Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/ /2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011"

Transkriptio

1 Lisätieto Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/ /2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta tehdessä. 1. kysymys: Tarjouspyynnön liite 1:een liittyvät kysymykset: Sivu 2) Hankinta sisältää myös ensimmäisen toteutusvaiheen määrittelyn ja projektisuunnitelman laatimisen sekä pilottikohteen toteutuksen tukemisen. Kysymys: Mihin kohdan 2 (Hankinnan kohde ja toimeksiannon vaiheet, sivu 2) kohtiin em pilottikohteen toteutuksen tukeminen on tarkoitus sisällyttää? Vai eikö se kuulu lainkaan tämän tarjouspyynnön sisältöön? Pilottikohteen toteutuksen tukeminen ei kuulu tarjouspyynnön sisältöön. Hankinnan tausta ja tavoite kohtaan on jäänyt virheellisesti lauseeseen kohta sekä pilottikohteen toteutuksen tukemisen. Edellä mainittua ei ole enää mainittu kohdassa Hankinnan kohde. 2. kysymys: Liite 1 Palvelukuvaus kokonaisuudessaan sekä liite 2 sivulla 2 Toimittajan projektipäällikkö noudattaa projektissa Tampereen kaupungin tietohallinnon tvt projektien ohjeistuksia ja niissä määriteltyjä käytäntöjä, kuten dokumenttipohjia ja työtiloja. Tarkempia tietoja niistä saa tietohallintoyksikön edustajalta. Kysymys: Ohjaavatko pyydettyä konsultointityötä mahdollisesti Tampereen kaupungin kokonais ja tietoarkkitehtuurin ylemmän tason ohjeistot tai menetelmät. Jos kyllä, niin mitkä ja toimitetaanko nämä dokumentaatiot tarjouksen tekijöille? MDM on osa tietoarkkitehtuuria ja samalla osa kokonaisarkkitehtuuria, joten työn toteutusta ohjaa kokonaisarkkitehtuuriin liittyvät ohjeistot ja menetelmät. Arkkitehtuurimenetelmänä Tampereen kaupunki käyttää JHS 179 mukaista menetelmää. Arkkitehtuurin hallintamallista tulevat vaatimukset työn toteutukselle katsotaan tarkemmin työn alkaessa. 3. kysymys: Liite 1 sivu 3 kohta 2.3 Kaupungin MD tietojen tunnistaminen luotua kriteeristöä vastaan (liittyy liitteessä 1.2 määritellyn prosessin kohtaan 1.) (kiinteä hinta) master dataksi luokiteltavien tietojen tunnistaminen luodun kriteeristön avulla.

2 Kysymys: Millä tasolla (tietokokonaisuus, tietoryhmä, tieto) ja kattavuudella (sisältäen kaikki liite 3 ympäristöt vai valittavan osajoukon) MD tietojen tunnistaminen tehdään?. Onko määritetty tunnistamisessa käytettävä menetelmä vai määritetäänkö se yhdessä ennen tunnistamistyötä? Vai tehdäänkö tunnistaminen yleisellä tasolla käyttäen yleisesti tiedossa olevia (aikaisemmat kuntien ydintietoja käsittelevät esiselvitykset ja määritykset) tietokokonaisuus/tietoryhmätason ehdokkaita kuntien ydintiedoiksi?. Tunnistaminen tehdään tietokokonaisuus tasolla ja tunnistaminen sisältää kaikki ympäristöt. Tavoitteena on tehdä tunnistusta muutenkin kuin vain tietojärjestelmälähtöisesti. Tunnistamisessa käytettävä menetelmä määritellään osana tunnistamistyötä. 4. kysymys: Liite 1 useissa kohdin (mm sivu 4) mainintoja käytettävistä standardeista. Määritellään toiminnalliset vaatimukset. Toiminnallisissa määrityksissä huomioidaan tietojenkäytön toiminnalliset vaatimukset, tietojen hallinta, tietojen päivitykset, luokitusten hallinta, tietotyypit ja muut vastaavat seikat. Määrityksiä tehtäessä tulisi olla tiedossa myös käytettävät standardit. Kysymys: Onko Tampereella jo määritetty tarjouspyynnössä viitattuja standardeja vai määritetäänkö tässä työssä ko standardit riittävällä tasolla? Käytettävät standardit määritellään tarvittavalla tasolla projektin aikana. 5. kysymys: Liite 6 Tarjouksen sisällysluettelo kohta 2 Tarjouksessa esitettävät kuvaukset Tietosuoja ja turva Kysymys: Tarkoitetaanko tässä ydintietoihin ja ydintietojen hallintaan liittyvien tietosuoja ja turva asioiden käsittelyä ja määritystä vai projektin aikana työn yhteydessä käsiteltävien tietojen tietosuoja ja turva asioiden huomioimista? Tässä tarkoitetaan projektin aikana työn yhteydessä käsiteltävien tietojen tietosuoja ja turva asioiden huomioimista. 6. kysymys:

3 Tarjouspyynnössä mainitaan: Toimittajan projektipäällikkö noudattaa projektissa Tampereen kaupungin tietohallinnon tvt projektien ohjeistuksia ja niissä määriteltyjä käytäntöjä, kuten dokumenttipohjia ja työtiloja. Tarkempia tietoja niistä saa tietohallintoyksikön edustajalta. Mitä nämä ohjeistukset ja käytännöt ovat? Ohjeistuksella ja käytännöillä viitataan liitteessä 2 esiteltyihin asioihin. Tietohallinnon edustajalta saa projektin alkaessa lisätietoa käytännön asioista näihin liittyen. 7. kysymys: Mitä muita liiketoimintatavoitteita hankkeelle on asetettu kuin, että Tampere voi tehostaa ydintietojen ylläpitoa ja saatavuutta palvelutuotannossaan sekä samalla parantaa ydintietojen yhtenevyyden ja oikeellisuuden tasoa? Päätavoitteena on, että Tampere voi tehostaa ydintietojen ylläpitoa ja saatavuutta palvelutuotannossaan sekä samalla parantaa ydintietojen yhtenevyyden ja oikeellisuuden tasoa. 8. kysymys: Kuka on hankkeen omistaja? Tampereen kaupungin tietohallintojohtaja. 9. kysymys: Millä mittareilla hankkeen ja ydintiedonhallintamallin onnistumista mitataan? Projektin tavoitteena on tunnistaa ja määrittää master datan tiedot ja kriteerit sekä tuottaa onnistunut hallintamalli Tampereen kaupungille. Muiden mittareiden määrittely tehdään käytäntöön siirryttäessä eli käytännössä tämän projektin jälkeen. 10. kysymys: Miten paljon ja keitä Tampereen kaupungin oman organisaation henkilöstöä voidaan allokoida hankkeeseen? Tilaajan projektiorganisaatio nimetään projektin alkaessa. Tilaaja pyrkii tarjoamaan riittävän määrän asiantuntemusta eri osa alueilta projektiin. Tarvittava osaaminen määritellään projektin alkaessa. 11. kysymys: Miten hankkeen kohde niveltyy Tampereen kaupungin kokonaisarkkitehtuurin ja hyvän tietohallintamallin kehittämiseen?

4 Master data management on osa tietoarkkitehtuuria ja samalla osa kokonaisarkkitehtuuria. Hankkeella on keskeinen rooli Tampereen kaupungin tietoarkkitehtuurin nyky ja tavoitetilan määrittelyssä. 12. kysymys: Miten paljon asiakas kykenee varaamaan omia resurssejaan työn edellyttämien tietosisältöjen, toimintojen, prosessien ja tietojärjestelmien analysointiin? Ks. vastaus kysymys: Tuleeko työssä nojautua JHS kokonaisarkkitehtuurimenetelmään (luonnos), sen kuvauspohjiin ja siinä kuvattuun ydintiedonhallintaan? Työssä tulee hyödyntää soveltuvin osin JHS 179 ICT palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen suositusta. Suositus löytyy osoitteesta: suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/ kysymys: Palvelukuvaus, kohta 2.4: Valitaan prosessin kohdassa 1 kartoitetuista master tiedoista projektin kannalta sopivin. Valittuun tietoon liittyvä nykytilan kuvaus, sisältäen mm. voiko valittu tietojoukko kattaa kaikki tunnistetut ydintiedot, vai onko tarkoituksena ottaa tietty ydintietoalue (domain) käsittelyyn? Tarkoituksena on ottaa käsittelyyn tietty ydintietoalue. 15. kysymys: kattaako ydintietojen tunnistamisprosessi Tampereen Kaupungin kaikki olemassa olevat tietojärjestelmät? Jos ei, niin miten rajaus tehdään? Ydintietojen tunnistamisprosessi kattaa kaikki Tampereen Kaupungin olemassa olevat tietojärjestelmät. Kartoitusta toivotaan tehtävän enemmän toimintaprosessien kuin olemassa olevien järjestelmien näkökulmasta. 16. kysymys:

5 onko projektin tavoitteita mahdollista tarkentaa projektin kuluessa normaalin muutoshallintaprosessin mukaisesti ilman sanktioita silloin, kun poiketaan suunnitellusta työstä? Kyllä. 17. kysymys: Käytetäänkö hankkeessa standardeina ja runkoina KuntaIT:n tuotoksia ja tuloksia, esim. asiakastiedon pääjäsennystä (MDM esiselvitys) tai kunnan tiedonhallintamallia? Jos käytetään, niin pyydämme erittelemään ne ja antamaan ne tarjoajien käyttöön. Nämä materiaalit tulee ottaa soveltuvin osin huomioon työn toteutuksessa. Materiaalien sitovuus ja soveltaminen määritellään tarkemmin projektin yhteydessä. 18. kysymys: Käytetäänkö hankkeessa standardeina ja runkoina ValtIT:n tuotoksia ja tuloksia? Jos käytetään, niin pyydämme erittelemään ne ja antamaan ne tarjoajien käyttöön. Nämä materiaalit tulee ottaa soveltuvin osin huomioon työn toteutuksessa. Materiaalien sitovuus ja soveltaminen määritellään tarkemmin projektin yhteydessä. 19. kysymys: Tuleeko työssä huomioida valtion tasolla menossa olevat vastaavat projektit, esim. PERA projekti (Valtion yhteiset perusrekisterit). Työn toteutuksessa tulee huomioida meneillään olevat vastaavat projektit. 20. kysymys: Kenen vastuulla projektissa on huomioida esim. tietosuojaan ja integraatioon vaikuttavat mahdolliset projektin aikaiset lakimuutokset (terveydenhuoltolaki, tietohallintolaki). Päävastuu on Toimittajalla. Tilaaja pyrkii kuitenkin yhdessä Toimittajan kanssa huomioimaan mahdolliset muutokset. 21. kysymys:

6 Miltä osa alueilta (sote, koulutus, tekninen toimi, ) ja millä taustalla varustettuja ovat projektiryhmään kutsuttavat henkilöt asiakkaan puolelta? Mikä on varattu ajankäyttömäärä projektiin osa alueittain ja henkilöittäin? Ks. vastaus kysymys: Jos tarkastelu aloitetaan järjestelmistä, niin onko olemassa valmiiksi prosessi/järjestelmä mappausta, eli mikä prosessi käyttää mitäkin järjestelmää? Järjestelmien kytkemistä tiettyihin toimintaprosesseihin ei ole toistaiseksi tehtynä. Järjestelmät on jäsennetty liitteessä 3, Ympäristökuvaus olevan palveluryhmittelyn mukaisesti. Palveluryhmittelystä on osittain pääteltävissä myös järjestelmää käyttävät toimintaprosessit. 23. kysymys: Ovatko keskeiset liiketoiminta ja substanssiprosessit valmiiksi listattuna? Ei ole. 24. kysymys: Onko kaupungilla datamallinnuksen standardi ja työväline? Ei ole. 25. kysymys: Mitä tarkoitetaan järjestelmäsalkulla (liite 1.2 Määrittelyprosessi) Tietojärjestelmäsalkku sisältää keskeisen informaation tietojärjestelmäkokonaisuuden hallintaan. Salkku kuvataan tyypillisesti järjestelmien nykytilan mukaan, mutta sinne dokumentoidaan mm. tiedossa olevat kehittämissuunnitelmat. Tampereen kaupungilla lähes kaikki tietojärjestelmät on tunnistettu tietojärjestelmäsalkkuun. Lähes kaikki järjestelmät löytyvät liitteestä kysymys: Tehdäänkö palvelukuvauksen kohdissa 2.4 ja 2.5 tarkoitetut nykytilan kuvaus ja tavoitetilan määrittely vain osalle kohdassa 2.3 tunnistettuja MD tietoja?

7 Nykytilan kuvaus ja tavoitetilan määrittely tehdään vain valitulle tiedolle. Katso vastaus 14.

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Liite 3 Ulkoistamisen tarpeiden arviointi ja toteutus

JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Liite 3 Ulkoistamisen tarpeiden arviointi ja toteutus JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Liite 3 Ulkoistamisen tarpeiden arviointi ja toteutus Versio: 24.5.2006 Julkaistu: 15.6.2005 Voimassaoloaika: Toistaiseksi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat KuntaIT-toiminnan tilannekatsaus 20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat antti.holmroos@vm.fi KuntaIT:n projektisalkku 2008-2009 Omistaja Osapuolet Arvioitu Budjetti Aikataulu Tietojohtaminen

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 TIETOJÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta Loppuraportti 2 (181) SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT... 7 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 12 2 JOHDANTO... 18 2.1 Selvityksen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

1) Onko (tai saadaanko) tarjouspyynnössä valmis pohja projektisuunnitelmalle vai tuottaako toimittaja sen?

1) Onko (tai saadaanko) tarjouspyynnössä valmis pohja projektisuunnitelmalle vai tuottaako toimittaja sen? Tässä dokumentissa vastataan määräaikaan mennessä saapuneisiin lisätietopyyntöihin ja kysymyksiin liittyen asiakaspalauteprosessin sähköistämiseen (VIDICO A31003). Tarjousten jättämisen määräaika on 11.1.2011

Lisätiedot

Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri 1(49) Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealue Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri Raportti 11.9.2014 Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus Seure Henkilöstöpalvelut Oy Liite 1 Seure Henkilöstöpalvelut Oy - Johdanto-osuus Versio: 1.2 Tekijä: Seure Henkilöstöpalvelut Oy Dokumentin Seure_ nimi: Hyväksynyt: 2 (18) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot