OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [ ] [Luonnos ]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009]"

Transkriptio

1 2009 OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 ] [Lunns ]

2 Sisältö 1. Spimuksen taustaa ja tarkitus Spijasapulet Maankäytön ja liikenteen yhteensvittaminen Maankäytön tteuttamishjelman ja liikennejärjestelmän kehittämistavitteet Seudun yleiskaavan ja liikennejärjestelmän tteuttamisen periaatteet Timenpidehjelma Tteuttaminen ja seuranta Spimuksen vimassal Allekirjitukset Liitteet: Timenpidehjelma Kuva. Tehdäänkö valintja vai saneleek kysyntä kehityksen suunnan 2

3 1. Spimuksen taustaa ja tarkitus Oulun seudun kuntien yhteinen yleiskaava vahvistui seitsemän kunnan (Hailut, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhs, Oulu, Oulunsal) salta vunna 2005 ja myöhemmin seutuun liittyneiden klmen kunnan (Liminka, Lumijki ja Tyrnävä) salta vunna Yleiskaavaprsessiin liittyi merkittävänä sana liikennejärjestelmäsuunnittelu. Oulun seudun liikenne 2020 suunnitelma valmistui vunna Suunnitelman phjalta laadittiin Oulun seudun liikenteen aiespimus vusille Oulun seudulla nähdään entistäkin tärkeämpänä maankäytön ja liikennejärjestelmäsuunnittelun tiivis vurvaikutus. Tämän knkretisimiseksi n päätetty laatia tämä Oulun seudun maankäytön ja liikenteen aiespimus. Aiespimuksen keskeisenä tavitteena n edistää seudullista maankäytön ja liikennejärjestelmän vurvaikutteista kehittämistä yhteisesti svittujen tavitteiden saavuttamiseksi. Spimuksen tavitteena n varmistaa sellaisten liikennejärjestelmän kehittämistimenpiteiden tteutuminen, jilla n useita rahittajia ja jtka vaikuttavat psitiivisesti liikennejärjestelmän timivuuteen. Aiespimuksella spijasapulet spivat Oulun seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä kytkeytyneenä maankäytön tteuttamishjelmaan (seutumato). Spimuksella svitaan liikennejärjestelmän kehittämisestä myös niiltä sin, jilla ei le suraa kytkentää uusien asunt, työpaikka ja palvelualueiden tteuttamiseen. Aiespimukseen sisältyvien liikennehankkeiden valtin rahitussuus tulee liikenne ja viestintäministeriön, Tiehallinnn, ratahallintkeskuksen, merenkulkulaitksen ja lääninhallituksen (väylävirast 2010 ) käyttöön sitettavasta rahituksesta, jsta lpullisesti päättää Eduskunta valtin talusarvita käsitellessään. Kunnan rahitussuudesta päättää kukin kunta itse. Kaikki aiespimukseen kirjatut timenpiteet pyritään tteuttamaan vusien 2009 aikana. Uusien alueiden käyttööntn viivästyessä niiden tteuttamiseen kytkettyjen liikennehankkeiden tteuttaminen siirtyy. 2. Spijasapulet Tämä aiespimus n tehty seuraavien sapulien välille: - Oulun seutu - Oulun kaupunki - Haukiputaan kunta - Kiimingin kunta - Kempeleen kunta - Oulunsaln kunta - Muhksen kunta - Hailudn kunta - Limingan kunta - Tyrnävän kunta - Lumijen kunta - Phjis Phjanmaan liitt - Oulun lääninhallitus - Tiehallint, Oulun tiepiiri - Ratahallintkeskus - Liikenne ja viestintäministeriö - Merenkulkulaits - Finavia 3

4 3. Maankäytön ja liikenteen yhteensvittaminen Maankäytön ja liikennejärjestelmän tiiviillä vurvaikutteisella suunnittelulla vähennetään liikkumistarvetta ja vaihtehtisten liikennemutjen (jukkliikenne, kevytliikenne) suutta lisätään (kuva 1). Vaikka asutus, kaupalliset palvelualueet, ja työpaikka alueet laajenevat ja vapaa ajan liikkuminen kasvaa, maankäytön, liikenteen ja asumisen timivuus turvataan ttaen humin kasvihunekaasupäästöjen vähentämistavite. Yhdyskuntarakennetta eheyttään ja tiivistetään kaikin keinin. Kuva 1. Khti kestävää kehitystä Maankäytön ja liikenteen yhteensvittamisen keskeinen tavite n liikenteen kasvutrendin katkaiseminen. Henkilöautliikenteen kasvua n hillittävä ja henkilöliikenteen painpistettä n siirrettävä ympäristöä vähiten kurmittaviin liikennemutihin kävelyyn, pyöräilyyn ja jukkliikenteeseen. Tavaraliikennettä tulee tehstaa ja siinä tulee susia meri ja raideliikenteen käyttöä. Tämä ei le mahdllista ilman määrätietista yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, rautateiden ja meriväylän kehittämistä, jukkliikenteen edellytysten parantamista sekä kevyenliikenteen lsuhteiden parantamista. 4

5 Kuva 2. Tehdäänkö valintja vai saneleek kysyntä kehityksen suunnan (sama kuva esitetty myös liitteenä) Liikennejärjestelmän kehittämisessä n kyse valinnista (kuva 2). Js jatketaan vallalla levan autkeskeisen liikenneplitiikan linjauksin, edetään khti ympäristön sietkyvyn ylitystä. Väyläkapasiteettia lisätään aina tarpeen vaatiessa ja yhdyskuntarakenne hajautuu jatkuvasti. Passiivisen liikennemäärien kasvuun alistuvan plitiikan seurauksena syntyvä yhdyskuntarakenne estää lpulta maankäytön ja liikenteen järkevän järjestämisen, jukkliikenteen timintaedellytykset heikkenevät ja liikennennettmuudet lisääntyvät. Js liikenteen kehityksen suunta halutaan muuttaa, n tehtävä määrätietisia ja sin vaikeitakin pliittisia ratkaisuja. Itseään tteuttavien liikennekasvuennusteiden tuttaminen sekä aikasäästöihin ja liikennemäärien kasvuun perustuva pääteiden kapasiteetin kasvattaminen n lpetettava. Liikenteen ajittaista ruuhkautumista n siedettävä. Jukkliikenteen kulkumut suuden lasku n pysäytettävä. Vain liikennetarvetta vähentämällä vidaan luda eklgisesti, taludellisesti ja ssiaalisesti kestävä liikennejärjestelmä ja yhdyskuntarakenne. Nykyisten keskusten rakentamista tuetaan kaikin keinin. Asunttutant pitää hjata ensisijaisesti asemakaava alueille ja tissijaisesti yleiskaavan asuntalueille. Kaava alueiden ulkpulinen rakentaminen n hajarakentamista. Js hajarakentamista sallitaan, rakentamisen pitäisi täydentää alueita, jissa palvelut vat j lemassa. Kaupan suuryksiköiden sijaintia hjataan maakuntakaavan ja seudun yleiskaavan avulla. Suuryksiköiden sijainti määritellään yhteisesti hyväksyttyjen liikenteellisten ja kaupallisten selvitysten sekä vaikutusten arviintien perusteella. Lähipalvelujen ja päivittäistavarakaupan sijittamisessa n tärkeää, että palvelut sijittuvat lähelle asutusta ja vat saavutettavissa kevyen liikenteen keinin. 5

6 4. Maankäytön tteuttamishjelman ja liikennejärjestelmän kehittämistavitteet Maankäytön tteuttamishjelman tavitteet: Turvataan seudun valtakunnallisen kilpailukyvyn kannalta riittävä tnttitutant sekä riittävä tnttien luvutus. Hulehditaan maanhankinnan ja kaavituksen ikea aikaisuudesta ja riittävyydestä. Ylläpidetään riittävää tnttitarjntaa hajarakentamisen vähentämiseksi. Tuetaan ssiaalisesti ja alueellisesti tasapainisten asuntmarkkiniden timivuutta sekä ludaan edellytykset hyvälle ja khtuuhintaiselle, mnipuliselle asumiselle. Pyritään kaikissa kehitysvaiheissa eklgisesti, ssiaalisesti ja taludellisesti kestävään yhdyskuntarakenteeseen, jka tukee kuntakeskusten elinvimaa, palveluiden saavutettavuutta, virkistyskäyttöä sekä jukkliikenteen ja kevyen liikenteen hyödyntämistä. Liikennejärjestelmän kehittämistavitteet: Liikenneväyliä ylläpidetään ja kehitetään elinkeinelämän ja seudun asukkaiden tarpeet humin ttaen Tie ja katuverkn päivittäinen liikennöitävyys turvataan kk seudulla Ensisijaisesti keskitytään levan verkn ylläpitn ja sen kapasiteetin täysmittaiseen hyödyntämiseen Uusia yhteyksiä tteutetaan uusien maa alueiden käyttööntn edellyttämässä laajuudessa. Keskustjen saavutettavuus turvataan kaikilla liikennemudilla Jukkliikenteen ja kevyen liikenteen suutta kk liikenteestä kasvatetaan Liikennejärjestelmän kehittämisessä hyödynnetään telemaattisten järjestelmien kehittymisen antamat mahdllisuudet, älykäs liikenne. Infrastruktuurin kehittämisessä tetaan humin tavaraliikenteen tarpeet, lgistiikan timintaverkstn kehittäminen sekä infrmaatiteknlgian mahdllistamat uudet timintamallit Eri kulkumudista kstuvien matkaketjujen sujuvuutta parannetaan Liikenneturvallisuutta ja liikkumisen esteettömyyttä parannetaan Tavaraterminaalit sijitetaan lgistisen järjestelmän kannalta ptimaalisiin paikkihin 6

7 5. Seudun yleiskaavan ja liikennejärjestelmän tteuttamisen periaatteet Seudun yleiskaavassa ja liikennejärjestelmäsuunnitelmassa n esitetty tavitteita, jtka hjaavat seudullista suunnittelua. Seudun timinnassa tavitteiden tteuttamiseen pyritään seuraavin periaattein: Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Pyritään rakenteeseen, jssa kävelyn ja pyöräilyn ja jukkliikenteen lisäämiselle ludaan edellytykset raideliikenteen tulevaisuuden hyödyntämismahdllisuuksia henkilöliikenteessä ei suljeta pis Uudet alueet tetaan käyttöön siinä järjestyksessä, että ne täydentävät levaa rakennetta ja tukevat yhdyskuntateknistenverkstjen, erityisesti kauklämmön hyödyntämistä Tiivistetään lemassa levaa rakennetta. Seudun tavitteena n, että asemakaava alueiden ja yleiskaavan asuntalueiden ulkpulelle sijittuvan hajarakentamisen määrän pitää jäädä pienemmäksi kuin 10% makti ja paritaltutannsta. Kävelyn ja pyöräilyn sekä jukkliikenteen käytettävyyden edistäminen Kaikissa maankäytön kehittämishankkeissa ja kaavahankkeissa arviidaan yksityiskhtaisesti vaikutukset kaikkien kulkumutjen käytettävyyteen Ludaan edellytykset mahdllisimman lyhyisiin ja laadukkaisiin kävely ja pyöräily yhteyksiin asuntalueilla ja asuntalueilta palveluihin, bussipysäkeille ja seudullisille kevyen liikenteen väylille Kuntakeskusten elinvimaisuuden ja palvelujen alueellisen saavutettavuuden turvaaminen Uusien alueiden käyttööntn vaikutus palveluverkn kehittämiseen tetaan humin seuraavista näkökulmista alueiden ja yhteyksien tteuttamisen n ltava taludellista ja ikea aikaista palvelujen n ltava hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumudilla Keskustjen asukasphjaa ja palveluja lisääviä timenpiteitä tuetaan sittamalla alueet, jiden rakentaminen tai tiivistäminen lisää keskustan elinvimaa Mnipulisen ja viihtyisä elinympäristön luminen Hulehditaan, että seudulla n jatkuvasti tarjlla erityyppisiä asuntalueita Maankäyttöä tteutetaan pääsin kunnissa. Kuntien maankäytön tehtäväksi jää is sa yleiskaavassa ja liikennejärjestelmäsuunnitelmassa asetettujen tavitteiden tteuttamisesta. Kunnissa maankäytön ja liikennejärjestelmäsuunnittelun tulksekas yhteensvittaminen edellyttää mm. seuraavaa. Hajarakentamisen määrän vusitavite kunnissa n enintään 10% asuntjen kknaistutannsta. Liikennejärjestelmän näkökulmasta kaikesta hajarakentamisesta pitäisi lupua. Kaikkiin kaavihin sisällytetään kävelyn ja pyöräilyn sekä jukkliikenteen reitistöjen suunnittelu Kaikissa kaavahankkeissa arviidaan liikenteelliset vaikutukset ja mahdllisuudet kaikkien kulkumutjen käyttämisen salta Uusia asuntalueita tteutettaessa suunnitellut alikulut ja kevyen liikenteen väyliä rakennetaan samanaikaisesti kaavaa muutinkin tteutettaessa. Varataan asemakaavassa riittävä alue kaksisraiteelle 7

8 Kärkitehtävä 1 Yhdyskuntarakenteen kehittäminen kaavitusyhteistyöllä Seudun yleiskaavasuunnittelua ja siihen liittyvää liikennejärjestelmäsuunnittelua svitetaan yhteen maankäytön tteuttamishjelmassa, jssa sitetaan asunt, työpaikka ja palvelurakentamisen määrä, sijainti ja tteutuksen ajitus. Seudun yleiskaavan tteutumisen hjaamisen välineenä vat kuntien yleiskaavista ja merkittävistä asemakaavista sekä muista suunnitelmista annetut lausunnt, jtka seuturakennetiimi valmistelee seutuhallitukselle. Seuturakennetiimin edustaja sallistuu kuntien yleiskaavjen ja merkittävien asemakaavjen ja muiden suunnitelmien viranmaisneuvtteluihin ja tarvittaessa myös muihin suunnittelukkuksiin. Seudullisen yleiskaavituksen kehittäminen edellyttää erilaisia selvityksiä. Selvitystyön tarpeita varten perustetaan seudun yhteinen tietpankki, jssa n mm. seudun kartta aineist sekä maankäytön tteuttamishjelmatyössä kerätty palveluja kskeva tiet. Maankäytön suunnittelulla vidaan merkittävästi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Liikenneturvallisuusvisin mukaan tieliikennejärjestelmä n suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kulla eikä lukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikenneturvallisuuden kannalta n erittäin tärkeä phtia hulellisesti ja pitkäjänteisesti, miten timinnt sijittuvat. Kska kaavitus lu edellytykset timintjen sijainnille, niiden tarvitsemille yhteyksille ja hyvälle elinympäristölle, liikennesuunnittelu ei le kestävällä phjalla ilman kytkentää maankäytön suunnitteluun ja vaikutusten ennakintiin. Kärkitehtävä 2 Kävelyn, pyöräilyn ja jukkliikenteen käytön lisääminen Kävelyn ja pyöräilyn timintaedellytyksiä kehitetään seudun kevyen liikenteen strategian phjalta. Seudullisen kevyen liikenteen verkn kehittämiseksi tarvitaan yhteinen tahttila ja eritasista suunnittelua. Kytkennän kuntien maankäytön suunnitteluun sekä liikenneväylien hitn ja ylläpitn tulee lla vahva. Oulun seudun kevyen liikenteen pääverkk mudstaa seudun kevyen liikenteen rungn ja lähtökhdan kuntakhtaisille suunnitelmille. Kuntien kevyen liikenteen verkn kehittämisessä etusijalla vat seudulliseen kevyen liikenteen verkkn kuuluvat väylät. Kevyenliikenteen kknaisvaltaisen kehittämisen keskeisempiä tehtäviä aiespimuskaudella vat: kevyen liikenteen verkn täydentäminen ja lemassa levan väylästön parantaminen kevyen liikenteen hallinnan kehittäminen liikenneturvallisuuden parantaminen eri liikkujaryhmien tarpeiden humin ttaminen matkaketjujen timivuuden parantaminen esteettömyyden edistäminen hidn ja ylläpidn kehittäminen Jukkliikenteen käyttöä pyritään lisäämään niin, että sen kulkumut suus kasvaa. Jukkliikenteen palvelutasa parannetaan ja matkustamisen hinnittelussa susitaan jukkliikenteen vakikäyttöä. Jukkliikennejärjestelmän kehittämisen keskeisimpiä tehtäviä vat Oulun seudun jukkliikennerganisaatin (timivaltainen viranmainen) perustaminen, liikenteen kilpailuttamisstrategian ja palvelutastavitteiden määrittäminen sekä jukkliikennejärjestelmän kehittämishjelman laatiminen, tteuttaminen ja seuranta.

9 Kehittämishjelmassa käsiteltäviä asiita vat kilpailuttamisstrategian laatiminen palvelutastavitteiden asettaminen linjastn tarkistaminen lippujärjestelmän kehittäminen ja spimusten uudistaminen terminaaliverkn ja pysäkkien kehittäminen seudun terminaaliverkn kehittämissuunnitelman phjalta jukkliikenteen hallinnan kehittäminen raideliikenneselvityksen laatiminen cityliikenteen linjastn laajentamisselvitys. Kärkitehtävä 3 Liikenneverkn liikennöitävyyden turvaaminen Liikenneverkn liikennöitävyyden turvaamisessa n keskeisimmällä tilalla hit ja ylläpit. Oulun seudun liikennejärjestelmälle asetettujen liikenteellisten tavitteiden saavuttamiseksi kehitetään liikenneverkn liikenteen hallintaa. Liikenteen hallinnalla varmistetaan liikennejärjestelmän timintakykyä ja liikkumisen turvallisuutta kaikissa lsuhteissa. Liikenteen hallinnan keinin edistetään liikennejärjestelmän käytön tehkkuutta, kuten liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, yhteiskuntataludellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Liikenteen hallinnan avulla nykyisen liikenneverkn kapasiteetti hyödynnetään mahdllisimman tehkkaasti. Liikennekeskuksen phjalta kehitettävällä seudullisella liikenteenhallintakeskuksella tulee lemaan keskeinen rli tieliikenteen hallinnan peratiivisena timijana Oulun seudun tieverklla ja katuverklla. Oulun seudulla liikennekeskuksen timintaa kehitetään eri timijiden yhteistyönä. Liikennekeskuksen kehittämisen edellytyksenä n ajantasainen, riittävä ja lutettava tiet liikennetilanteesta ja liikennelsuhteista. Päätiet ja pääkadut Kiireellisintä n kehittää Oulun seudun tärkeintä pääväylää, valtatietä 4. Oulun seutu pyrkii edistämään tien kehittämistä välillä Oulu Kemi, Oulun khdalla sekä välillä Oulu Jyväskylä. Oulu Kemi välillä tavitteena n tien sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen lisäämällä hituskaistja. Oulun seudun khdalla tavitteena n npean jukkliikenteen timintaedellytysten parantaminen, eritasliittymien timivuuden parantaminen ttaen humin maankäytön ja erikiskuljetusten tarpeet sekä älykkään liikenteen mahdllisuuksien hyödyntäminen. Valtatietä 22 kehitetään tureen yleissuunnitelman phjalta. Tavitteena n liikenteen sujuvuuden parantaminen Jutsentien ja Oulunlahdentien välisellä suudella. Kiireellisintä n Pikkimaantien liittymän kehittäminen ja tien kapasiteettin lisääminen Jutsentien ja Pikkimaantien välillä liittyen Pikkimaantien jatkamiseen sekä Oulunlahdentien (mt 815) liittymän kehittäminen. Valtatietä 20 n tavitteena kehittää kaksiajrataiseksi tieksi Kiiminkiin asti. Kiireellisintä n tisen ajradan jatkaminen Ylikiimingintien liittymään sekä Kiimingin kuntakeskuksen khdalla mt 848 liittymän val hjaus. Valtatien 8 liittymiä kehitetään Limingan alueella. 9

10 Maanteiden 847 (Limingantie) ja 816 (Lentkentäntie) liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta kehitetään liittymien liikenneval hjauksella neljän liittymän salta. Pikkimaantie jatketaan Oulujen yli Hiukkavaaraan. Kadun jatkaminen jen yli n välttämätöntä Hiukkavaaran uuden asuntalueen käyttöönttamiseksi. Hiukkavaaran alueen rakentaminen alkaa vunna. Radat ja asemat Seinäjki Oulu radan kehittämistavitteena n kaksisraide kk välille vimakkaasti kasvavan tavaraliikenteen timivuuden varmistamiseksi sekä henkilöjunaliikenteen npeuden nstamiseksi. Tavitteena n henkilöliikenteen salta matka ajan lyhentäminen Oulun ja Helsingin välillä nykyisestä kuudesta tunnista nin 4,5 tuntiin. Oulun seutu edistää saltaan tavitteen tteuttamista tekemällä aktiivista työtä hankkeen rahituksen varmistamiseksi. Seudulla varmistetaan kaikissa kaavissa kaksisraiteen tteuttamisedellytykset. Raideliikenteen kehittämisedellytyksiä palvelemaan Oulun seudun sisäistä liikkumista selvitellään. Junaliikenteen timintaa tuetaan järjestämällä hyvät liityntäyhteydet kaikista seudun kunnista aiespimuskaudella valmistuvaan Oulun matkakeskukseen. Yhdistettyjen kuljetusten terminaalin saavutettavuus päätieverklta turvataan. Pyritään kaikin keinin vaikuttamaan yhdistettyjen kuljetusten lisäämiseen. Satama ja meriväylä Oulun satamasta kehitetään Perämeren jhtava yleissatama. Sataman ympärivutinen käyttö turvataan. Satamaan jhtavaa väylää syvennetään 11, 12 tai 13 metrin syvyyteen, vastaamaan Phjis Sumen liikennetarpeita. Lentasema Oulun lentasemaa kehitetään palvelemaan kasvavia matkustajamääriä. Lentaseman kehittämisellä ludaan edellytyksiä kansainvälisen liikenteen kasvulle. Aiespimuskaudella lentaseman matkustajakapasiteettia kasvatetaan tteuttamalla kehittämissuunnitelman ensimmäinen tteutusvaihe. Liikenteenhallintakeskus Liikenteen hallinnan timintaa viedään suuntaan, jssa peratiivisia timintja n keskitetty fyysisesti yhteiseen Oulun seudun liikenteenhallintakeskukseen, Liikennehallintakeskuksessa kaikilla timijilla n pääsy yhteisiin tilannetietihin ja ennusteisiin. Liikenteenhallintakeskus hyödyntää kaikkia alueen liikenteenhallintajärjestelmiä. Timintjen keskittäminen tu hyötyjä resurssien yhteiskäytön, parempien tilannetietjen sekä saamisen kehittymisen myötä. Oulun seudun liikenteenhallintakeskus timii läheisessä yhteistyössä myös RHK:n hjaus ja infkeskusten sekä ilma ja vesiliikenteen hjauskeskusten kanssa. Lgistiikka Oulusta kehitetään valtakunnallinen lgistiikkakeskus. Lgistisia palveluja kehitetään Oritkarissa, Ruskssa ja lentaseman alueella. Oulun seudun kuntien lgistiikkayhteistyötä lisätään kuljetus ja varastintikustannusten vähentämiseksi. Oulun keskustan hultliikennejärjestelmää kehitetään. Liikenneturvallisuus ja liikkumisen esteettömyys Kunnissa tehdään aktiivista liikenneturvallisuustyötä Oulun seuturganisaatin tukemana. Liikenneturvallisuussuunnitelmat pidetään ajan tasalla ja liikenneturvallisuutta parannetaan suunnitelmissa esitetyillä pienillä timenpiteillä. Liikkumisen esteettömyyteen kiinnitetään aktiivisesti humita kaikessa liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvässä timinnassa. Ympäristö Melusujauksia tteutetaan resurssien sallimissa puitteissa vanhilla asuntalueilla. Uusien alueiden suunnittelussa pyritään välttämään melulle altistumista. 10

11 6. Timenpidehjelma Oulun seudun yleiskaavassa ja Oulun seudun liikenne 2020 suunnitelmassa n esitetty seudun maankäytön ja liikennejärjestelmän pitkän tähtäimen kehittämisen suuntaviivat vuteen Oulun seudun maankäytön tteuttamishjelmassa (seutumato) määritellään uusien asuntalueiden käyttöönttajat. Tämän aiespimuksen timenpidehjelmassa esitetään seutumato humin ttaen maankäytön kehittämistä, kaavitusta ja liikennejärjestelmän kehittämistä kskevat, spimuksen tekhetkellä tiedssa levat timenpiteet vusille 2009 Kärkihankeiksi n nstettu seuraavat: Seudun yleiskaavan tarkistus maankäytön ja kaavituksen tietpankin perustaminen yleiskaavan tarkistamista palvelevien selvitysten laatiminen mm. seudun kauppapaikkaselvitys maankäytön tteuttamishjelman (seutumato) ajan tasalla pitäminen Seinäjki Oulu rata Rahituksen varmistaminen, jtta saadaan kaksisraide vaiheittain kk välille tasristeykset pis henkilöjunien huippunpeus 200 km/h tavaraliikenteessä 100 km/h npeus 25 tnnin akselipainlla Valtatie 4 Oulu Kemi Oulun khta yleissuunnitelman vaiheen 1 timenpiteiden tteuttaminen npean jukkliikenteen timintaedellytysten parantaminen eritasliittymien (Kempeleen, Zatelliitin, Ouluntullin, Kaakkuri, Lintulan, Oulun, Laanilan, Iskn, Linnanmaan ja Pateniemen) parantaminen ttaen humin jukkliikenteen ja erikiskuljetusten tarpeet sekä maankäytön ratkaisut mukaan lukien kaupalliset hankkeet, jtka perustuvat hyväksyttyihin kaavihin sekä tehtyihin liikenteellisiin ja kaupallisiin selvityksiin telemaattiset ratkaisut Phjis Ii Maksniemi rahituksen varmistaminen hituskaistien saamiseksi kk välille Oulun satama Lentasema länsilaiturin hankesuunnitelman laatiminen, maa alueen riittävyyden turvaaminen (knttikentän laajentaminen, sisääntultien uusi linjaus), meriväylän leventäminen ja syventäminen laajennuksen ensimmäisen vaiheen tteuttaminen: matkustajaterminaalin ja asematasn laajennukset, maaliikennejärjestelyt ja rahtitiminnan tilat Oulun keskusta Kalliparkin tteuttaminen krtteleiden kehittäminen kävelyalueen laajentaminen hult ja jakeluliikenteen järjestelyjen kehittäminen (Citylgistiikka) 11

12 Jukkliikennejärjestelmä seudullisen jukkliikennerganisaatin perustaminen jukkliikenteen kehittämishjelman laatiminen kilpailuttamisstrategian laatiminen palvelutastavitteiden asettaminen ja linjastn tarkistaminen lippujärjestelmän kehittäminen ja spimusten uudistaminen terminaaliverkn ja pysäkkien kehittäminen seudun terminaaliverkn kehittämissuunnitelman phjalta cityliikenteen linjastn laajentaminen. Liikenneturvallisuus asukkaiden liikkumisasenteisiin vaikutetaan tteuttamalla erilaisia liikennekampanjita Kevyen liikenteen järjestelmä kuntakhtaisten kevyen liikenteen suunnitelmien laatiminen kevyen liikenteen väylien hitlukituksen yhdenmukaistaminen seudulla kevyen liikenteen hjaussuunnitelmien laatiminen. Hailudn liikenneyhteyden kehittäminen tteutetaan kaavallinen ja liikenteellinen valmius yhteyden kehittämiseen Pikkimaantien jatkaminen siltayhteys tteutetaan Älykästä liikennettä Oulun seudulla liikenteen hallinnan peratiiviset timinnt keskitetään fyysisesti yhteiseen Oulun seudun liikenteenhallintakeskukseen Yksityiskhtainen timenpidehjelma n spimuksen liitteenä. Timenpiteittäin n svittu alustavasti tteuttamisen vastuutaht sekä ajitus. Spijasapulet situtuvat timenpiteiden edistämiseen mien timivaltjensa ja rahitusraamiensa puitteissa. 7. Tteuttaminen ja seuranta Tteuttaminen Seuturakennetiimi ja liikennejärjestelmätyöryhmä Seudullista yhteistyötä kaavituksessa, maankäytön ja liikenteen suunnittelussa jatketaan. Yhteistyön frumeina käytetään seuturakennetiimiä ja liikennejärjestelmätyöryhmää. Liikennejärjestelmätyöryhmän puheenjhtaja ja sihteeri sallistuvat seuturakennetiimin timintaan ja seuturakennetiimistä seutusuunnittelija sekä klme kuntaedustajaa sallistuvat liikennejärjestelmätyöryhmän timintaan. Seuturakennetiimi käsittelee seudun maankäytön tteuttamishjelman mukaiset kaavitusasiat valmistellen niistä lausunnt tarpeen mukaan. Liikennejärjestelmätyöryhmä vastaa lausunnissa liikenneasiista. 12

13 Jukkliikennetyöryhmä Jukkliikennejärjestelmän kehittämisestä vastaa seudun jukkliikennetyöryhmä. Kussakin kunnassa tulee lisäksi timimaan aktiivinen kuljetustyöryhmä, jnka timinnasta vastaa kuntaan nimetty jukkliikennevastaava. Jukkliikennetyöryhmä ttaa kantaa kaavitushankkeisiin liikennejärjestelmätyöryhmän kautta. Liikenneturvallisuustyöryhmä Liikenneturvallisuustyöstä vastaa seudun liikenneturvallisuustyöryhmä. Kussakin kunnassa tulee lisäksi timimaan aktiivinen liikenneturvallisuustyöryhmä, jnka timinnasta vastaa kuntaan nimetty liikenneturvallisuusvastaava. Liikenteenhallintatyöryhmä Liikenteenhallintatyöryhmä vastaa liikennemallijärjestelmän päivittämisestä ja ylläpidsta. Lgistiikkatyöryhmä Oulun lgistiikkatyöryhmän timinta käynnistetään uudelleen. Lgistiikkatyöryhmä vastaa Oulun seudulle vunna 2006 määritellyn Oulun seudun lgistiikkastrategian tteuttamisesta strategiassa esitettyjen hankekrien tteuttamisen kautta. Seuranta Yhteistilaisuus Seuturakennetiimi, liikennejärjestelmätyöryhmä, jukkliikennetyöryhmä, liikenneturvallisuustyöryhmä, liikenteenhallintatyöryhmä ja lgistiikkatyöryhmä pitävät yhteistilaisuuden kerran vudessa alkusyksystä. Tilaisuudessa käsitellään aiespimuksen tteutumisen tilanne sekä keskustellaan valmisteltujen esitysten phjalta seudun keskeisistä maankäyttöön, kaavitukseen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvistä asiista ja teemista. Tilaisuudesta laaditaan muisti, jssa svitaan seutuhallitukselle raprtitavista asiista. Raprtinti Seuturakennetiimi ja tekninen tiimi (liikennejärjestelmätyöryhmä valmistelee) raprtivat yhteisesti aiespimuksen tteutumistilanteesta seutuhallitukselle kerran vudessa talusarvin valmistelun yhteydessä. Seutuhallitukselle tehdään tällöin esitys seuraavan vuden timenpiteistä, jihin seudun rahitusta tarvitaan. Spimuksen muutstarpeet vivat kskea timenpiteiden aikataulutarkistuksia sekä uusien hankkeiden mukaan ttamista spimukseen. 8. Spimuksen vimassal Spimus uusitaan neljän vuden välein. 13

14 9. Allekirjitukset Oulussa xx.xx.2009 Oulun seutu Oulun kaupunki Haukiputaan kunta Kiimingin kunta Kempeleen kunta Oulunsaln kunta Muhksen kunta Hailudn kunta Limingan kunta Lumijen kunta Tyrnävän kunta Phjis Phjanmaan liitt Liikenne ja viestintäministeriö Tiehallint, Oulun tiepiiri Ratahallintkeskus Oulun lääninhallitus Merenkulkulaits Finavia 14

15 Liitteet: Timenpidehjelma

16 OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS 2009 Kuva. Tehdäänkö valintja vai saneleek kysyntä kehityksen suunnan 16

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2010 1. Mitä suunnitellaan? Haapaveden keskustan sayleiskaavan tarkistus käynnistyi vunna 2000. Kaava

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntpyyntö 18.05.2018 OKM/93/040/2017 Kuntien kulttuuritiminnasta annetun lain uudistaminen Jhdant Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausunta liitteenä levasta muistista

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit Rakennemallin etenemisen pääetapit 28.4.2009 Mtiiviseminaari, Jyväskylä Rakennemallin etenemisen pääetapit Prsessin kest n. 2 vutta Tärkeää itse strategiaprsessi Kuntien ait situtuminen ja sallistuminen

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Ympäristön kehittäminen arkiliikuntaan kannustavaksi

Ympäristön kehittäminen arkiliikuntaan kannustavaksi Ympäristön kehittäminen arkiliikuntaan kannustavaksi Juha-Pekka Vartiainen 6.11.2014 juha-pekka.vartiainen@jns.fi JOENSUULAISIA TEEMOJA ARKILIIKUNTAAN Tiivis kaupunkirakenne yllyttää liikkumaan itse jhdnmukainen

Lisätiedot

KUUMA-seudun lausunto 4. vaihemaakuntakaava -ehdotuksesta

KUUMA-seudun lausunto 4. vaihemaakuntakaava -ehdotuksesta KUUMA-seudun lausunt 4. vaihemaakuntakaava -ehdtuksesta Lauri Puru ja Henrik Helenius KUUMA-jhtkunta 27.1.2016 Taustaa Uudenmaan liitt n pyytänyt KUUMA-seudulta lausunta Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan

Lisätiedot

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma Odtukset ja tavitteet tutkimuksen tuki- ja innvaatipalveluille: ylipistn jhdn näkökulma Tutkimuspalvelupäivät 21.8.2014 Ilkka Niemelä Prvsti Aalt-ylipist Tutkimuksen tuki- ja innvaatipalvelut ylipistssa

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI>

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAYLEISKAAVA Osayleiskaava n yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jlla hjataan

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muuts ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Tilaaja päättää - Kunnan ohjauskeinot puun käytön edistämiseksi

Tilaaja päättää - Kunnan ohjauskeinot puun käytön edistämiseksi Tilaaja päättää - Kunnan hjauskeint puun käytön edistämiseksi Kuntien rli rakennushankkeissa Kunnat vat merkittäviä uudis- ja krjausrakentamisen rahittajia ja tilaajia. Julkisten rakennushankkeiden kautta

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA

HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA Helsingin kaupungin rakennusvirastn julkaisut 2008:9 / Katu- ja puist-sast 1 Helsingin kaupungin hulevesistrategia STRATEGIAN PÄÄMÄÄRÄ Hulevesitulva Prissa 12.8.2007

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PYHTÄÄN KUNTA Ahvenksken sayleiskaavan muuts arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68102-P18488 arviintisuunnitelma Slin Lauri Sisällysluettel 1 arviintisuunnitelma...

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Kaarinkorven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavojen muutokset

Kaarinkorven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavojen muutokset 1 1510029580 Padasjen kunta Kaarinkrven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavjen muutkset OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.2.2017 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA HUE HANKE / NASTOLA MIKSI? MITEN? Ilmastnmuuts Tavitteena ilmastnmuutksen hillitseminen, päästöjen alentaminen Energian kulutus EU:n alueella: liikenne 26 %, tellisuus

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo:

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo: Lapuan kaupunki Säännöt ja hjeet nr Lapuan kaupungin strategia Lunns 29.11.2013 Hyväksytty: Vimaantul: 29.11.2013 DEMOKRATIA JA OSALLISUUS Otsikk: Osallistuva demkratia - rhkeus, reiluus ja vastuullisuus

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava

Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava Helsingin yleiskaava Teemaseminaari 14.1.2013 Sepp Laaks Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava Miksi Helsingin seutu kasvaa? Kuinka paljn väestöä n tulssa? Vidaank väestökehitystä ennustaa? Pitäisikö

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta PalveluLutsi Kehitä asiakaskkemusta PalveluLutsi Tavitteena asiakas- ja palvelukkemuksen kehittäminen Analysi eri tutkimusmenetelmin ja yrityksen maa tutkimusaineista hyödyntäen asiakaskhtaamisten kriittiset

Lisätiedot

FISU (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkoston jäsenyydestä

FISU (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkoston jäsenyydestä HAKEMUS FISU (Finnish Sustainable Cmmunities) edelläkävijäkuntien verkstn jäsenyydestä Kunta Kunnan tiedt / site Puh. www-sivut hakee FISU-verkstn jäsenyyttä situtuen seuraaviin liitteessä 1 esitettyihin

Lisätiedot

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua?

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua? Etunja lasten, nurten ja perheiden tukemisessa edellyttää mnialaista yhteistyötä ja jhtamista. - Mihin se vi kaatua? FT, ssiaalijhtaja Arja Heikkinen, Oulun kaupunki 29.9.2014 Oulun kaupungin tavitteet

Lisätiedot