YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009"

Transkriptio

1 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus

2 Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint Korkein oikeus

3 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDON KATSAUS YLEISTÄ KÄRÄJÄOIKEUDET HOVIOIKEUDET KORKEIN OIKEUS TYÖTUOMIOISTUIN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS TOIMINNAN TEHOKKUUS, TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA KÄRÄJÄOIKEUDET HOVIOIKEUDET KORKEIN OIKEUS TYÖTUOMIOISTUIN TOIMINTAMENOT LAATUTYÖ HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI YLEISIÄ NÄKÖKOHTIA KÄRÄJÄOIKEUDET HOVIOIKEUDET KORKEIN OIKEUS TYÖTUOMIOISTUIN

4 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Liite 12 a Liite 12 b Tuomioistuinlaitoksen organisaatio (kaavio) Hovioikeuksien tuomiopiirit (kartta) Käräjäoikeuksien tuomiopiirit kunnittain (kartta) Käräjäoikeuksien tuomiopiirit lukien (kartta) Käräjäoikeuksien asiamäärät ja käsittelyajat vuonna 2009 (taulukko) Hovioikeuksien työtilastot 2009 ja 2008 (taulukko) Käräjäoikeuksiin vuonna 2009 saapuneiden rikosasioiden asiarakenne (taulukko) Käräjäoikeuksiin vuonna 2009 saapuneiden siviiliasioiden asiarakenne (taulukko) Siirtyneiden siviili- ja rikosasioiden määrien kehitys käräjäoikeuk sissa hovioikeuspiireittäin, pl. kiinteistöjen kirjaamisasiat (kaaviot) Käräjäoikeuksissa vireillä olleiden yli 12 kk kestäneiden siviiliasioiden määrä (kaavio) Käräjäoikeuksien käsittelyaikoja (kaaviot) Käräjäoikeuksien käsittelyaikoja , ratkaistut riita-asiat käsittelyaika yli 12 kk, muutos lukumääräisesti ja prosentuaalisesti (kaavio) Käräjäoikeuksien käsittelyaikoja , ratkaistut riita-asiat käsittelyaika yli 12 kk, muutos lukumääräisesti ja prosentuaalisesti (kaavio) Liite 13 a Käräjäoikeuksien käsittelyaikoja , ratkaistut rikosasiat käsittelyaika yli 9 kk, muutos lukumääräisesti ja prosentuaalisesti (kaaviot) 4

5 Liite 13 b Liite 14 Liite 15 Liite 16 Liite 17 a Liite 17 b Liite 18 Liite 19 Liite 20 Liite 21 Liite 22 Liite 23 Käräjäoikeuksien käsittelyaikoja , ratkaistut rikosasiat käsittelyaika yli 9 kk, muutos lukumääräisesti ja prosentuaalisesti (kaaviot) Helsingin käräjäoikeuden viipymisaikatietoja asioista, jotka on ratkaistu ajalla (taulukko) Käsittelyaikajakaumat hovioikeuksissa (kaaviot) Hovioikeuksissa vireillä olleet asiat (taulukko ja kaavio) Korkeimmassa oikeudessa ratkaistut asiat, joissa on ollut kysymys hovioikeuden velvollisuudesta toimittaa pääkäsittely (taulukko) Korkeimmassa oikeudessa ratkaistut asiat, joissa on ollut kysymys hovioikeuden seulontamenettelystä (taulukko) Käräjäoikeuksien työmäärä, henkilötyövuodet, toimintamenot, tuottavuus ja taloudellisuus vuonna 2009 (taulukko) Hovioikeuksien toimintaa kuvaavia tietoja (kaaviot) Hovioikeuksiin saapuneet riita- ja rikosasiat (taulukoita ja kaavioita) Hovioikeuksien työtilastot (taulukko) Hovioikeuksista korkeimpaan oikeuteen saapuneet asiat vuosina (taulukoita ja kaavioita) Korkeimman oikeuden käsittelyaikajakaumat asioissa, joissa myönnetty valituslupa (kaavio) 5

6 6

7 ESIPUHE Käsillä on järjestyksessään viides yleisten tuomioistuinten ja työtuomioistuimen toiminnasta laadittu vuosikertomus. Ensimmäinen vastaava toimintakertomus laadittiin vuoden 2004 toiminnasta. Kertomuksen laatiminen perustuu vuonna 2004 uudistettuun valtion talousarviolainsäädäntöön. Toimintakertomus on laadittu työryhmässä, johon ovat kuuluneet korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo puheenjohtajana, sekä hovioikeudenpresidentit Esko Oikarinen, Antero Palaja, Mikko Könkkölä, Pertti Nieminen, Mikael Krogerus ja Olli Varila, työtuomioistuimen presidentti Pekka Orasmaa, laamannit Ville Konsén, Pekka Laitinen, Eero Takkunen, Ilkka V. Ryynänen, Erkki Hämäläinen, Olli Saunanoja ja Tapani Koppinen. Työryhmän sihteerinä on toiminut hallinnollinen lakimies Hanna Nikkilä. Toimintakertomusta laadittaessa on kuultu käräjäoikeuksia. 7

8 8

9 1 JOHDON KATSAUS 1.1 Yleistä Käräjäoikeuksien toiminnassa taantuman vaikutukset näkyivät vuonna 2009 edelleen asiamäärien voimakkaana kasvuna. Käräjäoikeuksiin saapuneiden rikosja siviiliasioiden yhteismäärä (ilman kiinteistöjä koskevia kirjaamisasioita) kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin viidenneksellä. Siviiliasioiden osalta kasvua oli 28 prosenttia. Rikosasioita sitä vastoin saapui edellistä vuotta vähemmän. Omaisuus- ja talousrikoksia koskevien asioiden määrät olivat kuitenkin kasvussa. Vuodesta 2005 lähtien käräjäoikeuksiin saapuneiden rikos- ja siviiliasioiden yhteismäärä on noussut yhtäjaksoisesti siten, että vuonna 2009 määrä oli yli 70 prosenttia suurempi kuin vuonna Riidattomien velkomusasioiden (ns. summaaristen asioiden) määrä on viiden vuoden ajanjaksolla kasvanut selvästi yli kaksinkertaiseksi. Edellisestä vuodesta niiden määrä nousi kolmanneksella. Myös laajojen riita-asioiden määrä on viime vuosina kasvanut. Valtakunnallisesti niitä saapui kertomusvuonna 16 prosenttia enemmän kuin viisi vuotta aiemmin. Alueelliset erot ovat kuitenkin hyvin suuria, sillä kasvu painottui eteläiseen Suomeen, kun taas Itä- ja Pohjois-Suomessa laajat riita-asiat ovat selvästi vähentyneet. Taantuman myötä yrityksiä koskevien insolvenssiasioiden määrän voimakas nousu on kertomusvuonna jatkunut. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioissa asiamäärien kasvua ei toistaiseksi ole tapahtunut, mutta heikentyvä työllisyyskehitys ja odotettavissa oleva korkotason nousu vielä vallitsevalta poikkeuksellisen alhaiselta tasolta voivat viedä tilannetta huonompaan suuntaan. Ratkaistujen asioiden määrä kasvoi vuonna 2009 edelliseen vuoteen verrattuna huolimatta siitä, että monet käräjäoikeudet olivat organisaatiouudistuksen toimeenpanon vuoksi muutosvaiheessa. Huolestuttavampi kehitys sitä vastoin näkyy siirtyneiden asioiden määrässä. 9

10 Siirtymällä tarkoitetaan vuoden lopussa vireillä olevien asioiden määrää. Kysymys on asioista, joissa ei ole vielä annettu ratkaisua. Koska tuomioistuimiin saapuu asioita jatkuvasti ympäri vuoden, siirtymiä kalenterivuoden vaihtuessa on aina. Siirtymän määrä, sen suhde ratkaisu-kapasiteettiin ja siirtymän ikärakenne sekä näiden muutokset kertovat siitä, onko tuomioistuin yli- tai alikuormitettu ja mikä on muun muassa käsittelyaikoihin vaikuttava kehityksen suunta. Siirtymien tarkastelu on siten tuomioistuinten työtilanteen seurannan kannalta olennaista. Asiamäärien kasvun myötä siirtymät ovat nousseet olennaisesti eli noin viidenneksellä edelliseen vuoteen nähden (kirjaamisasioita lukuun ottamatta). Tässäkin suhteessa alueelliset erot ovat erittäin suuria. Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuksissa siirtymien kasvu oli 37 prosentin luokkaa, kun taas usean muun hovioikeuspiirin käräjäoikeuksissa siirtymien kasvu oli olennaisesti vähäisempää tai olematonta. Vireilläolon keston suhteen siirtymät vaihtelevat samoin erittäin merkittävästi. Ratkaistujen asioiden osalta käräjäoikeudessa yli vuoden kestäneiden asioiden määrä on vuonna 2009 kehittynyt huonompaan suuntaan. Jälleen alueelliset erot ovat merkittäviä. Helsingin käräjäoikeudessa sekä muiden suurten väestökeskusten käräjäoikeuksissa pitkään kestäneitä asioita on selvästi enemmän kuin muualla. Hovioikeuksissa asiamäärien kehityssuunta on viime vuosina ollut aleneva. Taantuman vaikutus asiamäärien kehitykseen ei vuonna 2009 näkynyt erityisen merkittävällä tavalla edes Helsingin hovioikeudessa, missä asiamäärä sinänsä kasvoi muutamalla prosentilla. Kouvolan hovioikeudessa asiamäärä puolestaan aleni 12 prosenttia edellisestä vuodesta. Muissa hovioikeuksissa muutokset olivat vähäisempiä tai olemattomia. Asioiden siirtymä on kasvanut Helsingin hovioikeudessa 12 prosenttia, Kouvolan hovioikeudessa puolestaan alentunut lähes viidenneksellä, mikä liittyy käräjäoikeuksien tuomiopiirimuutoksista johtuneeseen hovioikeuspiirin pienenemiseen. Käsittelyaikojen osalta myönteinen kehitys hovioikeuksissa on jatkunut erityisesti sikäli, että yli vuoden hovioikeuksissa viipyneiden asioiden osuus kaikista ratkaistuista asioista on edelleen pienentynyt. Toisaalta kertomusvuonnakin hovioikeuksissa ratkaistuissa asioissa oli kaikkiaan yli juttua, joiden käsittelyaika hovi- 10

11 oikeudessa oli ollut yli vuoden, ja niistä yli tuhat oli rikosasioita, joissa prosessin ylipitkän kokonaiskeston riski on monen huomioon otettavan instanssin ketjusta johtuen erityisen suuri. Asioiden kokonaiskestot eivät ole tiedossa, mutta on pelättävissä, että tuohon joukkoon sisältyy tapauksia, joissa myös jutun aiemmat vaiheet ovat kestäneet melko pitkään ja joissa rikosprosessin kokonaiskesto ylittää sen, mitä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä pidetään kohtuullisena. Hovioikeuksien välillä on edelleen suuria toiminnallisia eroja. Pääkäsittelyjen osuus rikosasioissa on kokonaistilaston mukaan 37 prosenttia, mutta vaihteluväli on merkittävä eli Helsingin hovioikeuden 43 prosentista Rovaniemen hovioikeuden 28 prosenttiin. Seulontaratkaisujen osuus, joka hovioikeuksien kokonaistilastoissa on vajaat 10 prosenttia, vaihtelee puolestaan 7 prosentista (Helsingin hovioikeus) 19 prosenttiin (Rovaniemen hovioikeus) ja rikosasioissa vajaasta 9 prosentista (Helsingin ja Kouvolan hovioikeudet) 22 prosenttiin (Rovaniemen hovioikeus). Matkakäräjiä on aiempaan tapaan ollut ylivoimaisesti eniten Vaasan hovioikeudessa (284, mikä vastaa 51 prosenttia pääkäsittelyasioista) ja Rovaniemen hovioikeudessa (173, mikä vastaa 57,8 prosenttia pääkäsittelyasioista). Oikeusministeriö on ilmoittanut, että sen tarkoituksena on vuoden 2010 aikana käynnistää hovioikeuksien ja hallinto-oikeuksien rakenteita koskeva selvityshanke. Siinä tullaan tarkastelemaan näiden tuomioistuinten määrää, sijoittumista sekä mahdollisilla uudistuksilla saavutettavia etuja ja niistä mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Kertomusvuonna valmistui Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen selvitys, joka antaa pohjatietoa hovioikeusverkoston rakenteen arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Korkeimmassa oikeudessa työkuormituksessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Saapuneiden asioiden määrä on jonkin verran laskenut. Toisaalta juttukannan sisällöllinen vaativuus on kasvanut. Kertomusvuonna jäsenkapasiteetissa syntynyt vajaus ja tietohallinnon järjestelmien vakavat toimintaongelmat ovat haitanneet toimintaa. Meneillään oleva sukupolvenvaihdos oikeuslaitoksen piirissä ulottaa sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia toimintaan, kun omaa väkeä siirtyy eläkkeelle ja erityisesti esittelijäkunnassa tapahtuu urakiertoa muualla vapautuviin tuomarintehtäviin. 11

12 Yleisten tuomioistuinten henkilöstömäärä on vuonna 2009 hieman kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Lautamiesten käyttöä vähentäneen lainmuutoksen tuottamat säästöt on hallitusohjelman mukaan ollut tarkoitus käyttää pahiten ruuhkautuneiden käräjäoikeuksien vahvistamiseen. Tämä edellyttää tuomarin ja käräjäsihteerin muodostamien työparien lisäämistä. Vuonna 2009 tuomarityövoima on käräjäoikeuksissa lisääntynyt vajaalla 14 henkilötyövuodella. Näistä kuitenkin vain 3 on vakinaisia virkoja ja loput määräaikaisia tehtäviä. Kansliahenkilöstön osalta lisäystä on ollut 12 ja haastemiesten osalta 4 henkilötyövuotta. Notaarien ja käräjäviskaalien määrä on vähentynyt 11 henkilötyövuodella. Lautamiesjärjestelmän muutoksen tuomat säästöt näyttäisivät mahdollistavan ja edellyttävän tähänastista isompaa lisäpanostusta erityisen kuormitetuissa käräjäoikeuksissa. Vaikka vuoteen 2008 verrattuna on tapahtunut yllä kuvattu kehitys, yleisten tuomioistuinten henkilöstön kokonaismäärä on kuitenkin alempi kuin vuonna 2007 ja useana vuonna sitä ennen. Vuodesta 2004 vuoteen 2009 yleisten tuomioistuinten henkilöstömäärä on supistunut 102 henkilötyövuodella (noin 4 prosenttia). Talouden taantumaan liittyvä asiamäärien kasvu on toistaiseksi ilmennyt lähinnä käräjäoikeuksissa. Voidaan olettaa, että taantuman vaikutus tuomioistuinten työmääriin tulee sekä jatkumaan että ulottumaan tähänastista enemmän myös muutoksenhakuasteisiin. Velkomus- ja insolvenssiasioiden lisäksi on odotettavissa vaativampien ja työläämpien riita-asioiden yleistymistä. Esimerkiksi insolvenssiasioihin liittyy usein takaisinsaanti- ja muita riitoja. Talous- ja työmarkkinatilanteen heikentyminen heijastuu myös esimerkiksi työ-, rahoitus- ja muita sopimussuhteita koskeviin riitatilanteisiin. Tällaisten asioiden lukumäärät jäävät olennaisesti pienemmiksi kuin riidattomien velkomusasioiden suuret volyymit, mutta niistä aiheutuva kuormitus ja resurssitarve kohdistuvat ennen muuta lainkäyttöhenkilöstöön. Talouden heikkeneminen on omiaan vaikuttamaan myös talousrikosasioiden määrään, joskin se näkyy tuomioistuimissa suuremmalla viiveellä kuin siviiliasioissa. Jo nyt tiedetään, että talousrikoksia on kasvavassa määrin tullut esitutkintavaiheeseen ja sekin kehitys tullee jatkumaan. Tilanne edellyttää siten edelleenkin tarkkaa seurantaa sekä valmiutta tarvittavien henkilöstöresurssien turvaamiseen ja oikeaan kohdentamiseen, jotta oikeusturvan laatu ja kohtuulliset käsittelyajat pystyttäisiin turvaamaan sekä ruuhkautuminen ja 12

13 henkilöstön ylikuormitus välttämään. Edellä todetuin tavoin siirtymien määrässä ja vireilläoloajoissa tapahtunut kehitys erityisesti suurimpien paikkakuntien käräjäoikeuksissa on tässä suhteessa huolestuttava. Kertomusvuotta on käräjäoikeustasolla leimannut vuoden 2010 alussa voimaan tulleen käräjäoikeusverkoston uudistuksen toimeenpano. Uudistuksessa käräjäoikeuksien lukumäärä puolittui 54:stä 27:ään (käräjäoikeuksien tuomiopiirit vuoden 2009 loppuun, kartta liitteessä 3; tuomiopiirit lukien, kartta liitteessä 4). Samalla kiinteistöjä koskevien kirjaamisasioiden käsittely ja siitä vastaava henkilöstö eli noin 200 ihmistä siirtyi pois käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen. Uusien käräjäoikeuksien päällikköinä toimivat laamannit nimitettiin vuoden 2008 jälkipuoliskolla. Heidän johdollaan käräjäoikeuksissa on suunniteltu ja valmisteltu tulevaa toimintaa laamannien muutosjohtamiskoulutuksessa sovittujen suuntaviivojen mukaan. Siirtymävaihe on pääosin sujunut hyvin ja muutoksen voimaantulo tapahtui ilman sanottavia häiriöitä. Kysymys henkilöstövoimavarojen ja virkojen kohdentamisesta käräjäoikeuksissa on edelleen ajankohtainen. Olennaista on, että kohdentaminen tehdään huolellisesti työmääriä ja jutturakenteita tarkastellen sekä ylipäänsä kestävin objektiivisin perustein ja ottaen huomioon, että etenkin tuomarinvirkojen osalta ratkaisut ovat pitkävaikutteisia. Tähän liittyy myös osaksi vielä ratkaisematta oleva kysymys ns. lautamiessäästöjen käyttämisestä hallitusohjelman mukaisesti pahiten ruuhkautuneiden käräjäoikeuksien vahvistamiseen. Merkittävänä ja käräjäoikeusuudistuksen etujen toteutumista haittaavana ja hidastavana ongelmana ovat toimitilakysymykset. Toimitilaongelmia on tarkemmin käsitelty vuoden 2008 toimintakertomuksessa. Niistä on toistaiseksi pystytty ratkaisemaan vain osa. Edelleen 13 käräjäoikeutta toimii osittain tai kokonaan väliaikaisiksi tarkoitetuissa tiloissa. Kaikkien yleisten tuomioistuinten kannalta tietojärjestelmät kuuluvat olennaisiin ja alati ongelmallisiin toimintaedellytyksiin. Asian ja asiakirjojen hallinnassa sähköisissä järjestelmissä on huomattavia puutteita, jotka ovat olleet esillä myös edellisten vuosien toimintakertomuksissa. Käytössä ei ole kattavasti asiakirjojen tal- 13

14 lentamisen, käsittelyn, siirtämisen, asiakaspalvelun, arkistoinnin ja muiden toimintojen sähköisiä muotoja, joihin nykyinen tietotekniikka antaa mahdollisuuden ja joiden avulla instanssiketjun toimintaa ja seurantaa voitaisiin tehostaa. Asianhallintajärjestelmät ovat vanhentuneet ja aiheuttavat toiminnan katkoksia ja tehottomuutta sekä ylimääräisiä kustannuksia. Kuluneena vuonna epäkohdat ovat osin entisestään kärjistyneet, kun jopa perustoiminnoissa eli asiakirjojen tuotannossa ja tallennuksessa esiintyneet ongelmat ovat aiheuttaneet vakavia ja toistuvia toimintahäiriöitä. Epäkuranttien järjestelmien myötä syntyvät riskit ydintoiminnalle ovat merkittäviä samoin kuin häiriöistä ja häiriöiden hoitamisesta aiheutuvat kustannukset, jotka ovat todellisia, vaikka jäävätkin kustannusseurannan puutteiden vuoksi piiloon. Järjestelmät kaipaavat pikaista uudistamista jo lainkäytön perustyövälineiden toimivuuden kannalta. Lisäksi tietoteknisen perustan jälkeenjääneisyys ja pirstaleisuus on monessakin suhteessa esteenä tai uhkana toimintojen kehittämisen ja uudistamisen kannalta. Asiankäsittelyn seurannan ja työmäärän mittaamista koskevat tarpeet ovat kasvaneet, koska tuottavuudelle on asetettu varsin kovia vaatimuksia. Tulosohjauksen ja vaikuttavuuden kehitystä tulisi voida seurata erilaisin mittarein. Oikeusministeriö asetti joulukuussa 2007 yleisten tuomioistuinten asianhallinnan kehittämistyöryhmän. Sen tavoitteena on ollut kehittää tuomioistuinten asianhallinnan prosessia mm. luomalla mittarit, joiden avulla voidaan arvioida tuomioistuinten työmäärää ja niiden tarvitsemia resursseja. Työryhmän toisena tavoitteena on ollut syyttäjien ja tuomioistuimien asianhallintajärjestelmien kehittäminen kokonaisuutena siten, että tuomioistuimilla olisi käytettävissään toiminnan suunnittelun ja työn kannalta merkitykselliset asiakirjat, eri instanssien välinen päällekkäinen työ poistuisi ja asian käsittelyä voisi seurata instanssista toiseen. Työryhmän työ on juuri päättynyt. Oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asian- ja dokumenttihallinnan kehittämishankkeen. Tätä kertomusta laadittaessa hankkeen rahoitustilanne on kuitenkin epäselvä ja epävarma. 14

15 Henkilöstöasioiden osalta eläkkeelle siirtymisten aiheuttama sukupolvenvaihdos on kasvavana haasteena myös yleisissä tuomioistuimissa. Eläkkeelle jääviltä vapautuvien tehtävien siirtyessä nuoremmille vaikutukset ketjuuntuvat, mikä merkitsee henkilöstön vaihtuvuuden lisääntymistä kauttaaltaan kaikissa oikeusasteissa ja kaikissa henkilöstöryhmissä. Henkilövaihdokset sekä rekrytointien ja perehdyttämisen vaatima aika ja voimavarat vaikuttavat toimintaan monin tavoin. Palkkausasioiden suhteen tuli kevään 2009 virkaehtoneuvottelujen yhteydessä esiin merkittävä epäkohta, joka liittyy tuomareita koskevien niin sanottujen kuoppakorotusten kohdentamismenettelyyn. Virkaehtosopimusjärjestelmän puitteissa voidaan järjestellä tuomareiden palkkaustasoon ja palkkausrakenteeseen liittyviä kysymyksiä. Virkaehtosopimuksen toimeenpanossa ongelma on kuitenkin syntynyt siitä, että oikeusministeriö on kohdentaessaan palkkausluokan korotukset tuomioistuimiin antanut samalla ohjeen niiden kohdentamisesta yksilötasolla sisäisen virkaiän mukaan. Yksittäisiin henkilöihin kohdentuva palkkausluokan korotus on virkaylennystä vastaava toimi. Tällainen menettely merkitsee näin ollen sitä, että toimeenpanovallan hallinnollisella toimella on puututtu tuomareita koskevaan asiaan, jonka tulee määräytyä nimitysjärjestelmän kautta ja nimitysperusteita soveltaen. Ongelma on sekä valtiosäännön kannalta että asialliselta kannalta vakavana pidettävä, koska mainitunlaisilla toimilla sivuutetaan niin menettelyn kuin ratkaisuperusteidenkin osalta perustuslakiin ja tuomareiden nimittämistä koskevaan lainsäädäntöön nojautuva järjestelmä. Estettä palkkausluokan korotusten toimeenpanemiseksi virkojen perustamista ja täyttämistä koskevassa järjestyksessä ei kuitenkaan ole. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on käsitellessään hallituksen toimenpidekertomusta vuodelta 2008 ottanut tarkastelun kohteeksi erityisesti oikeudenkäyntien viivästymisen. Valiokunta on syksyllä 2009 saanut asiaa koskevia selvityksiä oikeusministeriöltä, korkeimmalta oikeudelta, valtakunnansyyttäjänvirastolta sekä Suomen Asianajajaliitolta. Laatimassaan mietinnössä (PeVM 1/2010 vp) perustuslakivaliokunta edellyttää, että oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö esittävät lainsäädäntöuudistuksista, määrärahatarpeista ja muista toimenpiteistä kokonaissuunnitelman ja että yksittäisten hankkeiden yhteydessä tuodaan esille niiden merkitys kokonaisuuden kannalta. 15

16 Perustuslakivaliokunta on samalla pitänyt tarpeellisena myös tuomioistuinten keskushallinnon uudistamisen valmistelua sellaisten vaihtoehtojen pohjalta, jotka turvaavat tuomioistuinten riippumattomuuden ja edistävät perustuslain ja ihmisoikeussopimusten takaamaa oikeusturvaa. Tuomioistuinlaitoksen toimintaan kohdistuvat erittäin korkeat ja sitovat vaatimukset. Tämä edellyttää, että myös keskushallinto on rakenteellisesti ja toiminnallisesti vahva sekä ammatillisesti korkeatasoinen. Olennaista on, että keskushallinnon järjestäminen etenee ja toteutuu tavalla, joka todellisuudessa turvaa uudistukselle asetettavat tavoitteet ja palvelee nimenomaan niitä päämääriä. 16

17 1.2 Käräjäoikeudet Käräjäoikeuksien toimintaan vuoden 2009 aikana on leimallisesti vaikuttanut voimaan tullut käräjäoikeusverkoston uudistus. Vuoden aikana kaikissa yhdistyvissä käräjäoikeuksissa valmistauduttiin uudistukseen monin tavoin. Yhteistyössä suunniteltiin uuden käräjäoikeuden toimintaa ja lakkautuneissa virastoissa samanaikaisesti lopetettiin toimintaa ja varauduttiin muuttoon. Tämän lisäksi hoidettiin kiinteistöasioiden siirto maanmittauslaitokseen. Koko tämä uudistus ja siihen liittyvä muutostyö vaikuttivat olennaisesti käräjäoikeuksien toimintaan ja myös tulokseen. Tällaisen laajan organisaatiouudistuksen yhteydessä organisatoristen muutosten lisäksi tapahtuu myös merkittäviä yksityistä työntekijää koskevia muutoksia, joiden vaikutus koko toimintaan tahtoo aina jäädä huomaamatta. Työpaikan, työympäristön ja tehtävien muutos vaikuttavat merkittävästi yksittäisen työtekijän motivaation ja työkykyyn. Tämä muutostilanne ja sen vaikutukset on tärkeä huomata arvioitaessa käräjäoikeuksien toimintaa kokonaisuudessaan. Tulostavoitteiksi käräjäoikeuksille vuodelle 2009 asetettiin asiaa ja ratkaistavien asioiden määrän tavoitteeksi asiaa. Tarkasteluvuoden aikana käräjäoikeuksiin saapui kuitenkin yhteensä asiaa, joka on noin arvioitua enemmän ja 6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (käräjäoikeuksien asiamäärät ja käsittelyajat 2009, liite 5). Asioita ratkaistiin kaikkiaan , joka on noin asiaa arvioitua ja 4 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Henkilötyövuosimäärä kasvoi 18 henkilötyövuodella, joka on vain vajaa 1 prosentti enemmän kuin edellisenä vuonna. Näillä luvuilla arvioiden vuoden 2009 aikana saavutettiin asetetut tulostavoitteet kirkkaasti ja saavutettiin edellistä vuotta parempi tulos. Nämä luvut merkitsevät myös sitä, että töitä tehtiin enemmän. Tästä huolimatta vuoden lopussa ratkaisematta olleiden asioiden määrä kasvoi 17 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tähän tulokseen vaikuttaa edellä selostettu muutostilanne ja saapuneiden asioiden määrää ennakoitua suurempi kasvu. Tulosta arvioitaessa pelkät työmäärät näyttävät johtavan siihen, että käräjäoikeuksien ruuhkautumisen riski on ilmeinen. Työtapoja kehittämällä tai työtehoja li- 17

18 säämällä ei pelkästään ruuhkautumisvaaraa voida enää välttää. Toteutetut rakenteelliset uudistukset vaikuttavat tulokseen vasta sitten, kun uusien käräjäoikeuksien toiminta on vakiintunut. Vuoden 2008 aikana alkanut talouselämän taantuma näkyi myös käräjäoikeuksien toiminnassa. Jo edellisien vuosien aikana alkanut summaaristen asioiden määrän kasvu jatkui edelleen voimakkaana. Vuoden aikana saapui käräjäoikeuksiin summaarista asiaa, kun vastaava luku esim. vuonna 2007 oli vain asiaa, joka senkin oli noin asiaa enemmän kuin sitä edellisenä vuonna Karkeasti voidaan laskea, että vuodesta 2006 eli neljän vuoden aikana summaaristen asioiden määrä on kaksinkertaistunut. Viime vuodesta kasvua on ollut 35 prosenttia. Tämän kehityksen aiheuttama työmäärän lisäys ei kuitenkaan ole suoraan vaikuttanut toimistohenkilökunnan tai haastemiesten määrään, vaan kasvun aiheuttama lisätyö on pääosin hoidettu sisäisin tehtäväsiirroin ja työtapoja kehittämällä. Konkurssihakemuksia jätettiin vuonna 2009 edellistä vuotta 23 prosenttia enemmän eli asiaa. Yrityssaneerausten määrä kasvoi vuodesta 2008 yhteensä 69 prosentilla velkajärjestelyjen määrän pysyessä vuoden 2008 tasolla. Oletettavaa on, että yksityishenkilöitä koskevissa summaarisissa asioissa näkyvä velkaantuminen heijastuu velkajärjestelyasioihin tietyllä viiveellä ja näkyy vasta vuosien 2010 jälkeisissä luvuissa. Taloudellinen tilanne näkyy myös laajojen riita-asioiden määrän kasvuna, sillä vuoden 2009 aikana käräjäoikeuksiin saapui laajaa riita-asiaa eli 4 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Rikosasioiden osalta saapuneiden ja ratkaistujen asioiden määrissä tapahtuneet muutokset ovat olleet tasaisempia. Vuosien aikana rikosasioiden määrä väheni, kun taas vuonna 2008 saapuneiden asioiden määrä kasvoi. Viimeisen vuoden aikana saapuneiden asioiden määrä on taas vähentynyt niin, että vuonna 2009 saapui asiaa, joka on edelliseen vuoteen verrattuna asiaa eli 6,8 prosenttia vähemmän, mutta vastaa vuoden 2007 tasoa. Rikosasioita ratkaistiin viime vuoden aikana eli 663 asiaa enemmän kuin saapui. Kirjallista menettelyä käyttäen rikosasioista on koko maassa ratkaistu 34,7 prosenttia kaikista rikosasioista. Käräjäoikeuksittain vaihteluväli on ollut 52,5 prosentista 17,4 prosenttiin. 18

19 Kiinteistöasioiden osalta saapuneiden asioiden määrä aleni edelleen lähinnä taloudellisen kehityksen vaikutuksista johtuen. Kasvaneesta työmäärästä huolimatta käsittelyajat ovat pysyneet kutakuinkin entisellä tasolla. Kaikkien riita-asioiden käsittelyaika on pidentynyt 0,2 kuukaudella ja rikosasioiden 0,1 kuukaudella. Laajojen riita-asioiden keskimääräinen käsittelyaika on ollut 8.2 kuukautta, summaaristen asioiden 2,2 ja velkajärjestelyasioiden 5,4 kuukautta. Vuoden 2009 alussa voimaantullut, rikosasioiden ratkaisukokoonpanoa koskeva oikeudenkäymiskaaren muutos vähensi lautamiesten käyttöä käräjäoikeuksissa merkittävästi. Tästä oli seurauksena lautamieskulujen selvä säästö. Hallitusohjelman mukaan näin saadut säästöt tulee käyttää pahinten ruuhkautuneiden käräjäoikeuksien toimintaedellytysten parantamiseksi. Tämän hetkisen tiedon mukaan vuoden 2009 saadut säästöt ovat arviolta vajaat 3 miljoonaa euroa. Tällä summalla saatavalla lisähenkilöstön määrällä korjattaisiin käräjäoikeuksien työtilannetta merkittävästi. Käräjäoikeusverkoston uudistus luo hyvät edellytykset entistä tehokkaammalle, laadukkaammalle ja joutuisammalle asioiden käsittelylle, mikä on perusta oikeusturvan toteutumiselle yleisissä tuomioistuimissa ja uudistus luo edellytykset oikeudenkäytön painopisteen siirtymiseen yhä enemmän käräjäoikeuksiin. Kuinka hyvin uudistuksen tavoitteet toteutuvat ja näkyvät käytännön tuloksina, selviää vasta muutaman lähivuoden aikana. Kuluva vuosi 2010 on uusien käräjäoikeuksien toiminnan vakiintumisen aikaa. Uudistuksella tavoitellut tulokset toteutuvat vasta sitten, kun kaikkien käräjäoikeuksien toiminta on keskitetty ja määräaikaisista kanslioista on päästy eroon. Käräjäoikeuksien toiminnan kannalta asianmukaiset toimitilat ovat välttämättömiä. Organisaatiouudistus on toteutettu olemassa olevin tiloin. Tämä merkitsee sitä, että monet käräjäoikeudet joutuvat todennäköisesti vuosikausia toiminaan useassa, enimmillään jopa viidessä kansliassa. Tämä on omiaan heikentämään toiminnan tehokkuutta, yhdenmukaisuutta ja taloudellisuutta ja vaikeuttaa henkilökunnan viihtyvyyttä sekä johtamista. 19

20 Vakavia toimitilaongelmia on edelleen eräillä paikkakunnilla. Tiedossa oleviin ongelmiin ei ole käräjäoikeuksien vaatimuksista huolimatta puututtu vakavasti tai riittävän ajoissa. Toimitiloissa olevat rakenteelliset ongelmat ovat ainakin Joensuussa ja Lappeenrannassa johtaneet siihen, että tilat ovat osoittautuneet käyttökelvottomiksi ja käräjäoikeudet ovat joutuneet muuttamaan väistötiloihin. Tällaiset toimitilat eivät täytä oikeusvaltiolta edellytettäviä vaatimuksia. Nykyaikaisen käräjäoikeuden toiminnan kannalta toimivat tietojärjestelmät ovat avainasemassa. Käräjäoikeuksien johtamisen kannalta oikea ja ajantasainen tieto yksikön toiminnasta ja yksittäisen ratkaisijan työtilanteesta on välttämätöntä. Tässä suhteessa on tapahtunut myönteistä kehitystä, mutta edelleen seurantajärjestelmiä tulee kehittää. Tätäkin tärkeämpää on pitää jokaisen työntekijän käytössä olevat järjestelmät toimivina ja käyttövarmoina. Erityisesti olisi syytä kehittää sähköisen asioinnin yhteensopivuutta esim. asianajajien käyttämiin järjestelmiin, niin, että yhteensopivaa asiakirjaliikennettä voitaisiin käyttää huomattavasti nykyistä enemmän. Sakari- ja Tuomas-järjestelmien asiakirjat ovat edelleen kankeita käyttää. Erityisesti tuomiolauselmajärjestelmä on jo vanhanaikainen ja käyttäjälle kovin hankala. Vaikka useiden käräjäoikeuksien kohdalla saapuneiden asioiden kokonaismäärässä ei tapahtunut, summaaristen asioiden kasvu pois lukien, suuriakaan muutoksia, käräjäoikeuskohtaiset luvut poikkeavat huomattavasti toisistaan. Saapuneiden asioiden määrä ei välttämättä kuvaa käräjäoikeuden työtilannetta, vaan siihen vaikuttaa myös juttujen laatu ja laajuus. Käräjäoikeuksien työtilanne saattaa vaihdella vuoden aikanakin. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että käytettävissä olevat niukat resurssit voitaisiin jakaa joustavasti ja oikein sinne, missä niitä todella tarvitaan. Tämä edellyttää entistä tarkempaa tietoa käräjäoikeuksien toiminnasta ja työmääristä. Tässä suhteessa on välttämätöntä edelleen kehittää työmäärien seurantaa ja niitä koskevia mittareita. Tähän on hyvät edellytykset asiaa pohtivan työryhmän mietinnön valmistuttua. Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa oli kertomusvuonna voimassa neljättä vuotta. Yleinen havainto on, että laki ei toimi sillä tavoin, kuin sitä laadittaessa oletettiin. Edelleen saapuu erittäin vähän hakemuksia, joissa sovittelun aloittamista pyydetään suoraan. Yleisempää sen sijaan on, että vireillä olevassa asiassa pyydetään sovittelun aloittamista erityisesti, jos tuomari tätä eh- 20

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Saapuneet asiat

Saapuneet asiat LIITE 1 Taulukko 1 Hovioikeuksiin saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2007-2011 Saapuneet asiat 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Helsingin hovioikeus 3 509 3 460 3 572 3 355 3 407 Itä-Suomen hovioikeus

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Tuomioistuinten

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 246 138 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 18/2011 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 18/2011 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 Edita Prima Oy, Helsinki 2011 25.3..2011 Julkaisun

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Syyttäjäntoimeen ja syyttäjälaitokseen on kohdistunut 1990-luvulla monia sekä organisatorisia että toiminnan sisältöä koskevia uudistuksia.

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 0 Korkeimman oikeuden ratkaisut 00 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 00 asiaa vuonna 00 Korkein oikeus ratkaisi vuonna 00 kaikkiaan asiaa, mikä on 0 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2011

Hovioikeuksien ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni hieman vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 11 000 asiaa vuonna, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

II RIKOLLISUUSKEHITYS

II RIKOLLISUUSKEHITYS II RIKOLLISUUSKEHITYS A Rikoslajit 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys Rikollisuuden rakennetta ja kehitystä tarkastellaan seuraavassa poliisin tilastoiman rikollisuuden pohjalta. Ulkopuolelle jäävät rikokset,

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 257 326 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Tilastokatsaus Lisätietoja: 28.05.2010 Esko Ruhanen, puh. 020 634 1364, etunimi.sukunimi@kela.fi Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Kelan eläke-etuudensaajat ja maksetut eläkeetuudet

Lisätiedot

II RIKOSLAJIT. 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys. Reino Sirén

II RIKOSLAJIT. 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys. Reino Sirén II RIKOSLAJIT 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys Seuraavassa rikollisuuden rakennetta ja kehityspiirteitä tarkastellaan poliisin tilastoiman rikollisuuden pohjalta. Sen ulkopuolelle jäävät rikokset, joita

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa. Taina Mäntyranta

Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa. Taina Mäntyranta Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa Taina Mäntyranta 12.3.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut (9)

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut (9) Varhaiskasvatuspalvelut 29.9.2016 1(9) LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN SEURANTA AJALLA 1.10.2002 31.3.2016 - YHTEENVETO 1. Lähtökohtia Lasten kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu Nurmijärven kunnassa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU

PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU Ylijohtaja Sami Manninen Oikeusministeriö 2.3.2017 LAINVALMISTELUSTA KESKUSTELLAAN AIKA AJOIN //Hallituksen lakiesitysten tasoon on puututtu tavan takaa sekä eri ministeriöiden

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointi:

Yritysvaikutusten arviointi: Kh 19.10.2015 259 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Sivistyslautakunta 67 08.10.2015 Lasten kotihoidon tuen kuntalisän seuranta ajalla 1.10.2002-31.3.2015 SIVIS 67 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä on

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja :n muuttamisesta PERUSTELUT ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettuun lakiin

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2012

Hovioikeuksien ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni 7 prosenttia vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 10 200 asiaa vuonna, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 12 2007 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Keskitulot 27 390 euroa Helsingissä Pääkaupunkiseudulla yhä enemmän pääomatulon saajia Veroja ja veronluonteisia

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Väestörakenteen muutos vähentää työvoimaa ja työllisten määrää 3 Väestörakenteen muutos vähentää työvoimaa ja työllisten määrää TÄNÄÄN 11:00

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman 1 (5) Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa ja itsekriminointisuoja / KKO:2012:45 / syyttäjän toimenpiteet 1 Johdanto Tässä muistiossa esitetään eräitä toimenpiteitä, joihin syyttäjien tulee tapauskohtaisen

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden tuomio Helsingin käräjäoikeuden tuomio Helsingin hovioikeuden tuomio

Helsingin hovioikeuden tuomio Helsingin käräjäoikeuden tuomio Helsingin hovioikeuden tuomio Kaupunginhallitus 450 31.10.2016 Helsingin hovioikeuden tuomio 20.10.2016 asfalttikartelliasiassa 177/005/2009 KH 450 Valmistelija / lisätiedot: kaupunginlakimies Eero Immonen puh. 040 703 9227 konsernihallinnon

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92 :n MUUTTAMISEKSI

VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92 :n MUUTTAMISEKSI Oikeusministeriö oikeusministeriö@om.f anna-stiina.tarkka@om.f arja.manner@om.f 1 OM 12/41/2016 VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92

Lisätiedot

HE 45/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslakia

HE 45/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslakia HE 45/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi käräjäoikeuslain ja tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslakia siten, että

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

9375/1/15 REV 1 ADD 1 team/ess/vl 1 DPG

9375/1/15 REV 1 ADD 1 team/ess/vl 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2011/0901B (COD) 9375/1/15 REV 1 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: JUR 341 COUR 21 INST 181 CODEC 797 PARLNAT 70

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 30/2003 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2005 10.6.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallituksen poliisiosaston päätös 31.3.2003, jolla

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2016

Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2016 Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2016 Executive raportti Lappeenranta LUONNOS 18.5.2016 2 1 Johdanto Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailun luvut perustuvat kuntien Rapal Oy:lle

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi (HE 324/2014 vp.

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi (HE 324/2014 vp. LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi (HE 324/2014 vp.) Integraatio Lakiehdotukseen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 439/2011 Laki syyttäjälaitoksesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Tieliikenteen lievät rikkomukset ja niiden seuraamukset tieliikennelainsäädäntöä uudistettaessa. Kimmo Kiiski LVM

Tieliikenteen lievät rikkomukset ja niiden seuraamukset tieliikennelainsäädäntöä uudistettaessa. Kimmo Kiiski LVM Tieliikenteen lievät rikkomukset ja niiden seuraamukset tieliikennelainsäädäntöä uudistettaessa Kimmo Kiiski LVM Kokonaisuus osa tieliikenteen kokonaisuudistushanketta Työryhmä on arvioinut pääosin tieliikennelain

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa

metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa 2010 metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa Sisältö ALKUSANAT Alkusanat...3 1. Työsuhderiitojen ratkaiseminen...4 A. Työnantajaliiton

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot