PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma P tark tark

2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Jhdant Suunnittelualue Suunnittelun tavitteet Suunnittelun lähtökhdat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet (VAT) Kaavitustilanne Maakuntakaavitus Yleiskaavitus Asemakaavitus Muut tuulivimahankkeet suunnittelualueen lähiympäristössä Laaditut ja laadittavat selvitykset ja suunnitelmat Selvitettävät vaikutukset Osalliset ja sallistuminen Osalliset Osallistuminen ja vurvaikutus Alustava aikataulu Yhteystiedt... 19

3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 2 (18) 1 Jhdant Pyhtään kunnanhallitus n kkuksessaan päättänyt tuulivimasayleiskaavjen laatimisesta. Pyhtään tuulivimasayleiskaavjen laatiminen sisältyy Pyhtään kunnan kaavituskatsaukseen Kaavaa laativa knsultti n FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. suunnittelee sayleiskaavjen laatimista 5 alueelle. Suunnittelun lähtökhtana n, että kustakin alueesta laaditaan ma MRL 77 a :n tarkittama sayleiskaava, jnka perusteella vidaan suraan myöntää tuulivimaliden rakennusluvat. Kaavat n tarkitus viedä eteenpäin yhtä aikaa ja yhdenmukaisella prsessilla. Tämä sallistumis- ja arviintisuunnitelma n laadittu kskemaan yhteisesti kaikkia sayleiskaava-alueita. Tässä sallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kerrtaan kaavituksen päätavitteet, suunnittelun eteneminen, sallistumismahdllisuudet ja alustava aikataulu. Lisäksi sallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kuvataan kaavjen yhteydessä laadittavat selvitykset. Osallistumis- ja arviintisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprsessin kuluessa.

4 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 3 (18) 2 Suunnittelualue Alustavasti tutkitaan seitsemän tuulivimapuistn kattavaa aluekknaisuutta, jtka sijittuvat pääsääntöisesti maakuntakaavituksessa sitetuille tuulivimarakentamiseen sveltuville alueille (Kuva 1). Suunnittelualue käsittää neljä Kymenlaaksn energiamaakuntakaavassa (hyväksytty maakuntavaltuustssa ) sitettua ja kaksi Kymenlaaksn maaseutu ja lunt maakuntakaavassa (vahv ) sitettua tuulipuistaluetta. Lisäksi mukana alustavassa suunnitelmassa n Krämersin alue, jka n esitetty kuvassa 1 kaksisaisena alueena 7. Alustavasti tarkasteltavaksi valitut 7 aluetta mudstavat nin 32 km 2 suuruisen aluekknaisuuden. On mahdllista, että suunnittelun edetessä uusia alueita sisällytetään suunnitelmaan. Kaavaalueiden rajaukset ja kullekin alueelle sijitettavien tuulivimaliden määrä tarkentuvat työn edetessä. Kuva 1. Pyhtään tuulivimasayleiskaavihin tdennäköisesti sisältyvät alueet. Keväällä 2013 päätettiin, että yleiskaavat laaditaan viidelle erilliselle alueelle: 1a) Heinsu 1 b) Mustakrpi 2) Purla 3) Struka 4) Pirtnura

5 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 4 (18) 3 Suunnittelun tavitteet Pyhtään tuulivimasayleiskaavituksen tavitteena n määritellä ja sittaa tuulivimaan sveltuvat alueet ja mahdllistaa tuulivimaliden tteuttaminen sekä yhteen svittaa tuulivimatiminta alueiden muun maankäytön kanssa. Tuulipuistjen rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista rakennuslupaa. Maankäyttö- ja rakennuslain vimaan tullut muuts mahdllistaa yleiskaavan käytön tuulivimalan rakennusluvan perusteena, js ikeusvaikutteisessa yleiskaavassa n erityisesti määrätty kaavan tai sen san käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a ). n tarkitus laatia niin, että niiden perusteella vidaan myöntää rakennusluvat tuulivimaliden rakentamiselle. MRL 77 b :n mukaan laadittaessa 77 a :ssä tarkitettua tuulivimarakentamista hjaavaa yleiskaavaa, n sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutin säädetään, hulehdittava siitä, että: 1) yleiskaava hjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; 2) suunniteltu tuulivimarakentaminen ja muu maankäyttö speutuu maisemaan ja ympäristöön; 3) tuulivimalan tekninen hult ja sähkönsiirt n mahdllista järjestää. Osayleiskaavat laaditaan lähtöaineistjen, laadittujen selvitysten ja layutsuunnitelmien phjalta. Tuulivimaliden sijainnit, alueiden sisäinen liikenneverkk ja sähkönsiirt sekä sujelutarpeet määritetään riittävällä tarkkuustaslla.

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5 (18) 4 Suunnittelun lähtökhdat 4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet (VAT) Valtin ja kuntien viranmaisten tulee timinnassaan ttaa humin valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet (Valtineuvstn päätös , tarkistetut tavitteet vimaan ) ja edistää niiden tteuttamista. Viranmaisten n myös arviitava timenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavitteiden kannalta. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavitteista Pyhtään tuulivimasayleiskaavja kskevat erityisesti seuraavat asiakknaisuudet: Timiva aluerakenne: Alueidenkäytön suunnittelussa n tettava humin maanpulustuksen ja rajavalvnnan tarpeet. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä. Kulttuuri- ja lunnnperintö, virkistyskäyttö ja lunnnvarat tavitteista khdistuvat laadittavaan sayleiskaavaan: Alueidenkäytössä n tettava humin phja- ja pintavesien sujelutarve ja käyttötarpeet. Alueidenkäytössä n varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja lunnnperinnön arvt säilyvät. Viranmaisten laatimat valtakunnalliset inventinnit *) tetaan humin alueidenkäytön suunnittelun lähtökhtina. *) Näillä tarkitetaan kulttuuriympäristöä ja lunnnperintöä kskevia viranmaisten laatimia valtakunnallisia inventinteja, jtka perustuvat riittävän laaja-alaiseen valmisteluun. Kyseessä n seuraavat inventinnit: Valtakunnallisesti arvkkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, ympäristönsujelusast, mietintö 66/1992), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (Musevirast 2009) ja Valtakunnallisesti merkittävät esihistrialliset sujelualuekknaisuudet (Sisäasiainministeriö, kaavitus ja rakennussast, tiedtuksia 3/1983). Timivat yhteysverkstt ja energiahult: Alueidenkäytössä turvataan energiahulln valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdllisuuksia. Maakuntakaavituksessa n sitettava ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa n tettava humin valtakunnallisen energiahulln kannalta merkittävät vimajhtjen linjaukset siten, että niiden tteuttamismahdllisuudet säilyvät. Vimajhtlinjauksissa n ensisijaisesti hyödynnettävä lemassa levia jhtkäytäviä. Tuulivimalat n sijitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman vimalan yksiköihin. Yhteys- ja energiaverkstja kskevassa alueidenkäytön suunnittelussa n tettava humin sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvkkaat luntkhteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet. Alueidenkäytössä n turvattava stilasilmailun tarpeet.

7 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 6 (18) 4.2 Kaavitustilanne Maakuntakaavitus Kymenlaaksn kknaisseutukaava n krvattu maakuntakaavilla (Kymenlaaksn maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt; Kymenlaaksn maakuntakaava, maaseutu ja lunt; Itä-Uudenmaan maakuntakaava). Ympäristöministeriö n vahvistanut vunna 2008 taajamat ja niiden ympäristöt - maakuntakaavan sekä vunna 2010 maaseutu ja lunt -maakuntakaavan. Kymenlaaksn energiamaakuntakaava n hyväksytty maakuntavaltuustssa ja n parhaillaan ympäristöministeriön vahvistettavana. Vahvistetuissa maakuntakaavissa n ratkaistu useita aihekknaisuuteen liittyviä alueidenkäyttökysymyksiä, mm. sitettu meren ranniklta ja merialueelta tuuliviman tutantn sveltuvia alueita ja kk maakunnan alueelta turvetutantalueita, energiahulln alueita ja energiansiirtyhteyksiä. Kymenlaaksn maaseutu- ja lunt maakuntakaavassa n sitettu Pyhtään kunnan alueelle kaksi tuulivimatutantn sveltuvaa aluetta (tv). Merkinnällä sitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivimapuistjen sijituspaikaksi sveltuvat alueet. Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskhtaisemmassa suunnittelussa tulee yksittäiset vimalat mitittaa ja sijittaa siten, että tuulivimatutannn aiheuttama melu ei ylitä valtineuvstn 1992 hyväksymiä hjearvja asumiseen käytettävillä alueilla tai virkistysalueilla. Yksityiskhtaisemmassa suunnittelussa n minimitava tuulivimatutannn aiheuttamat kielteiset vaikutukset alueen maisemaan, lunnnympäristöön, virkistyskäyttöön ja asumiseen. Kymenlaaksn energiamaakuntakaavan tarkituksena n täydentää maakuntakaavaa valtakunnallisten alueidenkäytön tavitteiden edellyttämällä tavalla turvaten alueidenkäytössä energiahulln valtakunnalliset tarpeet ja edistää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdllisuuksia sekä sittaa Kymenlaaksn maakuntakaavituksessa tuuliviman hyödyntämiseen parhaiten sveltuvat alueet. Maakuntavaltuustn hyväksymässä energiamaakuntakaavassa n sitettu Pyhtään kunnan alueelle neljä tuulivimaliden aluetta (tv1). tv1-merkinnällä sitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivimaliden sijitusalueet. Suunnittelumääräyksen mukaan tv-alueiden suunnittelussa n pyydettävä Pulustusvimien lausunt ja selvitettävä vaikutukset liikenneturvallisuuteen sekä pyrittävä estämään tuulivimatutannn kielteisen vaikutusten synnyttäminen khdekuvauksissa esitettyihin alueiden erityisminaisuuksiin. tv-alueilla n vimassa MRL 33 mukainen rakentamisrajitus. Pyhtään kunnan tuulivimasayleiskaavista alueet 5 ja 6 sijittuvat maaseutu ja lunt -maakuntakaavassa sitetuille tuulivimatutantn sveltuville alueille. Pyhtään kunnan tuulivimasayleiskaavista alueet 1, 2, 3 ja 4 sijittuvat energiamaakuntakaavassa sitetuille tuulivimatutantn sveltuville alueille. Pyhtään tuulivimasayleiskaava-aluetta nr 7 ei le määritelty maakuntakaavituksessa tuulivimatutantn sveltuvaksi alueeksi. Maakuntakaavissa n määritelty maakunnallisesti merkittävät tuulivimaliden sijitusalueet. Samanaikaisesti energiamaakuntakaavan kanssa n valmisteltu Kymenlaaksn ilmast- ja energiastrategia. Kymenlaaksn ilmast- ja energiastrategia sisältää Kymenlaaksn visin, timinnalliset tavitteet ja tehtäviä, jilla kehitetään alueen energiantutanta, vähennetään energiankulutusta, lisätään uusiutuvan energian suutta, humiidaan lunnnvarjen säästäminen ja

8 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 7 (18) varaudutaan ilmastnmuutksen vaikutuksiin. Strategia n hyväksytty Kymenlaaksn maakuntavaltuustssa Kaava-alue 1 sijittuu energiamaakuntakaavassa sitetulle tuulivimalille sveltuvalle alueelle (tv1) (Kuva 2). Alue 1:n itäiset sat sijaitsevat taajamat ja niiden ympäristöt -maakuntakaavan mukaisella maa- ja metsätalusvaltaisella alueella (M). Alueen leikkaa itä-länsi-suuntaisesti valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävän uuden pääradan hjeellinen sijainti. Alueen eteläpulelle n maakuntakaavassa merkitty kulkevaksi mttri- tai mttriliikennetie (m). Ohjeellisen pääradan ja mttritien välissä sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös. Muinaismuistt vat muinaismuistlailla (295/1963) sujeltuja khteita. Taajamat ja niiden ympäristöt sekä maaseutu- ja lunt maakuntakaavissa alueen itä- ja phjispulelle n merkitty pääsähkölinja (z). Maakuntakaavan tuulivimalille sveltuva alue (tv1) sijittuu taajamat ja niiden ympäristöt maakuntakaavassa Ktkan kaupungin pulella sittain maa- ja metsätalusvaltaiseen alueeseen, jlla n erityisiä ympäristöarvja (MY). Merkinnällä sitetaan alueita, jilla kulttuuri ja lunnnmaiseman arvihin ja ympäristönhitn tulisi kiinnittää erityistä humita. Kuva 2. Ote Kymenlaaksn energiamaakuntakaavasta. Maakuntakaavan taustalla näkyy alueella vimassa leva taajamat ja niiden ympäristöt sekä maaseutu- ja lunt - maakuntakaavat. Pyhtään tuulivimasayleiskaavan alue 1 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella.

9 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 8 (18) Kaava-alue 2 sijittuu energiamaakuntakaavassa sitetulle tuulivimalille sveltuvalle alueelle (tv1). Maaseutu- ja lunt maakuntakaavassa alueen phjispulelle n sitettu lunnnsujelualue (SL) ja itä- sekä länsipulelle maa-ainesten ttalueita (EOm). Kuva 3. Ote Kymenlaaksn energiamaakuntakaavasta. Maakuntakaavan taustalla näkyy alueella vimassa leva maaseutu- ja lunt -maakuntakaava. Pyhtään tuulivimasayleiskaavan alue 2 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella. Kaava-alue 3 sijittuu energiamaakuntakaavassa sitetulle tuulivimalille sveltuvalle alueelle (tv1). Alueen 3 läntiset sat sijittuvat maaseutu- ja lunt maakuntakaavassa sitetulle matkailun ja virkistämisen kehittämisen khdealueelle (mv, turksi viiva).

10 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9 (18) Kaava-alue 4 sijittuu energiamaakuntakaavassa sitetulle tuulivimalille sveltuvalle alueelle (tv1). Alueen 4 phjiset sat sijittuvat taajamat ja niiden ympäristöt maakuntakaavassa sitetulle maa- ja metsätalusvaltaiselle alueelle (M). Alueen 4 eteläsassa n maaseutu ja lunt -maakuntakaavassa sitettu valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös (789). Kaava-alue 7 ei sijaitse energiamaakuntakaavassa tuulivimalille sitetulla alueella. Alueella 7 n vimassa maaseutu ja lunt maakuntakaava, mutta alueille ei le sitettu erityistä maankäyttöä (valkinen alue). Alue 7 jakautuu kahteen saan. Alueen phjisemmassa sassa sijaitsee kaksi muinaisjäännöstä. Kuva 4. Ote Kymenlaaksn energiamaakuntakaavasta. Maakuntakaavan taustalla vat alueilla vimassa levat taajamat ja niiden ympäristöt ja maaseutu- ja lunt maakuntakaavat. Pyhtään tuulivimasayleiskaavjen alueet 3, 4 ja 7 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella.

11 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 10 (18) Kaava-alueet 5 ja 6 sijittuvat maaseutu ja lunt maakuntakaavassa sitetuille tuuliviman tutantn sveltuville alueille (tv 2087 ja tv 2088). Lisäksi alue 6 sijaitsee matkailun ja virkistyksen kehittämisen khdealueella (mv). Merkinnällä sitetaan alueet jihin khdistuu ylimaakunnallisia matkailun kehittämistarpeita. Lisäksi alue 6 n maakuntakaavassa maa- ja metsätalusvaltaisella alueella, jlla n ulkilun hjaamistarvetta (MU). Alue n ulkilun kannalta maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä. Kuva 5. Ote Kymenlaaksn Maaseutu- ja lunt maakuntakaavasta. Pyhtään tuulivimasayleiskaavan alueet 5 ja 6 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella.

12 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 11 (18) Yleiskaavitus Kaava-alue 4:n kaakkississa n vimassa Pyhtään kirknkylän sayleiskaava, jka n hyväksytty Pyhtään kunnanvaltuustssa Osa alueesta nr 4 n merkitty sayleiskaavassa maa- ja metsätalusvaltaiseksi alueeksi. Kuva 6. Ote Pyhtään kirknkylän sayleiskaavasta. Alue 4 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella.

13 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12 (18) Kaava-alue 1:n lunaissa sijittuu sittain laadittavana levan Pyhtään keskustaajaman sayleiskaavan alueelle. Osa alueesta 1 n merkitty keskustaajaman sayleiskaavaehdtuksessa maa- ja metsätalusvaltaiseksi alueeksi (M). Kuva 7. Ote Pyhtään keskustaajaman sayleiskaavasta. Alue 1 n sitettu likimääräisesti sinisellä pisterajauksella Asemakaavitus Suunnittelualueilla ei le vimassa levia asemakaavja eikä vireillä levia kaavahankkeita.

14 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 13 (18) 4.3 Muut tuulivimahankkeet suunnittelualueen lähiympäristössä Pyhtään tuulivimasayleiskaavjen lisäksi suunnittelualueen lähiympäristössä n suunnitteilla useita eri tuulipuisthankkeita (Kuva 8). Kuvassa esitetyt hankkeet perustuvat tuulivimatimijiden Sumen tuulivimayhdistykselle vapaaehtisesti tekemiin ilmituksiin. Kuvan tiedissa vi lla puutteita. Kuva 8. Pyhtään tuulivimasayleiskaavjen lähiympäristössä suunnitteilla levien muiden tuulipuisthankkeiden sijainnit (VTT 2012). 4.4 Laaditut ja laadittavat selvitykset ja suunnitelmat Pyhtään tuulivimasayleiskaavituksen yhteydessä n laadittu luntselvitys, jka kattaa: Pyhtään tuulivimayleiskaavan luntselvitys Luntselvitys Ktkansiipi, Petri Parkk, Pyhtään tuulivimayleiskaavaan liittyvä kurkiselvitys Luntselvitys Ktkansiipi, Mikk Hannnen ja Petri Parkk Päiväpetlintujen ja kurkien muutt Pyhtäällä syksyllä 2012, Tutkimusraprtti. Luntselvitys Ktkansiipi, Ter Ilmäki ja Petri Parkk Pyhtään tuulivimayleiskaava-alueen lepakkptentiaalin arviinti Luntselvitys Ktkansiipi, Luntselvitys Metsänen, Tim Metsänen

15 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14 (18) Pyhtään tuulivimasayleiskaavituksen yhteydessä laaditaan kevään ja kesän 2013 aikana seuraavat lisäselvitykset: Linnustn kevätmuutntarkkailu, törmäyslaskelmat sekä vaikutusarviinti (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) Täydentävä lepakkselvitys sekä sääksien ja meriktkien rukailulentjen tarkkailu Selvitykset valmistuvat syksyn 2013 aikana ja ne tullaan humiimaan ja raprtimaan kaavaehdtusvaiheessa. Pyhtään tuulivimasayleiskaavituksen yhteydessä n laadittu: Ns. ei-analyysi, jssa määritellään alueet, jtka eivät svellu tuulivimarakentamiseen Tuulipuistjen alustavat layut-suunnitelmat (tuulivimaliden alustava sijainti, tiet sekä sähkönsiirtrakenteet) Maisemaselvitys Näkemäalueanalyysi Havainnekuvia Melu- ja varjstusmallinnukset Kaavituksessa hyödynnetään myös lemassa levia selvityksiä ja muuta aineista. Kymenlaaksn energiamaakuntakaavan valmisteluaineist kattaa mm. seuraavaa aineista: Tuulivimaselvitys 2010 ja linnustarviinti Tuulivima-alueet Kaavaselstus Ilmast- ja energiastrategia Vaikutusten arviinti Rajausten perustelut - tuulivima-alueet Muu lemassa leva aineist, mm.: Kymenlaaksn liitt Kymenlaaksn maakuntakaava; maaseutuja lunt. Valtin ympäristöhallint. OIVA Ympäristö- ja paikkatietpalvelu. Musevirast Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Tuuliatlas Maakunnalliset inventinnit (Musevirast)

16 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 15 (18) 5 Selvitettävät vaikutukset Osayleiskaavjen laadinnan yhteydessä arviidaan sayleiskaavjen keskeiset vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 9 ) mukaan: Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa n tarpeellisessa määrin selvitettävä eri vaihtehtjen tteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataludelliset, ssiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset n tehtävä kk siltä alueelta, jlla kaavalla vidaan arviida levan lennaisia vaikutuksia. Kaavituksen yhteydessä tarkastellaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 1 ) mukaiset vaikutukset: ihmisten elinlihin ja elinympäristöön; maa- ja kalliperään, veteen, ilmaan ja ilmastn; kasvi- ja eläinlajeihin, lunnn mnimutisuuteen ja lunnnvarihin; alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiataluteen sekä liikenteeseen; kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Pyhtään tuulivimasayleiskaavjen vaikutusten arviinnissa tarkastellaan erityisesti hankkeen vaikutukset maankäyttöön, ihmisiin, luntn, maisemaan, liikenteeseen, tutkajärjestelmiin sekä melu- ja varjstusvaikutukset. Kaavituksen vaikutusten arviinti tehdään sanallisesti asiantuntija-arvina ja laaditaan saksi kaavaselstusta. Ympäristövaikutusten arviintityö etenee rinnan varsinaisen suunnittelun kanssa niin, että suunnittelussa humiidaan mahdlliset kielteiset vaikutukset ja niiden ehkäisy.

17 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 16 (18) 6 Osalliset ja sallistuminen 6.1 Osalliset Osallisilla n ikeus ttaa saa kaavan valmisteluun, arviida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 ). Osallisilla n myös mahdllisuus esittää neuvttelun käymistä sallistumis- ja arviintisuunnitelman riittävyydestä elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen kaavaehdtuksen nähtäville asettamista (MRL 64 ). Osallisia vat ne, jiden asumiseen, työhön tai muihin lihin valmisteilla leva kaava saattaa humattavasti vaikuttaa: kaavan vaikutusalueen asukkaat yritykset ja elinkeinnharjittajat virkistysalueiden käyttäjät kaavan vaikutusalueen maanmistajat ja haltijat yhteisöt, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään: asukkaita edustavat yhteisöt kuten ktiseutu- ja asukasyhdistykset sekä kylätimikunnat; Pyhtään Kyläyhdistys ry, Pyhtää- Seura ry. tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten lunnnsujelu- ja rakennusperinneyhdistykset, metsänhityhdistykset, riistanhityhdistykset; Meri-Kymen lunt, Sumen lunnnsujeluliitt, Kymenlaaksn lunnnsujelupiiri, Metsänhityhdistys, Kymenlaaksn Lintutieteellinen Yhdistys ry, Pyhtään riistanhityhdistys, Pyhtään Erämiehet ry, Myllykylän Erä ry elinkeinnharjittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt muut paikallisella tai alueellisella taslla timivat yhteisöt kuten tienhitkunnat ja vesiensujeluyhdistykset erityistehtäviä hitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitkset; Fingrid Oyj, Kymenlaaksn sähkö Oy; Finavia Oyj Ktkan kaupunki viranmaiset, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään: Pyhtään kunnan hallintkunnat Kymenlaaksn liitt Kaakkis-Sumen elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Musevirast Kymenlaaksn muse Liikennevirast Liikenteen turvallisuusvirast Trafi Pulustusvimat

18 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 17 (18) 6.2 Osallistuminen ja vurvaikutus Kaavituksen vireilletulsta, kaavalunnksista ja muun valmisteluaineistn sekä kaavaehdtuksien nähtävillä lsta ja kaavjen vimaantulsta kuulutetaan Pyhtään lehdessä ja Pyhtään kunnan ilmitustaululla ja www-sivuilla. Kaavalunnksien nähtävillä ln aikana sallisilla n mahdllisuus antaa kaavalunnksista mielipide kirjallisesti. Viranmaisilta pyydetään lausunnt kaavalunnksista. Saatu palaute käsitellään ja niihin laaditaan vastineet. Kaavaehdtuksien nähtävillä ln aikana sallisilla n mahdllisuus antaa kaavaehdtuksista muistutus kirjallisesti. Viranmaisilta pyydetään lausunnt kaavaehdtuksista. Saatu palaute käsitellään ja niihin laaditaan vastineet. Kaavituksen aikana järjestetään yleisötilaisuudet alitus- (OAS), kaavalunns- ja kaavaehdtusvaiheessa. Kaavituksen aikana järjestetään neuvtteluja viranmaisten kanssa. Tieta kaavituksesta ja nähtävillä levat aineistt kussakin kuulemisvaiheessa n saatavissa sitteesta Alustava aikataulu Alitusvaihe (2012 kesäkuu syyskuu) Kaavitus tulee vireille ja sallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville. Osallisilla n mahdllisuus ttaa kantaa sallistumis- ja arviintisuunnitelmaan. Osayleiskaavista järjestetään alitusvaiheen viranmaisneuvttelu, jssa arviidaan sallistumis- ja arviintisuunnitelman riittävyys. Osayleiskaavan lunnsvaihe (2012 marraskuu 2013 syyskuu) Osayleiskaavalunnsten valmistelu vidaan alittaa, kun selvitykset ja tuulipuistjen suunnittelu n tuttanut riittävät tiedt kaavalunnsten laatimista varten. Osayleiskaavjen lunnsaineistt asetetaan nähtäville. Kaavalunnkset esitellään yleisötilaisuudessa. Osayleiskaavan ehdtusvaihe (2013 syyskuu 2014 maaliskuu) Kaavaehdtukset valmistellaan lunnksista saadun palautteen ja prsessien aikana tarkentuneiden tietjen ja suunnitelmien perusteella. Ennen kaavaehdtuksien nähtäville asettamista järjestetään 2. viranmaisneuvttelu. Kaavaehdtukset asetetaan nähtäville, kun yhteysviranmainen n antanut lausuntnsa hankkeesta ja lausunnssa mahdllisesti esiin tudut seikat n humiitu kaavaehdtuksissa. Kaavaehdtukset asetetaan nähtäville taviteaikataulun mukaan lppuvudesta Kaavaehdtukset esitellään yleisötilaisuudessa. Hyväksymisvaihe (2014 kesäkuu) Pyhtään kunnanvaltuust hyväksyy sayleiskaavat. Osayleiskaavjen hyväksymispäätöksestä kuulutetaan virallisesti.

19 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 18 (18) Kuva 9. Osayleiskaavituksen alustava aikataulu.

20 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19 (18) 7 Yhteystiedt Suunnittelutyöhön liittyvää lisätieta saa Pyhtään kunnasta sekä kaavaa laativalta knsultilta (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy). Pirj Kpra kunnaninsinööri p. (05) / Tekninen sast Siltakyläntie Siltakylä Kaavaa laativa knsultti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lauri Slin Emmi Sihvnen prjektipäällikkö kaavittaja p p Osmntie 34, PL 950 Osmntie 34, PL Helsinki Helsinki Tieta kaavituksesta n saatavissa myös sitteesta ja Pyhtään internet-sivuilta

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PYHTÄÄN KUNTA Ahvenksken sayleiskaavan muuts arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68102-P18488 arviintisuunnitelma Slin Lauri Sisällysluettel 1 arviintisuunnitelma...

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava 1510001443 Ktka Ktkan itäsan tuulivimasayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.12.2012 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A3 13.8.2014 HALSUAN KESKEISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.7.2016 päivitetty 9.6.2017 Inarin kunta Tekninen sast Kaavitus Kaunispään asemakaavan laajennus Valtatie 4:n länsipuli Inarin kunta Tekninen sast Kaavitus Sivu

Lisätiedot

LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 1.8.2017 Lemin kunta Osallistumis- ja arviintisuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015 1510017192 Utajärven kunta Maaselän tuulivimapuistn sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14.4.2015 Tässä sallistumis- ja arviintisuunnitelmassa (OAS) esitetään sayleiskaavan laatimisen lähtökhtia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.1.2015, tarkistettu 29.4.2015 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Osallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kerrtaan kaavituksen päätavitteet, suunnittelun eteneminen,

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A4 13.8.2014 HALSUAN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAYLEISKAAVA Osayleiskaava n yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jlla hjataan

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510012658 Asikkalan kunta Saitan asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 10.6.2014, tark. 29.9.2014, tark. 13.2.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIMON KUNTA 14.10.2015 SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUKSEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA 18.12.2014 HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA (KÄRSÄMÄKI) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis-

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012 Hattmin tuulivima-asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 7.5.2012 1 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 4.6.2014 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 4.6.2014 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Liite 1 PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS /TIEALUEET SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS /TIEALUEET Pyhtään Siltakylän-Heinlahden

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muuts ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN, PIHTIPUTAAN, SAARIJÄRVEN JA VIITASAAREN YHTEINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS 22.2.2012/ 2.7.2012 / 29.10.2012/

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 14.8.2015 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 14.8.2015 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELLON KUNTA 4.6.2014 AHKIOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013 1510002480-001 Viitasaaren kaupunki Keskustan sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14.6.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12.3.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI 29.1.2015 VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Kaarinkorven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavojen muutokset

Kaarinkorven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavojen muutokset 1 1510029580 Padasjen kunta Kaarinkrven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavjen muutkset OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.2.2017 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2010 1. Mitä suunnitellaan? Haapaveden keskustan sayleiskaavan tarkistus käynnistyi vunna 2000. Kaava

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MATKONSALON RANTA-ASEMAKAAVA. Vastaanottaja Tornator Oyj. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAVONLINNAN KAUPUNKI MATKONSALON RANTA-ASEMAKAAVA. Vastaanottaja Tornator Oyj. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vastaanttaja Trnatr Oyj Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Päivämäärä 12.5.2014 Viite 1510011269 SAVONLINNAN KAUPUNKI MATKONSALON RANTA-ASEMAKAAVA 1510011269 Savnlinnan kaupunki Matknsaln

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ

KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.3.2016(päivitetty) MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue 1511001590 Parikkalan kunta Kirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.4.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hattulan kunta 25.8.2008 päivitetty 12.5.2009 82119621 Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Hattulan kunta Hattulan kunnan asemakaavan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.4.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2591 Humpulan päiväkoti, Keski-Lahti

Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2591 Humpulan päiväkoti, Keski-Lahti 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaava ja asemakaavan muuts A-2591 Humpulan päiväkti, Keski-Lahti ALOITE/HAKIJA Asemakaava ja asemakaavan muuts

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011, 15.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 18.9.2014 L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 18.9.2014 LESTIJÄRVEN KUNTA LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Kaarelan ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaarelan ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510022681 Asikkalan kunta Kaarelan ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 29.4.2016 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA 31.5.2015 HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA (KÄRSÄMÄKI) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAAPAVEDEN KAUPUNKI 13.2.2015 HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA (HAAPAVESI) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis-

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN

BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2017 BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaren kunnan kaavitushjelman 2017 2021 mukaan Björkön

Lisätiedot

HAA N KAU UMIS- J JA ARV VIOINTI APUIST N TUUL NNEVAN LIVOIMA TON AAVA (H

HAA N KAU UMIS- J JA ARV VIOINTI APUIST N TUUL NNEVAN LIVOIMA TON AAVA (H HAA APAVEDEN N KAU UPUNK KI OSA LLISTU UMIS- J JA ARV VIOINTI ISUUN NITELM MA 18.12.2 2014 H A NKILAN NNEVAN N TUUL LIVOIMA APUIST TON OSAY LEISKA AAVA (H H AAPAVESI ) S U U N N I T T E L U JA T E K N

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Lumialan jakokunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015

Lumialan jakokunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015 1510019143 Asikkalan kunta Lumialan jakkunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 6.7.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet 8 Asikkalan kunta Asikkalan tien asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 0.8.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa esitetään

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 HITTISENNEVAN TUULIV VOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Hollolan ja Hämeenkosken. strateginen yleiskaava

Hollolan ja Hämeenkosken. strateginen yleiskaava Hlllan ja Hämeenksken strateginen yleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12.5.2014 Täydennetty 24.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

Korttelin 4001 asemakaava

Korttelin 4001 asemakaava Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 22.10.2014 HITTISENNEVAN, KOSOLAK ANKANKAAN JA ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVAT SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL

Lisätiedot

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Tavite- ja selstus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 Tavite- ja selstus 1 (46) Levnja,

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510033728 Outkummun kaupunki Outkummun kaupungin keskusta-alueen asemakaavan muutksen I-vaihe Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 26.5.2017, päivitetty 2.8.2017 Alustava suunnittelualueen rajaus punaisella

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin MMA 1 (14) Tim Leskinen Juanksken kaupunki Kaupungin hallitus Juanksken keskustaajaman sayleiskaavalunnksesta saatuihin lausuntihin ja muistutuksiin Liikennevirast esitti, että rantarakentamisen salta

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY ASIKKALAN KUNTA RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.8.2017 Rismalahden niemen rantaa Insinööritimist Putanen Oy Linnankatu 9 13100

Lisätiedot

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA KAUHAJOEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2035 (muutkset 6.10.2010, 24.6.2014) 2 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS jka kskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa TIMMERVIKENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (MAN- DALINTIE JA MANDALINPOLKU) Ranta-asemakaavan ehdtus kskee Lviisan kaupungin Pernajan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot

HONKAPIRTIN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1081

HONKAPIRTIN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1081 IMATRAN KAUPUNKI STORA ENSO OYJ HONKAPIRTIN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1081 Kaupunginsa 55, Rajapatsas Krttelit 99 ja 101 sekä katu- ja lähivirkistysaluetta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30006 I (II)

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 22.5.2013 työnr: 1510003902 ORIMATTILAN KUNTA Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 2 1510003902 Orimattila Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA 1 KAUHAJOEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2035, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA KAUHAJOEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2035 Liite 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

A Asemakaava. Orvokkitie 7, Nikkilä. Lahti.fi Lahden kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue

A Asemakaava. Orvokkitie 7, Nikkilä. Lahti.fi Lahden kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue OAS A-2707 1 (7) A-2707 Asemakaava 25.10.2017 Orvokkitie 7, Nikkilä Lahti.fi OAS A-2707 2 (7) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaava A-2707 (Orvokkitie

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HANSAS II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty

HANSAS II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN HANSAS II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.11.2008 päivitetty 11.12.2008 SIPOON KUNTA MAANKÄYTTÖ p. 09-23 531 Iso Kylätie 18, 04130 SIPOO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSA 60 (RISTIINA), KORTTELI 2 (OSA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSA 60 (RISTIINA), KORTTELI 2 (OSA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikkelin kaupunki 1/5 MIKKELIN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSA 60 (RISTIINA), KORTTELI 2 (OSA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 60(Ristiina),

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA HUE HANKE / NASTOLA MIKSI? MITEN? Ilmastnmuuts Tavitteena ilmastnmuutksen hillitseminen, päästöjen alentaminen Energian kulutus EU:n alueella: liikenne 26 %, tellisuus

Lisätiedot

A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Suopursunkatu 5, 7 ja 9, Möysä. Lahti.fi Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala

A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Suopursunkatu 5, 7 ja 9, Möysä. Lahti.fi Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala OAS A-2685 1 (5) A-2685 Asemakaava ja asemakaavan muutos 8.5.2017 Suopursunkatu 5, 7 ja 9, Möysä Lahti.fi OAS A-2685 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos A-2647 (Johtokatu 28, Tapsikadun pää) ALOITE Asemakaavan muutos laaditaan Lahden kaupungin aloitteesta.

Lisätiedot