Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin"

Transkriptio

1 MMA 1 (14) Tim Leskinen Juanksken kaupunki Kaupungin hallitus Juanksken keskustaajaman sayleiskaavalunnksesta saatuihin lausuntihin ja muistutuksiin Liikennevirast esitti, että rantarakentamisen salta tulee humiida vesiliikenteen aallkn aiheuttamat mahdlliset vaurit. Lausunnlla ei le vaikutusta kaavaratkaisuun tai kaavamääräyksiin. Kupin Kulttuurihistriallinen Muse tteaa, että selstuksen sivulla 17 n tarpeettmasti kirjattu irtlöydöt ja Nuttiniemen esihistriallinen asuinpaikka (nr 42) tulee lisätä kaavakartalle. Juantehtaan 50 muinaissäännös salta n humiita se, että alueelta saattaa löytyä maakerrsten peittämiä rakenteita ja kerrstumia. Luettelsta pistetaan esitetyt irtlöydöt ja lisätään kaavakartalle Nuttiniemen SM-khde. Ympäristölautakunta esitti, että lisi syytä tutkia uusien rantarakennuspaikkjen mahdllisuus mm. Väliveden alueelle. Ranta-alueella ei le sellaisia tilja, jlla lisi ns. rantarakennusikeutta jäljellä. Lisärakennuspaikkjen sittaminen vaatisi asemakaavan laatimista alueelle. Alueen liikenneyhteydet ja radan melualue vaikeuttavat sekä nstavat kustannuksia, mikäli aluetta tetaan asuinkäyttöön. FCG Finnish Cnsulting Grup Oy PL 1199 (Micrkatu 1), Kupi Puh , Y-tunnus Ktipaikka Helsinki

2 FCG Finnish Cnsulting Grup Oy 2 Tekninen lautakunta esittää, että Rasintien tal 2B palanut tal pistetaan sujelukhteita(sr91). Khde vidaan pistaa luettelsta. Sivistyslautakunnalla ei llut humautettavaa. Elinkeinlautakunnalla ei llut humautettavaa. Juanksken kulttuurihistriallinen seura esittää, että Taivaanpankn SR/14 khde sitetaan AP-alueeksi, Piknniemen hiiliuunien ja uimapaikan läheisyyteen sitettu AP-alue tulee liian lähelle em. khteita, Hiilisaarta visi kehittää kevytrakenteisena mökkialueena, jnne rakennettaisiin kävelysilta, terveyskeskuksen itäpulelle lähelle kanavaa ei tule sittaa AP-aluetta, kävelysilta terveyskeskukselle tulee merkitä kaavaan ja kapearaiteisen rautatien vanha paikka tulee humiida. Khteen SR/14 alue vidaan muuttaa AP-alueeksi. Tapahtumia Piknniemessä ei varmankaan le niin usein, että siitä syntyisi suurta häiriötä asutukselle. AP-alueen rajausta tai kaavamerkinnän vidaan haluttaessa muuttaa. Hiilisaaren käyttäminen lmarakentamiseen ei le ilman siltaa tdennäköistä ja sillan rakentaminen tulee melk kalliiksi. En pidä saaren sittamista lma-asutukseen tarkituksenmukaisena. Terveyskeskuksen itäpulella leva AP-alue n vimassa levan asemakaavan mukainen. Kaavaa ei tältä sin tulisi muuttaa. Kävelysilta virran yli vidaan sittaa kaavassa. Vanha kapearaiteisen rautatien paikka vidaan sittaa kaavassa infrmatiivisella merkinnällä siltä sin, kun se ei le nykyisen radan tai kadun alla. Savn Vima Verkk Oy esittää, että levan muuntasemakentän merkitsemistä Patruunanmäen phjispulelle. 110 kv ja 45 kv siirtjhtjen paikat n syytä merkitä kaavaan. Yksi 45 kv:n jht tullaan purkamaan lähivusina. _lunns.dc

3 FCG Finnish Cnsulting Grup Oy 3 Siirtjhdt n sitettu kaavassa ja muuntasemakenttä merkitään kaavaan. Purettavat sähkölinja vidaan pistaa kaavakartalta. Linja tsin näkyy edelleen phjakartalla. Phjis-Savn Liitt lausu, että Satulasaaren retkisataman, Puukkmäen kulun, Kalliperän sujelu- ja petuskhteen my , Nuttiniemen matkailupalveluiden khteen pisjättämiset tulee perustella tai merkitä kaavaan. Seututie 570 n merkitty virheellisesti yhdystieksi. Em. khteet Nuttiniemen rm- merkintää lukuun ttamatta vidaan merkitä kaavaa. Seututien merkintä krjataan. Nuttiniemi n liian pieni alue kehitettäväksi matkailukhteena, eikä sitä tulisi sittaa kaavassa. Musevirast n esittänyt, että se ei le vinut arviida rakennusinventinnin kattavuutta, valtakunnallisesti arvkkaiden kulttuuriympäristön määräystä tulisi tarkentaa, Hyppyrimäen asuinalueen merkintä puuttuu kaavakartalta sekä vanhan kirkn sujelumerkintä tulee muuttaa kirkklakiin perustuvaksi. Rakennusinventintia ei lunnsvaiheessa llut vielä valmis, sitä täydennetään ja se tullaan liittämään ehdtusaineistn, valtakunnallisesti arvkkaiden kulttuuriympäristöjen määräystä täydennetään seuraavalla lauseella: Miljöön yhtenäisyyden kannalta tärkeitä rakennuksia tai rakennusryhmiä ei saa purkaa eikä niiden ulkasua muuttaa.. Hyppyrimäen asuntalue n jäänyt epähumissa kaavaselstukseen väärän khtaan. Alue ei le maakuntakaavan mukaista maakunnallisesti arvkasta aluetta. Selvitetään tuleek aluetta sittaa kaavaehdtuksessa. Vanha kirkk sitetaan lausunnn mukaisesti kirkklailla sujelluksi rakennukseksi ja kaava merkintä muutetaan YK/s-merkiksi. Phjis-Savn ELY:n liikenne ja infrastruktuuri vastuualue n esittänyt, että Nuttiniemen itäisen AP-3 alueen ajyhteyden ja Kelllahdentien liittymän näkemä tulee selvittää, Ruislammin alueen uuden asuntalueen asukasmäärää n syytä arviida ja tuda selstuksessa ilmi, että asukkaat jutuvat kulkemaan seututien yli tai judutaan rakentamaan uusi kevyenliikenteenväylä seututien eteläpulelle. Uudet kevyenliikenteenväylät tulee sittaa punaruskealla värillä ja Juhtenisentien kevyenliikenteen väylä lppuu Haapatiehen. Marjrannan uuden asuntalueen tärinävaikutukset tulee selvittää. _lunns.dc

4 FCG Finnish Cnsulting Grup Oy 4 Muutetaan Irvinlahden AP-3 alueen hjeellinen yhteys kulkemaan Terveystien kautta. Ruislammen alue n melk pieni ja sijittuu j levan asutuksen yhteyteen. Em. perustuen lettaisin, että alikulku ei le tarpeellista tehdä. Asuntalueen asukasmäärä arviidaan ja selstusta täydennetään. Melualueet n laskettu levan liikennemäärän mukaan, npeusrajitusten ja ajneuvjakauman perusteella. Laskelmassa ei le humiitu maastn mutja. Kaavassa ei le sitettu uutta suraan yleiskaavan perusteella tapahtuvaa rakentamista melualueelle tai sen läheisyyteen. Uusien APalueiden salta melu selvitetään tarkemmin asemakaavituksen yhteydessä. Marjrannan alue sijittuu mreeni ja kallialueelle, jssa tärinä ei le ngelmana. Mahdllinen tärinä vidaan selvittää tarkemmin asemakaavituksen yhteydessä. Maanteiden merkinnät tarkastetaan. Phjis-Savn ELY:n ympäristö- ja lunnnvarat vastuualue n esittänyt ( esitetty kursiivilla): - Maakuntakaavan Satulasaaren retkisatamaa ja virkistysaluetta ei le sitettu lunnksessa. Merkitään kaavaehdtukseen maakuntakaavan retkisatama mutta Satulasaari ei le merkitty maakuntakaavassa virkistysalueeksi, jten sitä ei le tarpeen sittaa yleiskaavassakaan. - Julkusen saari n myös sitettu M-alueeksi piketen vimassa levasta yleiskaavasta. Selstuksessa n syytä mainita, että yleiskaava n laadittu lainviman saaneen maakuntakaavan perusteella. Kaavaprsessin aikana ei le tullut ilmi sellaista seikkaa, että siitä lisi tarvetta piketa Julkusen saaren salta. Kaupunki ei le tteuttanut vimassa levan yleiskaavan varausta, jten sen sittamiseen ei le tarvetta. - Alitusvaiheen viranmaisneuvttelu muisti sekä lunnsvaiheen lausunnt, muistutukset ja vastine n syytä liittää asiakirjihin. Selstusta täydennetään ja liitetään yhteenvet lausunnista ja muistutuksista sekä vastine niihin. - Yleiskaavassa ei le esitetty mititustietja uusien rantarakennuspaikkjen salta. Yleiskaavalunnksessa ei le sitettu yhtään uutta rakennuspaikkaa, jtka eivät lisi lleet j vimassa levassa Pölysenniemen sayleiskaavassa. Kaikki muut rakennuspaikat vat lemassa levia rakennuspaikkja. Muillekaan ranta-alueille ei le sitettu uutta rakentamista. _lunns.dc

5 FCG Finnish Cnsulting Grup Oy 5 - Yleismääräykseen lisättävä rantarakentamisrajituksen kskevan myös VU- ja VR-alueita. Määräystä tarkennetaan esitetyllä tavalla. - Yleismääräystä n syytä muuttaa siten, että asemakaava-alueen ja rantavyöhykkeen ulkpulisilla alueet vat suunnittelutarvealuetta. Yleismääräystä muutetaan esitetyllä tavalla ja selstusta tarkennetaan rakentamisen hjauksen salta. - Rakennusten sujelua kskevien määräyksistä tulee selkeästi käydä ilmi, ettei rakennusta saa purkaa. Kaavassa n merkitty sellaisia paikallisesti arvkkaita rakennuksia, jiden purkamiskielt ei le tarkituksen mukaista. Tältä sin n tarpeetnta antaa kieltävää määräystä. Merkintä n tältä sin infrmatiivinen. - Maisema-arvt tulee humiida selkeästi kaavamääräyksessä. Laajimmat avimet peltalueet n sitettu MT-alueeksi. Peltalueiden avimuus parhaiten säilyttää maisema-arvt. Määräykseen vidaan lisätä maininta siitä, että uudisrakentaminen tulee sijittaa lemassa levien rakennusten läheisyyteen ja reunaalueille. - AM-alueen määräystä lisi syytä tarkentaa. Ranta-alueen yhden AM-alueen määräys tarkennetaan Vutjärven yleiskaavan mukaisesti. - Nuttiniemen alueen rakentamien n vitava ratkaista yleiskaavalla. Yleiskaava hjaa yksityiskhtaista kaavitusta ja kska Nuttiniemen alueen lpullinen maankäyttö ja sen perusteella myös kaavamut vat auki, n hyvä jättää vaihtehtja yksityiskhtaisemmalle kaavitukselle eteenkin, kun mitään pakttavia syitä tai juridisia seikkja asian ratkaisemiselle tässä yhteydessä ei le lemassa. - VR-alueen n syytä ttaa tarkentava kaavamääräys ja tulvakrkeuden salta tarkentaa määräystä. Lisätään määräys: Alueelle saa sijittaa vain retkeilyä ja muuta yleistä virkistyskäyttöä palvelevia rakennuksia ja rakenteita. Tulvakrkeuden salta määräys tarkennetaan lausunnn mukaisesti. - Yleiskaavan mititus tulee tarkentaa. Yleiskaavan mititus perustuu alueella viimeisten vusina tapahtuneeseen rakentamiseen ja sen tarvitsemaan aluetarpeeseen. Juanksken väestö n vähentynyt, mutta Juanksken taajamassa n tapahtunut pientä kasvua. Näinkin pienessä taajamassa ei asukaslukuun perustuvalla laskelmalla päästä sen tarkempaa mititustarkkuuteen. Yleiskaavassa n pyritty etsimään sellaisia _lunns.dc

6 FCG Finnish Cnsulting Grup Oy 6 hukuttelevia rakennuspaikkja, jille saadaan rakentajia ja alueet tulisivat tteutumaan. - Hyppyrimäen phjavesialue tulee pistaa kaavasta. Merkintä pistetaan kaavasta. - Ympäristöhäiriöistä tulee laatia perusselvityskartta ja vaikutuksia arviida tellisuuden salta. Vaikutusarviita tarkennetaan. Vidaan kuitenkin tdeta, että levien tellisuuslaitsten lähettyvillä maankäyttöä ei le muutettu ja uusi tellisuusalue n sitettu levan T-alueen taakse kauaksi levasta asutuksesta. Asutukselle aiheutuvat ympäristöhäiriöt eivät leellisesti muutu. - Rakennussujelukhteista ELY esitti: khde 8 puuttuu sivun 45 luettelsta (Lisätään) khde 88 puuttuu kartalta (Husslanmäen alueen numer) khde SR16 ei le kaavakartalla (On kartalla) rtdksikirkn numer puutuu kartalta (Lisätään) Uusikylän ja Hyppyrimäen alueet tulee merkitä aluemerkinnällä (Lisätään) Vutjärven sahan rakennuksen sijainti tulee tarkastaa (siirretään) Juantehtaan kulun merkintä muutettava SR:ksi (Muutetaan) kulttuurimaisemakhteet merkittävä kaavaan Khde SR15 puuttuu kartalta (On kartalla) Kaavakartassa levat puutteet ja virheet krjataan. Selvitystä täydennetään, kun lpullinen inventinti valmistuu. - Irvinlahden liit-rava-alue puutuu kaavakartalta ja se sekä LV-alue vat päällekkäin. Kelllahden purnvarsileht tulee merkitä kaavan, Nuttiniemen kaavaratkaisuun tulee miettiä vaihtehtja, Hiidensalmen lehdn alueen AP-merkinnän rajausta tulee tarkistaa, Lkkiludt tulee merkitä SL-merkinällä ja lunnnmaisema-alueiden merkintää tulee phtia. Liit-rava alue lisätään kaavaan. LV-alue n sitettu levan käytön mukaisesti. Tässä tapauksessa liit-ravan reviiriin kuuluu leva LV-alue. Oleva tilalle ei mitenkään muutu. Kelllahden khde merkitään kaavaan, Hiidensalmen alueen APaluetta supistetaan ja Lkkiludt merkitään SL-alueeksi. Nuttiniemen alueen maankäyttö tarkentuu detaljikaavituksen yhteydessä. Pienenpien saarien merkitsemistä MY- alueeksi tutkitaan. - Rupsankankaan EO-alueella n törmäpääskyklnia, jka humiitava kaavituksessa. EO-alueen määräystä tarkennetaan siten, että törmäpääskyt tulee humiida suunnittelussa ja luvituksessa. - Vaikutusten arvi n liian yleisellä taslla. _lunns.dc

7 FCG Finnish Cnsulting Grup Oy 7 Vaikutuksen arviita täydennetään. _lunns.dc

8 FCG Finnish Cnsulting Grup Oy 8 Kannantt: 1. Riitta ja Jens Wilke esittävät Ylä-taln tilan 4:1 palstan ttamista kaavaan ja että sille sitetaan RA-rakennuspaikka. Kaava-aluetta vidaan laajentaa käsittämään myös tilan 4:1. Tila n rekisteröity vunna 1999 tiljen yhdistämisen seurauksena. Yhdistetyt tilan livat 5:53 ja 4:0, jta mlemmat n rekisteröity myös 1990-luvulla. Alueen emätila n 3:39, jlla n llut rantaviivaa 500 m ja mititusrantaviivaa 375 m. Tilalle n sitettu 1 rakennuspaikka. Mititusluvulla 5 laskettuna emätilan rakennusikeus n 2 rakennuspaikkaa, jten tinen n vielä käyttämättä. Tilalle 4:1 vidaan sittaa uusi rakennuspaikka. _lunns.dc

9 FCG Finnish Cnsulting Grup Oy 9 2. As. Oy Juanpankk esittää tntin sittamista AP-alueeksi. Merkintä vidaan muuttaa vastaamaan nykyistä käyttöä. _lunns.dc

10 FCG Finnish Cnsulting Grup Oy 10 3a. Harri Hämäläinen esittää, että tilalle 8:198 sitetaan rantarakennusikeutta. Tila sijittuu Ristisaareen, jka ei le kaava-aluetta. Kaava ei le tarkituksen mukaista laajentaa. 3b. Harri Hämäläinen esittää, että tilalle Jynkkä 3:121 sitetaan 1 2 rakennuspaikkaa. Alue sijittuu lähelle asemakaavitettua aluetta, jten yksittäisen rakennuspaikan sittaminen ei le tarkituksen mukaista. Alueelle vi pienen AP-alueen, jllin alueelle rakentaminen vi tapahtua asemakaavan perusteella. _lunns.dc

11 FCG Finnish Cnsulting Grup Oy Markku Hämäläinen ja Ilmari Hämäläisen perikunta esittävät, että tuljen Rupsanlampi 4:10 ja Metsäniemi 4:12 alueet tettaisiin kknaisuudessa kaavaan ja merkittäisiin AP-alueeksi. Kaava-alueen rajaa ei le vedetty kiinteistörajjen mukaisesti, kska tässä tapauksessa ne vat melk vaihtelevat. Mielestäni kaava-alueen rajausta ei le tarvetta muuttaa, mutta Metsänimen tntti ja viereinen rakennuspaikka tilalla 4:13 sitetaan AP-2 alueeksi. _lunns.dc

12 FCG Finnish Cnsulting Grup Oy Liisa Keinänen ja Martti Kesäniemi esittävät heisessa kartassa merkittyjen rakennuspaikkjen sittamista. Maanmistajan tive Kaavalunnsta vidaan muuttaa siten, että Kellnkieli saaresta siirretään yksi rakennuspaikka mantereelle, jllin lunnksessa sitetut klme rakennuspakkaa vidaan sijittaa tiveen mukaisesti. _lunns.dc

13 FCG Finnish Cnsulting Grup Oy Jani Huvinen ja Linda Oksman esittävät Mansikka-ah tilalle 2:386 sitettavaksi asuinrakennuspaikan. Pikkeuslupahakemus n ELY:ssä päätöksentessa. Mansikka-ah tila n rekisteröity vunna 1974 ja ei siten mudsta ns. emätilaa. Emätila n 2*:214, jista n mudstettu 2:386 ja 2:387. Emätilalla n rantaviivaa nin 400 m ja mititusrantaviivaa nin 200 m, mikä nrmaalilla 5 rak.paik./mititusrantaviiva km mitituksessa vastaa yhtä rakennuspaikkaa, jka n j tteutettu tilalla 2:387. Rakennuspaikka ei vi sittaa nin 150 m rantavyöhykkeelle vaarantamatta maanmistajien tasapulista khtelua. Rantatien läheisyys ei myöskään pulla rakennuspaikan sittamista. _lunns.dc

14 FCG Finnish Cnsulting Grup Oy Veij ja Pirj Miettinen esittävät, että heidän tila 2:508 sitetaan AP-alueeksi, kska tilalla n asuinkäytössä leva rakennus. Alue vidaan muuttaa AP-alueeksi nykyisen käytön perusteella. _lunns.dc

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Tavite- ja selstus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 Tavite- ja selstus 1 (46) Levnja,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 22.5.2013 työnr: 1510003902 ORIMATTILAN KUNTA Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 2 1510003902 Orimattila Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Pirkanmaan maankäyttövaihtehdt ja vaikutusten arviinti Kste raprtista saadusta palautteesta MKH 7.4.2014 PIKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 Teemme muutsta yhdessä 1. JOHDANTO 6 2. KUNNAT 7 2.1. Ydinkaupunkiseutu

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselostus

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselostus POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselstus Maakuntakaavalunns 26.5.2014 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Kaavajärjestelmä 3 1.1.1 Vimassa levat maakuntakaavat 3 1.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS 3.12.2013. Asianumero 366/41/000/2007 2305/10.02.02/2013

HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS 3.12.2013. Asianumero 366/41/000/2007 2305/10.02.02/2013 Asianumer 366/41/000/2007 2305/10.02.02/2013 HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS 3.12.2013 HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄT: Vireilletul: Tekninen lautakunta 13.6.2006 Kaavalunns:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA KAUHAJOEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2035 (muutkset 6.10.2010, 24.6.2014) 2 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 HITTISENNEVAN TUULIV VOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 22.10.2014 HITTISENNEVAN, KOSOLAK ANKANKAAN JA ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVAT SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI 29.1.2015 VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELLON KUNTA 4.6.2014 AHKIOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Maantieselvitys. HAMK Maantieselvitys. Loppuraportti

Maantieselvitys. HAMK Maantieselvitys. Loppuraportti Maantieselvitys HAMK Maantieselvitys Lppuraprtti 1 COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki ikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai saa siitä ei saa kpiida tai jäljentää missään mudssa ilman Pöyry Finland Oy:n

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA. Lauri Joronen 2014

PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA. Lauri Joronen 2014 PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Lauri Jrnen 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 2 3 POHJAVESIALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Seuraavassa nähtävilläoloaikana jätetyt lausunnot lyhennettynä yhteenvetona sekä vastineet:

Seuraavassa nähtävilläoloaikana jätetyt lausunnot lyhennettynä yhteenvetona sekä vastineet: LIITE 10a 1/9 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.6 17.8.2012 välisenä aikana. Seuraavassa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAYLEISKAAVA Osayleiskaava n yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jlla hjataan

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 20.11.2008/ KH 1.12.2008 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...3 1.1 Lounais-Suomen

Lisätiedot

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 TIEHALLINTO Helsinki 2003

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA 18.12.2014 HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA (KÄRSÄMÄKI) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis-

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

PERINNEBIOTOOPPIEN HOIDON SUUNNITTELU JA RAHOITUS

PERINNEBIOTOOPPIEN HOIDON SUUNNITTELU JA RAHOITUS Perinnebitppien hidn hjevihkset sarja: 1. Avimet perinnebitpit 2. Puustiset perinnebitpit 3. Perinnebitppien hidn suunnittelu ja rahitus 4. Perinnebitppien hitmenetelmät ja -kustannukset PERINNEBIOTOOPPIEN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu vimaan 4.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet... 3 Hankeryhmä... 4 Hankeprsessi tiivistettynä... 4 1. Esitys

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 28.5.2002 Isonkyrön kunta, rakennusjärjestys

SISÄLLYSLUETTELO. 28.5.2002 Isonkyrön kunta, rakennusjärjestys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 1.3 RAKENTAMISTAPAOHJEET 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN-/ ILMOITUKSENVARAISUUS 2.2

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot