Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä

2 TYÖHYGIENIA - TARVITAANKO ENÄÄ TULEVAISUUDESSA? Rauno Pääkkönen, teemajohtaja

3 Työhygienian tausta Työhygienia syntyi ja voimaantui erityisesti teollistumisen yhteydessä arvioimaan fyysisiä työoloja ja kroonisia riskejä työympäristöissä, joissa ihmiset työskentelivät. Työhygieniaan kuuluivat olennaisena osana fysikaaliset, kemialliset ja biologiset haittatekijät ja vaikutuksia ihmisiin tarkasteltiin lähinnä ammattitautien kautta. Työhygieniaan kuului olennaisena osana myös työolojen parantamiseen tai haittojen torjuntaan liittyvät tarkastelut sekä henkilökohtaisten suojaimien käyttäminen.

4 asunnot ympäristö Työ- ja elinympäristö Ympäristöhygienia Työhygienia Riskit Riskien hallinta turvallisuus terveys haitat ihminen Soterko Työterveyslaitos STM Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Esittäjän nimi /

5 Esittäjän nimi /

6 Missä olemme nyt ja mikä on tulevaisuus? Työympäristö on parantunut kuluneiden vuosien ja vuosikymmenien aikana. Altistuminen on vähentynyt. Ammattitaudeissa ei ole tapahtunut radikaalia vähentymistä, ilmoitettuja kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden aiheuttamia ilmoitettuja ammattitauteja on luokkaa vuosittain. Meillä edelleen on runsaasti teollisia ja jopa varhaisteollisia työoloja (5). haittojen kokemisen kynnys näyttäisi alentuneen eli nykyään kiinnitetään jo paljon aikaisemmin huomiota lievempiin terveysvaikutuksia aiheuttaviin tekijöihin (6). olemme huolestuneita asioista, jotka eivät aiheuta ammattitauteja tai näkyviä sairauksia. Huonosti voiminen vaikuttaa työntekoon ja työhyvinvointiin.

7 Oireita tulevasta? Michel Guillemin (1): riskeistä aiheutuvat pelot, riskin hallinta, sosiaaliseen vastuu, ja, että työhygienian pitäisi katsoa asioita nykyistä laajemmin. nanomateriaalit, sähkösumu, biologisten tekijöiden uudet ongelmat, psykososiaaliset uhat sekä kemialliset tekijät. Kemiallisten tekijöiden prioriteetti säilyy jatkossakin. erityisesti psykososiaaliset ongelmat eivät ole pelkästään subjektiivisia ja siksi niiden hoitamiseen tarvitaan myös työhygieenikkoa. työhygienian rinnalle tarvitaan talouden, lainsäädännön, johdon, osakkeenomistajien, psykologien ja sosiologien osaamista ja ennen kaikkea yhteistyötä. ympäristönsuojelun ja työsuojelun rajapinta on jäänyt liian vähälle huomiolle. Suomessa työhyvinvointiajattelu voisi parhaimmillaan tuoda samaa työpaikoille.

8 Suomen tilanne? Miten me saisimme työsuojelun, työterveyshuollon, ympäristösuojelun ja johdon pohtimaan laajempien näkökulmien kehittämistä sen lisäksi, että meidän täytyy ratkaista perinteisiä työympäristöongelmia? Suomessa tarvitaan työhygieniassa uudistumista. Työhygieenikot haluavat olla mukana kehittämässä suomalaista työhyvinvointia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Meidän työhygieenikoiden on laajennettava osaamistamme. Työhyvinvoinnin kehittäminen voi toimia kehikkona myös työympäristön laajemmaksi kehittämiseksi. Esittäjän nimi /

9 Johdanto työhygieniakeskusteluun Työturvallisuuslaki asetukset Työhygienia vammat Lakisääteinen taso muut vaikutukset häiritsevyys Yleinen taso Tavoitetaso optimitaso Riskiä ei voida hyväksyä Terveysriski on hyväksyttävä Terveysriski on mitätön + - häiritsemättömyys - tuottavuus - tehokkuus - hyvinvointi Rauno Pääkkönen

10 1. Miten työhygienia asemoituu työsuojelussa Työturvallisuuslaki 39. Työntekijän altistuminen turvallisuudelle ja terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville altisteille on rajoitettava niin vähäiseksi, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle tai lisääntymisterveydelle.

11 Työhygienia Työhygienia on toimintaa, joka selvittää fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia vaaroja ja pyrkii poistamaan ne tai optimoimaan olosuhteet työpaikalla. Työhygieniassa työntekijöiden altistumista selvitetään muun muassa erilaisin mittauksin. Terveysriskien arvioinnin perustana käytetään ohjearvoja. Työhygienian perustavoite on työntekijän terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen ja sitä kautta koko yhteisön hyvinvoinnin suojeleminen. Työhyvinvointia ja - terveyttä uhkaavia haittatekijöitä ovat mm. melu ja tärinä. Työhygieenikko-ammattinimikkeellä toimiva henkilö arvioi, mittaa ja ehkäisee näitä työympäristön vaaratekijöitä. Rauno Pääkkönen

12 Herkät henkilöt Esittäjän nimi /

13 Uusia haasteita pienien pitoisuuksien merkityksen arvioiminen puuttuva annos-vastetieto vaaraepäilyiden oikeasta arvioimisesta tai yleisemmin kyvystä arvioida poikkeavien työympäristötekijöiden terveydellistä merkittävyyttä. työhygieniassa on ehkä liikaakin mitattu ja verrattu tuloksia ohjearvoihin, jolloin esimerkiksi toksikologinen näkökulma on jäänyt liian vähälle huomiolle. fysikaalisten tekijöiden toksisia vaikutuksia on pohdittu tältä kannalta vähän. toisaalta pitäisi myös pystyä sanomaan, milloin terveydellistä vaaraa tai haittaa ei ole. Esittäjän nimi /

14 Pohdintaa työhygieenikoiden pitäisi tarkastella ongelmia laajemmin ja toisaalta joissakin tilanteissa syvällisemmin. Tämä tarve on nähtävissä tieteen soveltavassa ajattelussa laajemminkin. mitä tehdä niille perinteisille asioille, joille ei ole löydetty hyviä ratkaisuja kuten vaikkapa melu joillakin toimialoilla. tilannetta on seurattava ja on oltava perillä toimivista ratkaisumahdollisuuksista kuten esimerkiksi uusista älykkäistä henkilökohtaisista suojaimista. ilmastonmuutos ja lämpöolot ovat yksi esimerkki, missä täytyy tehdä hyvää yhteistyötä fysiologien, lääkäreiden ja työhygieenikoiden kesken, jotta parhaat mahdolliset ratkaisut löydettäisiin työn tehokkuuden ylläpitämiseksi ilman että ihmiset voivat huonosti. Esittäjän nimi /

15 Esittäjän nimi /

16 Esittäjän nimi /

17 Pohdintaa 2 ratkaisukeskeinen lähestymistapa, mitä pitäisi entistä enemmän soveltaa niissä tapauksissa, jolloin altistumis- ja terveystieto on epävarmaa. Joskus asia voidaan hoitaa halvemmin ja tehokkaammin riskien hallinnan kautta kuin analysoimalla altistumis- ja terveystietoa. Meillä on hyvät altistumisrekisterit. Kansallisen ja kansainvälisen työhygienian tason seuraaminen ja uusien ajatusten hakeminen on Työterveyslaitoksen työhygieenikoiden tehtävä. tulisi kyetä tuottamaan uutta työhygieenistä tietoa, millä pääsemme tasavertaiseen yhteistyöhön kansainvälisesti. Valitettavasti emme voi kopioida toisissa maissa saatuja hyviä kokemuksia, koska silloin tulemme aina muiden jäljessä. emme kykene loistamaan koko työhygienian alueella, vaan meidän tulisi osata valita hyviä painopistealueita, kuten olemme nyt valinneet esimerkiksi nanomateriaalit, kemialliset tekijät Esittäjän nimi ja / sisäympäristötekijät.

18 Laajennus työympäristötutkijoiden pitäisi nykyistä paremmin osata arvioida asiat niin kuin ne ovat. Ei liian haittalähtöisesti eikä liian negatiivissävytteisesti. Jaana Venkula (3) on sosiaalipsykologina tuonut näitä näkökulmia esiin hakiessaan työn mielekkyyttä ja motivaatiota hyvään työhön. Kaikki työtehtävät ja työympäristöt eivät jatkossakaan ole innostavia tai suurta tyytyväisyyttä tuottavia, mutta jokainen toimija työpaikalla voi kehittää asioita eteenpäin. Vuodet 2012 ja 2013 ovat EU:n työterveys- ja työturvallisuusviraston toimesta nimetty teemavuosiksi otsikolla "Yhteistyöllä riskit hallintaan" (4). Tämän yhteistyön tuloksena meillä on mahdollisuus saada aikaan Suomessa Euroopan paras työelämä, kuten työministeriön tavoitteessa esitetään. Esittäjän nimi /

19 Rauhanturvajuttuja Esittäjän nimi /

20 Väitöksiä ja niihin valmistautumisia Esittäjän nimi /

21 Suojaimet Esittäjän nimi /

Työ- ja ympäristöperäisten terveysriskien torjunta: Miten päästä tehokkaisiin tuloksiin?

Työ- ja ympäristöperäisten terveysriskien torjunta: Miten päästä tehokkaisiin tuloksiin? Yhteistyöseminaari: Työ- ja ympäristöperäisten terveysriskien torjunta: Miten päästä tehokkaisiin tuloksiin? Keskiviikkona 8.10.2014 kello 8:45 14:00 Suuri luentosali, Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Työperäisen altistumisen arviointi

Työperäisen altistumisen arviointi tieteessä Riitta Sauni LT, dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus, Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen -tiimi Katri Suuronen FT, erityisasiantuntija Työterveyslaitos,

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee LSSAVI:n työsuojeluhallinnon 40-vuotisjuhla 1.10.2013 Tampere. Hyvät kuulijat,

Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee LSSAVI:n työsuojeluhallinnon 40-vuotisjuhla 1.10.2013 Tampere. Hyvät kuulijat, Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee LSSAVI:n työsuojeluhallinnon 40-vuotisjuhla 1.10.2013 Tampere Hyvät kuulijat, Pääministeri Ahti Karjalaisen II hallitus, jossa työsuojeluasiat kuuluivat ministeri Katri-Helena

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto ApteekkiTyky-kansio Apteekkien Eläkekassa Apteekkien Työnantajaliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Työturvallisuuskeskus Taitto: Pen & Pen 2003 Sisältö

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan työturvallisuuslain uudistamista kokonaisuudessaan. Uusi laki korvaisi vuonna

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA

TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA Tutkimus koherenssin tunteesta työssä ja työkykyä edistävässä toiminnassa Pro gradu tutkielma Anna Ala-Poikela Mikko Ravantti Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Raportti Tuula Räsänen Jouni Sipponen Maria Hirvonen Rauno Pääkkönen 1 Helsinki Työterveyslaitos Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumin,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 201/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslain työn vaarojen selvittämistä

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Työsuojelujaos 26.05.2014 YT-ryhmä 11.09.2014 Johtoryhmä xx.xx. Kuntayhtymän hallitus xx.xx. SISÄLTÖ Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ...

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja Sisällysluettelo Alkusanat 3 1.Riskienhallinta johtamisen välineenä - miksi riskienhallintaa tarvitaan? 4 1.1 Riskin olemus 4 1.2 Riskienhallinnan tehtävä 4 1.3 Riskienhallintaprosessi

Lisätiedot

Työympäristön arviointi

Työympäristön arviointi Työympäristön 1 Työympäristön Työkirja arvioinnin tekemiseksi Yli-ins., DI Helsinki 2009 Työympäristön 2 1. Johdanto Työympäristön kehittäminen on keskeisintä työpaikkojen työturvallisuustyötä. Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvointipalvelut Laitoshoito Rauhaniementie 19 33180 Tampere Keskus (03) 565 712 KUVAILULEHTI TRE: 10684/01.05.00/2008 Tekijä/työryhmä Kaija Suonsivu Julkaisun nimi KATSAUS HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Pk-yrityksen turvallisuuden hallinta

Pk-yrityksen turvallisuuden hallinta Pk-yrityksen turvallisuuden hallinta Työturvallisuustyö Pk-yritysten työturvallisuuden parantamiselle on monta hyvää perustetta. Tapaturmien ehkäisy tuottaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä, mikä ennakoivana

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot