Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä

2 Terveyden edistäminen työpaikalla: Yhteiskehittämismenetelmällä terveyttä edistäväksi työpaikaksi Vanhempi tutkija, dosentti Johanna Ruusuvuori AVH-päivät, AVH ja työelämä , Tampere-talo

3 Työterveyslaitos (TTL) Monitieteinen tutkimus- ja asiantuntijalaitos Edistämme työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää Tutkimus, kehittäminen, koulutus, palvelu ja tiedonvälitys Itsenäinen julkishallinnollinen yhteisö. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan sektoritutkimuslaitos. Tampere. Perustettu Turku Helsinki Henkilöstömäärä noin 750. Oulu Kuopio Lappeenranta

4 Työpaikka terveyden edistämisen areenana Noin 2,4 miljoonaa suomalaista käy työssä Työpaikoilla tehtävä terveyden edistäminen saavuttaa parhaimmillaan lähes puolet väestöstä => Työpaikka on keskeinen terveyden edistämisen toiminta- ja vaikutusareena Kansainvälinen terveyden edistämisen julkilausuma haastaa erityisesti yritykset ja työpaikat toteuttamaan terveyden edistämistä työpaikkatasolla (WHO, Bangkok 2005) Lähestymistavat: Mahdollisuuksien luominen hyvään terveyskäyttäytymiseen ja hyviin elämäntapavalintoihin Elämäntapamuutoksiin tähtäävä toiminta Terveyttä suojaavien ja vahvistavien tekijöiden ylläpito

5 Työpaikka terveyden edistämisen areenaksi: mahdollisuudet käyttöön Otetaan käyttöön työpaikan mahdollisuudet tukea ja vahvistaa terveyden kannalta hyvien valintojen tekemistä ja hyvää terveyskäyttäytymistä (työpaikalla tietoinen, läpikeskusteltu valinta, joka perustuu arvoihin) Työpaikan toimintatavat ja rakenteet terveyttä edistäviksi Terveyden edistäminen (ajattelu ja toimintatavat) vakiinnutetaan työpaikan pysyviin toiminnan suunnittelu- ja seurantajärjestelmiin, osaksi työpaikan strategista johtamista Vahvasti työpaikkakohtaiseen tarvearvioon perustuvaa toimintaa Huomioi työpaikan kulttuurit, toimintatavat ja rakenteet integroituu niihin, hyödyntää niitä Käyttää työterveyshuollon asiantuntijaosaamista terveyden edistämisessä henkilöstön hyvinvoinnin tuottamisen välineenä

6 Hyvä työpaikkaterveyden edistäminen Tavoitteellista toimintaa työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin aikaansaamiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi Sisältyy työpaikan strategiaan, johtamisjärjestelmään ja toimintatapoihin. Perusta työpaikan arvoissa. Työpaikoilla on tärkeää vaikuttaa sekä johtoon ja esimiehiin että yksittäisiin työntekijöihin Työpaikkaterveyden edistäminen on yhteistyötä: Työpaikan-, työsuojelun-, ammattijärjestöjen-, työterveyshuollon toimijat ja palvelujen tuottajat

7 Tavoitteena terveyttä edistävä työpaikka Yhteiskehittämismenetelmällä kestävään kehitykseen Terveys ja hyvinvointi osaksi yrityksen ydinprosesseja, henkilöstöpolitiikkaa, rakenteita ja arkista toimintaa. Yhteistoimijuuden, oppimisprosessin ja kriteeristön avulla terveyttä edistäväksi työpaikaksi. Yhteiskehittämismenetelmän mallintaminen ja levittäminen laajasti organisaatioiden käyttöön. Terveellinen ja turvallinen työpaikka, jonka hyvinvoiva henkilöstö on kilpailuvaltti.

8 TYÖKYKYTALO Yhteiskunta Perhe Lähiyhteisö Työkyky Työolot Työn sisältö ja vaatimukset Työyhteisö ja organisaatio Esimiestyö ja johtaminen Asenteet Arvot Motivaatio Ammatillinen osaaminen Terveys Toimintakyky

9 Laaja-alainen käsitys terveydestä ja työhyvinvoinnista työpaikalla Terveyttä edistävä työpaikka

10 TEDI-hankeprosessi Hankkeen suunnittelu Terveyden edistämisen politiikkaohjelma taustalla asiantuntijafoorumin yhteinen ideointi ja konsensus (ttl, stm, järjestöt jne.) Terveyttä edistävän työpaikan yhteiskehittäminen 4 organisaatiota, työpajat ja tehtävät johdon ja henkilöstön sitoutuminen ja osallistuminen organisaatioiden erityispiirteet kriteeristö tutkimustieto Terveyden edistämisen vakiinnuttaminen kestäväksi kehitykseksi kehittämiskohteiden toimintasuunnitelmat ja menetelmän soveltaminen organisaatioissa asiantuntijatuki, valmennukset ym. organisaatioille Yhteiskehittämismenetelmän mallintaminen ja levittäminen julkaisut, seminaarit, valmennukset, työvälineet Suomen Tykyverkosto myöhemmin myös EU:n puitteissa (ENWHP) Arviointi prosessiarviointi (sisäinen ja ulkoinen arviointi) työpaikan eri toimijoiden näkökulmat yhteiskehittämismenetelmän jatkokehittäminen tarvittaessa

11 TEDI-hankkeen taustavalinnat Valittiin erilaisia toimipaikkoja (koko: hlö, työnantajasektori: julkinen ja yksityinen, henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne: vaihteleva, toimiala: vanhustyö, lastensuojelu, pk-yritys, edunvalvonta, organisaatiorakenne: moninainen) -> haluttiin selvittää millä ehdoilla työpaikkaterveyden edistäminen juurrutetaan ja vakiinnutetaan erilaisilla työpaikoilla arjen toimintaan ja organisatorisiin rakenteisiin Valittiin haasteellisia toimipaikkoja (paljon ongelmia, voimavaratekijöitä ei tunnisteta) -> apua eniten tarvitseville Vaadittiin mukaan jokaiseen työpajaan henkilöstöryhmien lisäksi työpaikan johdon edustus ja työterveyshuolto -> sitouttaminen Yhteiskehittelyssä rinnakkain riski-ja ongelmanäkökulma ja voimavaranäkökulma -> ongelmat ja mahdollisuudet tunnistetaan yhtä aikaa

12 TEDI-hankeprosessi Terveyttä edistävän työpaikan yhteiskehittäminen Terveyden ja hyvinvoinnin vakiinnuttaminen pysyväksi toiminnaksi organisaatiossa Yhteiskehittämismenetelmän levittäminen Prosessiarviointi

13 TEDI-yhteiskehittäminen I Esitellään yhteiskehittämisprosessi ja organisoidutaan toimintaan II Tunnistetaan terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät III Luokitellaan terveys- ja hyvinvointitekijät ja laaditaan kriteeristö IV Suunnitellaan kriteeristön toteuttaminen organisaatioissa V Toteutetaan kriteeristöä työpaikoilla suunnitelman mukaan infotilaisuudet henkilöstölle työpajat (johto, henkilöstö, tth, ts, ttl) + välitehtävät osallistujien kokemukset, lähtötilannedokumentit, asiantuntijoiden kommentit, tutkimustieto toteutus työpaikoilla konsultointi valmennukset 9-12/

14 TEDI-yhteiskehittämisen levittäminen IX VI Jaetaan kokemukset, opitaan yhdessä ja muokataan kriteeristöjä tarvittaessa Yhteisseminaari hankeorganisaatioille VII Esitellään kriteeristöt ja jaetaan kokemukset vakiinnuttamisesta Yhteisseminaari sidosryhmille VIII Artikkelit ja julkaisut Konferenssit ja seminaarit Suositukset ja valmennukset Yhteiskehittämismenetelmän mallintaminen Yhteiskehittämismenetelmän implementointi valtakunnallisesti ja... mm. Loppuseminaari, loppuraportti

15 Yhteistyöorganisaatioiden erityispiirteitä ja alustavia tuloksia Asiantuntijaorganisaatiossa viety mallikkaasti työhyvinvoinnin ja terveyden edistäminen henkilöstöstrategiaan Palvelukeskuksessa kehitetty vapaaehtoistoiminnan organisointia (työntekijöitä 20, vapaaehtoisia >200, asiakkaita 2000/pv) Intensiivihoidon osastolla positiivisen puheen myötä löytynyt uudestaan työn mielekkyys ja työn ilo, myös työn organisointia ja työnjakoa kehitetty Pk-yritys laajenee, mm. työhyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä urapolkuajattelu mukana jo rekrytoinnissa

16 Terveisiä TEDI-työpaikoilta alustavat tulokset ovat lupaavia TEDI-hanke ja työpajatyöskentely lisää yhteen hiileen puhaltamista pysäyttää näkemään työyhteisön tilanteen ja selkeyttää arjen toimintaa antaa rakenteita esimiestyöhön on tilaisuus tulla kuulluksi ja saa omat näkökulmat mukaan keskusteluun asiat menevät eteenpäin luo aitoa välittämistä

17 TEDI-hankkeen arviointiasetelma (Robson 2001) TARKOITUS terveyden edistämisen vakiinnuttaminen organisaatioissa yhteiskehittämismenetelmän kuvaus, mallintaminen ja levitys TEORIA salutogeneesi, terveyden edistäminen, laaja-alainen tyky ja työhyvinvointi organisaatiokulttuurit, johtaminen systeemiteoria, oppiva organisaatio ARVIOINTIKYSYMYKSET mikä edistää/hankaloittaa yhteiskehittämisprosessia mikä edistää/hankaloittaa terveyden edistämisen vakiintumista MENETELMÄT prosessiarviointi osallistavat menetelmät (arviointikeskustelut, yhteisseminaarit) itsearviointi AINEISTON HANKINTASTRATEGIA monitahonäkökulma aineistoa kerätään kaikilta osapuolilta

18 TEDI-hankkeen arviointi ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIAINEISTOT Yhteiskehittämismenetelmä Terveyden edistämisen vakiintuminen organisaatioihin Organisaation ja tth:n yhteistyö Organisaatioiden lähtötilannedokumentit Havainnot ja dokumentaatio prosessista Kriteerien toteutuminen Organisaatioiden arviointikeskustelut Yhteisseminaarit Organisaatioiden lopputilannedokumentit Organisaatioiden arviointikeskustelut Kriteerien toteutuminen Ryhmä- ja asiantuntijahaastattelut

19 Salutogeneettisesta ajattelusta johdetut ulottuvuudet arvioinnin pohjana TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TYÖPAIKKA Terveyttä ja voimavaroja vahvistavat tekijät - ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys (posit.psykologia taustalla) - pyritään lisäämään hyvää ja ajatellaan, että hyvä leviää Kontekstilähtöisyys - organisaationäkökulma - kulttuurit - johtamiskäytännöt - työyhteisön toimivuus - oppiva organisaatio Osallistuminen - yhteiskehittelymenetelmä - kaikki asianosaiset mukana - tehdään yhdessä - verkottautuminen Prosessinomaisuus - aloitetaan nykytilanteesta - jatkuva kehittäminen - toimintaa johdetaan - prosessiarviointi

20 Mitkä tekijät vaikuttavat kehittämishankkeen toteutukseen ja onnistumiseen? Kehittämisprosessia edistävät ja estävät tekijät 1. Organisaatioon liittyvät tekijät - organisaation erityispiirteet ja lähtökohtatilanne, kuten kulttuuri, historia, toimintasuunnitelmat ja strategiat, resurssit, koko - perustehtävän luonne ja työn organisointi - organisaation henkilöstö - työpaikan kehittämiskulttuuri ja kehittämiseen osoitetut resurssit - organisaation toiminnan ja rakenteiden muutokset 2. Kehittämishankkeeseen osallistuminen ja hankkeen toteutus - hankkeen tavoitteisiin sitoutuminen - eri toimijaosapuolten intressit - koko hankkeen toteutus ja organisointi 3. Kehittämismenetelmän piirteet ja prosessin sujuminen - kehittämisprosessin tavoitteiden hyväksyttävyys - prosessin toimintatapa ja sujuvuus: työnjako, ohjeistus, aikataulutus - kehittämisen työtavat ja työtapojen piirteet - kehittämisprosessin tuloksellisuus - asiantuntijoiden toiminta ja osaaminen Kehittämisprosessia ja uusien käytäntöjen juurtumista edistävät ja estävät tekijät 5. Ulkoinen ympäristö ja kulttuuri - esim. kansallinen kulttuuri ja toimintatavat, eri toimialojen ja ammattikulttuurien piirteet ja käytännöt - ulkoisen toimintaympäristön muutokset 4. Valittujen kehittämiskohteiden ja tavoitteiden piirteet - valittujen kohteiden tai tavoitteiden kannatettavuus, saavutettavuus ja konkretisoitavuus käytännön toimenpiteiksi

21 TEDI-hankkeen tuloksellisuus työpaikoilla: 1) Kehittämissuunnitelmien toteutuminen ja sovittujen toimenpiteiden suorittaminen - kaikilla työpaikoilla sovitut toimenpiteet pääsääntöisesti tehty - suurin osa kehittämistavoitteista ovat jatkuvan kehittämisen kohteita 2) Muutokset seurattavissa tunnusluvuissa - yhdellä työpaikalla sekä sairauslomat että vaihtuvuus selvästi vähentyneet - ilmapiirikyselyjen tuloksissa pääasiassa myönteistä kehitystä (vertailu ei onnistunut kaikkien osalta) 3) Muutokset toimintatavoissa a) Yhteiskehittämisen vakiintuminen työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisen toimintatavaksi - kaikilla työpaikoilla koettu osallistava, voimavara- ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa hyväksi ja kaikki tuovat esiin pyrkivänsä toteuttamaan tällaista toimintatapaa käytännössä b) Kriteeristön omatoiminen käyttö hankkeen jälkeen - yhdellä työpaikalla kriteeristö kehittämissuunnitelmineen otettu osaksi henkilöstöstrategiaa ja sisällytetty henkilöstöhallinnon seurantajärjestelmiin, muilla työpaikoilla kriteeristöä ei ole omatoimisesti käytetty hankkeen jälkeen 21

22 Onnistumisen eväitä vaikuttavalle terveyden edistämiselle työpaikalla Johdon tuki ja sitoutuminen Koko työyhteisön sitoutuminen Vakiintuminen osaksi työpaikan arvoja, johtamistapoja, strategiaa ja arkista työntekoa Tehokas tiedottaminen ja motivointi Toiminnan tulee perustua työpaikan/yksilöiden tarpeisiin: tarveselvitys toiminnan pohjaksi (ongelmat/kehittämiskohteet esiin, toiminta ratkaisemaan löydettyjä ongelmia parhailla ja vaikuttavimmilla keinoilla ja hyvillä käytännöillä)

23 Onnistumisen eväitä vaikuttavalle terveyden edistämiselle työpaikalla Toiminta on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä Toiminta huomioi työn ja työyhteisön ominaispiirteet Toiminta on monipuolista ja vaihtoehtoja tarjoava Toiminta on ajoitettu oikein Ohjaus ja neuvonta on asiantuntevaa Lähestyminen usealla keinolla yhtä aikaa Toiminta tehostuu verkottumalla: muut yritykset, työterveyshuolto, muut palvelujen tarjoajat TERVEYDEN EDISTÄMINEN TYÖPAIKALLA ON JATKUVA PROSESSI TERVEYDEN EDISTÄMINEN TYÖPAIKALLA KUULUU KAIKILLE

24 KIITOS! KIITOS!

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Sisältö TALOUSARVIO 2009...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...2 2. TULOKSET...3 2.1 Vaikuttavuustavoitteet...3 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille

Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille Tietoa työstä Pia Siekkinen Hanna Jurvansuu Maria Rautio Päivi Husman Pauliina Toivio Jaana Laitinen Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Tietoa työstä Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen Maria Rautio Päivi Husman Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen, Maria Rautio ja Päivi Husman

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI. Kuntoutussäätiö

Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI. Kuntoutussäätiö Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI Kuntoutussäätiö TAKAKANNESSA OLEVAN MUISTIKORTIN SISÄLTÖ Oppaat ja raportit sekä niihin liittyvät esitteet ja palvelut Esimies työhyvinvointia

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

raportteja 77 Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen HELSINKI 2012

raportteja 77 Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen HELSINKI 2012 raportteja 77 HELSINKI 2012 Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen Työelämän kehittämisohjelman (1996-2010) kehittämisprojektien itsearviointitulokset

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Esitysmateriaalit. Varhaisen välittämisen mallit eläviksi. Hyvää huomenta Hyvää huomista

Esitysmateriaalit. Varhaisen välittämisen mallit eläviksi. Hyvää huomenta Hyvää huomista Esitysmateriaalit Varhaisen välittämisen mallit eläviksi Hyvää huomenta Hyvää huomista 7.2.2014 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 Oikeushallinnon henkilöstöstrategia vuosille 2004-2007 2 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA - Tukea henkilöstöasioiden kehittämiseksi oikeuspolitiikan strategian

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Marja Heikkilä, Pauliina Juntunen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja kehittämistyöstä Kuntoutussäätiö PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja

Lisätiedot

Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot

Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot Guy Ahonen (Toim.) Työssä jaksamisen ohjelma Helsinki 2002 SISÄLLYS

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työpaikat terveyserojen. osallistamalla oikeita ratkaisuja. Pia Sirola Susanna Puustinen Hanna Jurvansuu Simo Virtanen Päivi Husman

Tietoa työstä. Työpaikat terveyserojen. osallistamalla oikeita ratkaisuja. Pia Sirola Susanna Puustinen Hanna Jurvansuu Simo Virtanen Päivi Husman Työpaikat terveyserojen kaventajina - osallistamalla oikeita ratkaisuja Tietoa työstä Pia Sirola Susanna Puustinen Hanna Jurvansuu Simo Virtanen Päivi Husman OSALLISTAMALLA OIKEITA RATKAISUJA Pia Sirola,

Lisätiedot

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Simo Forss Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma MHS 6/2014 As nro 84 Henkilöstösuunnitelma Uudenmaan liitto 2014 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. SISÄLTÖ 3 Johdanto 4 Työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työkyvyn määritelmät 5 Työhyvinvointitalo

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot