Rajat ylittävä terveydenhuolto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rajat ylittävä terveydenhuolto"

Transkriptio

1 Rajat ylittävä terveydenhuolto

2 Rajat ylittävällä terveydenhuollolla tarkoitetaan tilannetta, jossa i. potilas siirtyy valtiosta toiseen ii. potilaasta otettu esim. laboratorionäyte tai röntgenkuva siirtyy valtiosta toiseen Länsi-Pohjan shp OYS Lapin shp Kuka saa hoitoa? Mitä hoitoa annetaan? Mitä hoito maksaa? Suomessa asuvat ja ulkomailla hoitoa saavat & Ulkomailla asuvat ja ulkomailla hoitoa saavat, mutta Suomi vastaa sairaanhoidon kustannuksista Genimap Keski-Pohjanmaan shp KYS Pohjois-Savon shp Etelä-Pohjanmaan shp Pohjois-Karjalan shp Vaasan shp TAYS Satakunnan shp TYKS Pirkanmaan shp Keski-Suomen shp Kanta-Hämeen shp Varsinais-Suomen shp Pohjois-Pohjanmaan shp Etelä-Savon shp Päijät-Hämeen shp Helsingin ja Uudenmaan shp HYKS Kainuun shp Itä-Savon shp Etelä-Karjalan shp Kymenlaakson shp Kuka maksaa? Ulkomailta tulevat Suomessa hoitoa saavat 2

3 Säädöstausta Kansallinen lainsäädäntö Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta (voimaan ) Terveydenhuoltolaki Sairausvakuutuslaki EU-lainsäädäntö EU-asetus 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta Potilasdirektiivi 2011/24/EU Maahanmuuttodirektiivit Kansainväliset sairaanhoito- ja sosiaaliturvasopimukset Sairaanhoitosopimus Australian kanssa Sosiaaliturvasopimusjärjestely Quebecin kanssa Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus 3

4 Tilapäinen oleskelu & oikeus hoitoon 4

5 Ulkomailla asuva sairastuu Suomessa tilapäisen oleskelun aikana EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä vakuutetulla on oikeus saada Suomessa tilapäisen oleskelun aikana lääketieteellisistä syistä välttämätöntä sairaanhoitoa Oikeus osoitetaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla = EHIC-kortti Pohjoismaassa ja Isossa-Britanniassa asuva osoittaa oikeutensa passilla tai virallisella henkilöllisyystodistuksella Suomessa julkisessa terveydenhuollossa työskentelevä terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi henkilön hoidontarpeen ja hoitotoimenpiteet Potilas maksaa hoidosta kuntalaisen asiakasmaksun ja hoitokustannuksista maksetaan valtion korvaus Esimerkiksi: turisti, Suomessa lukukauden opiskeleva EUkansalainen Tilaa ilmainen EHIC-kortti Kelasta! 5

6 Lääketieteellisesti välttämätön hoito Lääketieteellisesti välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan sellaista välttämätöntä hoitoa, jota ei voi siirtää annettavaksi suunnitellun paluumatkan jälkeen Hoitoetuuden myöntämisessä huomioidaan oleskelun ennakoitu kesto hoitoetuuden luonne Henkilö tulee hoitaa vähintään matkustuskuntoon Suomessa oikeus on aina vähintään sama kuin terveydenhuoltolain 50 :n mukainen kiireellinen hoito, mutta oikeus voi olla myös tätä laajempi 6

7 Asuminen & oikeus hoitoon 7

8 Asuminen EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä Henkilöllä on oikeus saada sairaanhoitoa asuinvaltiossa samoin edellytyksin kuin maassa vakituisesti asuvat henkilöt samat menettelytavat samat asiakasmaksut edellyttää rekisteröintiä asuinvaltion sairausvakuutuslaitoksessa Henkilöllä on oikeus saada sairaanhoitoa myös valtiossa, joka EUlainsäädännön perusteella vastaa henkilön sairaanhoitokustannuksista hoito-oikeuden laajuus voi olla rajattu vain lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon Sairaanhoitokustannuksista vastuussa oleva valtio vastaa henkilölle annetun sairaanhoidon kustannuksista 8

9 Henkilö asuu toisessa EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä, mutta Suomi vastaa sairaanhoitokustannuksista Jos henkilö asuu EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä, mutta on Suomessa sairausvakuutettu ja Suomi vastaa henkilön sairaanhoitokustannuksista Henkilöllä on oikeus hoitoon asuinvaltiossa Henkilöllä on oikeus kaikkeen hoitoon julkisessa terveydenhuollossa Henkilöllä on oikeus sairaanhoitokorvauksiin Kelasta Henkilöllä voi olla kotikunta tai voi olla ilman kotikuntaa Henkilöllä on Kela-kortti Potilas maksaa hoidosta kuntalaisen asiakasmaksun ja hoitokustannuksista maksetaan valtion korvaus Esimerkiksi: suomalaisdiplomaatit, ulkomailla asuvat ja Suomessa työskentelevät rajatyöntekijät, ulkomailla asuvat Suomesta lähetetyt työntekijät, ulkomailla opiskelevat suomalaisopiskelijat Kela antaa Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa 9

10 Asuminen Suomessa, muu valtio vastaa sairaanhoitokustannuksista Jos henkilö asuu Suomessa, mutta on muualla sairausvakuutettu ja muu valtio vastaa henkilön sairaanhoitokustannuksista Henkilöllä on oikeus kaikkeen hoitoon julkisessa terveydenhuollossa Henkilöllä on oikeus sairaanhoitokorvauksiin Kelasta ( Kela-korvaus ) Henkilöllä on kotikunta tai ei ole kotikuntaa Suomessa Henkilöllä ei ole Kela-korttia Potilas maksaa hoidosta kuntalaisen asiakasmaksun ja hoitokustannuksista maksetaan valtion korvaus Esimerkiksi: Suomessa asuvat toisessa EU-valtiossa sairausvakuutetut merimiehet ja rajatyöntekijät Kela antaa Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa 10

11 Hoitoon hakeutuminen ulkomaille 11

12 Hoitoon hakeutuminen EU-alueella Pääsääntö Vapaa oikeus hakeutua hoitoon mihin tahansa EU-alueella Potilas maksaa ensin itse kaikki hoidosta aiheutuneet kustannukset hoidosta peritään sama kustannus kuin kotimaisten potilaiden hoidosta potilasasiakirjojen kääntäminen tulkkauskustannukset muut mahdolliset kustannukset Oikeus samansuuruiseen korvaukseen hoitokustannuksista kuin vastaavasta hoidosta olisi henkilön kotimaassa maksettu. Poikkeus Hoitoon hakeutumiseen voidaan käyttää ennakkolupaa a) Potilasdirektiivin mukainen ennakkolupa on henkilölle vahvistus, että hän tulee jälkikäteen saamaan kotivaltiostaan korvauksia Ei oteta käyttöön Suomessa Toisen valtion myöntämä direktiivin ennakkolupa ei ole merkityksellinen julkiselle terveydenhuollolle b) EU-asetuksen 883/2004 ennakkolupa (Lupa saada asianmukaista hoitoa asuinjäsenvaltion ulkopuolella) on luonteeltaan maksusitoumus Käytössä Suomessa jatkossakin Toisen valtion myöntämä EU-asetuksen ennakkolupa on merkityksellinen julkiselle terveydenhuollolle 12

13 Hakeutuminen hoitoon toisesta EU-valtiosta Suomeen Muualta tulevilla potilailla on oikeus hakeutua Suomeen hoitoon sekä julkiseen että yksityiseen terveydenhuoltoon Potilas maksaa hoidon todelliset kustannukset itse Lääkäri/hammaslääkäri päättää hoidosta yhteisymmärryksessä potilaan kanssa Potilas ei voi edellyttää suomalaiselta terveydenhuollolta tiettyä hoitoa/hoitotoimenpidettä tai hoidon järjestämistä välittömästi Hoito järjestetään kansallisen lainsäädännön ja hoitokäytäntöjen mukaisesti Hoidon kuuluttava suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan Potilaan hoidontarpeen vastattava suomalaista hoitokäytäntöä Muualta tulevia ei saa syrjiä, toisaalta heillä ei myöskään parempaa oikeutta hoitoon kuin kuntalaisilla (ei ohituskaistaa, vaan ruuhkatilanteessa samat hoitojonot) 13

14 Hakeutuminen hoitoon toisesta EU-valtiosta Suomeen Muualta tulevien potilaiden vastaanottoa voidaan rajoittaa vain poikkeustilanteessa, jos rajoittaminen on välttämätöntä kunnan asukkaiden palvelujen turvaamiseksi = hoitotakuulainsäädännön mukaiset hoidon järjestämisen määräajat ovat ylittyneet Rajoituksesta päättää kunta tai kuntayhtymä Rajoitus voi olla voimassa enintään 12 kk kerrallaan Rajoituksen käytöstä on ilmoitettava Valviralle, AVIlle ja rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteelle Rajoitusta EI voi käyttää, jos potilaalla on kiireellinen hoidontarve (THL 50 ) potilaalla on oikeus käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja EU-asetuksen 883/2004 tai sosiaaliturvasopimuksen perusteella 14

15 Hakeutuminen hoitoon toisesta EU-valtiosta Suomeen Julkiselle terveydenhuollolle on merkitystä sillä, jos henkilöllä on EU-asetuksen 883/2004 mukainen ennakkolupa Lomake E 112 Lomake S2 Henkilö maksaa itse vain kuntalaisen asiakasmaksun Hoitokustannukset laskutetaan Kelalta Kela edelleen laskuttaa kustannukset ennakkoluvan myöntäneeltä valtiolta Ennakkoluvasta huomioitava voimassaoloaika, hoitopaikka ja sairaus/toimenpide, johon se on myönnetty Onko kyse avoimesta ennakkoluvasta? Sisältääkö ennakkolupa rajoitteita? (Esim. enimmäiskustannushinta) 15

16 Hakeutuminen hoitoon Suomesta toiseen valtioon Jos henkilö haluaa saada hoitoa ulkomailla, mutta ei itse halua maksaa hoitokustannuksia, hän voi hakea EU-asetuksen 883/2004 mukaista ennakkolupaa hoitoon hakeutumiselle Henkilö hakee ennakkolupaa Kelasta (lomake SV 129) Jos ennakkolupahakemus on jätetty julkiselle terveydenhuollolle, se pitää toimittaa Kelalle! Kela pyytää päätöstä varten henkilön kotikunnan julkiselta terveydenhuollolta lausunnon luvan myöntämisedellytysten täyttymisestä (Kelan ohje lausunnosta) Kuuluuko ko. hoito suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan? Onko hoito järjestettävissä Suomessa potilaan hoidontarpeen edellyttämässä ajassa? Julkisen terveydenhuollon on annettava lausuntonsa Kelalle 21 vrk:n kuluessa pyynnön vastaanottamisesta Kela antaa lupahakemukseen päätöksen 16

17 Kustannukset & korvaukset 17

18 Ulkomailla aiheutuvat kustannukset Ulkomailla sairastuminen Käytä EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä eurooppalaista sairaanhoitokorttia Maksat saman asiakasmaksun kuin paikalliset potilaat Suomen valtio maksaa hoidon todelliset kustannukset Jos maksat kustannukset itse, hae korvauksia jälkikäteen Kelasta EU- tai Eta-valtio tai Sveitsi a) Korvaus hoitoa antaneen valtion lainsäädännön mukaan b) Korvaus Suomen lainsäädännön mukaan: Maksat asiakasmaksun. Saat korvauksena enintään määrän, jonka vastaavan hoidon kustannus olisi ollut kotikuntasi julkisessa terveydenhuollossa. Suomen valtio maksaa korvauksista aiheutuvat kustannukset Muut valtiot Sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvaus (nk. Kela-korvaus) Sairausvakuutusrahasto maksaa korvauksista aiheutuvat kustannukset 18

19 Ulkomailla aiheutuvat kustannukset Ulkomailla asuminen Rekisteröidy asuinvaltiosi sairausvakuutuslaitoksessa, kun asut toisessa EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä Maksat saman asiakasmaksun kuin paikalliset potilaat Suomen valtio maksaa hoidon todelliset kustannukset Jos maksat kustannukset itse, hae korvauksia jälkikäteen Kelasta Asuinvaltio Sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvaus (nk. Kela-korvaus) Muu EU- tai Eta-valtio tai Sveitsi Kuten ulkomailla sairastumisen tilanteessa Muut valtiot Sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvaus (nk. Kela-korvaus) 19

20 Ulkomailla aiheutuvat kustannukset Hoitoon hakeutuminen Ilman ennakkolupaa, maksa kaikki hoitokustannukset itse. EU- tai Eta-valtio tai Sveitsi Hae jälkikäteen Kelasta korvauksia. Sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvaukset (nk. Kela-korvaus) (lääkärin ja hammaslääkärin palkkiot, tutkimuksen, hoidon, lääkkeiden ja matkojen kustannukset) Sairausvakuutusrahasto vastaa korvausten kustannuksista Muut valtiot Ei korvauksia Ennakkoluvalla, maksa hoidosta itse vain paikallinen asiakasmaksu. Hae jälkikäteen korvauksia Kelasta matkojen, oleskelun ja saattajan kustannuksista. Matkat korvataan aiheutuneiden kustannusten mukaisesti sairausvakuutuslain perusteella Saattajan ja oleskelun kustannukset korvataan sairausvakuutuslain perusteella Hoidon todellisista kustannuksista vastaa kotikunta 20

21 Muita erityissäännöksiä - lääkkeet - matkat - potilasvahingot 21

22 Lääkemääräysten vastavuoroinen tunnustaminen Toisessa EU-valtiossa kirjoitettu lääkeresepti on alkaen hyväksyttävä, jos lääkkeellä on myyntilupa ostovaltiossa tarkoituksena varmistaa hoidon jatkuvuus ja seuranta rajat ylittävään käyttöön tarkoitettu resepti kirjoitetaan vaikuttavalla aineella (biologiset valmisteet kuitenkin kauppanimellä) kauppanimeä voidaan käyttää, jos lääkemääräyksen antaja pitää sitä lääketiet. syistä välttämättömänä (perusteet esitettävä) Vastavuoroista tunnustamista ei sovelleta lääkevalmisteisiin, jotka edellyttävät erityislääkemääräystä (Suomessa huumauslääkemääräys ja ns. säilytettävä lääkemääräys) tämä ei sulje pois kaikkia pkv-lääkkeitä tunnustamisen piiristä Apteekki voi kieltäytyä toimittamasta lääkettä, jos on perusteltua syytä epäillä lääkemääräyksen aitoutta tai lääketieteellistä asianmukaisuutta lääkemääräys on epäselvä tai puutteellinen Potilasdirektiivin säännökset eivät vaikuta kansallisia lääkekorvauksia tai lääkevaihtoa koskeviin säännöksiin Reseptien tunnustaminen on jo käytössä Pohjoismaiden välillä 22

23 Lääkemääräysten vastavuoroinen tunnustaminen - eurooppalainen lääkemääräys Lääkelakiin uusi eurooppalaista lääkemääräystä koskeva 56 a suomalaisia apteekkeja koskevat säännökset toisessa EU-valtiossa annettujen lääkemääräysten hyväksymisestä koskee EU- ja ETA-valtioissa sekä Sveitsissä kirjoitettuja lääkemääräyksiä (huom! Sveitsillä ei kuitenkaan velvollisuutta toistaiseksi hyväksyä suomalaisia lääkemääräyksiä) STM:n asetusta lääkkeen määräämisestä muutetaan tarkemmat säännökset mm. tiedoista, jotka lääkkeen määrääjän tulee eurooppalaiseen lääkemääräykseen sisällyttää Tavoitteena säädösmuutosten voimaantulo Kelalta uusi lomake Eurooppalainen lääkemääräys Saatavilla alkaen Lääkäriportaalista käyttöön FiMnet-tunnuksilla Paperilomakkeita voi tilata: Tulostemalli tietojärjestelmään tilattavissa: Lisätietoja: 23

24 Matkakustannusten korvaaminen rajat ylittävissä tilanteissa Henkilön matkat ulkomailla, Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen Pääsääntö Jos Suomessa asuvalle henkilölle aiheutuu matkakustannuksia toisessa EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä matkasta Suomesta tai asuinvaltiosta toiseen EU- tai Eta-valtioon tai Sveitsiin matkasta toisesta EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä Suomeen tai asuinvaltioon Matkakustannuksiin haetaan korvauksia jälkikäteen Kelasta Matkat korvataan sairausvakuutuksesta kuten lähimpään julkisen terveydenhuollon hoitopaikkaan Jos Suomessa asuvalle henkilölle aiheutuu matkakustannuksia muualla kuin EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä, ei matkakustannuksia korvata Poikkeus Jos Kela on myöntänyt henkilölle EU-asetuksen 883/2004 ennakkoluvan hoitoon ulkomailla tai jos julkinen terveydenhuolto järjestää potilaan hoidon ulkomailla ostopalveluna, korvataan henkilölle aiheutuvat matkakustannukset hoitopaikkaan asti Henkilö maksaa ensin matkakustannukset itse ja hakee jälkikäteen korvauksia Kelasta Matkat korvataan sairausvakuutuksesta 24

25 Potilasvahingot Potilasdirektiivi edellyttää, että kussakin EU-maassa on asianmukaiset valitusmenettelyt ja vastuuvakuutusjärjestelmä sen alueella annettavaa hoitoa varten Potilasvahinkoasioissa noudatetaan aina hoidonantajavaltion lainsäädäntöä suomalainen potilasvakuutusjärjestelmä ei kata ulkomailla annettua hoitoa Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste ohjaa potilaan ottamaan yhteyttä hoidonantajavaltion ao. viranomaisiin Potilaan oikeutta julkisen terveydenhuollon palveluihin Suomessa ei voida rajoittaa sillä perusteella, että hoidontarve johtuu ulkomailla tapahtuneesta potilasvahingosta / hoitovirheestä. 25

26 Hoidosta aiheutuvat kustannukset ja niiden korvaaminen Kaikki hoitoa saavat henkilöt maksavat aina sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja asetuksessa (912/1992) määrätyt maksut Jos säädöksissä on määritelty, että asiakasmaksu on 0 euroa, niin sama pätee myös ulkomaalaiselle potilaalle Kotikunta vastaa potilaan hoitokustannuksista Poikkeus, jos EU-lainsäädännön perusteella toinen maa vastaa henkilön hoitokustannuksista Valtio korvaa julkisen terveydenhuollon ylläpitäjälle hoidosta aiheutuvat kustannukset, kun hoitoa on annettu kotikunnattomalle henkilölle EU-asetuksen 883/2004 perusteella Sosiaaliturvasopimuksen perusteella Muun kansainvälisen sopimuksen perusteella (Suomessa sijaitsevat kansainväliset organisaatiot/järjestöt, joita koskien on tehty isäntämaasopimus) erikoissairaanhoitolain 3 :n 1 momentin tai kansanterveyslain 14 :n 5 momentin perusteella (maahanmuuttodirektiivit) terveydenhuoltolain 50 :n perusteella, jos hoitokustannuksia ei ole saatu perityksi muualta 26

27 Hoidosta aiheutuvat kustannukset ja niiden korvaaminen Henkilö maksaa itse kaikki hoitokustannukset, jos hän on hakeutunut ulkomailta julkiseen terveydenhuoltoon hoitoon ilman EU-asetuksen 883/2004 ennakkolupaa Koskee henkilöä, joka on hakeutunut hoitoon Suomeen potilasdirektiivin perusteella Hoitokustannukset laskutetaan ja hallinnoidaan julkisen terveydenhuollon toimesta Hoitokustannuksena voidaan periä maksu, joka on enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen Julkisen terveydenhuollon ja sopimuskumppanin väliset ostopalvelut hoidetaan sopimuksen mukaan Julkinen terveydenhuolto hoitaa maksujärjestelyt itsenäisesti 27

28 Lopuksi 28

29 Lisätietoja Suomeen perustetaan rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, joka sijoitetaan Kelaan Jokaiseen EU-maahan perustetaan 1-5 yhteyspistettä Yhteyspiste aloittaa toimintansa ja se tarjoaa tietoja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sairaanhoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen Asiakkaita ovat suomalaiset ja ulkomaiset henkilö- ja yhteisöasiakkaat Yhteyspiste tarjoaa tietoja a) Verkkosivuilla b) Sähköisessä verkkoasioinnissa: sähköinen asiointi (www.kela.fi > asiointipalvelu) ja sähköinen viestinvälitys c) Puhelinpalveluna (p käytössä alkaen) Yhteyspisteen toimintaan osallistuvat ja tietoja tuottavat mm. julkinen terveydenhuolto, Kela, THL, Valvira ja Kuntaliitto 29

30 Suomessa julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttämisessä Suomen kansalaisuudella EI ole merkitystä Kotikuntalaisuus EI yksin ratkaise oikeutta julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttöön Kotikuntalaisella on AINA oikeus kaikkien palvelujen käyttöön mutta on olemassa myös paljon muita statuksia /tilanteita, jotka antavat henkilölle vastaavia tai rajattuja oikeuksia 30

31 Ajatuksellinen tarkistuslista KUKA? Onko henkilöllä kotikunta tai onko muusta syystä hoito-oikeus? MITÄ? Mikä on henkilön hoidontarve ja onko hänellä oikeus tähän hoitoon? KUKA MAKSAA MITÄ? Mitä potilas itse maksaa? Mikä taho maksaa hoitokustannukset? Kiireellinen hoito on aina annettava kaikille! 31

32 Kiitos mielenkiinnosta! Kysymyksiä? 3 2

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Käytännön prosesseja rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissat i Kela / Terveysosasto, eysosas o, kv-sairaanhoitotiimi aa o Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Esitelmän pääkohdat

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa EU- tai Eta-maissa

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Direktiivi potilaan oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa (24/2011/EU, potilasdirektiivi ) 28.5.2013 Noora Heinonen Potilasdirektiivin taustaa

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito. Kansainvälisten asioiden infotilaisuus Sanna Kuorikoski, Terveysosasto

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito. Kansainvälisten asioiden infotilaisuus Sanna Kuorikoski, Terveysosasto Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Kansainvälisten asioiden infotilaisuus 27.8.2013 Sanna Kuorikoski, Terveysosasto 1. Tilapäinen oleskelu EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä 2. Vakituinen

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 17.12.2015 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Etuuden osat... 2 1.4 Oikeus ja edellytykset... 3 1.4.1 Ulkomailla syntyneet

Lisätiedot

Eläkkeensaajan hoito-oikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Eläkkeensaajan hoito-oikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Eläkkeensaajan hoito-oikeus 26.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Hoito-oikeus EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tilapäisesti oleskeltaessa 2. Hoito-oikeus EU- tai Eta-maassa

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 13.06.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Ulkomailla syntyneet kustannukset... 2 1.3.1.1

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1201/2013 Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE PÄIVITETTY 2.1.2014 Sisällys 1. MISTÄ VALTION KORVAUKSESSA ON KYSE... 3 2. KORVAUKSEN EDELLYTYKSET... 4 2.1 Millä taholla on oikeus

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA ALKAEN

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA ALKAEN Kansaneläkelaitos Terveysosasto Terveydenhuoltoryhmä 30.5.2014 EU-asetus 883/2004 artikla 20, EU-asetus 987/2009 artikla 26 ja laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/13) 13, 14 ja 29 LUPA SAADA

Lisätiedot

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE Sisällys

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE Sisällys HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE Sisällys 1. MISTÄ VALTION KORVAUKSESSA ON KYSE... 3 2. KORVAUKSEN EDELLYTYKSET... 4 2.1 Millä taholla on oikeus valtion korvaukseen...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2013 1 (5) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto 27.2.2013 HEL 2013-002388 T 03 00 00 Yleistä arviomuistiosta ja sen ehdotuksista Helsingin kaupungin kannalta Sosiaali-

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Rajat ylittävä sosiaaliturva Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA ALKAEN

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA ALKAEN Kansaneläkelaitos Terveysosasto Terveydenhuoltoryhmä 26.6.2015 EU-asetus 883/2004 artikla 20, EU-asetus 987/2009 artikla 26 ja laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/13) 13, 14 ja 29 LUPA SAADA

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TOISESSA JÄSENVALTIOSSA SYNTYNEIDEN SAIRAANHOITOKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

EUROOPAN UNIONIN TOISESSA JÄSENVALTIOSSA SYNTYNEIDEN SAIRAANHOITOKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN EUROOPAN UNIONIN TOISESSA JÄSENVALTIOSSA SYNTYNEIDEN SAIRAANHOITOKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN OTM, lakimies Anna-Kaisa Tuovinen 28.9.2011 ESITYKSEN RAKENNE 1. EU:n sosiaali- ja terveyssektorin kehityksestä

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot

Kelan korvaamat. terveydenhuoltoon. Kela, Terveysosasto 12.9.2013

Kelan korvaamat. terveydenhuoltoon. Kela, Terveysosasto 12.9.2013 Kelan korvaamat matkat terveydenhuoltoon Kela, Terveysosasto 12.9.2013 Matkakorvausten myöntämisperusteet Matka korvataan sairauden, raskauden, synnytyksen ja Kelan myöntämän kuntoutuksen vuoksi tehdyistä

Lisätiedot

Kustannusten korvaaminen

Kustannusten korvaaminen Kustannusten korvaaminen 16.05.2014 Sisällysluettelo Kustannusten korvaaminen * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Oikeus ja edellytykset - Ulkomailla syntyneet kustannukset - Tilapäinen

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 21.02.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Suomessa syntyneiden kustannusten KV-tilanteet...

Lisätiedot

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE Päivitetty 23.6.2015 Sisällys 1. MISTÄ VALTION KORVAUKSESSA ON KYSE... 3 2. KORVAUKSEN EDELLYTYKSET... 4 2.1 Millä taholla on oikeus

Lisätiedot

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Direktiivi potilaan oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa (24/2011/EU, potilasdirektiivi ) Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM Kiitokset: Pasi Mustonen,

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

EV 171/2013 vp HE 103/2013 vp

EV 171/2013 vp HE 103/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä 17.9.2015 Potilasdirektiivi taustalla Vakuutusjäsenvaltion asiana on määrittää, millaisesta terveydenhuollosta vakuutettu on oikeutettu

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3)

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) Akselin otsikko 70000 66032 Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) 60000 50000 40000 41000 34207 30000 00 10000 0 30 12326 9 691 7332 7092 5520 4 2204 3 9373 527 4 330

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2013-00035 STO Närhi Ulla(STM) 30.01.2013 Eduskunta Viite Asia EU; terveys; komission täytäntööpanodirektiivi 2012/52/EU toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta

Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon keskustelufoorumi 26.9.2013 Technopolis, Itä-Suomen yliopisto Mikrokatu 1 Kuopio Timo Keistinen, lääkintöneuvos

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Potilasdirektiivi tulee Kuntien piikki auki? Tarja Myllärinen Suomen Kuntaliitto Johtaja, sosiaali ja terveys Johtaja Symposium, Ruka

Potilasdirektiivi tulee Kuntien piikki auki? Tarja Myllärinen Suomen Kuntaliitto Johtaja, sosiaali ja terveys Johtaja Symposium, Ruka Potilasdirektiivi tulee Kuntien piikki auki? Tarja Myllärinen Suomen Kuntaliitto Johtaja, sosiaali ja terveys 13.4. 2013 Johtaja Symposium, Ruka Kuntien piikki ei ole auki! Hallitusohjelman, kehysriihien

Lisätiedot

Potilasdirektiivi ja rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste

Potilasdirektiivi ja rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste Potilasdirektiivi ja rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste Kelan aamiaistilaisuus medialle 4.12.2013 Noora Heinonen Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen päällikkö Rajat ylittävällä terveydenhuollolla

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

www.hoitopaikanvalinta.fi Uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015

www.hoitopaikanvalinta.fi Uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015 www.hoitopaikanvalinta.fi Uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015 Mika Puonti Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste 27.3.2015 Lähtökohdat verkkopalvelulle Yhteyspisteellä

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013 Rajat ylittävä sosiaaliturva Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Carin Lindqvist-Virtanen, Marja-Terttu Mäkiranta, Pasi Mustonen ja Noora Heinonen

Carin Lindqvist-Virtanen, Marja-Terttu Mäkiranta, Pasi Mustonen ja Noora Heinonen Rajat ylittävä ä terveydenhuolto Carin Lindqvist-Virtanen, Marja-Terttu Mäkiranta, Pasi Mustonen ja Noora Heinonen STM Yleisperiaatteet 2 23.9.2013 Etunimi Sukunimi Rajat ylittävällä terveydenhuollolla

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori Lausuntokierros http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot Lausuntoaika

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006)

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Tutkimuksen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että julkisia terveyspalveluja

Lisätiedot

Suomessa syntyneiden. korvaaminen

Suomessa syntyneiden. korvaaminen Suomessa syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Jukka Harno 14.4.2011 Sisältö Suomessa syntyneiden kustannusten korvaaminen Tarpeellinen sairaanhoito Korvattavuuden rajoitukset Korvausperusteet

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 10.5.2011 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti 07.03.2016 Sisällysluettelo 1 Eurooppalainen sairaanhoitokortti... 1 1.1 Kortin tiedot... 1 1.2 Kortin voimassaoloaika... 1 1.3 Kortin hakeminen... 1 1.4 Kortin tilaaminen...

Lisätiedot

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen Lapin keskussairaala vm. 1988 ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset Prof. Raimo Kettunen 27.3.2014 Lapin keskussairaala: harvaan asutun alueen keskussairaala, II-taso, THL raportti 30/2012

Lisätiedot

Helsinki /2017. Kunnille suositukset laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Helsinki /2017. Kunnille suositukset laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 31.1.2017 2/2017 Kunnille suositukset laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon Ministeriö pyrkii tällä suosituksella ohjaamaan laittomasti

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut 30. Sairausvakuutus S e l v i t y s o s a : Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääkeja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Hoito-oikeudet

Hoito-oikeudet Hoito-oikeudet 21.02.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Kansainvälistä sairaanhoitoa koskeva lainsäädäntö... 2 1.3.1.1

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 1 Kuntainfo 17.9.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

HE LAEIKSI RAJAT YLITTÄVÄSTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA ANNETUN LAIN JA SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE LAEIKSI RAJAT YLITTÄVÄSTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA ANNETUN LAIN JA SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA HE LAEIKSI RAJAT YLITTÄVÄSTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA ANNETUN LAIN JA SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA SISÄLTÖ Sisällys YLEISPERUSTELUT 1 Johdanto 2 Nykytila 2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö Rajat ylittävästä terveydenhuollosta

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT 1. KÄYTTÖTARKOITUS JA MÄÄRITELMIÄ Näissä yleisissä ehdoissa määrätään ehdoista ja seikoista, joilla HYKSin kliiniset palvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöpäivä

Vakuutusyhtiöpäivä Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Mari Haavisto Reetta Kyyrö Kela Terveysosasto 28.5.2013 Muutoksia sairaanhoitokorvauksiin 1.1.2013 2 Muutoksia sairaanhoitokorvauksiin 1.1.2013 Vastaanottopalkkiot, tutkimus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς;

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Keski-Suomen TE-toimiston EURES-palvelut 2013 EURES European Employment Services 850 EURES-neuvojaa 32 EU/ETA-maassa, Suomessa 33. Keski-Suomen

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Valtion korvaus

Valtion korvaus Valtion korvaus 21.07.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Valtion korvauksen henkilöryhmät... 3 1.3.2 Korvauksen ulkopuolelle

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta 1 Kun muutat Suomeen 2

Lisätiedot

Reseptin lakimuutokset

Reseptin lakimuutokset Reseptin lakimuutokset Paasitorni Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti ja Kelain) Product Owner (Kelain) Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutosten toimeenpano Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutospaketti

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Mitä ja miten PALKO tekee?

Mitä ja miten PALKO tekee? Mitä ja miten PALKO tekee? 22.9.2015 Sidonnaisuudet päätoimi: Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston pääsihteeri, STM (1.2.2014 alkaen) aiempi päätoimi: ylilääkäri, THL (31.1.2014 asti) aikaisemmat

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki Kansallinen vertaisarviointi Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 15.5.2012 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/ Pirjo Häkkinen 2 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot