ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2011 KANSANTALOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2011 KANSANTALOUS"

Transkriptio

1 ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2011 KANSANTALOUS

2 Ennakkoharjoittelutehtävät 2011 / Kansantalous (1) Luku 1 / Mitä taloustiede on? 1) Mitkä ovat kirjan mukaan talouden perustekijöitä? (s.8) 2) Mitä tarkoittaa ekonometria? (s.10) Luku 2 / Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta 3) Kaiken taloudellisen toiminnan lopullisena tarkoituksena on. (s.14) 4) Mitkä ovat tuotannontekijöiden lajit? (s.15) 1) 2) 3) 5) T / E : Kaikki tehokkaat tuotantoyhdistelmät sijaitsevat tuotantomahdollisuuksien käyrällä tai tämän käyrän sisäpuolella. (s.18) 6) Mikä on vapaa-ajan vaihtoehtoiskustannus? (s.21) 7) T / E : Absoluuttinen etu selittää osan erikoistumista. (s.23) 8) Suhteellinen etu jonkin hyödykkeen tuottamisessa on sillä tuottajalla, jolla on vaihtoehtoiskustannukset. (s.26) Luku 3 / Markkinatalouden rakenne 9) Yksinkertainen kansantalouden kiertokulkukaavio sisältää kahdenlaiset markkinat. Mitkä nämä ovat? (s.28) 1) 2) 10) T / E : Viime aikoina monien pankkikeskeisten maiden rahoitusjärjestelmät ovat kehittyneet angloamerikkalaiseen suuntaan. (s.31)

3 11) Mitkä ovat hintojen kolme tehtävää? (s.33-34) (2) 1) 2) 3) 12) Täydellisen kilpailun ehtojen mukaan ostajia ja myyjiä on, ja kunkin markkinaosuus on. (s.37) Luku 4 / Hyödykemarkkinat 13) Mitä tarkoitetaan käsitteellä rajahyöty? (s.40) 14) T / E : Rajahyötykäyrä on samalla kuluttajan (yksilöllinen) kysyntäkäyrä. (s.41) 15) Mitä tarkoittaa käsite rajatulo? (s.45) 16) Mitä tarkoittaa käsite rajakustannus? (s.45) 17) Täydellisen kilpailun oloissa yritys saavuttaa mahdollisimman suuren voiton, mikäli se tuottaa määrän, jolla. (s.46) 18) T / E : Oikealle nouseva kokonaiskustannuskäyrä = yrityksen tarjontakäyrä. (s.46) 19) T / E : Kun tuotteen hinta markkinoilla ylittää tasapainohinnan, on kyseessä ns. ylitarjonta. (s.49-50) 20) T / E : Jos hyödyke on inferiorinen, niin kuluttajien tulojen kasvu saa aikaan kysyntäkäyrän siirtymisen oikealle. (s.53) 21) Mitä tarkoittaa ns. ceteris paribus periaate? (s.56)

4 (3) 22) Kysynnän hintajousto = (s.57) 23) Kun kysyntäkäyrä on hyvin jyrkkä, niin kysyntä on. (s.58) 24) Hyödykkeeseen käytetyn rahamäärän suhteellinen muutos on suhteellisen muutoksen ja suhteellisen muutoksen. (s.58) 25) Kysyntäsuoralla jouston itseisarvo on suuri silloin, kun hinta on ja kysytty määrä on. (s.59) 26) Kysynnän tulojousto = (s.60) 27) T / E : Ns. välttämättömyyshyödykkeiden tulojousto on pieni. (s.61) 28) Kysynnän tulojousto on talouden keskeisiä selittäjiä. (s.61) 29) Miten määritellään kysynnän ristijousto? (s.61) 30) Jos ristijousto on suuri, kyseiset hyödykkeet ovat lähes. (s.61) 31) T / E : Toisiaan täydentävien hyödykkeiden (eli komplementtien) ristijousto on positiivinen. (s.61) 32) Valtio on kiinnostunut sellaisten hyödykkeiden verottamisesta, joiden kysyntä on. (s.62) 33) Kuluttaja saa tarpeensa mahdollisimman hyvin tyydytetyksi, kun hän ostaa tiettyä tuotetta sen verran, että vastaa hyödykkeen. (s.62) 34) Yritys maksimoi voittonsa valitsemalla tuottamansa hyödykemäärän siten, että tuotannon vastaa markkinoilla vallitsevaa. (s.62)

5 Luku 5 / Yrityksen teoria (4) 35) Miten tuotantopanokset luokitellaan? (s.68) 1) 2) 3) 4) 36) Mitä tuotantofunktion Q = F(L, K, M) symbolit L, K, M ja Q tarkoittavat? (s.68) L = K = M = Q = 37) Mitä tarkoittaa ns. alenevan / vähenevän rajatuotoksen laki? (s.70) 38) Työn tuottavuus =. (s.70) 39) Miten työn tehokkuutta mitataan? (s.70) 40) T / E : Työn tuottavuus kasvaa, kun työpanoksen määrää lisätään. (s.71) 41) Mitkä ovat keskeiset tuottavuuden kasvun lähteet? (s.71) 1) 2) 42) T / E : Tuotannon yksikkökustannukset nousevat ensin tuotannon määrän kasvaessa, mutta kääntyvät lopulta yleensä laskuun. (s.75) 43) Tuotannon rajakustannukset tuotetun määrän noustessa. (s.75)

6 44) Mikä on yrityksen voiton maksimointiehto? (s.75 ym.) (5) 45) Pitkällä aikavälillä kaikki yrityksen tuotannontekijät ja kustannukset ovat. (s.77) 46) T / E : Täydellisessä kilpailussa kaikilla aloilla ansaitaan pitkällä aikavälillä yhtä suuria voittoja. (s.77) 47) Suurtuotannon kustannuseduista syntyvää monopolia kutsutaan usein monopoliksi. (s.78) 48) T / E : Monopolille rajatulo on pienempi kuin myyntihinta. (s.79) 49) Jos monopolin kysyntäkäyrän yhtälö on muotoa P = a bx, niin mikä on vastaavan rajatulokäyrän (rajatulosuoran) kulmakerroin? (s.81) 50) Hinnan ja rajakustannusten eroa voidaan käyttää ns. mittarina. (s.81-82) 51) T / E : Monopoli tuottaa liian paljon yhteiskunnan kokonaisedun kannalta. (s.83) 52) T / E : Kartellit ovat kiellettyjä muun muassa Suomessa ja muissa EU-maissa. (s.84) 53) T / E : Oligopoliyrityksen käyttäytymistä voi kuvata hinnan etsimiseksi. (s.86) 54) Duopolin tapauksessa päädytään tilanteeseen, jossa molempien tuottajien kannattaa asettaa hinta. (s.87) 55) Monopolistisessa kilpailussa yritykset ovat, ja eri valmistajien tuotteet ovat. (s.88) 56) Yksittäisen yrityksen aikaansaama arvonlisäys lasketaan vähentämällä eli myyntituloista tuotannossa käytettyjen arvo. (s.89) 57) Mihin tietyn toimialan tai koko kansantalouden arvonlisäys on käytettävissä? (s.89) 58) Miten määritellään yksikkötyökustannukset? (s.89)

7 59) Hintakilpailukyky on sitä parempi, mitä on palkkataso, (6) tai mitä on työn keskimääräinen tuottavuus. (s.89) 60) Millä ehdolla palkkojen osuus tuotoksen arvosta säilyy muuttumattomana? (s.89) 61) Millainen monopolisoitumisen muoto on hyväksi sekä yritykselle itselleen että koko yhteiskunnalle? (s.90) Luku 6 / Tuotannontekijämarkkinat 62) Mistä seikoista työn kysyntä aiheutuu? (s.93) 1) 2) 63) T / E : Työn kysyntäkäyrä määräytyy työpanoksen perusteella. (s.93) 64) Työn kysyntäkäyrä on oikealle. (s.94) 65) Mikä on työstä saadun palkan vaihtoehtoiskustannus? (s.95) 66) T / E : Työn tarjonta on käytännössä melko joustavaa palkan suhteen. (s.95) 67) Kun yksittäisten taloudenpitäjien päätöksiin perustuva työn kysyntä ja tarjonta määräävät sekä työllisyyden että palkkatason, on kyseessä työmarkkinoiden malli. (s.95) 68) T / E : Kilpailullisilla markkinoilla esiintyy yrityskohtaisia palkkaeroja. (s.96) 69) Mitkä ovat palkkaerojen syyt kilpailullisilla työmarkkinoilla? (s.96) 1) 2) 70) Mikä on yleisesti jonkin varallisuuskohteen hinta? (s.98)

8 71) Mikä on rahoitusmarkkinoiden tehtävä kansantaloudessa? (s.99) (7) 72) Kun korkotaso laskee, rahoituksen kysyntä ja tarjonta. (s.100) 73) Mitkä ovat pankin vastaavien (eli varojen) keskeiset erät? (s.102) 1) 2) 3) 74) T / E : Pankin vastattavien (eli velkojen) keskeiset erät ovat: Oma pääoma sekä asiakkaiden talletukset. (s.102) 75) Suomessa ns. talletussuoja on euroa. (s.103) 76) T / E : Euribor ja eonia ovat viitekorkoja, joilla pankit tarjoutuvat lainaamaan vakuuksia vastaan rahaa toisilleen euromääräisillä rahamarkkinoilla. (s.103) 77) Lyhyiden, yön yli luottojen toteutunut, painotettu keskikorko on nimeltään. (s.103) 78) Euribor-korkoja vastaavia, vakuudellisten lainojen korkoja ovat ns.. (s.103) 79) T / E : Korkojen yleisestä tasosta on kirjan mukaan vaikea päätellä mitään rahoitusmarkkinoilla mahdollisesti kytevistä kriiseistä. (s.104) 80) Em. tehtävään sopii paremmin euribor- ja eurepo-korkojen. (s.104) 81) Mitä tarkoitetaan ns. löyhän moraalin eli moraalikadon (moral hazard) ongelmalla? (s.105) 82) Suomen kansantalouden kokonaisveroaste on noin prosenttia. (s.106)

9 Luku 7 / Julkistalous (8) 83) Mitä tarkoittavat instituutiot? (s.106) 84) T / E : Ns. sosiaalinen eli yhteiskunnallinen pääoma korostaa virallisten instituutioiden merkitystä. (s.108) 85) Mitkä ovat markkinoiden tehottomuuden keskeiset syyt? (s.108) 1) 2) 3) 4) 5) 86) T / E : Jos kilpailu puuttuu, niin markkinat toimivat tehottomasti, koska tällöin hyödykkeen hinta on suurempi kuin yrityksen rajakustannus. (s.109) 87) T / E : Jos hyödykkeen kysyntä on joustavaa, niin suurempi osa hyödykkeelle asetetusta verosta jää ostajien maksettavaksi. (s.111) 88) Ulkoisvaikutuksilla tarkoitetaan tilannetta, jossa osa hyödystä tai kustannuksista. (s.111) 89) T / E : Jos ulkoisvaikutus on negatiivinen, niin yhteiskunnan rajakustannus on pienempi kuin yksityinen rajakustannus. (s.111) 90) Kun tarkastellaan negatiivista ulkoisvaikutusta tuotannossa, niin optimaalinen tuotantomäärä saadaan leikkaamalla ja rajakustannuskäyrä. (s.112) 91) T / E : Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupalla tähdätään siihen, että yksityinen rajakustannus vastaisi yhteiskunnan rajakustannusta. (s.114) 92) Jos ympäristöpolitiikassa voi valita joko taloudellisen tai hallinnollisen ohjauksen kesken, taloustiede neuvoo valitsemaan. (s.114) 93) Mitkä ovat julkishyödykkeiden tyypilliset piirteet? (s.115) 1) 2) 3)

10 94) Tärkein syy siihen, että julkishyödykkeiden toimittaminen ei onnistu markkinoiden (9) kautta, on. (s.115) 95) Millaisia ovat ns. yhteiset resurssit? (s.116) 96) T / E : Informaation epäsymmetria romahdutti pankkien väliset rahamarkkinat syksyllä (s.118) 97) Mitkä ovat valtion keinot, joilla voidaan tasoittaa tuloeroja? (s.119) 1) 2) 98) Säännöstellyillä markkinoilla valtion asettama hinta on tasapainohintaa. (s.119) 99) T / E : Säännöstelytilanteessa markkinoilla vallitsee liikatarjonta. (s.119) 100) T / E : Valtionyhtiöiden osuus teollisesta työvoimasta on laskenut Suomessa selkeästi 2000-luvulle tultaessa. (s.122) 101) Jos nettoverojen ainoa tarkoitus olisi valtion välttämättömien menojen kattaminen, niin tehokkain tapa kerätä verot olisi. (s.123) 102) Mitä tarkoittaa verotuksessa ns. vertikaalinen oikeudenmukaisuus? (s.124) 103) Ns. hyötymisperiaatteen mukaan vero on maksu. (s.125) Luku 8 / Mikrosta makroon 104) T / E : Termi bruttokansantulo kuvaa tuotannon arvoa. (s.128) 105) Bruttokansantuote ilmoitetaan useimmiten. (s.129) 106) T / E : Bruttokansantuote markkinahintaan saadaan vähentämällä perushintaisesta bruttokansantuotteesta tuoteverot ja tuotetukipalkkiot. (s.129)

11 107) T / E : Ns. arvonlisäysmenetelmän mukaan bruttokansantuote perushintaan = kokonaistuotos välituotekäyttö. (s.131) (10) 108) Markkinahintainen bruttokansantuote Suomessa vuonna 2009 oli yhteensä noin mrd. euroa eli asukasta kohti noin euroa. (s.131) 109) T / E : Nettokansantuote saadaan bruttokansantuotteesta lisäämällä siihen poistot. (s.133) 110) T / E : Reaalinen suure saadaan siten, että nimellinen suure jaetaan sopivalla hintaindeksillä. (s.135) 111) Miten tuotannontekijätulot eli ns. ensitulo jaotellaan? (s.135) 1) 2) 3) 112) T / E : Kansantulo = kotimaisten yksiköiden vuoden aikana saama ensitulo. (s.135) 113) Kansantuloa kutsutaan myös. (s.136) 114) T / E : Nettokansantulo ei sisällä poistoja. (s.136) 115) T / E : Käytettävissä oleva tulo = kansantulo + saadut tulonsiirrot maksetut tulonsiirrot. (s.137) 116) Mikä oli säästämisaste Suomessa vuonna 2009? (s.138) 117) T / E : Ns. huoltotase voidaan esittää esimerkiksi yhtälönä: Y = C + G + I + X - M. (s.139) 118) Mitkä ovat maksutaseen pääosat? (s.141) 1) 2) 119) Mistä ovat vaihtotaseen komponentit? (s.141) 1) 2) 3)

12 (11) 120) Rahoitustase kirjaa maan ja ulkomaiden väliset. (s.141) 121) T / E : Vaihtotaseen ja rahoitustaseen summa osoittaa keskuspankin valuuttavarannon muutoksen. (s.141) 122) Mihin tarkoituksiin kotimainen säästäminen S voidaan käyttää? (s.142) 1) 2) 123) Mitä tarkoitetaan ns. ostovoimapariteetteihin perustuvilla laskelmilla? (s.144) Luku 9 / Talouskasvu 124) T / E : Kokonaistaloudellisessa tuotantofunktiossa ei ole mukana välituotteita. (s.148) 125) Mitä kirjaimet Y, K, H, L, A ja F tarkoittavat kansantalouden tuotantofunktiossa Y = AF(K, H, L)? (s.148) Y = K = H = L = A = F = 126) Yksinkertaisin selitys taloudelliselle kasvulle on. (s.148) 127) T / E : Osamäärä bruttokansantuote / työpanos kuvaa työn määrää. (s.149) 128) T / E : Tuotannon skaalaedut eli mittakaavaedut ovat kasvavia koko kansantalouden tasolla. (s.152) 129) Mitkä ovat työn tuottavuuden Y / L kasvun kolme lähdettä? (s.152) 1) 2) 3)

13 130) T / E : Teknologia on kasvutekijöistä tärkein. (s.152) (12) 131) Mitä tarkoitetaan termillä rakennemuutos? (s.156) 132) Työn tuottavuuden kasvuvauhti on Suomessa 1970-luvun puolivälistä alkaen. (s.156) 133) T / E : Taloushistoria opettaa, että eriarvoisuuden kasvaminen johtuu talouskasvusta. (s.159) 134) T / E : Talouskasvu on tehokas elintasoerojen tasaaja. (s.159) 135) T / E : Ns. eksogeenisen kasvun teoria olettaa, että teknologinen kehitys on talouden ulkopuolelta annettu, joten tämä teoria selittää vain investointeja kiinteään ja henkiseen pääomaan. (s.160) 136) Julkinen valta säästää, jos sen tulot ovat. (s.161) 137) T / E : Kirjassa esitetään tulkinta, jonka mukaan talouskasvu on kestävää silloin, kun kansantalouden varallisuuden arvo ei vähene ajan kuluessa. (s.163) Luku 10 / Työttömyys 138) Millä tavoin suhdannetyöttömyys syntyy? (s.165) 139) Miten määritellään työvoimaosuus eli osallistumisaste? (s.165) 140) Miten määritellään työttömyysaste? (s.166) 141) T / E : Kirjassa todetaan, että tutkimusten mukaan teknologinen kehitys on kasvattanut työttömyyttä. (s.168) 142) T / E : Työmarkkinat ovat tasapainossa silloin, kun työn kysyntä vastaa työvoimaa. (s.169) 143) T / E : Työmarkkinoiden tasapainotyöttömyys = luonnollinen työttömyys = rakenteellinen työttömyys. (s.169)

14 (13) 144) T / E : Klassisen teorian mukaan korkeat palkat ovat työttömyyden syy. (s.171) 145) Mikä on työttömyyden syynä keynesiläisen teorian mukaan? (s.171) 146) T / E : Työttömyyden modernissa teoriassa on sekä klassisia että keynesiläisiä piirteitä. (s.171) 147) T / E : Verokiila kasvattaa tasapainotyöttömyyttä. (s.173) 148) T / E : Työttömyysteorian mukaan täystyöllisyys on mahdollista saavuttaa. (s.174) Luku 11 / Raha ja inflaatio 149) Inflaatio tarkoittaa. (s.175) 150) Hintojen muuttamiseen liittyviä kustannuksia kutsutaan inflaatioteoriassa. (s.178) 151) Mitkä ovat rahan kolme tehtävää? (s.179) 1) 2) 3) 152) Mitä ns. suppea raha sisältää? (s.181) 1) 2) 153) Mitkä ovat keskuspankin keskeiset tehtävät? (s ) 1) 2) 3) 154) Mitä tarkoitetaan käsitteellä luotonlaajennus? (s.184)

15 155) Mitkä ovat keskuspankin tärkeimmät rahapoliittiset keinot? (s ) (14) 1) 2) 3) 156) Suomella ei ole enää omaa. (s.187) 157) Euroalueen rahapoliittiset päätökset tekee. (s.187) 158) Markkinoilla otaksutaan yleisesti, että EKP tähtää käytännössä inflaatioon. (s.187) 159) Mitä kirjaimet M, V, P ja Y tarkoittavat kvantiteettiteorian mukaisessa yhtälössä M x V = P x Y? (s.188) M = V = P = Y = 160) Mikä kvantiteettiteorian mukaan määrää hintatason nousun eli inflaation? (s.188) 161) T / E : Rahan määrän muutos ei pitkällä aikavälillä vaikuta lainkaan työllisyyteen, kokonaistuotantoon eikä suhteellisiin hintoihin. (s.188) Luku 12 / Suhdannevaihtelut 162) Tuotannon poikkeamaa potentiaalisesta tuotannosta kutsutaan (s.190) 163) Matalasuhdanne syntyy, kun tuotanto kasvaa potentiaalista tuotantoa (s.190) 164) Mitä tarkoitetaan suhdannevaihteluilla? (s.191)

16 165) Mitä tarkoittavat suhdanneteoriassa lyhenteet SAS, LAS ja AD? (s ) (15) SAS = LAS = AD = 166) T / E : Korkotason nousu siirtää kokonaiskysyntäkäyrää oikealle. (s.196) 167) Millä ehdolla kansantaloudessa vallitsee a) lyhyen ajan b) pitkän ajan tasapaino? (s.197) a) b) 168) Kysyntätekijöistä syntyvää inflaatiota kutsutaan. (s.198) 169) Kokonaiskysyntää lisäävä sokki saa kansantaloudessa aikaan. (s.199) 170) Tarjontatekijöistä syntyvää inflaatiota kutsutaan. (s.200) 171) T / E : Kun negatiiviseen tarjontasokkiin reagoidaan kokonaiskysyntää lisäävällä talouspolitiikalla, niin inflaatio laskee nopeasti. (s.202) 172) Keynesiläisessä makroteoriassa hintoja ja palkkoja pidetään. (s.203) 173) Mitkä tekijät selittävät suhdannevaihtelut uuden klassisen teorian mukaan? (s.203) 174) T / E : Uuskeynesiläisten oppien mukaan suhdanteita voidaan tasata aktiivisella finanssi- ja rahapolitiikalla. (s.204) Luku 13 / Suhdannepolitiikka 175) Mitkä ovat keskeiset suhdannepolitiikan keinot? (s.205) 1) 2) 176) Mitä tarkoitetaan rahapolitiikalla? (s.205) 177) Rahapolitiikka on neutraalia aikavälillä. (s.205)

17 178) Rahapolitiikalla on reaalisia vaikutuksia aikavälillä. (s.206) (16) 179) Kun keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan, niin kansantalouden tasapainoa esittävässä kuviossa kokonaiskysyntäkäyrä AD siirtyy. (s.207) 180) T / E : Kvantiteettiteorian mukaan raha on neutraali sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. (s ) 181) T / E : Uuskeynesiläinen koulukunta uskoo enemmän rahapolitiikan mahdollisuuksiin kuin uusi klassinen koulukunta. (s.208) 182) T / E : Ns. monetaristien mukaan rahapolitiikka on lyhyelläkin aikavälillä neutraalia. (s.208) 183) Mitä tarkoittaa finanssipolitiikka? (s.208) 184) Mitä tarkoitetaan finanssipolitiikan syrjäytysvaikutuksella? (s.209) 185) Miten määritellään rajakulutusalttius MPC? (s.210) 186) Mikä on (suljetun talouden) kertoimen kaava, jos rajakulutusalttius MPC = c? (s.211) 187) T / E : Tasapainoisen budjetin kerroin on yksi, eli jos julkisten menojen kasvu rahoitetaan verotusta kiristämällä, niin kokonaiskysyntä kasvaa julkisten menojen lisäyksen verran. (s.213) 188) Laskusuhdanteen aikana on syytä harjoittaa finanssi- politiikkaa ja budjettialijäämää. (s.215) 189) T / E : Lyhyellä aikavälillä työttömyyden ja inflaation välillä vallitsee käänteinen riippuvuus, ns. Phillipsin käyrä. Tällöin työttömyyden kasvaessa inflaatio yleensä hidastuu. (s ) 190) T / E : Pitkällä aikavälillä Phillipsin käyrä on pystysuora. (s.219)

18 Luku 14 / Avoimen kansantalouden makroteoriaa (17) 191) Mikä on viennin osuus ollut Suomen bruttokansantuotteesta viime vuosina? (s.220) 192) Pitkällä aikavälillä tulee olla tasapainossa. (s ) 193) Jos yhdellä eurolla saa enemmän dollareita kuin ennen, niin euron sanotaan eli dollariin nähden. (s.223) 194) T / E : Euro, dollari ja jeni ovat kelluvia valuuttoja. (s.224) 195) T / E : Olkoon P kotimaan hintataso ja P* ulkomaan hintataso. Valuuttakurssi määräytyy tällöin pitkällä aikavälillä suhteen E = P / P* mukaiseksi. (s.225) 196) Jos Euroopan keskuspankki kiihdyttää rahapolitiikallaan euroalueen inflaatiota, niin euro suhteessa dollariin. (s.226) 197) Jos ulkomaiset korot pysyvät vakioina lyhyellä aikavälillä, niin kotimaisen korkotason noustessa valuutta ja koron laskiessa se. (s.227) 198) T / E : Jos keskuspankki valitsee kiinteän valuuttakurssin vapaiden pääomaliikkeiden oloissa, sen on luovuttava omasta rahapolitiikastaan. (s.228) 199) Jos kansainväliset pääomaliikkeet ovat vapaita ja valuuttakurssit ovat kiinteät, niin rahapolitiikka on ja finanssipolitiikka on. (s.229) 200) T / E : Jos kansainväliset pääomaliikkeet ovat vapaita ja valuuttakurssit kelluvat, niin rahapolitiikka on tehokasta ja finanssipolitiikka on tehotonta. (s.230) 201) T / E : Euroalueella vallitsee yhteinen korkotaso. (s.233) 202) Mitkä ovat tärkeimmät yhteisen eurovaluutan edut? (s.234) 1) 2) 3)

19 (18) 203) Mitä tarkoitetaan euroalueen ns. epäsymmetrisillä häiriöillä? (s.235) 204) T / E : Epäsymmetriset häiriöt ovat lähinnä EU:n reuna-alueiden ongelmia. (s.235) 205) Rahapolitiikan keveneminen euroalueella johtaa koron lisäksi euron. (s.236) 206) Euron kelluminen merkitsee sitä, että euroalueen yhteinen finanssipolitiikka on. (s.237) 207) T / E : Kansainvälinen finanssikriisi sai alkunsa syksyllä 2008 amerikkalaisten asuntoluottolaitosten myöntämistä subprime-lainoista. (s ) 208) Maailmankaupan volyymi supistui vuonna 2009 talouskriisin johdosta prosenttia. (s.239) 209) Kirjassa todetaan, että talouskriisin torjumiseksi on kansainvälisesti harjoitettu talouspolitiikkaa. (s.240) 210) Mitä keinoja kirjassa esitetään rahoitusjärjestelmän ylivelkaantumisen hillitsemiseksi tulevaisuudessa? (s.240) 1) 2)

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET Jokaisen tehtävän perässä on pistemäärä sekä sivunumero (Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 2012) josta vastaus löytyy. (1) (a) Suppea raha sisältää

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 4.6.05 MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja,. painos, 04] sivuihin. () (a) Bretton Woods -järjestelmä:

Lisätiedot

2 Ekonometria keskittyy verotuksen vaikutuksiin talouden toimintaan.

2 Ekonometria keskittyy verotuksen vaikutuksiin talouden toimintaan. 2014 TALOUSTIETEEN OPPIKIRJA Väittämät 1Yksittäisten kotitalouksien ja yritysten tekemiin päätöksiin ja toimintaan markkinoilla kohdistuvaa tutkimusta kutsutaan makrotaloustieteeksi. 2 Ekonometria keskittyy

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 6.6.013: MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 01] sivuihin. (1) (a) igou -verot: Jos markkinoilla

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta Opiskelijavalinta 07.06.2005 1 2 3 4 5 YHT Henkilötunnus

Taloustieteiden tiedekunta Opiskelijavalinta 07.06.2005 1 2 3 4 5 YHT Henkilötunnus 1 2 3 4 5 YHT 1. Selitä lyhyesti, mitä seuraavat käsitteet kohdissa a) e) tarkoittavat ja vastaa kohtaan f) a) Työllisyysaste (2 p) b) Oligopoli (2 p) c) Inferiorinen hyödyke (2 p) d) Kuluttajahintaindeksi

Lisätiedot

21. Raha- ja finanssipolitiikka (Mankiw & Taylor, Ch 35)

21. Raha- ja finanssipolitiikka (Mankiw & Taylor, Ch 35) 21. Raha- ja finanssipolitiikka (Mankiw & Taylor, Ch 35) 1. Politiikan tarve 2. Rahapolitiikka 3. Finanssipolitiikka 4. Suhdannepolitiikan ongelmia ja kokemuksia 1 21.1 Politiikan tarve Suhdannevaihtelut

Lisätiedot

a) Markkinakysyntä - Aikaisemmin tarkasteltiin yksittäisen kuluttajan kysyntää. - Seuraavaksi tarkastellaan koko markkinoiden kysyntää.

a) Markkinakysyntä - Aikaisemmin tarkasteltiin yksittäisen kuluttajan kysyntää. - Seuraavaksi tarkastellaan koko markkinoiden kysyntää. .. Markkinakysyntä ja joustot a) Markkinakysyntä - Aikaisemmin tarkasteltiin yksittäisen kuluttajan kysyntää. - Seuraavaksi tarkastellaan koko markkinoiden kysyntää. Markkinoiden kysyntäkäyrä saadaan laskemalla

Lisätiedot

MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAKOE 2014

MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAKOE 2014 MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAKOE 2014 KOE 2: Ympäristöekonomia KANSANTALOUSTIEDE JA MATEMATIIKKA Sekä A- että B-osasta tulee saada vähintään 10 pistettä. Mikäli A-osan pistemäärä on vähemmän

Lisätiedot

Kansantalouden kuvioharjoitus

Kansantalouden kuvioharjoitus Kansantalouden kuvioharjoitus Huom: Tämän sarjan tehtävät liittyvät sovellustiivistelmässä annettuihin kansantalouden kuvioharjoituksiin. 1. Kuvioon nro 1 on piirretty BKT:n määrän muutoksia neljännesvuosittain

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200

Makrotaloustiede 31C00200 Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Harjoitus 5 1.4.2016 Arttu Kahelin arttu.kahelin@aalto.fi Tehtävä 1 a) Käytetään kaavaa: B t Y t = 1+r g B t 1 Y t 1 + G t T t Y t, g r = 0,02 B 2 Y 2 = 1 + r g B 1

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. Allaolevassa kuvassa on tuotantomahdollisuuksien käyrä. a. Mitkä kuvaan merkityistä pisteistä ovat tehokkaita?

Lisätiedot

19.1 Avotalouden makroteoriaa (Mankiw-Taylor, chs 31-32)

19.1 Avotalouden makroteoriaa (Mankiw-Taylor, chs 31-32) 19.1 Avotalouden makroteoriaa (Mankiw-Taylor, chs 31-32) 1. Peruskäsitteitä 2. Valuuttakurssien määräytyminen 3. Avotalouden makromalli 4. Politiikkaa 1 19.1. Peruskäsitteitä Suljettu kansantalous ei ole

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A00110 19.02.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus

Taloustieteen perusteet 31A00110 19.02.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Taloustieteen perusteet 31A00110 19.02.2016 Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Pisteytys: 1 2 3 4 5 6 Yht Vastaukseen käytetään vain tätä vastauspaperia. Vastaa niin lyhyesti, että vastauksesi

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Harjoitukset 7 (viikko 13) Tehtävä 1 a) Tapahtuu siirtymä pisteestä A pisteeseen B. Jos TR-käyrä on vaakasuora, niin IS-käyrän siirtyminen oikealle ei

Lisätiedot

19 Avotalouden makroteoriaa

19 Avotalouden makroteoriaa 19 Avotalouden makroteoriaa 1. Peruskäsitteitä 2. Valuuttakurssit pitkällä aikavälillä 3. Valuuttakurssit lyhyellä aikavälillä 4. Avotalouden makromalli 5. Politiikkaa Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 31-32

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200

Makrotaloustiede 31C00200 Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Kansantalouden tilinpito 1 Monisteen sisältö Kansantalouden tilinpito, BKT Nimelliset ja reaaliset suureet Logaritmiset luvut, indeksit Maksutase Taloudellisten muuttujien

Lisätiedot

Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w)

Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w) 4. MARKKINOIDEN TASAPAINOTTUMINEN 4.1. Tasapainoperiaate Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w) Markkinat tasapainossa, kun löydetään

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011 Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Hanna Freystätter, VTL Ekonomisti Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

KOE 2 Ympäristöekonomia

KOE 2 Ympäristöekonomia Helsingin yliopisto Valintakoe 30.5.2012 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta KOE 2 Ympäristöekonomia Sekä A- että B-osasta tulee saada vähintään 7 pistettä. Mikäli A-osan pistemäärä on vähemmän kuin

Lisätiedot

Kansantalous, opettajan aineisto

Kansantalous, opettajan aineisto Kansantalous, opettajan aineisto Timo Lindholm, Juhani Kettunen ISBN 978-951-37-5498-3 Linja I MIKROTALOUSTIEDE 1 Kansantalouden peruskäsitteet 2 Rajakäsitteet 3 Kysyntä ja tarjonta 4 Joustot 5 Kilpailumuodot

Lisätiedot

Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen?

Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen? Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen? Jussi Ahokas Itä-Suomen yliopisto Sayn laki 210 vuotta -juhlaseminaari Esityksen sisällys Mitä on tuottavuus? Tuottavuuden määritelmä Esimerkkejä tuottavuudesta

Lisätiedot

Talouden maailma 11. 1 Minäkö taloudellinen vaikuttaja? 12. 2 Suomi ja kansainvälinen talous 19. 3 Mistä talouskasvu muodostuu? 27

Talouden maailma 11. 1 Minäkö taloudellinen vaikuttaja? 12. 2 Suomi ja kansainvälinen talous 19. 3 Mistä talouskasvu muodostuu? 27 S i s ä l l y s I Talouden maailma 11 1 Minäkö taloudellinen vaikuttaja? 12 Kaikki tekevät talouspäätöksiä 12 Talous ja taloustiede 13 Kotitaloudet, yritykset ja kansantalous 15 Rahat eivät riitä kaikkeen

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT KULUTTAJAN TEORIA 1. Miten niukkuus liittyy Rolls Royce autojen / leopardinnahkaturkkien markkinoihin? 2. Piirrä jonkin talouden tuotantomahdollisuuksien

Lisätiedot

TU-91.1001 KERTAUSTA. Super lyhyt oppimäärä yrityksenteoriaa Talouspolitiikka: raha- ja finanssipolitiikka Vanhoja tenttikysymyksiä

TU-91.1001 KERTAUSTA. Super lyhyt oppimäärä yrityksenteoriaa Talouspolitiikka: raha- ja finanssipolitiikka Vanhoja tenttikysymyksiä TU-91.1001 KERTAUSTA Super lyhyt oppimäärä yrityksenteoriaa Talouspolitiikka: raha- ja finanssipolitiikka Vanhoja tenttikysymyksiä 1 Yrityksen tasapainohinnan ja määrän määräytyminen Yritys maksimoi/minimoi

Lisätiedot

Julkiset alijäämät ovat yksityisiä ylijäämiä. Lauri Holappa Helsingin työväenopisto Rahatalous haltuun 11.11.2014

Julkiset alijäämät ovat yksityisiä ylijäämiä. Lauri Holappa Helsingin työväenopisto Rahatalous haltuun 11.11.2014 Julkiset alijäämät ovat yksityisiä ylijäämiä Lauri Holappa Helsingin työväenopisto Rahatalous haltuun 11.11.2014 Luennon sisältö Sektoritaseiden perusteet Julkisen sektorin rahoitustase talouden ohjauskeinona

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIEDE. Mikrotaloustiede

KANSANTALOUSTIEDE. Mikrotaloustiede KANSANTALOUSTIEDE - yhteiskuntatiede, tutkii yhteiskuntaa o positivistinen pyrkii kuvaamaan miten asia on, ei miten sen pitäisi olla - Kansantaloustiede tutkii kokonaisia kansantalouksia, jonkin maantieteellisen

Lisätiedot

Paikatakseen budjettialijäämää valtio ottaa lainaa yksityiseltä sektorilta.

Paikatakseen budjettialijäämää valtio ottaa lainaa yksityiseltä sektorilta. Taloustieteen perusteet Kesä 2014 Harjoitus 5: MALLIRATKAISUT Juho Nyholm (juho.nyholm@helsinki.fi) Tehtävä 1 Tarkastellaan lainavarojen markkinoita. Analysoi seuraavia tapauksia kysyntä tarjonta-kehikossa

Lisätiedot

7 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Mankiw & Taylor, Ch 13)

7 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Mankiw & Taylor, Ch 13) 7 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Mankiw & Taylor, Ch 13) Tavaroiden ja palvelujen tuotanto tapahtuu yrityksissä Yritykset tuntevat niiden valmistukseen tarvittavan teknologian teknologia on

Lisätiedot

Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto

Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto 1. Osio 3/Tosi; Organisaatiokenttää ei mainita (s.35). 2. Osiot 1 ja 2/Epätosia; Puppua. Osio 3/Lähellä oikeata kuvion 2.1 mukaan (s.30). Osio 4/Tosi (sivun 30 tekstin

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. 2. a. Tehokkaita ovat c, d, g, h, i. b. Saavutettavissa ovat kaikki paitsi m. c. Maidon vek =

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Studia Generalia Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Lauri Kajanoja, VTT Ekonomisti, kansantalousosasto Suomen Pankki Rahan käsite mitä raha on? Rahan voi määritellä

Lisätiedot

Pohjola, Matti (2008): Taloustieteen oppikirja. ISBN 978-951-0-34550-4. WSOY Oppimateriaalit Oy.

Pohjola, Matti (2008): Taloustieteen oppikirja. ISBN 978-951-0-34550-4. WSOY Oppimateriaalit Oy. Valtiotieteellinen tiedekunta Kansantaloustieteen valintakoe Arvosteluperusteet Kesä 010 Kirjallisuuskoe Pohjola, Matti (008): Taloustieteen oppikirja. ISBN 978-951-0-34550-4. WSOY Oppimateriaalit Oy.

Lisätiedot

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Elvyttävä kansalaisosinko tilaisuus 6.2.2016 Esitetyt näkemykset ovat omiani.

Lisätiedot

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat Ennustetaulukot 1. Huoltotase, määrät Viitevuoden 2000 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta 8,2 3,6 2,8 0,4 1,8 16,1 7,4 0,7 0,0 5,6 21,5 8,6 3,2 0,4 6,0 3,1 2,7 3,7 1,2 1,4 0,9 0,6 0,1 0,4 0,7

Lisätiedot

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA 3 21 SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 215 Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 212 toisesta neljänneksestä lähtien. Kevään 21 aikana on kuitenkin jo näkynyt merkkejä

Lisätiedot

Öljyn hinnan romahdus

Öljyn hinnan romahdus Samu Kurri Suomen Pankki Öljyn hinnan romahdus Hiekkaa vai öljyä maailmantalouden rattaisiin? 21.5.215 Julkinen 1 Teemat Hinnan laskun välittömät seuraukset Vaikutukset talouden toimijoihin Markkinat,

Lisätiedot

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin 76 9. Kaupunkialueiden kasvu - talouskasvu: kaupunkialueen työllisyyden (ja tuotannon) kasvu, jonka taustalla on - kaupungin tuottamien hyödykkeiden kysynnän kasvu ---> työvoiman kysynnän kasvu - työvoiman

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Studia monetaria Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Lauri Kajanoja, VTT Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 25 20 15 10 5 0-5 Inflaatio Suomessa Kuluttajahintaindeksin

Lisätiedot

Millaisia ovat finanssipolitiikan kertoimet

Millaisia ovat finanssipolitiikan kertoimet Millaisia ovat finanssipolitiikan kertoimet Antti Ripatti Helsingin yliopisto, HECER, Suomen Pankki 20.3.2013 Antti Ripatti (HECER) fipon kerroin 20.3.2013 1 / 1 Johdanto Taustaa Finanssipolitiikkaa ei

Lisätiedot

Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla. KT34 Makroteoria I. Juha Tervala

Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla. KT34 Makroteoria I. Juha Tervala Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla KT34 Makroteoria I Juha Tervala Raha Raha on varallisuusesine, joka on yleisesti hyväksytty maksuväline Rahan yksi tehtävä on olla vaihdon väline

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Eurojärjestelmän perusteista ja euron kriisistä 1 1 Tämän luennon tekstit on poimittu lähteistä: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Lisätiedot

Kansantaloudessa tuotetaan vehnää, jauhoja ja leipää. Leipä on talouden ainoa lopputuote, ja sen valmistuksessa käytetään välituotteena jauhoja.

Kansantaloudessa tuotetaan vehnää, jauhoja ja leipää. Leipä on talouden ainoa lopputuote, ja sen valmistuksessa käytetään välituotteena jauhoja. Taloustieteen perusteet Kesä 2014 Harjoitus 4: MALLIRATKAISUT Juho Nyholm (juho.nyholm@helsinki.fi Tehtävä 1 Kansantaloudessa tuotetaan vehnää, jauhoja ja leipää. Leipä on talouden ainoa lopputuote, ja

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Rahamäärä, hintataso ja valuuttakurssit

Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Rahamäärä, hintataso ja valuuttakurssit Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Rahamäärä, hintataso ja valuuttakurssit Monisteen sisältö Rahamäärän ja inflaation yhteys pitkällä aikavälillä Nimelliset ja reaaliset valuuttakurssit Ostovoimapariteetti

Lisätiedot

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) 8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista toimistaan

Lisätiedot

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429 8.9.200 Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 7 34 telefax: (09) 734 3429 Tiedustelut: Pasi Koikkalainen, +358 9 734 3332, e-mail: kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi Samu Hakala, +358 9

Lisätiedot

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10 Harjoitukset 3 Taloustieteen perusteet Ratkaisuehdotukset Kesäyliopisto 2014 1. a) Autonrenkaita valmistavalla yhtiöllä on 100 000 :n kiinteät kustannukset vuodessa. Kun yritys tuottaa 10 000 rengasta,

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus

Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016 Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Pisteytys: 1 2 3 4 5 6 Yht Vastaukseen käytetään vain tätä vastauspaperia. Vastaa niin lyhyesti, että vastauksesi

Lisätiedot

Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys

Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys Jukka Railavo Suomen Pankki 10.12.2013 Palkkalaskelmia yleisen tasapainon mallilla Taloudenpitäjät tekevät päätökset preferenssiensä mukaisesti. Hintojen

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Ennen kuin aloitat... ii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

* Hyödyn maksimointi on ihmisten toimintaa ja valintoja ohjaava periaate.

* Hyödyn maksimointi on ihmisten toimintaa ja valintoja ohjaava periaate. KANSANTALOUSTIETEEN PERUSTEET Yrityksen teoria (Economics luvut 13-14) 14) KTT Petri Kuosmanen Optimointiperiaate a) Yksilöt pyrkivät maksimoimaan hyötynsä. * Hyödyn maksimointi on ihmisten toimintaa ja

Lisätiedot

Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta. TTT/Kultti

Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta. TTT/Kultti Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta TTT/Kultti Pyrin valottamaan seuraavia käsitteitä i) markkinat ii) tasapaino iii) tehokkuus iv) markkinavoima. Määritelmiä 1. Markkinat ovat mekanismi/instituutio,

Lisätiedot

TENTTIKYSYMYKSET 8.12.2006

TENTTIKYSYMYKSET 8.12.2006 MIKROTALOUSTEORIA (PKTY1) TuKKK Porin yksikkö/avoin yliopisto Ari Karppinen TENTTIKYSYMYKSET 8.12.2006 OHJE: Tentin läpäisee 9 pisteellä. Vastaa tehtäväpaperiin ja palauta se, vaikket vastaisi yhteenkään

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivastaukset A5-kurssin laskareihin, kevät 009 Harjoitukset (viikko 5) Tehtävä Asia selittyy tulonsiirroilla. Tulonsiirrot B lasketaan mukaan kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin Y d. Tässä

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset 1 Tehtävä 1 Lähde M&T (2006, 84, luku 4 tehtävä 1, muokattu ja laajennettu) Selitä seuraavat väittämät hyödyntämällä kysyntä- ja tarjontakäyrän

Lisätiedot

Kansantalous, Mikroteorian johdantokurssi, 2010

Kansantalous, Mikroteorian johdantokurssi, 2010 - 5 op Kansantalous, Mikroteorian johdantokurssi, 2010 - to klo 10.15-11.30 ja 11.45-12.45, viikot 35-41, Sk-sali, yht. 21 h - Kurssimoniste Aalef-kirjakaupasta - kokeet: 20.10./8, 16.11./16 ja 1.2./16

Lisätiedot

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31)

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31) 16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31) 1. Rahoitusjärjestelmä 2. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 3. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa

Lisätiedot

Talouden tila. Markus Lahtinen

Talouden tila. Markus Lahtinen Talouden tila Markus Lahtinen Taantumasta vaisuun talouskasvuun Suomen talous ei pääse vauhtiin, BKT: 2014-0,2 % ja 2015 0,5 % Maailmantalouden kasvu heikkoa Ostovoima ei kasva Investoinnit jäissä Maailmantalous

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Studia monetaria Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Lauri Kajanoja, VTT Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki Mitä teen työkseni Suomen Pankin tehtävät

Lisätiedot

Kauppakorkean valintakokeen / 2009 ratkaisut (TH /Supermaster Ky)

Kauppakorkean valintakokeen / 2009 ratkaisut (TH /Supermaster Ky) Kauppakorkean valintakokeen / 2009 ratkaisut (TH /Supermaster Ky) Hallinto / 2009: 1. Osio 1 / Tosi; Yritys tarjoaa ydinsegmenttiin kuuluville muun muassa työturvan (s.47). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan ydinryhmä

Lisätiedot

II Talous on vaihdantaa ja kilpailua

II Talous on vaihdantaa ja kilpailua II Talous on vaihdantaa ja kilpailua 4. Kotitaloudet kuluttavat ja säästävät 5. Yritykset valmistavat ja myyvät 6. Kotitaloudet ja yritykset kohtaavat markkinoilla 7. Hinnan ja kysynnän ja tarjonnan yhteys

Lisätiedot

Mitä on kansantalouden tilinpito?

Mitä on kansantalouden tilinpito? Mitä on kansantalouden tilinpito? Tilastokeskuksen asiakasaamu kirjastoille ja tietopalveluille 1.12.2010 Tilastopäällikkö Tuomas Rothovius Modernin makrotaloustieteen ja kansantalouden tilinpidon synnystä

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa Kansainvälinen rahatalous Matti Estola ermiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa 1. Valuuttariskien suojauskeinot Rahoitusalan yritykset tekevät asiakkailleen valuuttojen välisiä termiinisopimuksia

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009 Ennusteen taulukkoliite 20.3.2007 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2007 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Euroopan rahoitusmarkkinat talouskasvun edellytysten luojina Erkki Liikanen Pääjohtaja /Suomen Pankki Oikea suunta -seminaari. 30.3.2007 Säätytalo 1 Suomen Pankki 2 Pyrkimys vakaisiin rahaoloihin 1865

Lisätiedot

14 Talouskasvu ja tuottavuus

14 Talouskasvu ja tuottavuus 14 Talouskasvu ja tuottavuus 1. Elintason kasvu 2. Kasvun mittaamisesta 3. Elintason osatekijät Suomessa 4. Elintason osatekijät OECD-maissa 5. Työn tuottavuuden kasvutekijät Tämä on pääosin Mankiw n ja

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008 Ennusteen taulukkoliite 26.9.2006 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2006 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Suhteellisen edun periaate 1. Maassa A: 1 maito ~ 3 leipää 1 leipä ~ 0,33 maitoa Maassa B: a. b. 3 maitoa ~ 5 leipää 1 maito ~ 1,67 leipää 1 leipä ~ 0,6 maitoa i. Maalla

Lisätiedot

Kuinka ratkaista eurokriisi?

Kuinka ratkaista eurokriisi? Kuinka ratkaista eurokriisi? Ratkaisuja maailmantalouden kriisiin 10.9. 8.10.2012 Helsingin suomenkielinen työväenopisto 1 Luennon sisältö 1. Miten eurokriisiin ajauduttiin? 2. Miten kriisiä on yritetty

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO?

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? Pentti Pikkarainen Pankkitoimintaosasto 12.4.2005 PANKKITOIMINTAOSASTO Pankkitoimintaosasto vastaa seuraavista

Lisätiedot

Kansantaloustieteen perusteet*

Kansantaloustieteen perusteet* Hannu Piekkola, Hannu Törmä, Pekka Mannonen, Mikko Lintamo Kansantaloustieteen perusteet* Syyskuu 2010 Vaasa *Hannu Törmän ja Hannu Piekkolan luentomonisteet perustuvat Matti Pohjolan Aalto yliopiston

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A0) KULUTTAJAN TEORIA HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT. Kyseiset hyödykkeet ovat niukkoja eli niillä on hinta, koska niitä ei ole (mahdollista tuottaa) tarpeeksi kaikille,

Lisätiedot

KA 1 2009, tentti 14.10. 2009 (mikrotaloustieteen osuus), luennoitsija Mai Allo

KA 1 2009, tentti 14.10. 2009 (mikrotaloustieteen osuus), luennoitsija Mai Allo 1 KA 1 2009, tentti 14.10. 2009 (mikrotaloustieteen osuus), luennoitsija Mai Allo ÄLÄ IRROTA PAPEREITA TOISISTAAN! Ohjeet: Tenttikysymyksiä on kuusi (+ jokeri ohjeineen viimeisellä sivulla). Valitse tenttikysymyksistä

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

31 Korko määräytyy maailmalla

31 Korko määräytyy maailmalla 31 Korko määräytyy maailmalla 31.1 Kulutus- ja säästämispäätökset 31.2 Reaalikorkokanta maailmantaloudessa 2.1 Reaalikorkokannan määräytyminen: S = I K21.4 Säästämisen ja pääomanmuodostuksen yhtäsuuruus

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 23.9.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Harjoitukset 5 (viikko 11) ehtävä 1 Huom. tehtävänannon suluissa oleva lause on väärin. Kun rahan kysynnän näennäiskorkojousto on 0,1, se tarkoittaa,

Lisätiedot

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri Talous TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012 1 Esityksen aiheet Talouden näkymät Suomen Pankin kesäkuun ennusteen päätulemat Suomen talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista

Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista EU-EDUNVALVONTAPÄIVÄ Energiateollisuus Paavo Suni, ETLA Kalastajatorppa 13.2. 2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Raakaöljyn hinta päivittäin, Brent,

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 009 Harjoitukset 4 (viikko 9) Tehtävä Tässä on tarkoitus soveltaa luentokalvojen sivulla 7 annettua kaavaa firman arvolle V. Tämä yritys tosin käyttää myös

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

3 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino ( Mankiw & Taylor, Chs 4-5)

3 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino ( Mankiw & Taylor, Chs 4-5) 3 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino ( Mankiw & Taylor, Chs 4-5) Opimme edellä, että ihmisten (ja maiden) kannattaa erikoistua tuotannossa ja käydä keskenään kauppaa Markkinat ovat paikka, jossa ostajat

Lisätiedot

8 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2 nd ed., ch 13)

8 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2 nd ed., ch 13) 8 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2 nd ed., ch 13) Tavaroiden ja palvelujen tuotanto tapahtuu yrityksissä Yritykset tuntevat niiden valmistukseen

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä?

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Juha Kilponen Suomen Pankki Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Helsinki, Economicum 30.11.2015 Mielipiteet ovat kirjoittajan omia

Lisätiedot

Pankkijärjestelmä nykykapitalismissa. Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 4.11.2014

Pankkijärjestelmä nykykapitalismissa. Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 4.11.2014 Pankkijärjestelmä nykykapitalismissa Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 4.11.2014 Mistä raha tulee? Luennon sisältö Yksityiset pankit ja keskuspankki Keskuspankit ja rahapolitiikka Rahan endogeenisuus

Lisätiedot

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät Kallio, Markku & Korhonen, Pekka & Salo, Seppo Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät Kallio, Markku & Korhonen, Pekka & Salo, Seppo Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä Hei, Olet avannut Eximian kauppatieteen testikokeen. Kokeessa on kysymyksiä kolmesta kauppatieteiden kevään 0 valintakoekirjasta. Kokeen perusteella voit saada kuvan siitä, minkälaisia kysymyksiä valintakokeessa

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 7 Swap sopimuksista lisää 1. Pankki swapin välittäjänä Yleensä 2 eri-rahoitusalan yritystä eivät tee swap sopimusta keskenään vaan pankin tai yleensäkin

Lisätiedot

Makrotalousteoria 1. Toinen luento: Keynesiläinen makroteoria. Markku Siikanen

Makrotalousteoria 1. Toinen luento: Keynesiläinen makroteoria. Markku Siikanen Makrotalousteoria 1 Toinen luento: Keynesiläinen makroteoria Markku Siikanen 2 Luento Aiheena on keynesiläiseen makroteoriaan syventyminen Uusien termien sisäistäminen Makrotason hyödykkeiden kysyntä Keynesiläinen

Lisätiedot