TYÖHYVINVOINTI JA JOHTAMINEN. ohjelmajohtaja, KT, Kirsi Heikkilä-Tammi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖHYVINVOINTI JA JOHTAMINEN. ohjelmajohtaja, KT, Kirsi Heikkilä-Tammi"

Transkriptio

1 TYÖHYVINVOINTI JA JOHTAMINEN LASTENSUOJELUPÄIVÄT ohjelmajohtaja, KT, Kirsi Heikkilä-Tammi 1

2 TYÖHYVINVOINNIN TUTKIMUSRYHMÄ TAVOITTEENA tehdä tunnetuksi työhyvinvoinnin laaja-alaista ymmärtämistä sekä työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden yhteyttä -tutkimuksella ja kehittämisellä -koulutus- ja valmennusohjelmilla -osallistumalla julkiseen keskusteluun mm. joka vuosi toteutettavalla valtakunnallisella Työnilonjulistus tapahtumalla -oppailla ja kirjasilla 2

3 TYÖHYVINVOINNIN TEKIJÄT Johtamisella yhteys työhyvinvointiin (Kuoppala, Lamminpää, Liira & Vainio 2008) 3

4 MILLAISEN IHMISKÄSITYKSEN MUKAAN TOIMIMME? Näkemys A Työ on vastenmielistä useimmille ihmisille Useimmat haluavat tulla johdetuiksi eivätkä halua ottaa vastuuta Useimmilla on vähäinen kyky organisaation ongelmien ratkaisemiseen Motivaatio johtuu toimeentulotekijöistä Useimpia täytyy valvoa tarkasti organisaation päämäärien saavuttamiseksi Näkemys B Työ on ihmisille yhtä luonnollista kuin leikki, mikäli olosuhteet ovat suotuisat. Ihmisten oma valvonta on usein välttämätöntä organisaation päämäärien saavuttamiseksi. Ongelmien ratkaisukykyä on laajoilla piireillä koko väestöä. Ihmisten motivaatio on riippuvainen minän ja sosiaalisten tarpeiden yhtä hyvin kuin toimeentulotarpeidenkin tyydyttämisessä. Luovaa kykyä ei käytetä organisaatiossa tarpeeksi. (McGregor D Teoria X) 4

5 MERKITTÄVIMMÄT JOHTAMISHAASTEET 2000 LUVULLA (HAMEL 2007) - Strategisen uudistumisen merkittävä kiihdyttäminen on tarpeen - Innovaatioiden on oltava kaikkien työntekijöiden päivittäistä toimenkuvaa - Työilmapiirejä on kaikkialla uudistettava sellaiseksi, että työntekijät voivat antaa parastaan 5

6 UUSIA JOHTAJUUSKÄSITYKSIÄ Transformationaalinen johtajuus Tiedollinen johtajuus Aito johtajuus (authentic leadership) Tunneälykäs johtajuus Vuorovaikutteinen johtajuus Jaettu johtajuus Valmentava johtajuus Palveleva johtajuus (servant leadership) Positiivisuuden johtaminen (positive leadership) 6

7 JOHTAMISEN MUUTOS - valvovasta itseohjautuvaan, tiimimäiseen toimintatapaan - liikenneympyräkin tarvitsee pelisäännöt - jokaiselta odotetaan oma-aloitteisuutta, työyhteisötaitoja 7

8 MILLAISTA JOHTAMISTA ERI IKÄISET KAIPAAVAT Toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa 8 Nuutinen, Sanna, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Manka, Marja-Liisa & Bordi, Laura. 2013

9 TYÖVOIMAN JAKAUTUMINEN ERI SUKUPOLVIIN SUOMESSA VUOSINA 2010 JA 2030 Sukupolvi Luonteenomaisia piirteitä Sodan jälkeinen suuri sukupolvi ( ) (meillä ) X-sukupovi ( ) (meillä ) 40% 10% Edistys- ja koulutususko, kasvuhakuisuus, suhteellisen vakaat työurat, televisiosukupolvi 30% 20% Edistys- ja koulutususkon rapautuminen, katkonaisemmat työurat, ensimmäinen tietokone- ja internet-sukupovi Y-sukupovi ( ) (meillä ) 30% 50% Vapaudenhalu, yksilöllisyys, mielihyvän etsintä, kärsimättömyys, vaativuus, arvoherkkyys, yhteistyökykyisyys, innovatiivisuus, vuorovaikutteisen internetin sukupovi Z-sukupovi ( % YHTEENSÄ 100% 100% (ks. Alasoini, Järvensivu & Mäkitalo 2012) 9

10 ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 1) ikääntyvien työssä pysymisen tukeminen Ikään liitetyt työkyvyn ongelmat johtuvat siitä, että työelämä ei ole kehittynyt sopivammaksi vanhemmille työntekijöille 2) nuorten työelämään kiinnittymisen vahvistaminen Kyseessä on työelämään siirtymistä tukevat johtamiskäytännöt Nuorten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on lisääntynyt etenkin alle 25-vuotiailla (Eläketurvakeskus 2010) Eläköitymisen aiheuttamat työpanosmenetykset ovat alle 35-vuotiaiden keskuudessa lähes yhtä suuria kuin yli 54-vuotiailla (Ahonen, Hussi & Pirinen 2010) 3) keski-ikäisten työhyvinvoinnin ja työuran tukemista heikot työolot on yhteydessä ennenaikaisiin eläkeaikomuksiin jo keski-iästä lähtien (von Bonsdorff 2009) 10

11 TUTKIMUSAINEISTOT Organisaatiot: Lapin sairaanhoitopiiri (Lapin keskussairaala), 4 osastoa Rauhaniemen sairaala (vanhusten laitoshoito), 5 osastoa Newliner Oy (putkialan yritys), 4 aluetta Kysely: Vastaajia yhteensä 343, vastausprosentti 60 % Haastattelut (yksilö): haastatteluja yhteensä 55 Ryhmäkeskustelut 7 kpl 11

12 NYKYISESSÄ TYÖPAIKASSA KANNUSTAMAAN JATKAVAT TEKIJÄT (N=343) 12

13 AVOIN KYSYMYS: MILLAISTA ON HYVÄ JOHTAMINEN? Kerro, millaista on mielestäsi hyvä johtaminen? (n=208) Luokan sisältö n % Oikeudenmukainen, tasapuolinen, reilu kohtelu 108kpl 52% Työntekijän kuunteleminen, huomioiminen ja mukaan ot-taminen mm. päätöksenteossa 97 47% Vastuunkantaminen, asioiden hoitaminen ja ratkaiseminen 84 40% Avoin rehellinen keskustelu ja hyvä tiedonkulku 61 29% Palautteen antaminen, kannustaminen ja palkitseminen 45 22% Työntekijän kunnioittaminen, arvostaminen ja luottaminen 44 21% Jämptiys, jämäkkyys, itsenäisyys ja auktoriteetti 34 16% Työntekijän puolien pitäminen 17 8% 13

14 SOSIAALISEN PÄÄOMAN MITTARI Työyhteisö Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa Työyhteisön jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita Työyhteisön jäsenet ottavat työssään huomioon muiden esittämät parannusehdotukset päästäkseen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen Asenteemme on 'toimimme yhdessä' Jokainen tuntee olevansa ymmärretty ja hyväksytty Johtaminen Esimieheeni voi luottaa Esimieheni kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti Esimies kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia (Oksanen 2009) 14

15 JOHTAMISKÄYTÄNTÖJEN YHTEYS LOPETTAMISAIKEISIIN TYÖSSÄ Esimies-alais-suhteen vuoro-vaikutuksen laatu alle 30- vuotiaat (n=69) vuotiaat (n=64 67) vuotiaat (n=93 95) yli 50- vuotiaat (n= ) -,334** -,204 -,286** -,195* Työn organisointi -,467*** ,235* -,172 Valtauttava johtamistapa -,361** -,020,-209* -,214* Sosiaalinen pääoma -,278* -,192 -,430*** -,315*** Esimiestuki -,270* -,073 -,218* -,258** 15

16 JOHTAMISKÄYTÄNTÖJEN YHTEYS ELÄKEAIKOMUKSIIN Johtamiskäytännöt vuotiaat (n=95) yli 50- vuotiaat (n=106) Esimies-alaissuhteen vuorovaikutuksen laatu -, 323** -, 102 Työn organisointi -, 133 -, 308** Valtauttava johtamistapa -, 317** -, 184 Sosiaalinen pääoma -, 498*** -, 083 Esimiestuki -, 229* -,168 * korrelaatio on merkitsevä tasolla 0.05 ** korrelaatio on merkitsevä tasolla 0.01 *** korrelaatio on merkitsevä tasolla

17 JOHTAMISEN KESKEISET ELEMENTIT - YHTEENVETOA TULOKSISTA - Johtamisen oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus - Työyhteisön toimivuus ja ilmapiiri - Esimiehen läsnäolo ja arvostava esimiestyö (vanhemmat), tuki ja ohjaus (nuoret) -> työn merkityksellisyys - Vaikutusmahdollisuudet ja työn kehittäminen (keski-ikäiset) - Joustavuus työajoissa (erit. nuorimmat ja vanhimmat) - Tarkoituksenmukainen työn organisointi (erit. nuoret ja vanhimmat) - Sosiaalinen pääoma, yhteisöllisyys (erit. vanhimmat) -> Työntekijöillä ei ole suuria unelmia työelämän suhteen. Perusasioiden kuntoon saattamisessa on tekemistä. (Nuutinen, Heikkilä-Tammi, Manka & Bordi Vuorovaikutteinen johtajuus työssä jatkamisen keinona Toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa) 17

18 POSITIIVINEN JOHTAJUUS 18

19 MIKSI NEGATIIVISUUS VETÄÄ JOHTAMISESSA PUOLEENSA? (YOUSSEF-MORGAN & LUTHANS 2013) Intensiivisyys: Negatiivisille asioille annetaan enemmän huomiota. Ne koetaan uhkaavina. (posit-negat ratiot: Losada 3:1, Fredrickson 3:1 - > kukoistavat työpaikat) Sopeutuminen: Negatiiviset tapahtumat kertovat sopeutumattomuudesta -> laukaisevat tarpeen muutokseen (alaspäin menevä spiraali) Yksittäisyys (singularity): Yksi negatiivinen tapahtuma voi aiheuttaa systeemin toimimattomuuden. Vain yksi positiivinen tapahtuma ei puolestaan voi taata systeemin toimivuutta. => optimaaliseen toimintaan tarvitaan sekä positiivisuutta että negatiivisuutta! 19

20 NELJÄ STRATEGIAA, JOTKA MAHDOLLISTAVAT POSITIIVISESTI POIKKEAVAA KÄYTTÄYTYMISTÄ (SOVELTAEN CAMERON 2012) - myötätunto - anteeksianto - kiitollisuus ilmapiiri - energisoivat verkostot - vahvuuksien hyödyntäminen merkitys - vaikuta hyvinvointiin - yhdistä arvoihin - rakenna yhteisöä - mahdollisuus tehokkuuteen positiivinen johtaminen ihmissuhteet vuorovaikutus - positiivinen palaute - tukeva vuorovaikutus 20

21 MITEN NÄKYY? MITEN MITATTU? -kunnioittaminen -tuki -välittäminen -merkityksellisyys -inspiraatio -anteeksianto (Cameron, Mora, Leutscher & Calarco 2011) 21

22 Työntekijä ja asiakaskokemusten väliset yhteydet yritysten välisessä palveluliiketoiminnassa - Kohti positiivisesti poikkeavia tuloksia Positiivinen ilmapiiri on kannattavan palveluliiketoiminnan avain. M. Fischer 2012, 22

23 AINEISTO JA TULOKSET - Mukana maailmanlaajuisen energia- ja laivayhtiön 38 maan huoltoyksikköä, 2403 työntekijää ja 2357 asiakasta. - Asiakasvastuupäälliköiden kokemukset työilmapiiristä vaikuttivat asiakkaiden kokemuksiin palvelun laadusta asiakaspalvelu puhelimen välityksellä M. Fischer 2012, 23

24 POSITIIVISESTI POIKKEAVA KÄYTTÄYTYMINEN -synnyttää luottamusta itseen ja toisiin -lisää ykseyden, yhteisöllisyyden tunnetta -edistää luovuutta ja auttaa isomman kuvan näkemistä -jokainen toimija (esimies, alainen, kollega ja asiakas) voi vaikuttaa valitsemalla positiivisen käyttäytymisen neutraalin tai negatiivisen sijasta. -johdon positiivinen käyttäytyminen toimii roolimallina koko henkilöstölle; innostus, energia ja myötäeläminen tarttuvat. -toiminta perustuu sekä palveluorganisaation sisäiseen positiiviseen ilmapiiriin ja myös asiakas-toimittaja yhteistyön positiiviseen ilmapiiriin. M. Fischer 2012, 24

25 YHTEENVETOA JOHTAMISESTA - Reilu työn organisointi - Esimerkillisyys ja luotettavuus - Psykologinen ja emotionaalinen tuki ja tunneälykkyys - Työntekijöistä huolehtiminen - Valtuuttaminen ja innostaminen tavoitteiden saavuttamiseen, luovaan ajatteluun ja omien ajattelutapojen kyseenalaistamiseen - Merkityksen johtaminen - Optimismin johtaminen menneisyyden armollinen tulkinta ei syyllistämistä nykyisyyden hyväksyminen tulevaisuuden mahdollisuuksien hakeminen 25

26 MITEN KEHITTÄÄ TYÖHYVINVOINTIA TYÖPAIKALLA? 26

27 RISKIPYRAMIDI Työkyvyttömyys, tuottavuuden aleneminen Työyhteisöongelmat, sairauspoissaolot, työpanoksen heikkeneminen Organisaatio, johtaminen, työyhteisö, työ Korjaavat toimenpiteet, kuntoutus Varhainen puheeksiottaminen, huolenpitokeskustelut, sovittelu, työhön paluun tukeminen Työyhteisön toimivuudesta ja työntekijöiden voimavaroista huolehtiminen Organisaatio Työyhteisö Yksilö Marja-Liisa Manka, Valtiokonttorin varhaisenvälittämisen mallia mukaillen 27

28 TYÖHYVINVOINTIA ON SYYTÄ JOHTAA (Manka, Heikkilä-Tammi & Vauhkonen 2012) 28

29 Kuva: Kirsi Heikkilä-Tammi Kiitokset ja hyvää syksyn jatkoa! Työntekijöiltä vaaditaan itsensä johtamisen taitoja, jotta tasapaino oman itsen, henkilökohtaisen elämän ja työelämän välillä olisi mahdollista. Kokonaiskunto koostuu ammatillisista päämääristä ja osaamisesta, fyysisestä kunnosta ja levosta, psyykkisestä kunnosta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä arvojen ja elämän mielekkyyden kokemuksista (Sydänmaalakka, 2004). 29

30 LISÄTIETOJA Nuutinen, S., Heikkilä-Tammi, K., Manka, M.-L., Bordi, L Vuorovaikutteinen johtajuus työssä jatkamisen keinona Toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa. Tampereen yliopisto. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos. Nuutinen, S., Heikkilä-Tammi, K., Manka, M.-L., Bordi, L Toimivat johtamiskäytännöt eri sukupolviin kuuluvilla työntekijöillä toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa. Työelämän tutkimuspäivät 2012, Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 4/ Heikkilä-Tammi, K., Nuutinen, S., Manka, M.-L., Bordi, L. & Manka, M Building Relational Leadership Practices - an Action Study of Leading the Members of Various Age Groups in Three Organizations. Wellbeing at Work Conference, Manchester, England, May Poster. Heikkilä-Tammi, K., Nuutinen, S., Manka, M.-L., Manka, M. & Bordi, L Leadership and the Generations Work- Related Well-Being. Paper presented in NES, 43rd Annual Conference of the Nordic Ergonomics Society, Oulu, Finland, September Further information and book orders: 30

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

Pitääkö eri-ikäisiä johtaa eri tavoin?

Pitääkö eri-ikäisiä johtaa eri tavoin? Pitääkö eri-ikäisiä johtaa eri tavoin? miksi huomio johtamiseen? sukupolven käsite hyvä johtajuus Johtamiskorkeakoulu 1 Millä menestymme huomenna? aineettomat tuotannontekijät (Human Capital, Intellectual

Lisätiedot

Yhteisöllisyydellä menestykseen

Yhteisöllisyydellä menestykseen Yhteisöllisyydellä menestykseen opas työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja-Liisa Manka ja Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Työyhteisötaidot osa työhyvinvointia Työn merkitys ihmiselle iloa ja imua

Työyhteisötaidot osa työhyvinvointia Työn merkitys ihmiselle iloa ja imua Työyhteisötaidot osa työhyvinvointia Työn merkitys ihmiselle iloa ja imua Iloa työhön? Suomen budjetti 2012 52,2 miljardia Ennenaikaisen eläköitymisen hinta 24 miljardia Miksi katse työniloon? työn mielekkyys

Lisätiedot

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Työnilo pää(n)asia Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset Työnilon reseptiikkaa Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Iloa työhön? Ennen suomalaiset pitivät työtä mahdollisuutena. Nyt on levinnyt käsitys,

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Mitä yhteisöllisyys merkitsee työssä jatkajalle ja miten sitä voi kehittää?

Mitä yhteisöllisyys merkitsee työssä jatkajalle ja miten sitä voi kehittää? Mitä yhteisöllisyys merkitsee työssä jatkajalle ja miten sitä voi kehittää? Marja-Liisa Manka, professori 1 Inhimillinen pääoma tulevaisuuden arvonluoja Sosiaalinen pääoma = yhteisön kunto: johtaminen,

Lisätiedot

ALAISTAIDOISTA TYÖYHTEISÖTAITOIHIN MITÄ VOIMME TEHDÄ YHTEISEN TYÖHYVINVOINNIN HYVÄKSI

ALAISTAIDOISTA TYÖYHTEISÖTAITOIHIN MITÄ VOIMME TEHDÄ YHTEISEN TYÖHYVINVOINNIN HYVÄKSI ALAISTAIDOISTA TYÖYHTEISÖTAITOIHIN MITÄ VOIMME TEHDÄ YHTEISEN TYÖHYVINVOINNIN HYVÄKSI Anna Koski Tampereen yliopisto Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Anestesiakurssi, Naantalin kylpy 19.3.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sosiaalinen ja psykologinen pääoma työntekijän ja työyhteisön voimavaroina

Sosiaalinen ja psykologinen pääoma työntekijän ja työyhteisön voimavaroina Sosiaalinen ja psykologinen pääoma työntekijän ja työyhteisön voimavaroina KTM Kehittämisasiantuntija Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopisto, Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä Psykologia

Lisätiedot

Työnilo pää(n)asia. Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1

Työnilo pää(n)asia. Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Työnilo pää(n)asia Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Kuka oli vihollinen: 14 -vuotias jengiläinen, joka ampui poikani, vai yhteiskunta? Miten voin antaa anteeksi? Siihen tarvitaan empatiaa,

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

Työnilo pää(n)asia. - Myönteisyys voimavarana - Mitä työhyvinvointi on? - Reseptiikkaa. Dosentti Marja-Liisa Manka

Työnilo pää(n)asia. - Myönteisyys voimavarana - Mitä työhyvinvointi on? - Reseptiikkaa. Dosentti Marja-Liisa Manka Työnilo pää(n)asia - Myönteisyys voimavarana - Mitä työhyvinvointi on? - Reseptiikkaa Inhimillinen pääoma indeksi 2015 terveys ja hyvinvointi, lapsuudesta aikuisuuteen koulutus työvoima ja työllisyys toimintaympäristö

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA

TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA Työaikasuunnittelun mahdollisuudet ja vaikutukset päivätyössä LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali-

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Vanha-aho Jenni Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Network hankkeella tukea muutoksien johtamiseen. Sirpa Kreander

Network hankkeella tukea muutoksien johtamiseen. Sirpa Kreander Network hankkeella tukea muutoksien johtamiseen Sirpa Kreander Opinnäytetyö Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma 28.5.2014 Tekijä Sirpa Kreander

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2020

Henkilöstöohjelma 2015-2020 Henkilöstöohjelma 2015-2020 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo Arvot, visio ja strategiset tavoitteet 2 Henkilöstöohjelma 3 Houkutteleva työnantaja 4 Osaava henkilöstö 5 Hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä HYVINVOIVANA TYÖYHTEISÖSSÄ Näin syntyy mielekäs työyhteisö Voitko hyvin terveydenhoitaja? Elisa Valtanen ja Nina Olin 5.2.2015 Elisa Valtanen ja Nina Olin 1 Näin syntyy mielekäs työyhteisö

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin

Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin Jauhiainen, Annamiina Räihä, Merja Väisänen, Satu 2009 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila

Lisätiedot

ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ

ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ Johannes Airaksinen ja Satu Rytkönen ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ Opinnäytetyö Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 15.5.2009 Tekijä(t) Johannes

Lisätiedot