PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma P tark tark

2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Jhdant Suunnittelualue Suunnittelun tavitteet Suunnittelun lähtökhdat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet (VAT) Kaavitustilanne Maakuntakaavitus Yleiskaavitus Asemakaavitus Muut tuulivimahankkeet suunnittelualueen lähiympäristössä Laaditut ja laadittavat selvitykset ja suunnitelmat Selvitettävät vaikutukset Osalliset ja sallistuminen Osalliset Osallistuminen ja vurvaikutus Alustava aikataulu Yhteystiedt... 19

3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 2 (18) 1 Jhdant Pyhtään kunnanhallitus n kkuksessaan päättänyt tuulivimasayleiskaavjen laatimisesta. Pyhtään tuulivimasayleiskaavjen laatiminen sisältyy Pyhtään kunnan kaavituskatsaukseen Kaavaa laativa knsultti n FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. suunnittelee sayleiskaavjen laatimista 5 alueelle. Suunnittelun lähtökhtana n, että kustakin alueesta laaditaan ma MRL 77 a :n tarkittama sayleiskaava, jnka perusteella vidaan suraan myöntää tuulivimaliden rakennusluvat. Kaavat n tarkitus viedä eteenpäin yhtä aikaa ja yhdenmukaisella prsessilla. Tämä sallistumis- ja arviintisuunnitelma n laadittu kskemaan yhteisesti kaikkia sayleiskaava-alueita. Tässä sallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kerrtaan kaavituksen päätavitteet, suunnittelun eteneminen, sallistumismahdllisuudet ja alustava aikataulu. Lisäksi sallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kuvataan kaavjen yhteydessä laadittavat selvitykset. Osallistumis- ja arviintisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprsessin kuluessa.

4 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 3 (18) 2 Suunnittelualue Alustavasti tutkitaan seitsemän tuulivimapuistn kattavaa aluekknaisuutta, jtka sijittuvat pääsääntöisesti maakuntakaavituksessa sitetuille tuulivimarakentamiseen sveltuville alueille (Kuva 1). Suunnittelualue käsittää neljä Kymenlaaksn energiamaakuntakaavassa (hyväksytty maakuntavaltuustssa ) sitettua ja kaksi Kymenlaaksn maaseutu ja lunt maakuntakaavassa (vahv ) sitettua tuulipuistaluetta. Lisäksi mukana alustavassa suunnitelmassa n Krämersin alue, jka n esitetty kuvassa 1 kaksisaisena alueena 7. Alustavasti tarkasteltavaksi valitut 7 aluetta mudstavat nin 32 km 2 suuruisen aluekknaisuuden. On mahdllista, että suunnittelun edetessä uusia alueita sisällytetään suunnitelmaan. Kaavaalueiden rajaukset ja kullekin alueelle sijitettavien tuulivimaliden määrä tarkentuvat työn edetessä. Kuva 1. Pyhtään tuulivimasayleiskaavihin tdennäköisesti sisältyvät alueet. Keväällä 2013 päätettiin, että yleiskaavat laaditaan viidelle erilliselle alueelle: 1a) Heinsu 1 b) Mustakrpi 2) Purla 3) Struka 4) Pirtnura

5 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 4 (18) 3 Suunnittelun tavitteet Pyhtään tuulivimasayleiskaavituksen tavitteena n määritellä ja sittaa tuulivimaan sveltuvat alueet ja mahdllistaa tuulivimaliden tteuttaminen sekä yhteen svittaa tuulivimatiminta alueiden muun maankäytön kanssa. Tuulipuistjen rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista rakennuslupaa. Maankäyttö- ja rakennuslain vimaan tullut muuts mahdllistaa yleiskaavan käytön tuulivimalan rakennusluvan perusteena, js ikeusvaikutteisessa yleiskaavassa n erityisesti määrätty kaavan tai sen san käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a ). n tarkitus laatia niin, että niiden perusteella vidaan myöntää rakennusluvat tuulivimaliden rakentamiselle. MRL 77 b :n mukaan laadittaessa 77 a :ssä tarkitettua tuulivimarakentamista hjaavaa yleiskaavaa, n sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutin säädetään, hulehdittava siitä, että: 1) yleiskaava hjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; 2) suunniteltu tuulivimarakentaminen ja muu maankäyttö speutuu maisemaan ja ympäristöön; 3) tuulivimalan tekninen hult ja sähkönsiirt n mahdllista järjestää. Osayleiskaavat laaditaan lähtöaineistjen, laadittujen selvitysten ja layutsuunnitelmien phjalta. Tuulivimaliden sijainnit, alueiden sisäinen liikenneverkk ja sähkönsiirt sekä sujelutarpeet määritetään riittävällä tarkkuustaslla.

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5 (18) 4 Suunnittelun lähtökhdat 4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet (VAT) Valtin ja kuntien viranmaisten tulee timinnassaan ttaa humin valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet (Valtineuvstn päätös , tarkistetut tavitteet vimaan ) ja edistää niiden tteuttamista. Viranmaisten n myös arviitava timenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavitteiden kannalta. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavitteista Pyhtään tuulivimasayleiskaavja kskevat erityisesti seuraavat asiakknaisuudet: Timiva aluerakenne: Alueidenkäytön suunnittelussa n tettava humin maanpulustuksen ja rajavalvnnan tarpeet. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä. Kulttuuri- ja lunnnperintö, virkistyskäyttö ja lunnnvarat tavitteista khdistuvat laadittavaan sayleiskaavaan: Alueidenkäytössä n tettava humin phja- ja pintavesien sujelutarve ja käyttötarpeet. Alueidenkäytössä n varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja lunnnperinnön arvt säilyvät. Viranmaisten laatimat valtakunnalliset inventinnit *) tetaan humin alueidenkäytön suunnittelun lähtökhtina. *) Näillä tarkitetaan kulttuuriympäristöä ja lunnnperintöä kskevia viranmaisten laatimia valtakunnallisia inventinteja, jtka perustuvat riittävän laaja-alaiseen valmisteluun. Kyseessä n seuraavat inventinnit: Valtakunnallisesti arvkkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, ympäristönsujelusast, mietintö 66/1992), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (Musevirast 2009) ja Valtakunnallisesti merkittävät esihistrialliset sujelualuekknaisuudet (Sisäasiainministeriö, kaavitus ja rakennussast, tiedtuksia 3/1983). Timivat yhteysverkstt ja energiahult: Alueidenkäytössä turvataan energiahulln valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdllisuuksia. Maakuntakaavituksessa n sitettava ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa n tettava humin valtakunnallisen energiahulln kannalta merkittävät vimajhtjen linjaukset siten, että niiden tteuttamismahdllisuudet säilyvät. Vimajhtlinjauksissa n ensisijaisesti hyödynnettävä lemassa levia jhtkäytäviä. Tuulivimalat n sijitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman vimalan yksiköihin. Yhteys- ja energiaverkstja kskevassa alueidenkäytön suunnittelussa n tettava humin sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvkkaat luntkhteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet. Alueidenkäytössä n turvattava stilasilmailun tarpeet.

7 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 6 (18) 4.2 Kaavitustilanne Maakuntakaavitus Kymenlaaksn kknaisseutukaava n krvattu maakuntakaavilla (Kymenlaaksn maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt; Kymenlaaksn maakuntakaava, maaseutu ja lunt; Itä-Uudenmaan maakuntakaava). Ympäristöministeriö n vahvistanut vunna 2008 taajamat ja niiden ympäristöt - maakuntakaavan sekä vunna 2010 maaseutu ja lunt -maakuntakaavan. Kymenlaaksn energiamaakuntakaava n hyväksytty maakuntavaltuustssa ja n parhaillaan ympäristöministeriön vahvistettavana. Vahvistetuissa maakuntakaavissa n ratkaistu useita aihekknaisuuteen liittyviä alueidenkäyttökysymyksiä, mm. sitettu meren ranniklta ja merialueelta tuuliviman tutantn sveltuvia alueita ja kk maakunnan alueelta turvetutantalueita, energiahulln alueita ja energiansiirtyhteyksiä. Kymenlaaksn maaseutu- ja lunt maakuntakaavassa n sitettu Pyhtään kunnan alueelle kaksi tuulivimatutantn sveltuvaa aluetta (tv). Merkinnällä sitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivimapuistjen sijituspaikaksi sveltuvat alueet. Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskhtaisemmassa suunnittelussa tulee yksittäiset vimalat mitittaa ja sijittaa siten, että tuulivimatutannn aiheuttama melu ei ylitä valtineuvstn 1992 hyväksymiä hjearvja asumiseen käytettävillä alueilla tai virkistysalueilla. Yksityiskhtaisemmassa suunnittelussa n minimitava tuulivimatutannn aiheuttamat kielteiset vaikutukset alueen maisemaan, lunnnympäristöön, virkistyskäyttöön ja asumiseen. Kymenlaaksn energiamaakuntakaavan tarkituksena n täydentää maakuntakaavaa valtakunnallisten alueidenkäytön tavitteiden edellyttämällä tavalla turvaten alueidenkäytössä energiahulln valtakunnalliset tarpeet ja edistää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdllisuuksia sekä sittaa Kymenlaaksn maakuntakaavituksessa tuuliviman hyödyntämiseen parhaiten sveltuvat alueet. Maakuntavaltuustn hyväksymässä energiamaakuntakaavassa n sitettu Pyhtään kunnan alueelle neljä tuulivimaliden aluetta (tv1). tv1-merkinnällä sitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivimaliden sijitusalueet. Suunnittelumääräyksen mukaan tv-alueiden suunnittelussa n pyydettävä Pulustusvimien lausunt ja selvitettävä vaikutukset liikenneturvallisuuteen sekä pyrittävä estämään tuulivimatutannn kielteisen vaikutusten synnyttäminen khdekuvauksissa esitettyihin alueiden erityisminaisuuksiin. tv-alueilla n vimassa MRL 33 mukainen rakentamisrajitus. Pyhtään kunnan tuulivimasayleiskaavista alueet 5 ja 6 sijittuvat maaseutu ja lunt -maakuntakaavassa sitetuille tuulivimatutantn sveltuville alueille. Pyhtään kunnan tuulivimasayleiskaavista alueet 1, 2, 3 ja 4 sijittuvat energiamaakuntakaavassa sitetuille tuulivimatutantn sveltuville alueille. Pyhtään tuulivimasayleiskaava-aluetta nr 7 ei le määritelty maakuntakaavituksessa tuulivimatutantn sveltuvaksi alueeksi. Maakuntakaavissa n määritelty maakunnallisesti merkittävät tuulivimaliden sijitusalueet. Samanaikaisesti energiamaakuntakaavan kanssa n valmisteltu Kymenlaaksn ilmast- ja energiastrategia. Kymenlaaksn ilmast- ja energiastrategia sisältää Kymenlaaksn visin, timinnalliset tavitteet ja tehtäviä, jilla kehitetään alueen energiantutanta, vähennetään energiankulutusta, lisätään uusiutuvan energian suutta, humiidaan lunnnvarjen säästäminen ja

8 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 7 (18) varaudutaan ilmastnmuutksen vaikutuksiin. Strategia n hyväksytty Kymenlaaksn maakuntavaltuustssa Kaava-alue 1 sijittuu energiamaakuntakaavassa sitetulle tuulivimalille sveltuvalle alueelle (tv1) (Kuva 2). Alue 1:n itäiset sat sijaitsevat taajamat ja niiden ympäristöt -maakuntakaavan mukaisella maa- ja metsätalusvaltaisella alueella (M). Alueen leikkaa itä-länsi-suuntaisesti valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävän uuden pääradan hjeellinen sijainti. Alueen eteläpulelle n maakuntakaavassa merkitty kulkevaksi mttri- tai mttriliikennetie (m). Ohjeellisen pääradan ja mttritien välissä sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös. Muinaismuistt vat muinaismuistlailla (295/1963) sujeltuja khteita. Taajamat ja niiden ympäristöt sekä maaseutu- ja lunt maakuntakaavissa alueen itä- ja phjispulelle n merkitty pääsähkölinja (z). Maakuntakaavan tuulivimalille sveltuva alue (tv1) sijittuu taajamat ja niiden ympäristöt maakuntakaavassa Ktkan kaupungin pulella sittain maa- ja metsätalusvaltaiseen alueeseen, jlla n erityisiä ympäristöarvja (MY). Merkinnällä sitetaan alueita, jilla kulttuuri ja lunnnmaiseman arvihin ja ympäristönhitn tulisi kiinnittää erityistä humita. Kuva 2. Ote Kymenlaaksn energiamaakuntakaavasta. Maakuntakaavan taustalla näkyy alueella vimassa leva taajamat ja niiden ympäristöt sekä maaseutu- ja lunt - maakuntakaavat. Pyhtään tuulivimasayleiskaavan alue 1 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella.

9 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 8 (18) Kaava-alue 2 sijittuu energiamaakuntakaavassa sitetulle tuulivimalille sveltuvalle alueelle (tv1). Maaseutu- ja lunt maakuntakaavassa alueen phjispulelle n sitettu lunnnsujelualue (SL) ja itä- sekä länsipulelle maa-ainesten ttalueita (EOm). Kuva 3. Ote Kymenlaaksn energiamaakuntakaavasta. Maakuntakaavan taustalla näkyy alueella vimassa leva maaseutu- ja lunt -maakuntakaava. Pyhtään tuulivimasayleiskaavan alue 2 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella. Kaava-alue 3 sijittuu energiamaakuntakaavassa sitetulle tuulivimalille sveltuvalle alueelle (tv1). Alueen 3 läntiset sat sijittuvat maaseutu- ja lunt maakuntakaavassa sitetulle matkailun ja virkistämisen kehittämisen khdealueelle (mv, turksi viiva).

10 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9 (18) Kaava-alue 4 sijittuu energiamaakuntakaavassa sitetulle tuulivimalille sveltuvalle alueelle (tv1). Alueen 4 phjiset sat sijittuvat taajamat ja niiden ympäristöt maakuntakaavassa sitetulle maa- ja metsätalusvaltaiselle alueelle (M). Alueen 4 eteläsassa n maaseutu ja lunt -maakuntakaavassa sitettu valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös (789). Kaava-alue 7 ei sijaitse energiamaakuntakaavassa tuulivimalille sitetulla alueella. Alueella 7 n vimassa maaseutu ja lunt maakuntakaava, mutta alueille ei le sitettu erityistä maankäyttöä (valkinen alue). Alue 7 jakautuu kahteen saan. Alueen phjisemmassa sassa sijaitsee kaksi muinaisjäännöstä. Kuva 4. Ote Kymenlaaksn energiamaakuntakaavasta. Maakuntakaavan taustalla vat alueilla vimassa levat taajamat ja niiden ympäristöt ja maaseutu- ja lunt maakuntakaavat. Pyhtään tuulivimasayleiskaavjen alueet 3, 4 ja 7 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella.

11 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 10 (18) Kaava-alueet 5 ja 6 sijittuvat maaseutu ja lunt maakuntakaavassa sitetuille tuuliviman tutantn sveltuville alueille (tv 2087 ja tv 2088). Lisäksi alue 6 sijaitsee matkailun ja virkistyksen kehittämisen khdealueella (mv). Merkinnällä sitetaan alueet jihin khdistuu ylimaakunnallisia matkailun kehittämistarpeita. Lisäksi alue 6 n maakuntakaavassa maa- ja metsätalusvaltaisella alueella, jlla n ulkilun hjaamistarvetta (MU). Alue n ulkilun kannalta maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä. Kuva 5. Ote Kymenlaaksn Maaseutu- ja lunt maakuntakaavasta. Pyhtään tuulivimasayleiskaavan alueet 5 ja 6 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella.

12 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 11 (18) Yleiskaavitus Kaava-alue 4:n kaakkississa n vimassa Pyhtään kirknkylän sayleiskaava, jka n hyväksytty Pyhtään kunnanvaltuustssa Osa alueesta nr 4 n merkitty sayleiskaavassa maa- ja metsätalusvaltaiseksi alueeksi. Kuva 6. Ote Pyhtään kirknkylän sayleiskaavasta. Alue 4 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella.

13 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12 (18) Kaava-alue 1:n lunaissa sijittuu sittain laadittavana levan Pyhtään keskustaajaman sayleiskaavan alueelle. Osa alueesta 1 n merkitty keskustaajaman sayleiskaavaehdtuksessa maa- ja metsätalusvaltaiseksi alueeksi (M). Kuva 7. Ote Pyhtään keskustaajaman sayleiskaavasta. Alue 1 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella Asemakaavitus Suunnittelualueilla ei le vimassa levia asemakaavja eikä vireillä levia kaavahankkeita.

14 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 13 (18) 4.3 Muut tuulivimahankkeet suunnittelualueen lähiympäristössä Pyhtään tuulivimasayleiskaavjen lisäksi suunnittelualueen lähiympäristössä n suunnitteilla useita eri tuulipuisthankkeita (Kuva 8). Kuvassa esitetyt hankkeet perustuvat tuulivimatimijiden Sumen tuulivimayhdistykselle vapaaehtisesti tekemiin ilmituksiin. Kuvan tiedissa vi lla puutteita. Kuva 8. Pyhtään tuulivimasayleiskaavjen lähiympäristössä suunnitteilla levien muiden tuulipuisthankkeiden sijainnit (VTT 2012). 4.4 Laaditut ja laadittavat selvitykset ja suunnitelmat Pyhtään tuulivimasayleiskaavituksen yhteydessä n laadittu luntselvitys, jka kattaa: Pyhtään tuulivimayleiskaavan luntselvitys Luntselvitys Ktkansiipi, Petri Parkk, Pyhtään tuulivimayleiskaavaan liittyvä kurkiselvitys Luntselvitys Ktkansiipi, Mikk Hannnen ja Petri Parkk Päiväpetlintujen ja kurkien muutt Pyhtäällä syksyllä 2012, Tutkimusraprtti. Luntselvitys Ktkansiipi, Ter Ilmäki ja Petri Parkk Pyhtään tuulivimayleiskaava-alueen lepakkptentiaalin arviinti Luntselvitys Ktkansiipi, Luntselvitys Metsänen, Tim Metsänen

15 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14 (18) Pyhtään tuulivimasayleiskaavituksen yhteydessä laaditaan kevään ja kesän 2013 aikana seuraavat lisäselvitykset: Linnustn kevätmuutntarkkailu, törmäyslaskelmat sekä vaikutusarviinti (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) Täydentävä lepakkselvitys sekä sääksien ja meriktkien rukailulentjen tarkkailu Selvitykset valmistuvat syksyn 2013 aikana ja ne tullaan humiimaan ja raprtimaan kaavaehdtusvaiheessa. Pyhtään tuulivimasayleiskaavituksen yhteydessä n laadittu: Ns. ei-analyysi, jssa määritellään alueet, jtka eivät svellu tuulivimarakentamiseen Tuulipuistjen alustavat layut-suunnitelmat (tuulivimaliden alustava sijainti, tiet sekä sähkönsiirtrakenteet) Maisemaselvitys Näkemäalueanalyysi Havainnekuvia Melu- ja varjstusmallinnukset Kaavituksessa hyödynnetään myös lemassa levia selvityksiä ja muuta aineista. Kymenlaaksn energiamaakuntakaavan valmisteluaineist kattaa mm. seuraavaa aineista: Tuulivimaselvitys 2010 ja linnustarviinti Tuulivima-alueet Kaavaselstus Ilmast- ja energiastrategia Vaikutusten arviinti Rajausten perustelut - tuulivima-alueet Muu lemassa leva aineist, mm.: Kymenlaaksn liitt Kymenlaaksn maakuntakaava; maaseutuja lunt. Valtin ympäristöhallint. OIVA Ympäristö- ja paikkatietpalvelu. Musevirast Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Tuuliatlas Maakunnalliset inventinnit (Musevirast)

16 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 15 (18) 5 Selvitettävät vaikutukset Osayleiskaavjen laadinnan yhteydessä arviidaan sayleiskaavjen keskeiset vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 9 ) mukaan: Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa n tarpeellisessa määrin selvitettävä eri vaihtehtjen tteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataludelliset, ssiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset n tehtävä kk siltä alueelta, jlla kaavalla vidaan arviida levan lennaisia vaikutuksia. Kaavituksen yhteydessä tarkastellaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 1 ) mukaiset vaikutukset: ihmisten elinlihin ja elinympäristöön; maa- ja kalliperään, veteen, ilmaan ja ilmastn; kasvi- ja eläinlajeihin, lunnn mnimutisuuteen ja lunnnvarihin; alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiataluteen sekä liikenteeseen; kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Pyhtään tuulivimasayleiskaavjen vaikutusten arviinnissa tarkastellaan erityisesti hankkeen vaikutukset maankäyttöön, ihmisiin, luntn, maisemaan, liikenteeseen, tutkajärjestelmiin sekä melu- ja varjstusvaikutukset. Kaavituksen vaikutusten arviinti tehdään sanallisesti asiantuntija-arvina ja laaditaan saksi kaavaselstusta. Ympäristövaikutusten arviintityö etenee rinnan varsinaisen suunnittelun kanssa niin, että suunnittelussa humiidaan mahdlliset kielteiset vaikutukset ja niiden ehkäisy.

17 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 16 (18) 6 Osalliset ja sallistuminen 6.1 Osalliset Osallisilla n ikeus ttaa saa kaavan valmisteluun, arviida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 ). Osallisilla n myös mahdllisuus esittää neuvttelun käymistä sallistumis- ja arviintisuunnitelman riittävyydestä elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen kaavaehdtuksen nähtäville asettamista (MRL 64 ). Osallisia vat ne, jiden asumiseen, työhön tai muihin lihin valmisteilla leva kaava saattaa humattavasti vaikuttaa: kaavan vaikutusalueen asukkaat yritykset ja elinkeinnharjittajat virkistysalueiden käyttäjät kaavan vaikutusalueen maanmistajat ja haltijat yhteisöt, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään: asukkaita edustavat yhteisöt kuten ktiseutu- ja asukasyhdistykset sekä kylätimikunnat; Pyhtään Kyläyhdistys ry, Pyhtää- Seura ry. tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten lunnnsujelu- ja rakennusperinneyhdistykset, metsänhityhdistykset, riistanhityhdistykset; Meri-Kymen lunt, Sumen lunnnsujeluliitt, Kymenlaaksn lunnnsujelupiiri, Metsänhityhdistys, Kymenlaaksn Lintutieteellinen Yhdistys ry, Pyhtään riistanhityhdistys, Pyhtään Erämiehet ry, Myllykylän Erä ry elinkeinnharjittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt muut paikallisella tai alueellisella taslla timivat yhteisöt kuten tienhitkunnat ja vesiensujeluyhdistykset erityistehtäviä hitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitkset; Fingrid Oyj, Kymenlaaksn sähkö Oy; Finavia Oyj Ktkan kaupunki viranmaiset, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään: Pyhtään kunnan hallintkunnat Kymenlaaksn liitt Kaakkis-Sumen elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Musevirast Kymenlaaksn muse Liikennevirast Liikenteen turvallisuusvirast Trafi Pulustusvimat

18 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 17 (18) 6.2 Osallistuminen ja vurvaikutus Kaavituksen vireilletulsta, kaavalunnksista ja muun valmisteluaineistn sekä kaavaehdtuksien nähtävillä lsta ja kaavjen vimaantulsta kuulutetaan Pyhtään lehdessä ja Pyhtään kunnan ilmitustaululla ja www-sivuilla. Kaavalunnksien nähtävillä ln aikana sallisilla n mahdllisuus antaa kaavalunnksista mielipide kirjallisesti. Viranmaisilta pyydetään lausunnt kaavalunnksista. Saatu palaute käsitellään ja niihin laaditaan vastineet. Kaavaehdtuksien nähtävillä ln aikana sallisilla n mahdllisuus antaa kaavaehdtuksista muistutus kirjallisesti. Viranmaisilta pyydetään lausunnt kaavaehdtuksista. Saatu palaute käsitellään ja niihin laaditaan vastineet. Kaavituksen aikana järjestetään yleisötilaisuudet alitus- (OAS), kaavalunns- ja kaavaehdtusvaiheessa. Kaavituksen aikana järjestetään neuvtteluja viranmaisten kanssa. Tieta kaavituksesta ja nähtävillä levat aineistt kussakin kuulemisvaiheessa n saatavissa sitteesta 6.3 Alustava aikataulu Alitusvaihe (2012 kesäkuu syyskuu) Kaavitus tulee vireille ja sallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville. Osallisilla n mahdllisuus ttaa kantaa sallistumis- ja arviintisuunnitelmaan. Osayleiskaavista järjestetään alitusvaiheen viranmaisneuvttelu, jssa arviidaan sallistumis- ja arviintisuunnitelman riittävyys. Osayleiskaavan lunnsvaihe (2012 marraskuu 2013 syyskuu) Osayleiskaavalunnsten valmistelu vidaan alittaa, kun selvitykset ja tuulipuistjen suunnittelu n tuttanut riittävät tiedt kaavalunnsten laatimista varten. Osayleiskaavjen lunnsaineistt asetetaan nähtäville. Kaavalunnkset esitellään yleisötilaisuudessa. Osayleiskaavan ehdtusvaihe (2013 syyskuu 2014 maaliskuu) Kaavaehdtukset valmistellaan lunnksista saadun palautteen ja prsessien aikana tarkentuneiden tietjen ja suunnitelmien perusteella. Ennen kaavaehdtuksien nähtäville asettamista järjestetään 2. viranmaisneuvttelu. Kaavaehdtukset asetetaan nähtäville, kun yhteysviranmainen n antanut lausuntnsa hankkeesta ja lausunnssa mahdllisesti esiin tudut seikat n humiitu kaavaehdtuksissa. Kaavaehdtukset asetetaan nähtäville taviteaikataulun mukaan lppuvudesta Kaavaehdtukset esitellään yleisötilaisuudessa. Hyväksymisvaihe (2014 kesäkuu) Pyhtään kunnanvaltuust hyväksyy sayleiskaavat. Osayleiskaavjen hyväksymispäätöksestä kuulutetaan virallisesti.

19 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 18 (18) Kuva 9. Osayleiskaavituksen alustava aikataulu.

20 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19 (18) 7 Yhteystiedt Suunnittelutyöhön liittyvää lisätieta saa Pyhtään kunnasta sekä kaavaa laativalta knsultilta (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy). Pirj Kpra kunnaninsinööri p. (05) / Tekninen sast Siltakyläntie Siltakylä Kaavaa laativa knsultti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lauri Slin Emmi Sihvnen prjektipäällikkö kaavittaja p p Osmntie 34, PL 950 Osmntie 34, PL Helsinki Helsinki Tieta kaavituksesta n saatavissa myös sitteesta ja Pyhtään internet-sivuilta

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PYHTÄÄN KUNTA Ahvenksken sayleiskaavan muuts arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68102-P18488 arviintisuunnitelma Slin Lauri Sisällysluettel 1 arviintisuunnitelma...

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava 1510001443 Ktka Ktkan itäsan tuulivimasayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.12.2012 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A3 13.8.2014 HALSUAN KESKEISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015 1510017192 Utajärven kunta Maaselän tuulivimapuistn sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14.4.2015 Tässä sallistumis- ja arviintisuunnitelmassa (OAS) esitetään sayleiskaavan laatimisen lähtökhtia

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.1.2015, tarkistettu 29.4.2015 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Osallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kerrtaan kaavituksen päätavitteet, suunnittelun eteneminen,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A4 13.8.2014 HALSUAN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAYLEISKAAVA Osayleiskaava n yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jlla hjataan

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510012658 Asikkalan kunta Saitan asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 10.6.2014, tark. 29.9.2014, tark. 13.2.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIMON KUNTA 14.10.2015 SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUKSEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012 Hattmin tuulivima-asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 7.5.2012 1 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA 18.12.2014 HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA (KÄRSÄMÄKI) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis-

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 4.6.2014 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 4.6.2014 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muuts ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 14.8.2015 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 14.8.2015 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN, PIHTIPUTAAN, SAARIJÄRVEN JA VIITASAAREN YHTEINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS 22.2.2012/ 2.7.2012 / 29.10.2012/

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELLON KUNTA 4.6.2014 AHKIOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013 1510002480-001 Viitasaaren kaupunki Keskustan sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14.6.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI 29.1.2015 VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2010 1. Mitä suunnitellaan? Haapaveden keskustan sayleiskaavan tarkistus käynnistyi vunna 2000. Kaava

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue 1511001590 Parikkalan kunta Kirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.4.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hattulan kunta 25.8.2008 päivitetty 12.5.2009 82119621 Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Hattulan kunta Hattulan kunnan asemakaavan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.4.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 18.9.2014 L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 18.9.2014 LESTIJÄRVEN KUNTA LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan

Lisätiedot

Lumialan jakokunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015

Lumialan jakokunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015 1510019143 Asikkalan kunta Lumialan jakkunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 6.7.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet 8 Asikkalan kunta Asikkalan tien asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 0.8.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa esitetään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 HITTISENNEVAN TUULIV VOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Hollolan ja Hämeenkosken. strateginen yleiskaava

Hollolan ja Hämeenkosken. strateginen yleiskaava Hlllan ja Hämeenksken strateginen yleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12.5.2014 Täydennetty 24.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Tavite- ja selstus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 Tavite- ja selstus 1 (46) Levnja,

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 22.10.2014 HITTISENNEVAN, KOSOLAK ANKANKAAN JA ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVAT SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL

Lisätiedot

Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin MMA 1 (14) Tim Leskinen Juanksken kaupunki Kaupungin hallitus Juanksken keskustaajaman sayleiskaavalunnksesta saatuihin lausuntihin ja muistutuksiin Liikennevirast esitti, että rantarakentamisen salta

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS jka kskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa TIMMERVIKENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (MAN- DALINTIE JA MANDALINPOLKU) Ranta-asemakaavan ehdtus kskee Lviisan kaupungin Pernajan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA KAUHAJOEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2035 (muutkset 6.10.2010, 24.6.2014) 2 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 22.5.2013 työnr: 1510003902 ORIMATTILAN KUNTA Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 2 1510003902 Orimattila Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA 1 KAUHAJOEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2035, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA KAUHAJOEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2035 Liite 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA HUE HANKE / NASTOLA MIKSI? MITEN? Ilmastnmuuts Tavitteena ilmastnmuutksen hillitseminen, päästöjen alentaminen Energian kulutus EU:n alueella: liikenne 26 %, tellisuus

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Hirvinevan tuulivoimapuiston suunnittelutarveratkaisu

Hirvinevan tuulivoimapuiston suunnittelutarveratkaisu YLIVIESKAN KAUPUNKI Hirvinevan tuulivimapuistn suunnittelutarveratkaisu LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24712 I (I) Sisällysluettel 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA... 1 2 SELVITYKSET... 2 3 TUULIVOIMAPUISTON

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA 2. KUNNANOSA, LEVI KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA 2. KUNNANOSA, LEVI KITTILÄN KUNTA 2. KUNNANOSA, LEVI UTSUVAARAN ASEMAKAAVAN KORTTELIN 820 ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan selstus Kaavaehdtus 19.11.2012 Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Puh 020 755 7070 2 Utsuvaaran asemakaavan krttelin 820

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe Phjis-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe Maakuntakaavaselstus Ehdtus 26.1.2015 2015 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselstus Maakuntakaavaehdtus 26.1.2015 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT 4 1.1

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA Seivalan ranta-asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22621 1 (8) Sisällysluettelo Seivalan ranta-asemakaava... 2 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA KAUPAN KORTTELIN ASEMAKAAVAMUUTOS. Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta. Asiakirjatyyppi Asemakaavan selostus. Päivämäärä 10.6.

KEMIÖNSAAREN KUNTA KAUPAN KORTTELIN ASEMAKAAVAMUUTOS. Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta. Asiakirjatyyppi Asemakaavan selostus. Päivämäärä 10.6. Vastaanttaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Asemakaavan selstus Päivämäärä 10.6.2014 Työnumer 1510012327 KEMIÖNSAAREN KUNTA KAUPAN KORTTELIN ASEMAKAAVAMUUTOS 1 Päivämäärä 10.6.2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos PYHTÄÄN KUNTA Ahvenkosken osayleiskaavan muutos 1 (10) Solin Lauri 27..2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68102-P20602 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) / 16.11.2016 2 / 8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi

Lisätiedot