2 Ekonometria keskittyy verotuksen vaikutuksiin talouden toimintaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Ekonometria keskittyy verotuksen vaikutuksiin talouden toimintaan."

Transkriptio

1 2014 TALOUSTIETEEN OPPIKIRJA Väittämät 1Yksittäisten kotitalouksien ja yritysten tekemiin päätöksiin ja toimintaan markkinoilla kohdistuvaa tutkimusta kutsutaan makrotaloustieteeksi. 2 Ekonometria keskittyy verotuksen vaikutuksiin talouden toimintaan. 2 TARPEET, TUOTANTO JA VAIHDANTA 3 Tuotantomahdollisuuksien käyrän ulkopuoliset pisteet ovat mahdottomia saavuttaa. 4 Tehokas talous tuottaa jossakin tuotantomahdollisuuksiensa käyrän pisteessä. 5 Yhteiskunnan tarpeiden rakenne määrittelee, mikä tuotantomahdollisuuksien käyrän pisteistä on hyvinvoinnin kannalta paras mahdollinen. 6 Aina, kun vaihdannan osapuolten vaihtoehtoiskustannukset poikkeavat toisistaan, yhdellä on suhteellinen etu yhden, toisella toisen hyödykkeen tuottamisessa. 7 Vaikka jokin kansantalous olisi kaikessa tuotannossaan tehokkaampi kuin mikään muu, sen kannattaa silti erikoistua siihen, missä sillä on suhteellinen etu eli korkeimmat vaihtoehtoiskustannukset 3 MARKKINATALOUDEN RAKENNE 8 Kansantalouden kokonaistuotannon suuruutta voidaan mitata laskemalla yhteen kuluttajien hyödykkeisiin käyttämät menot. 9 Pienet taloudet ovat yleensä suljettuja ja käyvät paljon ulkomaankauppaa. 10 Hintojen tehtävänä markkinataloudessa on mm. välittää tietoa kuluttajien tarpeiden muutoksista yrityksille sekä tuotantoteknologian muutoksista kotitalouksille. 11 Markkinamekanismi toimii nk. näkymättömänä kätenä. 12 Kun tuotantoon ja kulutukseen liittyy ulkoisvaikutuksia, se mikä on ostajan ja myyjän etujen mukaista, on myös yhteiskunnan etujen mukaista. 13 Jotta täydellinen kilpailu vallitsisi, tulee mm. seuraavien ehtojen olla voimassa: Kaikkien tuottamat hyödykkeet ovat samanlaisia. Markkinoille on vapaa pääsy. Markkinoilla vallitsee täydellinen tietämys hyödykkeiden ominaisuuksista. 14 Markkinat voivat olla täydelliset, vaikka niillä ei vallitsisi yhden hinnan laki.

2 15 Oligopolissa kilpailu voi olla täydellistä. 4 HYÖDYKEMARKKINAT 16 Kuluttajan preferenssit oletetaan taloustieteessä (mallin ulkopuolelta) annetuiksi eli endogeenisiksi. 17 Rajahyöty ei voi olla negatiivinen. 18 Kuluttajan rationaalinen valinta perustuu hinnan ja rajahyödyn vertaamiseen. 19 Kuluttajan tasapainossa hinta on alempi kuin rajahyöty. 20 Markkinahinta ohjaa ostajat ostamaan sellaiset määrät, että viimeksi ostetun yksikön rajahyöty on suurempi kuin rajahyöty. 21 Tuotannon yksikkökustannukset saadaan jakamalla kokonaiskustannukset tuotetulla määrällä. 22 Jos yritys haluaa maksimoida voittonsa täydellisen kilpailun olosuhteissa, sen on tuotettava määrä, jolla hinta ylittää rajakustannukset. 23 Hyödykkeen markkinatarjontakäyrä saadaan laskemalla kullakin hinnalla kaikkien yritysten tarjoamat määrät yhteen. 24 Voidaan sanoa, että rationaaliset taloudenpitäjät tekevät päätöksiään vertaamalla rajaetuja ja rajahaittoja. 25 Tulojen kasvu lisää normaalihyödykkeiden kysyntää. 26 Inferioristen hyödykkeiden kysyntä kasvaa tulotason noustessa, kunnes rajakustannukset ylittävät rajahyödyn. 27 Mainonnan tärkein tehtävä on vaikuttaa ihmisten preferensseihin. 28 Ceteris paribus tarkoittaa tarkastelutapaa, jossa eritellään samanaikaisesti useiden eri tekijöiden vaikutuksia. 29 Kysynnän hintajousto saadaan jakamalla hyödykkeen hinnan suhteellinen muutos kysytyn määrän suhteellisella muutoksella. 30 Polttoaineen hinta on ensin 1 euroa litralta. Se nousee 1,5 euroon litralta. Kysyntä on yhden euron hinnalla 10 yksikköä ja uudella hinnalla 6 yksikköä. Kysynnän hintajousto on tällöin 0,8. 31 Jos hintajouston itseisarvo on yksi, kyse on yksikköjoustavasta kysynnästä. 32 Lineaarisella eli suoraviivaisella kysyntäkäyrällä hintajouston itseisarvo on pieni silloin, kun hinta on alhainen ja kysytty määrä on suuri. 33 Kysynnän tulojousto saadaan jakamalla tulojen suhteellinen muutos kysytyn määrän

3 muutoksella. 34 Inferiorisilla hyödykkeillä kysynnän tulojousto on positiivinen. 35 Komplementtien ristijousto on positiivinen. 36 Tarjonnan hintajousto kertoo, kuinka tarjottu määrä reagoi hyödykkeen hinnan muuttumiseen. 37 Markkinatasapainossa hinta on tasolla, jolla hyödykkeen markkinakysyntä on yhtä suuri kuin markkinatarjonta. 38 Kilpailutasapainossa yhteiskunnan rajahyöty on suurempi yhteiskunnan rajakustannus. 5 YRITYKSEN TEORIA 39 Palkkajohtajien tulojen sitominen yrityksen arvoon on osaratkaisu päämies-toimeenpanija ongelmaan. 40 Tuotantofunktion komponentteja ovat työ, pääoma ja välituotteet. 41 Työ L (henkilöä) Pääoma K (koneita) Tuotos Q (kpl) Työn keskimääräinen tuottavuus Q/L A B Työn rajatuottavuus dq/dl Seuraavat väitteet ovat tosia: a) Työn keskimääräinen tuottavuus kohdassa A on 7,5 b) Työn rajatuottavuus kohdassa B on 6,5 42 Tuottavuus on yksinkertainen tunnusluku, jolla kuvataan tuotantoteknologiaa.

4 43 Työ L (henkilöä) Tuotos Q (kpl) Pääomakustannukset ( ) Työkustannukset ( ) Kokonaiskustannukset ( ) Myyntitulot ( ) Voitto ( ) Kaksi seuraavista väittämistä pitää paikkaansa: a) tuotoksen ollessa 20 kpl, voitto on 140 b) tuotoksen ollessa 30 kpl, voitto on 240 c) tuotoksen ollessa 35 kpl, voitto on Tuotos Q (kpl) Kokonaiskustannukset ( ) Yksikkökustannukset ( /kpl) , ,71 Molemmat seuraavat väitteet ovat totta: a) kun tuotos kasvaa kymmenestä kahdeksaantoista rajakustannukset ovat 10 /kpl b) kun tuotos kasvaa 24:stä 28:aan rajakustannukset ovat 15 /kpl. 45 Voidaan perustellusti väittää, että yrityksellä on pitkällä aikavälillä vain muuttuvia tuotannontekijöitä ja kustannuksia. 46 Suurtuotannon eduista syntyvää monopolia kutsutaan usein luonnolliseksi monopoliksi. 47 Luonnollisen monopolin tapauksessa yksikkökustannukset nousevat tuotannon laajentuessa. 48 Usein monopolin valtaa voidaan parhaiten rajoittaa avaamalla markkinoita maantieteellisesti. 49 Monopoliyritys maksimoi voittoaan tuottamalla määrän, jolla rajakustannus on yhtä suuri kuin rajatulo. 50 Monopoliyritykselle myyntihinta ja rajatulo ovat yhtä suuret.

5 51 Määrä Q (kpl) Hinta P ( /kpl) Kokonaistulo PQ ( ) Rajatulo ( /kpl) Hinnan laskiessa neljästä eurosta kolmeen euroon rajatulo on puoli euroa. 52 Monopolin tapauksessa myyntihinta on yhtä suuri kuin yrityksen rajakustannus. 53 Hintadiskriminaatio on mahdollista vain silloin, kun yritys voi segregoida markkinat. 54 Oligopolissa on vain muutamia ostajia. 55 Monopsonissa markkinoilla on useita ostajia. 56 Oligopsonissa on muutamia ostajia. 57 Bilateraalissa monopolissa on kaksi ostajaa ja myyjää. 58 Täydellisen kilpailun markkinoilla uuden tuotteen kehittäminen on tavoiteltavaa vain, jos hinta on suurempi kuin sen valmistuksen kokonaiskustannukset. 59 Tuottavuuden kasvu on kansakunnan elintason kasvun toiseksi tärkein tekijä. 6 TUOTANNONTEKIJÄMARKKINAT 60 Maankorko on luonnonvaroille määräytyvä hinta. 61 Työn kysyntä on johdettua: se riippuu hyödykemarkkinoiden tilasta. 62 Yrityksen voitot voidaan maksimoida vain, jos rajatuottavuuden arvo ja palkka ovat yhtä suuria. 63 Työn kysyntäkäyrä saadaan työpanoksen rajatuottavuuden kuvaajasta kertomalla rajatuottavuus hyödykkeen myynnistä saadulla hinnalla tai rajatulolla. 64 Kun yksittäinen yritys ei pysty vaikuttamaan palkkoihin täydellisen kilpailun tapauksessa palkkojen muutos merkitsee siirtymistä pitkin työn kysyntäkäyrää. 65 Työn kysyntäkäyrä siirtyy, kun yrityksen tuottamien hyödykkeiden kysyntä muuttuu. 66 Kun kotitalouksien preferenssit vapaa-ajan ja kulutuksen suhteen muuttuvat, tapahtuu siirtymä pitkin työn tarjontakäyrää.

6 67 Monet tutkimukset osoittavat, että työn tarjonta on melko joustavaa palkan suhteen. 68 Työvoiman laatuerot voivat synnyttää palkkaeroja. 69 Työvoiman kansainvälinen liikkuvuus tasoittaa palkkaeroja. 70 Työn taloustiede (labour economics) jakautuu mikro- ja makrotaloustieteelliseen tarkasteluun. 71 Pääomahyödykkeet eroavat useimmista kulutustavaroista sikäli, että ne hankitaan pitkäaikaista käyttöä varten. 72 Yritys A investoi tehtaaseen B 50 miljoonaa euroa tänä vuonna. Investointi tuottaa viiden vuoden kuluttua 70 miljoonaa euroa, mutta ei mitään sitä ennen eikä sen jälkeen. Väite: jos korkotaso on kuusi prosenttia, investointi ei ole kannattava. 73 Valtion takaamia pankkitalletuksia voidaan pitää riskittöminä. 74 Kuluttaja voi valita joko täysin varman 100 euron tulon tai 500 euron tulon jonka saamisen todennäköisyys on 1/6. Jos hän valitsee jälkimmäisen, kyse ei ole riskineutraalista käyttäytymisestä. 75 Talletuspaoksi (bank run) kutsutaan tilannetta, jossa asiakkaat pankin maksukyvyttömyyden pelossa nostavat yhtäkkiä talletuksensa. 76 Erät sijoitukset rahoitusmarkkinoille ja oma pääoma ovat pankin taseessa vastaavaapuolella. 77 Euribor- ja eurepo-korkojen välisen eron voi ajatella kuvastavan riskiä, jonka pankki arvioi liittyvän vastapuoleen antaessaan tälle vakuudetonta lainaa. 78 Löyhän moraalin eli moraalikadon ongelma tarkoittaa pankkien tapauksessa sitä, pankki ei toimikaan niin järkevästi kuin sen pitäisi uskoessaan, että valtio pelastaa sen, kun luottoriskit laukeavat. 79 Kansantalouden kokonaisveroaste mittaa julkisen vallan keräämien verojen ja veronluonteisten maksujen suhdetta kokonaistuotannon arvoon. 80 Uhkavaatimuspelin (ultimatum game) mukaan ihmiset toimivat yleensä yhdenmukaisesti peliteorian olettaman rationaalisen käyttäytymismallin mukaisesti. 81 Epäviralliset yhteiskunnalliset instituutiot ovat olennaisen tärkeitä talouden sujuvalle ja tehokkaalle toiminnalle. 82 Markkinoiden ollessa kilpailutasapainossa kuluttajan rajahyöty on suurempi kuin hyödykkeen hinta. 83 Ulkoisvaikutukset eivät ole markkinoiden epäonnistumisen syy. 84 Seuraavista neljästä kolme on markkinoiden epäonnistumisen syitä: epätäydellinen kilpailu, verotus, epäsymmetrinen informaatio ja julkishyödykkeet.

7 85 Epätäydellisen kilpailun tilanteessa hyödykkeen hinta on korkeampi kuin kuluttajan rajahyöty. 86 Veron vaikutuksesta hinta nousee ja markkinoilla vaihdettu määrä alenee. 87 Joustamattoman hyödykkeen vaihdettu määrä supistuu veron vaikutuksesta enemmän kuin joustavan hyödykkeen vaihdettu määrä. 88 Verotulo = kulutusmeno myyntitulo. 89 Joustamattoman hyödykkeen verottaminen tuottaa vähemmän verotuloja kuin joustavan hyödykkeen verottaminen. 90 Jos tuotantoon liittyy ulkoisvaikutuksia, yrityksen rajakustannukset eivät ole yhtä suuria yhteiskunnan rajakustannusten kanssa. 91 Jos ulkoisvaikutus on positiivinen, hyödykkeen tuotanto jää liian vähäiseksi. 92 Jos julkinen valta perii jokaisesta tuotetusta yksiköstä veron, jonka suuruus vastaa yhteiskunnalle aiheutuvia negatiivisia ulkoisvaikutuksia, tuottavat markkinat yhteiskunnallisesti optimaalisen määrän. 93 Positiiviset ulkoisvaikutukset voidaan sisäistää tukipalkkioiden avulla. 94 Julkishyödykkeen tapauksessa ketään ole mahdollista sulkea pois kuluttamasta. 95 Ex ante -tilanne viittaa tilanteeseen, jossa hyödyke on jo luotu. 96 Epäsymmetrinen informaatio tarkoittaa sitä, että yksi markkinaosapuoli tietää asioista enemmän kuin toinen. 97 Verotus on vertikaalisesti oikeudenmukainen, jos samassa asemassa olevat maksavat veroa yhtä paljon. 98 Proportionaalisessa verojärjestelmässä suurituloisempi maksaa pienituloisempaa suuremman osuuden veroa tuloistaan. 99 Progressiivinen vero on vero, jossa veroaste laskee verotettavan summan kasvaessa. 8 MIKROSTA MAKROON 100 Kansantalouden nykyisen tilinpitojärjestelmän juuret löytyvät makrotaloustieteen luojan, Richard Stonen ( ) ajatuksista. 101 Markkinoilla vaihdetun hyödykemäärän arvo voidaan mitata kolmella tavalla, jotka kaikki antavat saman tuloksen. Näitä tapoja ovat: a) tuotannon arvon laskeminen kertomalla tuotettu määrä hinnalla, b) tuotannosta syntyvien tuotannontekijätulojen laskeminen yhteen ja c) kuluttajien hyödykkeeseen käyttämien menojen laskeminen yhteen.

8 102 Suljetussa taloudessa kokonaistuotannon arvo = kokonaistulot = tulojen käyttö. 103 Bruttokansantuote on kansantalouden vuoden kuluessa tuottamien lopputuotteiden rahamääräinen summa. 104 Bruttokansantuote on varantosuure. 105 Bruttokansantuote ilmoitetaan useimmiten markkinahintaisena. 106 Markkinahinnat eivät anna oikeaa kuvaa myyjän saamista tuloista, koska hintoja kohottavat välilliset verot ja alentavat tuotetukipalkkiot. 107 Arvonlisävero ei ole tuotevero. 108 Markkina- ja perushintaisen bruttokansantuotteen yhteys on seuraava: bruttokansantuote markkinahintaan = bruttokansantuote perushintaan + tuoteverot tuotepalkkiot. 109 Investointi- eli pääomahyödykkeet ostaja pitää itsellään tuottaakseen niiden avulla uusia hyödykkeitä tai kuluttaakseen ne vasta myöhemmin. 110 Bruttokansantuote = kokonaistuotos välituotekäyttö = tuotannon arvonlisäysten summa. 111 Palvelualojen osuus bruttokansantuotteesta on suurin, alkutuotannon toiseksi suurin ja jalostuksen kolmanneksi suurin. 112 Kiinteästä pääomasta on tehtävä poistoja teknistä ja taloudellista kulumista vastaavasti. 113 Nettokansantuote saadaan lisäämällä bruttokansantuotteeseen poistot. 114 Kun poistetaan inflaation vaikutus bruttokansantuotteen arvosta, reaalinen suure tulee esitetyksi käypähintaisena Vuosi Hyödykkeen A hinta Hyödykkeen A määrä kpl Hyödykkeen B hinta Yllä olevan taulukon perusteella vuoden 1 nimellinen bruttokansantuote on 150. Hyödykkeen B määrä kpl 116 Yllä olevan taulukon mukaan vuoden 2 reaalinen bruttokansantuote vuoden 1 hinnoin on Jos bruttokansantuotteen hintaindeksi on 100 vuonna 1, vuoden 3 hintaindeksi on Bruttokansantuotteen hintaindeksi saadaan jakamalla nimellinen BKT reaalisella.

9 119 Kansantulo = palkansaajakorvaukset + omaisuus- ja yrittäjätulot + julkisyhteisöjen saamat tuotannon verot niiden maksamat tukipalkkiot. 120 Suljetun kansantalouden kansantulo = bruttokansantuote + poistot. 121 Avoimen talouden bruttokansantulo markkinahintaan = bruttokansantuote markkinahintaan + ensitulo ulkomailta. 122 Kansantulo jaotellaan kansantalouden tilinpidossa seuraaviin ryhmiin: palkat, työnantajien sosiaalivakuutusmaksut, pääoman omistajille maksettu omaisuustulo ja julkisyhteisöjen saamat tuotannon verot miinus niiden maksamat tukipalkkiot. 123 Kansantalouden käytettävissä oleva tulo = kansantulo + saadut tulonsiirrot maksetut tulonsiirrot. 124 Kansantalouden kokonaiskysynnän ja kokonaistarjonnan tase on huoltotase. 125 Maksutase kuvaa kansantalouden ja muiden maiden välisiä liiketoimia tietyn ajanjakson kuluessa. 126 Maksutasetileissä merkitään negatiiviselle puolelle valuuttaa maahan tuovat ja positiiviselle puolelle sitä vievät liiketoimet. 127 Kauppatase on negatiivinen, jos tavaroiden vienti on suurempi kuin tavaroiden tuonti. 128 Positiivinen vaihtotase osoittaa, että maalla on nettolainanantoa ulkomaille. 129 Rahoitustaseessa lainanotto ulkomailta kirjataan taseen negatiiviselle puolelle. 130 Keskuspankin valuuttavarannon muutos saadaan vähentämällä vaihtotaseesta rahoitustase. 131 Bruttokansantuotteen laskennassa otetaan huomioon myös luonnonvarojen käyttö. 132 Vuonna 2009 Suomen bruttokansantuote oli asukasta kohden euroa ja Norjan bruttokansantuote kruunua. Jos maitolitra maksoi Suomessa 0,80 euroa ja Norjassa 10,00 kruunua, Suomen elintaso oli maidossa mitaten alle 70 prosenttia Norjan elintasosta. 133 YK:n inhimillisen kehityksen indeksi yhdistää elintason, koulutuksen ja terveydentilan mittareita. 9. TALOUSKASVU 134 Kansantalouden tuotantofunktio kuvaa työn, pääoman ja välituotteiden määrien välisen yhteyden. 135 Elintason jatkuva kasvu voi perustua pitkän päälle vain työn määrän kasvuun. 136 Työn tuottavuus nousi Suomessa vuosina yli 30-kertaiseksi.

10 137 Tuotannon skaalatuotot ovat vakiot koko kansantalouden tasolla: kaikkien tuotannontekijöiden määrän kasvaessa tietyssä suhteessa tuotannon määrä kasvaa myös samassa suhteessa. 138 Työn tuottavuuden kasvulle on kolme lähdettä: teknologian kehitys, pääomavaltaistuminen ja työvoiman koulutustason nousu. 139 Tuotantoteorian perusoppien mukaan investoinnit sekä aineelliseen että henkiseen pääomaan osoittautuvat ennen pitkää tehottomiksi, ellei teknologia kehity, koska rajatuottavuus on laskeva. 140 Voidaan sanoa, että elintason kasvu syntyy työn tuottavuuden kasvusta, jonka lähteistä teknologinen kehitys on kaikkein tärkein. 141 Elintaso kasvaa maassa A 10 prosenttia vuodessa ja näin ollen kaksinkertaistuu noin 15 vuodessa. 142 Talouskasvun kannalta erityisen merkittäväksi on osoittautunut nk. yleiskäyttöinen teknologia. 143 Merkittävä talouskasvu sai alkunsa höyryvoiman hyödyntämiseen perustuneesta ensimmäisestä teollisesta vallankumouksesta. 144 Väitteet 1 ja 2 pitävät paikkaansa, väite 3 ei pidä paikkaansa. Mikä tahansa yleiskäyttöinen teknologia kiihdyttää työn tuottavuutta kolmella tavalla: 1) Ensin teknologinen kehitys nostaa tuottavuutta uusien tuotteiden valmistuksessa. ' 2) Työn tuottavuus kasvaa, kun uutta teknologiaa sisältävää pääomaa käytetään muilla toimialoilla. 3) Yritykset muuttavat toimintatapojaan. 145 Taloushistoria opettaa, että eriarvoisuuden kasvu johtuu talouskasvusta. 146 Erot teknologian hyödyntämisessä selittävät elintasoeroja paremmin kuin erot henkisen pääoman määrässä. 147 Eksogeenisen kasvun teoria olettaa kasvun talouden sisäisenä ilmiönä. 148 Endogeenisen kasvun teoriaa kutsutaan myös Solow'n kasvuteoriaksi. 149 Endogeenisen kasvun teoria selittää teknologian kehittymisen niin, että se on tietoisen tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosta. 150 Kasvuteorioissa pääoma on tuotannontekijä, jonka määrää voidaan kasvattaa investoimalla. 151 Mitä suurempi osuus tuloista kansantaloudessa kulutetaan, sitä suurempia ovat investoinnit ja sitä suuremmaksi muodostuu pääomakanta. 152 Kasvuteorian mukaan sellainen kansantalous kehittyy rikkaaksi, jossa kuluttamisen osuus tuloista ja investointiaste ovat korkeita.

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 6.6.013: MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 01] sivuihin. (1) (a) igou -verot: Jos markkinoilla

Lisätiedot

ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2011 KANSANTALOUS

ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2011 KANSANTALOUS ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2011 KANSANTALOUS Ennakkoharjoittelutehtävät 2011 / Kansantalous (1) Luku 1 / Mitä taloustiede on? 1) Mitkä ovat kirjan mukaan talouden perustekijöitä? (s.8) 2) Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

a) Markkinakysyntä - Aikaisemmin tarkasteltiin yksittäisen kuluttajan kysyntää. - Seuraavaksi tarkastellaan koko markkinoiden kysyntää.

a) Markkinakysyntä - Aikaisemmin tarkasteltiin yksittäisen kuluttajan kysyntää. - Seuraavaksi tarkastellaan koko markkinoiden kysyntää. .. Markkinakysyntä ja joustot a) Markkinakysyntä - Aikaisemmin tarkasteltiin yksittäisen kuluttajan kysyntää. - Seuraavaksi tarkastellaan koko markkinoiden kysyntää. Markkinoiden kysyntäkäyrä saadaan laskemalla

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta Opiskelijavalinta 07.06.2005 1 2 3 4 5 YHT Henkilötunnus

Taloustieteiden tiedekunta Opiskelijavalinta 07.06.2005 1 2 3 4 5 YHT Henkilötunnus 1 2 3 4 5 YHT 1. Selitä lyhyesti, mitä seuraavat käsitteet kohdissa a) e) tarkoittavat ja vastaa kohtaan f) a) Työllisyysaste (2 p) b) Oligopoli (2 p) c) Inferiorinen hyödyke (2 p) d) Kuluttajahintaindeksi

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 4.6.05 MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja,. painos, 04] sivuihin. () (a) Bretton Woods -järjestelmä:

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAKOE 2014

MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAKOE 2014 MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAKOE 2014 KOE 2: Ympäristöekonomia KANSANTALOUSTIEDE JA MATEMATIIKKA Sekä A- että B-osasta tulee saada vähintään 10 pistettä. Mikäli A-osan pistemäärä on vähemmän

Lisätiedot

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016 tudent: ate: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 016 Assignment: 016 www 1. Millä seuraavista tuotteista on itseisarvoltaan pienin kysynnän hintajousto? A. Viini B. Elokuvat

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET Jokaisen tehtävän perässä on pistemäärä sekä sivunumero (Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 2012) josta vastaus löytyy. (1) (a) Suppea raha sisältää

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 24.3.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) 8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista toimistaan

Lisätiedot

KOE 2 Ympäristöekonomia

KOE 2 Ympäristöekonomia Helsingin yliopisto Valintakoe 30.5.2012 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta KOE 2 Ympäristöekonomia Sekä A- että B-osasta tulee saada vähintään 7 pistettä. Mikäli A-osan pistemäärä on vähemmän kuin

Lisätiedot

4 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi (Mankiw & Taylor, Ch 7)

4 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi (Mankiw & Taylor, Ch 7) 4 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi (Mankiw & Taylor, Ch 7) Opimme edellä, että markkinat ovat tasapainossa silloin, kun hinta on sellainen, että kysyntä = tarjonta tällä hinnalla jokainen kuluttaja

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200

Makrotaloustiede 31C00200 Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Kansantalouden tilinpito 1 Monisteen sisältö Kansantalouden tilinpito, BKT Nimelliset ja reaaliset suureet Logaritmiset luvut, indeksit Maksutase Taloudellisten muuttujien

Lisätiedot

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429 8.9.200 Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 7 34 telefax: (09) 734 3429 Tiedustelut: Pasi Koikkalainen, +358 9 734 3332, e-mail: kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi Samu Hakala, +358 9

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivastaukset A5-kurssin laskareihin, kevät 009 Harjoitukset (viikko 5) Tehtävä Asia selittyy tulonsiirroilla. Tulonsiirrot B lasketaan mukaan kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin Y d. Tässä

Lisätiedot

7 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Mankiw & Taylor, Ch 13)

7 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Mankiw & Taylor, Ch 13) 7 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Mankiw & Taylor, Ch 13) Tavaroiden ja palvelujen tuotanto tapahtuu yrityksissä Yritykset tuntevat niiden valmistukseen tarvittavan teknologian teknologia on

Lisätiedot

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P Osa 5. Joustoista Kysynnän hintajousto (price elasticity of demand) mittaa, miten kysynnän määrä reagoi hinnan muutokseen = kysytyn määrän suhteellinen muutos jaettuna hinnan suhteellisella muutoksella

Lisätiedot

Kasvuteorian perusteista. Matti Estola 2013

Kasvuteorian perusteista. Matti Estola 2013 Kasvuteorian perusteista Matti Estola 2013 Solowin kasvumallin puutteet Solwin mallista puuttuu mikrotason selitys kasvulle, sillä mikrotasolla yritykset tekevät tuotantopäätökset kannattavuusperiaatteella

Lisätiedot

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Verotus ja talouskasvu Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Johdantoa (1/2) Talouskasvua mitataan bruttokansantuotteen kasvulla. Pienetkin erot talouden BKT:n kasvuvauhdissa

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Suhteellisen edun periaate 1. Maassa A: 1 maito ~ 3 leipää 1 leipä ~ 0,33 maitoa Maassa B: a. b. 3 maitoa ~ 5 leipää 1 maito ~ 1,67 leipää 1 leipä ~ 0,6 maitoa i. Maalla

Lisätiedot

Seuraavaksi kysymme, onko tällainen markkinatasapaino yhteiskunnan kannalta hyvä vai huono eli toimivatko markkinat hyvin vai huonosti

Seuraavaksi kysymme, onko tällainen markkinatasapaino yhteiskunnan kannalta hyvä vai huono eli toimivatko markkinat hyvin vai huonosti Osa 7: Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi (Mankiw & Taylor, Ch 7, Pohjolan mukaan) Opimme edellä, että markkinat ovat tasapainossa silloin, kun hinta on sellainen, että kysyntä = tarjonta tällä hinnalla

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A00110 19.02.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus

Taloustieteen perusteet 31A00110 19.02.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Taloustieteen perusteet 31A00110 19.02.2016 Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Pisteytys: 1 2 3 4 5 6 Yht Vastaukseen käytetään vain tätä vastauspaperia. Vastaa niin lyhyesti, että vastauksesi

Lisätiedot

Miten kuvata taloudellista hyvinvointia? Olli Savela, yliaktuaari, kansantalouden tilinpito Näkökulmia talouteen ja hyvinvointiin seminaari 7.3.

Miten kuvata taloudellista hyvinvointia? Olli Savela, yliaktuaari, kansantalouden tilinpito Näkökulmia talouteen ja hyvinvointiin seminaari 7.3. Miten kuvata taloudellista hyvinvointia? Olli Savela, yliaktuaari, kansantalouden tilinpito Näkökulmia talouteen ja hyvinvointiin seminaari 7.3.2011 Kansantalouden tilinpito Kansainvälinen talouden kuvaus-

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

8 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2 nd ed., ch 13)

8 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2 nd ed., ch 13) 8 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2 nd ed., ch 13) Tavaroiden ja palvelujen tuotanto tapahtuu yrityksissä Yritykset tuntevat niiden valmistukseen

Lisätiedot

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10 Harjoitukset 3 Taloustieteen perusteet Ratkaisuehdotukset Kesäyliopisto 2014 1. a) Autonrenkaita valmistavalla yhtiöllä on 100 000 :n kiinteät kustannukset vuodessa. Kun yritys tuottaa 10 000 rengasta,

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen?

Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen? Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen? Jussi Ahokas Itä-Suomen yliopisto Sayn laki 210 vuotta -juhlaseminaari Esityksen sisällys Mitä on tuottavuus? Tuottavuuden määritelmä Esimerkkejä tuottavuudesta

Lisätiedot

Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w)

Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w) 4. MARKKINOIDEN TASAPAINOTTUMINEN 4.1. Tasapainoperiaate Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w) Markkinat tasapainossa, kun löydetään

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola)

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Hyvinvointiteoria tarkastelee sitä, miten resurssien allokoituminen kansantaloudessa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin Opimme

Lisätiedot

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus 1. Elintason kasvu 2. Kasvun mittaamisesta 3. Elintason osatekijät Suomessa 4. Elintason osatekijät OECD-maissa 5. Työn tuottavuuden kasvutekijät Tämä on pääosin Mankiw

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus

Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016 Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Pisteytys: 1 2 3 4 5 6 Yht Vastaukseen käytetään vain tätä vastauspaperia. Vastaa niin lyhyesti, että vastauksesi

Lisätiedot

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat Ennustetaulukot 1. Huoltotase, määrät Viitevuoden 2000 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta 8,2 3,6 2,8 0,4 1,8 16,1 7,4 0,7 0,0 5,6 21,5 8,6 3,2 0,4 6,0 3,1 2,7 3,7 1,2 1,4 0,9 0,6 0,1 0,4 0,7

Lisätiedot

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17)

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) 11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen riippuvan

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa. Ville Haltia

Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa. Ville Haltia Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa Ville Haltia 17.9.2013 Sisältö Tausta t&k-menojen pääomittamiselle Yleistä kansantalouden tilinpidosta Pääomittamisen menetelmät

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIEDE. Mikrotaloustiede

KANSANTALOUSTIEDE. Mikrotaloustiede KANSANTALOUSTIEDE - yhteiskuntatiede, tutkii yhteiskuntaa o positivistinen pyrkii kuvaamaan miten asia on, ei miten sen pitäisi olla - Kansantaloustiede tutkii kokonaisia kansantalouksia, jonkin maantieteellisen

Lisätiedot

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 1 Ole hyvä ja vastaa kysymyksiin tähän paperiin. Tehtävät on palautettava joko luennolla tai kurssilaatikkoon (Latokartanonkaari 9., 3 krs.) ehdottomasti niitattuina

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Kansantaloudessa tuotetaan vehnää, jauhoja ja leipää. Leipä on talouden ainoa lopputuote, ja sen valmistuksessa käytetään välituotteena jauhoja.

Kansantaloudessa tuotetaan vehnää, jauhoja ja leipää. Leipä on talouden ainoa lopputuote, ja sen valmistuksessa käytetään välituotteena jauhoja. Taloustieteen perusteet Kesä 2014 Harjoitus 4: MALLIRATKAISUT Juho Nyholm (juho.nyholm@helsinki.fi Tehtävä 1 Kansantaloudessa tuotetaan vehnää, jauhoja ja leipää. Leipä on talouden ainoa lopputuote, ja

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Harjoitukset 7 (viikko 13) Tehtävä 1 a) Tapahtuu siirtymä pisteestä A pisteeseen B. Jos TR-käyrä on vaakasuora, niin IS-käyrän siirtyminen oikealle ei

Lisätiedot

Kuluttajan valinta. Tulovaikutukset. Hyvinvointiteoreemat. Samahyötykäyrät. Variaatiot (kompensoiva ja ekvivalentti) Hintatason mittaamisesta

Kuluttajan valinta. Tulovaikutukset. Hyvinvointiteoreemat. Samahyötykäyrät. Variaatiot (kompensoiva ja ekvivalentti) Hintatason mittaamisesta Kuluttajan valinta Tulovaikutukset Hyvinvointiteoreemat Samahyötykäyrät Variaatiot (kompensoiva ja ekvivalentti) Hintatason mittaamisesta 1 Mikrotaloustiede (31C00100) Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto

Lisätiedot

2. Hyödykkeen substituutit vaikuttavat kyseisen hyödykkeen kysynnän hintajoustoon.

2. Hyödykkeen substituutit vaikuttavat kyseisen hyödykkeen kysynnän hintajoustoon. TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet WWW-harjoitus 2, syksy 2016 Vastaukset 1. Millä hyödykkeistä on pienin kysynnän hintajousto? V: D. Maito. Pienin kysynnän hintajousto (eli hinnanmuutoksen vaikutus

Lisätiedot

3d) Yes, they could: net exports are negative when imports exceed exports. Answer: 2182.

3d) Yes, they could: net exports are negative when imports exceed exports. Answer: 2182. . Se talous, jonka kerroin on suurempi, reagoi voimakkaammin eksogeenisiin kysynnän muutoksiin. Investointien, julkisen kysynnän tai nettoviennin muutokset aiheuttavat sitä suuremman muutoksen tasapainotulossa,

Lisätiedot

3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21)

3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21) 3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21) 1. Työn tarjonta Kuluttajan valintateorian perusmalli soveltuu suoraan kotitalouksien työn tarjontapäätöksen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Kansantalouden kuvioharjoitus

Kansantalouden kuvioharjoitus Kansantalouden kuvioharjoitus Huom: Tämän sarjan tehtävät liittyvät sovellustiivistelmässä annettuihin kansantalouden kuvioharjoituksiin. 1. Kuvioon nro 1 on piirretty BKT:n määrän muutoksia neljännesvuosittain

Lisätiedot

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset 1 Tehtävä 1 Lähde M&T (2006, 84, luku 4 tehtävä 1, muokattu ja laajennettu) Selitä seuraavat väittämät hyödyntämällä kysyntä- ja tarjontakäyrän

Lisätiedot

* Hyödyn maksimointi on ihmisten toimintaa ja valintoja ohjaava periaate.

* Hyödyn maksimointi on ihmisten toimintaa ja valintoja ohjaava periaate. KANSANTALOUSTIETEEN PERUSTEET Yrityksen teoria (Economics luvut 13-14) 14) KTT Petri Kuosmanen Optimointiperiaate a) Yksilöt pyrkivät maksimoimaan hyötynsä. * Hyödyn maksimointi on ihmisten toimintaa ja

Lisätiedot

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics)

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Vähäpäästöisen talouden haasteita Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Haaste nro. 1: Kasvu Kasvu syntyy työn tuottavuudesta Hyvinvointi (BKT) kasvanut yli 14-kertaiseksi

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A00110 2016 Mallivastaukset 3, viikko 4

Taloustieteen perusteet 31A00110 2016 Mallivastaukset 3, viikko 4 Taloustieteen perusteet 31A00110 2016 Mallivastaukset 3, viikko 4 1. Tarkastellaan pulloja valmistavaa yritystä, jonka päiväkohtainen tuotantofunktio on esitetty alla olevassa taulukossa. L on työntekijöiden

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Ennen kuin aloitat... ii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2

Lisätiedot

Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31)

Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31) Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31) 1. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 2. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa 3. Sektorien

Lisätiedot

19.1 Avotalouden makroteoriaa (Mankiw-Taylor, chs 31-32)

19.1 Avotalouden makroteoriaa (Mankiw-Taylor, chs 31-32) 19.1 Avotalouden makroteoriaa (Mankiw-Taylor, chs 31-32) 1. Peruskäsitteitä 2. Valuuttakurssien määräytyminen 3. Avotalouden makromalli 4. Politiikkaa 1 19.1. Peruskäsitteitä Suljettu kansantalous ei ole

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne

Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos eli reaalinen muutos, prosenttia Lähde: www.tilastokeskus.fi

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008 Ennusteen taulukkoliite 26.9.2006 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2006 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle. Simo Pinomaa 18.5.2015

Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle. Simo Pinomaa 18.5.2015 Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle Simo Pinomaa 18.5.2015 Aiheita Mikä on lähtöpiste? Muutos vai taso? Reaaliset vai nimelliset yksikkötyökustannukset? Miten Suomen

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. Allaolevassa kuvassa on tuotantomahdollisuuksien käyrä. a. Mitkä kuvaan merkityistä pisteistä ovat tehokkaita?

Lisätiedot

Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio

Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio Juha Tarkka Tieteiden yö 13.01.2005 Suhteellisen edun periaate ulkomaankaupassa Yksinkertainen väite: vapaan kilpailun oloissa kunkin

Lisätiedot

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31)

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31) 16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31) 1. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 2. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa 3.

Lisätiedot

Suomen julkisen sektorin rahoitus ja rakenne

Suomen julkisen sektorin rahoitus ja rakenne Suomen julkisen sektorin rahoitus ja rakenne TA2 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely Helsingin yliopisto, 27.11.2014 Essi Eerola (VATT) Tällä luennolla 1. Mitä julkistaloustiede on? 2. Miten

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT KULUTTAJAN TEORIA 1. Miten niukkuus liittyy Rolls Royce autojen / leopardinnahkaturkkien markkinoihin? 2. Piirrä jonkin talouden tuotantomahdollisuuksien

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200

Makrotaloustiede 31C00200 Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Harjoitus 5 1.4.2016 Arttu Kahelin arttu.kahelin@aalto.fi Tehtävä 1 a) Käytetään kaavaa: B t Y t = 1+r g B t 1 Y t 1 + G t T t Y t, g r = 0,02 B 2 Y 2 = 1 + r g B 1

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys

Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys Jukka Railavo Suomen Pankki 10.12.2013 Palkkalaskelmia yleisen tasapainon mallilla Taloudenpitäjät tekevät päätökset preferenssiensä mukaisesti. Hintojen

Lisätiedot

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17)

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009 Ennusteen taulukkoliite 20.3.2007 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2007 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

(1) Katetuottolaskelma

(1) Katetuottolaskelma (1) Katetuottolaskelma Katetuottolaskelmalla tarkastellaan yrityksen kannattavuutta myyntituotto - muuttuvat kustannukset (mukut) = katetuotto katetuotto - kiinteät kustannukset (kikut) = tulos (voitto

Lisätiedot

Aineiston keskiarvo on 6.6923, mediaani on 8 ja moodi on myös 8. Näin ollen

Aineiston keskiarvo on 6.6923, mediaani on 8 ja moodi on myös 8. Näin ollen Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät Kallio, Markku & Korhonen, Pekka & Salo, Seppo Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä. Seuraavassa sarjassa on esitetty erään yrityksen yhden

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

19 Avotalouden makroteoriaa

19 Avotalouden makroteoriaa 19 Avotalouden makroteoriaa 1. Peruskäsitteitä 2. Valuuttakurssit pitkällä aikavälillä 3. Valuuttakurssit lyhyellä aikavälillä 4. Avotalouden makromalli 5. Politiikkaa Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 31-32

Lisätiedot

Kansantaloustieteen perusteet*

Kansantaloustieteen perusteet* Hannu Piekkola, Hannu Törmä, Pekka Mannonen, Mikko Lintamo Kansantaloustieteen perusteet* Syyskuu 2010 Vaasa *Hannu Törmän ja Hannu Piekkolan luentomonisteet perustuvat Matti Pohjolan Aalto yliopiston

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Osa 13. Kansantuotteen ja elinkustannusten mittaamisesta

Osa 13. Kansantuotteen ja elinkustannusten mittaamisesta Osa 13. Kansantuotteen ja elinkustannusten mittaamisesta (Mankiw & Taylor, Chs 23-24; voit katsoa myös Taloustieteen oppikirjasta lukua 8) 1. Mikrosta makroon 2. Bruttokansantuote 3. Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto

Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto 1. Osio 3/Tosi; Organisaatiokenttää ei mainita (s.35). 2. Osiot 1 ja 2/Epätosia; Puppua. Osio 3/Lähellä oikeata kuvion 2.1 mukaan (s.30). Osio 4/Tosi (sivun 30 tekstin

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 23.9.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

3 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino ( Mankiw & Taylor, Chs 4-5)

3 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino ( Mankiw & Taylor, Chs 4-5) 3 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino ( Mankiw & Taylor, Chs 4-5) Opimme edellä, että ihmisten (ja maiden) kannattaa erikoistua tuotannossa ja käydä keskenään kauppaa Markkinat ovat paikka, jossa ostajat

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

II Talous on vaihdantaa ja kilpailua

II Talous on vaihdantaa ja kilpailua II Talous on vaihdantaa ja kilpailua 4. Kotitaloudet kuluttavat ja säästävät 5. Yritykset valmistavat ja myyvät 6. Kotitaloudet ja yritykset kohtaavat markkinoilla 7. Hinnan ja kysynnän ja tarjonnan yhteys

Lisätiedot

Pohjola, Matti (2008): Taloustieteen oppikirja. ISBN 978-951-0-34550-4. WSOY Oppimateriaalit Oy.

Pohjola, Matti (2008): Taloustieteen oppikirja. ISBN 978-951-0-34550-4. WSOY Oppimateriaalit Oy. Valtiotieteellinen tiedekunta Kansantaloustieteen valintakoe Arvosteluperusteet Kesä 010 Kirjallisuuskoe Pohjola, Matti (008): Taloustieteen oppikirja. ISBN 978-951-0-34550-4. WSOY Oppimateriaalit Oy.

Lisätiedot

(Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 23-24; Taloustieteen oppikirja, luku 8)

(Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 23-24; Taloustieteen oppikirja, luku 8) 13 Mikrosta makroon (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 23-24; Taloustieteen oppikirja, luku 8) 1. Kansantalouden kiertokulku ja kokonaistuotannon mittaaminen 2. Bruttokansantuote 3. Bruttokansantuotteen arvo

Lisätiedot

Tänään ja jatkossa. Osa 10. Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Mankiw & Taylor, Ch 13)

Tänään ja jatkossa. Osa 10. Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Mankiw & Taylor, Ch 13) Tänään ja jatkossa Mennään yrityksen päätöksentekoon tarkemmin. Aiemmin yrityksen tuotantopäätösten yhteenveto oli tarjontakäyrä. Tarkastellaan nyt tarkemmin tarjontakäyrän taustalla olevia kustannuksia.

Lisätiedot

2 Kuluttajan valintateoria: hyödykkeiden kysyntä (Taloustieteen oppikirja, luku 4; Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21)

2 Kuluttajan valintateoria: hyödykkeiden kysyntä (Taloustieteen oppikirja, luku 4; Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21) 2 Kuluttajan valintateoria: hyödykkeiden kysyntä (Taloustieteen oppikirja, luku 4; Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21) Suhteellisen edun periaatteen mukaan ihmisten (ja maiden) kannattaa erikoistua tuotannossa

Lisätiedot

vuosien aikaperspektiivi kasvua mitataan kokonaistuotannon eli bruttokansantuotteen BKT muutoksella

vuosien aikaperspektiivi kasvua mitataan kokonaistuotannon eli bruttokansantuotteen BKT muutoksella MAKROTALOUSTIEDE KANSANTALOUDEN TILINPITO Makrotalouden kohteena on kansantalous miten kansatalouden osien vuorovaikutus näkyy kansataloudessa? o kotitaloudet o yritykset o ulkomaat kysymys on kansatalouden

Lisätiedot

Sekä A- että B-osasta tulee saada vähintään 10 pistettä. Mikäli A-osan pistemäärä on vähemmän kuin 10 pistettä, B-osa jätetään arvostelematta.

Sekä A- että B-osasta tulee saada vähintään 10 pistettä. Mikäli A-osan pistemäärä on vähemmän kuin 10 pistettä, B-osa jätetään arvostelematta. Helsingin yliopisto Valintakoe 26.5.2014 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta KOE 1 Elintarvike-ekonomia ja yrittäjyys Kuluttajaekonomia Maatalousekonomia ja yrittäjyys Markkinointi Metsäekonomia ja

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Studia monetaria Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Lauri Kajanoja, VTT Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 25 20 15 10 5 0-5 Inflaatio Suomessa Kuluttajahintaindeksin

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2012

Verot ja veronluonteiset maksut 2012 Julkinen talous 2013 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä kasvoi vuonna Veroaste oli 43,6 prosenttia vuonna. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen.

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2014

Verot ja veronluonteiset maksut 2014 Julkinen talous 2015 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä kasvoi 1,5 prosenttia vuonna Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 1,5 prosenttia vuonna. Kertymä oli yhteensä 89,9

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 8

MIKROTEORIA, HARJOITUS 8 MIKROTEORI, HRJOITUS 8 PNOSMRKKINT, KILPILU, OLIGOPOLI, PELITEORI J VIHTOTLOUS. Jatkoa tehtävään 4 (ja 5) harjoituksessa 7. a. Laske kolluusioratkaisu. Kahden samaa tuotetta tuottavan yrityksen kustannusfunktiot

Lisätiedot

Henkilötunnus Sukunimi Etunimet

Henkilötunnus Sukunimi Etunimet Valintakokeessa on kaksi osaa: Osa 1 sisältää viisi esseetehtävää kansantaloustieteestä. Osasta 1 voi saada 0 30 pistettä. Osa sisältää kuusi matematiikan laskutehtävää. Osasta voi saada 0 30 pistettä.

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2013

Verot ja veronluonteiset maksut 2013 Julkinen talous 2014 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä kasvoi vuonna Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,9 prosenttia vuonna. Kertymä oli yhteensä 88,2 miljardia euroa.

Lisätiedot