Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 pvm työnr: ORIMATTILAN KUNTA Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

2 2

3 Orimattila Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa nudatettavista sallistumis- ja vurvaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arviinnista. 1. Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee nin 13 km etäisyydellä Orimattilan keskustasta länteen ja sijittuu Kerava-Lahti ikradan ja Helsinki-Lahti mttritien sekä Vanhan Helsingintie (st 140) väliin. Suunnittelualueelta n matkaa Lahteen nin 20 km ja Helsinkiin nin 80 km. Kaava-alueen sijainti kartalla Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan kaavarunklunns laajemmalle alueelle, jnka jälkeen varsinainen asemakaavarajaus tarkentuu. 3

4 2. Kaava-alueen yleiskuvaus Suunnittelualue n nykyisin pääsin kumpuilevaa pelta ja niitä reunustavia pieniä metsikköjä. Alueen eteläreunassa kiemurtelee Orimattilan keskustasta Vanhalle Helsingintielle jhtava Huhdanjantie, jnka varrella sijaitsee kaksi tilakeskusta aivan tien varressa. Muuten suunnittelualue n rakentamatn. Prvnjki virtaa alueen läpi killis-lunaissuuntaisesti. Oikrata ja mttritie kulkevat samassa maastkäytävässä kaava-alueen itäreunassa. Eteläpulella kaava-aluetta rajaa Fingridin 110 kv vimajht (Hikiä-Nikkilä). Ilmakuva alueesta, jhn n merkitty ensimmäisessä vaiheessa laadittavan kaavarunkalueen rajaus. 4

5 3. Nykyinen suunnittelutilanne 3.1 Kaavitus Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet (VAT) vat sa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet vat saaneet lainviman ja niiden muutkset vat tulleet vimaan VAT:ien keskeisenä tehtävänä n varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asiiden humin ttaminen alueidenkäytön suunnittelussa ja viranmaisten timinnassa. Maakuntakaavitus n keskeisessä asemassa VAT:ien tteuttamisessa. Hennan asemakaavituksen salta n humiitava erityisesti neljä ensimmäistä tavitetta. 1. Timiva aluerakenne 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. Kulttuuri- ja lunnnperintö, virkistyskäyttö ja lunnnvarat 4. Timivat yhteysverkstt ja energiahult 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. Lunt- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekknaisuudet (Saimaa sana Vuksen vesistöä) Osayleiskaavassa n avattu keskeisiä alueidenkäyttötavitteita seuraavasti: Timiva aluerakenne Hennan alueen kehittäminen hyödyntää lemassa levia maanteitä sekä Kerava Lahtiikrataa. Se n sa Helsinki Lahti-kehityskäytävää sekä perustuu Helsingin ja Lahden kaupunkiseudun väliseen raideliikenneyhteyteen. Alueesta pyritään lumaan rakenteeltaan timiva ja taludellinen kknaisuus. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Hennaan llaan lumassa kknaan uutta asuin- ja työpaikkataajamaa. Suunnittelussa lähtökhtana n alueidenkäyttötavitteiden mukaisesti edistää elinympäristön eklgista, taludellista, ssiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Erityisenä tavitteena n hyödyntää aseman tarjamat mahdllisuudet raideliikenteen hyväksikäyttöön sekä henkilöliikenteessä että tavarankuljetuksessa. Alueen palvelutarjnta palvelee myös lähikylien ja ympäröivän maaseudun tarpeita. Tavitteena n kehittää alueesta krkeatasinen, viihtyisä ja terveellinen asuin- ja työpaikkaympäristö. Maastn ja maiseman tarjamat lähtökhdat tetaan humin. Jalankulun ja pyöräilyn verkstja varten varataan riittävät alueet. Tavitteena n tehdä kävely ja pyöräily hukutteleviksi rautatieasemalle kuljettaessa sekä muussa alueen sisäisessä liikenteessä. Hennan kehittämisellä edistetään elinkeinelämän timintaedellytyksiä sittamalla elinkeintiminnalle riittävästi sijittumismahdllisuuksia lemassa levia liikenneväyliä hyödyntäen sekä timivien ja kehittyvien jukkliikenneyhteyksien ääreen. Melualueet tetaan humin. Suunnittelussa tetaan humin terveellisen ja hyvänlaatuisen veden saanti sekä tetaan humin jätevesihaittjen ehkäisy. Uutena alueena suunnittelussa vidaan varautua ilmastnmuutkseen. Kulttuuri- ja lunnnperintö, virkistyskäyttö ja lunnnvarat Kaavituksella edistetään kulttuuriympäristön säilymistä sekä lunnn kannalta arvkkaiden ja herkkien alueiden mnimutisuuden säilymistä. Lunnn virkistyskäyttöä ja lunnnvarjen kestävää hyödyntämistä edistetään. Phja- ja pintavesien sujelu- ja käyttötarpeet tetaan humin. 5

6 Timivat yhteysverkt ja energiahult Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti lemassa levia pääliikenneyhteyksiä ja -verkstja. Erityisesti susitaan raideliikennettä. Eri liikennemutjen yhteistyötä edistetään ja jukkliikenteelle ludaan timintaedellytyksiä. Nykyiset kunnallistekniset verkstt hyödynnetään Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006 Suunnittelualueella n vimassa Päijät-Hämeen kknaismaakuntakaava, jka n vahvistettu ympäristöministeriössä Kaavassa Hennan alue n varattu suurimmalta sin tellisuus- ja varastalueeksi (T47). Lisäksi alueen eteläsassa n palvelualueiden khdemerkintä (P 501) sekä taajamatimintjen aluetta (A122). Päärata ja uusi liikennepaikka n sitettu tellisuusalueen eteläreunaan. Raideliikenteen liikennepaikka -merkinnällä sitetaan npeiden junien ja taajamajunien asemat. Suunnittelumääräys velvittaa, että maankäytön suunnittelussa n tettava humin radan estevaikutus, junaliikenteen melu- ja tärinävaikutus sekä ratja risteävä liikenne tulee suunnitella eritasratkaisuna. Tteuttamiskuvaus hjeistaa, että liikenteen aiheuttamaa melua ja muuta häiriötä vähennetään melusujauksin ja tunneliratkaisuin. Npean liikenteen rata n ertettu taajamissa aidalla ympäröivästä alueesta. Eri liikennemutjen khtaamiselle varataan asemilla pysäköinti- ja laituritilaa siten, että eri kulkumudsta tiseen siirtyminen n justavaa. Suunnittelualue n sa laajempaa Hennan kehittämisen khdealuetta (kk5), jta kskee seuraava suunnittelumääräys: aluetta kehitetään erityisesti raideliikenteeseen ja asemaan tukeutuvana elinkeinelämän ja asumisen alueena. Tteuttamiskuvaus Hennan alueesta hjaa laatimaan tarkemmat suunnitelmat tellisuusalueen sijittumisesta sekä pistraide- ja syöttöliikenneratkaisuista alueelle sijittuvan timinnan mukaan. Vesihultverkn varteen ja lähikyliin sijittuu ensimmäisessä vaiheessa asumista. Järjestetään kaupalliset palvelut lähelle asumista. Suunnitellaan ja tteutetaan kysynnän mukaan taajamatiminnille ja palveluille alueet ja raideliikenteen asema. Suunnitellaan asemakaavilla sayleiskaavassa esitettyjen alueiden laajentaminen. Suunnittelualueen eteläreunassa maakuntakaavaan n sitettu merkittävästi parannettava vimalinja. Rakentamismääräys hjeistaa alueen rakentamista, että se ei le sallittua 50 metriä lähemmäksi suunnitellun 110 kv:n ja 100 metriä lähemmäksi 400 kv:n jhtlinjan keskilinjaa ilman jhdn rakennuttajan lausunta. Ote vimassa levasta maakuntakaavasta 6

7 3.1.3 Yleiskaava Suunnittelualueella n vimassa Hennan sayleiskaava, jnka kaupunginvaltuust n hyväksynyt Suunnittelualueelle, radan länsipulelle, n sitettu laaja keskustatimintjen alue (C). C-alueella, radan ja Huhdanjantien kulmaan n sitettu juna-asema, jsta n merkitty jukkliikenteen yhteystarpeet lännen, phjisen ja idän suuntaan. Prvnjen laaks n sitettu virkistysalueeksi (VL). Sen phjispuleinen alue n sitettu asuntalueeksi (A). Virkistysalueen eteläpulelle n sitettu asuin- ja liikerakennusvaltainen alue, jnne vi sijittaa myös palveluja (AL). Radan ja Huhdanjantien lunaiskulmaan n sitettu rataliikenteen sähkönsyöttöaseman alue (ET). Mttrien ja radan välinen alue n pääsin sujaviheraluetta (EV). Phjissa n sitettu varastalueeksi (TV), jka n tarkitettu rautatiekuljetuksiin perustuvalle varastintitiminnalle ja energiatutantn. Prvnjen phjispuleista asuntaluetta kskee lu-merkintä, jka sittaa lunnn mnimutisuuden kannalta tärkeää aluetta. Osayleiskaavaa varten laaditussa luntselvityksessä n alueella tdettu Harjulan kangasvukk esiintymä, lukkaa A. Harjulan alueella n myös phjavesialue, jka kskee suunnittelualueen phjissaa. Ote Hennan sayleiskaavasta, jhn merkitty valkisella viivalla ensimmäisessä vaiheessa laadittavan kaavarunkalueen rajaus. 7

8 Khdassa kuvattu masterplan-suunnitelma vaatii tteutuakseen sayleiskaavan muutksen, kska sayleiskaavasta puuttuvat masterplanissa sitettu mttritien liittymä ja siitä lännen suuntaan kulkevaa tieyhteys. Liittymä ja tieyhteys eivät kuitenkaan sijitu 1. vaiheen asemakaavan alueelle, eikä sayleiskaavan muuts vielä tässä vaiheessa le välttämätön. 3.2 Muut maankäyttösuunnitelmat Päijät-Hämeen maakuntakaavalunns 2014 Uuden kknaismaakuntakaavan laadinta n käynnissä ja se tulee valmistuessaan krvaamaan vunna 2008 vahvistetun maakuntakaavan. Lunnsaineist n llut nähtävillä välisenä aikana ja maakuntakaavalunnksessa n nstettu esiin ne alueet, jille khdistuu nykyiseen lainvimaiseen maakuntakaavaan merkittävimmät muutspaineet. Suunnittelualueelle n sitettu khdistuvan merkittäviä muutspaineita ja se n laajempana alueena rajattu Hennan alueeksi (OR8). Hennan uusi ektehkas taajama n vaihe vaiheelta lähdössä tteutumaan sinne suunnitellun aseman tteuttamisen tarkentuessa. Hennan alueen maankäyttöä n tarkennettu lainvimaisella sayleiskaavalla, kuten kehittämisenalueen salta n tarkitus. Maakuntakaavan ratkaisu n tarpeen tarkistaa sekä laajuudeltaan, että sisällöltään. Kaupan ratkaisut n käytävä läpi uusien säädösten mukaisiksi. Myös alueen liittymäjärjestelyt mttritielle n tarkistettava. Hennan läpi kulkevan vimajhtlinjan linjaus n tarkistettava. Ote maakuntakaavalunnksesta Orimattilan kaupunki n antanut lausuntnsa maakuntakaavalunnksesta 2014 (kh 271) Lausunnssa n Hennan salla paintettu tulevaisuuden väestön kasvua. Vuteen 2035 mennessä Hennan asukasluvun arviidaan levan Hennaan muuttajien ennakidaan tulevan pääasiassa maakunnan ulkpulelta, jten tämä lisää kk maakunnan väkilukua. Tästä syystä maakuntakaavan väestötavitetta pitäisi nstaa humiiden myös muiden kuntien väestötavitteet. Kaupunki näki myös tärkeänä, että maakuntakaava jättää kuntakaavitukselle mahdllisuuden sijittaa erilaisia kaupan hankkeita Hennan keskustan ja Tuuliharjan alueille. Maakuntakaavalunnksessa ei le sitettu mttritielle liittymää Hennan, eikä Tuuliharjan khdalle. Hennan masterplanissa liittymä n sitettu nin 0,5 km päähän 1. vaiheen asemakaavan phjisreunasta killiseen. Hennan sayleiskaavassa mttritien liittymä n sitettu Tuuliharjan khdalle, jsta tieyhteys jatkuisi itään Hennan tellisuusalueelle. 8

9 3.2.2 Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040 Asikkala, Heinla, Hllla, Lahti, Nastla, Orimattila Ote Lahden kaupunkiseudun rakennemalli kartasta. Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040 valmistui vunna 2004 ja se n Lahden seudun kuntien yhteinen näkemys kaupunkiseudun maankäytön päälinjista pitkällä tähtäimellä. Rakennemallityö n kuntien yhteiseen yleiskaavitukseen rinnastettavaa suunnittelutyötä, jta ei kuitenkaan le laadittu maankäyttö- ja rakennuslain tarkittamana kuntien yhteisenä yleiskaavana. Rakennemallin tehtävänä n antaa lähtökhtia ja sittaa suuntaviivja maakuntakaavan sekä kuntien yleiskaavjen laatimista varten ja sen tteutumisen hjevusi n Rakennemallissa Hennan alueelle n sitettu tellisuus- ja lgistiikka-alueet (T/LOG) mlemmin pulin Huhdanjantietä. Henna ja Luhtikylä n sitettu Orimattilan kehittämisen painpistealueiksi ja Hennan alue n kuvattu lppuraprtissa Järvenpää-Lahti ikrataan tukeutuvana tellisuusalueena. Oikrata n tettu käyttöön vunna 2006 ja se n esitetty vunna 2004 valmistuneessa rakennemallissa vielä uutena raideyhteytenä. Suunnitelma n Orimattilan Hennan salta vanhentunut, sillä siinä ei le humiitu alueelle sijittuvaa henkilöliikenteen asemaa ja sen ympärille rakentuvaa keskustaa ja asuntalueita. Rakennemalli ei kuitenkaan le ikeusvaikutteinen, eikä sitä tämän asemakaavan myötä le tarvetta tarkistaa. 9

10 Arkkitehtuurikilpailu Kilpailuehdtus 2 km 2.. Vunna 2011 järjestetyssä ideakilpailussa The Innvative New Twn fr the Future annettiin kilpailijille tehtäväksi ideida ja suunnitella tulevaisuuden kaupunkiyksikkö asukkaalle Hennan alueelle. Kilpailussa jaettiin kaksi ensimmäistä palkinta, jista tinen, nimimerkiltään 2 km 2 ja tekijöinään arkkitehdit Juh Rajaniemi ja Juk Kunnas, n llut jatksuunnittelun phjana. Kilpailun tavitteena li löytää innvatiiviset, hukuttelevat ja eklgisesti perustellut lähtökhdat tulevaisuuden asukaslähtöiselle, mavaraiselle ja ektehkkaalle kaupungille. Kilpailussa haettiin kaupunkisuunnittelutasn ratkaisuja, jtka vastaisivat myös kestävän kehityksen asettamiin haasteisiin. Millainen n uusi eklginen, tehkkaaseen jukkliikenneratkaisuun perustuva, yhteisöllinen, vetvimainen ja hukutteleva, mahdllisimman mavarainen kaupunki, kun sen suunnittelu vidaan alittaa puhtaalta pöydältä? Kilpailun tisena tavitteena li löytää suunnittelun lähtökhdat Orimattilan Hennan keskusta- ja asuinalueiden kehittämiseen. Keskeisinä suunnittelun lähtökhtina livat kestävän kehityksen periaatteet, erityisesti ektehkkuus ja alhainen netthiilijälki asukasta khti pitkällä aikavälillä. Materiaali- ja rakenneratkaisujen tulisi timia hiilinieluina, ja rakenteiden ja liikenteen energiantutanttapjen tuttamien hiilidiksidipäästöjen (CO2ekv) tulisi lla mahdllisimman pieniä. Kaupunkiyksikön suunnittelun lähtökhdaksi edellytettiin tehkasta jukkliikenneratkaisua, jka vastaa työmatka- ja vapaa-ajan liikkumistarpeisiin uuden kaupungin keskustan ja läheisten aluekeskusten tai muiden palvelujen välillä. Kaupunkiyksikkö tuli sijittaa jukkliikennejärjestelmässä siten, että päivittäinen liikkuminen työssäkäyntialueille ja aluekeskuksiin, jissa kaupunkiyksikköä täydentävät palvelut sijaitsevat, n mielekästä. Kaupunkiyksikön sisäisen liikennejärjestelmän tuli susia vimakkaasti kevyttä ja jukkliikennettä. Yksityisajneuvliikenteelle tuli varata myös asianmukaiset tilat ja rakenteet sekä mahdllistaa uudet tulevaisuuden kehitysvaihtehdt, kuten sähkö- ja vetyautt. Arvstelussa tdettiin, asukkaan väestöphjalla aseman hyödyntäminen tteutuu parhaiten, kun tiivis kaupunkirakenne mahdllistaa lyhyet kävely- ja pyöräilyetäisyydet asemalle. 10

11 Kaupunkiyksikön tuli tarjta mahdllisuudet myös uusiin työnten mutihin, kuten ktna, samassa talssa, krttelissa tai lähialueella tapahtuvaan etätyöhön. Alueellisessa palvelutarjnnassa tuli varautua sekä alueen miin fyysisiin markkinapaikkihin (esimerkiksi keskustan rautatieaseman yhteydessä) että tietverkn kautta tapahtuvaan tarjntaan. Kaupunkiyksikön alueelle tuli sijittaa tärkeimmät julkiset ja yksityiset palvelut. Täydentävät palvelut saavutettaisiin jukkliikenteen välityksellä. Yksityiset ja julkiset palvelut timisivat mahdllisuuksien mukaan samissa tilakknaisuuksissa mahdllistaen justavuuden palvelutilja vaiheittain rakennettaessa ja myöhemmin muutettaessa. Arvstelussa tdettiin, että palvelujen keskittäminen aseman yhteyteen tukee parhaiten Hennan kehittymistä ja myös kaupungin yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä. Kaupunkiyksikön yleisilmeen tuli lla elävä, kaupunkiyhteisöä ja asumisen mnimutisuutta krstava ja tiiviin kaupunkimainen, ei lähiömäinen tai esikaupunkimainen. Arvstelussa tdettiin, että perinteinen pikkukaupungin krttelirakenne sveltuu hyvin erityisesti Hennan keskusta-alueille. Arvstelussa tdettiin, että kaupunkirakenteen jakaminen yhteisöllisyyttä tukeviin kaupunginsiin ja krtteleihin mine kkntumispaikkineen tukee asukkaiden viihtyvyyttä ja lisää halukkuutta viettää myös vapaa-aikaa kaupungissa. Kilpailun arvissa susiteltiin kaupungin jakamista useampiin yksiköihin. Alakeskuksilla tulisi lla mat lähipalvelut. Yksiköt vivat lla asukkaan suuruisia. Yksiköiden tulisi liittyä tisiinsa verkstmaisesti eikä niiden välillä tulisi lla laajja viheralueita. Jatksuunnittelussa ratkaistaviksi merkittävimmiksi haasteiksi tdettiin npeiden junien ja mttritien melukysymykset sekä alueen lävistävä vimalinja. Yhdyskuntarakenteen (aluetehkkuuden, krttelirakenteen, krttelimutjen ja taltyyppien) tuli mahdllistaa sekä keskitetyt että hajautetut paikalliset tekniset järjestelmät, kskien energiantutanta, vesi- ja jätehulta sekä tiettekniikkaa. Jatksuunnittelun phjaksi valitun kilpailutyön 2 km 2 perustana n kk kaupunkirakenteen sijitus 800 m säteelle asemasta. Asema n sijitettu sivuraiteiden phjispäähän, jllin kaupunki sijittuu mahdllisimman tehkkaasti rakennuskelpiselle maalle. Keskiaikaisista kaupungeista innituksensa saanut kaupunkimut lu vahvan identiteetin ja välittää kaupunkimaisuuden tunnelmaa. Suurehk krttelikk n edullinen ja sallii mnenlaisia rakentamistapja. Kaupunkimalli tukee kävelyä ja pyöräilyä, ja jukkliikenteen käyttö Hennan ulkpulelle suuntautuvilla matkilla n helppa Masterplan Masterplan, keskusta-alue 11

12 Kilpailun jälkeen Orimattilan kaupunki ja SRV tilasivat Rajaniemen ja Kunnaksen työryhmältä masterplan-suunnitelman, jssa kilpailuehdtusta tarkennettiin. Suunnitelman tavitteena li suunnitella kaupunkirakenne nin asukkaalle siten, että asutus sijittuu kknaisuudessaan radan länsipulelle. Orimattilan kaupunginvaltuust hyväksyi masterplan-suunnitelman sayleiskaavaa täydentävänä ja alueen asemakaavitusta hjaavana asiakirjana Masterplan-suunnitelmassa esitettiin kk kaupunkialue krttelitaslla ja keskeinen alue rakennusmassittain. Kaupunkikknaisuus n mitituksesta ja sijainnista radan länsipulella jhtuen kilpailuehdtusta laajempi, mutta kävelymatka asemalle n edelleen alle kilmetrin. Peltalangt ja jyrkät rinteet n mudstettu viheralueiksi. Keskeinen alue esitetään tteutettavaksi 3 5-kerrksisena aluetehkkuuden llessa nin 0,8. Keskeiselle alueelle sijittuisi nin 3100 asukasta. Nyt laadittava ensimmäinen asemakaava-alue sijittuu tälle keskeiselle alueelle. Masterplanin mukainen asemakaava-alueen asukasmäärä n nin 2100 asukasta. Tämän lisäksi asemakaava-alueella n liiketilja nin k-m 2, ja ne sijaitsevat pääsin keskeisen kävelykadun varressa. Masterplan-suunnitelmassa esitettiin myös liikenneverkk sekä suunnitelma vaiheistukseksi. Autliikenteen verkk n ulkasyöttöinen. Asunt- ja tellisuusalueiden väliin sijittuva uusi pääväylä krvaa rakentamisen edetessä Huhdanjantien läpikulun reittinä ja tälle tielle n mahdllista rakentaa myös liittymä mttritieltä. Pysäköinti ratkaistaan sin kiinteistökhtaisesti, sin pysäköintikatujen avulla. Lisäksi satunnaisesti auta käyttävien asukkaiden tarpeisiin sitetaan laajja pysäköintialueita radan ja mttritien välialueelta. Kävely- ja pyöräilyreitit n svitettu maastn siten, että niiden pituuskaltevuus ei ylitä viittä prsenttia. 3.3 Aluetta kskevat spimukset Liikennevirastn ja Orimattilan kaupungin välinen spimus Hennan asuntalueen ja liikennepaikan suunnittelusta Liikennevirast ja Orimattilan kaupunki vat tehneet spimuksen Hennan liikennepaikan ja asuntalueen suunnittelusta Hennan liikennepaikan lähtökhtana n uuden Hennan asuntalueen rakentaminen Lahden ikradan viereen Orimattilan kaupungissa. Oikradan Lähdemäen khtausraiteet km n mahdllista muuttaa matkustajaliikenneraiteiksi ja rakentaa viereen reunalaiturit. Uuden henkilöliikennepaikan rakentaminen mahdllistaa Z-junien pysähtymisen Hennassa sekä mahdllisesti myöhemmin tellisuusraiteiden rakentamisen Hennan tellisuusalueelle. Spimuksessa n asetettu aikataulu, jssa Orimattilan kaupungin n määrä asemakaavittaa Hennan 1. vaiheen alue vusien 2012 ja 2013 aikana. 1. Vaiheen asemakaavaalueeseen tulee sisältyä Hennan liikennepaikka, aseman seutu ja 1. vaiheen asuntalue. Vusina kaupungin n määrä tehdä katu- ja tiesuunnitelmat ja Liikennevirastn ratasuunnitelmat. Tteuttamispäätös n mahdllista tehdä vunna Asemalaitureiden, pysäköintialueiden, tieyhteyksien yms. rakentamissuunnittelu ja rakentaminen n mahdllista tehdä vusina Tavitteena n, että paikallisjuna Z pysähtyy Hennassa vunna Aikataulujen lisäksi spimuksessa n määritelty suunnittelun vastuut ja kustannukset kaupungin ja Liikennevirastn kesken Orimattilan kaupungin ja SRV:n yhteistyöspimus Hennan asunt- ja työpaikka- alueiden kehittämisestä ja tteuttamisesta Orimattilan kaupunki slmi yhteistyöspimuksen SRV Yhtiöiden kanssa alueen tteuttamisesta vunna Alueen tteuttamisen arviidaan kestävän kknaisuudessaan vutta. Arkkitehtikilpailu li yksi sa svitusta yhteistyöstä. Kaupungin tehtävänä n maanhankinta, kaavitus, kunnallistekniikka ja tnttien myynti SRV:lle. SRV:n tehtävänä n hankkia asiakkaat, timia rakennuttajaan ja staa tntit kaupungilta. 12

13 3.3.3 Orimattilan kaupungin ja Uudenmaan ELY:n spimus Huhdanjantien parantamisesta Hennan alueen kkjaväylänä alueen rakentamisen alkuvaiheessa tullaan käyttämään nykyistä, parannettavaa Huhdanjantietä. Huhdanjantien nykyistä siltaa levennetään tarvittavan kevytliikenneyhteyden tilan verran tai rakennetaan viereen uusi kevyenliikenteen silta. Hennan liikennepaikan ja Huhdanjantien välille rakennetaan uudet katu- ja kevytliikenneyhteydet. Orimattilan kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus vat tehneet suunnitteluspimuksen , jssa ELY-keskus myöntää luvan Huhdanjantien perusparannuksen suunnitteluun ja tteuttamiseen Orimattilan kaupungin malla kustannuksella. 3.4 Maanmistus Asemakaavitettavan maan mistaa pääsin Orimattilan kaupunki. Rata- ja mttritien alueet vat valtin mistuksessa ja Huhdanjantietä hallinni Uudenmaan ELY-keskus. Asemakaavitettavan alueen keskellä sijaitseva tilakeskus sekä länsisan vaaleanpunaisella karttaan merkityt alueet vat yksityisessä mistuksessa ja niiden asemakaavittamisen yhteydessä tehdään maankäyttö- ja kaavitusspimukset. Kartta kaavarunkalueen maanmistuslsuhteista Aluetta kskevat selvitykset ja suunnitelmat Tekninen hult Hulevesi Hennan sayleiskaavan yhteydessä n laadittu Hennan pintavesiselvitys vunna

14 Phjavesi Hennan sayleiskaavan yhteydessä n laadittu Hennan phjavesiselvitys vunna Vesihult Päijät-Hämeen haja-asutuksen vesihulln kehittämissuunnitelma n laadittu vunna 2009 ja vesihulln yleissuunnitelma vunna Orimattilan kaupunki n neuvtellut Lahti Aquan ja naapurikuntien kanssa alueen vesi- ja viemärihulln järjestämisestä ja siitä n laadittu suurpiirteinen malli Liikenne Hennan liikenne-ennuste n laadittu vusien 2009 ja 2010 aikana ja Z-junan pysähtymismahdllisuus Hennassa vunna Hennan alueen raiteistselvitys n vudelta Vimalinja ja muuntam Frtum Pwer and Heat Oy n arviinut ympäristövaikutukset Lviisan ydinvimalaitksen laajentamisesta klmannella vimalaitsyksiköllä vunna Yhtenä hankkeen liitännäisenä vaikutuksena n arviitu nykyisen 110 kv vimalinjan yhteyteen liitettävää tista 110 kv:n linjaa tai vaihtehtisesti uuden 400 kv rakentamista välillä Lviisa-Hikiä. Vimalinjan ja ikradan risteyksessä sijaitsee muuntam, jsta syötetään vimalinjalta sähköä rataverkkn. Muuntama hallinni Ratahallintkeskus Ympäristöhäiriöt Maanteiden meluselvitys Vt 4 Kerava-Hllla n laadittu Liikennevirastn timesta vunna Lunnnympäristö Asemakaavitettava alue n llut mukana Is-Hennan alueelta vunna 2004 laaditussa luntselvityksessä (Nk 2004). Luntselvityksen painpiste n llut kasvillisuudessa ja arvkkaissa lunttyypeissä. Asemakaavitettavalla alueella sijaitsee runsaasti peltalueita, metsäalueet vat verraten pienialaisia ja pirstutuneita. Vallitsevana metsätyyppinä alueella vat kuivahkt kankaat (VT) ja yleisin puulaji n mänty. Metsät vat hidettuja talusmetsiä, myös taimikita esiintyy runsaasti. Asemakaavitettavalle alueelle ei sijitu lunnnsujelualueita eikä alueella le havaittu arvkkaita luntkhteita. Kaava-alueen välittömään läheisyyteen sijittuvia arvkkaita luntkhteita vat Harjunmäelle sijittuva kangasvukkesiintymä (vaarantunut laji, VU) sekä lunnntilaisen kaltainen lähde (vesilain mukainen khde) kaava-alueen ulkpulella, etelärajan läheisyydessä Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistt Päijät-Hämeen liitn timesta n selvitetty rakennettu kulttuuriympäristö sekä laadittu taajama- ja kylätarkastelu sana laajempaa maisemaselvitystä vunna Kiinteät muinaisjäännökset n tutkittu niin ikään Päijät-Hämeen liitn timesta vunna 2008 ja laadittu selvitys histriallisen ajan muinaisjäännöksistä vunna Orimattilaan n tehty kk kaupungin rakennetun kulttuuriympäristön selvitys vusina sana Kuntien kulttuuriympäristöselvitys KUKUSE hanketta. Siinä paikallisesti arvkkaaksi khteeksi n arvtettu Harjulan tilakeskus, jka sijaitsee kaavitettavan alueen länsireunassa. 14

15 Mäntyvaltainen metsäsaareke kaava-alueella 3.6 Asemakaavaa varten laadittavat selvitykset ja suunnitelmat Asemakaavaa varten laaditaan seuraavat selvitykset ja suunnitelmat: Perusselvitykset: luntselvitys (linnust- ja lepakkselvitys) maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys maaperä- ja rakennettavuusselvitys Tekniset selvitykset ja suunnitelmat: liikenneselvitys katujen aluevaraussuunnitelmat kaavitusta varten (Huhdanjantie, liikennepaikalta liittyminen Huhdanjantien sillalle, katujen tyyppipikkileikkaukset) meluselvitys ja trjuntasuunnitelma vesihultsuunnitelma hulevesiselvitys ja -suunnitelma energiahulln suunnitelma, tilavaraukset suunnitelma liikennepaikasta tärinäselvitys 3.7 Päätökset Orimattilan kaupunginvaltuust n hyväksynyt kaavitushjelman , jssa klme erillistä aluetta kskevaa asemakaavaa laitettiin vireille (Hennan asemanseutu, Hennan ensimmäiset asuntalueet, Hennan keskusta-alue). Lisäksi kaavitushjelmassa Hennan alue asetettiin rakennuskieltn sayleiskaavan muuttamiseksi. 15

16 4. Asemakaavan tavitteet Keskustan asemakaavan tavitteet n kttu edellä luetelluista suunnitelmista ja muista asiakirjista. Tavitteet n jäsennelty valtakunnallisten alueidenkäyttötavitteiden mukaan. 4.1 Timiva aluerakenne Hennan keskustan asemakaava-alue n sa laajempaa Hennan aluetta, jta kehitetään erityisesti raideliikenteeseen ja asemaan tukeutuvana elinkeinelämän ja asumisen alueena. Hennan alueen kehittäminen hyödyntää lemassa levia maanteitä sekä Kerava Lahti-ikrataa. Se n sa Helsingin ja Lahden väliseen raideliikenneyhteyteen rakentuvaa Helsinki Lahti-kehityskäytävää. Asemanseutua ja keskustaa kehitetään asuin- ja palvelualueena ja kaava-alueen phjissaa työpaikka-alueina. Keskusta palvelee myös lähikylien ja ympäröivän maaseudun tarpeita. 4.2 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Tulevan rautatieaseman ympärille suunnitellaan matalaa ja tiivistä kerrs-, rivi- tai pientalrakentamista. Tavite n, että Henna n rakentamisen jkaisessa vaiheessa päivittäin tarvittavien palvelujen suhteen mavarainen. Keskustan asemakaavassa tulee sittaa riittävät tilat alueen ensimmäisessä rakennusvaiheessa tarvittaville peruspalveluille siten, että ne alueen asukasmäärän lisääntyessä ja uusia palveluita rakennettaessa vidaan tarvittaessa sittaa muuhun käyttöön. Justavuuden varmistamiseksi yksityisten ja julkisten palveluiden timiminen samissa tilissa tulee mahdllistaa, palvelutilja vaiheittain rakennettaessa ja myöhemmin muutettaessa. Tavitteena n kehittää alueesta krkeatasinen, viihtyisä ja terveellinen asuin- ja työpaikkaympäristö. Keskustan yleisilmeen tulee lla elävä, kau-punkiyhteisöä ja asumisen mnimutisuutta krstava ja tiiviin kaupunkimainen, ei lähiömäinen tai esikaupunkimainen. Rakennukset sijitetaan pääasiassa kadunvarteen umpikrtteleiksi. Ydinkeskustassa kerrsluku n yleensä 3 6 ja ydinkeskustan ulkpulella 2 3, kuitenkin niin että kaupunkirakenteen reunalla kaupunginmuuria mudstavat rakennukset vat 4 6-kerrksisia. Katutiljen leveys n yleensä yhtä suuri kuin sitä reunustavien rakennusten krkeus. Autjen pysäköinti järjestetään Hennan ydinkeskustassa klmella tavalla, jista jkaista n vähintään neljännes autpaikkjen kknaistarpeesta: krttelialueilla talleissa, katksissa tai laitksissa pysäköintikaduilla ja yleisissä laitksissa asukas- ja asiintipysäköinnin yhteiskäyttönä hyödyntäen älyliikenteen svelluksia radan ja mttritien välisellä alueella Autjen yhteiskäyttöä edistetään mm. pysäköintietuisuuksin. Yhteisöllisyys tarjaa mnissa mudissaan uutta sisältöä asumiseen, elämiseen ja harrastuksiin. Alueen tulee säilyä hukuttelevana kaikissa sen tteuttamisen ja asukkaiden elinkaaren vaiheissa. Keskustaan sveltuvalle elinkeintiminnalle sitetaan riittävästi sijittu-mismahdllisuuksia. Asemakaavassa tulee luda edellytykset ja kannustaa uusiin työnten mutihin, kuten ktna, samassa talssa, krttelissa tai lähialueella tapahtuvaan etätyöhön. Keskustan rautatieaseman yhteyteen varataan tilat tri/kauppahallityyppiseen myyntiin. Melualueet tetaan humin. Suunnittelussa tetaan humin terveellisen ja hyvänlaatuisen veden saanti sekä tetaan humin jätevesihaittjen ehkäisy. Ilmastnmuutkseen varaudutaan mm. pintavesien hallinnalla ja edistämällä sutuisan pienilmastn syntymistä pienimittakaavaisella kaupunki- ja krttelirakenteella. 16

17 4.3 Kulttuuri- ja lunnnperintö, virkistyskäyttö ja lunnn-varat Kaavituksella edistetään kulttuuriympäristön säilymistä sekä lunnn kannalta arvkkaiden ja herkkien alueiden mnimutisuuden säilymistä. Maastn ja maiseman tarjamat lähtökhdat tetaan humin. Lunnn virkistyskäyttöä ja lunnnvarjen kestävää hyödyntämistä edistetään. Phja- ja pintavesien sujelu- ja käyttötarpeet tetaan humin. Keskustan asemakaava-alueella merkittävimmät kulttuuri- ja luntarvt liittyvät aluetta sivuavaan purn ja sitä ympäröivään viljeltyyn peltlaaksn, jta kehitetään kaupunkirakenteen keskuspuistna. Virkistyksen kannalta merkittävät lunnnalueet sijittuvat asemakaava-alueen ulkpulelle, ja niille varmistetaan hyvät kävely- ja pyöräily-yhteydet. 4.4 Timivat yhteysverkt ja energiahult Liikenneyhteyksiin kehitetään hyödyntämällä ensisijaisesti lemassa levia pääliikenneyhteyksiä ja -verkstja. Erityisesti susitaan raideliikennettä. Eri liikennemutjen yhteistyötä edistetään ja jukkliikenteelle ludaan edellytykset palvella rautatieliikenteen liityntämatkja. Nykyinen tieverkk hyödynnetään mahdllisuuksien mukaan alueen maankäytössä. Keskustan asemakaava-alueen lävistävä Huhdanjantie säilyy pääväylänä phjisen hitustien tteuttamiseen saakka. Asema tehdään helpsti saavutettavaksi kävellen ja pyöräillen, ja sen edellyttämät liikenneyhteydet tteutetaan timiviksi ja junan sekä liityntäbussiliikenteen käyttöön hukutteleviksi. Liityntäpysäköintiin varataan riittävät tilat. Jalankulun ja pyöräilyn verkstt suunnitellaan tavitteena tehdä kävely ja pyöräily hukutteleviksi rautatieasemalle kuljettaessa sekä muussa alueen sisäisessä liikenteessä. Maankäytön suunnittelussa n tettava humin junaliikenteen melu- ja tärinävaikutus kuitenkin niin, ettei kaupunkirakenne tarpeettmasti hajaudu etäälle asemasta. Liikenteen melua ja muuta häiriötä vähennetään. Nykyiset kunnallistekniset verkstt hyödynnetään. Suunnittelualueen eteläreunassa maakuntakaavaan n sitettu merkittävästi parannettava vimalinja. Rakentaminen ei le sallittua 50 metriä lähemmäksi suunnitellun 110 kv:n ja 100 metriä lähemmäksi 400 kv:n jhtlinjan keskilinjaa ilman jhdn rakennuttajan lausunta. Keskustan asemakaavassa tulee varautua siihen, että linja säilyy nykyisellä paikallaan, mutta suunnitelmassa varaudutaan linjan tilavarauksen ttamiseen muuhun käyttöön, mikäli tämä n tulevaisuudessa mahdllista. Arkkitehtikilpailun tavitteiden mukaisesti ektehkkuus ja alhainen netthiilijälki asukasta khti pitkällä aikavälillä vat keskeisiä suunnittelutavitteita myös keskustan asemakaavaalueella. Materiaali- ja rakenneratkaisujen tulee timia hiilinieluina, ja liikkumistapihin vaikuttavilla ratkaisuilla tulee tukea vähäpäästöisiä kulkutapja, etenkin kävelyä ja pyöräilyä. Alueella tarvittava energia tutetaan painttaen uusiutuvia energialähteitä (hybridiratkaisut, maalämpö, aurinkenergia, tuulivima, bienergia). Alueella tarvittava energia tulee tuttaa vähäpäästöisesti. Yhdyskuntarakenteen (aluetehkkuuden, krttelirakenteen, krttelimutjen ja taltyyppien) tulee mahdllistaa sekä keskitetyt että hajautetut paikalliset tekniset järjestelmät, kskien energiantutanta, vesi- ja jätehulta sekä tiettekniikkaa. 17

18 5. Vaikutusten arviinti Kaavaa valmisteltaessa arviidaan kaavan tteutumisen vaikutukset ympäristöön. Vaikutusten arviinti phjautuu lemassa leviin ja laadittaviin selvityksiin, karttatietihin ja maastkäynteihin. Vaikutusten arviinnissa esitetään myös periaatteet mahdllisten haitallisten vaikutusten estämiseksi tai vähentämiseksi. Kaava valmisteltaessa arviidaan vaikutukset: Rakennettuun ympäristöön yhdyskuntarakenteeseen palveluihin työpaikkihin ja elinkeintimintaan virkistykseen liikenteen järjestämiseen tekniseen hultn ympäristönsujeluun ja ympäristöhäiriöihin ssiaaliseen ympäristöön Maisema- ja kulttuuriympäristö Luntn rakennettuun kulttuuriympäristöön muinaismuistihin maisemarakenteeseen ja -kuvaan lunnn mnimutisuuteen lunnnsujeluun vesistöihin Taluteen ja elinkeinihin kunnallistaluteen lyhyellä aikavälillä, investinteihin kunnallistaluteen pitkällä aikavälillä yksityistaluteen maa- ja metsätaluteen Terveellisyyteen ja turvallisuuteen liikenneturvallisuuteen ihmisten elinlihin ja terveyteen ympäristön puhtauteen Ssiaalisiin lihin Kulttuuriin Energiatehkkuuteen Muut kaavan merkittävät vaikutukset 18

19 6. Alueen suunnittelutyön salliset Suunnittelutyöhön sallisia vat: Orimattilan kaupungin lautakunnat maanmistajat rajanaapurit naapurikunnat viranmaiset tekninen lautakunta ympäristölautakunta sivistys- ja vapaa-aikalautakunta perusturvalautakunta Hämeen elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja lunnnvarat vastuualue Uudenmaan elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne vastuualue Päijät-Hämeen liitt Päijät-Hämeen pelastuslaits Liikennevirast Päijät-Hämeen maakuntamuse alueella timivat puhelin- ja sähkö- ja vesiyhtiöt Fingrid Oyj alueella timivat yritykset SRV Yhtiöt Oyj alueella timivat yhdistykset muut, jiden asumiseen, työntekn tai muihin lihin kaava saattaa humattavasti vaikuttaa sekä viranmaiset ja yhteisöt, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään 19

20 7. Kaavituksesta tiedttaminen Kaavituksen vireilletulsta ja sallistumis- ja arviintisuunnitelman nähtävillälsta sekä kaavalunnksen ja kaavaehdtuksen nähtävillälsta tiedtetaan kunnan ilmitustaululla, paikallislehdessä ja kaupungin internet-sivuilla. Kaavitustyön alittaminen ja sallistumis- ja arviintisuunnitelma Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n nähtävänä kaupungin ilmitustaululla, internetsivuilla ja kirjastssa. Osalliset vivat jättää mielipiteitä sallistumis- ja arviintisuunnitelmasta Osallistumis- ja arviintisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa suunnittelutyön aikana. Js sallistumis- ja arviintisuunnitelmaan tulee leellisia muutksia, niistä tiedtetaan erikseen. Asemakaavalunns Asemakaavalunns asetetaan nähtäville kaupungin ilmitustaululle 30 päivän ajaksi. Tänä aikana sallisilla n mahdllisuus jättää lunnksesta mielipiteitä kirjallisesti tai suullisesti. Lunnksesta pyydetään lausunnt viranmaisilta ja kaupungin milta hallintkunnilta. Tarvittaessa kaavalunns asetetaan uudelleen nähtäville krjattuna ja siitä pyydetään uudet lausunnt. Asemakaavaehdtus Asemakaavalunnsta tarkistetaan saatujen lausuntjen ja mielipiteiden phjalta asemakaavaehdtukseksi, jka asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Js kaavan sisältö n muuttunut leellisesti kaavalunnsvaiheen jälkeen, kunta pyytää muutksista uudet lausunnt. Kaupungin asukkaat ja muut salliset vivat jättää asemakaavaehdtuksesta kirjallisen muistutuksen. Muistutuksen tehneille ilmitetaan kaupungin perusteltu kannantt jätettyyn muistutukseen. Saadut lausunnt ja mahdlliset muistutukset käsitellään kaupungin päätöksentessa ja tarvittaessa järjestetään neuvtteluja. Asemakaavan hyväksyminen Asemakaavan hyväksyy Orimattilan kaupunginvaltuust. Hyväksymispäätöksestä ja kaavasta n mahdllista valittaa 30 päivän ajan Kuvlan hallint-ikeuteen ja edelleen krkeimpaan hallint-ikeuteen. Viranmaisyhteistyö Kaupungin, kaavittajan sekä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksen kesken järjestetään kaavituksen alitusneuvttelu, jhn kutsutaan ne viranmaiset, jiden timialaa asia saattaa kskea. Asemakaavalunnksen valmisteluaineiststa ja asemakaavaehdtuksesta pyydetään lausunnt sallisilta viranmaisilta. Asemakaavaehdtuksesta järjestetään tarvittaessa viranmaisneuvttelu, kun kaava n llut nähtävillä ja kun sitä kskevat muistutukset ja lausunnt n saatu. Kaavatyön aikana pidetään tarpeen mukaan viranmaisten työneuvtteluja. 20

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava 1510001443 Ktka Ktkan itäsan tuulivimasayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.12.2012 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PYHTÄÄN KUNTA Ahvenksken sayleiskaavan muuts arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68102-P18488 arviintisuunnitelma Slin Lauri Sisällysluettel 1 arviintisuunnitelma...

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510012658 Asikkalan kunta Saitan asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 10.6.2014, tark. 29.9.2014, tark. 13.2.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis-

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013 1510002480-001 Viitasaaren kaupunki Keskustan sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14.6.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012 Hattmin tuulivima-asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 7.5.2012 1 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAYLEISKAAVA Osayleiskaava n yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jlla hjataan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.7.2016 päivitetty 9.6.2017 Inarin kunta Tekninen sast Kaavitus Kaunispään asemakaavan laajennus Valtatie 4:n länsipuli Inarin kunta Tekninen sast Kaavitus Sivu

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 1.8.2017 Lemin kunta Osallistumis- ja arviintisuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muuts ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet 8 Asikkalan kunta Asikkalan tien asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 0.8.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa esitetään

Lisätiedot

Kaarinkorven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavojen muutokset

Kaarinkorven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavojen muutokset 1 1510029580 Padasjen kunta Kaarinkrven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavjen muutkset OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.2.2017 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A3 13.8.2014 HALSUAN KESKEISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MATKONSALON RANTA-ASEMAKAAVA. Vastaanottaja Tornator Oyj. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAVONLINNAN KAUPUNKI MATKONSALON RANTA-ASEMAKAAVA. Vastaanottaja Tornator Oyj. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vastaanttaja Trnatr Oyj Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Päivämäärä 12.5.2014 Viite 1510011269 SAVONLINNAN KAUPUNKI MATKONSALON RANTA-ASEMAKAAVA 1510011269 Savnlinnan kaupunki Matknsaln

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12.3.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.1.2015, tarkistettu 29.4.2015 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Osallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kerrtaan kaavituksen päätavitteet, suunnittelun eteneminen,

Lisätiedot

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015 1510017192 Utajärven kunta Maaselän tuulivimapuistn sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14.4.2015 Tässä sallistumis- ja arviintisuunnitelmassa (OAS) esitetään sayleiskaavan laatimisen lähtökhtia

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue 1511001590 Parikkalan kunta Kirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.4.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2010 1. Mitä suunnitellaan? Haapaveden keskustan sayleiskaavan tarkistus käynnistyi vunna 2000. Kaava

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hattulan kunta 25.8.2008 päivitetty 12.5.2009 82119621 Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Hattulan kunta Hattulan kunnan asemakaavan

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A4 13.8.2014 HALSUAN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA 18.12.2014 HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA (KÄRSÄMÄKI) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis-

Lisätiedot

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN, PIHTIPUTAAN, SAARIJÄRVEN JA VIITASAAREN YHTEINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS 22.2.2012/ 2.7.2012 / 29.10.2012/

Lisätiedot

SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Liite 1 PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS /TIEALUEET SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS /TIEALUEET Pyhtään Siltakylän-Heinlahden

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki TERHOLAN LIIKUNTAPUISTO

Järvenpään kaupunki TERHOLAN LIIKUNTAPUISTO Järvenpään kaupunki Yleissuunnitelmalunns - suunnitelmaselstus Rambll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Esp, Finland Puhelin: 020 755 611 www.rambll.fi 20.12.2004 Sisällys 1. Yleistä 1 2. Kaavatilanne ja rakentamisaikataulu

Lisätiedot

KUUMA-seudun lausunto 4. vaihemaakuntakaava -ehdotuksesta

KUUMA-seudun lausunto 4. vaihemaakuntakaava -ehdotuksesta KUUMA-seudun lausunt 4. vaihemaakuntakaava -ehdtuksesta Lauri Puru ja Henrik Helenius KUUMA-jhtkunta 27.1.2016 Taustaa Uudenmaan liitt n pyytänyt KUUMA-seudulta lausunta Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan

Lisätiedot

Kaarelan ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaarelan ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510022681 Asikkalan kunta Kaarelan ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 29.4.2016 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2591 Humpulan päiväkoti, Keski-Lahti

Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2591 Humpulan päiväkoti, Keski-Lahti 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaava ja asemakaavan muuts A-2591 Humpulan päiväkti, Keski-Lahti ALOITE/HAKIJA Asemakaava ja asemakaavan muuts

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 4.6.2014 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 4.6.2014 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ

KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.3.2016(päivitetty) MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY ASIKKALAN KUNTA RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.8.2017 Rismalahden niemen rantaa Insinööritimist Putanen Oy Linnankatu 9 13100

Lisätiedot

BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN

BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2017 BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaren kunnan kaavitushjelman 2017 2021 mukaan Björkön

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA HUE HANKE / NASTOLA MIKSI? MITEN? Ilmastnmuuts Tavitteena ilmastnmuutksen hillitseminen, päästöjen alentaminen Energian kulutus EU:n alueella: liikenne 26 %, tellisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.4.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

HENNAN LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA

HENNAN LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA ORIMATTILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ hyväksytty 29.1.2015 ORIMATTILA HENNAN LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SISÄLTÖ 1. Kaava-alueen sijainti ja kuvaus 2 2. Asemakaavan tavoitteet

Lisätiedot

Lumialan jakokunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015

Lumialan jakokunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015 1510019143 Asikkalan kunta Lumialan jakkunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 6.7.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS jka kskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa TIMMERVIKENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (MAN- DALINTIE JA MANDALINPOLKU) Ranta-asemakaavan ehdtus kskee Lviisan kaupungin Pernajan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELLON KUNTA 4.6.2014 AHKIOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Tavite- ja selstus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 Tavite- ja selstus 1 (46) Levnja,

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Hollolan ja Hämeenkosken. strateginen yleiskaava

Hollolan ja Hämeenkosken. strateginen yleiskaava Hlllan ja Hämeenksken strateginen yleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12.5.2014 Täydennetty 24.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 14.8.2015 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 14.8.2015 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIMON KUNTA 14.10.2015 SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUKSEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510033728 Outkummun kaupunki Outkummun kaupungin keskusta-alueen asemakaavan muutksen I-vaihe Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 26.5.2017, päivitetty 2.8.2017 Alustava suunnittelualueen rajaus punaisella

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin MMA 1 (14) Tim Leskinen Juanksken kaupunki Kaupungin hallitus Juanksken keskustaajaman sayleiskaavalunnksesta saatuihin lausuntihin ja muistutuksiin Liikennevirast esitti, että rantarakentamisen salta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI 29.1.2015 VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Muistio. TASE2025 Aiemmin laadittujen raideliikenneselvitysten yhteenveto Juha Jokela 25.11.2008

Muistio. TASE2025 Aiemmin laadittujen raideliikenneselvitysten yhteenveto Juha Jokela 25.11.2008 Muisti TASE2025 Aiemmin laadittujen raideliikenneselvitysten yhteenvet Juha Jkela 25.11.2008 Tampereen läntinen ikrata (2008) http://www.pirkanmaa.fi/fileadmin/pirkanmaa/julkaisut/oikratar aprtti_netti.pdf

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA KAUPAN KORTTELIN ASEMAKAAVAMUUTOS. Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta. Asiakirjatyyppi Asemakaavan selostus. Päivämäärä 10.6.

KEMIÖNSAAREN KUNTA KAUPAN KORTTELIN ASEMAKAAVAMUUTOS. Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta. Asiakirjatyyppi Asemakaavan selostus. Päivämäärä 10.6. Vastaanttaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Asemakaavan selstus Päivämäärä 10.6.2014 Työnumer 1510012327 KEMIÖNSAAREN KUNTA KAUPAN KORTTELIN ASEMAKAAVAMUUTOS 1 Päivämäärä 10.6.2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Rakennemallin valinta Perustelut

Rakennemallin valinta Perustelut 2012 Rakennemallin valinta Perustelut Raprtti III e 14.11.2012 Sisällysluettel Yleiskaavan 2040 rakennemallityön lähtökhdat... 4 Yleiskaavan 2040 tavitteet... 4 Lähtökhdat... 4 Rakennemallivaihtehdt...

Lisätiedot

LAHELANPELTO II asemakaava ja asemakaavan muutos

LAHELANPELTO II asemakaava ja asemakaavan muutos LAHELANPELTO II asemakaava ja asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Tämä asiakirja n sallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS), jka n kunnan esitys yhteistyöstä sallisille. Se määrittelee

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA 2. KUNNANOSA, LEVI KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA 2. KUNNANOSA, LEVI KITTILÄN KUNTA 2. KUNNANOSA, LEVI UTSUVAARAN ASEMAKAAVAN KORTTELIN 820 ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan selstus Kaavaehdtus 19.11.2012 Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Puh 020 755 7070 2 Utsuvaaran asemakaavan krttelin 820

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011, 15.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009]

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009] 2009 OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 ] [Lunns 18.6.2009] Sisältö 1. Spimuksen taustaa ja tarkitus... 3 2. Spijasapulet... 3 3. Maankäytön ja liikenteen yhteensvittaminen... 4 4.

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Ympäristön kehittäminen arkiliikuntaan kannustavaksi

Ympäristön kehittäminen arkiliikuntaan kannustavaksi Ympäristön kehittäminen arkiliikuntaan kannustavaksi Juha-Pekka Vartiainen 6.11.2014 juha-pekka.vartiainen@jns.fi JOENSUULAISIA TEEMOJA ARKILIIKUNTAAN Tiivis kaupunkirakenne yllyttää liikkumaan itse jhdnmukainen

Lisätiedot

HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS 3.12.2013. Asianumero 366/41/000/2007 2305/10.02.02/2013

HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS 3.12.2013. Asianumero 366/41/000/2007 2305/10.02.02/2013 Asianumer 366/41/000/2007 2305/10.02.02/2013 HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS 3.12.2013 HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄT: Vireilletul: Tekninen lautakunta 13.6.2006 Kaavalunns:

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirast, kirjaam PL 2100 00099 Helsingin kaupunki TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Tapulikaupunki- Seura ry. esittää seuraavaa: Yleistä

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot