ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2011 KANSANTALOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2011 KANSANTALOUS"

Transkriptio

1 ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2011 KANSANTALOUS

2 Ennakkoharjoittelutehtävät 2011 / Kansantalous (1) Luku 1 / Mitä taloustiede on? 1) Mitkä ovat kirjan mukaan talouden perustekijöitä? (s.8) 2) Mitä tarkoittaa ekonometria? (s.10) Luku 2 / Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta 3) Kaiken taloudellisen toiminnan lopullisena tarkoituksena on. (s.14) 4) Mitkä ovat tuotannontekijöiden lajit? (s.15) 1) 2) 3) 5) T / E : Kaikki tehokkaat tuotantoyhdistelmät sijaitsevat tuotantomahdollisuuksien käyrällä tai tämän käyrän sisäpuolella. (s.18) 6) Mikä on vapaa-ajan vaihtoehtoiskustannus? (s.21) 7) T / E : Absoluuttinen etu selittää osan erikoistumista. (s.23) 8) Suhteellinen etu jonkin hyödykkeen tuottamisessa on sillä tuottajalla, jolla on vaihtoehtoiskustannukset. (s.26) Luku 3 / Markkinatalouden rakenne 9) Yksinkertainen kansantalouden kiertokulkukaavio sisältää kahdenlaiset markkinat. Mitkä nämä ovat? (s.28) 1) 2) 10) T / E : Viime aikoina monien pankkikeskeisten maiden rahoitusjärjestelmät ovat kehittyneet angloamerikkalaiseen suuntaan. (s.31)

3 11) Mitkä ovat hintojen kolme tehtävää? (s.33-34) (2) 1) 2) 3) 12) Täydellisen kilpailun ehtojen mukaan ostajia ja myyjiä on, ja kunkin markkinaosuus on. (s.37) Luku 4 / Hyödykemarkkinat 13) Mitä tarkoitetaan käsitteellä rajahyöty? (s.40) 14) T / E : Rajahyötykäyrä on samalla kuluttajan (yksilöllinen) kysyntäkäyrä. (s.41) 15) Mitä tarkoittaa käsite rajatulo? (s.45) 16) Mitä tarkoittaa käsite rajakustannus? (s.45) 17) Täydellisen kilpailun oloissa yritys saavuttaa mahdollisimman suuren voiton, mikäli se tuottaa määrän, jolla. (s.46) 18) T / E : Oikealle nouseva kokonaiskustannuskäyrä = yrityksen tarjontakäyrä. (s.46) 19) T / E : Kun tuotteen hinta markkinoilla ylittää tasapainohinnan, on kyseessä ns. ylitarjonta. (s.49-50) 20) T / E : Jos hyödyke on inferiorinen, niin kuluttajien tulojen kasvu saa aikaan kysyntäkäyrän siirtymisen oikealle. (s.53) 21) Mitä tarkoittaa ns. ceteris paribus periaate? (s.56)

4 (3) 22) Kysynnän hintajousto = (s.57) 23) Kun kysyntäkäyrä on hyvin jyrkkä, niin kysyntä on. (s.58) 24) Hyödykkeeseen käytetyn rahamäärän suhteellinen muutos on suhteellisen muutoksen ja suhteellisen muutoksen. (s.58) 25) Kysyntäsuoralla jouston itseisarvo on suuri silloin, kun hinta on ja kysytty määrä on. (s.59) 26) Kysynnän tulojousto = (s.60) 27) T / E : Ns. välttämättömyyshyödykkeiden tulojousto on pieni. (s.61) 28) Kysynnän tulojousto on talouden keskeisiä selittäjiä. (s.61) 29) Miten määritellään kysynnän ristijousto? (s.61) 30) Jos ristijousto on suuri, kyseiset hyödykkeet ovat lähes. (s.61) 31) T / E : Toisiaan täydentävien hyödykkeiden (eli komplementtien) ristijousto on positiivinen. (s.61) 32) Valtio on kiinnostunut sellaisten hyödykkeiden verottamisesta, joiden kysyntä on. (s.62) 33) Kuluttaja saa tarpeensa mahdollisimman hyvin tyydytetyksi, kun hän ostaa tiettyä tuotetta sen verran, että vastaa hyödykkeen. (s.62) 34) Yritys maksimoi voittonsa valitsemalla tuottamansa hyödykemäärän siten, että tuotannon vastaa markkinoilla vallitsevaa. (s.62)

5 Luku 5 / Yrityksen teoria (4) 35) Miten tuotantopanokset luokitellaan? (s.68) 1) 2) 3) 4) 36) Mitä tuotantofunktion Q = F(L, K, M) symbolit L, K, M ja Q tarkoittavat? (s.68) L = K = M = Q = 37) Mitä tarkoittaa ns. alenevan / vähenevän rajatuotoksen laki? (s.70) 38) Työn tuottavuus =. (s.70) 39) Miten työn tehokkuutta mitataan? (s.70) 40) T / E : Työn tuottavuus kasvaa, kun työpanoksen määrää lisätään. (s.71) 41) Mitkä ovat keskeiset tuottavuuden kasvun lähteet? (s.71) 1) 2) 42) T / E : Tuotannon yksikkökustannukset nousevat ensin tuotannon määrän kasvaessa, mutta kääntyvät lopulta yleensä laskuun. (s.75) 43) Tuotannon rajakustannukset tuotetun määrän noustessa. (s.75)

6 44) Mikä on yrityksen voiton maksimointiehto? (s.75 ym.) (5) 45) Pitkällä aikavälillä kaikki yrityksen tuotannontekijät ja kustannukset ovat. (s.77) 46) T / E : Täydellisessä kilpailussa kaikilla aloilla ansaitaan pitkällä aikavälillä yhtä suuria voittoja. (s.77) 47) Suurtuotannon kustannuseduista syntyvää monopolia kutsutaan usein monopoliksi. (s.78) 48) T / E : Monopolille rajatulo on pienempi kuin myyntihinta. (s.79) 49) Jos monopolin kysyntäkäyrän yhtälö on muotoa P = a bx, niin mikä on vastaavan rajatulokäyrän (rajatulosuoran) kulmakerroin? (s.81) 50) Hinnan ja rajakustannusten eroa voidaan käyttää ns. mittarina. (s.81-82) 51) T / E : Monopoli tuottaa liian paljon yhteiskunnan kokonaisedun kannalta. (s.83) 52) T / E : Kartellit ovat kiellettyjä muun muassa Suomessa ja muissa EU-maissa. (s.84) 53) T / E : Oligopoliyrityksen käyttäytymistä voi kuvata hinnan etsimiseksi. (s.86) 54) Duopolin tapauksessa päädytään tilanteeseen, jossa molempien tuottajien kannattaa asettaa hinta. (s.87) 55) Monopolistisessa kilpailussa yritykset ovat, ja eri valmistajien tuotteet ovat. (s.88) 56) Yksittäisen yrityksen aikaansaama arvonlisäys lasketaan vähentämällä eli myyntituloista tuotannossa käytettyjen arvo. (s.89) 57) Mihin tietyn toimialan tai koko kansantalouden arvonlisäys on käytettävissä? (s.89) 58) Miten määritellään yksikkötyökustannukset? (s.89)

7 59) Hintakilpailukyky on sitä parempi, mitä on palkkataso, (6) tai mitä on työn keskimääräinen tuottavuus. (s.89) 60) Millä ehdolla palkkojen osuus tuotoksen arvosta säilyy muuttumattomana? (s.89) 61) Millainen monopolisoitumisen muoto on hyväksi sekä yritykselle itselleen että koko yhteiskunnalle? (s.90) Luku 6 / Tuotannontekijämarkkinat 62) Mistä seikoista työn kysyntä aiheutuu? (s.93) 1) 2) 63) T / E : Työn kysyntäkäyrä määräytyy työpanoksen perusteella. (s.93) 64) Työn kysyntäkäyrä on oikealle. (s.94) 65) Mikä on työstä saadun palkan vaihtoehtoiskustannus? (s.95) 66) T / E : Työn tarjonta on käytännössä melko joustavaa palkan suhteen. (s.95) 67) Kun yksittäisten taloudenpitäjien päätöksiin perustuva työn kysyntä ja tarjonta määräävät sekä työllisyyden että palkkatason, on kyseessä työmarkkinoiden malli. (s.95) 68) T / E : Kilpailullisilla markkinoilla esiintyy yrityskohtaisia palkkaeroja. (s.96) 69) Mitkä ovat palkkaerojen syyt kilpailullisilla työmarkkinoilla? (s.96) 1) 2) 70) Mikä on yleisesti jonkin varallisuuskohteen hinta? (s.98)

8 71) Mikä on rahoitusmarkkinoiden tehtävä kansantaloudessa? (s.99) (7) 72) Kun korkotaso laskee, rahoituksen kysyntä ja tarjonta. (s.100) 73) Mitkä ovat pankin vastaavien (eli varojen) keskeiset erät? (s.102) 1) 2) 3) 74) T / E : Pankin vastattavien (eli velkojen) keskeiset erät ovat: Oma pääoma sekä asiakkaiden talletukset. (s.102) 75) Suomessa ns. talletussuoja on euroa. (s.103) 76) T / E : Euribor ja eonia ovat viitekorkoja, joilla pankit tarjoutuvat lainaamaan vakuuksia vastaan rahaa toisilleen euromääräisillä rahamarkkinoilla. (s.103) 77) Lyhyiden, yön yli luottojen toteutunut, painotettu keskikorko on nimeltään. (s.103) 78) Euribor-korkoja vastaavia, vakuudellisten lainojen korkoja ovat ns.. (s.103) 79) T / E : Korkojen yleisestä tasosta on kirjan mukaan vaikea päätellä mitään rahoitusmarkkinoilla mahdollisesti kytevistä kriiseistä. (s.104) 80) Em. tehtävään sopii paremmin euribor- ja eurepo-korkojen. (s.104) 81) Mitä tarkoitetaan ns. löyhän moraalin eli moraalikadon (moral hazard) ongelmalla? (s.105) 82) Suomen kansantalouden kokonaisveroaste on noin prosenttia. (s.106)

9 Luku 7 / Julkistalous (8) 83) Mitä tarkoittavat instituutiot? (s.106) 84) T / E : Ns. sosiaalinen eli yhteiskunnallinen pääoma korostaa virallisten instituutioiden merkitystä. (s.108) 85) Mitkä ovat markkinoiden tehottomuuden keskeiset syyt? (s.108) 1) 2) 3) 4) 5) 86) T / E : Jos kilpailu puuttuu, niin markkinat toimivat tehottomasti, koska tällöin hyödykkeen hinta on suurempi kuin yrityksen rajakustannus. (s.109) 87) T / E : Jos hyödykkeen kysyntä on joustavaa, niin suurempi osa hyödykkeelle asetetusta verosta jää ostajien maksettavaksi. (s.111) 88) Ulkoisvaikutuksilla tarkoitetaan tilannetta, jossa osa hyödystä tai kustannuksista. (s.111) 89) T / E : Jos ulkoisvaikutus on negatiivinen, niin yhteiskunnan rajakustannus on pienempi kuin yksityinen rajakustannus. (s.111) 90) Kun tarkastellaan negatiivista ulkoisvaikutusta tuotannossa, niin optimaalinen tuotantomäärä saadaan leikkaamalla ja rajakustannuskäyrä. (s.112) 91) T / E : Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupalla tähdätään siihen, että yksityinen rajakustannus vastaisi yhteiskunnan rajakustannusta. (s.114) 92) Jos ympäristöpolitiikassa voi valita joko taloudellisen tai hallinnollisen ohjauksen kesken, taloustiede neuvoo valitsemaan. (s.114) 93) Mitkä ovat julkishyödykkeiden tyypilliset piirteet? (s.115) 1) 2) 3)

10 94) Tärkein syy siihen, että julkishyödykkeiden toimittaminen ei onnistu markkinoiden (9) kautta, on. (s.115) 95) Millaisia ovat ns. yhteiset resurssit? (s.116) 96) T / E : Informaation epäsymmetria romahdutti pankkien väliset rahamarkkinat syksyllä (s.118) 97) Mitkä ovat valtion keinot, joilla voidaan tasoittaa tuloeroja? (s.119) 1) 2) 98) Säännöstellyillä markkinoilla valtion asettama hinta on tasapainohintaa. (s.119) 99) T / E : Säännöstelytilanteessa markkinoilla vallitsee liikatarjonta. (s.119) 100) T / E : Valtionyhtiöiden osuus teollisesta työvoimasta on laskenut Suomessa selkeästi 2000-luvulle tultaessa. (s.122) 101) Jos nettoverojen ainoa tarkoitus olisi valtion välttämättömien menojen kattaminen, niin tehokkain tapa kerätä verot olisi. (s.123) 102) Mitä tarkoittaa verotuksessa ns. vertikaalinen oikeudenmukaisuus? (s.124) 103) Ns. hyötymisperiaatteen mukaan vero on maksu. (s.125) Luku 8 / Mikrosta makroon 104) T / E : Termi bruttokansantulo kuvaa tuotannon arvoa. (s.128) 105) Bruttokansantuote ilmoitetaan useimmiten. (s.129) 106) T / E : Bruttokansantuote markkinahintaan saadaan vähentämällä perushintaisesta bruttokansantuotteesta tuoteverot ja tuotetukipalkkiot. (s.129)

11 107) T / E : Ns. arvonlisäysmenetelmän mukaan bruttokansantuote perushintaan = kokonaistuotos välituotekäyttö. (s.131) (10) 108) Markkinahintainen bruttokansantuote Suomessa vuonna 2009 oli yhteensä noin mrd. euroa eli asukasta kohti noin euroa. (s.131) 109) T / E : Nettokansantuote saadaan bruttokansantuotteesta lisäämällä siihen poistot. (s.133) 110) T / E : Reaalinen suure saadaan siten, että nimellinen suure jaetaan sopivalla hintaindeksillä. (s.135) 111) Miten tuotannontekijätulot eli ns. ensitulo jaotellaan? (s.135) 1) 2) 3) 112) T / E : Kansantulo = kotimaisten yksiköiden vuoden aikana saama ensitulo. (s.135) 113) Kansantuloa kutsutaan myös. (s.136) 114) T / E : Nettokansantulo ei sisällä poistoja. (s.136) 115) T / E : Käytettävissä oleva tulo = kansantulo + saadut tulonsiirrot maksetut tulonsiirrot. (s.137) 116) Mikä oli säästämisaste Suomessa vuonna 2009? (s.138) 117) T / E : Ns. huoltotase voidaan esittää esimerkiksi yhtälönä: Y = C + G + I + X - M. (s.139) 118) Mitkä ovat maksutaseen pääosat? (s.141) 1) 2) 119) Mistä ovat vaihtotaseen komponentit? (s.141) 1) 2) 3)

12 (11) 120) Rahoitustase kirjaa maan ja ulkomaiden väliset. (s.141) 121) T / E : Vaihtotaseen ja rahoitustaseen summa osoittaa keskuspankin valuuttavarannon muutoksen. (s.141) 122) Mihin tarkoituksiin kotimainen säästäminen S voidaan käyttää? (s.142) 1) 2) 123) Mitä tarkoitetaan ns. ostovoimapariteetteihin perustuvilla laskelmilla? (s.144) Luku 9 / Talouskasvu 124) T / E : Kokonaistaloudellisessa tuotantofunktiossa ei ole mukana välituotteita. (s.148) 125) Mitä kirjaimet Y, K, H, L, A ja F tarkoittavat kansantalouden tuotantofunktiossa Y = AF(K, H, L)? (s.148) Y = K = H = L = A = F = 126) Yksinkertaisin selitys taloudelliselle kasvulle on. (s.148) 127) T / E : Osamäärä bruttokansantuote / työpanos kuvaa työn määrää. (s.149) 128) T / E : Tuotannon skaalaedut eli mittakaavaedut ovat kasvavia koko kansantalouden tasolla. (s.152) 129) Mitkä ovat työn tuottavuuden Y / L kasvun kolme lähdettä? (s.152) 1) 2) 3)

13 130) T / E : Teknologia on kasvutekijöistä tärkein. (s.152) (12) 131) Mitä tarkoitetaan termillä rakennemuutos? (s.156) 132) Työn tuottavuuden kasvuvauhti on Suomessa 1970-luvun puolivälistä alkaen. (s.156) 133) T / E : Taloushistoria opettaa, että eriarvoisuuden kasvaminen johtuu talouskasvusta. (s.159) 134) T / E : Talouskasvu on tehokas elintasoerojen tasaaja. (s.159) 135) T / E : Ns. eksogeenisen kasvun teoria olettaa, että teknologinen kehitys on talouden ulkopuolelta annettu, joten tämä teoria selittää vain investointeja kiinteään ja henkiseen pääomaan. (s.160) 136) Julkinen valta säästää, jos sen tulot ovat. (s.161) 137) T / E : Kirjassa esitetään tulkinta, jonka mukaan talouskasvu on kestävää silloin, kun kansantalouden varallisuuden arvo ei vähene ajan kuluessa. (s.163) Luku 10 / Työttömyys 138) Millä tavoin suhdannetyöttömyys syntyy? (s.165) 139) Miten määritellään työvoimaosuus eli osallistumisaste? (s.165) 140) Miten määritellään työttömyysaste? (s.166) 141) T / E : Kirjassa todetaan, että tutkimusten mukaan teknologinen kehitys on kasvattanut työttömyyttä. (s.168) 142) T / E : Työmarkkinat ovat tasapainossa silloin, kun työn kysyntä vastaa työvoimaa. (s.169) 143) T / E : Työmarkkinoiden tasapainotyöttömyys = luonnollinen työttömyys = rakenteellinen työttömyys. (s.169)

14 (13) 144) T / E : Klassisen teorian mukaan korkeat palkat ovat työttömyyden syy. (s.171) 145) Mikä on työttömyyden syynä keynesiläisen teorian mukaan? (s.171) 146) T / E : Työttömyyden modernissa teoriassa on sekä klassisia että keynesiläisiä piirteitä. (s.171) 147) T / E : Verokiila kasvattaa tasapainotyöttömyyttä. (s.173) 148) T / E : Työttömyysteorian mukaan täystyöllisyys on mahdollista saavuttaa. (s.174) Luku 11 / Raha ja inflaatio 149) Inflaatio tarkoittaa. (s.175) 150) Hintojen muuttamiseen liittyviä kustannuksia kutsutaan inflaatioteoriassa. (s.178) 151) Mitkä ovat rahan kolme tehtävää? (s.179) 1) 2) 3) 152) Mitä ns. suppea raha sisältää? (s.181) 1) 2) 153) Mitkä ovat keskuspankin keskeiset tehtävät? (s ) 1) 2) 3) 154) Mitä tarkoitetaan käsitteellä luotonlaajennus? (s.184)

15 155) Mitkä ovat keskuspankin tärkeimmät rahapoliittiset keinot? (s ) (14) 1) 2) 3) 156) Suomella ei ole enää omaa. (s.187) 157) Euroalueen rahapoliittiset päätökset tekee. (s.187) 158) Markkinoilla otaksutaan yleisesti, että EKP tähtää käytännössä inflaatioon. (s.187) 159) Mitä kirjaimet M, V, P ja Y tarkoittavat kvantiteettiteorian mukaisessa yhtälössä M x V = P x Y? (s.188) M = V = P = Y = 160) Mikä kvantiteettiteorian mukaan määrää hintatason nousun eli inflaation? (s.188) 161) T / E : Rahan määrän muutos ei pitkällä aikavälillä vaikuta lainkaan työllisyyteen, kokonaistuotantoon eikä suhteellisiin hintoihin. (s.188) Luku 12 / Suhdannevaihtelut 162) Tuotannon poikkeamaa potentiaalisesta tuotannosta kutsutaan (s.190) 163) Matalasuhdanne syntyy, kun tuotanto kasvaa potentiaalista tuotantoa (s.190) 164) Mitä tarkoitetaan suhdannevaihteluilla? (s.191)

16 165) Mitä tarkoittavat suhdanneteoriassa lyhenteet SAS, LAS ja AD? (s ) (15) SAS = LAS = AD = 166) T / E : Korkotason nousu siirtää kokonaiskysyntäkäyrää oikealle. (s.196) 167) Millä ehdolla kansantaloudessa vallitsee a) lyhyen ajan b) pitkän ajan tasapaino? (s.197) a) b) 168) Kysyntätekijöistä syntyvää inflaatiota kutsutaan. (s.198) 169) Kokonaiskysyntää lisäävä sokki saa kansantaloudessa aikaan. (s.199) 170) Tarjontatekijöistä syntyvää inflaatiota kutsutaan. (s.200) 171) T / E : Kun negatiiviseen tarjontasokkiin reagoidaan kokonaiskysyntää lisäävällä talouspolitiikalla, niin inflaatio laskee nopeasti. (s.202) 172) Keynesiläisessä makroteoriassa hintoja ja palkkoja pidetään. (s.203) 173) Mitkä tekijät selittävät suhdannevaihtelut uuden klassisen teorian mukaan? (s.203) 174) T / E : Uuskeynesiläisten oppien mukaan suhdanteita voidaan tasata aktiivisella finanssi- ja rahapolitiikalla. (s.204) Luku 13 / Suhdannepolitiikka 175) Mitkä ovat keskeiset suhdannepolitiikan keinot? (s.205) 1) 2) 176) Mitä tarkoitetaan rahapolitiikalla? (s.205) 177) Rahapolitiikka on neutraalia aikavälillä. (s.205)

17 178) Rahapolitiikalla on reaalisia vaikutuksia aikavälillä. (s.206) (16) 179) Kun keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan, niin kansantalouden tasapainoa esittävässä kuviossa kokonaiskysyntäkäyrä AD siirtyy. (s.207) 180) T / E : Kvantiteettiteorian mukaan raha on neutraali sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. (s ) 181) T / E : Uuskeynesiläinen koulukunta uskoo enemmän rahapolitiikan mahdollisuuksiin kuin uusi klassinen koulukunta. (s.208) 182) T / E : Ns. monetaristien mukaan rahapolitiikka on lyhyelläkin aikavälillä neutraalia. (s.208) 183) Mitä tarkoittaa finanssipolitiikka? (s.208) 184) Mitä tarkoitetaan finanssipolitiikan syrjäytysvaikutuksella? (s.209) 185) Miten määritellään rajakulutusalttius MPC? (s.210) 186) Mikä on (suljetun talouden) kertoimen kaava, jos rajakulutusalttius MPC = c? (s.211) 187) T / E : Tasapainoisen budjetin kerroin on yksi, eli jos julkisten menojen kasvu rahoitetaan verotusta kiristämällä, niin kokonaiskysyntä kasvaa julkisten menojen lisäyksen verran. (s.213) 188) Laskusuhdanteen aikana on syytä harjoittaa finanssi- politiikkaa ja budjettialijäämää. (s.215) 189) T / E : Lyhyellä aikavälillä työttömyyden ja inflaation välillä vallitsee käänteinen riippuvuus, ns. Phillipsin käyrä. Tällöin työttömyyden kasvaessa inflaatio yleensä hidastuu. (s ) 190) T / E : Pitkällä aikavälillä Phillipsin käyrä on pystysuora. (s.219)

18 Luku 14 / Avoimen kansantalouden makroteoriaa (17) 191) Mikä on viennin osuus ollut Suomen bruttokansantuotteesta viime vuosina? (s.220) 192) Pitkällä aikavälillä tulee olla tasapainossa. (s ) 193) Jos yhdellä eurolla saa enemmän dollareita kuin ennen, niin euron sanotaan eli dollariin nähden. (s.223) 194) T / E : Euro, dollari ja jeni ovat kelluvia valuuttoja. (s.224) 195) T / E : Olkoon P kotimaan hintataso ja P* ulkomaan hintataso. Valuuttakurssi määräytyy tällöin pitkällä aikavälillä suhteen E = P / P* mukaiseksi. (s.225) 196) Jos Euroopan keskuspankki kiihdyttää rahapolitiikallaan euroalueen inflaatiota, niin euro suhteessa dollariin. (s.226) 197) Jos ulkomaiset korot pysyvät vakioina lyhyellä aikavälillä, niin kotimaisen korkotason noustessa valuutta ja koron laskiessa se. (s.227) 198) T / E : Jos keskuspankki valitsee kiinteän valuuttakurssin vapaiden pääomaliikkeiden oloissa, sen on luovuttava omasta rahapolitiikastaan. (s.228) 199) Jos kansainväliset pääomaliikkeet ovat vapaita ja valuuttakurssit ovat kiinteät, niin rahapolitiikka on ja finanssipolitiikka on. (s.229) 200) T / E : Jos kansainväliset pääomaliikkeet ovat vapaita ja valuuttakurssit kelluvat, niin rahapolitiikka on tehokasta ja finanssipolitiikka on tehotonta. (s.230) 201) T / E : Euroalueella vallitsee yhteinen korkotaso. (s.233) 202) Mitkä ovat tärkeimmät yhteisen eurovaluutan edut? (s.234) 1) 2) 3)

19 (18) 203) Mitä tarkoitetaan euroalueen ns. epäsymmetrisillä häiriöillä? (s.235) 204) T / E : Epäsymmetriset häiriöt ovat lähinnä EU:n reuna-alueiden ongelmia. (s.235) 205) Rahapolitiikan keveneminen euroalueella johtaa koron lisäksi euron. (s.236) 206) Euron kelluminen merkitsee sitä, että euroalueen yhteinen finanssipolitiikka on. (s.237) 207) T / E : Kansainvälinen finanssikriisi sai alkunsa syksyllä 2008 amerikkalaisten asuntoluottolaitosten myöntämistä subprime-lainoista. (s ) 208) Maailmankaupan volyymi supistui vuonna 2009 talouskriisin johdosta prosenttia. (s.239) 209) Kirjassa todetaan, että talouskriisin torjumiseksi on kansainvälisesti harjoitettu talouspolitiikkaa. (s.240) 210) Mitä keinoja kirjassa esitetään rahoitusjärjestelmän ylivelkaantumisen hillitsemiseksi tulevaisuudessa? (s.240) 1) 2)

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Taloustieteen oppikirja, luku 4) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200

Makrotaloustiede 31C00200 Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Harjoitus 5 1.4.2016 Arttu Kahelin arttu.kahelin@aalto.fi Tehtävä 1 a) Käytetään kaavaa: B t Y t = 1+r g B t 1 Y t 1 + G t T t Y t, g r = 0,02 B 2 Y 2 = 1 + r g B 1

Lisätiedot

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT Paikka, jossa ostaja ja myyjä kohtaavat, voivat hankkia tietoa vaihdettavasta tuotteesta sekä tehdä

Lisätiedot

a) Kotimaiset yritykset päättävät samanaikaisesti uusista, suurista investoinneista.

a) Kotimaiset yritykset päättävät samanaikaisesti uusista, suurista investoinneista. Taloustieteen perusteet Kesä 204 Harjoitus 6: MALLIRATKAISUT Juho Nyholm (juho.nyholm@helsinki.fi) Tehtävä Tarkastellaan avointa kansantaloutta. Analysoi avotalouden makromallin avulla, miten seuraavat

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 24.3.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Harjoitukset 7 (viikko 13) Tehtävä 1 a) Tapahtuu siirtymä pisteestä A pisteeseen B. Jos TR-käyrä on vaakasuora, niin IS-käyrän siirtyminen oikealle ei

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

21 Suhdannevaihtelut (Taloustieteen oppikirja, luku 12)

21 Suhdannevaihtelut (Taloustieteen oppikirja, luku 12) 21 Suhdannevaihtelut (Taloustieteen oppikirja, luku 12) 1. Tähän mennessä opittua 2. Potentiaalinen tuotanto ja tuotantokuilu 3. Suhdannevaihtelujen määritelmä ja mittaaminen 4. Suhdannevaihtelujen selittäminen

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI 1a. Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen A tuotteen markkinahinta on 18 ja kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A00110 19.02.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus

Taloustieteen perusteet 31A00110 19.02.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Taloustieteen perusteet 31A00110 19.02.2016 Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Pisteytys: 1 2 3 4 5 6 Yht Vastaukseen käytetään vain tätä vastauspaperia. Vastaa niin lyhyesti, että vastauksesi

Lisätiedot

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ 06 www4 Page of 5 Student: Date: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 06 Assignment: 06 www4. Mikä seuraavista alueista vastaa voittoa maksimoivan monopoliyrityksen ylisuuria

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen talouden näkymät 2008 2010 Ennusteen taulukkoliite 9.12.2008 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2008 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Joukukuu 2008

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

3d) Yes, they could: net exports are negative when imports exceed exports. Answer: 2182.

3d) Yes, they could: net exports are negative when imports exceed exports. Answer: 2182. . Se talous, jonka kerroin on suurempi, reagoi voimakkaammin eksogeenisiin kysynnän muutoksiin. Investointien, julkisen kysynnän tai nettoviennin muutokset aiheuttavat sitä suuremman muutoksen tasapainotulossa,

Lisätiedot

19 Avotalouden makroteoriaa

19 Avotalouden makroteoriaa 19 Avotalouden makroteoriaa 1. Peruskäsitteitä 2. Valuuttakurssit pitkällä aikavälillä 3. Valuuttakurssit lyhyellä aikavälillä 4. Avotalouden makromalli 5. Politiikkaa Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 31-32

Lisätiedot

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016 tudent: ate: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 016 Assignment: 016 www 1. Millä seuraavista tuotteista on itseisarvoltaan pienin kysynnän hintajousto? A. Viini B. Elokuvat

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

9 SUHDANNEVAIHTELUT. 1 vaihtotase= kauppatase + palvelutase + pääomakorvaukset. (velkojen korot) + tulonsiirrot (esim. kehitysapu)

9 SUHDANNEVAIHTELUT. 1 vaihtotase= kauppatase + palvelutase + pääomakorvaukset. (velkojen korot) + tulonsiirrot (esim. kehitysapu) 9 SUHDANNEVAIHTELUT Kokonaiskysynnän ja kokonaistarjonnan muutokset saavat aikaan vaihteluja kokonaistaloudellisissa muuttujissa: BKT, työllisyys, inflaatio ja vaihtotase 1 (ali- tai ylijäämä) muutoksia

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 26.10.2010 Hanna Freystätter, VTL Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola)

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Hyvinvointiteoria tarkastelee sitä, miten resurssien allokoituminen kansantaloudessa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin Opimme

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200

Makrotaloustiede 31C00200 Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Kansantalouden tilinpito 1 Monisteen sisältö Kansantalouden tilinpito, BKT Nimelliset ja reaaliset suureet Logaritmiset luvut, indeksit Maksutase Taloudellisten muuttujien

Lisätiedot

Kokonaistarjonta kokonaiskysyntä malli (AS AD) Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2017

Kokonaistarjonta kokonaiskysyntä malli (AS AD) Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2017 Kokonaistarjonta kokonaiskysyntä malli (AS AD) Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2017 1 Sisältö AS AD lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä Malli avotaloudessa kiinteillä ja kelluvilla kursseilla Tarjonta ja

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus

Taloustieteen perusteet 31A Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Taloustieteen perusteet 31A00110 17.02.2017 Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Pisteytys: 1 2 3 4 5 6 Vastaukseen käytetään vain tätä vastauspaperia. Vastaa niin lyhyesti, että vastauksesi

Lisätiedot

TU Kansantaloustieteen perusteet Syksy 2016

TU Kansantaloustieteen perusteet Syksy 2016 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet Syksy 2016 5. www-harjoitusten mallivastaukset Tehtävä 1 Ratkaistaan tasapainopiste yhtälöparista: P = 25-2Q P = 10 + Q Ratkaisu on: Q = 5, P = 15 Kuluttajan ylijäämä

Lisätiedot

Panoskysyntä. Luku 26. Marita Laukkanen. November 15, Marita Laukkanen Panoskysyntä November 15, / 18

Panoskysyntä. Luku 26. Marita Laukkanen. November 15, Marita Laukkanen Panoskysyntä November 15, / 18 Panoskysyntä Luku 26 Marita Laukkanen November 15, 2016 Marita Laukkanen Panoskysyntä November 15, 2016 1 / 18 Monopolin panoskysyntä Kun yritys määrittää voitot maksimoivia panosten määriä, se haluaa

Lisätiedot

TU-91.1001 KERTAUSTA. Super lyhyt oppimäärä yrityksenteoriaa Talouspolitiikka: raha- ja finanssipolitiikka Vanhoja tenttikysymyksiä

TU-91.1001 KERTAUSTA. Super lyhyt oppimäärä yrityksenteoriaa Talouspolitiikka: raha- ja finanssipolitiikka Vanhoja tenttikysymyksiä TU-91.1001 KERTAUSTA Super lyhyt oppimäärä yrityksenteoriaa Talouspolitiikka: raha- ja finanssipolitiikka Vanhoja tenttikysymyksiä 1 Yrityksen tasapainohinnan ja määrän määräytyminen Yritys maksimoi/minimoi

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista

Lisätiedot

Y56 Laskuharjoitukset 4 Palautus viim. ti klo (luennolla!) Opiskelijan nimi. Opiskelijanumero

Y56 Laskuharjoitukset 4 Palautus viim. ti klo (luennolla!) Opiskelijan nimi. Opiskelijanumero Y56 Kevät 2010 1 Y56 Laskuharjoitukset 4 Palautus viim. ti 30.3. klo 12-14 (luennolla!) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Harjoitus 1. Tuotantoteknologia Tavoitteena on oppia hahmottamaan yrityksen tuotantoa

Lisätiedot

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P Osa 5. Joustoista Kysynnän hintajousto (price elasticity of demand) mittaa, miten kysynnän määrä reagoi hinnan muutokseen = kysytyn määrän suhteellinen muutos jaettuna hinnan suhteellisella muutoksella

Lisätiedot

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Korko ja inflaatio Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Sisältö Nimellis ja reaalikorot, Fisher yhtälö Lyhyt ja pitkä korko Rahapolitiikka ja korot Korko ja inflaatio Nimellinen korko i: 1 tänä vuonna

Lisätiedot

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Virpi Turkulainen 5.3.2003 Optimointiopin seminaari - Kevät 2003 / 1 Sisältö Johdanto Bertrandin ristiriita ja sen lähestyminen Bertrandin ristiriita Lähestymistavat:

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31)

Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31) Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31) 1. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 2. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa 3. Sektorien

Lisätiedot

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Elvyttävä kansalaisosinko tilaisuus 6.2.2016 Esitetyt näkemykset ovat omiani.

Lisätiedot

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat Ennustetaulukot 1. Huoltotase, määrät Viitevuoden 2000 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta 8,2 3,6 2,8 0,4 1,8 16,1 7,4 0,7 0,0 5,6 21,5 8,6 3,2 0,4 6,0 3,1 2,7 3,7 1,2 1,4 0,9 0,6 0,1 0,4 0,7

Lisätiedot

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31)

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31) 16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31) 1. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 2. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa 3.

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla. KT34 Makroteoria I. Juha Tervala

Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla. KT34 Makroteoria I. Juha Tervala Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla KT34 Makroteoria I Juha Tervala Raha Raha on varallisuusesine, joka on yleisesti hyväksytty maksuväline Rahan yksi tehtävä on olla vaihdon väline

Lisätiedot

Monopoli. Tommi Välimäki S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Monopoli. Tommi Välimäki S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Monopoli Tommi Välimäki 29.1.2003 Peruskäsitteitä: kysyntä ja tarjonta Hyödykkeen arvo kuluttajalle on maksimihinta, jonka hän olisi siitä valmis maksamaan Arvon raja-arvo vähenee määrän funktiona, D=MV

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Rahamäärä, hintataso ja valuuttakurssit

Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Rahamäärä, hintataso ja valuuttakurssit Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Rahamäärä, hintataso ja valuuttakurssit Monisteen sisältö Rahamäärän ja inflaation yhteys pitkällä aikavälillä Nimelliset ja reaaliset valuuttakurssit Ostovoimapariteetti

Lisätiedot

Osa 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino ( Mankiw & Taylor, Chs 4 ja Pohjolan luennot)

Osa 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino ( Mankiw & Taylor, Chs 4 ja Pohjolan luennot) Osa 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino ( Mankiw & Taylor, Chs 4 ja Pohjolan luennot) Opimme tässä osiossa ja myöhemmissä luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa

Lisätiedot

3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21)

3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21) 3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21) 1. Työn tarjonta Kuluttajan valintateorian perusmalli soveltuu suoraan kotitalouksien työn tarjontapäätöksen

Lisätiedot

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) 8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista toimistaan

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus

Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016 Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Pisteytys: 1 2 3 4 5 6 Yht Vastaukseen käytetään vain tätä vastauspaperia. Vastaa niin lyhyesti, että vastauksesi

Lisätiedot

Osa 21 Raha- ja finanssipolitiikka

Osa 21 Raha- ja finanssipolitiikka Osa 21 Raha- ja finanssipolitiikka 1. Politiikan tarve 2. Rahapolitiikka 3. Finanssipolitiikka 4. Suhdannepolitiikan ongelmia ja kokemuksia Mankiw & Taylor, Ch 35; Taloustieteen oppikirja, luku 13 1. Politiikan

Lisätiedot

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen Erkki Liikanen Suomen Pankki Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen Säätytalo 1 Teemat Kehittyneiden maiden ml. euroalueen talouskehityksestä EKP:n rahapolitiikka kasvua tukevaa Kotimaan talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Tarkoittaa kaikkia sellaisia toimia, joilla julkinen valta yrittää ohjata kansantaloutta.

Tarkoittaa kaikkia sellaisia toimia, joilla julkinen valta yrittää ohjata kansantaloutta. TALOUSPOLITIIKKA Talouspolitiikka on politiikkaa Päätöksiä tekee eduskunta ja kunnan valtuusto Tarkoittaa kaikkia sellaisia toimia, joilla julkinen valta yrittää ohjata kansantaloutta. Valtio ja kunnat

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Pohjola, Matti (2008): Taloustieteen oppikirja. ISBN 978-951-0-34550-4. WSOY Oppimateriaalit Oy.

Pohjola, Matti (2008): Taloustieteen oppikirja. ISBN 978-951-0-34550-4. WSOY Oppimateriaalit Oy. Valtiotieteellinen tiedekunta Kansantaloustieteen valintakoe Arvosteluperusteet Kesä 010 Kirjallisuuskoe Pohjola, Matti (008): Taloustieteen oppikirja. ISBN 978-951-0-34550-4. WSOY Oppimateriaalit Oy.

Lisätiedot

Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta. TTT/Kultti

Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta. TTT/Kultti Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta TTT/Kultti Pyrin valottamaan seuraavia käsitteitä i) markkinat ii) tasapaino iii) tehokkuus iv) markkinavoima. Määritelmiä 1. Markkinat ovat mekanismi/instituutio,

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 allivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Harjoitukset 6 (viikko 12) Tehtävä 1 Koska keskuspankki tarjoaa yön-yli-lainaa tietyllä korolla, ei yhdenkään pankin kannata ottaa lainaa tätä korkeammalla

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

2. Hyödykkeen substituutit vaikuttavat kyseisen hyödykkeen kysynnän hintajoustoon.

2. Hyödykkeen substituutit vaikuttavat kyseisen hyödykkeen kysynnän hintajoustoon. TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet WWW-harjoitus 2, syksy 2016 Vastaukset 1. Millä hyödykkeistä on pienin kysynnän hintajousto? V: D. Maito. Pienin kysynnän hintajousto (eli hinnanmuutoksen vaikutus

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009 Ennusteen taulukkoliite 20.3.2007 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2007 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

TENTTIKYSYMYKSET

TENTTIKYSYMYKSET MIKROTALOUSTEORIA (PKTY1) Ari Karppinen TENTTIKYSYMYKSET 20.10.2006 OHJE: Tentin läpäisee 9 pisteellä. Vastaa tehtäväpaperiin ja palauta se, vaikket vastaisi yhteenkään kysymykseen! Muista kirjoittaa nimesi

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

5 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi

5 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi 5 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi Opimme edellä, että markkinat ovat tasapainossa silloin, kun hinta on sellainen, että kysyntä = tarjonta tällä hinnalla jokainen kuluttaja kuluttaa sellaisen määrän

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 23.9.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008 Ennusteen taulukkoliite 26.9.2006 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2006 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Suhteellisen edun periaate 1. Maassa A: 1 maito ~ 3 leipää 1 leipä ~ 0,33 maitoa Maassa B: a. b. 3 maitoa ~ 5 leipää 1 maito ~ 1,67 leipää 1 leipä ~ 0,6 maitoa i. Maalla

Lisätiedot

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä?

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Juha Kilponen Suomen Pankki Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Helsinki, Economicum 30.11.2015 Mielipiteet ovat kirjoittajan omia

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Rahapolitiikan tutkimus ja toimintatavat: Kuinka rahapolitiikan tutkimus vaikuttaa rahapolitiikkaan?

Rahapolitiikan tutkimus ja toimintatavat: Kuinka rahapolitiikan tutkimus vaikuttaa rahapolitiikkaan? Rahapolitiikan tutkimus ja toimintatavat: Kuinka rahapolitiikan tutkimus vaikuttaa rahapolitiikkaan? Pankinjohtaja, professori Seppo Honkapohja Esityksen rakenne Inflaatio, kasvu ja rahapolitiikka 1970-luvulta

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

8 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2 nd ed., ch 13)

8 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2 nd ed., ch 13) 8 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2 nd ed., ch 13) Tavaroiden ja palvelujen tuotanto tapahtuu yrityksissä Yritykset tuntevat niiden valmistukseen

Lisätiedot

Luku 22 Yrityksen tarjonta. Nyt kiinnostava kysymys on, kuinka yrityksen tarjonta määräytyy. Yrityksen on periaatteessa tehtävä kaksi päätöstä:

Luku 22 Yrityksen tarjonta. Nyt kiinnostava kysymys on, kuinka yrityksen tarjonta määräytyy. Yrityksen on periaatteessa tehtävä kaksi päätöstä: 1 Luku 22 Yrityksen tarjonta Edellisissä luvuissa olemme yrityksen teoriasta tarkastelleet yrityksen tuotantopäätöstä, ts. panosten optimaalista valintaa, yrityksen voiton maksimoinnin ja kustannusten

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 10.6.2016 1 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO?

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? Pentti Pikkarainen Pankkitoimintaosasto 12.4.2005 PANKKITOIMINTAOSASTO Pankkitoimintaosasto vastaa seuraavista

Lisätiedot

Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista. Hannu Viertola

Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista. Hannu Viertola Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista Hannu Viertola Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 29.1.2015 Sisällys 1 Johdanto 2 Vuosityöajan pidentämisen dynaamisista vaikutuksista

Lisätiedot

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisi-illuusio Jussi Ahokas Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisin syövereissä Julkisen sektorin velkaantuminen nopeutunut kaikissa länsimaissa Julkinen velkaantuminen

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Kuinka ratkaista eurokriisi?

Kuinka ratkaista eurokriisi? Kuinka ratkaista eurokriisi? Ratkaisuja maailmantalouden kriisiin 10.9. 8.10.2012 Helsingin suomenkielinen työväenopisto 1 Luennon sisältö 1. Miten eurokriisiin ajauduttiin? 2. Miten kriisiä on yritetty

Lisätiedot

KA 1 2009, tentti 14.10. 2009 (mikrotaloustieteen osuus), luennoitsija Mai Allo

KA 1 2009, tentti 14.10. 2009 (mikrotaloustieteen osuus), luennoitsija Mai Allo 1 KA 1 2009, tentti 14.10. 2009 (mikrotaloustieteen osuus), luennoitsija Mai Allo ÄLÄ IRROTA PAPEREITA TOISISTAAN! Ohjeet: Tenttikysymyksiä on kuusi (+ jokeri ohjeineen viimeisellä sivulla). Valitse tenttikysymyksistä

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2016 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi

Kauppakorkean pääsykoe 2016 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi Kauppakorkean pääsykoe 2016 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi 1. / Ratk: Osio 1 / Epätosi; Ei, vaan tällöin vallitsevaa ihmiskuvaa on kuvattu mekanistiseksi (s.1). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan tällöin

Lisätiedot

4 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi (Mankiw & Taylor, Ch 7)

4 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi (Mankiw & Taylor, Ch 7) 4 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi (Mankiw & Taylor, Ch 7) Opimme edellä, että markkinat ovat tasapainossa silloin, kun hinta on sellainen, että kysyntä = tarjonta tällä hinnalla jokainen kuluttaja

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

ehdolla y = f(x1, X2)

ehdolla y = f(x1, X2) 3.3. Kustannusten minimointi * Voiton maksimointi: panosten määrän sopeuttaminen -----> tuotanto * Kustannusten minimointi: tiett tuotannon taso -----> etsitään optimaalisin panoskombinaatio tuottamaan

Lisätiedot

19 Työmarkkinat ja työttömyys (Taloustieteen oppikirja, sivut ja luku 10 )

19 Työmarkkinat ja työttömyys (Taloustieteen oppikirja, sivut ja luku 10 ) 19 Työmarkkinat ja työttömyys (Taloustieteen oppikirja, sivut 96-101 ja luku 10 ) 1. Työn kysyntä 2. Työn tarjonta 3. Työmarkkinoiden tasapaino 4. Tahaton työttömyys 5. Rakenteellinen työttömyys 6. Ammattiliitot

Lisätiedot

Kuluttajan teoriaa tähän asti. Luento 6. Hyötyfunktion ja indifferenssikäyrien yhteys. Kuluttajan hyöty. Laajennuksia. Kuluttajan ylijäämä

Kuluttajan teoriaa tähän asti. Luento 6. Hyötyfunktion ja indifferenssikäyrien yhteys. Kuluttajan hyöty. Laajennuksia. Kuluttajan ylijäämä Kuluttajan teoriaa tähän asti Valintojen tekemistä niukkuuden vallitessa - Tavoitteen optimointia rajoitteella Luento 6 Kuluttajan ylijäämä 8.2.2010 Budjettirajoite (, ) hyödykeavaruudessa - Kulutus =

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2016 22.12.2016 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 22.12.2016 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talous kasvaa, mutta hitaasti. Kotimainen kysyntä on kasvun ajuri, vienti

Lisätiedot

Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka, osa II: Taylorin sääntö ja QE

Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka, osa II: Taylorin sääntö ja QE Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka, osa II: Taylorin sääntö ja QE KT34 Makroteoria I Juha Tervala Rahapolitiikka lyhyellä ajalla Rahapolitiikka on korkojen, rahan määrän ja valuuttakurssin ohjaamista rahapolitiikan

Lisätiedot

(Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2nd ed., ch 15)

(Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2nd ed., ch 15) 12 Monopoli (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2nd ed., ch 15) Monopoli on tilanne, jossa markkinoilla on vain yksi myyjä, jonka valmistamalle tuotteelle ei ole läheistä substituuttia yritys

Lisätiedot

Kurssilla käytetään kirjaa: Forum 2: Uusi taloustieto. Otava. (Kohi Liuskari Päivärinta Vihervä)

Kurssilla käytetään kirjaa: Forum 2: Uusi taloustieto. Otava. (Kohi Liuskari Päivärinta Vihervä) Kurssisuunnitelma YH 25/ Jakso V 4.4.-30.05.2014 Taloustieto Joensuun normaalikoulu Eeva Pekkala Kurssilla käytetään kirjaa: Forum 2: Uusi taloustieto. Otava. (Kohi Liuskari Päivärinta Vihervä) Kurssin

Lisätiedot