Porin seudun kuntien ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Raportti Versio 1.1 TILA: VALMIS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin seudun kuntien ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Raportti. 28.2.2014 Versio 1.1 TILA: VALMIS"

Transkriptio

1 Porin seudun kuntien ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Raportti Versio 1.1

2 Porin seudun kunnat 2 (60) Sisällysluettelo Dokumentin versiohistoria Projektin lähtökohdat ja tavoitteet Projektin kohde Projektin tavoitteet ja lopputuotokset Aiempia vastaavia selvityshankkeita Porin seudulla Projektin toteutus Projektin rajaukset Konserniyhtiöt Alueellinen yhteistyö Selvitystyön sisällölliset rajaukset Projektin aikataulu ja vaiheistus Projektissa hyödynnetyt menetelmät ja välineet Projektin organisaatio Asiankirjahallinnon nykytila ja kehitystarpeet Kuntien ICT -ympäristöjen nykytila Kuntien tietohallinnon edustajien luonnehdinnat ICT-ympäristöistä Selvitysalueen kuntien ICT-toiminnan volyymit Tietohallintotoiminnon organisointi selvitysalueen kunnissa Tietojärjestelmäsalkku eli järjestelmät ja niiden toimittajat Sidosryhmät Palvelusalkku ja ICT-palvelujen tuotanto Sopimussalkku eli ICT-toimintaan liittyvien ostojen kustannukset Fyysiset tietovarannot Päätietovirrat Teknologiavalinnat Verkkokaaviot Muut huomiot ICT -ympäristöjen nykytilasta ICT-kehitystarpeet Asiakirjahallinnon ja arkistoinnin ICT:lle kohdistamat kehitystarpeet Kuntien nykytilanteesta esille nousseet ICT-kehitystarpeet Muiden toimialakohtaisten ryhmien ICT:lle kohdistamat kehitystarpeet Esitykset kehitystoimenpiteiksi Tietohallintoon liittyvät kehitystoimenpiteet Vaihtoehtoiset ICT-palvelutuotannon organisoimismallit Tietotekniikkaan liittyvät kehitystoimenpiteet Kehitystoimenpide 1: Hanke-, palvelu- ja sopimussalkun hallinta Kehitystoimenpide 2: Hankintatoimen terävöittäminen osana Hanke-, palveluja sopimussalkun hallintaa Kehitystoimenpide 3: Sähköisen asioinnin kehittäminen... 58

3 Porin seudun kunnat 3 (60) Kehitystoimenpide 4: Sähköisen arkistoinnin ratkaisujen kehittäminen Kehitystoimenpide 5: Teknisen toimen ratkaisujen kehittäminen Esitys lyhyen aikavälin jatkotoimenpiteiksi Liitteet Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus v NS Sisällysluettelo ja siirto SkyDrivelle v NS kokousta varten toimitettu versio v NS Skydrive päivitys v NS kokouksen huomioilla sekä kehitystoimenpide-esityksillä täydennetty versio v TH Kehitystoimenpiteiden täydennyksiä v NS Aloitettu kokouksessa sovittujen muutosten teko v TH ja NS ja kokouksissa sovitut muutokset ja täydennykset v NS projektiryhmälle esiteltävä versio v NS sovitut sisällölliset muutokset v NS ja TH Kuvaajien ja taulukoiden yhtenäistäminen. Asiakkaalle luovutettu lopputuotos, 1. versio. v NS Pyydetyt muutokset (Valli) sivulle 46. v NS Aloitettu läpikäytyjä muutoksia v NS ja TH muutokset huomioitu v NS Lopullinen versio

4 Porin seudun kunnat 4 (60) 1. Projektin lähtökohdat ja tavoitteet 1.1. Projektin kohde Projektissa suoritetun selvitystyön kohteena oli Porin seudun kuntien (Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen ja Ulvila) ICT-ympäristöjen nykytilan kartoitus kuntien yhdistymisselvitykseen liittyen. Nykytilan kuvaamiseen tarvittujen tietojen keräämisen ja dokumentoinnin lisäksi projektissa myös analysoitiin näitä tietoja kuntien palvelutoiminnan kehittämisen ja tulevan päätöksenteon pohjaksi. Selvityksen kohteena olleiden kuntien maantieteellinen sijoittuminen on esitetty seuraavassa Kuvassa 1. Kuva 1 Selvitysalueen kuntien sijoittuminen Projekti toteutettiin yhteistyössä selvitykseen osallistuneiden Porin seudun kuntien sekä valtiovarainministeriön JulkICT -toiminnon kanssa Projektin tavoitteet ja lopputuotokset Projektin tavoitteena oli tuottaa Porin seudun kunnille palvelutoiminnan kehittämistä, yhteistä kehitystyötä sekä kuntaliitosselvityksen toteutusta varten tilannekuva kuntien nykyisistä ICT-ympäristöistä. Tilannekuvan luomisen lisäksi tavoitteena oli analysoida ICT-ympäristöihin liittyvät kehittämiskohteet ja - mahdollisuudet. Projektin keskeisimmät tavoitteet ovat olleet: Kartoittaa ja kuvata Porin seudun kuntien ICT-ympäristöjen nykytila ja ohjausrakenteet

5 Porin seudun kunnat 5 (60) Analysoida ICT-ympäristöjen nykytilaa tulevien kehityskohteiden tunnistamiseksi Yksilöidä ja kuvata analyysin pohjalta tulevaisuuden kehittämiskohteet Suunnitella kuntien palvelutoimintaa tukeva ICT-ympäristön tavoitetila. (Huom! Tämän tavoitteen toteuttamisesta päätetään erikseen nykytilan kartoittamisen ja analysoinnin jälkeen. Tavoitetilan kuvaavan kehityssuunnitelman laatiminen ei sisälly tämän loppuraportin tuottaneen projektin toimeksiantoon eikä tämä raportti sisällä kehityssuunnitelman tietoja). Projektissa tehtävällä työllä hahmotellaan alustavasti myös uusien toimintamallien tukea (vrt. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä) Projektin tärkeimmät tuotokset ovat: Porin seudun kuntien tiedonkeruutaulukoihin raportoimat tiedot. Kuntakohtaisten tietojen keruuseen käytettiin tätä projektia varten muokattua JHS 179 -tietojenkeruutaulukkoa. Kuntakohtaiset tietojenkeruutaulukot tietoineen on tallennettu Patarumpuun jatkokäyttöä varten. (Patarumpu on Porin kaupungin ylläpitämä Intranet -sivusto). Kuvaus Porin seudun kuntien ICT-ympäristöjen nykytilasta (=tämän loppuraportin kappale 4) Analyysi nykytilasta seuraavista kehitystarpeista ja ehdotukset kehitystoimenpiteiksi (=tämän loppuraportin kappaleet 5 ja 6) Aiempia vastaavia selvityshankkeita Porin seudulla Alueellisiin ICT-yhteistyömahdollisuuksiin liittyen on Porin seudulla toteutettu mm. seuraavat viisi aiempaa selvitystä: Seudulliset tukipalvelut, Karhukuntien työryhmä, (PARAS), 3/2007 Itku-selvitys, Sairaanhoitopiirin kanssa tehty yhteistyöselvitys, 2008 (KH ) Porske, 2010 Porske-jatkoselvitys, 6/2011

6 Porin seudun kunnat 6 (60) 2. Projektin toteutus 2.1. Projektin rajaukset Konserniyhtiöt Suoritettu kartoitustyö kattoi kuntien ns. konsernirakenteen siltä osin, kuin konsernin osien ICT-ympäristöt liittyvät kunnan ydintoiminnan toteuttamiseen. Kartoituksen laajuus ja kohteet kiinnitettiin työn käynnistämisen yhteydessä. Rajausta tarkennettiin tiettyjen palvelujen tuottajien osalta vielä projektin aikana. Seuraavassa piirroksessa esimerkkinä konsernirajauksesta on esitetty Porin kaupunkikonsernin osalta tässä selvitystyössä ydintoimintaan kuuluviksi katsottavat yksiköt ja liikelaitokset. Selvitystyön ulkopuolelle jätettävät konsernin yritykset on piirroksessa yliviivattu. Käytännössä selvitystyön rajaukseksi Porin osalta muodostui sisäinen konserni, ns. ulkoisen konsernin yhtiöiden ICTympäristöjä ei selvitystyössä käsitelty. Kuva 2 Porin kaupunkikonserni ja tässä selvitystyössä ydintoimintaan kuuluviksi katsotut yksiköt ja liikelaitokset Muiden selvitystyöhön osallistuneiden kuntien osalta kunnan ydintoiminnan ulkopuoliseksi arvioitu toiminta on kuvattu liitteessä Alueellinen yhteistyö Tärkeimmät alueellisen yhteistyötä toteuttavat organisaatiot on kuvattu liitteessä 2. Alueelliseen yhteistyöhön osallistuvien organisaatioiden ICT-ympäristöjen nykytilaa taikka kustannuksia ei ole tämän selvitystyön puitteissa kartoitettu. Tämän rajauksen perusteella tarkastelun ulkopuolelle jääneitä sellaisia organisaatioita, joiden toimintaan liittyy merkittäviä ICT-kustannuksia ovat ainakin: Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

7 Porin seudun kunnat 7 (60) Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä (PoSa) Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (YTA) KuntaPro Oy Syynä edellä todettuun rajaukseen oli se, että nämä organisaatiot laskuttavat asiakkailtaan (kunnilta) tuottamansa palvelut erittelemättä laskuissaan palvelujen tuottamiseen tarvittavan tietotekniikan osuutta. Palvelujen laskutus perustuu useimmissa tapauksissa erilaisiin volyymilukuihin (vrt. potilaskäyntien lukumäärä tai käsiteltyjen ostolaskujen lukumäärä). Kattavan kuvan Porin seudun kuntien tietoteknisistä kokonaiskustannuksista saamiseksi tulisi selvitystyö laajentaa käsittämään myös edellä mainitut palvelujen tuottajat ja näiden käyttämän tietotekniikan kustannukset Selvitystyön sisällölliset rajaukset Varsinaisen kehityssuunnitelman laatiminen kuntien palvelutoimintaa tukevan ICT-ympäristön tavoitetilasta on rajattu tämän selvitystyön ja työn tulokset sisältävän loppuraportin (tämä dokumentti) ulkopuolelle. Kehityssuunnitelman toteutuksesta ja tuottamisesta päätetään projektisuunnitelman mukaisesti erikseen nykytilan kartoituksen ja analysoinnin jälkeen. Alkuperäisessä toimeksiannossa yhtenä yksittäisenä tavoitteena mainittiin ICT-palvelujen organisoinnin toimialakohtainen kuvaaminen. Näiden kuvausten laatimisesta päätettiin kuitenkin luopua, koska tällä tarkastelutavalla ei saavuteta uutta hyödyllistä informaatiota. (Tämä rajaus vahvistettiin Porissa pidetyssä projektiryhmän kokouksessa, jossa mukana oli myös työn tilaajan edustus.) 2.2. Projektin aikataulu ja vaiheistus Projektin läpivieminen ajoittui projektisuunnitelman mukaisesti aikavälille Raportti liitteineen toimitettiin työn tilaajalle ja työhön osallistuneiden kuntien edustajille aamupäivällä. Varsinaisen projektiyön päätyttyä pidettiin vielä erillinen kokemusten keruu- ja palautteen antotilaisuus Projektin yksityiskohtainen aikataulu (tehtävälistä päivämäärineen) on esitetty liitteenä Projektissa hyödynnetyt menetelmät ja välineet Projektin alussa laadittu projektisuunnitelma on esitetty tämän loppuraportin liitteenä 6. Projektisuunnitelmaan ei jouduttu tekemään merkittäviä muutoksia projektin aikana. Projektin läpiviemiselle sovittu aikataulu ei mahdollistanut nykytilatietojen keruuta ulkopuolisen konsultin työnä. Tietojen keruusta ja dokumentoinnista vas-

8 Porin seudun kunnat 8 (60) tasivat projektin osallistuneiden kuntien tietohallinnon edustajat. Tietojen keruu- ja dokumentointityötä tuettiin järjestämällä yhteensä kuusi työpajaa, joissa käsiteltiin tietojen keruuseen ja käytettäviin välineisiin liittyen esille mahdollisesti tulleita kysymyksiä ja ongelmia. Kuntien kannalta oli tärkeintä, että toiminta ja toimintaympäristö kuvattiin suunnittelun, päätöksenteon sekä tavoitteiden toimeenpanon kannalta riittävässä laajuudessa. Nykytilatietojen keruuseen ja analysointiin käytettiin valtiovarainministeriön Kunta- ja palvelurakenne-muutostuen ICTmuutostukiohjelmaan kehitettyjä malleja, menetelmiä ja työkaluja sekä JHS 179 -arkkitehtuurikehyksen (www.jhs-suositukset.fi) mukaisia osakuvauksia. Kuntakohtaiset nykytilaselvityksen taulukot talletettiin yhteiseen työtilaan (Patarumpu) mahdollista jatkohyödyntämistä varten. Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. Tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurimalli eli KA-menetelmä jakaantuu kahteen osaan näkökulmiin ja käsitteellisiin tasoihin (=abstraktiotasoihin). Ohjaava tieto Volyymit Tietojärjestelmäsalkku Sopimussalkku Palvelusalkku Sidosryhmät ICT-palvelujen tuotanto Teknologiavalinnat Verkkokaavio Fyysiset tietovarannot Päätietovirrat Kehittämisvaatimukset Strategiat Kuva 3 Kokonaisarkkitehtuurikehys ja selvitystyön yhteydessä tuotetut osakuvaukset Koska kaikkia JHS 179 -suosituksen mukaisia osakuvauksia ei käytettävissä olleessa ajassa ollut mahdollista eikä myöskään tarkoituksenmukaista tehdä, valittiin nykytilaselvitykseen tietosisällöltään olennaisimmat osakuvaukset. Lisäksi tuotettavaa materiaalia täydennettiin muutamilla sellaisilla JHS 179:n ulkopuolisilla osakuvauksilla, joihin kootut tiedot katsottiin tärkeiksi tämän selvitystyön kannalta. JHS 179:n mukaisia kuvauksia täydentävät osakuvaukset on merkitty edellä esitetyn kuvan 3 oikeanpuoleiseen osuuteen vahvennetulla tekstillä.

9 Porin seudun kunnat 9 (60) Koko JHS 179:n mukainen kokonaisarkkitehtuurikuvaus, joka kattaa periaatteellisen, käsitteellisen, loogisen ja fyysisen tason, on laadittavissa myöhemmin täydentämällä nyt tehtyä työtä. Menetelmän omaksuminen ja tuloksellinen hyödyntäminen edellyttävät kuitenkin toimialojen edustajien kanssa yhteistyönä suoritettavaa yhteistä kartoitusta sekä panostamista menetelmäkoulutukseen. Työvälineinä projektissa käytettiin Microsoft Office -dokumentteja (Word, Excel ja Power Point). Projektissa kerätty ja muodostettu aineisto on julkista. Projektin aineistojen, välituotosten sekä lopputulosten keräämiseen ja jakeluun käytettiin Patarumpu -intranetjärjestelmää. Patarumpuun perustettiin tätä projektia ja projektin tulosten jakelua varten ICT-ympäristöjen nykytilan kartoitus -niminen uusi työtila. Työtila sisältää kuntakohtaiset sivustot. Projektissa kerätyt kuntakohtaiset nykytilatiedot säilytetään toistaiseksi Patarummussa. Pääsy Patarumpuun tapahtuu Sarana -sovelluksen kautta: https://sarana.pori.fi. Valtionvarainministeriön JulkICT -toiminto on luonut tätä Porin-seutu - projektia varten erillisen työtilan ylläpitämäänsä kuntien ICT -muutostuki wikiin: https://wiki.julkict.fi/julkict/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?c ame_from=https%3a//wiki.julkict.fi/julkict/kuntauudistus/porin-seutu. Valtionvarainministeriö kerää ja ylläpitää myös erillistä Kuntarakenneuudistus -tietopankkia. Tämä kaikille käyttäjille avoin tietopankki on osoitteessa: Projektin organisaatio Kuva 4 Projektin organisaatio

10 Porin seudun kunnat 10 (60) Työryhmään, jonka tehtävänä on ollut kuvata tieto- ja asiakirjahallinnon prosesseja kuuluvat selvitykseen osallistuvista kunnista: Osallistuja Henna Lempiäinen, pj Outi Johansson, siht Bella Ahto Anu Ikonen-Kullberg Johanna Järvensivu Anna-Maija Kenttä Aki Ketonen Tiina Koota ( alkaen Aki Ruotsala) Pirjo Koppinen ( alkaen Nina Merilahti) Mikko Metsälä Matti Sjögren Matti Valli Satu Joensuu, henkilöstöjäsen ( sijaisena Timo Muukkonen) Rooli ja kunta seutujohtaja, Porin seutu Karhukunnat asiakirjahallinnon päällikkö, Pori hallintojohtaja, Luvia kehittämissuunnittelija, Harjavalta kunnansihteeri, Lavia laskentasihteeri, Merikarvia atk-päällikkö, Kokemäki osastosihteeri, Siikainen vs. kunnansihteeri, Pomarkku vt. tietohallintopäällikkö, Ulvila hallintojohtaja, Nakkila tietojärjestelmäpäällikkö, vt. tietohallintojohtaja asti, Pori pääluottamusmies JHL 062, Pori Lisäksi työryhmän kokouksiin osallistuivat tarvittaessa Valtiovarainministeriöstä: Osallistuja Tommi Oikarinen Heikki Talkkari Ossi Korhonen Ville-Veikko Ahonen Rooli neuvotteleva virkamies, JulkICT-toiminto neuvotteleva virkamies, JulkICT-toiminto ohjelmapäällikkö, JulkICT-toiminto neuvotteleva virkamies, Kunta- ja aluehallinto-osasto VM:n hyväksymän sopimuksen mukaisesti tietohallinnon osuuden kuvaamisesta vastasi tamperelainen Gofore Oy, josta selvityksen tekijäksi ja tämän varahenkilöiksi nimettiin: Osallistuja Rooli Niko Sipilä vanhempi palveluarkkitehti, projektipäällikkö Tahvo Hyötyläinen vanhempi palveluarkkitehti ICT-ympäristöjen nykytilatietojen kuvaamiseen liittyen järjestettyihin työpajoihin osallistuivat lisäksi tietohallintopalvelujen tuottajien edustajista Ismo Sylander Sastamalan Tukipalvelu Oy (Lavia) ja Janne Karjanlahti, Janne Karjalahti Oy (Pomarkku, Siikainen ja Merikarvia).

11 Porin seudun kunnat 11 (60) 3. Asiankirjahallinnon nykytila ja kehitystarpeet Kuntien asiakirjahallinnolla tarkoitetaan asiakirjojen laatimisen, vastaanottamisen, säilyttämisen, käytön ja säilytysajan mukaisia toimenpiteitä, ohjausta ja valvontaa. Kunnat kuuluvat arkistolain piiriin ja kunnallinen asiakirjahallinto on järjestettävä lain mukaan toiminnan perustamisesta alkaen toiminnan loppumiseen saakka. Tiedon käsittelyyn liittyvät vaatimukset on otettava huomioon erilaisissa organisaatiomuutoksissa. Myös asiakirjahallinnossa korostuu muutostilanteisiin riittävän ajoissa reagoiminen ja valmistautuminen. Asiakirjahallinnon tehtävänä on huolehtia viranomaisen tiedonhallinnan sisällöllisestä määrittelystä, sen ohjauksesta ja valvonnasta, tietojen ohjauksesta ja säilyttämisestä sekä tiedonhallinnan käytäntöjen opastuksesta viranomaisorganisaatioissa. Tiedonhallintaan voidaan katsoa kuuluvaksi: Käsiteltävien ja säilytettävien tietojen määrittely sekä tiedon arvon, elinkaaren sekä siihen liittyvien tilojen, säilytysajan, säilytysmuodon, suojaustason ja tiedonsaantioikeuksien (käyttöoikeuksien) määrittely; Julkisuuteen, salassapitoon, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvien vaatimuksien mukaisesta toiminnasta huolehtiminen muun muassa tiedon elinkaaren eri vaiheissa; Asiakirjallisen tiedon tilan hallinta kirjaamis- ja rekisteröintitoimintojen avulla; Tietopalvelun tuottaminen ja hoitaminen; Asiakirjahallinnon lainsäädännöstä tulevat tehtävät voidaan jakaa perustuslain tasolla kolmeen pääluokkaan: Julkisuusperiaatteen ja hallinnon toiminnan avoimuuden toteuttaminen, PeL 12.2 ja 21.2 ; Henkilötietojen suojaaminen, PeL 10.1 ; Tieteellisen tutkimuksen vapauden mahdollistaminen ja turvaaminen, PeL 16.3 ; Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto, jotta se voi turvata edellä esitettyjen perusoikeuksien toteutuminen perustuslain 22 :n mukaisesti. Laintasoisia perustuslaista johdettuja toimialariippumattomia tiedonhallintaa koskevia säädöksiä ovat: Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki (julkisuuslaki) 621/1999; Viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta annettu asetus (julkisuusasetus) 1030/1999; Tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annettu asetus (tietoturvaasetus) 681/2010; Henkilötietolaki 523/1999;

12 Porin seudun kunnat 12 (60) Arkistolaki 831/1994; Hallintolaki 434/2003; Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettu laki 13/2003 Porin seudun kuntien asiakirjahallinnon järjestämisen nykytilannetta selvitettiin kyselyllä. Kyselylomakkeen avulla kartoitettiin kuntien asiakirjahallinnon resursseja, arkistotiloja, olemassa olevia ohjeita ja niiden ajantasaisuutta ja kunnissa tällä hetkellä säilytettäviä pysyvästi säilytettävien asiakirjaaineistojen määriä. Asiakirjahallinnon resurssit Lähes kaikissa kunnissa asiakirjahallinnon tehtäviä hoidetaan sivutoimisesti muiden työtehtävien ohella. Ainoastaan Porissa, Nakkilassa ja Laviassa on päätoimiset työntekijät tmv. hoitamassa asiakirjahallinnon eri tehtäviä. Porissa asiakirjahallinnon tehtäviä hoitaa päätoimisesti 7 henkilöä ja sivutoimisesti yli 100 henkilöä (asiakirjavastaavat ja kirjaajat). Arkistonmuodostussuunnitelma (AMS) Kunnissa on laadittu arkistolain vaatimusten mukaiset arkistonmuodostussuunnitelmat, mutta suunnitelmat ovat pääosin vanhentuneita. Useissa kunnissa ohjetta ollaan päivittämässä. Tehtäväluokitus ja diaarikaava Kunnissa on joko keskitetty tai hajautettu kirjaamo ja asianhallintajärjestelmä lukuun ottamatta Merikarvian, Siikaisten, Lavian ja Luvian kuntia. Harjavallassa, Kokemäellä, Nakkilassa ja Ulvilassa on käytössä Dynasty - asianhallintajärjestelmä (toimittaja: Innofactor Oy). Porin kaupungissa on käytössä KuntaToimisto -asianhallintajärjestelmä (toimittaja: Triplan Oy). Merikarvialla asianhallintajärjestelmän käyttöönotto toteutetaan vuoden 2014 aikana. Laviassa ylläpidetään manuaalista asiakirjarekisteriä (diaaria). Porissa ja Ulvilassa on otettu kuntien yhteinen tehtäväluokitus käyttöön kirjaamoissa. Esim. TOS:t/e/AMS:t ovat vielä näiden kaupunkien osalta kuitenkin tekemättä. Tilanne on todennäköisesti TOS:ien/e/AMS.ien osalta sama myös pienemmissä kunnissa. AMS:t ovat vanhentuneita. Kyselyn mukaan diaarikaavat (jos sellaiset ovat käytössä) ovat tehtäväpohjaisia, mutta tätä termiä käytetään usein myös muista luokituksista kuin kuntien yhteisessä tehtäväluokituksessa. Ohjeet, suunnitelmat ja selosteet Pääsääntöisesti kunnat ovat laatineet ohjeet asiakirjahallinnon käytännön toteuttamisen tueksi (asiakirjahallinnon toimintaohje tai vastaava). Asiakirja-aineistot Kyselyssä arvioitiin kuntien pysyvästi säilytettävien paperiasiakirjojen määrää. Arviot aineiston määrästä vaihtelevat kunnittain 50 hyllymetristä reiluun 1200 hyllymetriin. Yhteensä pysyvästi säilytettävää aineistoa arvioidaan olevan tällä

13 Porin seudun kunnat 13 (60) hetkellä päätearkistoissa vajaa 3300 hyllymetriä. Osa tästä aineistosta on siirtokelpoista (so. järjestetty, luetteloitu ja sijoitettu arkistokelpoisiin säilytysvälineisiin), osa vaatii edelleen seulontaa, järjestämistä ja luettelointityötä. Päätearkistoissa olevan aineiston lisäksi asiakirjoja on fyysisesti kuntien lähiarkistoissa sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden käsiarkistoissa, joiden seulonta ja siirtokuntoon saattaminen on myös otettava huomioon jatkotoimenpiteitä suunniteltaessa ja valmisteltaessa. Tämän aineiston määrä ei ole toistaiseksi tiedossa. Edeltäjäorganisaatioiden arkistoaineistot Kunnilla on hallussaan edeltäjäorganisaatioiden arkistoja edellisten kuntaliitosten johdosta. Kokemäki säilyttää Kauvatsan kunnan arkistoa, Ulvila Kullaan kunnan arkistoa. Porin kaupunginarkistossa säilytetään Porin maalaiskunnan, Ahlaisten kunnan ja Noormarkun kunnan arkistoja. Arkistot ovat pääosin hyvässä järjestyksessä. Arkistotilat Kaikilla Porin seudun kunnilla on käytössään päätearkistotilat. Tilat eivät kuitenkaan kaikilta osin täytä arkistolaitoksen arkistotilamääräyksiä. Eritoten pysyvästi eli ikuisesti säilytettävät asiakirjat tulee säilyttää tiloissa, jotka on oikeaoppisesti suojattu esim. tulelta, vedeltä ja tietoturva huomioiden (pääsy asiattomilta kielletty). Tässä vaiheessa ei kartoitettu tilojen kokoa (hyllymetrejä) tai tarkempaa sijaintia. Asiakirjahallinnon tietopalvelu Asiakirjapyyntöjä ei järjestelmällisesti tilastoida kaikissa kunnissa. Pyyntöjä tulee kuitenkin arvioiden mukaan vuosittain kymmenestä pyynnöstä satoihin tietopyyntöihin. Asiakirjoja toimitetaan sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Tulevan organisaation toteutustapa vaikuttaa asiakirjahallinnon järjestämiseen. Lakkaavien kuntien arkistot päätetään hallitusti ennen kuntauudistuksen voimaantuloa ja uusi organisaatio aloittaa uuden arkistonmuodostuksen. Asiakirjojen siirto, järjestäminen ja tarpeettomien asiakirjojen hävittäminen helpottavat toiminnan jatkamisen kannalta tarpeellisen aineiston käsittelyä ja säilyttämistä sekä vähentää säilytystilan lisätarvetta. Kertyneen aineiston järjestämisen kustannukset ovat kertaluontoiset ja yleensä merkittävästi pienemmät kuin järjestämättömän aineiston säilyttämisestä ja tehottoman tietopalvelun myötä vuosien mittaan aiheutuvat kustannukset. Selvää joka tapauksessa on, että pelkästään pysyvästi säilytettävän aineiston siirtokuntoon saattamiseen tarvitaan paljon henkilöresursseja ja riittävää erityisosaamista ja että työ on aloitettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Paperiarkistojen lisäksi on turvattava sähköisissä tietojärjestelmissä olevien asiakirjallisten tietojen käytettävyys ja säilyminen sekä huolehdittava tarvittavien tulosteiden ottamisesta. Tarkemmat toimenpidesuunnitelmat ja ohjeet laaditaan, kun tiedetään, mitkä kunnat lähtevät toteuttamaan uutta kuntaorganisaatiota. Liitteenä 3 on esitetty asiakirjahallinnon tilan kartoitukseen käytetty kyselypohja.

14 Porin seudun kunnat 14 (60) 4. Kuntien ICT -ympäristöjen nykytila 4.1. Kuntien tietohallinnon edustajien luonnehdinnat ICT-ympäristöistä Alla on koottuna työryhmän jäsenten toimittamat arviot kuntansa ICTtoiminnan nykytilasta ja lähiaikojen kehittämisestä. Arviot on lajiteltu kolmeen ryhmään: Laitteistot, ohjelmistot ja tietoliikenne sekä palvelimet. Yhteenvetona kuntien edustajien antamista arvioista voidaan todeta, että kuntien ICT-laitekanta ja tietoliikenneyhteydet ovat keskimäärin hyvällä tasolla ja niitä uusitaan riittävän usein. Tietojärjestelmien ja sovellusten osalta haasteita tuovat moninaisuus ja keskinäisen yhteensopivuuden puute. Merikarvian kunta: Laitekanta: o Hallinnon käytössä on uusi tai uudehko ATK-laitteisto ja toiminnan kannalta tarpeelliset ohjelmistot. Päivähoidon, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen käytössä on monipuolinen ja ajanmukainen TVT-kalusto (Tieto- ja ViestintäTekniikka). Ohjelmistot: o Uusi asianhallintaohjelmisto ollaan hankkimassa vuoden 2014 aikana. Myös muiden palveluiden ja toimintojen käytössä on riittävät ja toimivat ATK-laitteistot, ohjelmistot ja verkkoyhteydet. Tietoliikenne ja palvelimet: Siikaisten kunta: o Internet- ja muut verkkoratkaisut ovat nopeita ja toimivia. Laitekanta: o Käytössä on peruskuntoinen ATK-laitteisto, joista osa on uusittu viime vuoden aikana. Ohjelmisto o Pari vuotta sitten on hankittu uusi laskentatoimen ohjelmisto, jonka yhteensopivuudessa on ollut omat haasteensa muiden ohjelmistojen kanssa. ATK-tukipalvelut on ulkoistettu yksityiselle toimijalle. Kunnan ohjelmistoyhteensopivuuksissa ja sisäisissä sähköisissä käytännöissä on vielä runsaasti kehitettävää. Tietoliikenne ja palvelimet Pomarkun kunta: o Vuoden sisään on toteutettu myös valokuituverkkouudistus, jonka seurauksena internet-yhteydet ovat vahvistuneet. Laitekanta

15 Porin seudun kunnat 15 (60) o ICT-ympäristöä on viime vuosina kehitetty osa-alue kerrallaan, uusia merkittäviä kehittämishankkeita ei juuri nyt ole näköpiirissä. Vuonna 2013 on siirrytty kunnanhallituksen ja - valtuuston osalta sähköisiin kokouskäytäntöihin ipad -laitteiden myötä. Koulupuolella opettajien mahdollisuuksia uusien tekniikoiden käyttöön on parannettu mm. hankkimalla kannettavat tietokoneet opettajien henkilökohtaiseen käyttöön. Laitekantaa pyritään jatkossakin pitämään ajan tasalla uusimalla työasemia tasaiseen tahtiin. ICT-ympäristön suhteellisen pienen koon vuoksi vakiointia ja automatisointia ei päästä hyödyntämään laajassa mittakaavassa mutta toisaalta pieni ympäristö mahdollistaa joustavia ratkaisuja niin tekniikan kuin käytönkin osalta. Ohjelmistot: o Vuonna 2012 otettiin uusi asiakirjanhallintajärjestelmä käyttöön ja uusittiin työasemien toimisto-ohjelmistot. Tietoliikenne ja palvelimet: Porin kaupunki: o Palvelimet ovat olleet jo vuosia virtualisoituja. Laitteisto: Luvian kunta: o Kaiken kaikkiaan tilanne on hyvä ja hallinnassa, mutta haavoittuva henkilöriippuvaisuuden versus ympäristön laajuus takia. Laajuudella tarkoitetaan tässä sekä toiminnallisuus-, kapasiteetti-että maantieteellistä laajuutta. Järjestelmiä on monipuolisesti ja niitä hyödynnetään. Ohjelmistot: o Porin osalta tietohallinnon kokonaisuuden hallintaa vaikeuttaa tulosalueiden voimakas itsenäisyys ja vapaus hankkia itse tarpeelliseksi katsomiaan järjestelmäpalveluita. Yksi keskeinen kehityskohde jatkossa tuleekin olla tulosalueyhteistyön lisääminen ja vahvistaminen. Tarpeelliseksi tunnustettu tietohallintoresurssien keskittäminen kaupunkitasolla ei ole edennyt ja aiheuttaa hajanaisuutta osaltaan. Talousresurssien rajallisuus haittaa palveluiden kehittämistä. Laitteisto: o Tilanne ATK-rintamalla on hyvä. Ohjelmistot: o Kirjanpito-ohjelmisto päivitetään alkuvuonna. Kouluverkossa laitekantaa on uusittu vuosittain määrärahan puitteissa ja ohjelmistot päivitetään säännöllisesti. Sosiaalitoimen ohjelmistojen ylläpidossa tehdään yhteistyötä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa.

16 Porin seudun kunnat 16 (60) Lavian kunta: Tietoliikenne ja palvelimet: o Tietoliikenneyhteyksien nopeutta on kasvatettu vuonna Kunnanviraston palvelimen uusiminen on käynnissä. Uusimisen jälkeen palvelin kapasiteetti riittävä. Käytössä olevia ohjelmistoja siirretään koko ajan vanhemmilta palvelimilta uudelle palvelimelle Laitteisto: o Hallinnon käytössä on uudehkot ATK-laitteet, jotka uusitaan kolmen vuoden välein. Päivähoidon, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen käytössä on toimivat ATK-laitteistot. Ohjelmistot: o Toiminnan kannalta tarpeelliset ohjelmistot ovat ajan tasalla. Kaikki työasemat tullaan päivittämään Windows 7 käyttöjärjestelmällä vuoden 2014 aikana. Päivähoidon, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen käytössä on toimivat ohjelmistot. Sastamalan Tukipalvelu Oy tuottaa Lavian kunnan tietohallinto palvelut. Tietoliikenne ja palvelimet: o Päivähoidon, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen käytössä on toimivat verkkoyhteydet. Ulvilan kaupunki (ja Nakkilan kunta): Laitteisto: o ICT-ympäristö on melko ajan tasalla, Työasemat vaihdetaan 4- vuoden välein, myös kouluilla, Tietohallinnon keräämän ylläpitomaksun mahdollistamana. Ohjelmistot: o Lisenssisopimukset Microsoftin kanssa on uusittu vuoden 2013 loppupuolella ja ovat ajan tasalla. Ulvilan järjestelmien automatisointi- ja vakiointiaste on korkea ja sitä tullaan edelleen kehittämään. Tietoliikenneyhteydet ja palvelimet: o Palvelin ja tallennusjärjestelmä uusittiin 2013 lopussa, kapasiteettia on nyt pitkälle tulevaisuuteen, suurin osa palvelimien käyttöjärjestelmistä on edelleen Windows 2003 tasoa ja vaativan päivityksen vuoden 2014 aikana, samoin sähköposti järjestelmä versiopäivittään, mahdollistamaan koulujen pilvipalveluiden käyttöönoton. Verkkoinfra on pääosin omia valokuitu yhteyksiä, pidemmällä keskustassa olevat toimipisteyhteydet on vuokrattu DNA:lta. Puhelin operaattorina on Sonera joka vastaa myös vaihteen vastauspalvelusta, älypuhelinten määrä on koko ajan kasvussa, sekä varsinkin kouluissa tablettien määrä kasvaa

17 Porin seudun kunnat 17 (60) kovaa vauhtia joka aiheuttaa oman päänvaivansa myös keskitettyyn hallintaa. Nakkilan kunta: Laitteisto: o Nakkila hankkii koko ATK -järjestelmän ylläpidon Ulvilan kaupungin tietohallintoyksiköltä. Päätelaitteita uusitaan vuosittain ja konekanta on tyydyttävällä tasolla. Ohjelmistot: o Ohjelmat tarjotaan fyysisesti Ulvilan kaupungin omistamilta palvelimilta siten, että Nakkilan kunta ostaa tarvittavien eri ohjelmien käyttölisenssit ohjelmistotoimittajilta. Omaa ATK - henkilöstöä kunnassa ei ole. Käytössä oleville ohjelmille on nimetty pääkäyttäjät. Tietoliikenne ja palvelimet: Harjavallan kaupunki: o Kunnanvirastossa on käytössä oma hallinnon verkkonsa ja kouluissa oma verkkonsa.. Kunnan keskustassa on kunnan rakentama ja omistama valokuituverkosto, joka yhdistää julkiset rakennukset. Laitteisto: o Konekannan uudistamista on tarkoitus jatkaa uudistamalla konekantaa ja päivittämällä käyttöjärjestelmät joko Windows 7:ään tai 8:aan. Atk-laitteet hankitaan leasing-sopimuksilla. Ohjelmistot: o Myös koulujen konekantaa uusitaan ja kouluissa otetaan vuonna 2014 käyttöön Microsoftin EES-sopimus, näin käytössä ovat aina uusimmat ohjelmistoversiot. Tietoliikenne ja palvelimet: Kokemäen kaupunki: o Palvelimista pyritään tekemään virtuaalipalvelimia, myös fyysisiä palvelimia käytetään edelleen.. Kaikki Harjavallan keskustassa olevat kaupungin yksiköt ovat kaupungin omistuksessa olevassa valokuituverkossa, keskustan ulkopuolella olevat yksiköt ovat verkkoliittymällä liitettyinä kaupungin verkkoihin. Laitteisto: o Kouluverkossa laitekanta on hyvä. Ohjelmisto:

18 Porin seudun kunnat 18 (60) o Tilanne ATK-rintamalla on hyvä alkuvuoden 2013 Windows 7 projektin jälkeen. Ohjelmistot ovat myös hyvin ajan tasalla. Sosiaalitoimen ohjelmistoja uusitaan heti alkuvuodesta ja muihinkin ohjelmistoihin on tulossa päivityksiä ensi vuoden aikana. Alkuvuoden 2014 aikana uusitaan / päivitetään hallintoverkon konekantaa reilusti. Windows 7 käyttöönottoprojektissa koulusopimus mahdollistaa uusien ohjelmistojen säännöllisen päivitysrytmin. Tietoliikenne ja palvelimet: o Kaupungissa on melko uusi virtuaalipalvelinratkaisu, joka on kapasiteetiltaan riittävä. Käytössä olevia ohjelmistoja siirretään koko ajan vanhemmilta fyysisiltä palvelimilta virtuaalialustalle. Tietoliikennepuolella lisäpotkua antaa Kokemäen Teollisuuskylän vetämä valokuituprojekti, joka tuo nopeammat yhteydet kaikille kaupungin toimipisteille. Arvioita lyhyesti Porin tietohallinnon tilanteesta palveluittain jaoteltuna: ICT-arkkitehtuuripalvelut o Merkitys kasvaa päällekkäisten ratkaisujen välttämiseksi ja eri järjestelmien ja palveluiden yhteen toimivuuden varmistamiseksi. o Nykyinen tilanne ei mahdollista riittävää ja vaikuttavaa arkkitehtuurityötä kaupunginlaajuisesti. o Osaamista ja tietoa löytyy riittävästi, kunhan resursoidaan ja organisoidaan tehokkaasti. ICT-kehittämispalvelut o Keskittyy sovellusten osalta käyttöönottoihin ja niiden tukemiseen. Uusien kohteiden proaktiivisempi selvitys tarpeen. o Tekninen kehittäminen menee budjetin ehdoilla, joten tärkeiksi tiedettyjä kehittämiskohteita ja tarpeita jää täyttämättä. o Osaaminen ja tietotaso ovat korkeaa luokkaa. Kehittämisresurssit eivät ihan vaateiden tasolla. Sovelluspalvelu o Pääasiassa sovellusten välittämistä ja sovittamista palveluiden tarpeisiin sekä pääkäyttäjätukea. Uusia järjestelmiä ei koodata pientä skriptausta ja integraatiototeutuksia lukuun ottamatta. Tilanne suunnitellun mukainen ja kohtuullisen hyvä. Konesali- ja keskitetyt käyttöpalvelut o Uuden konesalin johdosta tilanne tietosuoja- ja turvatasolla oikeinkin hyvä. Tilanne paranee entisestään, kun pääpalomuuri klusteroidaan ja siirretään uuteen konesaliin. Korkealuokkaiset varmistetut peruspalvelut palvelimille taattu. Käyttäjän tukipalvelu o Tehokas ja kiitosta saanut helpdesk-toiminta on hyvällä tasolla. Itsepalvelupiirteitä lisättäneen ongelmatilanteiden kirjaamisessa

19 Porin seudun kunnat 19 (60) ja yhteydenotoissa helpdeskiin päin käytössä oleva Efectejärjestelmää kehittämällä. Koko henkilöstö (35) osallistuu osaltaan tähän palveluun. Verkko- ja tietoliikennepalvelu o Tietyin osin liikaa henkilöriippuvainen 1-2:sta henkilöstä. Perusinfra kunnossa, mutta kehitettävää riittää ihan perusyhteyksien kapasiteettinostoista lähtien. Meneillään oleva MPLSverkkojen käyttöönotto tuo merkittävää parannusta tilanteeseen. o Henkilökunnan perusosaaminen on korkealla tasolla. Työasemapalvelu o Työasemat 3 vuoden leasing-sopimuskierrossa. Palvelu tehokas, mutta liikaa määräaikaisen työvoiman varassa. Normaalin kierron oheen tulevat lisätyöt ja tilaukset ruuhkauttavat tiimiä liikaa. Yhteyskapasiteettien kasvatus auttaa osaltaan pikkuhiljaa tilanteeseen, kun esim. käyttöjärjestelmäpäivityksiä voidaan tehdä verkon kautta jaeltuna. Tehokas pieni tiimi, johon kehittämisresurssi olisi tarpeen. o Suurimpana 2014 haasteena Windows XP à Windows 7 päivitykset tilanteessa, missä on n xp-työasemaa, joissa ajetaan Tiedon Efficaa, mihin tulee W7-tuki keväällä ja ruuhkauttaa työasemakierron. Asiantuntija- ja konsulttipalvelu o Tehdään tilauksesta ja tarpeen mukaan kovinkaan paljoa sitä markkinoimatta esiin tulevien hankkeiden osana. o Päivittäinen puhelin- ja palaverikonsultaatio sekä sovellus- että tekniikkasektoreille. Koulutuspalvelu o Järjestetään laajaa perustason koulutusta halukkaille perusinfraohjelmistoihin. Mm. sähköposti, kalenteri, Ofiice-tuotteet, o Välitetään luokkakoulutuksia toimittajavetoisesti myös sovelluksiin. Sähköinen viestintäpalvelu o Vuonna 2013 käyttöönotettu MS Exchance 2010-järjestelmä Outlook-käyttöliittymällä sisältäen sähköpostin, kalenterin ja Lync-pikaviestintä- ja etäkokousjärjestelmän. Luokkakoulutettu perustasolla n käyttäjää. Turvallisen sähköpostin (turvaposti tms.) tarve tunnistettu ja alustavasti valmisteltu. Intranet toteutettu MS SharePoint:lla ja sen kehitystä jatketaan. o WWW-sivut uudistettu viime vuosina käyttöön otetulla Statojulkaisujärjestelmällä. Tietoturvapalvelut o Konsulttityyliin tapauskohtaisesti eri toimialojen ratkaisuja mietittäessä. Osallistutaan eri tietoturvatyöryhmiin. o Kaikki uudet palveluiden käyttäjät käyvät läpi Granite Partnes verkkotietoturvaperuskurssin tietyllä läpipääsymittarilla. o Jatkokurssi suunnitteilla. Työasemissa keskitetyllä hallinnalla käytössä F-Secure-tietoturvaohjelmisto.

20 Porin seudun kunnat 20 (60) Hankinta ja alihankkijoiden sopimuskäytännöt o Hyvä yhteistyö toimialojen ja keskitetyn hankintatoimen kanssa uusia palveluita valittaessa ja kilpailutettaessa. o Pyritään kaupungin keskitettyyn ict-sopimushallintaan, jotta kustannustietoisuus säilytetään ja päällekkäisiä ratkaisuja saadaan vältettyä. Integraatiopalvelut o Sanomanvälitystä määritellään ja tehdään jatkuvasti eri järjestelmien välille. Vanhemmissa järjestelmissä point-to-pointtyylisesti; uusissa pyritään käyttämään 2012 hankittua integraatioalustaa (frends/biztalk). Tämän palvelun merkitys ja rooli voimakkaassa kasvussa. Kapasiteettipalvelut o Hankitaan kaupunkitasolla uudenmukaiset ja riittävät levy- ja palvelinkapasiteetit. Palvelimet voimakkaasti virtualisoitu (VMWARE). o Levykapasiteetti 99%:sti SAN-järjestelmässä ja käytännössä kaikki toimialueemme työasemat ja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki palvelimet saavat kaiken levypalvelunsa keskitetystä SAN-järjestelmästä. Paine levyjärjestelmäkasvatuksiin lisääntyy, jos vireillä olevat yhteys- ja yhteistyökuviot tuovat ennustettavissa olevaa voimakasta työasemavirtualisoinnin tarvetta. o Keskitetyn nauhavarmistusjärjestelmän piirissä on runsas 150 palvelinta, joista pääsääntöisesti joka yö ajetaan kopiot, noin 1000 ns save-settiä joka yö, ja joita kopioita pääsääntöisesti säilytetään vuosi + yhdet erilliset vuosikopiot. Eri tyyppisiä nauhakasetteja on nauhavarastoissamme noin 4000 kpl, joiden yhteenlaskettu tallennuskapasiteetti on arviolta noin 1900 Teratavua. Konesaliprojektin yhteydessä uusittiin myös suurin osa nauhavarmistusjärjestelmän laitteistosta ja nyt ns. nauhakierrossa on noin 1000 kasettia yhteiskapasiteetiltaan noin 1400 TB. ICT-sopimustenhallinta o Pyritään kaupungin keskitettyyn ict-sopimushallintaan, jotta kustannustietoisuus säilytetään ja päällekkäisiä ratkaisuja saadaan vältettyä. o Toteuttu ehkä n- 80%:sti eli petrattavaa on. Sähköisen sopimustenhallintajärjestelmän tarve tunnistettu; käyttöönotto edessä ja suunnitteilla. Tilaajapalvelut o Palveluita tilataan ulkoa päivittäin kaiken tekniikan osalta (palvelimet, työasemat, levyt, näytöt, kannettavat, tabletit, kytkimet, jne.). o Samoin sovellusten osalta koskien päivityksiä ja uushankintojakin. Monella sektorilla ollaan tilaaja (ja laskutuksen kohde) toimittajan suuntaan. o Päivittäistä tietohallinnon toimintaa.

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Hallinto 8: Tieto- ja asiakirjahallinto

Hallinto 8: Tieto- ja asiakirjahallinto Hallinto 8: Tieto- ja asiakirjahallinto Aika 1.4.2014 klo 13.10 15.30 Paikka Ulvilan kaupungintalo (Loukkurantie 1) Kutsutut Kunta/työnantaja Henna Lempiäinen, pj seutujohtaja, Porin seutu Karhukunnat

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Loppuraportti: ICT ympäristön yleiskuvaus ja kehitystarpeet Tampereen kaupunkiseudun 9 kuntaa (Hämeenkyrö, Kangasala,

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

Porin seudun kuntien ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Raportti Versio 1.1 TILA: VALMIS

Porin seudun kuntien ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Raportti Versio 1.1 TILA: VALMIS Porin seudun kuntien ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Raportti 28.2.2014 Versio 1.1 Porin seudun kunnat 2 (60) Sisällysluettelo Dokumentin versiohistoria... 3 1. Projektin lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta. Luonnos

Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta. Luonnos Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 5.3.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma Nykytilan analyysin tiivistelmä 25.6.2014 Versio: 1.0 Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma nykytila tiivistelmä 25.6.2014 2 (7) Sisällys 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Kuntien ulkoisen

Lisätiedot

Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto

Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto 1. Tausta Kunnallisten viranomaisten ja toimielinten on arkistolain nojalla määrättävä tehtävien hoidon

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Asiakirjahallinto muutosten edessä - uudet käsitteet ja toimintamallit. Tomi Voutilainen

Asiakirjahallinto muutosten edessä - uudet käsitteet ja toimintamallit. Tomi Voutilainen Asiakirjahallinto muutosten edessä - uudet käsitteet ja toimintamallit Informaatio-oikeuden ja tietoteknologiaoikeuden professori, dosentti Tomi Voutilainen Muutosajurit Prosessien sähköistäminen ja rajoitettu

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Kansallisen projektin projektipäällikkö 18.4.2013 sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 1 POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 3. ASIAKIRJAHALLINNON ORGANISOINTI JA VASTUUT...2 3.1. Asiakirjahallintoa johtavan viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri. Museo aloitusseminaari Kansallismuseon auditorio, Helsinki

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri. Museo aloitusseminaari Kansallismuseon auditorio, Helsinki Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri Museo 2015 -aloitusseminaari 23.11.2011 Kansallismuseon auditorio, Helsinki 23.11.2011 Riitta Autere museo 2015 Esityksen sisältö Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Sivu 1/7 Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Suomen Kuntaliitto 1998 1. Johdanto Kuntaliitto lähetti marraskuussa 1997 tietotekniikan käyttöä ja kehitystä koskevan kyselyn kaikille kunnille ja

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet 2012 11.06.2013 Valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeet KuntaIT-yksikön kehittäjäverkostotoiminnasta 2007-2008 ja kuntien

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 23.3.2015. Kumoaa 18.4.1990 hyväksytyn arkistosäännön. Voimaantulo 1.1.2015. 1 Yleistä Arkistolain 8 :n mukaan arkistonmuodostajan on määrättävä miten sen arkistotoimen

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen 30.01.2017 Tomi Voutilainen JulkICT-osasto Työryhmän tehtävät Työryhmän toimikausi 17.11.2016-31.5.2017 Työryhmän tehtävänä on selvittää julkisen hallinnon tiedonhallinnan

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Työvaliokunnan kokous 17.1.2014 Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi / PK Kust. / lapsi / vuosi / PPH Harjavalta 3 0 20 8 220 12 015 Kokemäki 3 1 18 10 243 5 898 Lavia 0 1 5 0 8

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tiera lyhyesti Tiera on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka järjestää palveluita omistajilleen

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) 20.5.2014 Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Hankkeen tausta Esityksen sisältö Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) 27.5.2016 27.5.2016 1 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

Uuden kunnan sote Porin seudulla Työryhmän loppuraportin keskeiset asiat

Uuden kunnan sote Porin seudulla Työryhmän loppuraportin keskeiset asiat Uuden kunnan sote Porin seudulla Työryhmän loppuraportin keskeiset asiat Työvaliokunta 6.6.2015 Aulis Laaksonen Uusi Sote Keskeiset tavoitteet Yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaaminen

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 Maritta Korhonen Kehittämispäällikkö Esityksen sisältö Sote-uudistuksen

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Lähtötilanne Kuntien rooli kohde-alueille liittyvien palveluiden järjestäjinä ja tuottajina vaihtelee huomattavasti Kaikkia kohde-alueeseen

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Tomi.Voutilainen@uef.fi 25.11.2015 1 Lähtökohta Tietohallintolaki

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa

KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa Eira Isoniemi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pirjo Juvonen Ylä-Savon ICT-palvelut Oy Ylä-Savo Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmen kaupunki Kiuruveden kaupunki Sonkajärven

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Toivakan kunnan teknologiaarkkitehtuuri Iikka Virtanen, Teemu Uusitalo & Vesa Kakriainen Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Johdanto Nykytilan kartoitus Tavoitetilan kuvaus 6.7.1 Teknologiapalvelut

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Puhepalveluiden kehittäminen

Puhepalveluiden kehittäminen m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen

Lisätiedot

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE Perusturva Bia Kaski 27.10.2016 Lausuntopyyntö 1 (2) Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE 2017 2019 Porin perusturva on valmistellut ja toiminut hallinnoijana Ohjaamo Satakunta nimisessä

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta. Luonnos

Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta. Luonnos Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 19.3.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

SOTE- ja aluehallintouudistus Tietohallintoa ja ICT-palveluita koskevat linjaukset

SOTE- ja aluehallintouudistus Tietohallintoa ja ICT-palveluita koskevat linjaukset SOTE- ja aluehallintouudistus Tietohallintoa ja ICT-palveluita koskevat linjaukset 29.1.2016 7.2.2016 1 Sote-uudistus Sopimukset 15/18 aluetta Kunnat/sairaanhoitopiirit Kolmas sektori Yksityiset palveluntarjoajat

Lisätiedot

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen Miten toiminnan tehokkuutta/hankinnan hyötyjä voidaan mitata Oulun kaupunki/tietohallinto Kaisa Kekkonen 24.11.2009 Kustannus-hyötyanalyysi

Lisätiedot

Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen. Kuntien tietohallinnon järjestäminen

Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen. Kuntien tietohallinnon järjestäminen Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen Kuntien tietohallinnon järjestäminen 26.2.2015 Kuntien tietohallinnon oikeudellinen asemointi 2 Lähtökohta Tietohallintolaki 3 1 k: Tietohallinnolla

Lisätiedot

ARTTU kuntaseminaari. Kuntatalo Pentti Meklin emeritusprofessori

ARTTU kuntaseminaari. Kuntatalo Pentti Meklin emeritusprofessori ARTTU kuntaseminaari Kuntatalo 15.12.2011 Pentti Meklin emeritusprofessori Tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. II vaiheen keinot a. Johtamisjärjestelmä rakenne ja toiminta

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA Tilannekatsaus JUHTA, 11.6.2013 Tommi Oikarinen Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen 1 DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA 2 ESITYKSEN SISÄLTÖ IT-palvelujen organisointi Oulun yliopistossa Palvelutuotannon taustatietoja Datan tallennuksen nykytila

Lisätiedot

Arkkitehtuurityö kunnassa

Arkkitehtuurityö kunnassa Arkkitehtuurityö kunnassa Varkauden kaupungin kokonaisarkkitehtuuri Petri Kapanen Varkauden kaupunki, Maankäyttö 1 Tietohallintolaki Kokonaisarkkitehtuurin kuvausmenetelmien ja kansallisesti yhteisiksi

Lisätiedot

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi::

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi:: Laatuvastaavien tapaaminen 10.2.2012 Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri KA tiimi: Tapani Kella Tuuli Karjalainen Ville Seppänen Kokonaisarkkitehtuurihanke Jyväskylän yliopisto KA hankkeen taustaa Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot