ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2011 KANSANTALOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2011 KANSANTALOUS"

Transkriptio

1 ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2011 KANSANTALOUS

2 Ennakkoharjoittelutehtävät 2011 / Kansantalous (1) Luku 1 / Mitä taloustiede on? 1) Mitkä ovat kirjan mukaan talouden perustekijöitä? (s.8) 2) Mitä tarkoittaa ekonometria? (s.10) Luku 2 / Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta 3) Kaiken taloudellisen toiminnan lopullisena tarkoituksena on. (s.14) 4) Mitkä ovat tuotannontekijöiden lajit? (s.15) 1) 2) 3) 5) T / E : Kaikki tehokkaat tuotantoyhdistelmät sijaitsevat tuotantomahdollisuuksien käyrällä tai tämän käyrän sisäpuolella. (s.18) 6) Mikä on vapaa-ajan vaihtoehtoiskustannus? (s.21) 7) T / E : Absoluuttinen etu selittää osan erikoistumista. (s.23) 8) Suhteellinen etu jonkin hyödykkeen tuottamisessa on sillä tuottajalla, jolla on vaihtoehtoiskustannukset. (s.26) Luku 3 / Markkinatalouden rakenne 9) Yksinkertainen kansantalouden kiertokulkukaavio sisältää kahdenlaiset markkinat. Mitkä nämä ovat? (s.28) 1) 2) 10) T / E : Viime aikoina monien pankkikeskeisten maiden rahoitusjärjestelmät ovat kehittyneet angloamerikkalaiseen suuntaan. (s.31)

3 11) Mitkä ovat hintojen kolme tehtävää? (s.33-34) (2) 1) 2) 3) 12) Täydellisen kilpailun ehtojen mukaan ostajia ja myyjiä on, ja kunkin markkinaosuus on. (s.37) Luku 4 / Hyödykemarkkinat 13) Mitä tarkoitetaan käsitteellä rajahyöty? (s.40) 14) T / E : Rajahyötykäyrä on samalla kuluttajan (yksilöllinen) kysyntäkäyrä. (s.41) 15) Mitä tarkoittaa käsite rajatulo? (s.45) 16) Mitä tarkoittaa käsite rajakustannus? (s.45) 17) Täydellisen kilpailun oloissa yritys saavuttaa mahdollisimman suuren voiton, mikäli se tuottaa määrän, jolla. (s.46) 18) T / E : Oikealle nouseva kokonaiskustannuskäyrä = yrityksen tarjontakäyrä. (s.46) 19) T / E : Kun tuotteen hinta markkinoilla ylittää tasapainohinnan, on kyseessä ns. ylitarjonta. (s.49-50) 20) T / E : Jos hyödyke on inferiorinen, niin kuluttajien tulojen kasvu saa aikaan kysyntäkäyrän siirtymisen oikealle. (s.53) 21) Mitä tarkoittaa ns. ceteris paribus periaate? (s.56)

4 (3) 22) Kysynnän hintajousto = (s.57) 23) Kun kysyntäkäyrä on hyvin jyrkkä, niin kysyntä on. (s.58) 24) Hyödykkeeseen käytetyn rahamäärän suhteellinen muutos on suhteellisen muutoksen ja suhteellisen muutoksen. (s.58) 25) Kysyntäsuoralla jouston itseisarvo on suuri silloin, kun hinta on ja kysytty määrä on. (s.59) 26) Kysynnän tulojousto = (s.60) 27) T / E : Ns. välttämättömyyshyödykkeiden tulojousto on pieni. (s.61) 28) Kysynnän tulojousto on talouden keskeisiä selittäjiä. (s.61) 29) Miten määritellään kysynnän ristijousto? (s.61) 30) Jos ristijousto on suuri, kyseiset hyödykkeet ovat lähes. (s.61) 31) T / E : Toisiaan täydentävien hyödykkeiden (eli komplementtien) ristijousto on positiivinen. (s.61) 32) Valtio on kiinnostunut sellaisten hyödykkeiden verottamisesta, joiden kysyntä on. (s.62) 33) Kuluttaja saa tarpeensa mahdollisimman hyvin tyydytetyksi, kun hän ostaa tiettyä tuotetta sen verran, että vastaa hyödykkeen. (s.62) 34) Yritys maksimoi voittonsa valitsemalla tuottamansa hyödykemäärän siten, että tuotannon vastaa markkinoilla vallitsevaa. (s.62)

5 Luku 5 / Yrityksen teoria (4) 35) Miten tuotantopanokset luokitellaan? (s.68) 1) 2) 3) 4) 36) Mitä tuotantofunktion Q = F(L, K, M) symbolit L, K, M ja Q tarkoittavat? (s.68) L = K = M = Q = 37) Mitä tarkoittaa ns. alenevan / vähenevän rajatuotoksen laki? (s.70) 38) Työn tuottavuus =. (s.70) 39) Miten työn tehokkuutta mitataan? (s.70) 40) T / E : Työn tuottavuus kasvaa, kun työpanoksen määrää lisätään. (s.71) 41) Mitkä ovat keskeiset tuottavuuden kasvun lähteet? (s.71) 1) 2) 42) T / E : Tuotannon yksikkökustannukset nousevat ensin tuotannon määrän kasvaessa, mutta kääntyvät lopulta yleensä laskuun. (s.75) 43) Tuotannon rajakustannukset tuotetun määrän noustessa. (s.75)

6 44) Mikä on yrityksen voiton maksimointiehto? (s.75 ym.) (5) 45) Pitkällä aikavälillä kaikki yrityksen tuotannontekijät ja kustannukset ovat. (s.77) 46) T / E : Täydellisessä kilpailussa kaikilla aloilla ansaitaan pitkällä aikavälillä yhtä suuria voittoja. (s.77) 47) Suurtuotannon kustannuseduista syntyvää monopolia kutsutaan usein monopoliksi. (s.78) 48) T / E : Monopolille rajatulo on pienempi kuin myyntihinta. (s.79) 49) Jos monopolin kysyntäkäyrän yhtälö on muotoa P = a bx, niin mikä on vastaavan rajatulokäyrän (rajatulosuoran) kulmakerroin? (s.81) 50) Hinnan ja rajakustannusten eroa voidaan käyttää ns. mittarina. (s.81-82) 51) T / E : Monopoli tuottaa liian paljon yhteiskunnan kokonaisedun kannalta. (s.83) 52) T / E : Kartellit ovat kiellettyjä muun muassa Suomessa ja muissa EU-maissa. (s.84) 53) T / E : Oligopoliyrityksen käyttäytymistä voi kuvata hinnan etsimiseksi. (s.86) 54) Duopolin tapauksessa päädytään tilanteeseen, jossa molempien tuottajien kannattaa asettaa hinta. (s.87) 55) Monopolistisessa kilpailussa yritykset ovat, ja eri valmistajien tuotteet ovat. (s.88) 56) Yksittäisen yrityksen aikaansaama arvonlisäys lasketaan vähentämällä eli myyntituloista tuotannossa käytettyjen arvo. (s.89) 57) Mihin tietyn toimialan tai koko kansantalouden arvonlisäys on käytettävissä? (s.89) 58) Miten määritellään yksikkötyökustannukset? (s.89)

7 59) Hintakilpailukyky on sitä parempi, mitä on palkkataso, (6) tai mitä on työn keskimääräinen tuottavuus. (s.89) 60) Millä ehdolla palkkojen osuus tuotoksen arvosta säilyy muuttumattomana? (s.89) 61) Millainen monopolisoitumisen muoto on hyväksi sekä yritykselle itselleen että koko yhteiskunnalle? (s.90) Luku 6 / Tuotannontekijämarkkinat 62) Mistä seikoista työn kysyntä aiheutuu? (s.93) 1) 2) 63) T / E : Työn kysyntäkäyrä määräytyy työpanoksen perusteella. (s.93) 64) Työn kysyntäkäyrä on oikealle. (s.94) 65) Mikä on työstä saadun palkan vaihtoehtoiskustannus? (s.95) 66) T / E : Työn tarjonta on käytännössä melko joustavaa palkan suhteen. (s.95) 67) Kun yksittäisten taloudenpitäjien päätöksiin perustuva työn kysyntä ja tarjonta määräävät sekä työllisyyden että palkkatason, on kyseessä työmarkkinoiden malli. (s.95) 68) T / E : Kilpailullisilla markkinoilla esiintyy yrityskohtaisia palkkaeroja. (s.96) 69) Mitkä ovat palkkaerojen syyt kilpailullisilla työmarkkinoilla? (s.96) 1) 2) 70) Mikä on yleisesti jonkin varallisuuskohteen hinta? (s.98)

8 71) Mikä on rahoitusmarkkinoiden tehtävä kansantaloudessa? (s.99) (7) 72) Kun korkotaso laskee, rahoituksen kysyntä ja tarjonta. (s.100) 73) Mitkä ovat pankin vastaavien (eli varojen) keskeiset erät? (s.102) 1) 2) 3) 74) T / E : Pankin vastattavien (eli velkojen) keskeiset erät ovat: Oma pääoma sekä asiakkaiden talletukset. (s.102) 75) Suomessa ns. talletussuoja on euroa. (s.103) 76) T / E : Euribor ja eonia ovat viitekorkoja, joilla pankit tarjoutuvat lainaamaan vakuuksia vastaan rahaa toisilleen euromääräisillä rahamarkkinoilla. (s.103) 77) Lyhyiden, yön yli luottojen toteutunut, painotettu keskikorko on nimeltään. (s.103) 78) Euribor-korkoja vastaavia, vakuudellisten lainojen korkoja ovat ns.. (s.103) 79) T / E : Korkojen yleisestä tasosta on kirjan mukaan vaikea päätellä mitään rahoitusmarkkinoilla mahdollisesti kytevistä kriiseistä. (s.104) 80) Em. tehtävään sopii paremmin euribor- ja eurepo-korkojen. (s.104) 81) Mitä tarkoitetaan ns. löyhän moraalin eli moraalikadon (moral hazard) ongelmalla? (s.105) 82) Suomen kansantalouden kokonaisveroaste on noin prosenttia. (s.106)

9 Luku 7 / Julkistalous (8) 83) Mitä tarkoittavat instituutiot? (s.106) 84) T / E : Ns. sosiaalinen eli yhteiskunnallinen pääoma korostaa virallisten instituutioiden merkitystä. (s.108) 85) Mitkä ovat markkinoiden tehottomuuden keskeiset syyt? (s.108) 1) 2) 3) 4) 5) 86) T / E : Jos kilpailu puuttuu, niin markkinat toimivat tehottomasti, koska tällöin hyödykkeen hinta on suurempi kuin yrityksen rajakustannus. (s.109) 87) T / E : Jos hyödykkeen kysyntä on joustavaa, niin suurempi osa hyödykkeelle asetetusta verosta jää ostajien maksettavaksi. (s.111) 88) Ulkoisvaikutuksilla tarkoitetaan tilannetta, jossa osa hyödystä tai kustannuksista. (s.111) 89) T / E : Jos ulkoisvaikutus on negatiivinen, niin yhteiskunnan rajakustannus on pienempi kuin yksityinen rajakustannus. (s.111) 90) Kun tarkastellaan negatiivista ulkoisvaikutusta tuotannossa, niin optimaalinen tuotantomäärä saadaan leikkaamalla ja rajakustannuskäyrä. (s.112) 91) T / E : Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupalla tähdätään siihen, että yksityinen rajakustannus vastaisi yhteiskunnan rajakustannusta. (s.114) 92) Jos ympäristöpolitiikassa voi valita joko taloudellisen tai hallinnollisen ohjauksen kesken, taloustiede neuvoo valitsemaan. (s.114) 93) Mitkä ovat julkishyödykkeiden tyypilliset piirteet? (s.115) 1) 2) 3)

10 94) Tärkein syy siihen, että julkishyödykkeiden toimittaminen ei onnistu markkinoiden (9) kautta, on. (s.115) 95) Millaisia ovat ns. yhteiset resurssit? (s.116) 96) T / E : Informaation epäsymmetria romahdutti pankkien väliset rahamarkkinat syksyllä (s.118) 97) Mitkä ovat valtion keinot, joilla voidaan tasoittaa tuloeroja? (s.119) 1) 2) 98) Säännöstellyillä markkinoilla valtion asettama hinta on tasapainohintaa. (s.119) 99) T / E : Säännöstelytilanteessa markkinoilla vallitsee liikatarjonta. (s.119) 100) T / E : Valtionyhtiöiden osuus teollisesta työvoimasta on laskenut Suomessa selkeästi 2000-luvulle tultaessa. (s.122) 101) Jos nettoverojen ainoa tarkoitus olisi valtion välttämättömien menojen kattaminen, niin tehokkain tapa kerätä verot olisi. (s.123) 102) Mitä tarkoittaa verotuksessa ns. vertikaalinen oikeudenmukaisuus? (s.124) 103) Ns. hyötymisperiaatteen mukaan vero on maksu. (s.125) Luku 8 / Mikrosta makroon 104) T / E : Termi bruttokansantulo kuvaa tuotannon arvoa. (s.128) 105) Bruttokansantuote ilmoitetaan useimmiten. (s.129) 106) T / E : Bruttokansantuote markkinahintaan saadaan vähentämällä perushintaisesta bruttokansantuotteesta tuoteverot ja tuotetukipalkkiot. (s.129)

11 107) T / E : Ns. arvonlisäysmenetelmän mukaan bruttokansantuote perushintaan = kokonaistuotos välituotekäyttö. (s.131) (10) 108) Markkinahintainen bruttokansantuote Suomessa vuonna 2009 oli yhteensä noin mrd. euroa eli asukasta kohti noin euroa. (s.131) 109) T / E : Nettokansantuote saadaan bruttokansantuotteesta lisäämällä siihen poistot. (s.133) 110) T / E : Reaalinen suure saadaan siten, että nimellinen suure jaetaan sopivalla hintaindeksillä. (s.135) 111) Miten tuotannontekijätulot eli ns. ensitulo jaotellaan? (s.135) 1) 2) 3) 112) T / E : Kansantulo = kotimaisten yksiköiden vuoden aikana saama ensitulo. (s.135) 113) Kansantuloa kutsutaan myös. (s.136) 114) T / E : Nettokansantulo ei sisällä poistoja. (s.136) 115) T / E : Käytettävissä oleva tulo = kansantulo + saadut tulonsiirrot maksetut tulonsiirrot. (s.137) 116) Mikä oli säästämisaste Suomessa vuonna 2009? (s.138) 117) T / E : Ns. huoltotase voidaan esittää esimerkiksi yhtälönä: Y = C + G + I + X - M. (s.139) 118) Mitkä ovat maksutaseen pääosat? (s.141) 1) 2) 119) Mistä ovat vaihtotaseen komponentit? (s.141) 1) 2) 3)

12 (11) 120) Rahoitustase kirjaa maan ja ulkomaiden väliset. (s.141) 121) T / E : Vaihtotaseen ja rahoitustaseen summa osoittaa keskuspankin valuuttavarannon muutoksen. (s.141) 122) Mihin tarkoituksiin kotimainen säästäminen S voidaan käyttää? (s.142) 1) 2) 123) Mitä tarkoitetaan ns. ostovoimapariteetteihin perustuvilla laskelmilla? (s.144) Luku 9 / Talouskasvu 124) T / E : Kokonaistaloudellisessa tuotantofunktiossa ei ole mukana välituotteita. (s.148) 125) Mitä kirjaimet Y, K, H, L, A ja F tarkoittavat kansantalouden tuotantofunktiossa Y = AF(K, H, L)? (s.148) Y = K = H = L = A = F = 126) Yksinkertaisin selitys taloudelliselle kasvulle on. (s.148) 127) T / E : Osamäärä bruttokansantuote / työpanos kuvaa työn määrää. (s.149) 128) T / E : Tuotannon skaalaedut eli mittakaavaedut ovat kasvavia koko kansantalouden tasolla. (s.152) 129) Mitkä ovat työn tuottavuuden Y / L kasvun kolme lähdettä? (s.152) 1) 2) 3)

13 130) T / E : Teknologia on kasvutekijöistä tärkein. (s.152) (12) 131) Mitä tarkoitetaan termillä rakennemuutos? (s.156) 132) Työn tuottavuuden kasvuvauhti on Suomessa 1970-luvun puolivälistä alkaen. (s.156) 133) T / E : Taloushistoria opettaa, että eriarvoisuuden kasvaminen johtuu talouskasvusta. (s.159) 134) T / E : Talouskasvu on tehokas elintasoerojen tasaaja. (s.159) 135) T / E : Ns. eksogeenisen kasvun teoria olettaa, että teknologinen kehitys on talouden ulkopuolelta annettu, joten tämä teoria selittää vain investointeja kiinteään ja henkiseen pääomaan. (s.160) 136) Julkinen valta säästää, jos sen tulot ovat. (s.161) 137) T / E : Kirjassa esitetään tulkinta, jonka mukaan talouskasvu on kestävää silloin, kun kansantalouden varallisuuden arvo ei vähene ajan kuluessa. (s.163) Luku 10 / Työttömyys 138) Millä tavoin suhdannetyöttömyys syntyy? (s.165) 139) Miten määritellään työvoimaosuus eli osallistumisaste? (s.165) 140) Miten määritellään työttömyysaste? (s.166) 141) T / E : Kirjassa todetaan, että tutkimusten mukaan teknologinen kehitys on kasvattanut työttömyyttä. (s.168) 142) T / E : Työmarkkinat ovat tasapainossa silloin, kun työn kysyntä vastaa työvoimaa. (s.169) 143) T / E : Työmarkkinoiden tasapainotyöttömyys = luonnollinen työttömyys = rakenteellinen työttömyys. (s.169)

14 (13) 144) T / E : Klassisen teorian mukaan korkeat palkat ovat työttömyyden syy. (s.171) 145) Mikä on työttömyyden syynä keynesiläisen teorian mukaan? (s.171) 146) T / E : Työttömyyden modernissa teoriassa on sekä klassisia että keynesiläisiä piirteitä. (s.171) 147) T / E : Verokiila kasvattaa tasapainotyöttömyyttä. (s.173) 148) T / E : Työttömyysteorian mukaan täystyöllisyys on mahdollista saavuttaa. (s.174) Luku 11 / Raha ja inflaatio 149) Inflaatio tarkoittaa. (s.175) 150) Hintojen muuttamiseen liittyviä kustannuksia kutsutaan inflaatioteoriassa. (s.178) 151) Mitkä ovat rahan kolme tehtävää? (s.179) 1) 2) 3) 152) Mitä ns. suppea raha sisältää? (s.181) 1) 2) 153) Mitkä ovat keskuspankin keskeiset tehtävät? (s ) 1) 2) 3) 154) Mitä tarkoitetaan käsitteellä luotonlaajennus? (s.184)

15 155) Mitkä ovat keskuspankin tärkeimmät rahapoliittiset keinot? (s ) (14) 1) 2) 3) 156) Suomella ei ole enää omaa. (s.187) 157) Euroalueen rahapoliittiset päätökset tekee. (s.187) 158) Markkinoilla otaksutaan yleisesti, että EKP tähtää käytännössä inflaatioon. (s.187) 159) Mitä kirjaimet M, V, P ja Y tarkoittavat kvantiteettiteorian mukaisessa yhtälössä M x V = P x Y? (s.188) M = V = P = Y = 160) Mikä kvantiteettiteorian mukaan määrää hintatason nousun eli inflaation? (s.188) 161) T / E : Rahan määrän muutos ei pitkällä aikavälillä vaikuta lainkaan työllisyyteen, kokonaistuotantoon eikä suhteellisiin hintoihin. (s.188) Luku 12 / Suhdannevaihtelut 162) Tuotannon poikkeamaa potentiaalisesta tuotannosta kutsutaan (s.190) 163) Matalasuhdanne syntyy, kun tuotanto kasvaa potentiaalista tuotantoa (s.190) 164) Mitä tarkoitetaan suhdannevaihteluilla? (s.191)

16 165) Mitä tarkoittavat suhdanneteoriassa lyhenteet SAS, LAS ja AD? (s ) (15) SAS = LAS = AD = 166) T / E : Korkotason nousu siirtää kokonaiskysyntäkäyrää oikealle. (s.196) 167) Millä ehdolla kansantaloudessa vallitsee a) lyhyen ajan b) pitkän ajan tasapaino? (s.197) a) b) 168) Kysyntätekijöistä syntyvää inflaatiota kutsutaan. (s.198) 169) Kokonaiskysyntää lisäävä sokki saa kansantaloudessa aikaan. (s.199) 170) Tarjontatekijöistä syntyvää inflaatiota kutsutaan. (s.200) 171) T / E : Kun negatiiviseen tarjontasokkiin reagoidaan kokonaiskysyntää lisäävällä talouspolitiikalla, niin inflaatio laskee nopeasti. (s.202) 172) Keynesiläisessä makroteoriassa hintoja ja palkkoja pidetään. (s.203) 173) Mitkä tekijät selittävät suhdannevaihtelut uuden klassisen teorian mukaan? (s.203) 174) T / E : Uuskeynesiläisten oppien mukaan suhdanteita voidaan tasata aktiivisella finanssi- ja rahapolitiikalla. (s.204) Luku 13 / Suhdannepolitiikka 175) Mitkä ovat keskeiset suhdannepolitiikan keinot? (s.205) 1) 2) 176) Mitä tarkoitetaan rahapolitiikalla? (s.205) 177) Rahapolitiikka on neutraalia aikavälillä. (s.205)

17 178) Rahapolitiikalla on reaalisia vaikutuksia aikavälillä. (s.206) (16) 179) Kun keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan, niin kansantalouden tasapainoa esittävässä kuviossa kokonaiskysyntäkäyrä AD siirtyy. (s.207) 180) T / E : Kvantiteettiteorian mukaan raha on neutraali sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. (s ) 181) T / E : Uuskeynesiläinen koulukunta uskoo enemmän rahapolitiikan mahdollisuuksiin kuin uusi klassinen koulukunta. (s.208) 182) T / E : Ns. monetaristien mukaan rahapolitiikka on lyhyelläkin aikavälillä neutraalia. (s.208) 183) Mitä tarkoittaa finanssipolitiikka? (s.208) 184) Mitä tarkoitetaan finanssipolitiikan syrjäytysvaikutuksella? (s.209) 185) Miten määritellään rajakulutusalttius MPC? (s.210) 186) Mikä on (suljetun talouden) kertoimen kaava, jos rajakulutusalttius MPC = c? (s.211) 187) T / E : Tasapainoisen budjetin kerroin on yksi, eli jos julkisten menojen kasvu rahoitetaan verotusta kiristämällä, niin kokonaiskysyntä kasvaa julkisten menojen lisäyksen verran. (s.213) 188) Laskusuhdanteen aikana on syytä harjoittaa finanssi- politiikkaa ja budjettialijäämää. (s.215) 189) T / E : Lyhyellä aikavälillä työttömyyden ja inflaation välillä vallitsee käänteinen riippuvuus, ns. Phillipsin käyrä. Tällöin työttömyyden kasvaessa inflaatio yleensä hidastuu. (s ) 190) T / E : Pitkällä aikavälillä Phillipsin käyrä on pystysuora. (s.219)

18 Luku 14 / Avoimen kansantalouden makroteoriaa (17) 191) Mikä on viennin osuus ollut Suomen bruttokansantuotteesta viime vuosina? (s.220) 192) Pitkällä aikavälillä tulee olla tasapainossa. (s ) 193) Jos yhdellä eurolla saa enemmän dollareita kuin ennen, niin euron sanotaan eli dollariin nähden. (s.223) 194) T / E : Euro, dollari ja jeni ovat kelluvia valuuttoja. (s.224) 195) T / E : Olkoon P kotimaan hintataso ja P* ulkomaan hintataso. Valuuttakurssi määräytyy tällöin pitkällä aikavälillä suhteen E = P / P* mukaiseksi. (s.225) 196) Jos Euroopan keskuspankki kiihdyttää rahapolitiikallaan euroalueen inflaatiota, niin euro suhteessa dollariin. (s.226) 197) Jos ulkomaiset korot pysyvät vakioina lyhyellä aikavälillä, niin kotimaisen korkotason noustessa valuutta ja koron laskiessa se. (s.227) 198) T / E : Jos keskuspankki valitsee kiinteän valuuttakurssin vapaiden pääomaliikkeiden oloissa, sen on luovuttava omasta rahapolitiikastaan. (s.228) 199) Jos kansainväliset pääomaliikkeet ovat vapaita ja valuuttakurssit ovat kiinteät, niin rahapolitiikka on ja finanssipolitiikka on. (s.229) 200) T / E : Jos kansainväliset pääomaliikkeet ovat vapaita ja valuuttakurssit kelluvat, niin rahapolitiikka on tehokasta ja finanssipolitiikka on tehotonta. (s.230) 201) T / E : Euroalueella vallitsee yhteinen korkotaso. (s.233) 202) Mitkä ovat tärkeimmät yhteisen eurovaluutan edut? (s.234) 1) 2) 3)

19 (18) 203) Mitä tarkoitetaan euroalueen ns. epäsymmetrisillä häiriöillä? (s.235) 204) T / E : Epäsymmetriset häiriöt ovat lähinnä EU:n reuna-alueiden ongelmia. (s.235) 205) Rahapolitiikan keveneminen euroalueella johtaa koron lisäksi euron. (s.236) 206) Euron kelluminen merkitsee sitä, että euroalueen yhteinen finanssipolitiikka on. (s.237) 207) T / E : Kansainvälinen finanssikriisi sai alkunsa syksyllä 2008 amerikkalaisten asuntoluottolaitosten myöntämistä subprime-lainoista. (s ) 208) Maailmankaupan volyymi supistui vuonna 2009 talouskriisin johdosta prosenttia. (s.239) 209) Kirjassa todetaan, että talouskriisin torjumiseksi on kansainvälisesti harjoitettu talouspolitiikkaa. (s.240) 210) Mitä keinoja kirjassa esitetään rahoitusjärjestelmän ylivelkaantumisen hillitsemiseksi tulevaisuudessa? (s.240) 1) 2)

2 Ekonometria keskittyy verotuksen vaikutuksiin talouden toimintaan.

2 Ekonometria keskittyy verotuksen vaikutuksiin talouden toimintaan. 2014 TALOUSTIETEEN OPPIKIRJA Väittämät 1Yksittäisten kotitalouksien ja yritysten tekemiin päätöksiin ja toimintaan markkinoilla kohdistuvaa tutkimusta kutsutaan makrotaloustieteeksi. 2 Ekonometria keskittyy

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. Allaolevassa kuvassa on tuotantomahdollisuuksien käyrä. a. Mitkä kuvaan merkityistä pisteistä ovat tehokkaita?

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Ennen kuin aloitat... ii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. 2. a. Tehokkaita ovat c, d, g, h, i. b. Saavutettavissa ovat kaikki paitsi m. c. Maidon vek =

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

Kansantaloustieteen perusteet*

Kansantaloustieteen perusteet* Hannu Piekkola, Hannu Törmä, Pekka Mannonen, Mikko Lintamo Kansantaloustieteen perusteet* Syyskuu 2010 Vaasa *Hannu Törmän ja Hannu Piekkolan luentomonisteet perustuvat Matti Pohjolan Aalto yliopiston

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A0) KULUTTAJAN TEORIA HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT. Kyseiset hyödykkeet ovat niukkoja eli niillä on hinta, koska niitä ei ole (mahdollista tuottaa) tarpeeksi kaikille,

Lisätiedot

Likviditeettiansa talouden selittäjänä

Likviditeettiansa talouden selittäjänä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Likviditeettiansa talouden selittäjänä Kansantaloustiede Pro Gradu tutkielma Huhtikuu 2012 Ohjaaja Matti Tuomala Outi Siitonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT KULUTTAJAN TEORIA 1. Miten niukkuus liittyy Rolls Royce autojen / leopardinnahkaturkkien markkinoihin? 2. Piirrä jonkin talouden tuotantomahdollisuuksien

Lisätiedot

E MU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS

E MU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS E MU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS 1 2 Jari Hyvärinen Paavo Okko EMU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ 3 EMU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS Kunnallisalan

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 4.6.05 MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja,. painos, 04] sivuihin. () (a) Bretton Woods -järjestelmä:

Lisätiedot

Paikatakseen budjettialijäämää valtio ottaa lainaa yksityiseltä sektorilta.

Paikatakseen budjettialijäämää valtio ottaa lainaa yksityiseltä sektorilta. Taloustieteen perusteet Kesä 2014 Harjoitus 5: MALLIRATKAISUT Juho Nyholm (juho.nyholm@helsinki.fi) Tehtävä 1 Tarkastellaan lainavarojen markkinoita. Analysoi seuraavia tapauksia kysyntä tarjonta-kehikossa

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Toukokuu 2012 Antti Mustonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET Jokaisen tehtävän perässä on pistemäärä sekä sivunumero (Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 2012) josta vastaus löytyy. (1) (a) Suppea raha sisältää

Lisätiedot

Maksikoe nro 6 / 2011

Maksikoe nro 6 / 2011 Maksikoe nro 6 / 2011 Tienari ja Meriläinen JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI globaalissa taloudessa Huom: Tehtävät 1 4 on laadittu pääsykoekirjan pohjalta. 1. A. Kirjan mukaan valtasuhteita käsittelevässä CMS-tutkimuksessa

Lisätiedot

Koulutus, palkat ja talouskasvu

Koulutus, palkat ja talouskasvu TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Koulutus, palkat ja talouskasvu Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2011 Ohjaaja: Matti Tuomala Tuomas Silvennoinen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3 Työvoima tehokkaaseen käyttöön JUHANA VARTIAINEN Työvoima tehokkaaseen käyttöön eli miksi työn tarjonnan lisääminen ratkaisee kestävyysvajeemme Tehokkaan

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS TALOUSTETEDEN TEDEKUNTA Anni sojärvi YKSTYSTEN PALVELUELNKENOJEN YHTESKUNNALLNEN JA TALOUDELLNEN MERKTYS Pro gradu -tutkielma Kansantaloustieteen yksikkö Lokakuu 2012 OULUN YLOPSTO Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Impulsseja Marraskuu 2012

Impulsseja Marraskuu 2012 Impulsseja Marraskuu 2012 Jussi Ahokas ja Lauri Holappa Luonnollisesta työttömyydestä täystyöllisyyteen Vivahde-eroistaan huolimatta, kaikkien Suomen puolueiden työllisyyspolitiikka on korostanut työvoiman

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS TALOUDELLINEN KASVU, INNOVAATIOT JA KILPAILU KATSAUS KIRJALLISUUTEEN JA POLITIIKKASUOSITUKSIIN

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS TALOUDELLINEN KASVU, INNOVAATIOT JA KILPAILU KATSAUS KIRJALLISUUTEEN JA POLITIIKKASUOSITUKSIIN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 289 TALOUDELLINEN KASVU, INNOVAATIOT JA KILPAILU KATSAUS KIRJALLISUUTEEN JA POLITIIKKASUOSITUKSIIN Juha Kilponen Torsten Santavirta Valtion taloudellinen

Lisätiedot

RAHOITUSKIIHDYTTIMEN VAIKUTUKSET TALOUSSUHDANTEISIIN SUOMESSA 1990-2012

RAHOITUSKIIHDYTTIMEN VAIKUTUKSET TALOUSSUHDANTEISIIN SUOMESSA 1990-2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu RAHOITUSKIIHDYTTIMEN VAIKUTUKSET TALOUSSUHDANTEISIIN SUOMESSA 1990-2012 Kansantaloustiede Pro Gradu -tutkielma 1.8.2013 Tekijä: Lauri Taskinen Ohjaajat: Kari Heimonen,

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 1/2015 Jussi Ahokas & Lauri Holappa Ankeudesta aurinkoon Loppu investointilamalle AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja

Lisätiedot

18 Raha ja inflaatio (Mankiw & Taylor, Chs 29-30)

18 Raha ja inflaatio (Mankiw & Taylor, Chs 29-30) 18 Raha ja inflaatio (Mankiw & Taylor, Chs 29-30) 1. Raha ja rahapolitiikka 2. Euroopan keskuspankkijärjestelmä 3. Rahan tarjonta ja inflaatio 4. Inflaation kustannukset 1 1 18.1 Raha ja rahapolitiikka

Lisätiedot

OSA III Julkisen talouden rahoitus

OSA III Julkisen talouden rahoitus OSA III Julkisen talouden rahoitus Verotusvoima on merkittävin seikka, joka erottaa julkisen yksityisestä sektorista Verojen osuus on kasvanut kehittyneissä maissa varsin yhtäjaksoisesti aina näihin päiviin

Lisätiedot

hinnoilla sekasorron Täydellinen ja epätäydellinen kilpailu hinnat ovat annettuja Täydellisen kilpailun epätäydellinen kilpailu.

hinnoilla sekasorron Täydellinen ja epätäydellinen kilpailu hinnat ovat annettuja Täydellisen kilpailun epätäydellinen kilpailu. Miksi säännellään? Markkinoiden hinnoilla on kolme tärkeää toisiinsa liittyvää tehtävää, jotka mahdollistavat sekasorron välttämisen: hinta välittää informaatiota hinta toimii kannustimena hinta määrää

Lisätiedot

LUONNOLLINEN ASUNTOVARAUMA JA TALOUDELLINEN TEHOKKUUS

LUONNOLLINEN ASUNTOVARAUMA JA TALOUDELLINEN TEHOKKUUS TAMPEREEN YLIOPISTO LUONNOLLINEN ASUNTOVARAUMA JA TALOUDELLINEN TEHOKKUUS Taloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Ohjaaja: Hannu Laurila 26.5.2015 Ville Heinonen VILLE

Lisätiedot