Jukka Palokangas, pääekonomisti Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 2,1=1 27 26 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 Muutos: 1-7,28/1-7,27,%

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaan prosentin 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Yhteenveto kyselystä

Yhteenveto kyselystä Yhteenveto kyselystä Menestyvä monikulttuurinen yritys -kilpailu toteutettiin Hofstede Insightsin (ent. itim International) toteuttaman organisaatiokulttuuria mittaavan kyselyn avulla. Kysely koostui 46

Lisätiedot

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin on koonnut ekonomisti Petri Malinen Suomen

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Erityisesti VATT:n Policy Brief : "Suomen energiaverotus suosii energiaintensiivisiä suuryrityksiä"

Erityisesti VATT:n Policy Brief : Suomen energiaverotus suosii energiaintensiivisiä suuryrityksiä Yritystukijärjestelmän keskeiset ongelmat sekä vireillä /suunnitteilla olevat kehittämistoimet Erityisesti VATT:n Policy Brief 2-2016: "Suomen energiaverotus suosii energiaintensiivisiä suuryrityksiä"

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Kevään 2017 tiedustelussa kysyttiin yritysten toteutuneita

Kevään 2017 tiedustelussa kysyttiin yritysten toteutuneita EK:n Investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuuden kotimaisten arvo oli viime vuonna reilut 3,8 miljardia euroa eli noin 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Kuluvana vuonna investointien kasvu kiihtyisi

Lisätiedot