PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma P tark tark

2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Jhdant Suunnittelualue Suunnittelun tavitteet Suunnittelun lähtökhdat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet (VAT) Kaavitustilanne Maakuntakaavitus Yleiskaavitus Asemakaavitus Muut tuulivimahankkeet suunnittelualueen lähiympäristössä Laaditut ja laadittavat selvitykset ja suunnitelmat Selvitettävät vaikutukset Osalliset ja sallistuminen Osalliset Osallistuminen ja vurvaikutus Alustava aikataulu Yhteystiedt... 19

3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 2 (18) 1 Jhdant Pyhtään kunnanhallitus n kkuksessaan päättänyt tuulivimasayleiskaavjen laatimisesta. Pyhtään tuulivimasayleiskaavjen laatiminen sisältyy Pyhtään kunnan kaavituskatsaukseen Kaavaa laativa knsultti n FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. suunnittelee sayleiskaavjen laatimista 5 alueelle. Suunnittelun lähtökhtana n, että kustakin alueesta laaditaan ma MRL 77 a :n tarkittama sayleiskaava, jnka perusteella vidaan suraan myöntää tuulivimaliden rakennusluvat. Kaavat n tarkitus viedä eteenpäin yhtä aikaa ja yhdenmukaisella prsessilla. Tämä sallistumis- ja arviintisuunnitelma n laadittu kskemaan yhteisesti kaikkia sayleiskaava-alueita. Tässä sallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kerrtaan kaavituksen päätavitteet, suunnittelun eteneminen, sallistumismahdllisuudet ja alustava aikataulu. Lisäksi sallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kuvataan kaavjen yhteydessä laadittavat selvitykset. Osallistumis- ja arviintisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprsessin kuluessa.

4 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 3 (18) 2 Suunnittelualue Alustavasti tutkitaan seitsemän tuulivimapuistn kattavaa aluekknaisuutta, jtka sijittuvat pääsääntöisesti maakuntakaavituksessa sitetuille tuulivimarakentamiseen sveltuville alueille (Kuva 1). Suunnittelualue käsittää neljä Kymenlaaksn energiamaakuntakaavassa (hyväksytty maakuntavaltuustssa ) sitettua ja kaksi Kymenlaaksn maaseutu ja lunt maakuntakaavassa (vahv ) sitettua tuulipuistaluetta. Lisäksi mukana alustavassa suunnitelmassa n Krämersin alue, jka n esitetty kuvassa 1 kaksisaisena alueena 7. Alustavasti tarkasteltavaksi valitut 7 aluetta mudstavat nin 32 km 2 suuruisen aluekknaisuuden. On mahdllista, että suunnittelun edetessä uusia alueita sisällytetään suunnitelmaan. Kaavaalueiden rajaukset ja kullekin alueelle sijitettavien tuulivimaliden määrä tarkentuvat työn edetessä. Kuva 1. Pyhtään tuulivimasayleiskaavihin tdennäköisesti sisältyvät alueet. Keväällä 2013 päätettiin, että yleiskaavat laaditaan viidelle erilliselle alueelle: 1a) Heinsu 1 b) Mustakrpi 2) Purla 3) Struka 4) Pirtnura

5 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 4 (18) 3 Suunnittelun tavitteet Pyhtään tuulivimasayleiskaavituksen tavitteena n määritellä ja sittaa tuulivimaan sveltuvat alueet ja mahdllistaa tuulivimaliden tteuttaminen sekä yhteen svittaa tuulivimatiminta alueiden muun maankäytön kanssa. Tuulipuistjen rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista rakennuslupaa. Maankäyttö- ja rakennuslain vimaan tullut muuts mahdllistaa yleiskaavan käytön tuulivimalan rakennusluvan perusteena, js ikeusvaikutteisessa yleiskaavassa n erityisesti määrätty kaavan tai sen san käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a ). n tarkitus laatia niin, että niiden perusteella vidaan myöntää rakennusluvat tuulivimaliden rakentamiselle. MRL 77 b :n mukaan laadittaessa 77 a :ssä tarkitettua tuulivimarakentamista hjaavaa yleiskaavaa, n sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutin säädetään, hulehdittava siitä, että: 1) yleiskaava hjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; 2) suunniteltu tuulivimarakentaminen ja muu maankäyttö speutuu maisemaan ja ympäristöön; 3) tuulivimalan tekninen hult ja sähkönsiirt n mahdllista järjestää. Osayleiskaavat laaditaan lähtöaineistjen, laadittujen selvitysten ja layutsuunnitelmien phjalta. Tuulivimaliden sijainnit, alueiden sisäinen liikenneverkk ja sähkönsiirt sekä sujelutarpeet määritetään riittävällä tarkkuustaslla.

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5 (18) 4 Suunnittelun lähtökhdat 4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet (VAT) Valtin ja kuntien viranmaisten tulee timinnassaan ttaa humin valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet (Valtineuvstn päätös , tarkistetut tavitteet vimaan ) ja edistää niiden tteuttamista. Viranmaisten n myös arviitava timenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavitteiden kannalta. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavitteista Pyhtään tuulivimasayleiskaavja kskevat erityisesti seuraavat asiakknaisuudet: Timiva aluerakenne: Alueidenkäytön suunnittelussa n tettava humin maanpulustuksen ja rajavalvnnan tarpeet. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä. Kulttuuri- ja lunnnperintö, virkistyskäyttö ja lunnnvarat tavitteista khdistuvat laadittavaan sayleiskaavaan: Alueidenkäytössä n tettava humin phja- ja pintavesien sujelutarve ja käyttötarpeet. Alueidenkäytössä n varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja lunnnperinnön arvt säilyvät. Viranmaisten laatimat valtakunnalliset inventinnit *) tetaan humin alueidenkäytön suunnittelun lähtökhtina. *) Näillä tarkitetaan kulttuuriympäristöä ja lunnnperintöä kskevia viranmaisten laatimia valtakunnallisia inventinteja, jtka perustuvat riittävän laaja-alaiseen valmisteluun. Kyseessä n seuraavat inventinnit: Valtakunnallisesti arvkkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, ympäristönsujelusast, mietintö 66/1992), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (Musevirast 2009) ja Valtakunnallisesti merkittävät esihistrialliset sujelualuekknaisuudet (Sisäasiainministeriö, kaavitus ja rakennussast, tiedtuksia 3/1983). Timivat yhteysverkstt ja energiahult: Alueidenkäytössä turvataan energiahulln valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdllisuuksia. Maakuntakaavituksessa n sitettava ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa n tettava humin valtakunnallisen energiahulln kannalta merkittävät vimajhtjen linjaukset siten, että niiden tteuttamismahdllisuudet säilyvät. Vimajhtlinjauksissa n ensisijaisesti hyödynnettävä lemassa levia jhtkäytäviä. Tuulivimalat n sijitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman vimalan yksiköihin. Yhteys- ja energiaverkstja kskevassa alueidenkäytön suunnittelussa n tettava humin sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvkkaat luntkhteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet. Alueidenkäytössä n turvattava stilasilmailun tarpeet.

7 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 6 (18) 4.2 Kaavitustilanne Maakuntakaavitus Kymenlaaksn kknaisseutukaava n krvattu maakuntakaavilla (Kymenlaaksn maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt; Kymenlaaksn maakuntakaava, maaseutu ja lunt; Itä-Uudenmaan maakuntakaava). Ympäristöministeriö n vahvistanut vunna 2008 taajamat ja niiden ympäristöt - maakuntakaavan sekä vunna 2010 maaseutu ja lunt -maakuntakaavan. Kymenlaaksn energiamaakuntakaava n hyväksytty maakuntavaltuustssa ja n parhaillaan ympäristöministeriön vahvistettavana. Vahvistetuissa maakuntakaavissa n ratkaistu useita aihekknaisuuteen liittyviä alueidenkäyttökysymyksiä, mm. sitettu meren ranniklta ja merialueelta tuuliviman tutantn sveltuvia alueita ja kk maakunnan alueelta turvetutantalueita, energiahulln alueita ja energiansiirtyhteyksiä. Kymenlaaksn maaseutu- ja lunt maakuntakaavassa n sitettu Pyhtään kunnan alueelle kaksi tuulivimatutantn sveltuvaa aluetta (tv). Merkinnällä sitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivimapuistjen sijituspaikaksi sveltuvat alueet. Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskhtaisemmassa suunnittelussa tulee yksittäiset vimalat mitittaa ja sijittaa siten, että tuulivimatutannn aiheuttama melu ei ylitä valtineuvstn 1992 hyväksymiä hjearvja asumiseen käytettävillä alueilla tai virkistysalueilla. Yksityiskhtaisemmassa suunnittelussa n minimitava tuulivimatutannn aiheuttamat kielteiset vaikutukset alueen maisemaan, lunnnympäristöön, virkistyskäyttöön ja asumiseen. Kymenlaaksn energiamaakuntakaavan tarkituksena n täydentää maakuntakaavaa valtakunnallisten alueidenkäytön tavitteiden edellyttämällä tavalla turvaten alueidenkäytössä energiahulln valtakunnalliset tarpeet ja edistää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdllisuuksia sekä sittaa Kymenlaaksn maakuntakaavituksessa tuuliviman hyödyntämiseen parhaiten sveltuvat alueet. Maakuntavaltuustn hyväksymässä energiamaakuntakaavassa n sitettu Pyhtään kunnan alueelle neljä tuulivimaliden aluetta (tv1). tv1-merkinnällä sitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivimaliden sijitusalueet. Suunnittelumääräyksen mukaan tv-alueiden suunnittelussa n pyydettävä Pulustusvimien lausunt ja selvitettävä vaikutukset liikenneturvallisuuteen sekä pyrittävä estämään tuulivimatutannn kielteisen vaikutusten synnyttäminen khdekuvauksissa esitettyihin alueiden erityisminaisuuksiin. tv-alueilla n vimassa MRL 33 mukainen rakentamisrajitus. Pyhtään kunnan tuulivimasayleiskaavista alueet 5 ja 6 sijittuvat maaseutu ja lunt -maakuntakaavassa sitetuille tuulivimatutantn sveltuville alueille. Pyhtään kunnan tuulivimasayleiskaavista alueet 1, 2, 3 ja 4 sijittuvat energiamaakuntakaavassa sitetuille tuulivimatutantn sveltuville alueille. Pyhtään tuulivimasayleiskaava-aluetta nr 7 ei le määritelty maakuntakaavituksessa tuulivimatutantn sveltuvaksi alueeksi. Maakuntakaavissa n määritelty maakunnallisesti merkittävät tuulivimaliden sijitusalueet. Samanaikaisesti energiamaakuntakaavan kanssa n valmisteltu Kymenlaaksn ilmast- ja energiastrategia. Kymenlaaksn ilmast- ja energiastrategia sisältää Kymenlaaksn visin, timinnalliset tavitteet ja tehtäviä, jilla kehitetään alueen energiantutanta, vähennetään energiankulutusta, lisätään uusiutuvan energian suutta, humiidaan lunnnvarjen säästäminen ja

8 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 7 (18) varaudutaan ilmastnmuutksen vaikutuksiin. Strategia n hyväksytty Kymenlaaksn maakuntavaltuustssa Kaava-alue 1 sijittuu energiamaakuntakaavassa sitetulle tuulivimalille sveltuvalle alueelle (tv1) (Kuva 2). Alue 1:n itäiset sat sijaitsevat taajamat ja niiden ympäristöt -maakuntakaavan mukaisella maa- ja metsätalusvaltaisella alueella (M). Alueen leikkaa itä-länsi-suuntaisesti valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävän uuden pääradan hjeellinen sijainti. Alueen eteläpulelle n maakuntakaavassa merkitty kulkevaksi mttri- tai mttriliikennetie (m). Ohjeellisen pääradan ja mttritien välissä sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös. Muinaismuistt vat muinaismuistlailla (295/1963) sujeltuja khteita. Taajamat ja niiden ympäristöt sekä maaseutu- ja lunt maakuntakaavissa alueen itä- ja phjispulelle n merkitty pääsähkölinja (z). Maakuntakaavan tuulivimalille sveltuva alue (tv1) sijittuu taajamat ja niiden ympäristöt maakuntakaavassa Ktkan kaupungin pulella sittain maa- ja metsätalusvaltaiseen alueeseen, jlla n erityisiä ympäristöarvja (MY). Merkinnällä sitetaan alueita, jilla kulttuuri ja lunnnmaiseman arvihin ja ympäristönhitn tulisi kiinnittää erityistä humita. Kuva 2. Ote Kymenlaaksn energiamaakuntakaavasta. Maakuntakaavan taustalla näkyy alueella vimassa leva taajamat ja niiden ympäristöt sekä maaseutu- ja lunt - maakuntakaavat. Pyhtään tuulivimasayleiskaavan alue 1 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella.

9 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 8 (18) Kaava-alue 2 sijittuu energiamaakuntakaavassa sitetulle tuulivimalille sveltuvalle alueelle (tv1). Maaseutu- ja lunt maakuntakaavassa alueen phjispulelle n sitettu lunnnsujelualue (SL) ja itä- sekä länsipulelle maa-ainesten ttalueita (EOm). Kuva 3. Ote Kymenlaaksn energiamaakuntakaavasta. Maakuntakaavan taustalla näkyy alueella vimassa leva maaseutu- ja lunt -maakuntakaava. Pyhtään tuulivimasayleiskaavan alue 2 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella. Kaava-alue 3 sijittuu energiamaakuntakaavassa sitetulle tuulivimalille sveltuvalle alueelle (tv1). Alueen 3 läntiset sat sijittuvat maaseutu- ja lunt maakuntakaavassa sitetulle matkailun ja virkistämisen kehittämisen khdealueelle (mv, turksi viiva).

10 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9 (18) Kaava-alue 4 sijittuu energiamaakuntakaavassa sitetulle tuulivimalille sveltuvalle alueelle (tv1). Alueen 4 phjiset sat sijittuvat taajamat ja niiden ympäristöt maakuntakaavassa sitetulle maa- ja metsätalusvaltaiselle alueelle (M). Alueen 4 eteläsassa n maaseutu ja lunt -maakuntakaavassa sitettu valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös (789). Kaava-alue 7 ei sijaitse energiamaakuntakaavassa tuulivimalille sitetulla alueella. Alueella 7 n vimassa maaseutu ja lunt maakuntakaava, mutta alueille ei le sitettu erityistä maankäyttöä (valkinen alue). Alue 7 jakautuu kahteen saan. Alueen phjisemmassa sassa sijaitsee kaksi muinaisjäännöstä. Kuva 4. Ote Kymenlaaksn energiamaakuntakaavasta. Maakuntakaavan taustalla vat alueilla vimassa levat taajamat ja niiden ympäristöt ja maaseutu- ja lunt maakuntakaavat. Pyhtään tuulivimasayleiskaavjen alueet 3, 4 ja 7 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella.

11 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 10 (18) Kaava-alueet 5 ja 6 sijittuvat maaseutu ja lunt maakuntakaavassa sitetuille tuuliviman tutantn sveltuville alueille (tv 2087 ja tv 2088). Lisäksi alue 6 sijaitsee matkailun ja virkistyksen kehittämisen khdealueella (mv). Merkinnällä sitetaan alueet jihin khdistuu ylimaakunnallisia matkailun kehittämistarpeita. Lisäksi alue 6 n maakuntakaavassa maa- ja metsätalusvaltaisella alueella, jlla n ulkilun hjaamistarvetta (MU). Alue n ulkilun kannalta maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä. Kuva 5. Ote Kymenlaaksn Maaseutu- ja lunt maakuntakaavasta. Pyhtään tuulivimasayleiskaavan alueet 5 ja 6 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella.

12 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 11 (18) Yleiskaavitus Kaava-alue 4:n kaakkississa n vimassa Pyhtään kirknkylän sayleiskaava, jka n hyväksytty Pyhtään kunnanvaltuustssa Osa alueesta nr 4 n merkitty sayleiskaavassa maa- ja metsätalusvaltaiseksi alueeksi. Kuva 6. Ote Pyhtään kirknkylän sayleiskaavasta. Alue 4 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella.

13 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12 (18) Kaava-alue 1:n lunaissa sijittuu sittain laadittavana levan Pyhtään keskustaajaman sayleiskaavan alueelle. Osa alueesta 1 n merkitty keskustaajaman sayleiskaavaehdtuksessa maa- ja metsätalusvaltaiseksi alueeksi (M). Kuva 7. Ote Pyhtään keskustaajaman sayleiskaavasta. Alue 1 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella Asemakaavitus Suunnittelualueilla ei le vimassa levia asemakaavja eikä vireillä levia kaavahankkeita.

14 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 13 (18) 4.3 Muut tuulivimahankkeet suunnittelualueen lähiympäristössä Pyhtään tuulivimasayleiskaavjen lisäksi suunnittelualueen lähiympäristössä n suunnitteilla useita eri tuulipuisthankkeita (Kuva 8). Kuvassa esitetyt hankkeet perustuvat tuulivimatimijiden Sumen tuulivimayhdistykselle vapaaehtisesti tekemiin ilmituksiin. Kuvan tiedissa vi lla puutteita. Kuva 8. Pyhtään tuulivimasayleiskaavjen lähiympäristössä suunnitteilla levien muiden tuulipuisthankkeiden sijainnit (VTT 2012). 4.4 Laaditut ja laadittavat selvitykset ja suunnitelmat Pyhtään tuulivimasayleiskaavituksen yhteydessä n laadittu luntselvitys, jka kattaa: Pyhtään tuulivimayleiskaavan luntselvitys Luntselvitys Ktkansiipi, Petri Parkk, Pyhtään tuulivimayleiskaavaan liittyvä kurkiselvitys Luntselvitys Ktkansiipi, Mikk Hannnen ja Petri Parkk Päiväpetlintujen ja kurkien muutt Pyhtäällä syksyllä 2012, Tutkimusraprtti. Luntselvitys Ktkansiipi, Ter Ilmäki ja Petri Parkk Pyhtään tuulivimayleiskaava-alueen lepakkptentiaalin arviinti Luntselvitys Ktkansiipi, Luntselvitys Metsänen, Tim Metsänen

15 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14 (18) Pyhtään tuulivimasayleiskaavituksen yhteydessä laaditaan kevään ja kesän 2013 aikana seuraavat lisäselvitykset: Linnustn kevätmuutntarkkailu, törmäyslaskelmat sekä vaikutusarviinti (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) Täydentävä lepakkselvitys sekä sääksien ja meriktkien rukailulentjen tarkkailu Selvitykset valmistuvat syksyn 2013 aikana ja ne tullaan humiimaan ja raprtimaan kaavaehdtusvaiheessa. Pyhtään tuulivimasayleiskaavituksen yhteydessä n laadittu: Ns. ei-analyysi, jssa määritellään alueet, jtka eivät svellu tuulivimarakentamiseen Tuulipuistjen alustavat layut-suunnitelmat (tuulivimaliden alustava sijainti, tiet sekä sähkönsiirtrakenteet) Maisemaselvitys Näkemäalueanalyysi Havainnekuvia Melu- ja varjstusmallinnukset Kaavituksessa hyödynnetään myös lemassa levia selvityksiä ja muuta aineista. Kymenlaaksn energiamaakuntakaavan valmisteluaineist kattaa mm. seuraavaa aineista: Tuulivimaselvitys 2010 ja linnustarviinti Tuulivima-alueet Kaavaselstus Ilmast- ja energiastrategia Vaikutusten arviinti Rajausten perustelut - tuulivima-alueet Muu lemassa leva aineist, mm.: Kymenlaaksn liitt Kymenlaaksn maakuntakaava; maaseutuja lunt. Valtin ympäristöhallint. OIVA Ympäristö- ja paikkatietpalvelu. Musevirast Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Tuuliatlas Maakunnalliset inventinnit (Musevirast)

16 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 15 (18) 5 Selvitettävät vaikutukset Osayleiskaavjen laadinnan yhteydessä arviidaan sayleiskaavjen keskeiset vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 9 ) mukaan: Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa n tarpeellisessa määrin selvitettävä eri vaihtehtjen tteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataludelliset, ssiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset n tehtävä kk siltä alueelta, jlla kaavalla vidaan arviida levan lennaisia vaikutuksia. Kaavituksen yhteydessä tarkastellaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 1 ) mukaiset vaikutukset: ihmisten elinlihin ja elinympäristöön; maa- ja kalliperään, veteen, ilmaan ja ilmastn; kasvi- ja eläinlajeihin, lunnn mnimutisuuteen ja lunnnvarihin; alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiataluteen sekä liikenteeseen; kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Pyhtään tuulivimasayleiskaavjen vaikutusten arviinnissa tarkastellaan erityisesti hankkeen vaikutukset maankäyttöön, ihmisiin, luntn, maisemaan, liikenteeseen, tutkajärjestelmiin sekä melu- ja varjstusvaikutukset. Kaavituksen vaikutusten arviinti tehdään sanallisesti asiantuntija-arvina ja laaditaan saksi kaavaselstusta. Ympäristövaikutusten arviintityö etenee rinnan varsinaisen suunnittelun kanssa niin, että suunnittelussa humiidaan mahdlliset kielteiset vaikutukset ja niiden ehkäisy.

17 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 16 (18) 6 Osalliset ja sallistuminen 6.1 Osalliset Osallisilla n ikeus ttaa saa kaavan valmisteluun, arviida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 ). Osallisilla n myös mahdllisuus esittää neuvttelun käymistä sallistumis- ja arviintisuunnitelman riittävyydestä elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen kaavaehdtuksen nähtäville asettamista (MRL 64 ). Osallisia vat ne, jiden asumiseen, työhön tai muihin lihin valmisteilla leva kaava saattaa humattavasti vaikuttaa: kaavan vaikutusalueen asukkaat yritykset ja elinkeinnharjittajat virkistysalueiden käyttäjät kaavan vaikutusalueen maanmistajat ja haltijat yhteisöt, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään: asukkaita edustavat yhteisöt kuten ktiseutu- ja asukasyhdistykset sekä kylätimikunnat; Pyhtään Kyläyhdistys ry, Pyhtää- Seura ry. tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten lunnnsujelu- ja rakennusperinneyhdistykset, metsänhityhdistykset, riistanhityhdistykset; Meri-Kymen lunt, Sumen lunnnsujeluliitt, Kymenlaaksn lunnnsujelupiiri, Metsänhityhdistys, Kymenlaaksn Lintutieteellinen Yhdistys ry, Pyhtään riistanhityhdistys, Pyhtään Erämiehet ry, Myllykylän Erä ry elinkeinnharjittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt muut paikallisella tai alueellisella taslla timivat yhteisöt kuten tienhitkunnat ja vesiensujeluyhdistykset erityistehtäviä hitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitkset; Fingrid Oyj, Kymenlaaksn sähkö Oy; Finavia Oyj Ktkan kaupunki viranmaiset, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään: Pyhtään kunnan hallintkunnat Kymenlaaksn liitt Kaakkis-Sumen elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Musevirast Kymenlaaksn muse Liikennevirast Liikenteen turvallisuusvirast Trafi Pulustusvimat

18 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 17 (18) 6.2 Osallistuminen ja vurvaikutus Kaavituksen vireilletulsta, kaavalunnksista ja muun valmisteluaineistn sekä kaavaehdtuksien nähtävillä lsta ja kaavjen vimaantulsta kuulutetaan Pyhtään lehdessä ja Pyhtään kunnan ilmitustaululla ja www-sivuilla. Kaavalunnksien nähtävillä ln aikana sallisilla n mahdllisuus antaa kaavalunnksista mielipide kirjallisesti. Viranmaisilta pyydetään lausunnt kaavalunnksista. Saatu palaute käsitellään ja niihin laaditaan vastineet. Kaavaehdtuksien nähtävillä ln aikana sallisilla n mahdllisuus antaa kaavaehdtuksista muistutus kirjallisesti. Viranmaisilta pyydetään lausunnt kaavaehdtuksista. Saatu palaute käsitellään ja niihin laaditaan vastineet. Kaavituksen aikana järjestetään yleisötilaisuudet alitus- (OAS), kaavalunns- ja kaavaehdtusvaiheessa. Kaavituksen aikana järjestetään neuvtteluja viranmaisten kanssa. Tieta kaavituksesta ja nähtävillä levat aineistt kussakin kuulemisvaiheessa n saatavissa sitteesta 6.3 Alustava aikataulu Alitusvaihe (2012 kesäkuu syyskuu) Kaavitus tulee vireille ja sallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville. Osallisilla n mahdllisuus ttaa kantaa sallistumis- ja arviintisuunnitelmaan. Osayleiskaavista järjestetään alitusvaiheen viranmaisneuvttelu, jssa arviidaan sallistumis- ja arviintisuunnitelman riittävyys. Osayleiskaavan lunnsvaihe (2012 marraskuu 2013 syyskuu) Osayleiskaavalunnsten valmistelu vidaan alittaa, kun selvitykset ja tuulipuistjen suunnittelu n tuttanut riittävät tiedt kaavalunnsten laatimista varten. Osayleiskaavjen lunnsaineistt asetetaan nähtäville. Kaavalunnkset esitellään yleisötilaisuudessa. Osayleiskaavan ehdtusvaihe (2013 syyskuu 2014 maaliskuu) Kaavaehdtukset valmistellaan lunnksista saadun palautteen ja prsessien aikana tarkentuneiden tietjen ja suunnitelmien perusteella. Ennen kaavaehdtuksien nähtäville asettamista järjestetään 2. viranmaisneuvttelu. Kaavaehdtukset asetetaan nähtäville, kun yhteysviranmainen n antanut lausuntnsa hankkeesta ja lausunnssa mahdllisesti esiin tudut seikat n humiitu kaavaehdtuksissa. Kaavaehdtukset asetetaan nähtäville taviteaikataulun mukaan lppuvudesta Kaavaehdtukset esitellään yleisötilaisuudessa. Hyväksymisvaihe (2014 kesäkuu) Pyhtään kunnanvaltuust hyväksyy sayleiskaavat. Osayleiskaavjen hyväksymispäätöksestä kuulutetaan virallisesti.

19 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 18 (18) Kuva 9. Osayleiskaavituksen alustava aikataulu.

20 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19 (18) 7 Yhteystiedt Suunnittelutyöhön liittyvää lisätieta saa Pyhtään kunnasta sekä kaavaa laativalta knsultilta (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy). Pirj Kpra kunnaninsinööri p. (05) / Tekninen sast Siltakyläntie Siltakylä Kaavaa laativa knsultti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lauri Slin Emmi Sihvnen prjektipäällikkö kaavittaja p p Osmntie 34, PL 950 Osmntie 34, PL Helsinki Helsinki Tieta kaavituksesta n saatavissa myös sitteesta ja Pyhtään internet-sivuilta

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 22.10.2014 HITTISENNEVAN, KOSOLAK ANKANKAAN JA ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVAT SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 HITTISENNEVAN TUULIV VOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava ESIPUHE Etelä-Savon maakuntaliiton virasto on saanut valmiiksi ensimmäisen vaihemaakuntakaavansa, tuulivoimamaakuntakaavan. Vuonna 2009 valmistunutta kokonaismaakuntakaavaa

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Tytti Tuppurainen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, seurantaryhmän

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Tytti Tuppurainen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, seurantaryhmän Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 4. kkus t 26.9.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.00

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNII IKKA SIMON SEIPIM MÄEN JA TIKKA ALAN TUULIVOIMAHANKKKEET Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 16.12.2013 Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeet FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.9.2013 tark. 25.6.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot