Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus"

Transkriptio

1 VIROLAHDEN KUNTA Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muuts ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767

2

3 I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja? Suunnittelualue Suunnittelutehtävän määrittely ja tavitteet Suunnittelun lähtökhdat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Vireillä levat muut suunnitelmat ja hankkeet Maanmistus ja hallinta Laadittavat vaihtehdt Laadittavat selvitykset Arviitavat vaikutukset Osalliset Osallistumisen järjestäminen ja tiedttaminen Kaavituksen aikataulu Yhteystiedt... 17

4

5 1 (17) Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muuts ja laajennus 1 Mikä n sallistumis- ja? 2 Suunnittelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma sallistumis- ja vurvaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arviinnista. Osallisilla n mahdllisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvttelun käynnistämistä sallistumis- ja n (OAS) riittävyydestä. Esitys n tehtävä ennen kuin kaavaehdtus n asetettu julkisesti nähtäville. Virlahden kunnassa sijaitsevalle Vaalimaan alueelle laaditaan sayleiskaavan muuts ja laajennus. Vaalimaan alue sijaitsee nin 7 km itään Virlahden kuntakeskuksesta ja nin 60 km etelään Lappeenrannan kaupungista. Suunnittelualueen kk n 225 ha. Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti suhteessa Virlahden kuntakeskukseen. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty punaisella ( Maanmittauslaits 2014).

6 2 (17) 3 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavitteet Suunnittelutyön tarkituksena n laatia Vaalimaan maankäyttöä hjaava ikeusvaikutteinen sayleiskaavan muuts ja laajennus. Virjki-Vaalimaa sayleiskaava n hyväksytty Virlahden kunnassa ja vahvistettu Ympäristökeskuksessa Aiemmat kaavamuutkset n hyväksytty Virlahden kunnassa (1. vaihe: Rekkaparkki) ja (2. vaihe: Vaalimaa- Vaahterikk). Osayleiskaavan tarkistaminen n tutu esille Virlahden kunnan kaavituskatsauksessa ( ). Virlahden kunta n valinnut kaavanlaatijaksi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n. Kaava-alue n pääsin aiemmin yleiskaavitettua ja sin myös asemakaavitettua aluetta. Laajennusalue n nykyisen Lappeenrannantien itäpulella leva alue likimain Härkinsun reunaan rajautuen. Lännessä alue rajautuu tulevaan E 18 mttritiehen ja uuteen Lappeenrannantiehen. Nykyinen sayleiskaava n tehty ennen kaikkea E18 mttritien ehdilla. Osayleiskaavassa ei aiemmassa vaiheessa pystytty humiimaan kaupan suuryksikköja keskittymätarvetta. Ministeriössä vahvistettavana levassa Kymenlaaksn vaihemaakuntakaavassa Kauppa ja meri n sitettu Vaalimaalle kerrsneliötä vähittäiskaupan suuryksikköä. Kaavan tavitteena n vastata Vaalimaan raja-alueen maankäytön kysyntään ja luda alueelle vetvimainen kaupan ja palvelujen keskittymä jhn sijittuu myös muita rajapalveluita. Lisäksi sayleiskaavalla sidtaan alueen katuverkk tulevaa asemakaavitusta varten. Osa alueista jätetään tässä vaiheessa reservialueeksi tai merkitään työpaikka-alueeksi. Kunnan tavitteena n saada Vaalimaan kehityksen myötä kunnan väestötappi pysähtymään ja väestömäärä lisääntymään. Osayleiskaava laaditaan MRL 42 :n mukaisesti yksityiskhtaisena aluevarauskaavana.

7 3 (17) Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus. 4 Suunnittelun lähtökhdat 4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet Valtakunnallisten alueidenkäyttötavitteiden tarkituksena n edistää hyvän elinympäristön ja kestävän kehityksen tteutumista alueiden käyttöä kskevassa päätöksentessa. MRL:n 24 velvittaa: Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa n hulehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavitteiden humin ttamisesta siten, että edistetään niiden tteuttamista. Tavitteet vat lunteeltaan yleisiä ja ne n ryhmitelty kuuteen asiakknaisuuteen (Valtineuvst , päivitetty ), jista neljä kskee tätä yleiskaavaaluetta:

8 4 (17) 1) Timiva aluerakenne: Yleistavitteet Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainista kehittämistä sekä elinkeinelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdllisimman hyvin lemassa levia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja lunnn vimavarjen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden miin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Erityistavitteet: Alueidenkäytön suunnittelussa n tettava humin maanpulustuksen ja rajavalvnnan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma ja harjitusalueille, varikktiminnalle sekä muille maanpulustuksen ja rajavalvnnan timintamahdllisuuksille. Samalla n humiitava muun yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja ympäristöarvjen asettamat vaatimukset. 2) Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Yleistavitteet Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinelämän timintaedellytyksiä sittamalla elinkeintiminnalle riittävästi sijittumismahdllisuuksia lemassa levaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinelämän timinnt suunnataan lemassa levan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutin hyvien jukkliikenneyhteyksien äärelle. Erityistavitteet: Maakuntakaavituksessa ja yleiskaavituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat timenpiteet. Alueidenkäytön suunnittelulla n hulehdittava, että asunt ja työpaikkarakentamiseen n tarjlla riittävästi tnttimaata. Alueidenkäytön suunnittelussa uusia humattavia asuin, työpaikka tai palvelutimintjen alueita ei tule sijittaa irralleen lemassa levasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavitteista vidaan piketa, js tarve ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään sittamaan, että alueen käyttööntt n kestävän kehityksen mukaista. Alueidenkäytössä n varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkstja varten sekä edistettävä verkstjen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua Yleis- ja asemakaavituksessa n varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. Alueidenkäytön suunnittelussa n tettava humin alueen maa- ja kalliperän sveltuvuus suunniteltuun käyttöön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve n selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan tteuttamistimiin.

9 5 (17) 3) Kulttuuri- ja lunnnperintö, virkistyskäyttö ja lunnnvarat Erityistavitteet: Alueidenkäytössä n varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja lunnnperinnön arvt säilyvät. Viranmaisten laatimat valtakunnalliset inventinnit tetaan humin alueidenkäytön suunnittelun lähtökhtina. Maakuntakaavituksessa n sitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön n svelluttava niiden histrialliseen kehitykseen. Alueidenkäytön suunnittelussa n tettava humin eklgisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset lunnnalueet. Alueidenkäyttöä n hjattava siten, ettei näitä aluekknaisuuksia tarpeettmasti pirstta. Alueidenkäytön suunnittelussa matkailualueita tulee eheyttää ja sittaa matkailun kehittämiselle riittävät alueet. 4) Timivat yhteysverkstt ja energiahult Erityistavitteet: Alueidenkäytössä n turvattava lemassa levien valtakunnallisesti merkittävien ratjen, maanteiden ja vesiväylien jatkuvuus ja kehittämismahdllisuudet sekä valtakunnallisesti merkittävien satamien ja lentasemien sekä rajanylityspaikkjen kehittämismahdllisuudet. 4.2 Maakuntakaava Alueidenkäytön suunnittelussa n säilytettävä mahdllisuudet tteuttaa mttriväylä välillä Helsinki Vaalimaa Vaihemaakuntakaava Taajamat ja niiden ympäristö : Alueella n vimassa Kymenlaaksn vaihemaakuntakaava Taajamat ja niiden ympäristö (vahvistettu ja ). ja siinä suunnittelualueelle n sitettu seuraavat merkinnät: KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA TÄRKEÄ ALUE: Merkinnällä sitetaan kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta merkittävät alueet. Alueilla, jille n aluevarausmerkinnällä sitettu käyttötarkitus, ensisijaisen maankäyttömudn määrittelee aluevarausmerkintä. Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskhtaisemmassa suunnittelussa n tettava humin kulttuuriympäristön minaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvjen säilyminen. Yksityiskhtaisemmassa suunnittelussa n svitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvjen vaatimukset. MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE (M): Merkinnällä sitetaan maa- ja metsätaluskäyttöön tarkitettuja alueita, jita vidaan käyttää alueen pääasiallista käyttötarkitusta santtavasti haittaamatta ja lunnetta muuttamatta myös muihin tarkituksiin, kuten haja-asutuslunteiseen asutukseen sekä jkamiehen ikeuden rajissa ulkiluun ja retkeilyyn. Suunnittelumääräys: Alueelle vidaan yksityiskhtaisemmassa suunnittelussa sittaa pääkäyttötarkitusta palvelevien rakennusten lisäksi lemassa levaa kylärakennetta

10 6 (17) täydentävää rakentamista sekä haja-asutuslunteista rakentamista j käytössä levilla rakennusalueilla. Alueen käyttöä suunniteltaessa n hulehdittava siitä, että maa- ja metsätaluden timenpiteet eivät yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta aluevaraukseen rajautuvalla tai alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura verkstn kuuluvalla tai valtineuvstn verkstn ehdttamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia tai häiriöitä, jtka merkittävästi heikentävät alueen niitä lunnnarvja, jiden sujelemiseksi alue n sisällytetty tai n tarkitus sisällyttää Natura 2000-verkstn. Lisäksi alueelle n sitettu seututeitä ja pääkaasulinja. Seuraavat vaihemaakuntakaavassa Taajamat ja niiden ympäristö alueelle sitetut merkinnät n krvattu vaihemaakuntakaavassa Maaseutu ja lunt : Ohjeellinen mttri- tai mttriliikennetie (krvattu merkinnällä mttritai mttriliikennetie ) Seuraavat vaihemaakuntakaavassa Taajamat ja niiden ympäristö alueelle sitetut merkinnät n muutettu ja rajattu uusiksi vaihemaakuntakaavassa Kauppa- ja merialue : Työpaikka-alue (TP) Rajapalvelujen kehittämisen khdealue (rk) Vaihemaakuntakaava Maaseutu ja lunt : Vaihemaakuntakaava Maaseutu ja lunt n vahvistettu ja siinä suunnittelualueelle n sitettu seuraavat merkinnät: MOOTTORITIE- TAI MOOTTORILIIKENNETIE: Merkinnällä sitetaan mttri- ja mttriliikennetiet. Alueelle n vimassa MRL 33 mukainen rakentamisrajitus. Suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelulla ei saa estää varauksen myöhempää suunnittelua ja tteuttamista. Yksityiskhtaisessa maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen, että väylälle pääsy tapahtuu järjestettyjen liittymien kautta.

11 7 (17) Kuva 3. Ote Kymenlaaksn vaihemaakuntakaavjen Taajamat ja niiden ympäristö ja Maaseutu ja lunt yhdistelmästä. (Kymenlaaksn liitt) Energiavaihemaakuntakaava: Kymenlaaksn maakunnalle n myös laadittu vaihemaakuntakaava jka kuvaa energiahulln kknaisuutta. Energiakaava n hyväksytty maakuntavaltuustssa Ympäristöministeriö n vahvistanut kaavan Vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueelle ei le sitettu merkintöjä. Suunnittelualueen phjispulelle nin 3-4 km etäisyydelle n sitettu tuuliviman tutantalue. Kk maakuntakaava-aluetta kskee seuraava määräys: Alueiden yksityiskhtaisemmassa suunnittelussa tulee selvittää edellytyksiä uusiutuvaan energiaan perustuvien järjestelmien käyttöön. Vaihemaakuntakaava Kauppa ja merialue : Maakuntahallitus n päättänyt laatia vaihemaakuntakaavan aiheesta Kauppa ja merialue. Maakuntakaavassa käsitellään ensisijaisesti Kymenlaaksn kauppaan sekä meri- ja rannikkaluesuunniteluun liittyviä aihealueita. Kymenlaaksn maakuntavaltuust n hyväksynyt Kauppa ja merialuekaavan ja kaava n vahvistettu ympäristöministeriössä

12 8 (17) Maakuntakaavassa kaava-alue n sitettu vähittäiskaupan kehittämisen khdealueena. Vaalimaan rajakaupan kehittämisen khdealue palvelee venäläisiä matkailijita, jtka vat Kaakkis-Sumessa erityinen kysyntätekijä. Vaalimaan kknaismititus mahdllistaa alueelle k-m2 kaupallisen rakentamisen, jsta j rakentunutta kaupan tilaa n n k-m2. Alueen tteuttaminen n käynnistynyt asemakaavan mukaisesti nykyisen tien eteläpulella ja tteutus jatkuu tien phjispulella nykyistä rakennetta täydentäen. Kaavassa n suunnittelualueelle sitettu seuraavat merkinnät: VÄHITTÄIS- JA RAJAKAUPAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE (kma-r): Merkinnällä sitetaan seudullisesti merkittävää vähittäiskaupan khdealuetta, jlla n raja-kaupan minaispiirteitä. Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskhtaisessa suunnittelussa tulee varmistaa rajan timinnan kannalta leellisen viranmaistiminnan, liikenteen ja muiden alueen palveluiden yhteensvittaminen. Alueelle saa sijittaa maankäyttö- ja rakennuslain 71 a :ssä tarkitettuja seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä, jiden yhteenlaskettu kerrsala saa lla enintään k-m2. RAJAPALVELUJEN JA KAUPAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE (rk): Merkinnällä sitetaan alueet jihin khdistuu vähintään maakunnallisia valtakunnan rajan timintjen kehittämistarpeita. Suunnittelumääräys: Alueelle palveluja sijitettaessa tulee palvelutarjnnassa, mitituksessa ja tarkemmassa sijituksessa varmistaa seudun palvelurakenteen tasapaininen kehittäminen ja varmistaa, etteivät tehtävät timenpiteet heikennä palvelujen saavutettavuutta seudun muissa sissa. Alueen yksityiskhtaisemmassa suunnittelussa n humiitava raja-alueen timintjen kehittämistarpeet ja svitettava ne Sumen humattavimman maaraja-aseman ympäristön laatuvaatimuksiin. TYÖPAIKKA-ALUE (TP): Merkinnällä sitetaan vähintään seudullisesti merkittävät mnipuliset työpaikka-alueet. Alueelle saadaan sijittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamatnta tellisuutta ja varastintia, timist- ja palvelutyöpaikkja. Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskhtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää humita tasapainisen, levaan rakenteeseen speutuvan ja viihtyisän työympäristön tteuttamiseen. YLIMAAKUNNALLINEN PYÖRÄILYREITTI: Merkinnällä sitetaan ylimaakunnalliset merkittävät ulkilureitit Suunnittelumääräys: Yksityiskhtaisemmassa suunnittelussa n turvattava ulkilureittien tteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti timivana reitistönä. Yksityiskhtaisessa reittisuunnittelussa n pyrittävä hyödyntämään lemassa levan tiestön ja plustn käyttömahdllisuuksia. Alueen käyttöä suunniteltaessa n hulehdittava siitä, että virkistystiminta yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta aluevaraukseen rajautuvalla tai alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura verkstn kuuluvalla tai valtineuvstn verkstn ehdttamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia tai häiriöitä, jtka merkittävästi heikentävät alueen niitä lunnnarvja, jiden sujelemiseksi alue n sisällytetty tai n tarkitus sisällyttää Natura 2000-verkstn.

13 9 (17) Vaihemaakuntakaavassa n annettu seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksiköiden alarajat. Alarajat vat Virlahden kunnan alueella seuraavat, ellei selvitysten perusteella tisin siteta: Päivittäistavarakauppa: k-m 2 Erikiskauppa: k-m 2 Tilaa vaativa kauppa: k-m 2 Kuva 4. Ote Kymenlaaksn vaihemaakuntakaavasta Kauppa ja merialue (Kymenlaaksn liitt)

14 10 (17) 4.3 Yleiskaava Kaava-alueella n vimassa Virjki-Vaalimaa sayleiskaava, jka n hyväksytty Virlahden kunnassa ja vahvistettu Ympäristökeskuksessa Osayleiskaavaa n muutettu ja laajennettu seuraavasti: 1. vaihe: Rekkaparkki, hyväksytty Virlahden kunnassa vaihe: Vaalimaa-Vaahterikk, hyväksytty Virlahden kunnassa (MRL:n mm mukaan tullut vimaan valituksia lukuun ttamatta) Virjki-Vaalimaa sayleiskaavassa n suunnittelualueella seuraavat merkinnät: PALVELURAKENNUSTEN ALUE (PK): Alueella tapahtuva merkittävä rakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista alueelle. TOIMITILARAKENNUSTEN ALUE (KTY) TYÖPAIKKA-ALUE (TP): Alueella tapahtuva merkittävä rakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista alueelle. TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE (T): Alueella tapahtuva merkittävä lisärakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista alueelle. MATKAILUPALVELUJEN ALUE (RM) YLEISEN TIEN ALUE (LT) YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE (ET) SUOJAVIHERALUE (EV) MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE (M): Alue n varattu pääasiassa maa- ja metsätaluskäyttöön, jlle saa rakentaa maa- ja metsätalutta palvelevia rakennuksia. Kyläaluerajaukseen sijittuvalla M-alueella saa lisäksi rakentaa asumista ja ympäristöhäiriötä aiheuttamatnta pienyritystimintaa palvelevia rakennuksia. Asunttarkitukseen käytettävän rakennuspaikan n ltava sijainniltaan, maastlsuhteiltaan ja maaperältään asumistarkituksiin svelias ja pinta-alaltaan vähintään 1 ha:n suuruinen. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen, jnka kerrsluku n enintään taksi ja asuinkäytössä leva kerrsala enintään 300 kem2. Asuinrakennuksen lisäksi saa rakennuspaikalle rakentaa tarpeellisia talusrakennuksia. Millin rakentamisella ei vaikeuteta vastaista kaavitusta, rakennusvalvntaviranmainen vi erityisestä syystä, hankittuaan kaavituksesta vastaavan viranmaisen lausunnn, sallia rakentamisen, enintään 300 kem2:n suuruisen asuinrakennuksen. asuintarkitukseen käytettävän rakennuspaikan n ltava sijainniltaan, maast-lsuhteiltaan ja maaperältään asumistarkituksiin svelias ja pinta-alaltaan vähintään 5 ha:n suuruinen. Asuinrakennuksen lisäksi saa rakennuspaikalle rakentaa tarpeellisia talusrakennuksia. Haja-asutuslunteisella asutuksella ei saa vaikeuttaa alueen pääasiallista käyttötarkitusta; maa- ja metsätalusalue, jlla n ulkilu- ja virkistyskäyttöä. ALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN (/s) MELUALUE: Liikenteen melua alueella saa ylittää 55 db:n rajan. Alueelle rakennettavat asunnt leskelupihineen n sujattava melulta pihjen suuntauksella ja rakenteellista melusujausta käyttäen.

15 11 (17) Lisäksi kaava-alueella n merkinnät seuraaville: Valtatie, Seututie/Pääkatu, Yhdystie/Kkjakatu, Liittymä, Eritasliittymä, Eritasristeys ilman liittymää, Kevyen liikenteen reitti, Suuri rantatie; musetie, Krsu, Taisteluhaudat; rajaukset. Kuva 5. Ote Virjki-Vaalimaa sayleiskaavasta Kaava-alueelle n laadittu masterplania mukaillen yleiskaavamuuts ns. pstimerkkiyleiskaavana. Tämä utlet -keskittymän yleiskaavan muuts kskee vain yhtä Virjki-Vaalimaa kaava-alueen sa-aluetta (krttelit ). Kaavamuuts n hyväksytty Virlahden kunnanvaltuustssa Kaavamuutksessa n suunnittelualueella seuraavat merkinnät: LIIKENRAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA MAANKÄYTTÖ JA -RAKENNUSLAIN 71d :ssä TARKOITETUN MYYMÄLÄKESKITTYMÄN (KMK) LIIKE- TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE (K) Lisäksi kaava-alueella n muutksessa merkinnät seuraaville: Yhdystie/Kkjakatu

16 12 (17) 4.4 Asemakaava Kuva 6. Ote Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muutksesta krtteleissa Kaava-alueella n vimassa Ympäristökeskuksen vahvistama Vaalimaan asemakaava ja Virlahden kunnan hyväksymä Vaalimaan rekkaparkin asemakaava ja asemakaavan muuts. Vaalimaan asemakaavaa n muutettu ja laajennettu seuraavasti: Vaalimaan krttelin 208 muuts, hyväksytty Virlahden kunnassa Vaalimaalla asemakaavja muutetaan ja laajennetaan vaiheittain maakuntakaavan kaupan sin etenemisen myötä. Tavitteena n saada kaavat vahvistettua maakuntakaavan vahvistamisen mukaisessa aikataulussa 2014 vuden lppuun mennessä. Vaalimaan utlet-keskittymän asemakaavalunnksen vireilletulsta ilmitetaan ja kaavalunns asetetaan nähtäville kesä-heinäkuussa Asemakaavan tavitteena n mahdllistaa utlet kknaisuuden rakentaminen Masterplania nudattaen Virjki- Vaalimaa alueelle. Outlet -keskittymän kk tulee lemaan nin k-m 2 ja hankealueen suuruus n nin klme hehtaaria. 4.5 Rakennusjärjestys Virlahden kunnan rakennusjärjestys n astunut vimaan vunna 2002.

17 13 (17) 4.6 Vireillä levat muut suunnitelmat ja hankkeet Vaalimaan masterplan Suunnittelualueelle n laadittu kevään 2014 aikana Vaalimaan masterplan -suunnitelma Rambll Finland Oy:n timesta. Masterplanissa määritellään alueen kehittämisen visi, tavitteet ja maankäytön suunnitelma vuteen Alueen suunnittelussa humiidaan alueen kaupallisen ja matkailullisen vetviman lisääminen siten, että suunnitelma vahvistaa seudullista kknaisuutta rakentavasti. Työn lpputulksena n laadittu raprtti ja alueen maankäyttölunns. Maankäyttölunns phjautuu hyväksyttyyn ja vahvistettavan levaan vaihemaakuntakaavaan kauppa ja merialue, jssa alue n määritetty rajakaupan suuryksikköalueeksi. Maankäyttöä hjaavat maakuntakaavan lisäksi lemassa levat asemakaavat, maanmistus, alueen tpgrafia sekä nykyiset ja tulevat liikennejärjestelyt ja kunnan maankäyttötavitteet. Alueelle n j suunnitteilla / neuvttelussa mnia hankkeita, jiden alustava sijainti ja mititus n tettu humin maankäyttölunnksessa. Maankäyttölunns kkaa yhteen kunnan ja alueen pääinvestreiden tahttilan liikenneverkksi ja krttelirakenteeksi. Valtatien 7 (E18) parantaminen välillä Kskenkylä-Vaalimaa Valtatie 7 n sa Sumen tärkeintä kansainvälistä E18 -tieyhteyttä ja Eurpan uninin (EU) tärkeäksi pririsimaa Phjlan Klmin liikennejärjestelmää. Valtatie 7 sisältyy yleiseurppalaiseen TEN-verkkn (Trans-Eurpean Netwrks). Eurppatiestä E18 Turusta pääkaupunkiseudun kautta Vaalimaalle n yli pulet rakennettu mttritieksi. Sumen EU-tasn tavitteena n tteuttaa E18 tie mttritieksi Turusta Vaalimaalle vuteen 2015 mennessä. Valtatien 7 välin Hamina Vaalimaa yleissuunnittelu käynnistyi vuden 2007 alussa päävaihtehtjen selvittelyllä ja ympäristövaikutusten arviintimenettelyllä (YVA). Ympäristövaikutusten arviinnissa tarkasteltiin nykyisen tien parantamisvaihtehta sekä neljä mttritievaihtehta ja niiden vaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviintiselstus valmistui keväällä YVA-menettelyn ja vaihtehtjen tarkemman vertailun perusteella Kymenlaaksn liitt valitsi maakuntakaavan tiseen vaiheeseen (maaseutu ja lunt) mttritievaihtehdn 3 eli phjisen linjausvaihtehdn. Valtatien suunnittelua hjannut hankeryhmä Kaakkis-Sumen tiepiirin jhdlla valitsi myös vaihtehdn 3 jatksuunnittelun phjaksi. 4.7 Maanmistus ja hallinta Suunnittelualue n pääsin Virlahden kunnan mistuksessa. Suunnittelualueen phjissat vat pääasiassa yksityisessä mistuksessa. Alueella levan tietliikennemastn alueen mistaa Snera Oyj. 5 Laadittavat vaihtehdt Oikeusvaikutteinen kaava laaditaan rajauskartan mukaiselle alueelle. Osayleiskaavan muutksesta ja laajennuksesta laaditaan vaihtehtisia lunnksia vähintään klme kappaletta. Valittavista vaihtehdista tehdään kaavataludelliset selvitykset, jiden phjalta tilaaja valitsee lpullisen kaavaehdtukseen jhtavan vaihtehdn. Lpullinen sayleiskaava mututuu kaavatyön aikana vaihtehtisten mallien vurvaikutteisen suunnitteluprsessin, selvitysten ja lähtöaineistn kautta.

18 14 (17) 6 Laadittavat selvitykset Osayleiskaavan laadinnassa käytetään hyväksi alueelle aiempien kaavaprsessien aikana sekä valtatie 7 suunnittelun aikana laadittuja selvityksiä. Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä laaditaan seuraavat selvitykset: Lunt- ja maisemaselvitys () Arkelginen inventinti (Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Lut Oy) Maakuntakaavan yhteydessä tehdyn kaupallisen selvityksen tarkentaminen yleiskaavataslle () Hulevesiselvitys () Vaalimaan alueen liikennetarkastelut (Rambll Finland Oy) 7 Arviitavat vaikutukset Kaavan vaikutuksia arviidaan maankäyttö- ja rakennuslain yleisten säädösten sekä erityisesti 39 (yleiskaavan sisältövaatimukset) edellyttämällä tavalla. Vaikutusten selvittämisen tarkituksena n j suunnittelun aikana saada tieta suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa lpullisen suunnitelman laatua. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt vaikutukset: 1. ympäristövaikutukset, 2. yhdyskuntataludelliset, 3. ssiaaliset, 4. kulttuuriset ja 5. muut vaikutukset. Selvitykset tehdään kk siltä alueelta, jlla kaavalla vidaan arviida levan merkittäviä vaikutuksia. Arviinnin perusteella vidaan arviida suunnitelman tteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: ihmisten elinlihin ja elinympäristöön; maa- ja kalliperään, veteen, ilmaan ja ilmastn; kasvi- ja eläinlajeihin, lunnn mnimutisuuteen ja lunnnvarihin; alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiataluteen sekä liikenteeseen; kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta tehtyihin selvityksiin, lemassa levaan perustietn, maastkäynteihin, sallisilta ja viranmaisilta saataviin lähtötietihin ja palautteeseen, sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien minaisuuksien analysintiin.

19 15 (17) 8 Osalliset Osallisia vat: Kaikki ne jiden asumiseen, työntekn tai muihin lihin kaava vaikuttaa: kuntalaiset, kaava-alueen ja siihen rajittuvan alueen maanmistajat kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen asukkaat kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen yritysten, laitsten työntekijät ja palvelujen käyttäjät kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen elinkeinnharjittajat, maanviljelijät ja metsästäjät kaava-alueella timivat tai sitä käyttävät yhteisöt ja yhdistykset. Viranmaiset: Kunnan hallintkunnat Kymenlaaksn liitt Kaakkis-Sumen ELY-keskus Musevirast Kymenlaaksn maakuntamuse Kymenlaaksn pelastuslaits Rajavartilaits Itäinen tullipiiri Pulustusvimat 9 Osallistumisen järjestäminen ja tiedttaminen Kaavituksesta tiedtetaan kaupungin kunnan ktisivuilla ja Kaaknkulma -lehdessä. Virlahden kunnan kaavituskatsauksessa 2014 n ilmitettu sayleiskaavamuutksesta Vaalimaan alueella., kaavalunns ja -ehdtus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi Virlahden kunnantallla (Opintie 4, Virlahti) sekä kunnan ktisivuilla. Kunnan asukkailla ja sallisilla n mahdllisuus esittää mielipiteensä kaavasta kaavan nähtävilläln ajan. Tarvittavilta viranmaisilta pyydetään lausunnt.

20 16 (17) 10 Kaavituksen aikataulu Kaavituksen vireilletul (06-08/2014) Järjestetään ensimmäinen viranmaisneuvttelu (MRL 26 ) Kaavalunns (06/ /2015) Kaavalunnsten valmistuttua kaava-asiakirjat sekä sallistumis- ja asetetaan nähtäville Virlahden kunnantallla ja kunnan ktisivuilla. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan lehdessä Kaaknkulma sekä kaupungin ktisivuilla. Osalliset vivat nähtävillä ln aikana jättää kaavalunnksesta ja sallistumis- ja sta kirjallisen mielipiteensä kaavituslautakunnalle. Viranmaisilta pyydetään lausunnt. Annettuihin mielipiteisiin ja lausuntihin laaditaan vastineet. Kaavaehdtus (2/2015-4/2015) Järjestetään tinen viranmaisneuvttelu. Saatujen mielipiteiden ja lausuntjen phjalta laaditaan kaavaehdtus jka asetetaan nähtäville Virlahden kunnantallla ja kunnan ktisivuilla. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan lehdessä Kaaknkulma sekä kaupungin ktisivuilla. Osalliset vivat nähtävillä ln aikana jättää kaavaehdtuksesta kirjallisen muistutuksen kaupunginhallitukselle. Viranmaisilta pyydetään lausunnt. Annettuihin mielipiteisiin ja lausuntihin laaditaan vastineet. Niille, jtka vat ilmittaneet sitteensa, ilmitetaan kunnan perusteltu kannantt muistutukseen. Kaavan hyväksyminen (05-06/2015) Virlahden kunnanhallitus esittää kaavan hyväksymistä kunnanvaltuustlle. Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan lehdessä Kaaknkulma sekä kaupungin ktisivuilla. Muutsta kaavan hyväksymispäätökseen vidaan hakea valittamalla Itä-Sumen hallint-ikeuteen. Hallint-ikeuden ratkaisusta n mahdllista valittaa krkeimpaan hallint-ikeuteen.

21 17 (17) 11 Yhteystiedt Osm Havuah Virlahden kunta Kunnanjhtaja Puh Markku Uski Virlahden kunta Tekninen jhtaja Puh Virnlahden kunta / Tekninen sast PL Virlahti Käyntis. Opintie 2 B, Virlahti Kuisma Reinikainen Prjektipäällikkö Puh

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PYHTÄÄN KUNTA Ahvenksken sayleiskaavan muuts arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68102-P18488 arviintisuunnitelma Slin Lauri Sisällysluettel 1 arviintisuunnitelma...

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.7.2016 päivitetty 9.6.2017 Inarin kunta Tekninen sast Kaavitus Kaunispään asemakaavan laajennus Valtatie 4:n länsipuli Inarin kunta Tekninen sast Kaavitus Sivu

Lisätiedot

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava 1510001443 Ktka Ktkan itäsan tuulivimasayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.12.2012 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 1.8.2017 Lemin kunta Osallistumis- ja arviintisuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAYLEISKAAVA Osayleiskaava n yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jlla hjataan

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510012658 Asikkalan kunta Saitan asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 10.6.2014, tark. 29.9.2014, tark. 13.2.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis-

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2010 1. Mitä suunnitellaan? Haapaveden keskustan sayleiskaavan tarkistus käynnistyi vunna 2000. Kaava

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A3 13.8.2014 HALSUAN KESKEISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.1.2015, tarkistettu 29.4.2015 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Osallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kerrtaan kaavituksen päätavitteet, suunnittelun eteneminen,

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 26.8.2015, tarkistettu 16.2.2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen 26.8.2015, tarkistettu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013 1510002480-001 Viitasaaren kaupunki Keskustan sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14.6.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12.3.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen

Lisätiedot

Kaarinkorven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavojen muutokset

Kaarinkorven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavojen muutokset 1 1510029580 Padasjen kunta Kaarinkrven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavjen muutkset OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.2.2017 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue 1511001590 Parikkalan kunta Kirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.4.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Liite 1 PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS /TIEALUEET SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS /TIEALUEET Pyhtään Siltakylän-Heinlahden

Lisätiedot

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012 Hattmin tuulivima-asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 7.5.2012 1 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ

KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.3.2016(päivitetty) MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN, PIHTIPUTAAN, SAARIJÄRVEN JA VIITASAAREN YHTEINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS 22.2.2012/ 2.7.2012 / 29.10.2012/

Lisätiedot

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015 1510017192 Utajärven kunta Maaselän tuulivimapuistn sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14.4.2015 Tässä sallistumis- ja arviintisuunnitelmassa (OAS) esitetään sayleiskaavan laatimisen lähtökhtia

Lisätiedot

BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN

BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2017 BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaren kunnan kaavitushjelman 2017 2021 mukaan Björkön

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MATKONSALON RANTA-ASEMAKAAVA. Vastaanottaja Tornator Oyj. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAVONLINNAN KAUPUNKI MATKONSALON RANTA-ASEMAKAAVA. Vastaanottaja Tornator Oyj. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vastaanttaja Trnatr Oyj Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Päivämäärä 12.5.2014 Viite 1510011269 SAVONLINNAN KAUPUNKI MATKONSALON RANTA-ASEMAKAAVA 1510011269 Savnlinnan kaupunki Matknsaln

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hattulan kunta 25.8.2008 päivitetty 12.5.2009 82119621 Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Hattulan kunta Hattulan kunnan asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA 18.12.2014 HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA (KÄRSÄMÄKI) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis-

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 4.6.2014 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 4.6.2014 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet 8 Asikkalan kunta Asikkalan tien asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 0.8.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa esitetään

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011, 15.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIMON KUNTA 14.10.2015 SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUKSEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset VIROLAHDEN KUNTA Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muutkset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P30712 I (I) Auranen Maria Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A4 13.8.2014 HALSUAN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Kaarelan ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaarelan ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510022681 Asikkalan kunta Kaarelan ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 29.4.2016 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n

Lisätiedot

KUUMA-seudun lausunto 4. vaihemaakuntakaava -ehdotuksesta

KUUMA-seudun lausunto 4. vaihemaakuntakaava -ehdotuksesta KUUMA-seudun lausunt 4. vaihemaakuntakaava -ehdtuksesta Lauri Puru ja Henrik Helenius KUUMA-jhtkunta 27.1.2016 Taustaa Uudenmaan liitt n pyytänyt KUUMA-seudulta lausunta Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2591 Humpulan päiväkoti, Keski-Lahti

Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2591 Humpulan päiväkoti, Keski-Lahti 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaava ja asemakaavan muuts A-2591 Humpulan päiväkti, Keski-Lahti ALOITE/HAKIJA Asemakaava ja asemakaavan muuts

Lisätiedot

Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin MMA 1 (14) Tim Leskinen Juanksken kaupunki Kaupungin hallitus Juanksken keskustaajaman sayleiskaavalunnksesta saatuihin lausuntihin ja muistutuksiin Liikennevirast esitti, että rantarakentamisen salta

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.4.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

Lumialan jakokunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015

Lumialan jakokunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015 1510019143 Asikkalan kunta Lumialan jakkunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 6.7.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS jka kskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa TIMMERVIKENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (MAN- DALINTIE JA MANDALINPOLKU) Ranta-asemakaavan ehdtus kskee Lviisan kaupungin Pernajan

Lisätiedot

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Ramboll Finland Oy Valtakatu 25 FI-53100 Lappeenranta Kotipaikka Espoo, Finland www.ramboll.fi Päiväys 16.9.2014 Viite Sivu 1 (7) MAANKÄYTTÖ-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 22.5.2013 työnr: 1510003902 ORIMATTILAN KUNTA Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 2 1510003902 Orimattila Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELLON KUNTA 4.6.2014 AHKIOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 14.8.2015 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 14.8.2015 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Tavite- ja selstus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 Tavite- ja selstus 1 (46) Levnja,

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY ASIKKALAN KUNTA RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.8.2017 Rismalahden niemen rantaa Insinööritimist Putanen Oy Linnankatu 9 13100

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009]

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009] 2009 OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 ] [Lunns 18.6.2009] Sisältö 1. Spimuksen taustaa ja tarkitus... 3 2. Spijasapulet... 3 3. Maankäytön ja liikenteen yhteensvittaminen... 4 4.

Lisätiedot

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Ramboll Finland Oy Valtakatu 25 FI-53100 Lappeenranta Kotipaikka Espoo, Finland www.ramboll.fi Päiväys 29.10.2014 Viite Sivu 1 (7) MAANKÄYTTÖ-

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselostus

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselostus POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselstus Maakuntakaavalunns 26.5.2014 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Kaavajärjestelmä 3 1.1.1 Vimassa levat maakuntakaavat 3 1.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Hollolan ja Hämeenkosken. strateginen yleiskaava

Hollolan ja Hämeenkosken. strateginen yleiskaava Hlllan ja Hämeenksken strateginen yleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12.5.2014 Täydennetty 24.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe Phjis-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe Maakuntakaavaselstus Ehdtus 26.1.2015 2015 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselstus Maakuntakaavaehdtus 26.1.2015 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT 4 1.1

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA 2. KUNNANOSA, LEVI KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA 2. KUNNANOSA, LEVI KITTILÄN KUNTA 2. KUNNANOSA, LEVI UTSUVAARAN ASEMAKAAVAN KORTTELIN 820 ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan selstus Kaavaehdtus 19.11.2012 Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Puh 020 755 7070 2 Utsuvaaran asemakaavan krttelin 820

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

HONKAPIRTIN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1081

HONKAPIRTIN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1081 IMATRAN KAUPUNKI STORA ENSO OYJ HONKAPIRTIN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1081 Kaupunginsa 55, Rajapatsas Krttelit 99 ja 101 sekä katu- ja lähivirkistysaluetta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30006 I (II)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI 29.1.2015 VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI FCG Planeko Oy JÄMSÄN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI 9.4.2008, TARK. 27.6.2008, TARK 17.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Kaavaselostus S I I K A L AT VA LESKELÄN PUUTARHAKYLÄ PIIPPOLA. Ehdotus 5.10.2009

Kaavaselostus S I I K A L AT VA LESKELÄN PUUTARHAKYLÄ PIIPPOLA. Ehdotus 5.10.2009 S I I K A L AT VA LESKELÄN PUUTARHAKYLÄ PIIPPOLA Kaavaselstus Ehdtus 5.10.2009 Arkkitehtitimist Pentti Jäntti Ktitie 8, 92500 Rantsila puh. 044-5104324 pentti.jantti@yritysnet.cm Arkkitehtitimist Oulun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot