YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009"

Transkriptio

1 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus

2 Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint Korkein oikeus

3 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDON KATSAUS YLEISTÄ KÄRÄJÄOIKEUDET HOVIOIKEUDET KORKEIN OIKEUS TYÖTUOMIOISTUIN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS TOIMINNAN TEHOKKUUS, TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA KÄRÄJÄOIKEUDET HOVIOIKEUDET KORKEIN OIKEUS TYÖTUOMIOISTUIN TOIMINTAMENOT LAATUTYÖ HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI YLEISIÄ NÄKÖKOHTIA KÄRÄJÄOIKEUDET HOVIOIKEUDET KORKEIN OIKEUS TYÖTUOMIOISTUIN

4 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Liite 12 a Liite 12 b Tuomioistuinlaitoksen organisaatio (kaavio) Hovioikeuksien tuomiopiirit (kartta) Käräjäoikeuksien tuomiopiirit kunnittain (kartta) Käräjäoikeuksien tuomiopiirit lukien (kartta) Käräjäoikeuksien asiamäärät ja käsittelyajat vuonna 2009 (taulukko) Hovioikeuksien työtilastot 2009 ja 2008 (taulukko) Käräjäoikeuksiin vuonna 2009 saapuneiden rikosasioiden asiarakenne (taulukko) Käräjäoikeuksiin vuonna 2009 saapuneiden siviiliasioiden asiarakenne (taulukko) Siirtyneiden siviili- ja rikosasioiden määrien kehitys käräjäoikeuk sissa hovioikeuspiireittäin, pl. kiinteistöjen kirjaamisasiat (kaaviot) Käräjäoikeuksissa vireillä olleiden yli 12 kk kestäneiden siviiliasioiden määrä (kaavio) Käräjäoikeuksien käsittelyaikoja (kaaviot) Käräjäoikeuksien käsittelyaikoja , ratkaistut riita-asiat käsittelyaika yli 12 kk, muutos lukumääräisesti ja prosentuaalisesti (kaavio) Käräjäoikeuksien käsittelyaikoja , ratkaistut riita-asiat käsittelyaika yli 12 kk, muutos lukumääräisesti ja prosentuaalisesti (kaavio) Liite 13 a Käräjäoikeuksien käsittelyaikoja , ratkaistut rikosasiat käsittelyaika yli 9 kk, muutos lukumääräisesti ja prosentuaalisesti (kaaviot) 4

5 Liite 13 b Liite 14 Liite 15 Liite 16 Liite 17 a Liite 17 b Liite 18 Liite 19 Liite 20 Liite 21 Liite 22 Liite 23 Käräjäoikeuksien käsittelyaikoja , ratkaistut rikosasiat käsittelyaika yli 9 kk, muutos lukumääräisesti ja prosentuaalisesti (kaaviot) Helsingin käräjäoikeuden viipymisaikatietoja asioista, jotka on ratkaistu ajalla (taulukko) Käsittelyaikajakaumat hovioikeuksissa (kaaviot) Hovioikeuksissa vireillä olleet asiat (taulukko ja kaavio) Korkeimmassa oikeudessa ratkaistut asiat, joissa on ollut kysymys hovioikeuden velvollisuudesta toimittaa pääkäsittely (taulukko) Korkeimmassa oikeudessa ratkaistut asiat, joissa on ollut kysymys hovioikeuden seulontamenettelystä (taulukko) Käräjäoikeuksien työmäärä, henkilötyövuodet, toimintamenot, tuottavuus ja taloudellisuus vuonna 2009 (taulukko) Hovioikeuksien toimintaa kuvaavia tietoja (kaaviot) Hovioikeuksiin saapuneet riita- ja rikosasiat (taulukoita ja kaavioita) Hovioikeuksien työtilastot (taulukko) Hovioikeuksista korkeimpaan oikeuteen saapuneet asiat vuosina (taulukoita ja kaavioita) Korkeimman oikeuden käsittelyaikajakaumat asioissa, joissa myönnetty valituslupa (kaavio) 5

6 6

7 ESIPUHE Käsillä on järjestyksessään viides yleisten tuomioistuinten ja työtuomioistuimen toiminnasta laadittu vuosikertomus. Ensimmäinen vastaava toimintakertomus laadittiin vuoden 2004 toiminnasta. Kertomuksen laatiminen perustuu vuonna 2004 uudistettuun valtion talousarviolainsäädäntöön. Toimintakertomus on laadittu työryhmässä, johon ovat kuuluneet korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo puheenjohtajana, sekä hovioikeudenpresidentit Esko Oikarinen, Antero Palaja, Mikko Könkkölä, Pertti Nieminen, Mikael Krogerus ja Olli Varila, työtuomioistuimen presidentti Pekka Orasmaa, laamannit Ville Konsén, Pekka Laitinen, Eero Takkunen, Ilkka V. Ryynänen, Erkki Hämäläinen, Olli Saunanoja ja Tapani Koppinen. Työryhmän sihteerinä on toiminut hallinnollinen lakimies Hanna Nikkilä. Toimintakertomusta laadittaessa on kuultu käräjäoikeuksia. 7

8 8

9 1 JOHDON KATSAUS 1.1 Yleistä Käräjäoikeuksien toiminnassa taantuman vaikutukset näkyivät vuonna 2009 edelleen asiamäärien voimakkaana kasvuna. Käräjäoikeuksiin saapuneiden rikosja siviiliasioiden yhteismäärä (ilman kiinteistöjä koskevia kirjaamisasioita) kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin viidenneksellä. Siviiliasioiden osalta kasvua oli 28 prosenttia. Rikosasioita sitä vastoin saapui edellistä vuotta vähemmän. Omaisuus- ja talousrikoksia koskevien asioiden määrät olivat kuitenkin kasvussa. Vuodesta 2005 lähtien käräjäoikeuksiin saapuneiden rikos- ja siviiliasioiden yhteismäärä on noussut yhtäjaksoisesti siten, että vuonna 2009 määrä oli yli 70 prosenttia suurempi kuin vuonna Riidattomien velkomusasioiden (ns. summaaristen asioiden) määrä on viiden vuoden ajanjaksolla kasvanut selvästi yli kaksinkertaiseksi. Edellisestä vuodesta niiden määrä nousi kolmanneksella. Myös laajojen riita-asioiden määrä on viime vuosina kasvanut. Valtakunnallisesti niitä saapui kertomusvuonna 16 prosenttia enemmän kuin viisi vuotta aiemmin. Alueelliset erot ovat kuitenkin hyvin suuria, sillä kasvu painottui eteläiseen Suomeen, kun taas Itä- ja Pohjois-Suomessa laajat riita-asiat ovat selvästi vähentyneet. Taantuman myötä yrityksiä koskevien insolvenssiasioiden määrän voimakas nousu on kertomusvuonna jatkunut. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioissa asiamäärien kasvua ei toistaiseksi ole tapahtunut, mutta heikentyvä työllisyyskehitys ja odotettavissa oleva korkotason nousu vielä vallitsevalta poikkeuksellisen alhaiselta tasolta voivat viedä tilannetta huonompaan suuntaan. Ratkaistujen asioiden määrä kasvoi vuonna 2009 edelliseen vuoteen verrattuna huolimatta siitä, että monet käräjäoikeudet olivat organisaatiouudistuksen toimeenpanon vuoksi muutosvaiheessa. Huolestuttavampi kehitys sitä vastoin näkyy siirtyneiden asioiden määrässä. 9

10 Siirtymällä tarkoitetaan vuoden lopussa vireillä olevien asioiden määrää. Kysymys on asioista, joissa ei ole vielä annettu ratkaisua. Koska tuomioistuimiin saapuu asioita jatkuvasti ympäri vuoden, siirtymiä kalenterivuoden vaihtuessa on aina. Siirtymän määrä, sen suhde ratkaisu-kapasiteettiin ja siirtymän ikärakenne sekä näiden muutokset kertovat siitä, onko tuomioistuin yli- tai alikuormitettu ja mikä on muun muassa käsittelyaikoihin vaikuttava kehityksen suunta. Siirtymien tarkastelu on siten tuomioistuinten työtilanteen seurannan kannalta olennaista. Asiamäärien kasvun myötä siirtymät ovat nousseet olennaisesti eli noin viidenneksellä edelliseen vuoteen nähden (kirjaamisasioita lukuun ottamatta). Tässäkin suhteessa alueelliset erot ovat erittäin suuria. Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuksissa siirtymien kasvu oli 37 prosentin luokkaa, kun taas usean muun hovioikeuspiirin käräjäoikeuksissa siirtymien kasvu oli olennaisesti vähäisempää tai olematonta. Vireilläolon keston suhteen siirtymät vaihtelevat samoin erittäin merkittävästi. Ratkaistujen asioiden osalta käräjäoikeudessa yli vuoden kestäneiden asioiden määrä on vuonna 2009 kehittynyt huonompaan suuntaan. Jälleen alueelliset erot ovat merkittäviä. Helsingin käräjäoikeudessa sekä muiden suurten väestökeskusten käräjäoikeuksissa pitkään kestäneitä asioita on selvästi enemmän kuin muualla. Hovioikeuksissa asiamäärien kehityssuunta on viime vuosina ollut aleneva. Taantuman vaikutus asiamäärien kehitykseen ei vuonna 2009 näkynyt erityisen merkittävällä tavalla edes Helsingin hovioikeudessa, missä asiamäärä sinänsä kasvoi muutamalla prosentilla. Kouvolan hovioikeudessa asiamäärä puolestaan aleni 12 prosenttia edellisestä vuodesta. Muissa hovioikeuksissa muutokset olivat vähäisempiä tai olemattomia. Asioiden siirtymä on kasvanut Helsingin hovioikeudessa 12 prosenttia, Kouvolan hovioikeudessa puolestaan alentunut lähes viidenneksellä, mikä liittyy käräjäoikeuksien tuomiopiirimuutoksista johtuneeseen hovioikeuspiirin pienenemiseen. Käsittelyaikojen osalta myönteinen kehitys hovioikeuksissa on jatkunut erityisesti sikäli, että yli vuoden hovioikeuksissa viipyneiden asioiden osuus kaikista ratkaistuista asioista on edelleen pienentynyt. Toisaalta kertomusvuonnakin hovioikeuksissa ratkaistuissa asioissa oli kaikkiaan yli juttua, joiden käsittelyaika hovi- 10

11 oikeudessa oli ollut yli vuoden, ja niistä yli tuhat oli rikosasioita, joissa prosessin ylipitkän kokonaiskeston riski on monen huomioon otettavan instanssin ketjusta johtuen erityisen suuri. Asioiden kokonaiskestot eivät ole tiedossa, mutta on pelättävissä, että tuohon joukkoon sisältyy tapauksia, joissa myös jutun aiemmat vaiheet ovat kestäneet melko pitkään ja joissa rikosprosessin kokonaiskesto ylittää sen, mitä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä pidetään kohtuullisena. Hovioikeuksien välillä on edelleen suuria toiminnallisia eroja. Pääkäsittelyjen osuus rikosasioissa on kokonaistilaston mukaan 37 prosenttia, mutta vaihteluväli on merkittävä eli Helsingin hovioikeuden 43 prosentista Rovaniemen hovioikeuden 28 prosenttiin. Seulontaratkaisujen osuus, joka hovioikeuksien kokonaistilastoissa on vajaat 10 prosenttia, vaihtelee puolestaan 7 prosentista (Helsingin hovioikeus) 19 prosenttiin (Rovaniemen hovioikeus) ja rikosasioissa vajaasta 9 prosentista (Helsingin ja Kouvolan hovioikeudet) 22 prosenttiin (Rovaniemen hovioikeus). Matkakäräjiä on aiempaan tapaan ollut ylivoimaisesti eniten Vaasan hovioikeudessa (284, mikä vastaa 51 prosenttia pääkäsittelyasioista) ja Rovaniemen hovioikeudessa (173, mikä vastaa 57,8 prosenttia pääkäsittelyasioista). Oikeusministeriö on ilmoittanut, että sen tarkoituksena on vuoden 2010 aikana käynnistää hovioikeuksien ja hallinto-oikeuksien rakenteita koskeva selvityshanke. Siinä tullaan tarkastelemaan näiden tuomioistuinten määrää, sijoittumista sekä mahdollisilla uudistuksilla saavutettavia etuja ja niistä mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Kertomusvuonna valmistui Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen selvitys, joka antaa pohjatietoa hovioikeusverkoston rakenteen arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Korkeimmassa oikeudessa työkuormituksessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Saapuneiden asioiden määrä on jonkin verran laskenut. Toisaalta juttukannan sisällöllinen vaativuus on kasvanut. Kertomusvuonna jäsenkapasiteetissa syntynyt vajaus ja tietohallinnon järjestelmien vakavat toimintaongelmat ovat haitanneet toimintaa. Meneillään oleva sukupolvenvaihdos oikeuslaitoksen piirissä ulottaa sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia toimintaan, kun omaa väkeä siirtyy eläkkeelle ja erityisesti esittelijäkunnassa tapahtuu urakiertoa muualla vapautuviin tuomarintehtäviin. 11

12 Yleisten tuomioistuinten henkilöstömäärä on vuonna 2009 hieman kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Lautamiesten käyttöä vähentäneen lainmuutoksen tuottamat säästöt on hallitusohjelman mukaan ollut tarkoitus käyttää pahiten ruuhkautuneiden käräjäoikeuksien vahvistamiseen. Tämä edellyttää tuomarin ja käräjäsihteerin muodostamien työparien lisäämistä. Vuonna 2009 tuomarityövoima on käräjäoikeuksissa lisääntynyt vajaalla 14 henkilötyövuodella. Näistä kuitenkin vain 3 on vakinaisia virkoja ja loput määräaikaisia tehtäviä. Kansliahenkilöstön osalta lisäystä on ollut 12 ja haastemiesten osalta 4 henkilötyövuotta. Notaarien ja käräjäviskaalien määrä on vähentynyt 11 henkilötyövuodella. Lautamiesjärjestelmän muutoksen tuomat säästöt näyttäisivät mahdollistavan ja edellyttävän tähänastista isompaa lisäpanostusta erityisen kuormitetuissa käräjäoikeuksissa. Vaikka vuoteen 2008 verrattuna on tapahtunut yllä kuvattu kehitys, yleisten tuomioistuinten henkilöstön kokonaismäärä on kuitenkin alempi kuin vuonna 2007 ja useana vuonna sitä ennen. Vuodesta 2004 vuoteen 2009 yleisten tuomioistuinten henkilöstömäärä on supistunut 102 henkilötyövuodella (noin 4 prosenttia). Talouden taantumaan liittyvä asiamäärien kasvu on toistaiseksi ilmennyt lähinnä käräjäoikeuksissa. Voidaan olettaa, että taantuman vaikutus tuomioistuinten työmääriin tulee sekä jatkumaan että ulottumaan tähänastista enemmän myös muutoksenhakuasteisiin. Velkomus- ja insolvenssiasioiden lisäksi on odotettavissa vaativampien ja työläämpien riita-asioiden yleistymistä. Esimerkiksi insolvenssiasioihin liittyy usein takaisinsaanti- ja muita riitoja. Talous- ja työmarkkinatilanteen heikentyminen heijastuu myös esimerkiksi työ-, rahoitus- ja muita sopimussuhteita koskeviin riitatilanteisiin. Tällaisten asioiden lukumäärät jäävät olennaisesti pienemmiksi kuin riidattomien velkomusasioiden suuret volyymit, mutta niistä aiheutuva kuormitus ja resurssitarve kohdistuvat ennen muuta lainkäyttöhenkilöstöön. Talouden heikkeneminen on omiaan vaikuttamaan myös talousrikosasioiden määrään, joskin se näkyy tuomioistuimissa suuremmalla viiveellä kuin siviiliasioissa. Jo nyt tiedetään, että talousrikoksia on kasvavassa määrin tullut esitutkintavaiheeseen ja sekin kehitys tullee jatkumaan. Tilanne edellyttää siten edelleenkin tarkkaa seurantaa sekä valmiutta tarvittavien henkilöstöresurssien turvaamiseen ja oikeaan kohdentamiseen, jotta oikeusturvan laatu ja kohtuulliset käsittelyajat pystyttäisiin turvaamaan sekä ruuhkautuminen ja 12

13 henkilöstön ylikuormitus välttämään. Edellä todetuin tavoin siirtymien määrässä ja vireilläoloajoissa tapahtunut kehitys erityisesti suurimpien paikkakuntien käräjäoikeuksissa on tässä suhteessa huolestuttava. Kertomusvuotta on käräjäoikeustasolla leimannut vuoden 2010 alussa voimaan tulleen käräjäoikeusverkoston uudistuksen toimeenpano. Uudistuksessa käräjäoikeuksien lukumäärä puolittui 54:stä 27:ään (käräjäoikeuksien tuomiopiirit vuoden 2009 loppuun, kartta liitteessä 3; tuomiopiirit lukien, kartta liitteessä 4). Samalla kiinteistöjä koskevien kirjaamisasioiden käsittely ja siitä vastaava henkilöstö eli noin 200 ihmistä siirtyi pois käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen. Uusien käräjäoikeuksien päällikköinä toimivat laamannit nimitettiin vuoden 2008 jälkipuoliskolla. Heidän johdollaan käräjäoikeuksissa on suunniteltu ja valmisteltu tulevaa toimintaa laamannien muutosjohtamiskoulutuksessa sovittujen suuntaviivojen mukaan. Siirtymävaihe on pääosin sujunut hyvin ja muutoksen voimaantulo tapahtui ilman sanottavia häiriöitä. Kysymys henkilöstövoimavarojen ja virkojen kohdentamisesta käräjäoikeuksissa on edelleen ajankohtainen. Olennaista on, että kohdentaminen tehdään huolellisesti työmääriä ja jutturakenteita tarkastellen sekä ylipäänsä kestävin objektiivisin perustein ja ottaen huomioon, että etenkin tuomarinvirkojen osalta ratkaisut ovat pitkävaikutteisia. Tähän liittyy myös osaksi vielä ratkaisematta oleva kysymys ns. lautamiessäästöjen käyttämisestä hallitusohjelman mukaisesti pahiten ruuhkautuneiden käräjäoikeuksien vahvistamiseen. Merkittävänä ja käräjäoikeusuudistuksen etujen toteutumista haittaavana ja hidastavana ongelmana ovat toimitilakysymykset. Toimitilaongelmia on tarkemmin käsitelty vuoden 2008 toimintakertomuksessa. Niistä on toistaiseksi pystytty ratkaisemaan vain osa. Edelleen 13 käräjäoikeutta toimii osittain tai kokonaan väliaikaisiksi tarkoitetuissa tiloissa. Kaikkien yleisten tuomioistuinten kannalta tietojärjestelmät kuuluvat olennaisiin ja alati ongelmallisiin toimintaedellytyksiin. Asian ja asiakirjojen hallinnassa sähköisissä järjestelmissä on huomattavia puutteita, jotka ovat olleet esillä myös edellisten vuosien toimintakertomuksissa. Käytössä ei ole kattavasti asiakirjojen tal- 13

14 lentamisen, käsittelyn, siirtämisen, asiakaspalvelun, arkistoinnin ja muiden toimintojen sähköisiä muotoja, joihin nykyinen tietotekniikka antaa mahdollisuuden ja joiden avulla instanssiketjun toimintaa ja seurantaa voitaisiin tehostaa. Asianhallintajärjestelmät ovat vanhentuneet ja aiheuttavat toiminnan katkoksia ja tehottomuutta sekä ylimääräisiä kustannuksia. Kuluneena vuonna epäkohdat ovat osin entisestään kärjistyneet, kun jopa perustoiminnoissa eli asiakirjojen tuotannossa ja tallennuksessa esiintyneet ongelmat ovat aiheuttaneet vakavia ja toistuvia toimintahäiriöitä. Epäkuranttien järjestelmien myötä syntyvät riskit ydintoiminnalle ovat merkittäviä samoin kuin häiriöistä ja häiriöiden hoitamisesta aiheutuvat kustannukset, jotka ovat todellisia, vaikka jäävätkin kustannusseurannan puutteiden vuoksi piiloon. Järjestelmät kaipaavat pikaista uudistamista jo lainkäytön perustyövälineiden toimivuuden kannalta. Lisäksi tietoteknisen perustan jälkeenjääneisyys ja pirstaleisuus on monessakin suhteessa esteenä tai uhkana toimintojen kehittämisen ja uudistamisen kannalta. Asiankäsittelyn seurannan ja työmäärän mittaamista koskevat tarpeet ovat kasvaneet, koska tuottavuudelle on asetettu varsin kovia vaatimuksia. Tulosohjauksen ja vaikuttavuuden kehitystä tulisi voida seurata erilaisin mittarein. Oikeusministeriö asetti joulukuussa 2007 yleisten tuomioistuinten asianhallinnan kehittämistyöryhmän. Sen tavoitteena on ollut kehittää tuomioistuinten asianhallinnan prosessia mm. luomalla mittarit, joiden avulla voidaan arvioida tuomioistuinten työmäärää ja niiden tarvitsemia resursseja. Työryhmän toisena tavoitteena on ollut syyttäjien ja tuomioistuimien asianhallintajärjestelmien kehittäminen kokonaisuutena siten, että tuomioistuimilla olisi käytettävissään toiminnan suunnittelun ja työn kannalta merkitykselliset asiakirjat, eri instanssien välinen päällekkäinen työ poistuisi ja asian käsittelyä voisi seurata instanssista toiseen. Työryhmän työ on juuri päättynyt. Oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asian- ja dokumenttihallinnan kehittämishankkeen. Tätä kertomusta laadittaessa hankkeen rahoitustilanne on kuitenkin epäselvä ja epävarma. 14

15 Henkilöstöasioiden osalta eläkkeelle siirtymisten aiheuttama sukupolvenvaihdos on kasvavana haasteena myös yleisissä tuomioistuimissa. Eläkkeelle jääviltä vapautuvien tehtävien siirtyessä nuoremmille vaikutukset ketjuuntuvat, mikä merkitsee henkilöstön vaihtuvuuden lisääntymistä kauttaaltaan kaikissa oikeusasteissa ja kaikissa henkilöstöryhmissä. Henkilövaihdokset sekä rekrytointien ja perehdyttämisen vaatima aika ja voimavarat vaikuttavat toimintaan monin tavoin. Palkkausasioiden suhteen tuli kevään 2009 virkaehtoneuvottelujen yhteydessä esiin merkittävä epäkohta, joka liittyy tuomareita koskevien niin sanottujen kuoppakorotusten kohdentamismenettelyyn. Virkaehtosopimusjärjestelmän puitteissa voidaan järjestellä tuomareiden palkkaustasoon ja palkkausrakenteeseen liittyviä kysymyksiä. Virkaehtosopimuksen toimeenpanossa ongelma on kuitenkin syntynyt siitä, että oikeusministeriö on kohdentaessaan palkkausluokan korotukset tuomioistuimiin antanut samalla ohjeen niiden kohdentamisesta yksilötasolla sisäisen virkaiän mukaan. Yksittäisiin henkilöihin kohdentuva palkkausluokan korotus on virkaylennystä vastaava toimi. Tällainen menettely merkitsee näin ollen sitä, että toimeenpanovallan hallinnollisella toimella on puututtu tuomareita koskevaan asiaan, jonka tulee määräytyä nimitysjärjestelmän kautta ja nimitysperusteita soveltaen. Ongelma on sekä valtiosäännön kannalta että asialliselta kannalta vakavana pidettävä, koska mainitunlaisilla toimilla sivuutetaan niin menettelyn kuin ratkaisuperusteidenkin osalta perustuslakiin ja tuomareiden nimittämistä koskevaan lainsäädäntöön nojautuva järjestelmä. Estettä palkkausluokan korotusten toimeenpanemiseksi virkojen perustamista ja täyttämistä koskevassa järjestyksessä ei kuitenkaan ole. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on käsitellessään hallituksen toimenpidekertomusta vuodelta 2008 ottanut tarkastelun kohteeksi erityisesti oikeudenkäyntien viivästymisen. Valiokunta on syksyllä 2009 saanut asiaa koskevia selvityksiä oikeusministeriöltä, korkeimmalta oikeudelta, valtakunnansyyttäjänvirastolta sekä Suomen Asianajajaliitolta. Laatimassaan mietinnössä (PeVM 1/2010 vp) perustuslakivaliokunta edellyttää, että oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö esittävät lainsäädäntöuudistuksista, määrärahatarpeista ja muista toimenpiteistä kokonaissuunnitelman ja että yksittäisten hankkeiden yhteydessä tuodaan esille niiden merkitys kokonaisuuden kannalta. 15

16 Perustuslakivaliokunta on samalla pitänyt tarpeellisena myös tuomioistuinten keskushallinnon uudistamisen valmistelua sellaisten vaihtoehtojen pohjalta, jotka turvaavat tuomioistuinten riippumattomuuden ja edistävät perustuslain ja ihmisoikeussopimusten takaamaa oikeusturvaa. Tuomioistuinlaitoksen toimintaan kohdistuvat erittäin korkeat ja sitovat vaatimukset. Tämä edellyttää, että myös keskushallinto on rakenteellisesti ja toiminnallisesti vahva sekä ammatillisesti korkeatasoinen. Olennaista on, että keskushallinnon järjestäminen etenee ja toteutuu tavalla, joka todellisuudessa turvaa uudistukselle asetettavat tavoitteet ja palvelee nimenomaan niitä päämääriä. 16

17 1.2 Käräjäoikeudet Käräjäoikeuksien toimintaan vuoden 2009 aikana on leimallisesti vaikuttanut voimaan tullut käräjäoikeusverkoston uudistus. Vuoden aikana kaikissa yhdistyvissä käräjäoikeuksissa valmistauduttiin uudistukseen monin tavoin. Yhteistyössä suunniteltiin uuden käräjäoikeuden toimintaa ja lakkautuneissa virastoissa samanaikaisesti lopetettiin toimintaa ja varauduttiin muuttoon. Tämän lisäksi hoidettiin kiinteistöasioiden siirto maanmittauslaitokseen. Koko tämä uudistus ja siihen liittyvä muutostyö vaikuttivat olennaisesti käräjäoikeuksien toimintaan ja myös tulokseen. Tällaisen laajan organisaatiouudistuksen yhteydessä organisatoristen muutosten lisäksi tapahtuu myös merkittäviä yksityistä työntekijää koskevia muutoksia, joiden vaikutus koko toimintaan tahtoo aina jäädä huomaamatta. Työpaikan, työympäristön ja tehtävien muutos vaikuttavat merkittävästi yksittäisen työtekijän motivaation ja työkykyyn. Tämä muutostilanne ja sen vaikutukset on tärkeä huomata arvioitaessa käräjäoikeuksien toimintaa kokonaisuudessaan. Tulostavoitteiksi käräjäoikeuksille vuodelle 2009 asetettiin asiaa ja ratkaistavien asioiden määrän tavoitteeksi asiaa. Tarkasteluvuoden aikana käräjäoikeuksiin saapui kuitenkin yhteensä asiaa, joka on noin arvioitua enemmän ja 6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (käräjäoikeuksien asiamäärät ja käsittelyajat 2009, liite 5). Asioita ratkaistiin kaikkiaan , joka on noin asiaa arvioitua ja 4 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Henkilötyövuosimäärä kasvoi 18 henkilötyövuodella, joka on vain vajaa 1 prosentti enemmän kuin edellisenä vuonna. Näillä luvuilla arvioiden vuoden 2009 aikana saavutettiin asetetut tulostavoitteet kirkkaasti ja saavutettiin edellistä vuotta parempi tulos. Nämä luvut merkitsevät myös sitä, että töitä tehtiin enemmän. Tästä huolimatta vuoden lopussa ratkaisematta olleiden asioiden määrä kasvoi 17 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tähän tulokseen vaikuttaa edellä selostettu muutostilanne ja saapuneiden asioiden määrää ennakoitua suurempi kasvu. Tulosta arvioitaessa pelkät työmäärät näyttävät johtavan siihen, että käräjäoikeuksien ruuhkautumisen riski on ilmeinen. Työtapoja kehittämällä tai työtehoja li- 17

18 säämällä ei pelkästään ruuhkautumisvaaraa voida enää välttää. Toteutetut rakenteelliset uudistukset vaikuttavat tulokseen vasta sitten, kun uusien käräjäoikeuksien toiminta on vakiintunut. Vuoden 2008 aikana alkanut talouselämän taantuma näkyi myös käräjäoikeuksien toiminnassa. Jo edellisien vuosien aikana alkanut summaaristen asioiden määrän kasvu jatkui edelleen voimakkaana. Vuoden aikana saapui käräjäoikeuksiin summaarista asiaa, kun vastaava luku esim. vuonna 2007 oli vain asiaa, joka senkin oli noin asiaa enemmän kuin sitä edellisenä vuonna Karkeasti voidaan laskea, että vuodesta 2006 eli neljän vuoden aikana summaaristen asioiden määrä on kaksinkertaistunut. Viime vuodesta kasvua on ollut 35 prosenttia. Tämän kehityksen aiheuttama työmäärän lisäys ei kuitenkaan ole suoraan vaikuttanut toimistohenkilökunnan tai haastemiesten määrään, vaan kasvun aiheuttama lisätyö on pääosin hoidettu sisäisin tehtäväsiirroin ja työtapoja kehittämällä. Konkurssihakemuksia jätettiin vuonna 2009 edellistä vuotta 23 prosenttia enemmän eli asiaa. Yrityssaneerausten määrä kasvoi vuodesta 2008 yhteensä 69 prosentilla velkajärjestelyjen määrän pysyessä vuoden 2008 tasolla. Oletettavaa on, että yksityishenkilöitä koskevissa summaarisissa asioissa näkyvä velkaantuminen heijastuu velkajärjestelyasioihin tietyllä viiveellä ja näkyy vasta vuosien 2010 jälkeisissä luvuissa. Taloudellinen tilanne näkyy myös laajojen riita-asioiden määrän kasvuna, sillä vuoden 2009 aikana käräjäoikeuksiin saapui laajaa riita-asiaa eli 4 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Rikosasioiden osalta saapuneiden ja ratkaistujen asioiden määrissä tapahtuneet muutokset ovat olleet tasaisempia. Vuosien aikana rikosasioiden määrä väheni, kun taas vuonna 2008 saapuneiden asioiden määrä kasvoi. Viimeisen vuoden aikana saapuneiden asioiden määrä on taas vähentynyt niin, että vuonna 2009 saapui asiaa, joka on edelliseen vuoteen verrattuna asiaa eli 6,8 prosenttia vähemmän, mutta vastaa vuoden 2007 tasoa. Rikosasioita ratkaistiin viime vuoden aikana eli 663 asiaa enemmän kuin saapui. Kirjallista menettelyä käyttäen rikosasioista on koko maassa ratkaistu 34,7 prosenttia kaikista rikosasioista. Käräjäoikeuksittain vaihteluväli on ollut 52,5 prosentista 17,4 prosenttiin. 18

19 Kiinteistöasioiden osalta saapuneiden asioiden määrä aleni edelleen lähinnä taloudellisen kehityksen vaikutuksista johtuen. Kasvaneesta työmäärästä huolimatta käsittelyajat ovat pysyneet kutakuinkin entisellä tasolla. Kaikkien riita-asioiden käsittelyaika on pidentynyt 0,2 kuukaudella ja rikosasioiden 0,1 kuukaudella. Laajojen riita-asioiden keskimääräinen käsittelyaika on ollut 8.2 kuukautta, summaaristen asioiden 2,2 ja velkajärjestelyasioiden 5,4 kuukautta. Vuoden 2009 alussa voimaantullut, rikosasioiden ratkaisukokoonpanoa koskeva oikeudenkäymiskaaren muutos vähensi lautamiesten käyttöä käräjäoikeuksissa merkittävästi. Tästä oli seurauksena lautamieskulujen selvä säästö. Hallitusohjelman mukaan näin saadut säästöt tulee käyttää pahinten ruuhkautuneiden käräjäoikeuksien toimintaedellytysten parantamiseksi. Tämän hetkisen tiedon mukaan vuoden 2009 saadut säästöt ovat arviolta vajaat 3 miljoonaa euroa. Tällä summalla saatavalla lisähenkilöstön määrällä korjattaisiin käräjäoikeuksien työtilannetta merkittävästi. Käräjäoikeusverkoston uudistus luo hyvät edellytykset entistä tehokkaammalle, laadukkaammalle ja joutuisammalle asioiden käsittelylle, mikä on perusta oikeusturvan toteutumiselle yleisissä tuomioistuimissa ja uudistus luo edellytykset oikeudenkäytön painopisteen siirtymiseen yhä enemmän käräjäoikeuksiin. Kuinka hyvin uudistuksen tavoitteet toteutuvat ja näkyvät käytännön tuloksina, selviää vasta muutaman lähivuoden aikana. Kuluva vuosi 2010 on uusien käräjäoikeuksien toiminnan vakiintumisen aikaa. Uudistuksella tavoitellut tulokset toteutuvat vasta sitten, kun kaikkien käräjäoikeuksien toiminta on keskitetty ja määräaikaisista kanslioista on päästy eroon. Käräjäoikeuksien toiminnan kannalta asianmukaiset toimitilat ovat välttämättömiä. Organisaatiouudistus on toteutettu olemassa olevin tiloin. Tämä merkitsee sitä, että monet käräjäoikeudet joutuvat todennäköisesti vuosikausia toiminaan useassa, enimmillään jopa viidessä kansliassa. Tämä on omiaan heikentämään toiminnan tehokkuutta, yhdenmukaisuutta ja taloudellisuutta ja vaikeuttaa henkilökunnan viihtyvyyttä sekä johtamista. 19

20 Vakavia toimitilaongelmia on edelleen eräillä paikkakunnilla. Tiedossa oleviin ongelmiin ei ole käräjäoikeuksien vaatimuksista huolimatta puututtu vakavasti tai riittävän ajoissa. Toimitiloissa olevat rakenteelliset ongelmat ovat ainakin Joensuussa ja Lappeenrannassa johtaneet siihen, että tilat ovat osoittautuneet käyttökelvottomiksi ja käräjäoikeudet ovat joutuneet muuttamaan väistötiloihin. Tällaiset toimitilat eivät täytä oikeusvaltiolta edellytettäviä vaatimuksia. Nykyaikaisen käräjäoikeuden toiminnan kannalta toimivat tietojärjestelmät ovat avainasemassa. Käräjäoikeuksien johtamisen kannalta oikea ja ajantasainen tieto yksikön toiminnasta ja yksittäisen ratkaisijan työtilanteesta on välttämätöntä. Tässä suhteessa on tapahtunut myönteistä kehitystä, mutta edelleen seurantajärjestelmiä tulee kehittää. Tätäkin tärkeämpää on pitää jokaisen työntekijän käytössä olevat järjestelmät toimivina ja käyttövarmoina. Erityisesti olisi syytä kehittää sähköisen asioinnin yhteensopivuutta esim. asianajajien käyttämiin järjestelmiin, niin, että yhteensopivaa asiakirjaliikennettä voitaisiin käyttää huomattavasti nykyistä enemmän. Sakari- ja Tuomas-järjestelmien asiakirjat ovat edelleen kankeita käyttää. Erityisesti tuomiolauselmajärjestelmä on jo vanhanaikainen ja käyttäjälle kovin hankala. Vaikka useiden käräjäoikeuksien kohdalla saapuneiden asioiden kokonaismäärässä ei tapahtunut, summaaristen asioiden kasvu pois lukien, suuriakaan muutoksia, käräjäoikeuskohtaiset luvut poikkeavat huomattavasti toisistaan. Saapuneiden asioiden määrä ei välttämättä kuvaa käräjäoikeuden työtilannetta, vaan siihen vaikuttaa myös juttujen laatu ja laajuus. Käräjäoikeuksien työtilanne saattaa vaihdella vuoden aikanakin. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että käytettävissä olevat niukat resurssit voitaisiin jakaa joustavasti ja oikein sinne, missä niitä todella tarvitaan. Tämä edellyttää entistä tarkempaa tietoa käräjäoikeuksien toiminnasta ja työmääristä. Tässä suhteessa on välttämätöntä edelleen kehittää työmäärien seurantaa ja niitä koskevia mittareita. Tähän on hyvät edellytykset asiaa pohtivan työryhmän mietinnön valmistuttua. Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa oli kertomusvuonna voimassa neljättä vuotta. Yleinen havainto on, että laki ei toimi sillä tavoin, kuin sitä laadittaessa oletettiin. Edelleen saapuu erittäin vähän hakemuksia, joissa sovittelun aloittamista pyydetään suoraan. Yleisempää sen sijaan on, että vireillä olevassa asiassa pyydetään sovittelun aloittamista erityisesti, jos tuomari tätä eh- 20

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2010

Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2010 Hovioikeudet ratkaisivat 11 300 asiaa vuonna 2010, mikä on likimain yhtä paljon kuin

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2009

Hovioikeuksien ratkaisut 2009 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2009 Hovioikeuksissa ratkaistiin 11 300 asiaa vuonna 2009 Hovioikeudet ratkaisivat 11 264 asiaa vuonna 2009, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi 27.9.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 254 823 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista

Lisätiedot

Saapuneet asiat

Saapuneet asiat LIITE 1 Taulukko 1 Hovioikeuksiin saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2007-2011 Saapuneet asiat 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Helsingin hovioikeus 3 509 3 460 3 572 3 355 3 407 Itä-Suomen hovioikeus

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Tuomioistuinten

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2011

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2011 Oikeus 0 Korkeimman oikeuden ratkaisut 0 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 00 asiaa vuonna 0 Korkein oikeus ratkaisi vuonna 0 kaikkiaan asiaa, mikä on asiaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin osa, 0,

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 246 138 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista

Lisätiedot

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010)

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Helsinki, 27.9.2012 Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B 00120 Helsinki Oikeusministeriö PL 25 00023 Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Lausuntonaan oikeusministeriön luonnokseen Hallituksen

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 18/2011 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 18/2011 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 Edita Prima Oy, Helsinki 2011 25.3..2011 Julkaisun

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 81/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 0 Korkeimman oikeuden ratkaisut 00 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 00 asiaa vuonna 00 Korkein oikeus ratkaisi vuonna 00 kaikkiaan asiaa, mikä on 0 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2011

Hovioikeuksien ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni hieman vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 11 000 asiaa vuonna, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet MUISTIO Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS Rakennemuutoksen yleiset perusteet Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa on todettu, että riittävän

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pieneni hieman Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 63 600 rikosoikeudellista

Lisätiedot

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN 1 HELSINGIN HOVIOIKEUS Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 0103640500, Telefax 0103640512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi 16.6.2010 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 1 (5) ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS Kuopio 16.6.2014 Nro 48 Oikeusministeriölle Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 Asia: Lausunto tuomioistuinlakia valmistelleen työryhmän

Lisätiedot

Päätös. Laki. käräjäoikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. käräjäoikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 240/2009 vp Hallituksen esitys käräjäoikeuslain sekä eräiden käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa koskevien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Syyttäjäntoimeen ja syyttäjälaitokseen on kohdistunut 1990-luvulla monia sekä organisatorisia että toiminnan sisältöä koskevia uudistuksia.

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 200 asiaa vuonna 2010 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 kaikkiaan

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 257 326 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista

Lisätiedot

1. Lausunto hovioikeuksien näkökulmasta

1. Lausunto hovioikeuksien näkökulmasta ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS Presidentti Pertti Nieminen Hovioikeudenneuvos Marja-Leena Honkanen Kuopio 25.9.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012 Paavo Autere Lakimies Apteekkilupavalituksia koskeva esitys Esityksessä käsittelen Apteekkiluvan myöntämisen perusteita Lupavalitukseen

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 3 700 asiaa vuonna 2008 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan

Lisätiedot

Käräjänotaarin harjoittelusuunnitelma Lapin käräjäoikeudessa

Käräjänotaarin harjoittelusuunnitelma Lapin käräjäoikeudessa Käräjänotaarin harjoittelusuunnitelma Lapin käräjäoikeudessa TAVOITTEET 1.1 Jatkokoulutus Tuomioistuinharjoittelun päätarkoituksena käräjäoikeudessa on oikeustieteen kandidaatin/maisterin tutkinnon jälkeinen

Lisätiedot

Erityistuomioistuimet 2008

Erityistuomioistuimet 2008 Oikeus 009 Erityistuomioistuimet 008 Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuonna 008 Vuonna 008 vakuutusoikeuteen saapui uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 3 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutusoikeus

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 400 asiaa vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2008 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

II RIKOLLISUUSKEHITYS

II RIKOLLISUUSKEHITYS II RIKOLLISUUSKEHITYS A Rikoslajit 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys Rikollisuuden rakennetta ja kehitystä tarkastellaan seuraavassa poliisin tilastoiman rikollisuuden pohjalta. Ulkopuolelle jäävät rikokset,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o käräjäoikeuslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o käräjäoikeuslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1751 1764 SISÄLLYS N:o Sivu 1751 käräjäoikeuslain muuttamisesta... 7347 1752 osakeyhtiölain 18 ja 24 luvun muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14 Liite 1 Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus hoitaa TE-keskukselle kuuluvat tehtävät Ahvenanmaalla Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus hoitaa myös Pirkanmaan asiat eli alueet 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä YLEINEN OHJE VKS:2013:1 Dnro 47/31/12 Annettu 28.12.2012 Voimassa 1.1.2013 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2009:2 Sisällysluettelo...3 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

VASTAUS VALIOKUNNAN SELVITYSPYYNTÖÖN

VASTAUS VALIOKUNNAN SELVITYSPYYNTÖÖN SELVITYS Oikeushallinto-osasto Hallitussihteeri Jennimari Huovinen 10.3.2017 OM 3/31/2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle VASTAUS VALIOKUNNAN SELVITYSPYYNTÖÖN 3.3.2017 Summaaristen asioiden käsittelyn kehittämishanke

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo TOIMIN TAYM PÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2008... 4... LAIN KÄYTTÖTOIMIN

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja 1 Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja Aika ja paikka Keskiviikko 20.2.2013 videoneuvotteluna Oulun käräjäoikeus - Lapin käräjäoikeus - Kemi-Tornion

Lisätiedot

Pyydettynä lausuntona Tuomariliitto esittää kunnioittavasti seuraavaa.

Pyydettynä lausuntona Tuomariliitto esittää kunnioittavasti seuraavaa. Suomen Tuomariliitto Finlands Domareförbund ry OIKEUSMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto käsittely- ja oikeusastejärjestyksen muuttamista rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta

Lisätiedot

HE 7/2016 vp eduskunnalle tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

HE 7/2016 vp eduskunnalle tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi Mikko Könkkölä 30.3.2016 HE 7/2016 vp eduskunnalle tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi Perustuslakivaliokunta Lakivaliokunta on kirjeellään perustuslakivaliokunnalle 9.3.2016 pyytänyt

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Dnro 52/03/11 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2012

Hovioikeuksien ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni 7 prosenttia vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 10 200 asiaa vuonna, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti

rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti Toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Johdon katsaus 3 Toimintavuosi 2013 3 Rovaniemen hovioikeuden tuloksista 3 Muutoksenhakualttius ja käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jennimari Huovinen OM 7/021/2010 HOVI- JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUKSEN EDELLYTTÄMÄT ASETUSMUUTOKSET

Ylitarkastaja Jennimari Huovinen OM 7/021/2010 HOVI- JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUKSEN EDELLYTTÄMÄT ASETUSMUUTOKSET OIKEUSMINISTERIÖ Yhteenveto Ylitarkastaja Jennimari Huovinen 4.4.2013 OM 7/021/2010 HOVI- JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUKSEN EDELLYTTÄMÄT ASETUSMUUTOKSET LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 1 Johdanto Yleistä Pyydetyt

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa

HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa 25.1.2013 Ylituomari Heikki Jukarainen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Asiakasnäkökulma Hallinto-oikeuksien olisi syytä kiinnittää

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Agenda Konfliktin ratkaisuun liittyviä kysymyksiä Tuomioistuinsovittelu Yleiset tuomioistuimet Välimiesmenettelyt

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2011

Velkajärjestelyt 2011 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2011 Vuoden 2011 aikana loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2011 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun

Lisätiedot

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 1. Laatuhankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanke aloitettiin

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2004... 3 LAINKÄYTTÖTOIMINTA... 4

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Oikeustapauksia verkossa

Oikeustapauksia verkossa Oikeustapauksia verkossa Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio Eduskunnan kirjasto 10.3.2015 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistumet Kuinka löydän näiden

Lisätiedot

Asia: Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

Asia: Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Asia: Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 OIKEUSVALTIO JA TODELLISUUS Riippumattoman tuomioistuinviraston perustamista on kiirehdittävä

Lisätiedot

Selvityksistä ilmenee, että huomattava osa tuomareista ja esittelijöistä on jo pitkään tehnyt viikoittain yli 40 työtuntia.

Selvityksistä ilmenee, että huomattava osa tuomareista ja esittelijöistä on jo pitkään tehnyt viikoittain yli 40 työtuntia. Suomen tuomariliiton - Finlands domareförbund ry:n lausunto eduskunnan sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssitarpeita arvioivalle parlamentaariselle työryhmälle 13.1.2015 Lausuntopyyntö SM037:00/2014

Lisätiedot

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu?

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Riidanratkaisu Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Technopolis / Amica Smarthouse 4.10.2013 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy LÄHTÖKOHTA SOPIMISEEN 2 PÄÄSÄÄNTÖ:

Lisätiedot

II RIKOSLAJIT. 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys. Reino Sirén

II RIKOSLAJIT. 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys. Reino Sirén II RIKOSLAJIT 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys Seuraavassa rikollisuuden rakennetta ja kehityspiirteitä tarkastellaan poliisin tilastoiman rikollisuuden pohjalta. Sen ulkopuolelle jäävät rikokset, joita

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 68/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi käräjäoikeuslain 17 :n ja kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslain säännöstä käräjäviskaalin

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 5/ (2)

LAUSUNTOPYYNTÖ 5/ (2) LAUSUNTOPYYNTÖ 5/2017 1 (2) OULUN KÄRÄJÄOIKEUS 24.1.2017 OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIOPIIRIN KUNNAT Asia Lautamiesten lukumäärä Oikeusministeriö on pyytänyt Oulun käräjäoikeudelta esitystä lautamiesten lukumäärästä

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot