PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma P tark tark

2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Jhdant Suunnittelualue Suunnittelun tavitteet Suunnittelun lähtökhdat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet (VAT) Kaavitustilanne Maakuntakaavitus Yleiskaavitus Asemakaavitus Muut tuulivimahankkeet suunnittelualueen lähiympäristössä Laaditut ja laadittavat selvitykset ja suunnitelmat Selvitettävät vaikutukset Osalliset ja sallistuminen Osalliset Osallistuminen ja vurvaikutus Alustava aikataulu Yhteystiedt... 19

3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 2 (18) 1 Jhdant Pyhtään kunnanhallitus n kkuksessaan päättänyt tuulivimasayleiskaavjen laatimisesta. Pyhtään tuulivimasayleiskaavjen laatiminen sisältyy Pyhtään kunnan kaavituskatsaukseen Kaavaa laativa knsultti n FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. suunnittelee sayleiskaavjen laatimista 5 alueelle. Suunnittelun lähtökhtana n, että kustakin alueesta laaditaan ma MRL 77 a :n tarkittama sayleiskaava, jnka perusteella vidaan suraan myöntää tuulivimaliden rakennusluvat. Kaavat n tarkitus viedä eteenpäin yhtä aikaa ja yhdenmukaisella prsessilla. Tämä sallistumis- ja arviintisuunnitelma n laadittu kskemaan yhteisesti kaikkia sayleiskaava-alueita. Tässä sallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kerrtaan kaavituksen päätavitteet, suunnittelun eteneminen, sallistumismahdllisuudet ja alustava aikataulu. Lisäksi sallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kuvataan kaavjen yhteydessä laadittavat selvitykset. Osallistumis- ja arviintisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprsessin kuluessa.

4 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 3 (18) 2 Suunnittelualue Alustavasti tutkitaan seitsemän tuulivimapuistn kattavaa aluekknaisuutta, jtka sijittuvat pääsääntöisesti maakuntakaavituksessa sitetuille tuulivimarakentamiseen sveltuville alueille (Kuva 1). Suunnittelualue käsittää neljä Kymenlaaksn energiamaakuntakaavassa (hyväksytty maakuntavaltuustssa ) sitettua ja kaksi Kymenlaaksn maaseutu ja lunt maakuntakaavassa (vahv ) sitettua tuulipuistaluetta. Lisäksi mukana alustavassa suunnitelmassa n Krämersin alue, jka n esitetty kuvassa 1 kaksisaisena alueena 7. Alustavasti tarkasteltavaksi valitut 7 aluetta mudstavat nin 32 km 2 suuruisen aluekknaisuuden. On mahdllista, että suunnittelun edetessä uusia alueita sisällytetään suunnitelmaan. Kaavaalueiden rajaukset ja kullekin alueelle sijitettavien tuulivimaliden määrä tarkentuvat työn edetessä. Kuva 1. Pyhtään tuulivimasayleiskaavihin tdennäköisesti sisältyvät alueet. Keväällä 2013 päätettiin, että yleiskaavat laaditaan viidelle erilliselle alueelle: 1a) Heinsu 1 b) Mustakrpi 2) Purla 3) Struka 4) Pirtnura

5 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 4 (18) 3 Suunnittelun tavitteet Pyhtään tuulivimasayleiskaavituksen tavitteena n määritellä ja sittaa tuulivimaan sveltuvat alueet ja mahdllistaa tuulivimaliden tteuttaminen sekä yhteen svittaa tuulivimatiminta alueiden muun maankäytön kanssa. Tuulipuistjen rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista rakennuslupaa. Maankäyttö- ja rakennuslain vimaan tullut muuts mahdllistaa yleiskaavan käytön tuulivimalan rakennusluvan perusteena, js ikeusvaikutteisessa yleiskaavassa n erityisesti määrätty kaavan tai sen san käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a ). n tarkitus laatia niin, että niiden perusteella vidaan myöntää rakennusluvat tuulivimaliden rakentamiselle. MRL 77 b :n mukaan laadittaessa 77 a :ssä tarkitettua tuulivimarakentamista hjaavaa yleiskaavaa, n sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutin säädetään, hulehdittava siitä, että: 1) yleiskaava hjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; 2) suunniteltu tuulivimarakentaminen ja muu maankäyttö speutuu maisemaan ja ympäristöön; 3) tuulivimalan tekninen hult ja sähkönsiirt n mahdllista järjestää. Osayleiskaavat laaditaan lähtöaineistjen, laadittujen selvitysten ja layutsuunnitelmien phjalta. Tuulivimaliden sijainnit, alueiden sisäinen liikenneverkk ja sähkönsiirt sekä sujelutarpeet määritetään riittävällä tarkkuustaslla.

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5 (18) 4 Suunnittelun lähtökhdat 4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet (VAT) Valtin ja kuntien viranmaisten tulee timinnassaan ttaa humin valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet (Valtineuvstn päätös , tarkistetut tavitteet vimaan ) ja edistää niiden tteuttamista. Viranmaisten n myös arviitava timenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavitteiden kannalta. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavitteista Pyhtään tuulivimasayleiskaavja kskevat erityisesti seuraavat asiakknaisuudet: Timiva aluerakenne: Alueidenkäytön suunnittelussa n tettava humin maanpulustuksen ja rajavalvnnan tarpeet. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä. Kulttuuri- ja lunnnperintö, virkistyskäyttö ja lunnnvarat tavitteista khdistuvat laadittavaan sayleiskaavaan: Alueidenkäytössä n tettava humin phja- ja pintavesien sujelutarve ja käyttötarpeet. Alueidenkäytössä n varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja lunnnperinnön arvt säilyvät. Viranmaisten laatimat valtakunnalliset inventinnit *) tetaan humin alueidenkäytön suunnittelun lähtökhtina. *) Näillä tarkitetaan kulttuuriympäristöä ja lunnnperintöä kskevia viranmaisten laatimia valtakunnallisia inventinteja, jtka perustuvat riittävän laaja-alaiseen valmisteluun. Kyseessä n seuraavat inventinnit: Valtakunnallisesti arvkkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, ympäristönsujelusast, mietintö 66/1992), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (Musevirast 2009) ja Valtakunnallisesti merkittävät esihistrialliset sujelualuekknaisuudet (Sisäasiainministeriö, kaavitus ja rakennussast, tiedtuksia 3/1983). Timivat yhteysverkstt ja energiahult: Alueidenkäytössä turvataan energiahulln valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdllisuuksia. Maakuntakaavituksessa n sitettava ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa n tettava humin valtakunnallisen energiahulln kannalta merkittävät vimajhtjen linjaukset siten, että niiden tteuttamismahdllisuudet säilyvät. Vimajhtlinjauksissa n ensisijaisesti hyödynnettävä lemassa levia jhtkäytäviä. Tuulivimalat n sijitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman vimalan yksiköihin. Yhteys- ja energiaverkstja kskevassa alueidenkäytön suunnittelussa n tettava humin sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvkkaat luntkhteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet. Alueidenkäytössä n turvattava stilasilmailun tarpeet.

7 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 6 (18) 4.2 Kaavitustilanne Maakuntakaavitus Kymenlaaksn kknaisseutukaava n krvattu maakuntakaavilla (Kymenlaaksn maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt; Kymenlaaksn maakuntakaava, maaseutu ja lunt; Itä-Uudenmaan maakuntakaava). Ympäristöministeriö n vahvistanut vunna 2008 taajamat ja niiden ympäristöt - maakuntakaavan sekä vunna 2010 maaseutu ja lunt -maakuntakaavan. Kymenlaaksn energiamaakuntakaava n hyväksytty maakuntavaltuustssa ja n parhaillaan ympäristöministeriön vahvistettavana. Vahvistetuissa maakuntakaavissa n ratkaistu useita aihekknaisuuteen liittyviä alueidenkäyttökysymyksiä, mm. sitettu meren ranniklta ja merialueelta tuuliviman tutantn sveltuvia alueita ja kk maakunnan alueelta turvetutantalueita, energiahulln alueita ja energiansiirtyhteyksiä. Kymenlaaksn maaseutu- ja lunt maakuntakaavassa n sitettu Pyhtään kunnan alueelle kaksi tuulivimatutantn sveltuvaa aluetta (tv). Merkinnällä sitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivimapuistjen sijituspaikaksi sveltuvat alueet. Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskhtaisemmassa suunnittelussa tulee yksittäiset vimalat mitittaa ja sijittaa siten, että tuulivimatutannn aiheuttama melu ei ylitä valtineuvstn 1992 hyväksymiä hjearvja asumiseen käytettävillä alueilla tai virkistysalueilla. Yksityiskhtaisemmassa suunnittelussa n minimitava tuulivimatutannn aiheuttamat kielteiset vaikutukset alueen maisemaan, lunnnympäristöön, virkistyskäyttöön ja asumiseen. Kymenlaaksn energiamaakuntakaavan tarkituksena n täydentää maakuntakaavaa valtakunnallisten alueidenkäytön tavitteiden edellyttämällä tavalla turvaten alueidenkäytössä energiahulln valtakunnalliset tarpeet ja edistää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdllisuuksia sekä sittaa Kymenlaaksn maakuntakaavituksessa tuuliviman hyödyntämiseen parhaiten sveltuvat alueet. Maakuntavaltuustn hyväksymässä energiamaakuntakaavassa n sitettu Pyhtään kunnan alueelle neljä tuulivimaliden aluetta (tv1). tv1-merkinnällä sitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivimaliden sijitusalueet. Suunnittelumääräyksen mukaan tv-alueiden suunnittelussa n pyydettävä Pulustusvimien lausunt ja selvitettävä vaikutukset liikenneturvallisuuteen sekä pyrittävä estämään tuulivimatutannn kielteisen vaikutusten synnyttäminen khdekuvauksissa esitettyihin alueiden erityisminaisuuksiin. tv-alueilla n vimassa MRL 33 mukainen rakentamisrajitus. Pyhtään kunnan tuulivimasayleiskaavista alueet 5 ja 6 sijittuvat maaseutu ja lunt -maakuntakaavassa sitetuille tuulivimatutantn sveltuville alueille. Pyhtään kunnan tuulivimasayleiskaavista alueet 1, 2, 3 ja 4 sijittuvat energiamaakuntakaavassa sitetuille tuulivimatutantn sveltuville alueille. Pyhtään tuulivimasayleiskaava-aluetta nr 7 ei le määritelty maakuntakaavituksessa tuulivimatutantn sveltuvaksi alueeksi. Maakuntakaavissa n määritelty maakunnallisesti merkittävät tuulivimaliden sijitusalueet. Samanaikaisesti energiamaakuntakaavan kanssa n valmisteltu Kymenlaaksn ilmast- ja energiastrategia. Kymenlaaksn ilmast- ja energiastrategia sisältää Kymenlaaksn visin, timinnalliset tavitteet ja tehtäviä, jilla kehitetään alueen energiantutanta, vähennetään energiankulutusta, lisätään uusiutuvan energian suutta, humiidaan lunnnvarjen säästäminen ja

8 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 7 (18) varaudutaan ilmastnmuutksen vaikutuksiin. Strategia n hyväksytty Kymenlaaksn maakuntavaltuustssa Kaava-alue 1 sijittuu energiamaakuntakaavassa sitetulle tuulivimalille sveltuvalle alueelle (tv1) (Kuva 2). Alue 1:n itäiset sat sijaitsevat taajamat ja niiden ympäristöt -maakuntakaavan mukaisella maa- ja metsätalusvaltaisella alueella (M). Alueen leikkaa itä-länsi-suuntaisesti valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävän uuden pääradan hjeellinen sijainti. Alueen eteläpulelle n maakuntakaavassa merkitty kulkevaksi mttri- tai mttriliikennetie (m). Ohjeellisen pääradan ja mttritien välissä sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös. Muinaismuistt vat muinaismuistlailla (295/1963) sujeltuja khteita. Taajamat ja niiden ympäristöt sekä maaseutu- ja lunt maakuntakaavissa alueen itä- ja phjispulelle n merkitty pääsähkölinja (z). Maakuntakaavan tuulivimalille sveltuva alue (tv1) sijittuu taajamat ja niiden ympäristöt maakuntakaavassa Ktkan kaupungin pulella sittain maa- ja metsätalusvaltaiseen alueeseen, jlla n erityisiä ympäristöarvja (MY). Merkinnällä sitetaan alueita, jilla kulttuuri ja lunnnmaiseman arvihin ja ympäristönhitn tulisi kiinnittää erityistä humita. Kuva 2. Ote Kymenlaaksn energiamaakuntakaavasta. Maakuntakaavan taustalla näkyy alueella vimassa leva taajamat ja niiden ympäristöt sekä maaseutu- ja lunt - maakuntakaavat. Pyhtään tuulivimasayleiskaavan alue 1 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella.

9 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 8 (18) Kaava-alue 2 sijittuu energiamaakuntakaavassa sitetulle tuulivimalille sveltuvalle alueelle (tv1). Maaseutu- ja lunt maakuntakaavassa alueen phjispulelle n sitettu lunnnsujelualue (SL) ja itä- sekä länsipulelle maa-ainesten ttalueita (EOm). Kuva 3. Ote Kymenlaaksn energiamaakuntakaavasta. Maakuntakaavan taustalla näkyy alueella vimassa leva maaseutu- ja lunt -maakuntakaava. Pyhtään tuulivimasayleiskaavan alue 2 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella. Kaava-alue 3 sijittuu energiamaakuntakaavassa sitetulle tuulivimalille sveltuvalle alueelle (tv1). Alueen 3 läntiset sat sijittuvat maaseutu- ja lunt maakuntakaavassa sitetulle matkailun ja virkistämisen kehittämisen khdealueelle (mv, turksi viiva).

10 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9 (18) Kaava-alue 4 sijittuu energiamaakuntakaavassa sitetulle tuulivimalille sveltuvalle alueelle (tv1). Alueen 4 phjiset sat sijittuvat taajamat ja niiden ympäristöt maakuntakaavassa sitetulle maa- ja metsätalusvaltaiselle alueelle (M). Alueen 4 eteläsassa n maaseutu ja lunt -maakuntakaavassa sitettu valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös (789). Kaava-alue 7 ei sijaitse energiamaakuntakaavassa tuulivimalille sitetulla alueella. Alueella 7 n vimassa maaseutu ja lunt maakuntakaava, mutta alueille ei le sitettu erityistä maankäyttöä (valkinen alue). Alue 7 jakautuu kahteen saan. Alueen phjisemmassa sassa sijaitsee kaksi muinaisjäännöstä. Kuva 4. Ote Kymenlaaksn energiamaakuntakaavasta. Maakuntakaavan taustalla vat alueilla vimassa levat taajamat ja niiden ympäristöt ja maaseutu- ja lunt maakuntakaavat. Pyhtään tuulivimasayleiskaavjen alueet 3, 4 ja 7 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella.

11 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 10 (18) Kaava-alueet 5 ja 6 sijittuvat maaseutu ja lunt maakuntakaavassa sitetuille tuuliviman tutantn sveltuville alueille (tv 2087 ja tv 2088). Lisäksi alue 6 sijaitsee matkailun ja virkistyksen kehittämisen khdealueella (mv). Merkinnällä sitetaan alueet jihin khdistuu ylimaakunnallisia matkailun kehittämistarpeita. Lisäksi alue 6 n maakuntakaavassa maa- ja metsätalusvaltaisella alueella, jlla n ulkilun hjaamistarvetta (MU). Alue n ulkilun kannalta maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä. Kuva 5. Ote Kymenlaaksn Maaseutu- ja lunt maakuntakaavasta. Pyhtään tuulivimasayleiskaavan alueet 5 ja 6 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella.

12 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 11 (18) Yleiskaavitus Kaava-alue 4:n kaakkississa n vimassa Pyhtään kirknkylän sayleiskaava, jka n hyväksytty Pyhtään kunnanvaltuustssa Osa alueesta nr 4 n merkitty sayleiskaavassa maa- ja metsätalusvaltaiseksi alueeksi. Kuva 6. Ote Pyhtään kirknkylän sayleiskaavasta. Alue 4 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella.

13 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12 (18) Kaava-alue 1:n lunaissa sijittuu sittain laadittavana levan Pyhtään keskustaajaman sayleiskaavan alueelle. Osa alueesta 1 n merkitty keskustaajaman sayleiskaavaehdtuksessa maa- ja metsätalusvaltaiseksi alueeksi (M). Kuva 7. Ote Pyhtään keskustaajaman sayleiskaavasta. Alue 1 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella Asemakaavitus Suunnittelualueilla ei le vimassa levia asemakaavja eikä vireillä levia kaavahankkeita.

14 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 13 (18) 4.3 Muut tuulivimahankkeet suunnittelualueen lähiympäristössä Pyhtään tuulivimasayleiskaavjen lisäksi suunnittelualueen lähiympäristössä n suunnitteilla useita eri tuulipuisthankkeita (Kuva 8). Kuvassa esitetyt hankkeet perustuvat tuulivimatimijiden Sumen tuulivimayhdistykselle vapaaehtisesti tekemiin ilmituksiin. Kuvan tiedissa vi lla puutteita. Kuva 8. Pyhtään tuulivimasayleiskaavjen lähiympäristössä suunnitteilla levien muiden tuulipuisthankkeiden sijainnit (VTT 2012). 4.4 Laaditut ja laadittavat selvitykset ja suunnitelmat Pyhtään tuulivimasayleiskaavituksen yhteydessä n laadittu luntselvitys, jka kattaa: Pyhtään tuulivimayleiskaavan luntselvitys Luntselvitys Ktkansiipi, Petri Parkk, Pyhtään tuulivimayleiskaavaan liittyvä kurkiselvitys Luntselvitys Ktkansiipi, Mikk Hannnen ja Petri Parkk Päiväpetlintujen ja kurkien muutt Pyhtäällä syksyllä 2012, Tutkimusraprtti. Luntselvitys Ktkansiipi, Ter Ilmäki ja Petri Parkk Pyhtään tuulivimayleiskaava-alueen lepakkptentiaalin arviinti Luntselvitys Ktkansiipi, Luntselvitys Metsänen, Tim Metsänen

15 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14 (18) Pyhtään tuulivimasayleiskaavituksen yhteydessä laaditaan kevään ja kesän 2013 aikana seuraavat lisäselvitykset: Linnustn kevätmuutntarkkailu, törmäyslaskelmat sekä vaikutusarviinti (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) Täydentävä lepakkselvitys sekä sääksien ja meriktkien rukailulentjen tarkkailu Selvitykset valmistuvat syksyn 2013 aikana ja ne tullaan humiimaan ja raprtimaan kaavaehdtusvaiheessa. Pyhtään tuulivimasayleiskaavituksen yhteydessä n laadittu: Ns. ei-analyysi, jssa määritellään alueet, jtka eivät svellu tuulivimarakentamiseen Tuulipuistjen alustavat layut-suunnitelmat (tuulivimaliden alustava sijainti, tiet sekä sähkönsiirtrakenteet) Maisemaselvitys Näkemäalueanalyysi Havainnekuvia Melu- ja varjstusmallinnukset Kaavituksessa hyödynnetään myös lemassa levia selvityksiä ja muuta aineista. Kymenlaaksn energiamaakuntakaavan valmisteluaineist kattaa mm. seuraavaa aineista: Tuulivimaselvitys 2010 ja linnustarviinti Tuulivima-alueet Kaavaselstus Ilmast- ja energiastrategia Vaikutusten arviinti Rajausten perustelut - tuulivima-alueet Muu lemassa leva aineist, mm.: Kymenlaaksn liitt Kymenlaaksn maakuntakaava; maaseutuja lunt. Valtin ympäristöhallint. OIVA Ympäristö- ja paikkatietpalvelu. Musevirast Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Tuuliatlas Maakunnalliset inventinnit (Musevirast)

16 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 15 (18) 5 Selvitettävät vaikutukset Osayleiskaavjen laadinnan yhteydessä arviidaan sayleiskaavjen keskeiset vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 9 ) mukaan: Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa n tarpeellisessa määrin selvitettävä eri vaihtehtjen tteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataludelliset, ssiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset n tehtävä kk siltä alueelta, jlla kaavalla vidaan arviida levan lennaisia vaikutuksia. Kaavituksen yhteydessä tarkastellaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 1 ) mukaiset vaikutukset: ihmisten elinlihin ja elinympäristöön; maa- ja kalliperään, veteen, ilmaan ja ilmastn; kasvi- ja eläinlajeihin, lunnn mnimutisuuteen ja lunnnvarihin; alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiataluteen sekä liikenteeseen; kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Pyhtään tuulivimasayleiskaavjen vaikutusten arviinnissa tarkastellaan erityisesti hankkeen vaikutukset maankäyttöön, ihmisiin, luntn, maisemaan, liikenteeseen, tutkajärjestelmiin sekä melu- ja varjstusvaikutukset. Kaavituksen vaikutusten arviinti tehdään sanallisesti asiantuntija-arvina ja laaditaan saksi kaavaselstusta. Ympäristövaikutusten arviintityö etenee rinnan varsinaisen suunnittelun kanssa niin, että suunnittelussa humiidaan mahdlliset kielteiset vaikutukset ja niiden ehkäisy.

17 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 16 (18) 6 Osalliset ja sallistuminen 6.1 Osalliset Osallisilla n ikeus ttaa saa kaavan valmisteluun, arviida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 ). Osallisilla n myös mahdllisuus esittää neuvttelun käymistä sallistumis- ja arviintisuunnitelman riittävyydestä elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen kaavaehdtuksen nähtäville asettamista (MRL 64 ). Osallisia vat ne, jiden asumiseen, työhön tai muihin lihin valmisteilla leva kaava saattaa humattavasti vaikuttaa: kaavan vaikutusalueen asukkaat yritykset ja elinkeinnharjittajat virkistysalueiden käyttäjät kaavan vaikutusalueen maanmistajat ja haltijat yhteisöt, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään: asukkaita edustavat yhteisöt kuten ktiseutu- ja asukasyhdistykset sekä kylätimikunnat; Pyhtään Kyläyhdistys ry, Pyhtää- Seura ry. tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten lunnnsujelu- ja rakennusperinneyhdistykset, metsänhityhdistykset, riistanhityhdistykset; Meri-Kymen lunt, Sumen lunnnsujeluliitt, Kymenlaaksn lunnnsujelupiiri, Metsänhityhdistys, Kymenlaaksn Lintutieteellinen Yhdistys ry, Pyhtään riistanhityhdistys, Pyhtään Erämiehet ry, Myllykylän Erä ry elinkeinnharjittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt muut paikallisella tai alueellisella taslla timivat yhteisöt kuten tienhitkunnat ja vesiensujeluyhdistykset erityistehtäviä hitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitkset; Fingrid Oyj, Kymenlaaksn sähkö Oy; Finavia Oyj Ktkan kaupunki viranmaiset, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään: Pyhtään kunnan hallintkunnat Kymenlaaksn liitt Kaakkis-Sumen elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Musevirast Kymenlaaksn muse Liikennevirast Liikenteen turvallisuusvirast Trafi Pulustusvimat

18 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 17 (18) 6.2 Osallistuminen ja vurvaikutus Kaavituksen vireilletulsta, kaavalunnksista ja muun valmisteluaineistn sekä kaavaehdtuksien nähtävillä lsta ja kaavjen vimaantulsta kuulutetaan Pyhtään lehdessä ja Pyhtään kunnan ilmitustaululla ja www-sivuilla. Kaavalunnksien nähtävillä ln aikana sallisilla n mahdllisuus antaa kaavalunnksista mielipide kirjallisesti. Viranmaisilta pyydetään lausunnt kaavalunnksista. Saatu palaute käsitellään ja niihin laaditaan vastineet. Kaavaehdtuksien nähtävillä ln aikana sallisilla n mahdllisuus antaa kaavaehdtuksista muistutus kirjallisesti. Viranmaisilta pyydetään lausunnt kaavaehdtuksista. Saatu palaute käsitellään ja niihin laaditaan vastineet. Kaavituksen aikana järjestetään yleisötilaisuudet alitus- (OAS), kaavalunns- ja kaavaehdtusvaiheessa. Kaavituksen aikana järjestetään neuvtteluja viranmaisten kanssa. Tieta kaavituksesta ja nähtävillä levat aineistt kussakin kuulemisvaiheessa n saatavissa sitteesta 6.3 Alustava aikataulu Alitusvaihe (2012 kesäkuu syyskuu) Kaavitus tulee vireille ja sallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville. Osallisilla n mahdllisuus ttaa kantaa sallistumis- ja arviintisuunnitelmaan. Osayleiskaavista järjestetään alitusvaiheen viranmaisneuvttelu, jssa arviidaan sallistumis- ja arviintisuunnitelman riittävyys. Osayleiskaavan lunnsvaihe (2012 marraskuu 2013 syyskuu) Osayleiskaavalunnsten valmistelu vidaan alittaa, kun selvitykset ja tuulipuistjen suunnittelu n tuttanut riittävät tiedt kaavalunnsten laatimista varten. Osayleiskaavjen lunnsaineistt asetetaan nähtäville. Kaavalunnkset esitellään yleisötilaisuudessa. Osayleiskaavan ehdtusvaihe (2013 syyskuu 2014 maaliskuu) Kaavaehdtukset valmistellaan lunnksista saadun palautteen ja prsessien aikana tarkentuneiden tietjen ja suunnitelmien perusteella. Ennen kaavaehdtuksien nähtäville asettamista järjestetään 2. viranmaisneuvttelu. Kaavaehdtukset asetetaan nähtäville, kun yhteysviranmainen n antanut lausuntnsa hankkeesta ja lausunnssa mahdllisesti esiin tudut seikat n humiitu kaavaehdtuksissa. Kaavaehdtukset asetetaan nähtäville taviteaikataulun mukaan lppuvudesta Kaavaehdtukset esitellään yleisötilaisuudessa. Hyväksymisvaihe (2014 kesäkuu) Pyhtään kunnanvaltuust hyväksyy sayleiskaavat. Osayleiskaavjen hyväksymispäätöksestä kuulutetaan virallisesti.

19 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 18 (18) Kuva 9. Osayleiskaavituksen alustava aikataulu.

20 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19 (18) 7 Yhteystiedt Suunnittelutyöhön liittyvää lisätieta saa Pyhtään kunnasta sekä kaavaa laativalta knsultilta (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy). Pirj Kpra kunnaninsinööri p. (05) / Tekninen sast Siltakyläntie Siltakylä Kaavaa laativa knsultti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lauri Slin Emmi Sihvnen prjektipäällikkö kaavittaja p p Osmntie 34, PL 950 Osmntie 34, PL Helsinki Helsinki Tieta kaavituksesta n saatavissa myös sitteesta ja Pyhtään internet-sivuilta

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A3 13.8.2014 HALSUAN KESKEISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.1.2015, tarkistettu 29.4.2015 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Osallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kerrtaan kaavituksen päätavitteet, suunnittelun eteneminen,

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 4.6.2014 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 4.6.2014 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN, PIHTIPUTAAN, SAARIJÄRVEN JA VIITASAAREN YHTEINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS 22.2.2012/ 2.7.2012 / 29.10.2012/

Lisätiedot

SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Liite 1 PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS /TIEALUEET SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS /TIEALUEET Pyhtään Siltakylän-Heinlahden

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muuts ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12.3.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ

KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.3.2016(päivitetty) MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue 1511001590 Parikkalan kunta Kirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.4.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2591 Humpulan päiväkoti, Keski-Lahti

Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2591 Humpulan päiväkoti, Keski-Lahti 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaava ja asemakaavan muuts A-2591 Humpulan päiväkti, Keski-Lahti ALOITE/HAKIJA Asemakaava ja asemakaavan muuts

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.4.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011, 15.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 18.9.2014 L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 18.9.2014 LESTIJÄRVEN KUNTA LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos A-2647 (Johtokatu 28, Tapsikadun pää) ALOITE Asemakaavan muutos laaditaan Lahden kaupungin aloitteesta.

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Lumialan jakokunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015

Lumialan jakokunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015 1510019143 Asikkalan kunta Lumialan jakkunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 6.7.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (5) D/678/

A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (5) D/678/ OAS A-2702 1 (5) A-2702 Asemakaavan muutos 6.3.2017 Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti Lahti.fi OAS A-2702 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12.

KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12. 0 KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12.2011) KOLARIN KUNTA SEITAPA OY 2011-2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet 8 Asikkalan kunta Asikkalan tien asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 0.8.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa esitetään

Lisätiedot

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki)

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki) Nilsiän kaupunki 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 615 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Nilsiän Mäntyrinteen kaupunginosassa. Asemakaavan muutos

Lisätiedot

HAA N KAU UMIS- J JA ARV VIOINTI APUIST N TUUL NNEVAN LIVOIMA TON AAVA (H

HAA N KAU UMIS- J JA ARV VIOINTI APUIST N TUUL NNEVAN LIVOIMA TON AAVA (H HAA APAVEDEN N KAU UPUNK KI OSA LLISTU UMIS- J JA ARV VIOINTI ISUUN NITELM MA 18.12.2 2014 H A NKILAN NNEVAN N TUUL LIVOIMA APUIST TON OSAY LEISKA AAVA (H H AAPAVESI ) S U U N N I T T E L U JA T E K N

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE KORTTELI 221 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 24.10.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Köylypolvi 432 KORTTELI 221 TONTIT 1 ja 2 Kaavan laatija REJLERS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ /JÄRVELÄ Päiväys 3.11.2016 TEOLLISUUSTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA Seivalan ranta-asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22621 1 (8) Sisällysluettelo Seivalan ranta-asemakaava... 2 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kittilän kirkonkylän osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 31.8.

KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kittilän kirkonkylän osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 31.8. KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO Puh 040 356 500, Fax 016-642259 31.8.2010 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kittilän kirkonkylän osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 31.8.2010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2008 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan muutosta Nakkilan kunnan Myllärintien lännenpuoleisella

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta. Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/ / (5)

A Asemakaavan muutos. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta. Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/ / (5) OAS A-2695 D/2267/10.02.03.00.04/2016 1 (5) A-2695 Asemakaavan muutos 2.2. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/10.02.03.00.04/2016 2 (5) ALOITE/HAKIJA Asunto Oy Vasikkahaantie 15 on

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) / 16.11.2016 2 / 8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö 15.4.2015 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET VNp 30.11.2000, tarkistetut tavoitteet voimaan 1.3.2009 Osa maankäyttö-

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Röyskö 12. kortteli 12008 (osa) Asemakaavan muutos / 15.11.2016 2 / 8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö- ja

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SUSIVUOREN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P18551 FCG Finnish Consulting Group Oy Susivuoren Ranta-asemakaava 2.6.2012 I SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Kaavoitus ja liikennejärjestelmäpalvelut

Kirkkonummen kunta Kaavoitus ja liikennejärjestelmäpalvelut JORVAKSENMYLLY ASEMAKAAVAN MUUTOS JORVAKSENMYLLYN ASEMAKAAVAN KORTTELEIDEN 3035 JA 3036 SEKÄ LIIKENNE- JA KATUALUEIDEN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus ja

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos PYHTÄÄN KUNTA Ahvenkosken osayleiskaavan muutos 1 (10) Solin Lauri 27..2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68102-P20602 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot