Ahvenkosken osayleiskaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ahvenkosken osayleiskaavan muutos"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PYHTÄÄN KUNTA Ahvenksken sayleiskaavan muuts arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18488

2 arviintisuunnitelma Slin Lauri Sisällysluettel 1 arviintisuunnitelma Suunnittelualue Suunnittelun tavitteet ja lähtökhdat Tavitteet Nykytilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet (VAT) Kaavitustilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Muut suunnitelmat Selvitettävät vaikutukset Osalliset ja sallistuminen Osalliset Osallistuminen ja vurvaikutus Kaavituksen eteneminen ja alustava aikataulu Yhteystiedt... 8 Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

3 arviintisuunnitelma 1 (8) 1 arviintisuunnitelma Tässä sallistumis- ja arviintisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään suunnittelualueen sijainti, kaavituksen lähtökhdat ja tavitteet, suunnittelun eteneminen, sallistumismahdllisuudet ja alustava aikataulu. arviintisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprsessin kuluessa. 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Pyhtään kunnan länsisassa, Ahvenksken vieressä. Valtatie 7 kulkee suunnittelualueen eteläpulella. Suunnittelualue n Pyhtään kunnan mistuksessa. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu prsessin aikana. Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti sitettu likimääräisesti sinisellä. Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

4 arviintisuunnitelma 2 (8) 3 Suunnittelun tavitteet ja lähtökhdat 3.1 Tavitteet Tavitteena n mahdllistaa tellisuus- ja timitiljen rakentaminen alueelle. Kaavituksessa tarkastellaan mahdllisuutta sittaa alue tellisuuteen ja yhteen svitetaan suunniteltu timinta alueen muun maankäytön kanssa. 3.2 Nykytilanne Suunnittelualue n pääasiassa rakentamatnta metsäaluetta. Alueella n yksityisiä teitä ja muutamia rakennuksia. Suunnittelualueen länsipulella n Helsingin Energian Ahvenksken vimala. Alueen eteläpulella kulkee vimajhtlinja sekä valtatie 7. Etäisyys Pyhtään Kirknkylään n nin 5 kilmetriä. Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti sitettu likimääräisesti sinisellä. (Ilmakuva: Pyhtään kunta) Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

5 arviintisuunnitelma 3 (8) 3.3 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet (VAT) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet vat sa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön hjausjärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n mukaan valtin viranmaisten timinnassa, maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa n hulehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavitteiden humin ttamisesta siten, että edistetään niiden tteuttamista. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavitteista tätä sayleiskaavatyötä hjaavat mm. seuraavat asiakhdat: Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden miin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen eklgista, taludellista, ssiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Maakuntakaavituksessa ja yleiskaavituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat timenpiteet. Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisen vaihtelevan lunteen säilyttämistä. 3.4 Kaavitustilanne Maakuntakaava Suunnittelualueella n vimassa Kymenlaaksn maakuntakaava Taajamat ja niiden ympäristöt, jnka ympäristöministeriö n vahvistanut vunna Maakuntakaavassa alue n virkistysaluetta (V). Alueelle vidaan yksityiskhtaisemmassa suunnittelussa sittaa pääkäyttötarkitusta palvelevien rakennusten lisäksi haja-asutuslunteista rakentamista j käytössä levilla rakennusalueilla. Alueen yksityiskhtaisemmassa suunnittelussa n turvattava viheralueiden yhtenäisyys, niiden keskinäinen verkttuminen ja laatu, virkistyskäytön ja sujeluarvjen yhteensvitus sekä aluekknaisuuksien saavutettavuus. Alue n sa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta (vaaleansininen vaakaviivitus). Alueen yksityiskhtaisemmassa suunnittelussa n tettava humin kulttuuriympäristön minaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvjen säilyminen. Yksityiskhtaisemmassa suunnittelussa n svitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvjen vaatimukset. Suunnittelualue rajautuu Natura 2000-verkstn kuuluvaan vesialueeseen (pisterasteri). Suunnittelualueen eteläpulella maakuntakaavassa n sitettu pääsähkölinja (z), mttritie ja seututie. Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY arviintisuunnitelma 4 (8) Kuva 3. Ote Kymenlaaksn maakuntakaavasta Taajamat ja niiden ympäristöt Yleiskaava Suunnittelualueella n vimassa Pyhtään ja Rutsinpyhtään kuntien yhteinen Ahvenksken sayleiskaava. Ympäristöministeriö n vahvistanut kaavan Suunnittelualueelle ja sen lähiympäristöön n yleiskaavassa merkitty asuntalue (A), maa- ja metsätalusvaltainen alue (M ja M-1), matkailupalvelujen alue (RM), virkistysalue (VR), maa- ja metsätalusvaltainen alue, jlla n erityistä ulkilun hjaamistarvetta (MU-2) ja venevalkama (LV). Suunnittelualueen läpi n sitettu hjeellinen ulkilureitti (vihreä pisteviiva) Kuva 4. Ote kuntien yhteisestä Ahvenksken sayleiskaavasta. Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

7 arviintisuunnitelma 5 (8) Asemakaava Suunnittelualueella ei le vimassa asemakaavaa. 3.5 Muut suunnitelmat Suunnittelualueen eteläpulella n parhaillaan käynnissä valtatien 7 (E18) parantaminen mttritieksi välillä Lviisa-Ktka. Kuva 5. Valtatien 7 parantaminen mttritieksi, visualisinti Ahvenksken khdalta. (Kuva: Liikennevirast, Vianva Systems Finland Oy) 4 Selvitettävät vaikutukset Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 9 ) mukaan: Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa n tarpeellisessa määrin selvitettävä eri vaihtehtjen tteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataludelliset, ssiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset n tehtävä kk siltä alueelta, jlla kaavalla vidaan arviida levan lennaisia vaikutuksia. Kaavituksen yhteydessä tarkastellaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 1 ) mukaiset vaikutukset: ihmisten elinlihin ja elinympäristöön; maa- ja kalliperään, veteen, ilmaan ja ilmastn; kasvi- ja eläinlajeihin, lunnn mnimutisuuteen ja lunnnvarihin; alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiataluteen sekä liikenteeseen; kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Kaavituksen vaikutusten arviinti tehdään sanallisesti asiantuntija-arvina ja laaditaan saksi kaavaselstusta. Vaikutusten arviintityö etenee rinnan varsinaisen suunnittelun kanssa niin, että suunnittelussa humiidaan mahdlliset kielteiset vaikutukset ja niiden ehkäisy. Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

8 arviintisuunnitelma 6 (8) 5 Osalliset ja sallistuminen 5.1 Osalliset Osallisilla n ikeus ttaa saa kaavan valmisteluun, arviida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 ). Osallisilla n myös mahdllisuus esittää neuvttelun käymistä sallistumis- ja arviintisuunnitelman riittävyydestä elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen kaavaehdtuksen nähtäville asettamista (MRL 64 ). Osallisia vat: ne, jiden asumiseen, työhön tai muihin lihin valmisteilla leva kaava saattaa humattavasti vaikuttaa: kaavan vaikutusalueen asukkaat yritykset ja elinkeinnharjittajat virkistysalueiden käyttäjät kaavan vaikutusalueen maanmistajat ja haltijat yhteisöt, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään: asukkaita edustavat yhteisöt kuten ktiseutu- ja asukasyhdistykset sekä kylätimikunnat tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten lunnnsujelu- ja rakennusperinneyhdistykset, metsänhityhdistykset, riistanhityhdistykset elinkeinnharjittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt muut paikallisella tai alueellisella taslla timivat yhteisöt kuten tienhitkunnat ja vesiensujeluyhdistykset erityistehtäviä hitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitkset viranmaiset, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään: Pyhtään kunnan hallintkunnat Kymenlaaksn liitt Kaakkis-Sumen elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Musevirast Kymenlaaksn muse Liikennevirast 5.2 Osallistuminen ja vurvaikutus Kaavituksen vireilletulsta, kaavalunnksesta ja muun valmisteluaineistn sekä kaavaehdtuksem nähtävillä lsta ja kaavan vimaantulsta kuulutetaan Pyhtään lehdessä ja Pyhtään kunnan ilmitustaululla ja www-sivuilla. Osallisilla n mahdllisuus ttaa kantaa sallistumis- ja arviintisuunnitelmaan. Kaavalunnksen nähtävillä ln aikana sallisilla n mahdllisuus antaa kaavalunnksesta mielipide kirjallisesti. Viranmaisilta pyydetään lausunnt kaavalunnksesta. Saatu palaute käsitellään ja niihin laaditaan vastineet. Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

9 arviintisuunnitelma 7 (8) Kaavaehdtuksen nähtävillä ln aikana sallisilla n mahdllisuus antaa kaavaehdtuksesta muistutus kirjallisesti. Viranmaisilta pyydetään lausunnt kaavaehdtuksesta. Saatu palaute käsitellään ja niihin laaditaan vastineet. Kaavituksen aikana järjestetään yleisötilaisuuksia ja neuvtteluja viranmaisten kanssa. Tieta kaavituksesta ja nähtävillä levat aineistt kussakin kuulemisvaiheessa n saatavissa Pyhtään internet-sivuilta 6 Kaavituksen eteneminen ja alustava aikataulu Alitusvaihe (alkuvusi 2013) Kaavitus tulee vireille ja sallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville. Osayleiskaavasta järjestetään alitusvaiheen viranmaisneuvttelu, jssa arviidaan sallistumis- ja arviintisuunnitelman riittävyys. Osayleiskaavan lunnsvaihe (kevät 2013) Osayleiskaavalunns valmistellaan lähtötietjen, selvitysten, maastkäyntien ja muun suunnitteluaineistn phjalta. Osayleiskaavan lunnsaineist asetetaan nähtäville. Osayleiskaavan ehdtusvaihe (syksy 2013) Kaavaehdtus valmistellaan lunnksesta saadun palautteen ja prsessin aikana tarkentuneiden tietjen ja suunnitelmien perusteella. Kaavaehdtuksen nähtävilläln jälkeen järjestetään viranmaisneuvttelu. Hyväksymisvaihe (lppuvusi 2013) Pyhtään kunnanvaltuust hyväksyy sayleiskaavan. Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä kuulutetaan virallisesti. Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

10 arviintisuunnitelma 8 (8) 7 Yhteystiedt Suunnittelutyöhön liittyvää lisätieta saa Pyhtään kunnasta sekä kaavaa laativalta knsultilta (). Pyhtään kunta Pirj Kpra kunnaninsinööri p. (05) / Tekninen sast Siltakyläntie Siltakylä Kaavaa laativa knsultti Lauri Slin Emmi Sihvnen prjektipäällikkö kaavittaja p p Osmntie 34, PL 950 Osmntie 34, PL Helsinki Helsinki Tieta kaavituksesta n saatavissa myös Pyhtään internet-sivuilta Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELLON KUNTA 4.6.2014 AHKIOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA 18.12.2014 HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA (KÄRSÄMÄKI) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI 29.1.2015 VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAYLEISKAAVA Osayleiskaava n yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jlla hjataan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 HITTISENNEVAN TUULIV VOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 22.10.2014 HITTISENNEVAN, KOSOLAK ANKANKAAN JA ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVAT SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL

Lisätiedot

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Tavite- ja selstus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 Tavite- ja selstus 1 (46) Levnja,

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA KAUHAJOEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2035 (muutkset 6.10.2010, 24.6.2014) 2 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 22.5.2013 työnr: 1510003902 ORIMATTILAN KUNTA Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 2 1510003902 Orimattila Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselostus

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselostus POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselstus Maakuntakaavalunns 26.5.2014 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Kaavajärjestelmä 3 1.1.1 Vimassa levat maakuntakaavat 3 1.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS jka kskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa TIMMERVIKENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (MAN- DALINTIE JA MANDALINPOLKU) Ranta-asemakaavan ehdtus kskee Lviisan kaupungin Pernajan

Lisätiedot

JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.8.2011, tark. Karttakeskus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava S U U N N IT T E LU JA T E K N IIK K A IIN KUNTA Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava 17.6.2013, tark. 1.10.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.6.2013 6341-P21490 17.6.2013, tark. 1.10.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS 3.12.2013. Asianumero 366/41/000/2007 2305/10.02.02/2013

HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS 3.12.2013. Asianumero 366/41/000/2007 2305/10.02.02/2013 Asianumer 366/41/000/2007 2305/10.02.02/2013 HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS 3.12.2013 HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄT: Vireilletul: Tekninen lautakunta 13.6.2006 Kaavalunns:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P20818 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN KUNTA Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUAN KUNTA TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkistettu 10.10.2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Susanna

Lisätiedot

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Liite 2 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAUHAVAN KAUPUNKI FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy P24345 1 (17) FRÄNTILÄN

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavamuutos POLVIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KURIKAN KAUPUNKI PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkistettu 17.11.2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Susanna

Lisätiedot

KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVI Päivitetty 5.6.2013, 8.10.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA KUOLAVAARA KEULAKKOPÄÄN OSAYLEISKAAVA Tuulipuistohanke OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.10.2010, tark. 14.12.2010, 1.2.2011, 10.10.2011 Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue...3

Lisätiedot