Sosiaali- ja terveysministeriön ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välinen toiminnallinen tulossopimus vuosille ;

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysministeriön ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välinen toiminnallinen tulossopimus vuosille 2010-2011;"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välinen toiminnallinen tulossopimus vuosille ; tarkistusvuosi 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 1 Ministeriön yleislinjaukset ja tavoitteet 1 2 Työsuojelun vastuualueen toiminta-ajatus, toimintaympäristön kuvaus sekä oman toiminnan analyysi Toiminta-ajatus Toimintaympäristön kuvaus Työsuojelupiirien toimintaympäristön kuvaus Työn ja työolojen haitallisen kuormituksen ehkäisy Työtapaturmien torjunta Työelämän pelisääntöjen valvonta Asiakaskysyntä Työsuojeluvastuualueen oman toiminnan analyysi Toimintatapa ja voimavarat Henkilöstön osaaminen ja jaksaminen Ennustettavissa olevat muutokset henkilöstössä Tulostavoitteet vuosille ja vuodelle Vaikuttavuus Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Vastuualueen kanssa sovittavat erityistavoitteet ja hankkeet VR-konsernin rautatieliikenteen ja catering-toiminnan junahenkilökunnan työolojen valvonta Koneiden ja työvälineiden tarkastamiseen liittyvien asiantuntijayhteisöjen ohjaus ja valvonta Tutkimus- ja kehittämishankkeet Tasa-arvon tavoitteet 34 6 Viestinnän tavoitteet 34 7 Vastuualueen voimavarat Tulossopimuksen toteutumisen arviointi ja raportointi 34 9 Tulospalkkiot 35

3 1 Ministeriön yleislinjaukset ja tavoitteet Suomalaiset jatkavat työelämässä entistä pidempään ja työolot ovat viime vuosina pääsääntöisesti kehittyneet myönteiseen suuntaa. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 2015 luonnehtii osaltaan toimintaympäristön kehityssuuntia. Strategian mukaan työelämässä koettu kiire on viime vuosina yleisesti vähentynyt eikä henkinen rasitus tilastojen mukaan ole lisääntynyt. Pitkällä aikavälillä työtapaturmien määrä on vähentynyt ja vakavuusaste on laskenut. Viimeisten vuosien aikana työtapaturmien määrän on kuitenkin kääntynyt lievään nousuun. Suurimmaksi osaksi nousu selittyy työtapaturmien korvausjärjestelmän uudistuksella. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on kääntynyt laskuun. Myönteistä on, että tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä mielenterveyden häiriöiden aiheuttamat työkyvyttömyyseläkkeet ovat kääntyneet laskuun. Sairauspoissaolojen määrät ovat viimeisten vuosien aikana hieman kasvaneet. Työelämää ja työturvallisuutta sekä työsuojelun valvontaa koskeva lainsäädäntö on viime vuosien aikana uudistettu yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Työterveyshuolto- ja työturvallisuus-lain uudistukset ovat huomioineet työelämässä tapahtuneet muutokset, kuten mm. työn luonteen muuttumisen sekä työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät kysymykset. Ajan tasalla oleva lainsäädäntö ja tehdyt toiminnan linjaukset antavat hyvät lähtökohdat vastata työsuojelun tuleviin haasteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspolitiikan strategian keskeinen tavoite on, että suomalainen yhteiskunta on vuonna 2015 elinvoimainen, taloudellisesti kestävä ja toiminnoiltaan tehokas ja dynaaminen. Ministeriön neljä strategista asiakokonaisuutta ovat: - Edistetään terveyttä ja toimintakykyä - Lisätään työelämän vetovoimaa - Vähennetään köyhyyttä ja syrjäytymistä - Varmistetaan toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentuloturva Lisäksi hallitusohjelman mukaisesti painotuksina on perheiden hyvinvointia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa käsittelevät kokonaisuudet. Ministeriön työsuojelua koskevat linjaukset perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan työsuojelustrategiaan, jossa määritellään toiminnan tavoitteet, painoalueet ja kehittämisperiaatteet. Työsuojelun vastuualueiden toiminta tukee ministeriön tavoitteena olevaa työelämän vetovoiman lisäämistä. Työsuojelustrategian toteutumisen arvioinnin yhteydessä on todettu, että vuonna 1998 vahvistettu työsuojelustrategia sisältää edelleen ne oleelliset painopisteet ja toiminnan periaatteet, jotka myös lähitulevaisuudessa muodostavat perustan koko hallinnonalan toiminnalle. Vaikuttavuuden tavoitteiden lähtökohtana on varmistaa, että työpaikan turvallisuusriskit on arvioitu ja ne ovat työnantajan hallinnassa. Hallinnon toimintaa kohdennetaan seuraavalla runkosopimus-kaudella työn aiheuttaman haitallisen henkisen ja fyysisen kuormituksen ehkäisyyn sekä työtapa-turmien torjuntaan. Lisäksi valvotaan kemikaaliriskien hallintaan valvonnan kohteena olevien toimialojen työpaikoilla. Työsuojelun vastuualue kohdistaa valvontaa työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden kannalta tärkeimmille toimialoille sekä toisaalta kohteisiin, joissa varmistetaan työlainsäädännön vaatimusten noudattaminen. Pääosa toiminnasta kohdistetaan sellaisille alueille, joilla valvonnalla voidaan estää työn ja työolojen aiheuttamaa haitallista kuormitusta ja torjua työtapaturmia. Työsuojelun vastuualueen valvonnan lähtökohtana on toiminnan tavoitteellisuus ja yhteiskunnallisen hyödyn aikaansaaminen. Keskeiset strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät lähtevät näistä 1

4 lähtökohdista. Valvonnan keskeisenä tehtävänä on ehkäistä ja vähentää työolojen aiheuttamia terveydellisiä haittoja. Valvonnan avulla pyritään vaikuttamaan siihen, että työntekijöiden työ- ja toimintakyky ei heikkene huonojen työolojen takia. Vaikuttavuuden aikaansaamiseksi priorisoidaan ne tekijät, joihin hallinnon toimin pyritään vaikuttamaan. Valvonnan kohteeksi valitaan toimialat, joissa esiintyy merkittävästi työelämän ongelmia ja kuormitustekijöitä. Työsuojeluviranomaisten keskeinen tehtävä on turvata työtekijöiden perusoikeudet sekä varmistaa työelämän lainsäädännön noudattaminen työpaikoilla. 2 Työsuojelun vastuualueen toiminta-ajatus, toimintaympäristön kuvaus sekä oman toiminnan analyysi 2.1 Toiminta-ajatus Työsuojelun vastuualueet toimivat yhteiskunnan antamin valtuuksin siten, että työstä ihmisen terveydelle aiheutuvat vaarat ja haitat ovat asianmukaisesti hallinnassa. 2.2 Toimintaympäristön kuvaus Työsuojelupiirien toimintaympäristön kuvaus Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue koostuu seuraavista siirtyvien työsuojelupiirien alueista maakunnittain: - Uudenmaan työsuojelupiiri (Uusimaa ja Itä-Uusimaa) - Kaakkois-Suomen työsuojelupiiri (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) - Hämeen työsuojelupiiri (Kanta-Häme ja Päijät-Häme) Kuva 1 2

5 Yhteensä tulevan Etelä-Suomen työsuojelun vastuualueella työskentelee noin 1,1 milj. työllistä, työpaikkoja on ja tarkastavaa henkilökuntaa 126 henkilöä (osa on osa-aikaisia). Uudenmaan työelämän alueella on työllistä ja työpaikkaa. Tarkastavaa henkilökuntaa on 80 henkilöä. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella on työllistä ja työpaikkaa. Tarkastavaa henkilökuntaa on 23 henkilöä. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen työelämän alueella työllistä ja työpaikkaa. Tarkastavaa henkilökuntaa on 23 henkilöä. Uusimaa ja Itä-Uusimaa Toimintaympäristön muutoksia on Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueella arvioitu tilastotiedon, asiakaskyselyjen, tarkastajille kertyneen tiedon ja sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella. Uudellamaalla alueen väestö kasvaa edelleen ja keskittyy Helsingin seutukuntaan (18 kuntaa), joka myös kasvaa voimakkaasti. Väestömäärä on noin 1,50 miljoonaa eli 28 % suomalaisista. Ennusteen mukaan väestön kasvu jatkuu aina vuoteen 2040 saakka. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan väestölle on ominaista keskimääräistä korkeampi koulutustaso kuin muualla maassa. Toinen erityispiirre muuhun maahan verrattuna on ulkomaalaisten suurempi osuus. Vuonna 2008 koko maassa äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea ja ruotsia puhuvia oli 3,6 % väestöstä. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) vastaava luku oli kaksinkertainen eli yli 7 %. Venäjä on Uudenmaan väestön kolmanneksi yleisin kieli suomen ja ruotsin jälkeen. Ulkomaiden kansalaisten osuus työikäisestä väestöstä on noin 5 % ja se on yli 2,5 -kertainen muuhun Suomeen verrattuna. Selkeästi suurimmat ammattiryhmät ovat ravintola-, siivous- ja rakennus-alalta. Tämän lisäksi Uudellamaalla on kasvanut voimakkaasti ulkomaalaisten työskentely lähetettyinä työntekijöinä. Erityisesti metallialalla ulkomaalaiset työskentelevät hyvin suurelta osin lähetettyinä, mutta tarkastushavaintojen mukaan metallialalla ulkomaalaisen työvoiman määrä on taloudellisen laman myötä nopeasti vähentynyt. Rakennusalan selvitysten mukaan alan työvoimasta oli yli 20 % ulkomaalaisia vuonna Viimeisten tilastollisesti vahvistamattomien tietojen mukaan määrä lienee lisääntymässä. Työllisen työvoiman ja palkansaajien määrä on kasvanut Uudellamaalla (tilanne 2008). Valtakunnan tasolla heinäkuussa 2009 todettiin palkansaajien määrän vähentyneet taantuman seurauksena noin 4 % vastaavasta ajankohdasta vuonna Työsuojelupiirin alueen työpaikoista koko maahan verrattuna on palvelujen osuus huomattavasti suurempi ja vastaavasti alkutuotannon ja teollisuuden osuus selvästi pienempi. Erityisen merkittävä ero on Helsingin seutukunnan alueella, jossa palvelu-aloilla on työpaikoista yli 80 %. Yksityisen sektorin osuus Uudellamaalla on noin 70 %, muualla maassa se on kymmenen prosenttiyksikköä pienempi. Erityisesti kuntasektorin osuus on Uudellamaalla selvästi muuta maata pienempi. Valtion osuus on vastaavasti hieman suurempi ollen noin 8 %. Suomen kokonaistuotannosta eli bruttokansantuotteesta (BKT) Uudenmaan osuus on yli 35 %. Rakentaminen on vilkasta Uudellamaalla, jossa koko maan rakentamisesta tapahtuu kolmasosa. Uudellemaalle on tyypillistä myös korkean teknologian yritystoiminta. Tämän sektorin liikevaihdosta 40 % syntyy täällä. Uudenmaan työtätekevistä työskentelee noin 15 % informaatiosektorilla. Uudellemaalle on keskittynyt myös mm. tukkukauppa, ympäristönhuolto sekä toimihenkilövaltainen työ. Korkeakoulut, säätiöt ja yhdistykset ovat myös merkittäviä työnantajia. Väestön ikääntyminen lisää hyvinvointiin ja terveyteen sekä vapaa-ajan viettoon liittyvien yksilöpalvelujen kysyntää ja sitä kautta edelleen yritystoiminnan kasvua. 3

6 Työelämän rakenteellista muutosta kuvaa vuokratyövoiman lisääntynyt käyttö. Tilastokeskuksen mukaan työvoimanvuokrausyritykset ovat kasvattaneet toimintaansa nopeammin kuin mitkään muut palvelualan yritykset 2000-luvulla. Eniten vuokratyövoimaa käytetään rakennusalalla sekä hotelli- ja ravintola-alalla. Teollisuudessa ja muillakin palvelualoilla käyttö on lisääntynyt. Julkisella sektorilla työvoiman vuokraus on yleistynyt mm. terveydenhuollossa. Toimipaikkoja Uudellamaalla on tilastokeskuksen mukaan kaikkiaan noin , joista VATI:ssa on valvontakohteita noin Näiden tietojen perusteella Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan työ-paikkojen määrän on arvioitu olevan VATIn mukaan vähintään 10 työntekijän valvonta-kohteita on noin Keskimäärin työpaikat ovat pieniä, alle 10 työntekijän paikkojen osuus on yli 80%. Alueellisesti työpaikat jakautuvat piirin alueella hyvin epätasaisesti, pääkaupunkiseudulla (Espoo, Kauniainen, Helsinki Vantaa) niistä on noin 70% ja Helsingin seudulla (pääkaupunkiseutu ja kehysalue) 90 %. Vuonna 2007 Työturvallisuuskeskuksen rekisterissä ( keskitetyn työsuojelutiedonsaannin piirissä) oli neljännes yli 10 työntekijän työpaikoista. Työtapaturmien määrä on hieman noussut. Aiemmin nousua tilastoissa selitti ainakin osittain sairaanhoidon täyskustannusvastuu-uudistus vuonna 2005 (nk. TÄKY). Tapaturmaluvut ovat jonkin verran nousseet myös uudistuksen jälkeisinä vuosina, jotka ovat taas vertailukelpoisia keskenään. Tuoreimmat luvut ovat käytössä vuodelta Kokonaismäärä kasvoi 6,6 % vuodesta 2006, yli 4 pv työkyvyttömyyteen johtaneet työtapaturmien määrä nousi 3,7 % vastaavana aikana. Myös tapa-turmataajuus nousi hivenen vuodesta 2006 vuoteen Toimialoittaisessa vertailussa ei merkittäviä muutoksia ole tapahtunut. Tapaturmataajuusvertailussa kärjessä ovat ympäristöhuolto, rakentaminen ja eräät teollisuusalat, joiden vuosittainen järjestys vaihtelee. Tapaturmataajuus nousi eniten ei- metallisten mineraalituotteiden valmistuksessa sekä puutavara- ja puutuotteiden valmistuksessa ja pieneni selvästi ympäristöhuollossa ja posti- ja teleliikenteessä. Tapaturmasuhde on edelleen suurin rakentamisessa, autojen ja perävaunujen valmistuksessa ja metallituotteiden valmistuksen pääluokassa. Tapaturmasuhde kasvoi eniten eimetallisten mineraalituotteiden valmistuksessa, auto- ja perävaunujen valmistuksessa, perusmetallien valmistuksessa sekä muussa mineraalien kaivussa. Tapaturmasuhde laski selvästi massan, paperin jne. valmistuksessa, metallituotteiden valmistuksessa sekä ympäristönhuollossa. Sairauspoissaolojen kokonaismäärä vuonna 2008 (yli 9 pv; Kela) laski hieman edellisvuodesta. Aiheuttajista mielenterveyden häiriöiden määrä nousi ja on muuta maata korkeampi. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrä on vastaavasti laskenut ja on muuta maata matalampi. Mielenterveyden häiriöt olivat yleisin työkyvyttömyyseläkkeiden syy vuonna Niiden osuus kaikista eläkkeistä on selvästi muuta maata korkeampi. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat toiseksi yleisin työkyvyttömyyseläkkeiden syy. Niiden määrä on laskenut edellisvuodesta ja on muuta maata matalampi. Kymenlaakso ja Etelä-Karjala Mikäli aluehallintouudistus toteutuu Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin toiminta-alue jakaantuu sekä Etelä-Suomen että Itä-Suomen aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueille. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle siirtyy Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin toiminta-alueesta Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat ja Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle Etelä-Savon maakunta. Tässä toiminta-alueen kuvauksessa kuvataan Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin toiminta-alueesta Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuu-alueelle siirtyvää toiminta-aluetta. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alue on kooltaan n km2, joka on n. 4 % Suomen pinta-alasta. Asukkaita alueella on (Etelä-Karjala asukasta ja Kymenlaakso asukasta) eli n. 6 % koko maan väestöstä. Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan väestön väheneminen jatkuu edelleen molemmissa maakunnissa, joskin aikaisempaa hitaammin. Yli 65-vuotiaiden osuus on molemmis- 4

7 sa maakunnissa jonkin verran suurempi ja alle 15-vuotiaiden osuus hieman pienempi kuin maassa keskimäärin. Työllisyysaste oli vuonna 2008 molemmissa maakunnissa maan keskiarvoa alempi (Suomi 70,6 %, Etelä-Karjala 67,4 % ja Kymenlaakso 67,0 %). Vastaavasti työttömyysaste oli molemmissa maakunnissa maan keskiarvoa hieman korkeampi (Suomi 6,4 %, Etelä-Karjala 6,6 % ja Kymenlaakso 7,7 %). Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnille on olennaista metsäteollisuuspainotteisuus ja maakuntien rajoittuminen valtakunnan rajaan. Metsäteollisuus on ylläpitänyt alueiden muuta teollisuutta, rakentamista ja palvelua. Valtakunnan raja puolestaan on lisännyt maitse ja vesitse tapahtuvaa kuljetusta ja osaltaan ylläpitänyt yksityistä palvelua ja sen työllisyyttä. Em. näkyy mm. siinä, että molemmissa maakunnissa on hieman maan keskiarvoa enemmän sekä teollisuuden, rakentamisen että kuljetuksen työpaikkoja. Palvelualojen työpaikkojen lukumäärä ei poikkea koko maan keskiarvosta lukuun ottamatta rahoitus- ja vakuutustoiminnan työpaikkoja, joita on selkeästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (Suomi 15,0 %, maakunnat 10,6 %). Molemmissa maakunnissa alkutuotannon osuus työllistäjänä on vähentynyt ja vähenee edelleen. Valvontakohteita maakunnissa on TE -keskuksen tilaston mukaan n (Etelä-Karjala valvontakohdetta ja Kymenlaakso valvontakohdetta), joista työsuojeluhallinnon valvontatietojärjestelmässä on n (Etelä-Karjala 5990 valvontakohdetta ja Kymenlaakso 7803 valvontakohdetta). Em. tietojen perusteella on arvioitu maakunnissa olevan n valvontakohdetta. Työsuojeluhallinnon valvontatietojärjestelmän mukaan valvontakohteista 84 % on alle 10 työntekijän valvontakohteita. Alueellisesti pääosa valvontakohteista sijoittuu molempien maakuntien työssäkäyntialueisiin; Etelä-Karjalassa Lappeenranta-Imatra alueelle ja Kymenlaaksossa Kouvolan- ja Kotka- Hamina alueille. Valvontakohteista n. 51 % on yksityisen palvelun, 12 % julkisen palvelun, 11 % sekä kuljetuksen ja varastoinnin että rakentamisen, 10 % teollisuuden ja 5 % alkutuotannon toimialoilla. Tilastokeskuksen työssäkäyntirekisterin mukaan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa oli vuonna 2007 työllistä työvoimaa , josta yrittäjiä oli eli n. 11 % työllisestä työvoimasta. Em. työssäkäyntirekisterin mukaan maakuntien työllinen työvoima on vuosien aikana hieman lisääntynyt (0,3 %), vaikka maatalouden ja teollisuuden työntekijämäärät ovat kyseisenä ajanjaksona vähentyneet (maatalous 12,9 % ja teollisuus 6,4 %). Teollisuuden toimialoilta on eniten työntekijämäärä vähentynyt massan, paperin ja paperituotteiden valmistuksesta (30 %), vaatteiden valmistuksesta ja turkisten muokkauksesta (25 %), kumi- ja muovituotteiden valmistuksesta (15 %) sekä elintarvikkeiden ja juomien valmistuksesta (13 %). Vastaavasti työntekijämäärät ovat lisääntyneet rakentamisen sekä julkisen ja yksityisen palvelun toimialoilla. Työsuojeluhallinnon valvontatietojärjestelmän mukaan valvontakohteissa on tällä hetkellä työntekijää. Työntekijöistä n. 22 % työskentelee alle 10 työntekijän valvontakohteissa. Em. valvontakohteista lähes 60 % on yksityisen palvelualan valvontakohteita. Työsuojeluhallinnon valvontatietojärjestelmän mukaan työntekijöistä 30 % työskentelee julkisen palvelun, 28 % yksityisen palvelun, 23 % teollisuuden, 8,5 % kuljetuksen ja varastoinnin, 8 % rakentamisen ja 2,5 % alkutuotannon toimialoilla. Työelämän rakenteellista muutosta maakuntien alueella kuvaa sekä ulkomaalaisen että vuokratyövoiman lisääntyvä käyttö. Tilastokeskuksen mukaan työvoimanvuokrausyritykset ovat kasvattaneet toimintaansa nopeammin kuin mitkään muut palvelualan yritykset 2000-luvulla, tosin tällä hetkellä olevan taloudellisen laman myötä työvoimanvuokrausyritysten toiminta on ainakin tilapäisesti vähentynyt toiminta-alueella. Eniten vuokratyövoimaa on käytetty rakennusalalla sekä majoitus- ja ravitsemisalalla. Ulkomaalaista työvoimaa on eniten toiminta-alueella kaupan-, majoitus- ja ravitsemisalan-, kuljetuksen, rakentamisen sekä alkutuotannon toimialoilla. 5

8 Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin toiminta-alueella kaikkien sattuneiden työpaikkatapaturmien lukumäärät ovat nousseet 7,8 % vuosien välisenä aikana (vuonna 1996 sattui työtapaturmaa ja vuonna 2007 sattui työtapaturmaa). Ainakin osittain em. kokonaismäärän nousua tilastoissa selittää sairaanhoidon täyskustannusvastuu-uudistus vuonna 2005 (nk. TÄKY). Toimintaalueella sattuneiden työtapaturmien kokonaislukumäärä on kuitenkin tilastouudistuksen jälkeisinä vuosina kääntynyt laskuun. Sattuneiden työpaikkatapaturmien kokonaismäärä laski kyseisenä vuodesta 2006 vuoteen ,9 %. Piirin toiminta-alueella vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden työtapaturmien lukumäärät ovat laskeneet 4,2 % vuosien välisenä aikana (vuonna 1996 sattui 5006 ja vuonna 2007 sattui 4797 vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtanutta työtapaturmaa). Työsuojelupiiriin tulleiden tapaturmailmoitusten perusteella on arvioitu, että piirin alueella sattuneista työtapaturmista n. 60 % on sattunut Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella ja n.40 % Etelä- Savon alueella. Vuosina työsuojelupiirin toiminta-alueen tapaturmataajuuden keskiarvo on ollut koko maan tapaturmataajuuden keskiarvoa hieman korkeampi (piiri / koko maa 34-40). Tapaturmataajuuden perusteella piirin toiminta-alueella tapaturmavaarallisemmat toimialat ovat rakentaminen, metallituotteiden valmistus, puutavaran ja puutuotteiden valmistus, koneiden ja laitteiden valmistus, ei metallisten mineraalituotteiden valmistus ja kuljetus. Myös tapaturmasuhteen keskiarvo on piirin alueella ollut koko maata korkeampi vuosina (piiri 29,5-33,2 / koko maa 25,2-28,0). Työterveyslaitoksen tilastojen mukaan Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin alueelta ilmoitettiin vuonna 2006 ammattitautiepäilyjä ja todettuja ammattitauteja yhteensä 647. Tautiryhmittäin tarkasteltuna määrällisesti eniten todettiin meluvammoja ja työperäisiä rasitussairauksia. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa eniten todettiin melun, ihosairauksien ja rasitusvammojen aiheuttamia ammattitauteja. Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin toiminta-alueella korvattujen sairauspäivien kokonaismäärä on vuonna 2007 hieman laskenut 2000-luvun alusta. Eniten sairauspäiviä korvattiin tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja toiseksi eniten mielenterveyden häiriöiden vuoksi. Sairauspäivärahapäiviä / palkansaaja oli piirin alueella enemmän kuin maassa keskimäärin (piiri 7-8 päivää / palkansaaja / koko maa 5-6 päivää / palkansaaja). Tuki- ja liikuntaelinsairaudet on ollut yleisin ja mielenterveyden häiriöt toiseksi yleisin työkyvyttömyyseläkkeiden syy 2000-luvulla. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamien työkyvyttömyyseläkkeiden osuus kaikista eläkkeistä on muuta maata korkeampi. Kanta-Häme ja Päijät-Häme Työllisistä Päijät-Hämeessä on ja Kanta-Hämeessä. Taantuman seurauksena työllisten määrä on vähentynyt vuoteen 2008 verrattuna Päijät-Hämeessä 6,7% ja Kanta-Hämeessä 3,4%. *) *)Työvoimatilasto 2009, Tilastokeskus Työpaikat ja väestö keskittyvät maakuntien keskuksiin Hämeenlinnaan ja Lahteen. Muita elinkeinokeskittymiä ovat Kanta-Hämeessä Riihimäki ja Forssa. Vastaavia Päijät-Hämeessä ovat Heinola, Hollola, Nastola ja Orimattila. Teollisuuden osuus työpaikoista on molemmissa maakunnissa yli 10%. Merkittäviä teollisuuden aloja ovat metalli- ja puualat. Metallialojen osuus teollisuuden työpaikoista on molemmissa maa-kunnissa yli 20% ja puualojen yli 10%. Rakentamisen osuus työpaikoista on noin 12% molemmissa maakunnissa. Terveys- ja sosiaalipalvelujen osuus on noin 6% ja kuljetuksen ja varastoinnin 9% molemmissa maakunnissa. Valtaosa työpaikoista on pieniä alle 10 työntekijän työpaikkoja, sillä niiden osuus Kanta-Hämeessä on 84% ja Päijät-Hämeessä 87%. Yli 50:n työntekijän valvontakohteiden määrä on 3%. Henkilöstöstä yli 60% työskentelee yli 50 työntekijän yrityksissä. 6

9 Vähintään 4 päivän sairauspoissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä Päijät-Hämeessä on noussut 7% vuoden 2006 tasosta 2074 tasolle 2224 vuonna Kanta-Hämeessä on yleisestä kehityksestä poiketen tapahtunut määrän laskua 1,7% tasosta 1624 vuonna 2006 tasolle 1596 vuonna Päijät- Hämeen tapaturmasuhde on vuonna , 4, Kanta-Hämeen 25,7 ja koko maan 26. Ammattitautien määrä Päijät-Hämeessä vuonna 2007 oli 206 eli 3,2% kaikista ja Kanta-Hämeessä 170 eli 2,7% kaikista. Ilmaantuvuus oli molemmissa maakunnissa pienempi kuin koko Suomen vastaava. Vastaavasti kuin koko maassa yleisimmät ammattitaudit molemmissa maakunnissa olivat meluvammat, rasitussairaudet ja ihotaudit Työn ja työolojen haitallisen kuormituksen ehkäisy Uusimaa ja Itä-Uusimaa Runkosopimuksen mukaan työn ja työolojen aiheuttaman haitallisen kuormituksen tavoitealueen valvonnassa on painottunut hallintajärjestelmien valvonta ja toimivien käytäntöjen varmistaminen. Toimivia järjestelmiä on valvottu asiakasväkivallan uhan, haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun, käsin tehtävien nostojen ja siirtojen osalta sekä toistotyössä. Tiimien raporttien ja strategisen tiedon perusteella toimivat järjestelmät olivat valvotuissa kohteissa keskimäärin kunnossa: asiakas-väkivallan uhka 75 %:ssa ja häirinnässä ja epäasiallisessa kohtelussa 80 %:ssa. Käsin tehtävissä nostoissa vastaava keskiarvo on 60 % ja toistotyössä 65 %. Toimialakohtaiset erot ovat suuria. Työhyvinvointiin liittyvien (häirintä, epäasiallinen kohtelu, väkivallan uhka, haitallinen kuormitus) asiakasaloitteiden määrä on ollut tasaisesti kasvussa 2000 luvulla; asiakasaloitteita on vuositasolla noin Työhyvinvoinnin asiakasaloitteista häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta tulee noin 30 % julkiselta sektorilta ja syrjintään liittyvät asiakasyhteydenotot 85 % yksityiseltä sektorilta. Asiakaskysynnässä ei ole tapahtunut nyt sellaisia muutoksia, jotka antaisivat aihetta suunnata viranomaisaloitteista toimintaa oleellisesti uudella tavalla. Kuitenkin koska työhyvinvointiin liittyviä yhteydenottoja tulee kaikilta toimialoilta, on perusteltua että kaikilla viranomaisaloitteisilla tarkastuksilla, milloin se on tarkastuksen luonteen perusteella tarkoituksenmukaista, valvotaan häirintään ja epäasialliseen kohteluun liittyviä toimintakäytäntöjä. Yhdenvertaisuuslain osalta Uudenmaan työsuojelupiirin alueelta on valvottu työpaikkailmoituksia vuodesta 2008 alkaen. Työpaikkailmoituksiin liittyvää selvitystä on pyydetty vuonna työnantajalta koskien 234 avoinna ollutta työpaikkaa. Näistä 42 valvontakohteesta vain viidelle ei annettu toimintaohjeita liittyen syrjinnän kieltoon työpaikkailmoituksissa. Syrjivinä perusteina esiintyi yleisimmin kieli (13 kpl), uskonto (10 kpl), ikä (9 kpl), ulkonäkö (3 kpl). Toiminnan muutoksia työpaikkailmoituksissa on valvottu seuraamalla ilmoittelua annettujen toimintaohjeiden jälkeen. On voitu todeta, että syrjivät perusteet on poistettu ilmoituksista tai yrityksen kotisivuilla olevista hakulomakkeista. Valvonnassa on tehty yhteistyötä vähemmistövaltuutetun kanssa. Yhdenvertaisuuslain valvontaa on tarpeellista jatkaa edellä kuvatulla tavalla suunnaten. Uudellamaalla näyttää tuki- ja liikuntaelinsairauksien (tules) osuus työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä kääntyneen lievästi laskuun. Mielenterveyden häiriöt työkyvyttömyyden aiheuttajina olivat suunnilleen samalla tasolla 2007 ja 2008, mutta niiden osuus on noussut vuodesta 2005 vajaat 4 %. Työolobarometri 2008 mukaan koettu väkivallan uhka on samalla tasolla kuin v eli se ei ole jatkanut yleistymistään, mutta ei ole myöskään vähentynyt. Väkivallan kohteeksi jouduttiin pääasiassa asiakkaiden taholta. Joku on joutunut ainakin kerran väkivallan kohteeksi 15 prosentilla työ-paikoista. Kuntien työpaikoilla luku oli 30 %:a.valtion työntekijöistä 21 prosenttia koki asiakkaiden taholta tullutta väkivaltaa. Teollisuudessa luku oli pienin, vain 2 %:a ja se tuli pelkästään työtovereiden taholta. Naiset havaitsivat kaksi kertaan miehiä useammin väkivaltaa työpaikoillaan. Väkivallan tai sen uhan kohteeksi itse oli joutunut 7 5 %:a palkansaajista. Kuntien työntekijöistä osuus oli 15 %:a ja valtiolla 10 %:a. Toimialoista koulutuksen toimialalla väkivalta ja sen uhka on yleistynyt vuoteen 2003 verrat- 7

10 taessa. Jopa 42 % alan palkansaajista koki väkivallan kohteeksi joutumisen selvänä vaarana ja ajatteli sitä silloin tällöin. Kelan tilastollisen vuosikirjan 2007 lukujen mukaan voidaan selkeästi havaita, psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallinnan merkitys on noussut perinteisen työsuojelun rinnalle. Työssä jatkamiseen ja jaksamiseen liittyvät ongelmat nousevat esiin erityisesti toimihenkilövaltaisilla työpaikoilla. Vaikeita tai epämukavia asentoja esiintyi 31 prosentilla palkansaajista (n palkansaajasta), ja toistuvia yksipuolisia liikkeitä 28 prosentilla. Raskaita nostamisia liittyi palkansaajista niin ikään 28 prosentin työhön. Melko tai erittäin paljon rasitusta aiheuttavat, vaikeat ja epämukavat työasennot ovat lisääntyneet majoitus- ja ravitsemustoiminnassa verrattuna aikaisempiin vuosiin. Rasitusta aiheuttavien toistuvien ja yksipuolisten liikkeiden osalta muutos on tapahtunut muussa teollisuudessa, elektroniikkateollisuudessa sekä vuokraus-, tutkimus - ja liike-elämän palveluissa. Vuonna 2008 toistuvat, yksipuoliset työliikkeet aiheuttivat muussa teollisuudessa erittäin tai melko paljon rasitusta 24 prosentille palkansaajista. Melko tai erittäin paljon rasitusta aiheuttavat raskaat nostamiset ovat vähentyneet majoitus- ja ravitsemustoiminnassa, koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä entisestään koulutuksessa ja vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa. Fyysisiä haittatekijöitä liittyi yksitoikkoisina ja ruumiillisesti raskaina pidettyihin töihin. Näissä töissä työtahdin koettiin kiristyneen viime vuosina enemmän kuin keveämmiksi koetuissa ja monipuolisimmissa töissä. Kiireen koettiin myös rasittavan enemmän raskaissa töissä. Vaikeista ja epämukavista työasennoista kärsittiin terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimialalla, rakentamisessa, metalliteollisuudessa sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnassa. Elintarviketeollisuudessa tois-tuvat, yksipuoliset työliikkeet sekä raskaat nostamiset aiheuttivat toimialoista eniten haittaavaa rasitusta. (Lähde: Psykosos. työolotekijöiden muutos , Väliraportti, ei julkaistu). Tilastotarkastelun, tiimien yleiskuvausten ja vuoden 2008 valvontatulosten perusteella voidaan päätellä, että Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan runkosopimuskaudeksi suunniteltuun työn ja työolojen haitalliseen kuormituksen ehkäisyn valvontastrategiaan (suuntaaminen, välineet, tuottavuus) ei ole tullut esille oleellista muutostarvetta. Runkosopimuskauden suunnitelman mukaisesti vuosina valvottavaksi tulee kouluala (TOL ), oikeustoimi (8423) ja julkishallinto, yhdistykset ja säätiöt ja pankki- ja vakuutustoiminta. Kymenlaakso ja Etelä-Karjala Työn ja työolojen aiheuttaman haitallisen kuormituksen valvonta on kohdistunut tulosopimuksessa sovittujen toimialojen lisäksi työnvälitystoimintaan asiakasväkivallan uhan hallinnan osalta ja alkutuotantoon käsin tehtävien nostojen osalta. Valvonnassa on varmistettu hallintajärjestelmien olemassaolo ja toimiviin käytäntöihin asiakasväkivallan uhan, haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun, käsin tehtävien nostojen ja siirtojen sekä toistotyön osalta. Mahdollisimman suuren yhteiskunnallisen vaikuttavuuden aikaansaamiseksi valvonta on kohdistettu työntekijämäärältään suu-rimpiin valvontakohteisiin. Valvontatietojärjestelmän mukaan valvonta on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa kohdistunut % sovittujen toimialojen vähintään 5 työntekijän valvontakohteista ja % toimialojen työntekijöistä. Toimivat järjestelmät olivat keskimäärin kunnossa asiakasväkivallan uhan osalta 65 %:ssa valvonnan kohteena olleista valvontakohteista, käsin tehtävät nostojen ja siirtojen osalta 66 %:ssa valvonnan kohteena olleista valvontakohteista ja toistotyön osalta 67 %:ssa valvonnan kohteena olleista valvontakohteista. Työhyvinvointiin liittyviä asiakasyhteydenottoja on seurattu tarkemmin parin viimeisen vuoden ajan. Häirintään, epäasialliseen kohteluun, haitalliseen kuormitukseen, väkivallan uhkaan liittyviä asiakasyhteydenottoja on vuosina ollut / vuosi, joista n. 60 % liittyy koettuun häirintään tai epäasialliseen kohteluun. Häirintään tai epäasialliseen kohteluun liittyneistä asiakasyhteydenotoista n % on tullut julkisen hallinnon toimialoilta ja n. 30 % yksityisen palvelun toimialoilta. 8

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:14 Työsuojeluhallinnon resurssityöryhmä II TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Loppuraportti 27.2.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Pohjois-Suomen työsuojelupiirin ympäristö- ja toiminta-analyysi

Pohjois-Suomen työsuojelupiirin ympäristö- ja toiminta-analyysi Pohjois-Suomen työsuojelupiirin ympäristö- ja toiminta-analyysi Pohjois-Suomen työsuojelupiiri 2008 27.10.2008 Sisällysluettelo 2 1. Toimintakenttä... 3 1.1 Työpaikat ja työvoima...4 1.2 Työstä aiheutuvat

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti

Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti 4 Työ ja terveys Tilastoitujen työtapaturmien, ammattitautien, työkyvyttömyystapausten, sairauspoissaolojen ym. haitallisten terveysvaikutusten lisäksi työntekijän terveyttä ja turvallisuutta voidaan kuvata

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 Sisällysluettelo 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET

Lisätiedot

TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007

TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007 TURUN JA PORIN TOIMINTAKERTOMUS 1 (17) 320/20/2006 29.2.2008 TURUN JA PORIN N TOIMINTAKERTOMUS 2007 1. JOHDON KATSAUS Vuonna 2007 työsuojelupiiri jatkoi työsuojeluhallinnon runkosuunnitelman 2004-2007

Lisätiedot

Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1

Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1 Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1 POHJOIS-POHJANMAAN, KAINUUN JA LAPIN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 2006 Toimittanut: Veikko Kujala ja Anja Hiltunen Työterveyslaitos

Lisätiedot

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan työturvallisuuslain uudistamista kokonaisuudessaan. Uusi laki korvaisi vuonna

Lisätiedot

// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2014 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ

// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2014 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ // HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 214 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ 2 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 3 // SISÄLLYSLUETTELO 5 // VEROHALLINNON TILASTOJA

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 2 KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Rauno Hanhela, Birgitta Kaprali ja Tapani Virta Työterveyslaitos Tampereen

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2014. Tilastovuodet 2005-2013

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2014. Tilastovuodet 2005-2013 TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 214 Tilastovuodet 25-213 Käytetyt käsitteet Palkansaaja Työnantajan vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat työsuhteiset työntekijät sekä työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

Julkaisija Työsuojeluhallinto

Julkaisija Työsuojeluhallinto Työolosuhteet ja työsuojelun hallintamenettelyt toimipaikoittain eri aloilla Työsuojeluhallinnon Valmeri -kyselyjen ja Halmeri-tarkastusten tulokset 2002-2009 Heikki Laitinen, Erkki Yrjänheikki TYÖSUOJELUHALLINTO

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus 230/2011. Työsuojeluvalvonta. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Tuloksellisuustarkastuskertomus 230/2011. Työsuojeluvalvonta. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Tuloksellisuustarkastuskertomus 230/2011 Työsuojeluvalvonta Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 10/2011 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja Sisällysluettelo Alkusanat 3 1.Riskienhallinta johtamisen välineenä - miksi riskienhallintaa tarvitaan? 4 1.1 Riskin olemus 4 1.2 Riskienhallinnan tehtävä 4 1.3 Riskienhallintaprosessi

Lisätiedot

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009 TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 29 Merja Perkiö-Mäkelä Maria Hirvonen Anna-Liisa Elo Irja Kandolin Kaisa Kauppinen Timo Kauppinen Ritva Ketola Timo Leino Pirjo Manninen Sonja Miettinen Kari Reijula

Lisätiedot

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 Työterveyslaitos Minna Savinainen Matti Joensuu Krista Pahkin Heli Kuitunen Heli Hannonen Panu Oksa Anneli Leppänen SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Keskusrikospoliisi KRP 2400/2012/1456 1 (30) Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Syksy 2012 Sisältö Sisältö...1 Syksyn 2012 tilannekuvan keskeisimmät havainnot...2 1 Johdatus

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Hannu Virokannas ja Veli-Pekka Raatikka Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos

Hannu Virokannas ja Veli-Pekka Raatikka Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos 6. TAPATURMAT Hannu Virokannas ja Veli-Pekka Raatikka Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos 6.1 Johdanto Tapaturmat muodostavat meillä huomattavan kansanterveysongelman. Suomessa

Lisätiedot

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA Arviointiraportti 22.9.2005 Helinä Melkas Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus helina.melkas@tkk.fi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia TAMPEREEN YLIOPISTO Työorganisaatioiden toimintakunto - Instituutti Liiketaloudellinen tutkimusja koulutuskeskus 33014 Tampereen yliopisto Pia Siekkinen, Marja-Liisa Manka, Antti Tammivuori ja Arttu Laine

Lisätiedot

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012 Työmarkkinat 204 Työtapaturmat 202 Työtapaturmia 39 000 Suomessa vuonna 202 Vuoden 202 aikana Suomessa sattui yhteensä 39 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 28 000 ja yrittäjille (mukaan

Lisätiedot

Työurat pitenevät Veto-ohjelman indikaattorit II

Työurat pitenevät Veto-ohjelman indikaattorit II Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:9 Työurat pitenevät Veto-ohjelman indikaattorit II Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2008 Tiivistelmä Työurat pitenevät. Veto-ohjelman indikaattorit

Lisätiedot

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvointipalvelut Laitoshoito Rauhaniementie 19 33180 Tampere Keskus (03) 565 712 KUVAILULEHTI TRE: 10684/01.05.00/2008 Tekijä/työryhmä Kaija Suonsivu Julkaisun nimi KATSAUS HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

Työsuojelu ja työterveyshuolto

Työsuojelu ja työterveyshuolto 5 Työsuojelu ja työterveyshuolto Työolojen ja terveyden kehitykseen voivat vaikuttaa mm. työterveyshuollon ammattihenkilöt, työsuojeluviranomaiset ja työpaikkojen oma henkilöstö. Onnistuneen työsuojelun

Lisätiedot

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 1 TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 2 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kohta 1.2 mukaan valmistellaan toimenpidekkonaisuus,

Lisätiedot