OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KÄRSÄMÄEN KUNTA HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA (KÄRSÄMÄKI) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

2 Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma. Osallistumis- ja arviintisuunnitelmassa (OAS) esitellään kaavan laatimisessa nudatettavat sallistumis- ja vurvaikutusmenetelmät. Suunnitelmassa kerrtaan myös kaavituksen päätavitteet, suunnittelun eteneminen ja alustava aikataulu. Lisäksi sallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kuvataan kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja vaikutusten arviinnit. Osallistumis- ja arviintisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprsessin kuluessa. HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTO Puhuri Oy suunnittelee Kärsämäen kunnan ja Haapaveden kaupungin rajalle Hankilannevan alueelle yhteensä enintään 8 tuulivimalasta mudstuvaa tuulivimapuista. Näistä yksi tuulivimala sijittuu Kärsämäen kunnan pulelle ja enintään seitsemän Haapaveden kaupungin pulelle. Tuulipuista varten tteutetaan kaksi sayleiskaavaa, tinen Kärsämäen pulella levaa yhtä vimalaa varten ja tinen Haapaveden pulella levia seitsemää tuulivimalaa varten. Tämä sallistumis- ja arviintisuunnitelma kskee Kärsämäen puleista sayleiskaavaa. Tuulivimaliden tuttama energia siirretään rakennettavan sähköaseman kautta hankealueen vieressä kulkevaan Fingrid Oyj:n 220 kv:n kantaverkkn. Lpullista sähköaseman paikkaa ei vielä le päätetty. Tuulivimaliden sijitussuunnittelu tehdään sana hankesuunnittelua sayleiskaavituksen alkuvaiheessa. Tuulivimalaitsten sijaintiin vaikuttavat lunnnlsuhteet, melu- ja varjstusanalyysit sekä vimalaitsvalmistajasta riippuvat vimaliden väliset minimietäisyydet ptimaalisen tutannn varmistamiseksi. Alueella suritetaan tuulimittaukset, jiden tulksien avulla vidaan varmistua tuulivimalaitsten tarkituksenmukaisesta sijittelusta. SUUNNITTELUN TAVOITTEET Puhuri Oy n tehnyt sayleiskaavan laadinnasta alitteen Kärsämäen kunnalle, jnka kunnanhallitus n hyväksynyt ja päättänyt sayleiskaavan käynnistämisestä. Osayleiskaavan tavitteena n mahdllistaa suunnitellun tuulivimapuistn rakentaminen. Tuulivimapuist mudstuu tuulivimaliden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja hultteistä. Osayleiskaavan suunnittelun tavitteena n tteuttaa tuulivimapuistn rakentaminen lunnnympäristön minaispiirteet ja ympäristövaikutukset humin ttaen sekä lieventää rakentamisesta mahdllisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä n mahdllista käyttää tuulivimaliden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a :n mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan ikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Kärsämäen kunnanvaltuust. Tuulivimapuistn tavitteena n saltaan edistää ilmastpliittisia tavitteita, jihin Sumi n situtunut. Tuuliviman salta tavitteena n nstaa tuuliviman asennettu kknaisteh Sumessa MW:iin vuteen 2020 mennessä. Lisäksi sayleiskaavan tavitteena n ttaa humin muut aluetta kskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprsessin kuluessa mudstuvat tavitteet. SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI Kärsämäen puleinen Hankilannevan sayleiskaava-alue sijaitsee Kärsämäen kunnan ja Haapaveden kaupungin rajalla, nin 10 kilmetriä Kärsämäen kunnan keskuksesta lunaaseen ja nin 23 kilmetriä Haapaveden kaupungin keskustasta etelään. Osayleiskaava-alue sijaitsee Patanevan ja Järvinevan välissä. Alueelle päästään jk kantatieltä 28 etelään päin kääntyvää metsäauttietä pitkin tai kantatieltä 58 (Ouluntie) phjiseen kääntyvää metsätietä pitkin. 2

3 Kuva 1. Hankilannevan tuulivimapuistn alustava suunnittelualue. Kärsämäen puleiset alueet n esitetty sinisellä ja Haapaveden puleiset alueet punaisella. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA Hankilannevan tuulivimapuistn sayleiskaava-alue n pääsin metsätaluskäytössä. Suunnittelualueen ympäristössä n kattava metsäauttieverkst. Osayleiskaava-alue sijaitsee nin metriä merenpinnan yläpulella. Alue kstuu talusmetsästä ja turpeenttalueesta. Alueen läpi kulkee Fingridin 220 kv -vimajht. Hankilannevan suunnittelualueella ei sijaitse tunnettuja muinaismuist- tai kulttuurihistriallisesti arvkkaita khteita. Kärsämäen pulella lähin muinaismuist sijaitsee sayleiskaava-alueesta nin 5,4 kilmetriä killiseen (Juusla, ). Lähin RKY-alue (Kärsämäen kirkk) sijaitsee nin 11 kilmetriä sayleiskaava-alueesta killiseen. Kärsämäen kirkk n myös lähin rakennusperintökhde. Osayleiskaava-alueella ei sijaitse Natura- tai lunnnsujelualueita. Lähimmät lunnnsujelualueet vat Kuusimetsän yksityinen sujelualue nin 1,8 km sayleiskaava-alueesta killiseen ja Kuukkelinmetsän yksityinen sujelualue nin 2,6 km sayleiskaava-alueesta itään. Lähin Natura 2000-alue n Hirsineva nin 2,7 km sayleiskaava-alueesta lunaaseen. Hankilannevan Kärsämäen puleinen sayleiskaava-alue n pinta-alaltaan yhteensä nin 87 hehtaaria. Hankilannevan tuulivimapuistn maa-alueet vat Haapaveden kaupungin ja Kanteleenviman mistuksessa. Kärsämäen pulella levat alueet vat Kanteleenviman mistuksessa. Puhuri Oy n hankkinut kyseisiin kiinteistöihin hallintaikeudet pitkäaikaisten vukraspimusten njalla. 3

4 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet vat sa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Alueidenkäyttötavitteet tulee ttaa humin ja niitä tulee edistää myös tuulivimapuistjen sayleiskaavituksessa. POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA Osayleiskaava-alueella n vimassa Phjis-Phjanmaan maakuntakaava, jnka ympäristöministeriö n vahvistanut Lainvimaiseksi kaava n tullut krkeimman hallint-ikeuden päätöksellä Osa yleiskaava-alueesta n merkitty maakuntakaavaan tutannssa levaksi turvesuksi. Osayleiskaava-alueen läpi kulkee niin ikään maakuntakaavaan merkitty pääsähköjht 220 kv. Sen yhteydessä kulkee mttrikelkkailureitti. Myös sayleiskaava-alueen länsipulella kulkee pääsähköjt 220 kv ja itäpulella hjeellinen pääsähköjht 110 kv. Lähin maakuntakavaan merkitty lunnnsujelu- ja Natura verkstn kuuluva alue n Hirsineva sayleiskaava-alueen lunaispulella. Osayleiskaava-alueen länsipulelle n mk-merkinnällä merkitty Kalajkilaksn maaseudun kehittämisen khdealue (mk-6) ja itäpulelle Pyhäjkilaaksn maaseudun kehittämisen khdealue (mk-5). Osayleiskaava-alueen kaakkispulelle n merkitty maisemakallialue. Kuva 2. Ote Phjis-Phjanmaan maakuntakaavasta. Hankilannevan Kärsämäen puleiset alueet n sitettu karttaan sinisellä ja Haapaveden puleiset alueet punaisella. 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Maakuntavaltuust n hyväksynyt 1. vaihemaakuntakaavan Kaava dttaa Ympäristöministeriön vahvistamista. 1. vaihemaakuntakaava käsittelee mm. energiantutanta ja -siirta (kuten tuulivima-alueita). Maakuntakaavan 1. vaihekaavassa Hankilannevaa ei le merkitty tuulivimatutantalueeksi (tv-1). 4

5 Hankilannevan sayleiskaava-alueen killispulelle n maakuntakaavan 1. vaihekaavassa merkitty turvetutantn sveltuva alue (tu-1). Osayleiskaava-alueen länsipulella kulkevan pääsähköjhdn 220 kv yhteyteen n merkitty uuden pääsähköjhdn yhteystarve. Yhteystarpeita n merkitty myös sayleiskaava-alueen kaakkis- ja killispulille. Kuva 3. Ote Phjis-Phjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaavasta. Hankilannevan Kärsämäen puleiset alueet n sitettu karttaan sinisellä ja Haapaveden puleiset alueet punaisella. YLEIS- JA ASEMAKAAVAT Hankilannevan sayleiskaava-alueella tai sen läheisyydessä ei le vimassa levia yleis- tai asemakaavja. SELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten arviinti n sa tuulivimarakentamisen suunnittelua. Merkittävien tuulivimahankkeiden ympäristövaikutukset arviidaan YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviintimenettelyssä. Phjis-Phjanmaan ELY-keskus n päättänyt , ettei Hankilannevan tuulivimapuisthankkeeseen svelleta ympäristövaikutusten arviintimenettely. Näin llen ympäristövaikutukset selvitetään kaavaprsessin yhteydessä. Alueelle tehdään mm. seuraavat selvitykset: Luntselvitykset Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys Melu- ja varjstusselvitykset (WindPr -hjelman mallinnuksin) Arkelginen inventinti Lisäksi selvitetään mm. sayleiskaavan vaikutukset asumisen lsuhteisiin, metsätaluteen, marjastukseen ja metsästykseen, elinkeinihin ja taluteen sekä ssiaaliset vaikutukset. Vaikutusten arviinnissa selvitetään myös kansalaisten ja muiden sallisten näkemykset. Selvitettävät vaikutukset määritellään tarkemmin kaavaprsesin yhteydessä. Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta käytössä leviin perustietihin, alueella suritettuihin maastkäynteihin, sallisilta saataviin lähtötietihin, lausuntihin ja humautuksiin sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien minaisuuksien analysintiin. Vaikutusten selvittämisen tarkituksena n j suunnittelun aikana saada tieta suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa lpullisen suunnitelman laatua. 5

6 KÄRSÄMÄEN KUNTA HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS OSALLISET Osallisia vat kiinteistönmistajat ne, jiden asumiseen, työhönn tai muihin lihin valmisteilla leva kaava saattaa humatta- vasti vaikuttaa: kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset ja elinkeinnharjittajat, virkistysalueiden käyttäjät, kaavan vaikutusalueen maanmistajat ja haltijat viranmaiset, jiden timialaaa suunnittelussa käsitellään: kunnan hallintkunnat jaa lautakunnat naapurikunnat (Haapavesi ja Haapajärvi) Phjis-Phjanmaan elinkein-, liikenne- ja j ympäristökeskus (ELY), Phjis- Phjanmaan liitt, Jkilaaksjen pelastuslait s, Phjis-Sumen aluehallintvirastn (AVI), Liikennevirast, Liikenteen turvallisuusvirast Trafi, Musevirast, Phjis- Phjanmaan maakuntamuse ja Pulustusvimat yhteisöt, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään: OSALLISTUMINENN asukkaita edustavat yhteisöt kuten asukasyhdistykset sekä kylätimikunnat tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt, kuten lunnnsujeluyhdistykset ja yrityksiä edustavat yhteisöt elinkeinnharjittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt muut paikallisella tai alueellisella taslla timivat yhteisöt kuten tienhitkunnat ja ve- siensujeluyhdistykset; Sumalais-rutsalainen rajajkikmissi erityistehtäviä hitavat yhteisöt tai yritykset kuten k energia- ja vesilaitkset; Fingrid Oyj, Finavia Oyj Osallisilla n ikeus ttaa saa kaavan valmisteluun, arviida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 ). Osallisilla n myös mahdllisuus esittää neuvttelun käymistä sallis- kaavaehdtuksen nähtäville asettamista (MRL 64 tumis- ja arviintisuunnitelman riittävyydestä elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen ). Kuva 4. Yleiskaavituksen vaiheett sekä sallistumismahdllisuudet. 6

7 SUUNNITTELU- JA PÄÄTÖKSENTEKOVAIHEET JA AIKATAULU KAAVOITUKSEN VIREILLETULO (JOULUKUU 2014) Puhuri Oy n tehnyt sayleiskaavan laadinnasta alitteen Kärsämäen kunnalle, jnka kunnanhallitus n hyväksynyt ja päättänyt sayleiskaavan käynnistämisestä. Osayleiskaavan vireilletulsta ja sallistumis- ja arviintisuunnitelman nähtävillälsta ilmitetaan Pyhäjkiseutu- ja Selänne-lehdissä sekä Kärsämäen kunnan ilmitustaululla ja kunnan internet-sivuilla ww.karsamaki.fi. Osallistumis- ja arviintisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavitusprsessin aikana. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville, jllin sallisilla ja kunnan asukkailla n mahdllisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä sallistumis- ja vurvaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arviinnista. Osayleiskaavasta järjestetään ensimmäinen viranmaisneuvttelu. OSAYLEISKAAVAN LUONNOSVAIHE (JOULUKUU 2014 HELMIKUU 2015) Osayleiskaavan lunnsaineist asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. Kärsämäen kunnanhallitus päättää lunnksen asettamisesta nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtäville asettamisesta tiedtetaan julkisesti ja nähtävilläln yhteydessä järjestetään tiedtus- ja keskustelutilaisuus. Osallisilla ja kunnan jäsenillä n mahdllisuus esittää mielipiteensä kaavalunnksesta nähtävillälaikana kirjallisesti tai suullisesti. Kaavalunns n taviteaikataulun mukaan nähtävillä tammi-helmikuussa Lunnksesta pyydetään myös lausunnt viranmaisilta. Saatu palaute käsitellään ksteeksi. OSAYLEISKAAVAN EHDOTUSVAIHE (MAALISKUU TOUKOKUU 2015) Osayleiskaavaehdtus valmistuu alustavan aikataulun mukaan huhtikuussa Kärsämäen kunnanhallitus päättää sen nähtäville asettamisesta 30 päivän ajaksi. Osayleiskaavan nähtävillälsta ilmitetaan julkisesti. Osallisilla ja kunnan asukkailla n ikeus tehdä muistutus kaavaehdtuksesta. Ehdtusvaiheessa ulkpaikkakuntalaisille kaava-alueen maanmistajille tiedtetaan pstitse kunnassa tiedssa levien sitteiden mukaisesti. Muistutus n timitettava kirjallisena Kärsämäen kunnanhallitukselle ennen nähtävilläln päättymistä. Osayleiskaavaehdtuksesta pyydetään lausunnt viranmaisilta. Osayleiskaavasta järjestetään ehdtusvaiheessa tinen viranmaisneuvttelu. OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMISVAIHE (KESÄKUU HEINÄKUU 2015) Kaavaehdtuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntihin annetaan perustellut vastineet. HKärsämäen kunnanvaltuust hyväksyy sayleiskaavan. Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä ilmitetaan kuulutuksella. 7

8 KÄRSÄMÄEN KUNTA HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA YHTEYSTIEDOTT Osayleiskaa avan valmistelusta saaa lisätietjaa kunnan internet-sivuilta maki.fi sekä seuraavilta henkilöiltä: Kärsämäe n kunta Keskuskatu u 14, Kärsämäki Martti Pietikäinen Kunnaninsin nööri puh martti.pieti FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Hallituskatu u D, OULU Janne Tlppanen Maankäytön n suunnittelija arkkitehti puh janne.tlppj fi Kai K Tlnen Oulun O aluepäällikkö arkkitehti a SAFA, LuK puh. p Tuulivimap puisthankkeesta lisätietja saa Puhuri Oy:ltä: hankkeesta vastaavalta Puhuri Oy Kauppiaank katu 10, Pietarsaari Harri Rupsa Hankekehit tyspäällikkö - Manager, Prject Develpment puh harri.rupsa 8

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI 29.1.2015 VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 HITTISENNEVAN TUULIV VOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 22.10.2014 HITTISENNEVAN, KOSOLAK ANKANKAAN JA ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVAT SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL

Lisätiedot

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAJOEN KAUPUNKI 9.3.2015 MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumisja

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava S U U N N IT T E LU JA T E K N IIK K A IIN KUNTA Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava 17.6.2013, tark. 1.10.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.6.2013 6341-P21490 17.6.2013, tark. 1.10.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Annankankaan tuulivoimapuiston

Annankankaan tuulivoimapuiston SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT Annankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Annankankaan kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P13714P006 Annankankaan kaavaselostus,

Lisätiedot

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot