2 Ekonometria keskittyy verotuksen vaikutuksiin talouden toimintaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Ekonometria keskittyy verotuksen vaikutuksiin talouden toimintaan."

Transkriptio

1 2014 TALOUSTIETEEN OPPIKIRJA Väittämät 1Yksittäisten kotitalouksien ja yritysten tekemiin päätöksiin ja toimintaan markkinoilla kohdistuvaa tutkimusta kutsutaan makrotaloustieteeksi. 2 Ekonometria keskittyy verotuksen vaikutuksiin talouden toimintaan. 2 TARPEET, TUOTANTO JA VAIHDANTA 3 Tuotantomahdollisuuksien käyrän ulkopuoliset pisteet ovat mahdottomia saavuttaa. 4 Tehokas talous tuottaa jossakin tuotantomahdollisuuksiensa käyrän pisteessä. 5 Yhteiskunnan tarpeiden rakenne määrittelee, mikä tuotantomahdollisuuksien käyrän pisteistä on hyvinvoinnin kannalta paras mahdollinen. 6 Aina, kun vaihdannan osapuolten vaihtoehtoiskustannukset poikkeavat toisistaan, yhdellä on suhteellinen etu yhden, toisella toisen hyödykkeen tuottamisessa. 7 Vaikka jokin kansantalous olisi kaikessa tuotannossaan tehokkaampi kuin mikään muu, sen kannattaa silti erikoistua siihen, missä sillä on suhteellinen etu eli korkeimmat vaihtoehtoiskustannukset 3 MARKKINATALOUDEN RAKENNE 8 Kansantalouden kokonaistuotannon suuruutta voidaan mitata laskemalla yhteen kuluttajien hyödykkeisiin käyttämät menot. 9 Pienet taloudet ovat yleensä suljettuja ja käyvät paljon ulkomaankauppaa. 10 Hintojen tehtävänä markkinataloudessa on mm. välittää tietoa kuluttajien tarpeiden muutoksista yrityksille sekä tuotantoteknologian muutoksista kotitalouksille. 11 Markkinamekanismi toimii nk. näkymättömänä kätenä. 12 Kun tuotantoon ja kulutukseen liittyy ulkoisvaikutuksia, se mikä on ostajan ja myyjän etujen mukaista, on myös yhteiskunnan etujen mukaista. 13 Jotta täydellinen kilpailu vallitsisi, tulee mm. seuraavien ehtojen olla voimassa: Kaikkien tuottamat hyödykkeet ovat samanlaisia. Markkinoille on vapaa pääsy. Markkinoilla vallitsee täydellinen tietämys hyödykkeiden ominaisuuksista. 14 Markkinat voivat olla täydelliset, vaikka niillä ei vallitsisi yhden hinnan laki.

2 15 Oligopolissa kilpailu voi olla täydellistä. 4 HYÖDYKEMARKKINAT 16 Kuluttajan preferenssit oletetaan taloustieteessä (mallin ulkopuolelta) annetuiksi eli endogeenisiksi. 17 Rajahyöty ei voi olla negatiivinen. 18 Kuluttajan rationaalinen valinta perustuu hinnan ja rajahyödyn vertaamiseen. 19 Kuluttajan tasapainossa hinta on alempi kuin rajahyöty. 20 Markkinahinta ohjaa ostajat ostamaan sellaiset määrät, että viimeksi ostetun yksikön rajahyöty on suurempi kuin rajahyöty. 21 Tuotannon yksikkökustannukset saadaan jakamalla kokonaiskustannukset tuotetulla määrällä. 22 Jos yritys haluaa maksimoida voittonsa täydellisen kilpailun olosuhteissa, sen on tuotettava määrä, jolla hinta ylittää rajakustannukset. 23 Hyödykkeen markkinatarjontakäyrä saadaan laskemalla kullakin hinnalla kaikkien yritysten tarjoamat määrät yhteen. 24 Voidaan sanoa, että rationaaliset taloudenpitäjät tekevät päätöksiään vertaamalla rajaetuja ja rajahaittoja. 25 Tulojen kasvu lisää normaalihyödykkeiden kysyntää. 26 Inferioristen hyödykkeiden kysyntä kasvaa tulotason noustessa, kunnes rajakustannukset ylittävät rajahyödyn. 27 Mainonnan tärkein tehtävä on vaikuttaa ihmisten preferensseihin. 28 Ceteris paribus tarkoittaa tarkastelutapaa, jossa eritellään samanaikaisesti useiden eri tekijöiden vaikutuksia. 29 Kysynnän hintajousto saadaan jakamalla hyödykkeen hinnan suhteellinen muutos kysytyn määrän suhteellisella muutoksella. 30 Polttoaineen hinta on ensin 1 euroa litralta. Se nousee 1,5 euroon litralta. Kysyntä on yhden euron hinnalla 10 yksikköä ja uudella hinnalla 6 yksikköä. Kysynnän hintajousto on tällöin 0,8. 31 Jos hintajouston itseisarvo on yksi, kyse on yksikköjoustavasta kysynnästä. 32 Lineaarisella eli suoraviivaisella kysyntäkäyrällä hintajouston itseisarvo on pieni silloin, kun hinta on alhainen ja kysytty määrä on suuri. 33 Kysynnän tulojousto saadaan jakamalla tulojen suhteellinen muutos kysytyn määrän

3 muutoksella. 34 Inferiorisilla hyödykkeillä kysynnän tulojousto on positiivinen. 35 Komplementtien ristijousto on positiivinen. 36 Tarjonnan hintajousto kertoo, kuinka tarjottu määrä reagoi hyödykkeen hinnan muuttumiseen. 37 Markkinatasapainossa hinta on tasolla, jolla hyödykkeen markkinakysyntä on yhtä suuri kuin markkinatarjonta. 38 Kilpailutasapainossa yhteiskunnan rajahyöty on suurempi yhteiskunnan rajakustannus. 5 YRITYKSEN TEORIA 39 Palkkajohtajien tulojen sitominen yrityksen arvoon on osaratkaisu päämies-toimeenpanija ongelmaan. 40 Tuotantofunktion komponentteja ovat työ, pääoma ja välituotteet. 41 Työ L (henkilöä) Pääoma K (koneita) Tuotos Q (kpl) Työn keskimääräinen tuottavuus Q/L A B Työn rajatuottavuus dq/dl Seuraavat väitteet ovat tosia: a) Työn keskimääräinen tuottavuus kohdassa A on 7,5 b) Työn rajatuottavuus kohdassa B on 6,5 42 Tuottavuus on yksinkertainen tunnusluku, jolla kuvataan tuotantoteknologiaa.

4 43 Työ L (henkilöä) Tuotos Q (kpl) Pääomakustannukset ( ) Työkustannukset ( ) Kokonaiskustannukset ( ) Myyntitulot ( ) Voitto ( ) Kaksi seuraavista väittämistä pitää paikkaansa: a) tuotoksen ollessa 20 kpl, voitto on 140 b) tuotoksen ollessa 30 kpl, voitto on 240 c) tuotoksen ollessa 35 kpl, voitto on Tuotos Q (kpl) Kokonaiskustannukset ( ) Yksikkökustannukset ( /kpl) , ,71 Molemmat seuraavat väitteet ovat totta: a) kun tuotos kasvaa kymmenestä kahdeksaantoista rajakustannukset ovat 10 /kpl b) kun tuotos kasvaa 24:stä 28:aan rajakustannukset ovat 15 /kpl. 45 Voidaan perustellusti väittää, että yrityksellä on pitkällä aikavälillä vain muuttuvia tuotannontekijöitä ja kustannuksia. 46 Suurtuotannon eduista syntyvää monopolia kutsutaan usein luonnolliseksi monopoliksi. 47 Luonnollisen monopolin tapauksessa yksikkökustannukset nousevat tuotannon laajentuessa. 48 Usein monopolin valtaa voidaan parhaiten rajoittaa avaamalla markkinoita maantieteellisesti. 49 Monopoliyritys maksimoi voittoaan tuottamalla määrän, jolla rajakustannus on yhtä suuri kuin rajatulo. 50 Monopoliyritykselle myyntihinta ja rajatulo ovat yhtä suuret.

5 51 Määrä Q (kpl) Hinta P ( /kpl) Kokonaistulo PQ ( ) Rajatulo ( /kpl) Hinnan laskiessa neljästä eurosta kolmeen euroon rajatulo on puoli euroa. 52 Monopolin tapauksessa myyntihinta on yhtä suuri kuin yrityksen rajakustannus. 53 Hintadiskriminaatio on mahdollista vain silloin, kun yritys voi segregoida markkinat. 54 Oligopolissa on vain muutamia ostajia. 55 Monopsonissa markkinoilla on useita ostajia. 56 Oligopsonissa on muutamia ostajia. 57 Bilateraalissa monopolissa on kaksi ostajaa ja myyjää. 58 Täydellisen kilpailun markkinoilla uuden tuotteen kehittäminen on tavoiteltavaa vain, jos hinta on suurempi kuin sen valmistuksen kokonaiskustannukset. 59 Tuottavuuden kasvu on kansakunnan elintason kasvun toiseksi tärkein tekijä. 6 TUOTANNONTEKIJÄMARKKINAT 60 Maankorko on luonnonvaroille määräytyvä hinta. 61 Työn kysyntä on johdettua: se riippuu hyödykemarkkinoiden tilasta. 62 Yrityksen voitot voidaan maksimoida vain, jos rajatuottavuuden arvo ja palkka ovat yhtä suuria. 63 Työn kysyntäkäyrä saadaan työpanoksen rajatuottavuuden kuvaajasta kertomalla rajatuottavuus hyödykkeen myynnistä saadulla hinnalla tai rajatulolla. 64 Kun yksittäinen yritys ei pysty vaikuttamaan palkkoihin täydellisen kilpailun tapauksessa palkkojen muutos merkitsee siirtymistä pitkin työn kysyntäkäyrää. 65 Työn kysyntäkäyrä siirtyy, kun yrityksen tuottamien hyödykkeiden kysyntä muuttuu. 66 Kun kotitalouksien preferenssit vapaa-ajan ja kulutuksen suhteen muuttuvat, tapahtuu siirtymä pitkin työn tarjontakäyrää.

6 67 Monet tutkimukset osoittavat, että työn tarjonta on melko joustavaa palkan suhteen. 68 Työvoiman laatuerot voivat synnyttää palkkaeroja. 69 Työvoiman kansainvälinen liikkuvuus tasoittaa palkkaeroja. 70 Työn taloustiede (labour economics) jakautuu mikro- ja makrotaloustieteelliseen tarkasteluun. 71 Pääomahyödykkeet eroavat useimmista kulutustavaroista sikäli, että ne hankitaan pitkäaikaista käyttöä varten. 72 Yritys A investoi tehtaaseen B 50 miljoonaa euroa tänä vuonna. Investointi tuottaa viiden vuoden kuluttua 70 miljoonaa euroa, mutta ei mitään sitä ennen eikä sen jälkeen. Väite: jos korkotaso on kuusi prosenttia, investointi ei ole kannattava. 73 Valtion takaamia pankkitalletuksia voidaan pitää riskittöminä. 74 Kuluttaja voi valita joko täysin varman 100 euron tulon tai 500 euron tulon jonka saamisen todennäköisyys on 1/6. Jos hän valitsee jälkimmäisen, kyse ei ole riskineutraalista käyttäytymisestä. 75 Talletuspaoksi (bank run) kutsutaan tilannetta, jossa asiakkaat pankin maksukyvyttömyyden pelossa nostavat yhtäkkiä talletuksensa. 76 Erät sijoitukset rahoitusmarkkinoille ja oma pääoma ovat pankin taseessa vastaavaapuolella. 77 Euribor- ja eurepo-korkojen välisen eron voi ajatella kuvastavan riskiä, jonka pankki arvioi liittyvän vastapuoleen antaessaan tälle vakuudetonta lainaa. 78 Löyhän moraalin eli moraalikadon ongelma tarkoittaa pankkien tapauksessa sitä, pankki ei toimikaan niin järkevästi kuin sen pitäisi uskoessaan, että valtio pelastaa sen, kun luottoriskit laukeavat. 79 Kansantalouden kokonaisveroaste mittaa julkisen vallan keräämien verojen ja veronluonteisten maksujen suhdetta kokonaistuotannon arvoon. 80 Uhkavaatimuspelin (ultimatum game) mukaan ihmiset toimivat yleensä yhdenmukaisesti peliteorian olettaman rationaalisen käyttäytymismallin mukaisesti. 81 Epäviralliset yhteiskunnalliset instituutiot ovat olennaisen tärkeitä talouden sujuvalle ja tehokkaalle toiminnalle. 82 Markkinoiden ollessa kilpailutasapainossa kuluttajan rajahyöty on suurempi kuin hyödykkeen hinta. 83 Ulkoisvaikutukset eivät ole markkinoiden epäonnistumisen syy. 84 Seuraavista neljästä kolme on markkinoiden epäonnistumisen syitä: epätäydellinen kilpailu, verotus, epäsymmetrinen informaatio ja julkishyödykkeet.

7 85 Epätäydellisen kilpailun tilanteessa hyödykkeen hinta on korkeampi kuin kuluttajan rajahyöty. 86 Veron vaikutuksesta hinta nousee ja markkinoilla vaihdettu määrä alenee. 87 Joustamattoman hyödykkeen vaihdettu määrä supistuu veron vaikutuksesta enemmän kuin joustavan hyödykkeen vaihdettu määrä. 88 Verotulo = kulutusmeno myyntitulo. 89 Joustamattoman hyödykkeen verottaminen tuottaa vähemmän verotuloja kuin joustavan hyödykkeen verottaminen. 90 Jos tuotantoon liittyy ulkoisvaikutuksia, yrityksen rajakustannukset eivät ole yhtä suuria yhteiskunnan rajakustannusten kanssa. 91 Jos ulkoisvaikutus on positiivinen, hyödykkeen tuotanto jää liian vähäiseksi. 92 Jos julkinen valta perii jokaisesta tuotetusta yksiköstä veron, jonka suuruus vastaa yhteiskunnalle aiheutuvia negatiivisia ulkoisvaikutuksia, tuottavat markkinat yhteiskunnallisesti optimaalisen määrän. 93 Positiiviset ulkoisvaikutukset voidaan sisäistää tukipalkkioiden avulla. 94 Julkishyödykkeen tapauksessa ketään ole mahdollista sulkea pois kuluttamasta. 95 Ex ante -tilanne viittaa tilanteeseen, jossa hyödyke on jo luotu. 96 Epäsymmetrinen informaatio tarkoittaa sitä, että yksi markkinaosapuoli tietää asioista enemmän kuin toinen. 97 Verotus on vertikaalisesti oikeudenmukainen, jos samassa asemassa olevat maksavat veroa yhtä paljon. 98 Proportionaalisessa verojärjestelmässä suurituloisempi maksaa pienituloisempaa suuremman osuuden veroa tuloistaan. 99 Progressiivinen vero on vero, jossa veroaste laskee verotettavan summan kasvaessa. 8 MIKROSTA MAKROON 100 Kansantalouden nykyisen tilinpitojärjestelmän juuret löytyvät makrotaloustieteen luojan, Richard Stonen ( ) ajatuksista. 101 Markkinoilla vaihdetun hyödykemäärän arvo voidaan mitata kolmella tavalla, jotka kaikki antavat saman tuloksen. Näitä tapoja ovat: a) tuotannon arvon laskeminen kertomalla tuotettu määrä hinnalla, b) tuotannosta syntyvien tuotannontekijätulojen laskeminen yhteen ja c) kuluttajien hyödykkeeseen käyttämien menojen laskeminen yhteen.

8 102 Suljetussa taloudessa kokonaistuotannon arvo = kokonaistulot = tulojen käyttö. 103 Bruttokansantuote on kansantalouden vuoden kuluessa tuottamien lopputuotteiden rahamääräinen summa. 104 Bruttokansantuote on varantosuure. 105 Bruttokansantuote ilmoitetaan useimmiten markkinahintaisena. 106 Markkinahinnat eivät anna oikeaa kuvaa myyjän saamista tuloista, koska hintoja kohottavat välilliset verot ja alentavat tuotetukipalkkiot. 107 Arvonlisävero ei ole tuotevero. 108 Markkina- ja perushintaisen bruttokansantuotteen yhteys on seuraava: bruttokansantuote markkinahintaan = bruttokansantuote perushintaan + tuoteverot tuotepalkkiot. 109 Investointi- eli pääomahyödykkeet ostaja pitää itsellään tuottaakseen niiden avulla uusia hyödykkeitä tai kuluttaakseen ne vasta myöhemmin. 110 Bruttokansantuote = kokonaistuotos välituotekäyttö = tuotannon arvonlisäysten summa. 111 Palvelualojen osuus bruttokansantuotteesta on suurin, alkutuotannon toiseksi suurin ja jalostuksen kolmanneksi suurin. 112 Kiinteästä pääomasta on tehtävä poistoja teknistä ja taloudellista kulumista vastaavasti. 113 Nettokansantuote saadaan lisäämällä bruttokansantuotteeseen poistot. 114 Kun poistetaan inflaation vaikutus bruttokansantuotteen arvosta, reaalinen suure tulee esitetyksi käypähintaisena Vuosi Hyödykkeen A hinta Hyödykkeen A määrä kpl Hyödykkeen B hinta Yllä olevan taulukon perusteella vuoden 1 nimellinen bruttokansantuote on 150. Hyödykkeen B määrä kpl 116 Yllä olevan taulukon mukaan vuoden 2 reaalinen bruttokansantuote vuoden 1 hinnoin on Jos bruttokansantuotteen hintaindeksi on 100 vuonna 1, vuoden 3 hintaindeksi on Bruttokansantuotteen hintaindeksi saadaan jakamalla nimellinen BKT reaalisella.

9 119 Kansantulo = palkansaajakorvaukset + omaisuus- ja yrittäjätulot + julkisyhteisöjen saamat tuotannon verot niiden maksamat tukipalkkiot. 120 Suljetun kansantalouden kansantulo = bruttokansantuote + poistot. 121 Avoimen talouden bruttokansantulo markkinahintaan = bruttokansantuote markkinahintaan + ensitulo ulkomailta. 122 Kansantulo jaotellaan kansantalouden tilinpidossa seuraaviin ryhmiin: palkat, työnantajien sosiaalivakuutusmaksut, pääoman omistajille maksettu omaisuustulo ja julkisyhteisöjen saamat tuotannon verot miinus niiden maksamat tukipalkkiot. 123 Kansantalouden käytettävissä oleva tulo = kansantulo + saadut tulonsiirrot maksetut tulonsiirrot. 124 Kansantalouden kokonaiskysynnän ja kokonaistarjonnan tase on huoltotase. 125 Maksutase kuvaa kansantalouden ja muiden maiden välisiä liiketoimia tietyn ajanjakson kuluessa. 126 Maksutasetileissä merkitään negatiiviselle puolelle valuuttaa maahan tuovat ja positiiviselle puolelle sitä vievät liiketoimet. 127 Kauppatase on negatiivinen, jos tavaroiden vienti on suurempi kuin tavaroiden tuonti. 128 Positiivinen vaihtotase osoittaa, että maalla on nettolainanantoa ulkomaille. 129 Rahoitustaseessa lainanotto ulkomailta kirjataan taseen negatiiviselle puolelle. 130 Keskuspankin valuuttavarannon muutos saadaan vähentämällä vaihtotaseesta rahoitustase. 131 Bruttokansantuotteen laskennassa otetaan huomioon myös luonnonvarojen käyttö. 132 Vuonna 2009 Suomen bruttokansantuote oli asukasta kohden euroa ja Norjan bruttokansantuote kruunua. Jos maitolitra maksoi Suomessa 0,80 euroa ja Norjassa 10,00 kruunua, Suomen elintaso oli maidossa mitaten alle 70 prosenttia Norjan elintasosta. 133 YK:n inhimillisen kehityksen indeksi yhdistää elintason, koulutuksen ja terveydentilan mittareita. 9. TALOUSKASVU 134 Kansantalouden tuotantofunktio kuvaa työn, pääoman ja välituotteiden määrien välisen yhteyden. 135 Elintason jatkuva kasvu voi perustua pitkän päälle vain työn määrän kasvuun. 136 Työn tuottavuus nousi Suomessa vuosina yli 30-kertaiseksi.

10 137 Tuotannon skaalatuotot ovat vakiot koko kansantalouden tasolla: kaikkien tuotannontekijöiden määrän kasvaessa tietyssä suhteessa tuotannon määrä kasvaa myös samassa suhteessa. 138 Työn tuottavuuden kasvulle on kolme lähdettä: teknologian kehitys, pääomavaltaistuminen ja työvoiman koulutustason nousu. 139 Tuotantoteorian perusoppien mukaan investoinnit sekä aineelliseen että henkiseen pääomaan osoittautuvat ennen pitkää tehottomiksi, ellei teknologia kehity, koska rajatuottavuus on laskeva. 140 Voidaan sanoa, että elintason kasvu syntyy työn tuottavuuden kasvusta, jonka lähteistä teknologinen kehitys on kaikkein tärkein. 141 Elintaso kasvaa maassa A 10 prosenttia vuodessa ja näin ollen kaksinkertaistuu noin 15 vuodessa. 142 Talouskasvun kannalta erityisen merkittäväksi on osoittautunut nk. yleiskäyttöinen teknologia. 143 Merkittävä talouskasvu sai alkunsa höyryvoiman hyödyntämiseen perustuneesta ensimmäisestä teollisesta vallankumouksesta. 144 Väitteet 1 ja 2 pitävät paikkaansa, väite 3 ei pidä paikkaansa. Mikä tahansa yleiskäyttöinen teknologia kiihdyttää työn tuottavuutta kolmella tavalla: 1) Ensin teknologinen kehitys nostaa tuottavuutta uusien tuotteiden valmistuksessa. ' 2) Työn tuottavuus kasvaa, kun uutta teknologiaa sisältävää pääomaa käytetään muilla toimialoilla. 3) Yritykset muuttavat toimintatapojaan. 145 Taloushistoria opettaa, että eriarvoisuuden kasvu johtuu talouskasvusta. 146 Erot teknologian hyödyntämisessä selittävät elintasoeroja paremmin kuin erot henkisen pääoman määrässä. 147 Eksogeenisen kasvun teoria olettaa kasvun talouden sisäisenä ilmiönä. 148 Endogeenisen kasvun teoriaa kutsutaan myös Solow'n kasvuteoriaksi. 149 Endogeenisen kasvun teoria selittää teknologian kehittymisen niin, että se on tietoisen tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosta. 150 Kasvuteorioissa pääoma on tuotannontekijä, jonka määrää voidaan kasvattaa investoimalla. 151 Mitä suurempi osuus tuloista kansantaloudessa kulutetaan, sitä suurempia ovat investoinnit ja sitä suuremmaksi muodostuu pääomakanta. 152 Kasvuteorian mukaan sellainen kansantalous kehittyy rikkaaksi, jossa kuluttamisen osuus tuloista ja investointiaste ovat korkeita.

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Taloustieteen oppikirja, luku 4) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016 tudent: ate: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 016 Assignment: 016 www 1. Millä seuraavista tuotteista on itseisarvoltaan pienin kysynnän hintajousto? A. Viini B. Elokuvat

Lisätiedot

Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 24.3.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT Paikka, jossa ostaja ja myyjä kohtaavat, voivat hankkia tietoa vaihdettavasta tuotteesta sekä tehdä

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI 1a. Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen A tuotteen markkinahinta on 18 ja kokonaiskustannukset

Lisätiedot

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) 8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista toimistaan

Lisätiedot

5 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi

5 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi 5 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi Opimme edellä, että markkinat ovat tasapainossa silloin, kun hinta on sellainen, että kysyntä = tarjonta tällä hinnalla jokainen kuluttaja kuluttaa sellaisen määrän

Lisätiedot

4 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi (Mankiw & Taylor, Ch 7)

4 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi (Mankiw & Taylor, Ch 7) 4 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi (Mankiw & Taylor, Ch 7) Opimme edellä, että markkinat ovat tasapainossa silloin, kun hinta on sellainen, että kysyntä = tarjonta tällä hinnalla jokainen kuluttaja

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Verotus ja talouskasvu Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Johdantoa (1/2) Talouskasvua mitataan bruttokansantuotteen kasvulla. Pienetkin erot talouden BKT:n kasvuvauhdissa

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200

Makrotaloustiede 31C00200 Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Kansantalouden tilinpito 1 Monisteen sisältö Kansantalouden tilinpito, BKT Nimelliset ja reaaliset suureet Logaritmiset luvut, indeksit Maksutase Taloudellisten muuttujien

Lisätiedot

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P Osa 5. Joustoista Kysynnän hintajousto (price elasticity of demand) mittaa, miten kysynnän määrä reagoi hinnan muutokseen = kysytyn määrän suhteellinen muutos jaettuna hinnan suhteellisella muutoksella

Lisätiedot

Kasvuteorian perusteista. Matti Estola 2013

Kasvuteorian perusteista. Matti Estola 2013 Kasvuteorian perusteista Matti Estola 2013 Solowin kasvumallin puutteet Solwin mallista puuttuu mikrotason selitys kasvulle, sillä mikrotasolla yritykset tekevät tuotantopäätökset kannattavuusperiaatteella

Lisätiedot

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ 06 www4 Page of 5 Student: Date: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 06 Assignment: 06 www4. Mikä seuraavista alueista vastaa voittoa maksimoivan monopoliyrityksen ylisuuria

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Suhteellisen edun periaate 1. Maassa A: 1 maito ~ 3 leipää 1 leipä ~ 0,33 maitoa Maassa B: a. b. 3 maitoa ~ 5 leipää 1 maito ~ 1,67 leipää 1 leipä ~ 0,6 maitoa i. Maalla

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A00110 19.02.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus

Taloustieteen perusteet 31A00110 19.02.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Taloustieteen perusteet 31A00110 19.02.2016 Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Pisteytys: 1 2 3 4 5 6 Yht Vastaukseen käytetään vain tätä vastauspaperia. Vastaa niin lyhyesti, että vastauksesi

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen talouden näkymät 2008 2010 Ennusteen taulukkoliite 9.12.2008 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2008 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Joukukuu 2008

Lisätiedot

8 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2 nd ed., ch 13)

8 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2 nd ed., ch 13) 8 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2 nd ed., ch 13) Tavaroiden ja palvelujen tuotanto tapahtuu yrityksissä Yritykset tuntevat niiden valmistukseen

Lisätiedot

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola)

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Hyvinvointiteoria tarkastelee sitä, miten resurssien allokoituminen kansantaloudessa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin Opimme

Lisätiedot

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus 1. Elintason kasvu 2. Kasvun mittaamisesta 3. Elintason osatekijät Suomessa 4. Elintason osatekijät OECD-maissa 5. Työn tuottavuuden kasvutekijät Tämä on pääosin Mankiw

Lisätiedot

Seuraavaksi kysymme, onko tällainen markkinatasapaino yhteiskunnan kannalta hyvä vai huono eli toimivatko markkinat hyvin vai huonosti

Seuraavaksi kysymme, onko tällainen markkinatasapaino yhteiskunnan kannalta hyvä vai huono eli toimivatko markkinat hyvin vai huonosti Osa 7: Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi (Mankiw & Taylor, Ch 7, Pohjolan mukaan) Opimme edellä, että markkinat ovat tasapainossa silloin, kun hinta on sellainen, että kysyntä = tarjonta tällä hinnalla

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus

Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016 Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Pisteytys: 1 2 3 4 5 6 Yht Vastaukseen käytetään vain tätä vastauspaperia. Vastaa niin lyhyesti, että vastauksesi

Lisätiedot

3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21)

3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21) 3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21) 1. Työn tarjonta Kuluttajan valintateorian perusmalli soveltuu suoraan kotitalouksien työn tarjontapäätöksen

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa. Ville Haltia

Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa. Ville Haltia Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa Ville Haltia 17.9.2013 Sisältö Tausta t&k-menojen pääomittamiselle Yleistä kansantalouden tilinpidosta Pääomittamisen menetelmät

Lisätiedot

TU Kansantaloustieteen perusteet Syksy 2016

TU Kansantaloustieteen perusteet Syksy 2016 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet Syksy 2016 5. www-harjoitusten mallivastaukset Tehtävä 1 Ratkaistaan tasapainopiste yhtälöparista: P = 25-2Q P = 10 + Q Ratkaisu on: Q = 5, P = 15 Kuluttajan ylijäämä

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat Ennustetaulukot 1. Huoltotase, määrät Viitevuoden 2000 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta 8,2 3,6 2,8 0,4 1,8 16,1 7,4 0,7 0,0 5,6 21,5 8,6 3,2 0,4 6,0 3,1 2,7 3,7 1,2 1,4 0,9 0,6 0,1 0,4 0,7

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Harjoitukset 7 (viikko 13) Tehtävä 1 a) Tapahtuu siirtymä pisteestä A pisteeseen B. Jos TR-käyrä on vaakasuora, niin IS-käyrän siirtyminen oikealle ei

Lisätiedot

(Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2nd ed., ch 15)

(Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2nd ed., ch 15) 12 Monopoli (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2nd ed., ch 15) Monopoli on tilanne, jossa markkinoilla on vain yksi myyjä, jonka valmistamalle tuotteelle ei ole läheistä substituuttia yritys

Lisätiedot

3d) Yes, they could: net exports are negative when imports exceed exports. Answer: 2182.

3d) Yes, they could: net exports are negative when imports exceed exports. Answer: 2182. . Se talous, jonka kerroin on suurempi, reagoi voimakkaammin eksogeenisiin kysynnän muutoksiin. Investointien, julkisen kysynnän tai nettoviennin muutokset aiheuttavat sitä suuremman muutoksen tasapainotulossa,

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Osa 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino ( Mankiw & Taylor, Chs 4 ja Pohjolan luennot)

Osa 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino ( Mankiw & Taylor, Chs 4 ja Pohjolan luennot) Osa 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino ( Mankiw & Taylor, Chs 4 ja Pohjolan luennot) Opimme tässä osiossa ja myöhemmissä luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Monopoli. Tommi Välimäki S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Monopoli. Tommi Välimäki S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Monopoli Tommi Välimäki 29.1.2003 Peruskäsitteitä: kysyntä ja tarjonta Hyödykkeen arvo kuluttajalle on maksimihinta, jonka hän olisi siitä valmis maksamaan Arvon raja-arvo vähenee määrän funktiona, D=MV

Lisätiedot

Kuluttajan valinta. Tulovaikutukset. Hyvinvointiteoreemat. Samahyötykäyrät. Variaatiot (kompensoiva ja ekvivalentti) Hintatason mittaamisesta

Kuluttajan valinta. Tulovaikutukset. Hyvinvointiteoreemat. Samahyötykäyrät. Variaatiot (kompensoiva ja ekvivalentti) Hintatason mittaamisesta Kuluttajan valinta Tulovaikutukset Hyvinvointiteoreemat Samahyötykäyrät Variaatiot (kompensoiva ja ekvivalentti) Hintatason mittaamisesta 1 Mikrotaloustiede (31C00100) Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

2. Hyödykkeen substituutit vaikuttavat kyseisen hyödykkeen kysynnän hintajoustoon.

2. Hyödykkeen substituutit vaikuttavat kyseisen hyödykkeen kysynnän hintajoustoon. TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet WWW-harjoitus 2, syksy 2016 Vastaukset 1. Millä hyödykkeistä on pienin kysynnän hintajousto? V: D. Maito. Pienin kysynnän hintajousto (eli hinnanmuutoksen vaikutus

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200

Makrotaloustiede 31C00200 Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Harjoitus 5 1.4.2016 Arttu Kahelin arttu.kahelin@aalto.fi Tehtävä 1 a) Käytetään kaavaa: B t Y t = 1+r g B t 1 Y t 1 + G t T t Y t, g r = 0,02 B 2 Y 2 = 1 + r g B 1

Lisätiedot

14 Mikrosta makroon (Taloustieteen oppikirja, luku 8)

14 Mikrosta makroon (Taloustieteen oppikirja, luku 8) 14 Mikrosta makroon (Taloustieteen oppikirja, luku 8) 1. Kansantalouden kiertokulku ja kokonaistuotannon mittaaminen 2. Bruttokansantuote ja bruttoarvonlisäys 3. Bruttokansantuotteen arvo ja määrä 4. Kansantalouden

Lisätiedot

Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne

Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos eli reaalinen muutos, prosenttia Lähde: www.tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A00110 2016 Mallivastaukset 3, viikko 4

Taloustieteen perusteet 31A00110 2016 Mallivastaukset 3, viikko 4 Taloustieteen perusteet 31A00110 2016 Mallivastaukset 3, viikko 4 1. Tarkastellaan pulloja valmistavaa yritystä, jonka päiväkohtainen tuotantofunktio on esitetty alla olevassa taulukossa. L on työntekijöiden

Lisätiedot

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31)

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31) 16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31) 1. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 2. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa 3.

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008 Ennusteen taulukkoliite 26.9.2006 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2006 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31)

Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31) Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31) 1. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 2. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa 3. Sektorien

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009 Ennusteen taulukkoliite 20.3.2007 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2007 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17)

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

19 Avotalouden makroteoriaa

19 Avotalouden makroteoriaa 19 Avotalouden makroteoriaa 1. Peruskäsitteitä 2. Valuuttakurssit pitkällä aikavälillä 3. Valuuttakurssit lyhyellä aikavälillä 4. Avotalouden makromalli 5. Politiikkaa Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 31-32

Lisätiedot

Kuluttajan teoriaa tähän asti. Luento 6. Hyötyfunktion ja indifferenssikäyrien yhteys. Kuluttajan hyöty. Laajennuksia. Kuluttajan ylijäämä

Kuluttajan teoriaa tähän asti. Luento 6. Hyötyfunktion ja indifferenssikäyrien yhteys. Kuluttajan hyöty. Laajennuksia. Kuluttajan ylijäämä Kuluttajan teoriaa tähän asti Valintojen tekemistä niukkuuden vallitessa - Tavoitteen optimointia rajoitteella Luento 6 Kuluttajan ylijäämä 8.2.2010 Budjettirajoite (, ) hyödykeavaruudessa - Kulutus =

Lisätiedot

Luku 34 Ulkoisvaikutukset

Luku 34 Ulkoisvaikutukset Luku 34 Ulkoisvaikutukset Markkinoiden kilpailutasapaino ei ole Pareto-tehokas, jos taloudessa esiintyy ulkoisvaikutuksia. Kertaus: Pareto-tehokas tasapaino on tasapaino, jossa yhden toimijan asemaa markkinoilla

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 23.9.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus

Taloustieteen perusteet 31A Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Taloustieteen perusteet 31A00110 17.02.2017 Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Pisteytys: 1 2 3 4 5 6 Vastaukseen käytetään vain tätä vastauspaperia. Vastaa niin lyhyesti, että vastauksesi

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Ennusteen taulukko- ja kuvioliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Suomen taloudellinen kehitys 2 22 Ennusteen taulukko- ja kuvioliite 18.12.2 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2 27.11.2 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko

Lisätiedot

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Virpi Turkulainen 5.3.2003 Optimointiopin seminaari - Kevät 2003 / 1 Sisältö Johdanto Bertrandin ristiriita ja sen lähestyminen Bertrandin ristiriita Lähestymistavat:

Lisätiedot

KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE. 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko):

KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE. 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko): KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko): 1.1. Vakuutettujen epätoivottava valikoituminen (1 p.) Käsite liittyy terveysvakuutuksen

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Y56 Laskuharjoitukset 4 Palautus viim. ti klo (luennolla!) Opiskelijan nimi. Opiskelijanumero

Y56 Laskuharjoitukset 4 Palautus viim. ti klo (luennolla!) Opiskelijan nimi. Opiskelijanumero Y56 Kevät 2010 1 Y56 Laskuharjoitukset 4 Palautus viim. ti 30.3. klo 12-14 (luennolla!) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Harjoitus 1. Tuotantoteknologia Tavoitteena on oppia hahmottamaan yrityksen tuotantoa

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Esimerkkejä työllisyysvaikutusten jäsentämisestä

Esimerkkejä työllisyysvaikutusten jäsentämisestä Esimerkkejä työllisyysvaikutusten jäsentämisestä Alla olevat tiiviisti esitetyt esimerkit kuvaavat joko toteutettuja tai kuvitteellisia esimerkkejä säädösmuutoksista. Esimerkeissä kuvataan arviointikehikon

Lisätiedot

Panoskysyntä. Luku 26. Marita Laukkanen. November 15, Marita Laukkanen Panoskysyntä November 15, / 18

Panoskysyntä. Luku 26. Marita Laukkanen. November 15, Marita Laukkanen Panoskysyntä November 15, / 18 Panoskysyntä Luku 26 Marita Laukkanen November 15, 2016 Marita Laukkanen Panoskysyntä November 15, 2016 1 / 18 Monopolin panoskysyntä Kun yritys määrittää voitot maksimoivia panosten määriä, se haluaa

Lisätiedot

(Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 23-24; Taloustieteen oppikirja, luku 8)

(Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 23-24; Taloustieteen oppikirja, luku 8) 13 Mikrosta makroon (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 23-24; Taloustieteen oppikirja, luku 8) 1. Kansantalouden kiertokulku ja kokonaistuotannon mittaaminen 2. Bruttokansantuote 3. Bruttokansantuotteen arvo

Lisätiedot

Osa 13. Kansantuotteen ja elinkustannusten mittaamisesta

Osa 13. Kansantuotteen ja elinkustannusten mittaamisesta Osa 13. Kansantuotteen ja elinkustannusten mittaamisesta (Mankiw & Taylor, Chs 23-24; voit katsoa myös Taloustieteen oppikirjasta lukua 8) 1. Mikrosta makroon 2. Bruttokansantuote 3. Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

vuosien aikaperspektiivi kasvua mitataan kokonaistuotannon eli bruttokansantuotteen BKT muutoksella

vuosien aikaperspektiivi kasvua mitataan kokonaistuotannon eli bruttokansantuotteen BKT muutoksella MAKROTALOUSTIEDE KANSANTALOUDEN TILINPITO Makrotalouden kohteena on kansantalous miten kansatalouden osien vuorovaikutus näkyy kansataloudessa? o kotitaloudet o yritykset o ulkomaat kysymys on kansatalouden

Lisätiedot

18 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä

18 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä 18 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä 1. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 2. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa 3. Sektorien rahoitusylijäämät Suomessa 4. Rahoitusjärjestelmä

Lisätiedot

Henkilötunnus Sukunimi Etunimet

Henkilötunnus Sukunimi Etunimet Valintakokeessa on kaksi osaa: Osa 1 sisältää viisi esseetehtävää kansantaloustieteestä. Osasta 1 voi saada 0 30 pistettä. Osa sisältää kuusi matematiikan laskutehtävää. Osasta voi saada 0 30 pistettä.

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Luku 22 Yrityksen tarjonta. Nyt kiinnostava kysymys on, kuinka yrityksen tarjonta määräytyy. Yrityksen on periaatteessa tehtävä kaksi päätöstä:

Luku 22 Yrityksen tarjonta. Nyt kiinnostava kysymys on, kuinka yrityksen tarjonta määräytyy. Yrityksen on periaatteessa tehtävä kaksi päätöstä: 1 Luku 22 Yrityksen tarjonta Edellisissä luvuissa olemme yrityksen teoriasta tarkastelleet yrityksen tuotantopäätöstä, ts. panosten optimaalista valintaa, yrityksen voiton maksimoinnin ja kustannusten

Lisätiedot

Sekä A- että B-osasta tulee saada vähintään 10 pistettä. Mikäli A-osan pistemäärä on vähemmän kuin 10 pistettä, B-osa jätetään arvostelematta.

Sekä A- että B-osasta tulee saada vähintään 10 pistettä. Mikäli A-osan pistemäärä on vähemmän kuin 10 pistettä, B-osa jätetään arvostelematta. Helsingin yliopisto Valintakoe 26.5.2014 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta KOE 1 Elintarvike-ekonomia ja yrittäjyys Kuluttajaekonomia Maatalousekonomia ja yrittäjyys Markkinointi Metsäekonomia ja

Lisätiedot

Luku 34 Ulkoisvaikutukset

Luku 34 Ulkoisvaikutukset Luku 34 Ulkoisvaikutukset Markkinoiden kilpailutasapaino ei ole Pareto-tehokas, jos taloudessa esiintyy ulkoisvaikutuksia. Kertaus: Pareto-tehokas tasapaino on tasapaino, jossa yhden toimijan asemaa markkinoilla

Lisätiedot

Pohjola, Matti (2008): Taloustieteen oppikirja. ISBN 978-951-0-34550-4. WSOY Oppimateriaalit Oy.

Pohjola, Matti (2008): Taloustieteen oppikirja. ISBN 978-951-0-34550-4. WSOY Oppimateriaalit Oy. Valtiotieteellinen tiedekunta Kansantaloustieteen valintakoe Arvosteluperusteet Kesä 010 Kirjallisuuskoe Pohjola, Matti (008): Taloustieteen oppikirja. ISBN 978-951-0-34550-4. WSOY Oppimateriaalit Oy.

Lisätiedot

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 Ehtamo Demo 1: Arvaa lähimmäksi Jokainen opiskelija arvaa reaaliluvun välillä [0, 100]. Opiskelijat, joka arvaa lähimmäksi yhtä kolmasosaa (1/3) kaikkien

Lisätiedot

a) Kotimaiset yritykset päättävät samanaikaisesti uusista, suurista investoinneista.

a) Kotimaiset yritykset päättävät samanaikaisesti uusista, suurista investoinneista. Taloustieteen perusteet Kesä 204 Harjoitus 6: MALLIRATKAISUT Juho Nyholm (juho.nyholm@helsinki.fi) Tehtävä Tarkastellaan avointa kansantaloutta. Analysoi avotalouden makromallin avulla, miten seuraavat

Lisätiedot

TENTTIKYSYMYKSET

TENTTIKYSYMYKSET MIKROTALOUSTEORIA (PKTY1) Ari Karppinen TENTTIKYSYMYKSET 20.10.2006 OHJE: Tentin läpäisee 9 pisteellä. Vastaa tehtäväpaperiin ja palauta se, vaikket vastaisi yhteenkään kysymykseen! Muista kirjoittaa nimesi

Lisätiedot

3. Kuluttajan valintateoria

3. Kuluttajan valintateoria 3. Kuluttajan valintateoria (Taloustieteen oppikirja, luku 4) Suhteellisen edun periaatteen mukaan ihmisten (ja maiden) kannattaa erikoistua tuotannossa ja käydä keskenään kauppaa Markkinataloudessa kotitaloudet

Lisätiedot

Tänään ja jatkossa. Osa 10. Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Mankiw & Taylor, Ch 13)

Tänään ja jatkossa. Osa 10. Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Mankiw & Taylor, Ch 13) Tänään ja jatkossa Mennään yrityksen päätöksentekoon tarkemmin. Aiemmin yrityksen tuotantopäätösten yhteenveto oli tarjontakäyrä. Tarkastellaan nyt tarkemmin tarjontakäyrän taustalla olevia kustannuksia.

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Perusennusteen taulukko- ja kuvioliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Perusennusteen taulukko- ja kuvioliite Suomen taloudellinen kehitys 2 22 Perusennusteen taulukko- ja kuvioliite 7.6.2 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 2/2 8.5.2 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko. Taulukko

Lisätiedot

ehdolla y = f(x1, X2)

ehdolla y = f(x1, X2) 3.3. Kustannusten minimointi * Voiton maksimointi: panosten määrän sopeuttaminen -----> tuotanto * Kustannusten minimointi: tiett tuotannon taso -----> etsitään optimaalisin panoskombinaatio tuottamaan

Lisätiedot

MIKROTALOUSTIEDE A31C00100

MIKROTALOUSTIEDE A31C00100 MIKROTALOUSTIEDE A31C00100 Kevät 2016 Olli Kauppi & Emmi Martikainen emmi.martikainen@kkv.fi Luennon sisältö Hintakilpailu ja tuotedifferentiaatio Peräkkäiset pelit (12.4-12.5) Alalle tulon estäminen Taloudellinen

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Metsäenergian aluetalousvaikutukset. METY loppuseminaari 21.1.2014 Tanja Ikonen & Johanna Routa Luonnonvarakeskus

Metsäenergian aluetalousvaikutukset. METY loppuseminaari 21.1.2014 Tanja Ikonen & Johanna Routa Luonnonvarakeskus Metsäenergian aluetalousvaikutukset METY loppuseminaari 21.1.2014 Tanja Ikonen & Johanna Routa Luonnonvarakeskus Tutkimuksen tavoite ja tausta Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman asettaman tavoitteen

Lisätiedot

Luku 21 Kustannuskäyrät

Luku 21 Kustannuskäyrät Luku 2 Kustannuskärät Edellisessä luvussa johdimme ritksen kustannusfunktion minimoimalla ritksen tuotannon kokonaiskustannuksia. Kustannusfunktiota ja sen ominaisuuksia voidaan tarkastella graafisesti

Lisätiedot

3. www-harjoitusten mallivastaukset 2016

3. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet 3. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 Tehtävä 1. Reaalitulo perunoina on 0 = 40 20*P, mistä seuraa 2 perunaa. Reaalitulo korkokenkinä on M = 40-0*P = 40 makkaraa.

Lisätiedot

ja nyt tässä tapauksessa a = 1, b=4 ja c= -5, ja x:n paikalle ajattelemme P:n.

ja nyt tässä tapauksessa a = 1, b=4 ja c= -5, ja x:n paikalle ajattelemme P:n. Harjoitukset 2, vastauksia. Ilmoittakaa virheistä ja epäselvyyksistä! 1. b (kysyntäkäyrä siirtyy vasemmalle) 2. c (kysyntäkäyrä siirtyy oikealle) 3. ei mikään edellisistä; oikea vastaus olisi p 2

Lisätiedot

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Suomen Pankki Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton edustajakokous 1 Euroalue koki kaksoistaantuman, nyt talouden elpyminen laaja-alaista BKT Euroalue KLL* GIIPS*

Lisätiedot

Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta. TTT/Kultti

Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta. TTT/Kultti Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta TTT/Kultti Pyrin valottamaan seuraavia käsitteitä i) markkinat ii) tasapaino iii) tehokkuus iv) markkinavoima. Määritelmiä 1. Markkinat ovat mekanismi/instituutio,

Lisätiedot

Neljännesvuositilinpito

Neljännesvuositilinpito Kansantalous 2010 Neljännesvuositilinpito 2010, 2. vuosineljännes Bruttokansantuote kasvoi 1,9 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja 3,7 prosenttia vuoden takaisesta Bruttokansantuotteen volyymi

Lisätiedot