KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI"

Transkriptio

1 KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN, PIHTIPUTAAN, SAARIJÄRVEN JA VIITASAAREN YHTEINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS / / / SISÄLTÖ 1. YLEISKAAVAN SISÄLTÖ Suunnittelualue Suunnittelutehtävän tavitteet ja yleiskaavan tarkkuus 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA Valtakunnalliset alueiden käyttötavitteet Maakuntakaavatilanne Yleis- ja asemakaavatilanne Maanmistus Phjakartta Laaditut selvitykset ja suunnitelmat Laadittavat selvitykset 3. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Arviitavia vaikutuksia Vaikutusalue 4. KAAVOITUSPROSESSI Yleiskaavan laadinnasta vastaava rganisaati Yleiskaavaprsessin päävaiheet 5. OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN Osalliset Osallistuminen ja tiedttaminen Viranmaisyhteistyö Kaavituksen aikataulu Yhteystiedt, liitteet 1

2 1. YLEISKAAVAN SISÄLTÖ Suunnittelualue Tuulivimayleiskaava laaditaan Kannnksken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kuntien sekä Saarijärven ja Viitasaaren kaupunkien yhteisenä tuulivimayleiskaavana. Kuva 1. Kuvate Keski-Sumen liitn laatimasta Keski-Sumen tuulivimapuistt selvitys lunnksesta Tuulivimayleiskaavahankkeessa tavitteena n, että jkaiseen kuntaan kaavitettaisiin vähintään yksi tuulivimatutantalue. Lisäksi kaavatyöhön sisällytetään maakuntakaavassa humiitu Saarijärven Sidinmäen alue, mikäli se sittautuu tuulisuusmittausten jälkeen ptentiaaliseksi alueeksi. Yleiskaavitustyö ei sisällä YVA menettelyjä. Tuulivimayleiskaavan tavitteena n, että yleiskaavalla vidaan myöntää suraa rakennusluvat nin 1-9 tuulivimalan käsittävälle tuulivimalapuistlle (tuulivimala-alueen ydinsalle) tai kknaistehltaan alle 30 megawatin puistalueelle. Tuulivimalapuistn laajennusalueet merkitään yleiskaavaan hjeellisina. Laajennusalueiden käyttöönttaminen edellyttää mm. YVA menettelyä sekä suunnittelutarveratkaisua. YVA menettelyn laadintavastuu kuuluu tuulivimalahankkeen tteuttajalle. Kaavitettavien tuulivimala-aluekhteiden löytämiseksi, kaavaknsultin tehtäviin sisältyy: - Kahden tuulisuusmittauksen järjestäminen ääni- tai valtutkalla (sdar / lidar tai vast.) tarkastelualueella ja tietjen humiiminen tuulisuusmallinnuksessa. Kaava-alueella tteutetaan 2

3 mahdllisesti myös muiden timijiden timesta (MegaTuuli Oy ja/tai mahdllisesti Viitasaaren kaupunki) tuulisuusmittauksia, jtka tulee humiida tuulisuusmallinnuksen laadinnassa. - Tuulisuusmallinnuksen laadinta 100 m x 100 m hilakssa kuntien alueelle (esim. WAsP hjelmalla) ptentiaalisen uuden khteen valinta ja näiden lähtötietjen selvittäminen (rakennettu ympäristö, maanmistuslt, tarvittavat kiinteistötiedt, rakennusvalvnnan lupa-tiedt, sähköverkk, tiestö). Lisäksi Sidinmäki humiidaan khteena, mikäli se sittautuu tuulisuusmittausten jälkeen ptentiaaliseksi alueeksi ptentiaalisen uuden alueen salta maanmistajien ja rajanaapurien ennakkkuuleminen, jtta myönteisesti hankkeeseen suhtautuvat maanmistajat löydetään. ). Lisäksi Sidinmäki humiidaan khteena, mikäli se sittautuu tuulisuusmittausten jälkeen ptentiaaliseksi alueeksi - Maanmistajilta saatujen palautteiden knti, yhteenvet ja aluerajausten tarkistaminen. - 8 kaavitettavan alueen valinta yhdessä Kuntajhtajaryhmän ja suunnittelijatyöryhmän kanssa (1 alue/ kunta). Lisäksi Sidinmäki humiidaan khteena, mikäli se sittautuu tuulisuusmittausten jälkeen ptentiaaliseksi alueeksi Kaavahankkeen lähtötietaineistina humiidaan myös: Keski-Sumen maakuntaliitn esittämä Sidinmäen tuulivimapuist Saarijärvellä ja Keski- Sumen liitn selvityksissä esitetyt Pihtiputaan Ilsjen alue, Viitasaaren Tulat ja Viitasaaren Kumpumäen alueet. Osallistumis- ja arviintisuunnitelmalunnksen liitteenä vat Hafmex Wind Oy:n ja Tuulitait Oy:n laatimat selvitykset k. alueista. Keski-Sumen liitn Baltic Climate hankkeen tuulisuusselvityksen phjalta esitetyt ptentiaaliset tuuliviman tutantkhteet kunnittain raprtissa Pienen ja keskisuuren tuuliviman mahdllisuudet Keski-Sumessa, sisältää 26 khdealuetta. Kyseinen raprtti n Osallistumis- ja arviintisuunnitelmalunnksen liitteenä. Selvitysaineistn n laatinut FCG Cnsulting Grup Oy. Kuvassa esitetty khde n kuvitteellinen. Yleiskaavan tavitteena n, että rakennusluvat vidaan myöntää suraan 1 9 tuulivimalan käsittävälle kknaisuudelle tai kknaistehltaan alle 30 megawatin puistalu- 3

4 eelle. Tätä suuremmat tuulivimalapuistt (10 tuulivimalaa tai enemmän) edellyttävät YVA menettelyä. Laajennusalueet merkitään hjeellisina yleiskaavaan. Suunnittelutehtävän tavitteet ja yleiskaavan tarkkuus Tuulivimayleiskaava laadintaa kahdeksan kunnan yhteisenä yleiskaavana. Työn tavitteena n laatia yleiskaava, jnka perusteella rakennusluvat vidaan myöntää suraan yleiskaavan mukaisille 1-9 tuulivimalan käsittävälle tuuliviman tutantalueelle tai kknaistehltaan alle 30 megawatin puistalueelle. Kuntien yhteinen yleiskaava laaditaan ikeusvaikutteisena yleiskaavana, jnka vahvistaa ympäristöministeriö. Yleiskaavan tulee hjata riittävällä tavalla suunnitellun tuulivimalahankkeen sijittumista ja yleiskaavatyössä n riittävästi arviitava tuulivimahankkeen vaikutuksia alueen käyttöön ja sen ympäristöön sekä näiden ympäristöarvihin. Yleiskaavan tarkkuus hahmttuu khteiden salta suunnittelun aikana 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA Valtakunnalliset alueiden käyttötavitteet Tarkistetut valtakunnalliset alueiden käyttötavitteet vat tulleet vimaan vunna Näistä tavitteista tuulivimayleiskaavituksessa humiidaan erityisesti: - Energiahulln valtakunnallisten tarpeiden turvaaminen sekä uusiutuvien energialähteiden ja kauklämmön käyttöedellytyksien edistäminen. Maakuntakaavatilanne Keski-Sumen maakunnassa n lainvimainen maakuntakaava, jssa ei le esitetty tuulivimapuist aluevarauksia. MRL:n mukaista maakuntakaavaa n laadittu usean vuden ajan Keski-Sumessa. Maakuntakaava n laadittu ns. kknaismaakuntakaavana. Keski-Sumen maakuntakaava n hyväksytty maakuntavaltuustssa Ympäristöministeriö vahvisti Keski-Sumen maakuntakaavan Valtasa maakuntavaltuustn hyväksymästä maakuntakaavasta sai vahvistuksen. Samalla päätöksellä ympäristöministeriö kumsi Keski-Sumen seutukaavat lukuun ttamatta seutukaavan 5. vaiheen Laukaan Mörkökrven kaatpaikka-aluetta. Ympäristöministeriö määräsi kaavan tulemaan heti vimaan ennen kuin se n saanut lainviman. Keski-Sumen 3. vaihemaakuntakaava: Keski-Sumen liitt laatii 3. maakuntavaihekaavaa, jnka yhteydessä Keski-Sumen liitt n tehnyt perusselvityksiä tuulisuuslsuhteista sekä tuulivimapuistjen tteuttamismahdllisuuksista ja tteuttamista estävistä lsuhteista. Kaavalunns n llut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten välisen ajan. 3. vaihemaakuntakaavan tavitteena n lisäksi turvata Keski-Sumen maakunnassa turvetutannn tarpeet sekä turvata sujelullisesti arvkkaat sulunnn khteet (MRL 28 ). Keski-Sumen vaihemaakuntakaavat 2 ja 4 Keski-Sumen 2 vaihemaakuntakaava n hyväksytty maakuntavaltuustssa ja vahvistettu ympäristöministeriössä Tisen vaihemaakuntakaavan tavitteena n turvata Keski-Sumen maakunnassa laadukkaiden kiviainesten saanti yhdyskunta- ym. rakentamiseen sekä turvata sujelullisesti arvkkaiden harju-, kalli- ja mreenialueiden sujelulliset arvt ja hyvän ja turvallisen phjaveden saanti yhdyskuntien vesihultn. Kaavassa kiinnitetään erityistä humita vesi- ja maa-ainesvarjen kestävään käyttöön sekä maiseman ja lunnnarvjen vaalimiseen (MRL 28 ). 4. vaihemaakuntakaavan yhtenä tavitteena n päivittää lainvimaisen maakuntakaavan kaupallinen palveluverkk (vähittäiskaupan suuryksiköt) ja siihen liittyvä alue- ja yhdyskuntarakenne (asuminen, liikenne, tekninen hult, sujelu, virkistys, palvelut, tellisuus ja yritystiminta). 4. vaihemaakuntakaavatyöhön sisältyy myös virkistystimintjen (alueet, kknaisuudet, reitistöt) tarkistuksia. 4

5 Vaihekaavan sallistumis- ja arviintisuunnitelma li nähtävillä ja kaavalunns Yleis- ja asemakaavatilanne Yleis- ja asemakaavatiedt kaavitettavista khteista tarkentuvat sallistumis- ja arviintisuunnitelmaan suunnittelun edetessä. Maanmistus Kaavitettavien khteiden maanmistustiedt tarkentuvat sallistumis- ja arviintisuunnitelmaan suunnittelun edetessä. Phjakartta Yleiskaavan phjakarttana käytetään Maanmittaustimistn maasttietkanta-aineistja. Yleiskaavan mittakaava hahmttuu suunnittelun edetessä (kaavakhteiden mittakaava 1:5000 tai 1:10000 tai 1:20000) Laaditut selvitykset ja suunnitelmat Keski-Sumen alueelle n laadittu ja laaditaan tuulisuus- ja tuulivimatutantn liittyviä selvityksiä: Sumen Tuuliatlas eli tuulienergiakartast n valmistunut marraskuussa Keski-Sumen liitn laatimat tuulivima-alueselvitykset vaihemaakuntakaavaa varten ( sekä Hafmex Wind Oy:n ja Tuulitait Oy:n laatimat lisäalueselvitykset Keski-Sumen liitn Baltic Climate hankkeen tuulivima-alueselvitykset 5

6 Laadittavat selvitykset Tuulivimayleiskaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Yleiskaavatyön perusselvitysvaihe etenee seuraavan prsessin mukaisesti (alustava perusselvitysten prsessikuvaus): Ptentiaalisten tuulisuusalueiden kartitus perusselvitystyön avulla Tuulisuusmittaukset ja mallinnukset, khdealueiden kartitus - Kahden tuulisuusmittauksen järjestäminen ääni- tai valtutkalla (sdar / lidar tai vast.) tarkastelualueella ja tietjen humiiminen tuulisuusmallinnuksessa. Kaava-alueella tteutetaan mahdllisesti myös muiden timijiden timesta (MegaTuuli Oy ja/tai mahdllisesti Viitasaaren kaupunki) tuulisuusmittauksia, jtka tulee humiida tuulisuusmallinnuksen laadinnassa. - Tuulisuusmallinnuksen laadinta 100 m x 100 m hilakssa kuntien alueelle (esim. WAsP hjelmalla) ptentiaalisen uuden khteen valinta ja näiden lähtötietjen selvittäminen (rakennettu ympäristö, maanmistuslt, tarvittavat kiinteistötiedt, rakennusvalvnnan lupa-tiedt, sähköverkk, tiestö). Lisäksi Sidinmäki humiidaan khteena, mikäli se sittautuu tuulisuusmittausten jälkeen ptentiaaliseksi alueeksi ptentiaalisen uuden alueen salta maanmistajien ja rajanaapurien ennakkkuuleminen, jtta myönteisesti hankkeeseen suhtautuvat maanmistajat löydetään. Lisäksi Sidinmäki humiidaan khteena, mikäli se sittautuu tuulisuusmittausten jälkeen ptentiaaliseksi alueeksi. - Maanmistajilta saatujen palautteiden knti, yhteenvet ja aluerajausten tarkistaminen. - 8 kaavitettavan alueen valinta yhdessä Kuntajhtajaryhmän ja suunnittelijatyöryhmän kanssa. Lisäksi Saarijärven Sidinmäen alue sisältyy kaavitettaviin khteisiin, mikäli tuulisuusmittaukset sittavat alueen levan ptentiaalinen (ks. tarjuspyynnön liite nr 2 Sidinmäen salta). Lähtötietjen knti, perustiedt khteista 8 uuden kaavitettavan alueen sekä Sidinmäen alueen lemassa levien tietjen knti ja khdealueiden rajaus sekä lähtötietjen täydentäminen: - Kaavitettavien khteiden tiedt kerätään kaavaselstukseen ja tarvittaessa tietkantamutn: Rakennettu ympäristö, maanmistuslt, tarvittavat kiinteistötiedt, rakennusvalvnnan lupa-tiedt Sähköverkk, tiestö Vimassa levat kaavat Elinkeintiminta alueella Lentturvallisuus Olemassa levat tiedt linnuststa ja eläimistöstä Alueen matkailu- ja virkistysaluetiedt Alueen kulttuuriympäristöarvt (lemassa levat tiedt) Viestiliikenne, tutkavaikutus Kaavitettavien khteiden analyysi sekä perusselvitysten täydennys: - Tiestön yleispiirteinen tarkastelu, mäkialueelle pääsyn yleispiirteinen tarkastelu (kaltevuustarkastelu) - Rakennettavuusselvitykset lemassa levia karttatietja hyväksi käyttäen sekä maastkäyntien avulla (ei kairauksia) - Lunt- ja maisemaselvitykset khteittain maastkäynnein (myös linnust ja liit-ravat) - Natura tarvearviinti tarvittaessa - Sujeluarvjen ja kulttuurimaisema-arvjen kartitus khteittain maastkäynnein - Muinaisjäännöskhteet ja muut erityistiedt khdealueilta kartitetaan - Perusselvitykset laaditaan liiteaineistksi kaavaselstukseen 6

7 Tuulivima -erityissaamista vaativat perusselvitykset Tuttavuuslaskelmat ja khdeselvitykset valituista khteista: Puuttuvat tuttavuuslaskelmat (alustavat teknis- taludellinen selvitys) Tuulivimalan liittämismahdllisuus sähköverkkn (ei spimustasisesti, mahdllisuudet kartitetaan) Havainnekuvat (kuvausmatkineen) 2 kpl khteesta, valkuvamukkaukset Melualuemäärittely Välke- ja varjaluemäärittely, näkyvyysanalyysi 3. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Arviitavia vaikutuksia Tuulivimayleiskaavatyön yhteydessä (kaavaselstuksessa) arviidaan vaikutuksia ainakin seuraaviin aihealueisiin: 1. Yhdyskuntarakenteeseen ja maisemakuvaan Arviidaan tuulivimatutannn vaikutuksia alueen tiestöön, verkstihin ja maisemakuvaan. 2. Ympäristölliset vaikutukset Arviidaan tuulivimatutannn vaikutuksia khdealueen luntn, eläimistöön ja linnustn. Arviidaan tuulivimatutannn melupäästöjä. 3. Taludelliset vaikutukset Arviidaan tuulivimatutannn vaikutuksia yhdyskuntateknisiin kustannuksiin. Arviidaan tuulivimatutannn perustamiskustannuksia k. rakennuspaikalla Arviidaan tuulivimatutannn vaikutuksia kuntien verkertymiin 4. Liikenteelliset vaikutukset Arviidaan tuulivimatutannn vaikutuksia khdealueiden liikenneturvallisuuteen, liittymien timivuuteen, hult- ja pääsytiestöön 5. Ssiaaliset vaikutukset Arviidaan tuulivimatutannn vaikutuksia vakituiseen asutukseen, asukkaiden arkielämän laatuun ja viihtyisyyteen Arviidaan tuulivimatutannn vaikutuksia lma-asukkaiden lma-asumisen laatuun ja viihtyisyyteen Arviidaan tuulivimatutannn vaikutuksia matkailuun ja virkistykseen 6. Muut vaikutukset Arviidaan tuulivimatutannn vaikutuksia khdealueen ja khdekunnan elinkeinelämään, työllisyyteen Arviidaan tuulivimatutannn vaikutuksia lentturvallisuuteen ja viestiliikenteeseen Kaavan valmistelijat arviivat vaikutuksia sana kaavitustyötä ja kaikissa suunnitteluvaiheissa. Vaikutuksia kskeva tiet humiidaan läpi kk kaavaprsessin ja samalla tiet vaikutuksista syventyy suunnittelun edetessä. Tiedt vaikutusarviinneista ktaan kaavaselstukseen kaikille luettavaksi. Vaikutusalue Tuulivimayleiskaavan välitöntä vaikutusaluetta vat kaavitettavien khteiden ja näiden pääsyteiden lähiympäristöt. Vaikutusalueen laajuuteen vaikuttaa mm. tuulivimalan näkyvyys alueella. 7

8 4. KAAVOITUSPROSESSI Yleiskaavan laadinnasta vastaava rganisaati Yhteisen yleiskaavan suunnittelutyön valmistelua hitaa kunnittain ns. suunnittelijatyöryhmä, jssa n jäseniä jkaisesta kunnasta. Yleiskaavan teknisen laadinta ja perusselvitysten laadinta stetaan knsulttityönä. Suunnittelutyöryhmä valmistelee asiat päättävien timielinten käsittelyyn. Kuntien yhteistä yleiskaavaa varten n perustettu Kuntajhtajaryhmä ja Tuulivimayleiskaavan timikunta, jiden kautta kaavahanke etenee. Kuntajhtajaryhmällä n yleiskaavatyön hjausvastuu. Ennen ehdtusvaiheen laatimista tulee yleiskaavalunns hyväksyä jatksuunnittelun phjaksi kaikissa kunnissa vähintään kaupungin- tai kunnanhallitustaslla. Samin ennen kaavaehdtuksen varsinaista hyväksymiskäsittelyä Tuulivimayleiskaavan timikunnassa, kaavaehdtus tulee käsitellä samansisältöisenä kaikkien kuntien valtuustissa. Kaavaehdtusta ei esitellä Tuulivimayleiskaavan timikunnalle, ellei kukin kunnanvaltuust le pultanut sitä man alueensa salta. Tuulivimayleiskaava laaditaan ikeusvaikutteisena, jten Tuulivimayleiskaava timikunnan hyväksyttyä yleiskaavan, se saatetaan Ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Suunnittelijatyöryhmä valmistelee asiat päätettäväksi ja hitaa kaavahallinnn tehtäviä kunnittain. Suunnittelijatyöryhmässä n kuntien kaavitushenkilöstöä. Kaavaknsultti laatii kaavaa teknisesti Kuntajhtajaryhmä hjaa/ valv kaavatyötä Kunnanjhtajat ja kaupunginjhtajat käsittelevät päätettävät asiat ennen Tuulivimayleiskaavan timikunnan kkusta Kuntien hallitukset hyväksyvät kaavalunnksen, Kuntien valtuustt hyväksyvät hyväksyntään etenevän kaavaehdtuksen Tuulivimayleiskaavan timikunta päättää eri kaavavaiheissa Hyväksyy yleiskaavan Ympäristöministeriö vahvistaa tuulivimayleiskaavan 8

9 Yleiskaavaprsessin päävaiheet Yleiskaavaprsessi jakautuu eri työvaiheisiin, jtka tässä n kuvattu pääpiirteittäin: Tuulisuusmittaukset, khdealueiden kartitus, vireilletul - Kahden tuulisuusmittauksen järjestäminen ääni- tai valtutkalla (sdar / lidar tai vast.) tarkastelualueella ja tietjen humiiminen tuulisuusmallinnuksessa. Kaava-alueella tteutetaan mahdllisesti myös muiden timijiden timesta (MegaTuuli Oy ja/tai mahdllisesti Viitasaaren kaupunki) tuulisuusmittauksia, jtka tulee humiida tuulisuusmallinnuksen laadinnassa. - Tuulisuusmallinnuksen laadinta 100 m x 100 m hilakssa kuntien alueelle (esim. WAsP hjelmalla) ptentiaalisen uuden khteen valinta ja näiden lähtötietjen selvittäminen (rakennettu ympäristö, maanmistuslt, tarvittavat kiinteistötiedt, rakennusvalvnnan lupa-tiedt, sähköverkk, tiestö). Lisäksi Sidinmäki humiidaan khteena mikäli se sittautuu tuulisuusmittausten jälkeen ptentiaaliseksi alueeksi ptentiaalisen uuden alueen salta maanmistajien ja rajanaapurien ennakkkuuleminen, jtta myönteisesti hankkeeseen suhtautuvat maanmistajat löydetään. Lisäksi Sidinmäki humiidaan khteena mikäli se sittautuu tuulisuusmittausten jälkeen ptentiaaliseksi alueeksi. - Maanmistajilta saatujen palautteiden knti, yhteenvet ja aluerajausten tarkistaminen. - 8 kaavitettavan alueen valinta yhdessä Kuntajhtajaryhmän ja suunnittelijatyöryhmän kanssa. Lisäksi Saarijärven Sidinmäen alue sisältyy kaavitettaviin khteisiin, mikäli tuulisuusmittaukset sittavat alueen levan ptentiaalinen (ks. tarjuspyynnön liite nr 2 Sidinmäen salta). Kaavahankkeen vireilletulvaihe - Alitusvaiheen viranmaisneuvttelu Keski-Sumen ELY keskuksessa, kllekutsuminen, esittelyaineistt (OAS päivitys, asialista) sekä muistin laadinta - Vireilletulvaiheen kuntakuulutukset hitaa suunnittelijatyöryhmä. Knsultti hitaa maanmistajien ja sallisten tiedtekirjeiden lähettämiset 15 kaava-alueen salta. Lähtötietjen knti, perustiedt khteista 8 uuden kaavitettavan alueen sekä Sidinmäen alueen lemassa levien tietjen knti ja khdealueiden rajaus sekä lähtötietjen täydentäminen: - Kaavitettavien khteiden tiedt kerätään kaavaselstukseen ja tarvittaessa tietkantamutn: Rakennettu ympäristö, maanmistuslt, tarvittavat kiinteistötiedt, rakennusvalvnnan lupa-tiedt Sähköverkk, tiestö Vimassa levat kaavat Elinkeintiminta alueella Lentturvallisuus Olemassa levat tiedt linnuststa ja eläimistöstä Alueen matkailu- ja virkistysaluetiedt Alueen kulttuuriympäristöarvt (lemassa levat tiedt) Viestiliikenne, tutkavaikutus - Yleisötilaisuus / tiedtustilaisuus eri kuntien päättäjille (yhteistilaisuus) ja maanmistajille Kaavitettavien khteiden analyysi sekä perusselvitysten täydennys: - Tiestön yleispiirteinen tarkastelu, mäkialueelle pääsyn yleispiirteinen tarkastelu (kaltevuustarkastelu) 9

10 - Rakennettavuusselvitykset lemassa levia karttatietja hyväksi käyttäen sekä maastkäyntien avulla (ei kairauksia) - Lunt- ja maisemaselvitykset khteittain maastkäynnein (myös linnust ja liit-ravat). - Natura tarvearviinti tarvittaessa - Sujeluarvjen ja kulttuurimaisema-arvjen kartitus khteittain maastkäynnein - Muinaisjäännöskhteet ja muut erityistiedt khdealueilta kartitetaan - Perusselvitykset laaditaan liiteaineistksi kaavaselstukseen Erityissaamista vaativat perusselvitykset, Tuttavuuslaskelmat ja khdeselvitykset valituista khteista: Puuttuvat tuttavuuslaskelmat (alustavat teknis- taludellinen selvitys) Tuulivimalan liittämismahdllisuus sähköverkkn (ei spimustasisesti, mahdllisuudet kartitetaan) Havainnekuvat (kuvausmatkineen) 2 kpl khteesta, valkuvamukkaukset Melualuemäärittely Välke- ja varjaluemäärittely, näkyvyysanalyysi Yleiskaavalunns - Laaditaan kaavalunnskartta ja kaavaselstus liitteineen - Käydään tarvittavat neuvttelut maanmistajien kanssa - Käsittelyt hallituksissa, Kuntajhtajaryhmässä ja Tuulivimayleiskaavan timikunnassa - Maamistajien, sallisten sekä viranmaisten tiedttaminen kirjeitse (kuulutukset hidettaan suunnittelijatyöryhmän tahlta) - Lunnsaineist yleisesti nähtäville (salliset jättävät mielipiteensä), knsultti pyytää kmmentit viranmaisilta. - Knsultti laatii vastineet mielipiteisiin ja viranmaiskmmentteihin. Vastineet käsitellään Kuntajhtajaryhmässä - Kaavan tarkistaminen ja täydentäminen kaavaehdtukseksi Yleiskaavaehdtus - Käydään tarvittavat neuvttelut maanmistajien kanssa - Maanmistajien, sallisten sekä viranmaisten tiedttaminen kirjeitse (kuulutukset hidetaan suunnittelijatyöryhmän tahlta). - Käsittelyt Kuntajhtajaryhmässä ja Tuulivimayleiskaavan timikunnassa - Virallinen nähtävillä l (salliset vivat jättää muistutuksen), knsultti pyytää viranmaislausunnt - Knsultti laatii vastineet muistutuksiin ja viranmaislausuntihin. Vastineet käsitellään Kuntajhtajaryhmässä - Mahdllinen viranmaisneuvttelu (MRA 26 ) - Kaavan tarkistaminen hyväksymiskäsittelyyn - Kuntajhtajaryhmä käsittelee viimeistellyn kaavaehdtuksen (hjausvastuu), knsultti esittelee - Kaavaehdtus hyväksytään valtuustissa (knsultti esittelee, mikäli kkusajat eivät le päällekkäin) Hyväksymis- ja vahvistuskäsittelyt - Tuulivimayleiskaavan timikunta hyväksyy yleiskaavan (knsultti esittelee) - Muutksenhakumahdllisuus - Tiedttaminen (yhteistyössä knsultti ja suunnittelijatyöryhmä) - Knsultti valmistelee aineistt Ympäristöministeriön vahvistuskäsittelyyn. - Ympäristöministeriön vahvistuspäätös - Tuulivimayleiskaavan timikunnan tekemään kaavan hyväksymispäätökseen haetaan muutsta valittamalla Ympäristöministeriöön (MRL ja 4 mm.) 10

11 - Mikäli ympäristöministeriön vahvistamispäätös saa lainviman, kaavan vimaantul kuulutetaan Keskisumalainen lehdessä sekä jkaisen kunnan virallisessa kuntatiedttamiseen valitussa lehdessä, kuntien ktisivuilla (internet) sekä kuntien virallisilla ilmitustauluilla. 5. OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN Yleiskaavan laatimisesta ja sallistumismenettelyistä ja mahdllisuuksista tiedtetaan avimesti kk kaavaprsessin ajan. Tavitteena n että salliset ja muut kiinnstuneet saavat tieta suunnittelun etenemisestä ja tuvat valmisteluun näkemyksiään. Kaavituksesta ja sallistumismahdllisuuksista tiedtetaan kaavituksen eri vaiheissa lehti-ilmituksilla, kuntien Internet-sivuilla sekä kuntien virallisilla ilmitustauluilla. Tieta kaavituksesta saa myös kuntien kaavituskatsauksesta, jka julkaistaan kerran vudessa. Osalliset Osallisia vat kaikki ne, jiden asumiseen, työntekn tai muihin lihin kaavahanke vaikuttaa: 1. Maanmistajat ja asukkaat - Kaavitettavan alueen ja tähän rajittuvien alueiden maanmistajat ja asukkaat - Kaavitettavan alueen vaikutusalueen asukkaat - Kaavitettavan alueen vaikutusalueen yritysten, laitsten työntekijät ja käyttäjät sekä yritykset/elinkeinnharjittajat - Kaavitettavan alueen liikenneväylien käyttäjät 2. Kunnat ja naapurikunnat - Yleiskaava-alueen kunnat - Yleiskaava-alueeseen rajautuvat naapurikunnat 3. Viranmaiset - Keski-Sumen liitt - Keski-Sumen ELY -keskus - Keski-Sumen muse - Pulustusvimat: Länsi-Sumen Stilasläänin Esikunta ja Ilmavimien Esikunta - Finavia - Fingrid - Metsähallitus - Metsäkeskus - Palviranmaisena Keski-Sumen pelastuslaitksen aluepalpäällikkö - Terveysviranmaisena Saarikan terveysvalvnnan jhtaja 4. Muut salliset - Vattenfall Oy - MTK, Keski-Sumi - Kaavakhdealueiden järjestöt ja yhdistykset Osallisilla n ikeus ttaa saa kaavan valmisteluun, arviida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Viranmaisyhteistyö Yleiskaavahankkeesta pidetään vireilletulvaiheen MRL 66 :n ja MRA 26 :n mukainen viranmaisneuvttelu Keski-Sumen ELY -keskuksessa. Kaavitukseen liittyvä viranmaisneuvttelu järjestetään tarvittaessa myös, kun kaavaehdtus n llut julkisesti nähtävillä ja sitä kskevat lausunnt ja mahdlliset muistutukset n saatu. Viranmaisneuvtteluun kutsutaan: - Keski-Sumen liitt 11

12 - Keski-Sumen ELY -keskus - Keski-Sumen muse - Pulustusvimat: Länsi-Sumen Stilasläänin Esikunta ja Ilmavimien Esikunta - Finavia - Fingrid - Metsähallitus - Metsäkeskus - kaavahankkeeseen sallistuvien kuntien edustajat Keski-Sumen liitlta, Keski-Sumen muselta, Keski-Sumen ELY keskukselta, Länsi-Sumen Stilasläänin Esikunnalta, Ilmavimien Esikunnalta, Finavialta, Fingridiltä, Metsähallitukselta, Metsäkeskukselta, palviranmaiselta, kaava-alueeseen rajautuvilta naapurikunnilta sekä terveysvalvnnan jhtajalta pyydetään kmmentit kaavalunnksesta ja lausunnt kaavaehdtuksesta. Kaavalunns käsitellään kuntien hallituksissa ennen nähtäville asettamista ja kaavaehdtus kuntien valtuustissa sen jälkeen kun kaavaehdtus n valmis hyväksyntäkäsittelyyn. Kaavan hyväksyy Tuulivimayleiskaavan timikunta. Kaavan vahvistaa ympäristöministeriö. Kaavituksen aikataulu Tuulivimayleiskaavan aikataulu n esitetty tässä yleispiirteisesti: Ohjelminti ja aineistjen hankinta Huhtikuu 2011 marraskuu 2012 Valtin avustuksen haku ja hankkeen perusaineistjen laatiminen Kuntien päätökset sallistumisesta kuntien yhteiseen yleiskaavahankkeeseen Kuntien päätös yleiskaavan laadinnasta vastaavan rganisaatin jäsenistä (suunnittelutyöryhmä, Kuntajhtaryhmä ja Tuulivimayleiskaavan timikunta) Osallistumis- ja arviintisuunnitelmalunnksen laadinta Kaavaknsultin tarjuskilpailu Tuulisuusmittaukset, khdealueiden kartitus, vireilletul Julukuu 2012 julukuu 2013 Kahden tuulisuusmittauksen järjestäminen ääni- tai valtutkalla (sdar / lidar tai vast.) tarkastelualueella ja tietjen humiiminen tuulisuusmallinnuksessa. Kaava-alueella tteutetaan mahdllisesti myös muiden timijiden timesta (MegaTuuli Oy ja/tai mahdllisesti Viitasaaren kaupunki) tuulisuusmittauksia, jtka tulee humiida tuulisuusmallinnuksen laadinnassa. Tuulisuusmallinnuksen laadinta 100 m x 100 m hilakssa kuntien alueelle (esim. WAsP hjelmalla). 16 ptentiaalisen uuden khteen valinta ja näiden lähtötietjen selvittäminen (rakennettu ympäristö, maanmistuslt, tarvittavat kiinteistötiedt, rakennusvalvnnan lupa-tiedt, sähköverkk, tiestö). Lisäksi Sidinmäki humiidaan khteena, mikäli se sittautuu tuulisuusmittausten jälkeen ptentiaaliseksi alueeksi. 16 ptentiaalisen uuden alueen salta maanmistajien ja rajanaapurien ennakkkuuleminen, jtta myönteisesti hankkeeseen suhtautuvat maanmistajat löydetään. Lisäksi Sidinmäki humiidaan khteena, mikäli se sittautuu tuulisuusmittausten jälkeen ptentiaaliseksi alueeksi. Maanmistajilta saatujen palautteiden knti, yhteenvet ja aluerajausten tarkistaminen. 8 uuden kaavitettavan alueen valinta yhdessä Kuntajhtajaryhmän ja suunnittelijatyöryhmän kanssa. Lisäksi Sidinmäki humiidaan khteena, mikäli se sittautuu tuulisuusmittausten jälkeen ptentiaaliseksi alueeksi. Alitusvaiheen viranmaisneuvttelu Keski-Sumen ELY keskuksessa, kllekutsuminen, esittelyaineistt (OAS päivitys, asialista) sekä muistin laadinta Vireilletulvaiheen kuntakuulutukset hitaa suunnittelijatyöryhmä. Knsultti hitaa maanmistajien ja sallisten tiedtekirjeiden lähettämiset 8 uuden kaava-alueen sekä Sidinmäen alueen salta. 12

13 Lähtötietjen knti, perustiedt khteista Tammikuu 2014 Kaavitettavien alueiden lemassa levien tietjen knti ja khdealueiden rajaus sekä lähtötietjen täydentäminen. Kaavitettavien khteiden tiedt kerätään kaavaselstukseen ja tarvittaessa tietkantamutn: Rakennettu ympäristö, maanmistuslt, tarvittavat kiinteistötiedt, rakennusvalvnnan lupa-tiedt Sähköverkk, tiestö Vimassa levat kaavat Elinkeintiminta alueella Lentturvallisuus Olemassa levat tiedt linnuststa ja eläimistöstä Alueen matkailu- ja virkistysaluetiedt Alueen kulttuuriympäristöarvt (lemassa levat tiedt) Viestiliikenne, tutkavaikutus Yleisötilaisuus / tiedtustilaisuus eri kuntien päättäjille (yhteistilaisuus) ja maanmistajille Kaavitettavien khteiden analyysi sekä perusselvitysten täydennys: helmikuu - elkuu 2014 Tiestön yleispiirteinen tarkastelu, mäkialueelle pääsyn yleispiirteinen tarkastelu (kaltevuustarkastelu) Rakennettavuusselvitykset lemassa levia karttatietja hyväksi käyttäen sekä maastkäyntien avulla (ei kairauksia) Lunt- ja maisemaselvitykset khteittain maastkäynnein (myös linnust ja liit-ravat) Natura tarvearviinti tarvittaessa Sujeluarvjen ja kulttuurimaisema-arvjen kartitus khteittain maastkäynnein Muinaisjäännöskhteet ja muut erityistiedt khdealueilta kartitetaan Perusselvitykset laaditaan liiteaineistksi kaavaselstukseen Erityissaamista vaativat perusselvitykset, Puuttuvat tuttavuuslaskelmat (alustavat teknis- taludellinen selvitys) Tuulivimalan liittämismahdllisuus sähköverkkn (ei spimustasisesti, mahdllisuudet kartitetaan) Havainnekuvat (kuvausmatkineen) 2 kpl khteesta, valkuvamukkaukset Melualuemäärittely Välke- ja varjaluemäärittely, näkyvyysanalyysi Yleiskaavalunns Syyskuu julukuu 2014 Laaditaan kaavalunnskartta ja kaavaselstus liitteineen Käydään tarvittavat neuvttelut maanmistajien kanssa Käsittelyt hallituksissa, Kuntajhtajaryhmässä ja Tuulivimayleiskaavan timikunnassa Maamistajien, sallisten sekä viranmaisten tiedttaminen kirjeitse (kuulutukset hidettaan suunnittelijatyöryhmän tahlta) Lunnsaineist yleisesti nähtäville (salliset jättävät mielipiteensä), knsultti pyytää kmmentit viranmaisilta. Knsultti laatii vastineet mielipiteisiin ja viranmaiskmmentteihin. Vastineet käsitellään Kuntajhtajaryhmässä Kaavan tarkistaminen ja täydentäminen kaavaehdtukseksi 13

14 Yleiskaavaehdtus Tammikuu - syyskuu 2015 Käydään tarvittavat neuvttelut maanmistajien kanssa Maanmistajien, sallisten sekä viranmaisten tiedttaminen kirjeitse. (kuulutukset hidettaan suunnittelijatyöryhmän tahlta) Käsittelyt Kuntajhtajaryhmässä ja Tuulivimayleiskaavan timikunnassa Virallinen nähtävillä l (salliset vivat jättää muistutuksen), knsultti pyytää viranmaislausunnt Knsultti laatii vastineet muistutuksiin ja viranmaislausuntihin. Vastineet käsitellään Kuntajhtajaryhmässä Mahdllinen viranmaisneuvttelu (MRA 26 ) Kaavan tarkistaminen hyväksymiskäsittelyyn Kuntajhtajaryhmä käsittelee viimeistellyn kaavaehdtuksen (hjausvastuu), knsultti esittelee Kaavaehdtus hyväksytään valtuustissa (knsultti esittelee, mikäli kkusajat eivät le päällekkäin) Hyväksymiskäsittelyt Lkakuu julukuu 2015 Tuulivimayleiskaavan timikunta hyväksyy yleiskaavan (knsultti esittelee) Muutksenhakumahdllisuus Tiedttaminen (yhteistyössä knsultti ja suunnittelijatyöryhmä) Knsultti valmistelee aineistt Ympäristöministeriön vahvistuskäsittelyyn. Vahvistuskäsittelyt Tammikuu 2016 Ympäristöministeriön vahvistuspäätös Tuulivimayleiskaavan timikunnan tekemään kaavan hyväksymispäätökseen haetaan muutsta valittamalla Ympäristöministeriöön (MRL ja 4 mm.) Mikäli ympäristöministeriön vahvistamispäätös saa lainviman, kaavan vimaantul kuulutetaan Keskisumalainen lehdessä sekä jkaisen kunnan virallisessa kuntatiedttamiseen valitussa lehdessä, kuntien ktisivuilla (internet) sekä kuntien virallisilla ilmitustauluilla. 14

15 Yhteystiedt Osallistumis- ja arviintisuunnitelman salta lisätietja saatte hankkeen suunnittelijatyöryhmältä: (sähköpstit sitteeseen Saarijärven kaupunki: Ulla-Maija Humppi, kaavitusarkkitehti, puh. (014) , sähköpsti: Mirja Tarvainen, kaavasuunnittelija, puh (014) , Viitasaari - Pihtipudas: Tapani Savlainen, kaavituspäällikkö. puh sähköpsti: Kaisa Hnkakalli, maanmittausteknikk sähköpsti: puh. (014) Helena Raatikainen, aluearkkitehti, puh sähköpsti: Karstula: Mark Savla, tekninen jhtaja, puh sähköpsti: Riitta Niinikski, piirtäjä-timistvirkailija, puh sähköpsti: Kannnkski, Kivijärvi, Kinnula ja Kyyjärvi: Ulla-Maija Humppi, aluearkkitehti, puh sähköpsti: Mirja Tarvainen, kaavasuunnittelija, puh sähköpsti: 15

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PYHTÄÄN KUNTA Ahvenksken sayleiskaavan muuts arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68102-P18488 arviintisuunnitelma Slin Lauri Sisällysluettel 1 arviintisuunnitelma...

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.7.2016 päivitetty 9.6.2017 Inarin kunta Tekninen sast Kaavitus Kaunispään asemakaavan laajennus Valtatie 4:n länsipuli Inarin kunta Tekninen sast Kaavitus Sivu

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava 1510001443 Ktka Ktkan itäsan tuulivimasayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.12.2012 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAYLEISKAAVA Osayleiskaava n yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jlla hjataan

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12.3.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510012658 Asikkalan kunta Saitan asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 10.6.2014, tark. 29.9.2014, tark. 13.2.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis-

Lisätiedot

LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 1.8.2017 Lemin kunta Osallistumis- ja arviintisuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2010 1. Mitä suunnitellaan? Haapaveden keskustan sayleiskaavan tarkistus käynnistyi vunna 2000. Kaava

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013 1510002480-001 Viitasaaren kaupunki Keskustan sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14.6.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.1.2015, tarkistettu 29.4.2015 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Osallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kerrtaan kaavituksen päätavitteet, suunnittelun eteneminen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A3 13.8.2014 HALSUAN KESKEISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue 1511001590 Parikkalan kunta Kirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.4.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012 Hattmin tuulivima-asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 7.5.2012 1 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Asuntilantien liikennejärjestelyt ja asuinkortteli Asemakaavan muutos ja laajennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asuntilantien liikennejärjestelyt ja asuinkortteli Asemakaavan muutos ja laajennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue merkitty punaisella suuntaa antavasti paskartalle. Asuntilantien liikennejärjestelyt ja asuinkrtteli Asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Ympäristölautakunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 1149 Kuljun asemakaava, Linnajärventien itäsa OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.1.2018 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015 1510017192 Utajärven kunta Maaselän tuulivimapuistn sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14.4.2015 Tässä sallistumis- ja arviintisuunnitelmassa (OAS) esitetään sayleiskaavan laatimisen lähtökhtia

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muuts ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN

BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2017 BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaren kunnan kaavitushjelman 2017 2021 mukaan Björkön

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MATKONSALON RANTA-ASEMAKAAVA. Vastaanottaja Tornator Oyj. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAVONLINNAN KAUPUNKI MATKONSALON RANTA-ASEMAKAAVA. Vastaanottaja Tornator Oyj. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vastaanttaja Trnatr Oyj Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Päivämäärä 12.5.2014 Viite 1510011269 SAVONLINNAN KAUPUNKI MATKONSALON RANTA-ASEMAKAAVA 1510011269 Savnlinnan kaupunki Matknsaln

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 4.6.2014 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 4.6.2014 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A4 13.8.2014 HALSUAN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hattulan kunta 25.8.2008 päivitetty 12.5.2009 82119621 Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Hattulan kunta Hattulan kunnan asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2016

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2016 KISMANNIEMEN (ÖIJÄNNIEMEN) RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2016 Saarijärven kaupunki/aluearkkitehtipalvelut Khall 30.3.2016 28 SISÄLLYSLUETTELO Kannen

Lisätiedot

SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Liite 1 PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS /TIEALUEET SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS /TIEALUEET Pyhtään Siltakylän-Heinlahden

Lisätiedot

Lumialan jakokunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015

Lumialan jakokunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015 1510019143 Asikkalan kunta Lumialan jakkunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 6.7.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ

KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.3.2016(päivitetty) MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA 18.12.2014 HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA (KÄRSÄMÄKI) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Helletorpankatu 31

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Helletorpankatu 31 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Helletrpankatu 31 Hyvinkään kaupungin 18. kaupunginsan (Nummenkärki) krttelin 1731 saa kskeva asemakaavan muuts 18:021 HYVINKÄÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 24.4.2019 Kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510026585-002 Hattulan kunta Myllytien krttelin 10 tnttien 13 ja 14 asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 16.8.2016 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS

1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS LEMPÄÄLÄN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIMON KUNTA 14.10.2015 SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUKSEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet 8 Asikkalan kunta Asikkalan tien asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 0.8.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa esitetään

Lisätiedot

RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY ASIKKALAN KUNTA RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.8.2017 Rismalahden niemen rantaa Insinööritimist Putanen Oy Linnankatu 9 13100

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELLON KUNTA 4.6.2014 AHKIOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY ASIKKALAN KUNTA RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.8.2017, tark. 15.10.2017, tark. 1.3.2018 Rismalahden niemen rantaa Insinööritimist

Lisätiedot

Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin MMA 1 (14) Tim Leskinen Juanksken kaupunki Kaupungin hallitus Juanksken keskustaajaman sayleiskaavalunnksesta saatuihin lausuntihin ja muistutuksiin Liikennevirast esitti, että rantarakentamisen salta

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Kaarinkorven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavojen muutokset

Kaarinkorven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavojen muutokset 1 1510029580 Padasjen kunta Kaarinkrven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavjen muutkset OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.2.2017 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 14.8.2015 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 14.8.2015 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

Virojoki asemakaavan muutos, korttelit 55a ja b

Virojoki asemakaavan muutos, korttelit 55a ja b VIROLAHDEN KUNTA Virjki asemakaavan muuts, krttelit 55a ja b P34246 I (I) Auranen Maria, Rusanen Milla Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän määrittely

Lisätiedot

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10/2011 Suunnittelualue Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011, 15.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kaarelan ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaarelan ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510022681 Asikkalan kunta Kaarelan ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 29.4.2016 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Kauhavan kaupunki ASEMAKAAVA Alahärmän taajama, Kantlan kaava-alue Osallistumis- ja arviintisuunnitelma OAS 2018 Aluetait Oy sivu 2 / 10 1. ASEMAKAAVAN TARKOITUS JA TAVOITE Asemakaavalla ludaan Alahärmän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin korttelin 27 tontin 1 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.4.2018 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2017 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510033728 Outkummun kaupunki Outkummun kaupungin keskusta-alueen asemakaavan muutksen I-vaihe Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 26.5.2017, päivitetty 2.8.2017 Alustava suunnittelualueen rajaus punaisella

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

STÖRSVIKIN UUDEN TULOTIEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS. Liite 5. osa 1 & 2

STÖRSVIKIN UUDEN TULOTIEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS. Liite 5. osa 1 & 2 STÖRSVIKIN UUDEN TULOTIEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS Liite 5; sa 1 & 2 KH 16.6.2008/ 122 Liite 2 Hakijiden tilat yht. n. 9 ha sijaitsevat Störsvikin yleiskaava-alueella. Uusi tultie vapaa-ajankeskuksesta Sunnanvikin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 (6) 3.10.2018 Lempyyn osayleiskaavan OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Mikä on osallistumis- ja? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen

Lisätiedot

HÖYHTIÖNLAHDEN, KONTANNIEMEN JA RUPONLAHDEN RANTA-ASEMA- KAAVOJEN KUMOAMINEN 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HÖYHTIÖNLAHDEN, KONTANNIEMEN JA RUPONLAHDEN RANTA-ASEMA- KAAVOJEN KUMOAMINEN 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1 1 (10) Leskinen Timo 21.12.2018 tarkistettu 1.4.2019 PIHTIPUTAAN KUNTA HÖYHTIÖNLAHDEN, KONTANNIEMEN JA RUPONLAHDEN RANTA-ASEMA- KAAVOJEN KUMOAMINEN 1. MIKÄ

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.4.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2591 Humpulan päiväkoti, Keski-Lahti

Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2591 Humpulan päiväkoti, Keski-Lahti 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaava ja asemakaavan muuts A-2591 Humpulan päiväkti, Keski-Lahti ALOITE/HAKIJA Asemakaava ja asemakaavan muuts

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1, 2. kunnanosa, Sirkka Lounaisrinteen korttelin 965 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2018 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2017 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SUSIVUOREN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P18551 FCG Finnish Consulting Group Oy Susivuoren Ranta-asemakaava 2.6.2012 I SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2013

KAAVOITUSKATSAUS 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2013 KANNONKOSKEN KUNTA Järvitie 1, Kunnanhallitus..2013 43300 KANNONKOSKI SISÄLLYSLUETTELO 1 KAAVOITUSKATSAUKSEN LAATIMISVELVOITE...3 2 KAAVOITUSVIRANOMAINEN JA KUNNAN YHTEYSHENKILÖT...3

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Tavite- ja selstus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 Tavite- ja selstus 1 (46) Levnja,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Hirvensalmen kunta Tuhankosken ja Ilokallioniemen ranta-asemakaava ja rantaasemakaavan. Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilaa 1:163

Hirvensalmen kunta Tuhankosken ja Ilokallioniemen ranta-asemakaava ja rantaasemakaavan. Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilaa 1:163 FCG Planeko Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Hirvensalmen kunta Tuhankosken ja Ilokallioniemen ranta-asemakaava ja rantaasemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ

Lisätiedot

Kirkonkylän pienet asemakaavan muutokset 2018 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kirkonkylän pienet asemakaavan muutokset 2018 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SAVITAIPALEEN KUNTA Kirkonkylän pienet asemakaavan muutokset 2018 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2018 Savitaipaleen kunta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KONTIOLAHTI. MARJALA-ONTTOLA-PILKKO-PUNTARIKOSKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOS tilan 31:88 ja siitä lohkottujen tonttien osalta

KONTIOLAHTI. MARJALA-ONTTOLA-PILKKO-PUNTARIKOSKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOS tilan 31:88 ja siitä lohkottujen tonttien osalta KONTIOLAHTI MARJALA-ONTTOLA-PILKKO-PUNTARIKOSKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOS tilan 31:88 ja siitä lohkottujen tonttien osalta 29.4.2016 Maanmittauslaitos 2016 KONTIOLAHTI Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikoski

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot