Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö"

Transkriptio

1 /6 Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt Kansleri vahvistanut Yliopiston arkistotoimi 1 Tampereen yliopiston arkistotoimessa noudatetaan arkistolakia (831/1994) ja muita arkistotointa koskevia säädöksiä sekä tämän johtosäännön määräyksiä. Hallintokeskus antaa tätä johtosääntöä koskevia tarkempia ohjeita ja määräyksiä. 2 Tätä johtosääntöä täydentävän arkistonmuodostussuunnitelman yliopiston asiakirjallisen tiedon käsittelyn, rekisteröinnin ja säilyttämisen ohjeistoksi hyväksyy rehtori. Yliopistoon erillisenä laitoksena kuuluvan yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston (FSD) elektronisia tutkimusaineistoja koskee erillinen rehtorin hyväksymä arkistonmuodostussuunnitelma ja musiikintutkimuksen laitoksen osana toimivan kansanperinteen arkiston aineistoja koskee erillinen rehtorin hyväksymä arkistonmuodostussuunnitelma. Arkistolaitos määrää, mitkä asiakirjat* ja aineistot* sekä niihin sisältyvät tiedot säilytetään pysyvästi. 3 Yliopiston arkistotoimen yleisestä koordinoinnista vastaa yliopiston henkilöstö- ja lakiasiain osaston virkamies, jonka hallintokeskus on määrännyt yliopiston arkistonhoitajaksi. Yliopiston arkisto ja siihen kuuluvat asiakirjat ja aineistot 4 Tampereen yliopisto on arkistolain tarkoittama arkistonmuodostaja. Yliopiston arkistoon kuuluvat asiakirjat, jotka ovat sille sen tehtävien johdosta saapuneet tai sen toiminnan yhteydessä syntyneet *Arkistolain 6 :n 2 momentti: Asiakirjalla tarkoitetaan tässä laissa kirjallista tai kuvallista esitystä taikka sellaista sähköisesti tai muulla vastaavalla tavalla aikaansaatua esitystä, joka on luettavissa, kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävissä teknisin apuvälinein.

2 /6 Ks. myös viranomaisen asiakirjojen määrittelyt JulkL (621/1999) 5 :ssä ja sähköisten asiakirjojen ja viestien osalta Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 4 :ssä. Yliopiston arkisto käsittää myös julkisin varoin toteutettujen tutkimushankkeiden asiakirjat ja aineistot samoin kuin julkisin varoin hankitut tutkimusaineistot, ellei muusta ole tutkimusta aloitettaessa erikseen tutkimussopimuksissa tai muutoin kirjallisesti sovittu. Sähköinen arkisto 5 Yliopiston sähköinen arkisto on osa dokumenttien- ja asianhallintajärjestelmää. Siinä olevat asiakirjat ovat järjestelmän käyttäjien luettavissa ja tulostettavissa vain asian hoitamista varten. Virallisen tulosteen asiakirjasta yliopiston dokumenttien- ja asianhallintajärjestelmästä muulle kuin asianosaiselle antaa yliopiston kirjaamo tai yksikön esittelijä. Yliopiston päätearkisto 6 Yliopiston päätearkisto hallintokeskuksessa toimii yliopiston asiakirjojen ja aineistojen historiallisena arkistona. Pysyvästi säilytettävä vanha historiallinen aineisto luovutetaan hallintokeskuksen päätöksellä Hämeenlinnan maakunta-arkistoon. Päätearkiston arkistonhoitaja vastaa yliopiston historiallisten ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja aineistojen säilyttämisestä ja hoitamisesta. Tämän lisäksi hän: 1) ohjaa, kehittää ja valvoo arkistotointa sekä tarkastaa yliopiston eri yksiköiden arkistotoimen asianmukaisuuden sekä antaa arkistointa koskevaa neuvontaa ja koulutusta yliopiston eri yksiköille; 2) hoitaa yhdessä yliopiston kirjaamon kanssa yliopiston asiakirjojen säilyttämiseen, seulontaan, hävittämiseen, siirtämiseen ja muuhun arkistotoimeen kuuluvia tehtäviä sekä 3) huolehtii asiakirjojen vastaanottamisesta yliopiston päätearkistoon, säilyttämisestä, luetteloimisesta, käytettävissä pitämisestä, siirrosta ja muusta hoidosta sekä huolehtii päätearkiston asiakirjojen ja aineistojen tieto- ja tutkijapalveluista.

3 /6 Arkistotoimen hoitaminen 7 Yliopiston yksiköt huolehtivat ja vastaavat arkistotoimesta hallussaan olevien asiakirjojen ja aineistojen osalta tämän johtosäännön, arkistonmuodostussuunnitelman sekä muiden arkistotointa koskevien säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Yksiköillä tarkoitetaan yliopiston organisatorisia tai toiminnallisia yksiköitä, joille niiden tehtävien johdosta saapuu tai joiden toiminnan yhteydessä syntyy yliopiston arkistoon kuuluvia asiakirjoja ja aineistoja. 8 Arkistotointa varten kullakin yksiköllä tulee olla sen esimiehen nimeämä lähiarkiston vastuunalainen arkistonhoitaja, joka: 1) arkistoi hoidettavaksi saamansa asiakirjat lähiarkistoon tai yliopiston päätearkistoon arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti sekä vastaa lähiarkistossa asiakirjojen hoidosta ja säilytyksestä sekä niihin liittyvästä asiakaspalvelusta; 2) toimittaa päätearkiston arkistonhoitajalle arkistoluettelon yksikössä olevasta pysyvästi säilytettävästä paperisesta arkistoaineistosta ja luovuttaa yksikössä olevat pysyvästi säilytettävät asiakirjat yliopiston päätearkistoon; 3) kokoaa ja hävittää vuosittain kyseisenä vuotena arkistonmuodostussuunnitelman säilytysaikojen mukaan hävitettävät paperiasiakirjat; sekä 4) tekee yksikön asiakirjojen arkistointiin liittyviä aloitteita sekä ilmoittaa yksikön arkistonhoidossa esiintyvistä ongelmista yliopiston päätearkistonhoitajalle. Edellä 1 momentissa mainittujen tehtävien hoitamista varten erillisten hallinnollisten toimielinten sihteerit toimivat toimielintensä vastuunalaisina arkistonhoitajina. Tutkimushankkeilla on näitä tehtäviä varten tutkimushankkeen johtajan nimeämä vastuunalainen arkistonhoitaja. 9 Arkistotointa tulee hoitaa suunnitelmallisesti niin, että asiakirjat ja aineistot ja niihin sisältyvät tiedot ovat tehokkaasti käytettävissä ja että tarpeettomiksi käyneet asiakirjat ja aineistot voidaan myös hävittää tehokkaasti. Arkistotoimen vaatimukset tulee ottaa huomioon yliopiston tieto- ja asiakirjahallinnossa. Arkistotoimeen vaikuttavat tieto- ja asiakirjahallinnon kehittämishankkeet tulee toteuttaa yhteistyössä päätearkiston arkistonhoitajan kanssa.

4 /6 10 Jokainen yliopiston palveluksessa oleva on vastuussa hallussaan olevista asiakirjoista ja aineistoista. Asiakirjojen ja aineistojen laatiminen, säilyttäminen ja käyttö 11 Asiakirjat ja aineistot on laadittava ja tiedot tallennettava siten, että niiden käytettävyys ja säilyvyys on turvattu niille vahvistetun säilytysajan. Pysyvästi ja pitkäaikaisesti säilytettävät asiakirjat ja aineistot on laadittava ja tiedot tallennettava pitkäaikaista säilytystä kestäviä materiaaleja ja säilyvyyden turvaavia menetelmiä käyttäen. 12 Asiakirjojen ja aineistojen käsittelyssä ja säilyttämisessä on varmistettava tietosuojan ja tietoturvan säilyminen. Asiakirjoja ja aineistoja on säilytettävä siten, että ne ovat turvassa tuhoutumiselta, vahingoittumiselta ja asiattomalta käytöltä. 13 Arkistotiloille asetetuista teknisistä vaatimuksista on määräykset arkistolaitoksen arkistotilaohjeissa. Yliopiston arkistojen tulee täyttää arkistotilaohjeiden ja arkistoja valvovien viranomaisten arkistoille asettamat määräykset ja vaatimukset. Arkistonhoitajien tulee huolehtia, että yliopiston arkistotilat täyttävät niille asetetut vaatimukset. 14 Asiakirjojen ja aineistojen käytöstä ja julkisuudesta on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty. Arkistoista vastaavien henkilöiden tulee huolehtia, että viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoitettu oikeus saada tieto arkistossa olevasta julkisesta asiakirjasta toteutuu. Arkistossa oleviin julkisiin asiakirjoihin voi tutustua arkistonhoitajan tai kirjaamon henkilökunnan kanssa sovitulla tavalla. Arkistossa olevia julkisia asiakirjoja voidaan lainata vain virkakäyttöön yliopiston henkilökuntaan kuuluvalle. Annetuista lainoista pidetään luetteloa. Asiakirjoja ei lainata yksityishenkilöille. Arkistotiloihin ei saa valvomatta päästää sivullisia henkilöitä.

5 /6 Arkistossa olevista julkisista asiakirjoista voidaan antaa maksullisia valokopioita hallintokeskuksen asiakirjoista annettavien valokopioiden ja jäljenteiden maksullisuutta koskevan päätöksen mukaan. Asiakirjojen ja aineistojen hävittäminen 15 Määräajan säilytettävät asiakirjat ja aineistot hävitetään arkistonmuodostussuunnitelmassa vahvistetun säilytysajan kuluttua, mikäli niitä ei virkatoiminnassa tai oikeudellisista taikka muista syistä enää tarvita. Yksikkö, jolle asiakirjat ovat sen tehtävien johdosta saapuneet tai jonka toiminnan yhteydessä asiakirjat ja aineistot ovat syntyneet, huolehtii hävittämisestä hallintokeskuksen ohjeiden mukaisesti. Asiakirjat ja aineistot, joille ei arkistonmuodostussuunnitelmassa tai muuten ole vahvistettu säilytysaikoja, voidaan hävittää vasta sen jälkeen, kun yliopiston arkistonhoitaja on yhdessä yksikön kanssa todennut, ettei niillä ole pysyvää tai pitkäaikaista säilytysarvoa. 16 Asiakirjojen ja aineistojen hävittäminen suoritetaan niiden laadun edellyttämällä tavalla. Hävittäminen on suoritettava siten, ettei tietosuoja eikä tietoturva vaarannu. 17 Arkistonmuodostussuunnitelman mukaan kymmenen vuotta tai sitä kauemmin säilytettävien asiakirjojen ja aineistojen hävittäminen tulee rekisteröidä erilliseen hävitysluetteloon päätearkiston ohjeiden mukaisesti. Kirjanpidon tilikirjojen ja tilitositteiden hävittäminen rekisteröidään asiakirjojen säilytysaikojen pituudesta riippumatta. Asiakirjojen ja aineistojen siirtäminen yliopiston päätearkistoon 18 Viisi vuotta vanhemmat yksiköiden pysyvästi säilytettävät asiakirjat ja aineistot on siirrettävä yliopiston päätearkistoon, kun niitä ei yksikössä enää jatkuvasti tarvita. Toimintansa päättäneiden ja lakkautettujen yksiköiden ja toimielinten asiakirjat ja aineistot on siirrettävä viivytyksettä.

6 /6 19 Asiakirjojen ja aineistojen siirtämisestä on sovittava päätearkiston arkistonhoitajan kanssa. Päätearkistoon luovutettava aineisto on yksikössä järjestettävä arkistonmuodostussuunnitelman mukaisiksi sarjoiksi. Asiakirjojen suojelu poikkeusoloissa 20 Hallintokeskus antaa ohjeet asiakirjojen ja aineistojen suojaamisesta ja järjestämisestä poikkeusoloissa. Voimaantulo 21 Tämä johtosääntö tule voimaan yliopiston kanslerin vahvistettua sen ja sillä kumotaan hallituksen antama Tampereen yliopiston arkistosääntö. Ennen johtosäännön voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 3. ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY... 4

1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 3. ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY... 4 1(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 2. ARKISTOTOIMI JA ASIAKIRJAHALLINTO... 2 2.1. Arkistotoimen tehtävät ja tavoitteet... 2 2.2. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Lapinlahden kunnan asiakirjahallinnon toimintaohje

Lapinlahden kunnan asiakirjahallinnon toimintaohje Lapinlahden kunnan asiakirjahallinnon toimintaohje 1. Yleistä Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata Lapinlahden kunnan asiakirjahallintoa ja siihen sisältyvää arkistotointa. Tämän lisäksi on noudatettava

Lisätiedot

Arkistotoimen toimintaohje. Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225

Arkistotoimen toimintaohje. Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225 Arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 1. JOHDANTO... 1 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 2010 Hyväksytty kaupunginhallitus 11.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Muutettu kaupunginhallitus 8.2.2010/30 Voimaantulo

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TIEDONHALLINNAN TOIMINTAOHJE

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TIEDONHALLINNAN TOIMINTAOHJE KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TIEDONHALLINNAN TOIMINTAOHJE (LUONNOS) LUONNOS 8.1.2015 Johtoryhmä 13.1.2015 Hallitus 15.1.2015 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tiedonhallinnan toimintaohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009.

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Tiedonhallinnan toimintaohje Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Yleistä 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus Tiedonhallinnan toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ. 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne

KIVIJÄRVEN KUNTA ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ. 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne KIVIJÄRVEN KUNTA ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on lisätä hallinnon läpinäkyvyyttä sekä kuntalaisten tiedonsaantimahdollisuuksia

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Arkistotyöryhmä 10.3.2014 Johtoryhmä 18.3.2014 Yhtymähallitus 26.3.2014 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toimintaohjeen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Kaupunginhallitus hyväksynyt

SAVONLINNAN KAUPUNGIN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Kaupunginhallitus hyväksynyt SAVONLINNAN KAUPUNGIN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt. 2014 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus ja soveltaminen... 1 2. ASIAKIRJAHALLINNON

Lisätiedot

NIVALAN KAUPUNKI ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE

NIVALAN KAUPUNKI ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE KH 14.1.2008 NIVALAN KAUPUNKI ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE 1.YLEISTÄ... 3 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus... 3 1.2 Arkistotoimen tehtävät ja tavoitteet (toiminta-ajatus)... 3 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Päivitetty 15.2.2012 Johtokunta 5.10.2010 Johtoryhmä 29.9.2010 Sisältö 1. Yleistä 2 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne 2 1.2 Arkistolaki ja sen soveltaminen 2 1.3 Arkistotoimen

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Kuntayhtymähallituksen hyväksymä xx.xx.xxxx Versio 1 2 1 Yleistä... 3 2 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tehtävät, tavoitteet ja organisointi... 3 2.1 Arkistotoimen organisointi...

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

KAUSTISEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE KAUSTISEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE KAUSTISEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 15.11. 2004, 285 Voimaantulo 1.12.2004 1. Yleistä Kaustisen kunnan arkistotoimessa

Lisätiedot

Yhtymähallitus 31.1.2014 Liite 9. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Yhtymähallitus 31.1.2014 Liite 9. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Yhtymähallitus 31.1.2014 Liite 9 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Sisältö 1 Johdanto... 1 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus... 1 1.2 Lainsäädäntö... 1 1.3 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 22.10.2012 135. Asiakirjahallinnon ohje

Hyväksytty johtokunta 22.10.2012 135. Asiakirjahallinnon ohje Hyväksytty johtokunta 22.10.2012 135 Asiakirjahallinnon ohje Sisältö 1. YLEISTÄ... 2 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne... 2 1.2 Arkistolaki ja sen soveltaminen... 2 1.3 Arkistotoimen hoito... 2 1.4 Arkistotoimen

Lisätiedot

Puumalan seurakunnan arkistosääntö

Puumalan seurakunnan arkistosääntö Puumalan seurakunnan arkistosääntö 1 Sisällysluettelo 1. Puumalan seurakunnan arkistotoimi ja asiakirjahallinto 2 2. Arkisto ja arkistonmuodostaja 2 3. Arkistovastuuhenkilöt 3 4. Rekisteröinti 4 5. Seurakunnan

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas

Asiakirjahallinnon opas HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 23 Carl-Magnus Roos Asiakirjahallinnon opas Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-331-5 Painettuna ISSN 1457-2451 LISÄTIETOJA Carl-Magnus Roos

Lisätiedot

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten arkistotoimesta Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON ASIAKIRJAHALLINNON LAINSÄÄDÄNNÖN JA TOIMINNAN UUDISTAMINEN selvitystyö Mikkelin ammattikorkeakoululle. 21.9.2012, versio 1.

JULKISEN HALLINNON ASIAKIRJAHALLINNON LAINSÄÄDÄNNÖN JA TOIMINNAN UUDISTAMINEN selvitystyö Mikkelin ammattikorkeakoululle. 21.9.2012, versio 1. JULKISEN HALLINNON ASIAKIRJAHALLINNON LAINSÄÄDÄNNÖN JA TOIMINNAN UUDISTAMINEN selvitystyö Mikkelin ammattikorkeakoululle 21.9.2012, versio 1.0 SISÄLLYS 1 Saate... 1 2 Tiivistelmä... 2 3 Johdanto... 5 4

Lisätiedot

Arkistolaitos Helsinki 2010. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä

Arkistolaitos Helsinki 2010. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä Arkistolaitos Helsinki 2010 Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä 1 ARKISTOLAITOS Määräys AL/13157/07.01.01.00/2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009 Liite 1 Keskeisiä käsitteitä Aineisto Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseissa tuotettu kokonaisuus (metatiedot ja tiedostot).

Lisätiedot

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Arkistolaitos 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala... 3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 8.6.2004 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Suosituksen tarkoitus

Lisätiedot

Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45

Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45 Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45 1 Asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan vaikuttavaa keskeistä lainsäädäntöä 2 Eri organisaatiomuotojen vaikutus

Lisätiedot

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI Arkistolaitos 2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala...3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA OPPILAITOKSISSA - Näyttötutkintoon liittyvien asiakirjatietojen käsittely ja arkistointi, diat 1-16

TIEDONHALLINTA OPPILAITOKSISSA - Näyttötutkintoon liittyvien asiakirjatietojen käsittely ja arkistointi, diat 1-16 SIHTEERITYÖN JA ASIAKIRJAHALLINNON TUTKINTOTOIMIKUNNAN INFOTILAISUUS 22.5.2013, Elinkeinoelämän keskusliito TIEDONHALLINTA OPPILAITOKSISSA - Näyttötutkintoon liittyvien asiakirjatietojen käsittely ja arkistointi,

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ohje

Asiakirjahallinnon ohje Ohje 1.0 1 (10) 1892/030/2012 10.9.2012 Julkinen Liikennevirasto Asiakirjahallinnon ohje Voimassa 1.1.2010 alkaen. Kumoaa Merenkulkulaitoksen arkistosäännön (238/094/2008), Ratahallintokeskuksen asiakirjahallinnon

Lisätiedot

Tietoturvallisuus julkisessa. Sähköisen hallinnon oikeudelliset perusteet 13.12.2012 Tommi Oikarinen

Tietoturvallisuus julkisessa. Sähköisen hallinnon oikeudelliset perusteet 13.12.2012 Tommi Oikarinen Tietoturvallisuus julkisessa hallinnossa Sähköisen hallinnon oikeudelliset perusteet 13.12.2012 Tommi Oikarinen Sisältö Tietoturva Keskeiset säädökset Tietoturva-asetus käsitteet yleiset tietoturvavaatimukset

Lisätiedot

Asiakirjahallinto ja arkistotoimi yhdistyksessä. Yhdistysarkistokurssi Salon kansalaisopistolla 13.3.2014 Päivi Niemelä

Asiakirjahallinto ja arkistotoimi yhdistyksessä. Yhdistysarkistokurssi Salon kansalaisopistolla 13.3.2014 Päivi Niemelä Asiakirjahallinto ja arkistotoimi yhdistyksessä Yhdistysarkistokurssi Salon kansalaisopistolla 13.3.2014 Päivi Niemelä Koulutuksen sisältö: - Peruskäsitteiden määrittely - Arkistonmuodostuksen suunnittelu

Lisätiedot