RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee päivättyä kaavakarttaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa"

Transkriptio

1 RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS jka kskee päivättyä kaavakarttaa TIMMERVIKENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (MAN- DALINTIE JA MANDALINPOLKU) Ranta-asemakaavan ehdtus kskee Lviisan kaupungin Pernajan kaupunginsassa sijaitsevia tilja Isarstranden , Fasarbystranden , Fasarbystranden , Fasarbystranden , Pörtesstranden , Pörtesstranden , Pörtesstranden , Pörtesstranden , Mandalsstranden , Harstranden , Myrstranden , Myrstranden sekä Myrstranden Kaavan laatija: Ranta-asemakaavan muuts kskee krtteleita 2, 4 ja 5 sekä sia krtteleista 3, 6 ja 7. Ranta-asemakaavan muutksella mudstuu krttelit 2, 4 ja 5 sekä sat krtteleista 3, 6 ja 7. Sepp Lamppu tmi, DI Sepp Lamppu Kurtinniitynkuja 11, Esp. Vireilletul: teknisen lautakunnan päätös , 129. Käsittely: Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) tekninen lautakunta , 129. Ranta-asemakaavaehdtus tekninen lautakunta Hankenumer: Ranta-asemakaavan hyväksyminen tekninen lautakunta kaupunginhallitus

2 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ Ranta-asemakaava Kaavaprsessin vaiheet Ranta-asemakaavan tteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen lista Alueen yleiskuvaus Lunnnympäristö Rakennettu ympäristö Ympäristöhäiriöt Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet Uudenmaan maakuntakaava Yleiskaava Asemakaavat Rakennusjärjestys Phjakartta ja maasttiet Muut kaava-aluetta kskevat suunnitelmat, selvitykset ja päätökset KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavasuunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä kskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletul Osallistuminen ja vurvaikutusmenettelyt Ranta-asemakaavan tavitteet RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne ja kuvaus Mititus- ja määrätarkastelut Ympäristön laatua kskevien tavitteiden tteutuminen Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Tteutusta hjaavat suunnitelmat Tteutus ja ajitus... 13

3 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) LUETTELO SELOSTUKSEN LIITTEISTÄ Liite 1: Liite 2A-2F: Liite 3A: Liite 3B: Liite 4: Liite 5A ja B: Kaavan seurantalmake / tilastt Suunnittelualueen sijainti Ote Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta Ote Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavasta Ote Pernajan rannikn ja saaristn sayleiskaavasta Ote Timmervikenin ranta-asemakaavasta Liite 6: Luntselvitys: Lviisan Mandalsbergetin alueen luntselvitys 2013, Ilp Kekki ja Tim Metsänen Liite 7: Liite 8: Ranta-asemakaavan pienennös ja kaavamääräykset Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

4 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 Ranta-asemakaava Timmervikenin ranta-asemakaava-alue sijaitsee entisen Pernajan kunnan eteläsassa Kärpnäs -nimisen kylän luteispulella nin 42 kilmetrin päässä Lviisan keskustasta. Suunnittelualue sijaitsee likimain Prvn ja Lviisan kaupunkien pulivälissä. Kaavamuuts kskee saa Timmervikenin rantaasemakaava-alueesta. Kaavamuutsalueeseen sisältyy yhteensä 13 lma-asunttnttia. Lainvimaisessa ranta-asemakaavassa n yhteensä 16 lma-asunttnttia. Kaavamuutsalueen pinta-ala n yhteensä nin 6,7 ha. Tavitteena n hieman lisätä lma-asunnn ja rakennuspaikan rakennusikeuksin määrää. Rakennuspaikkakhtainen rakennusikeus suhteutetaan tnttien kn mukaan. Rakennuspaikat säilyvät edelleen lma-asuinkäytössä. Lma-asunnn klle ja varustelutaslle asetetut vaatimukset vatkin merkittävästi muuttuneet siitä ajasta kun Timmervikenin kaava n laadittu. Tavitteena n myös, että pistetaan vesivessan rakentamiskielt, jtta vidaan liittyä uuteen kunnalliseen vesi- ja viemäriverkstn (vesisuuskunta). 1.2 Kaavaprsessin vaiheet Timmervikenin ranta-asemakaavan muutksen laatiminen n käynnistynyt maanmistajan alitteesta. Kaavan sallistumis- ja arviintisuunnitelma n käsitelty teknisessä lautakunnassa , 129. Kaava n tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä , 129. Tavitteena n että kaava hyväksytään vuden 2014 lppuun mennessä. Kaavan laatijana n Sepp Lamppu tmi. 1.3 Ranta-asemakaavan tteuttaminen Suunnittelualue n kknaan yksityisessä mistuksessa. Maanmistaja vastaa kaavan tteuttamisesta. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen lista Alueen yleiskuvaus Timmervikenin ranta-asemakaava-alue sijaitsee entisen Pernajan kunnan eteläsassa Kärpnäs -nimisen kylän luteispulella nin 42 kilmetrin päässä Lviisan keskustasta. Suunnittelualue sijaitsee likimain Prvn ja Lviisan kaupunkien pulivälissä. Matkaa Prvseen kertyy 30 kilmetriä ja Helsinkiin 82 kilmetriä. Suunnittelualueelle n lemassa levat tieyhteydet. Kaavamuuts kskee saa Timmervikenin ranta-asemakaava-alueesta. Kaavamuutsalueeseen sisältyy yhteensä 13 lma-asunttnttia. Lainvimaisessa ranta-asemakaavassa n yhteensä 16 lmaasunttnttia. Kaavamuutsalueen pinta-ala n yhteensä nin 6,7 ha. Alueen sijainti n tarkemmin esitetty liitteillä 2A-2F. Kaava-alueeseen kuuluu tilat Isarstranden , Fasarbystranden , Fasarbystranden , Fasarbystranden , Pörtesstranden , Pörtesstranden , Pörtesstranden , Pörtesstranden , Mandalsstranden , Harstranden , Myrstranden , Myrstranden sekä Myrstranden Kaava-alueen (tiljen) kknaispinta-ala n m2. Kaava-alueen pienin tila n kltaan 3276 m2 ja suurin 9392 m2. Tilat vat yksityismistuksessa. Kaava-alueella ei le pysyvää asutusta, työpaikkja tai palveluita.

5 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) Lunnnympäristö Kasvillisuus ja eläimistö Timmervikenin ranta-asemakaavan vapaa-ajanasuntjen krtteleiden alueelle ja niiden lähialueilla tehtiin luntselvitys kesällä Maastkäynnit tehtiin ja Ranta-asemakaavan muuts kskee vain rakennuspaikkja, mutta selvitys tehtiin myös ranta-alueelle ja ympäröivän lähimetsävyöhykkeen alueelle. Selvitysalueen kknaispinta-ala n nin 20 ha, jsta varsinaiset krttelialueet (vimassa levan kaavan RA-3) käsittävät arvilta vajaat 40 prsenttia. Luntselvitysraprtti n kaava-asiakirjjen liitteenä. Lunttyypit ja putkilkasvilajist: Kaavamuutsalueen phjispulen vapaa-ajanasuntjen krttelialueet 2-5 (Mandalintie): Krttelialueet vat pääsin tavanmaisia tureita kuivahkja kankaita, jiden puust n nurta tai keski-ikäistä. Vanhaa metsää krtteleissa ei le, lisäksi alueita n hidettu ja ne vat maaperältään sin myös kuluneita. Krttelialueilla ei tdettu sellaisia erityisiä luntarvja, jtka pitäisi ttaa maankäytössä humin. Krttelien 2-5 lähialueet: Metsäsat vat pääsaltaan harvennettuja ja nuria keski-ikäisiä, varttunutta puusta n paikitellen. Krttelialueiden 3 ja 4 välin vaiheilla rannassa n pieni luhta lehtalue (ks. raprtin kansikuva ja liitteet) ja kivikkinen niemekekumpare. Khde ei sijitu kaavamuutsalueelle, mutta sen hidsta n annettu hjeita ja susituksia selvitysraprtissa. Varsinaisen selvitysalueen lisäksi tarkastettiin yleispiirteisesti krttelien 2-5 eteläpulella sijaitsevan Mandalsbergetin alue. Jyrkännealueen alapuli n nurta metsää, pääasiassa kivuja (ja kuusta), pääsin kangasmetsäkasvillisuusvaltaista, yhdellä laikulla li runsaasti suurempaa ravinteisuutta ilmentävää tesmakasvusta. Jyrkänne n kuiva, pystysurat sat vat alle kymmenmetrisiä. Kallin päällä n vanhaa puusta, sin kilpikaarnaista männikköä sekä kuusikka, mäen päällystän killispulella n kulalue. Reunakallilta avautuu kmea maisema merenlahdelle. Kaavamuutsalueen eteläpulen vapaa-ajanasuntjen krttelialueet 6-7 (Mandalinplku): Krtteleiden metsät vat pääasiassa tavanmaisia talusmetsätyyppisiä kankaita, ja pihat vat hidettuja tai vielä keskeneräisiä. Alueella ei le vanhja rakennuksia. Krttelialueella ei tdettu sellaisia erityisiä luntarvja, jtka tulisi maankäytössä ttaa humin. Krttelien 6-7 lähialueet: Krtteleiden ulkpulisten lähialueiden puust n pääasiassa keski-ikäistä ja varttunutta, harvennus ja alueella kulkeva puutn jhtlinja heikentävät metsien lunnntilaisuutta. Alueella ei tdettu sellaisia erityisiä luntarvja, jtka tulisi maankäytössä ttaa humin. Selvitysalueen merenlahdet kuuluvat Pernajanlahtien ja Pernajan saaristn merensujelualueeseen, jka n Natura 2000-khde. Mahdlliset timenpiteet, jiden vaikutukset ulttuvat Natura-alueelle, vivat edellyttää Natura-arviinnin tarveharkintaa. Lajit Maastkäynneillä ei löydetty merkkejä liit-ravasta ja selvityksessä tdettiin, ettei krtteleissa ja niiden lähialueilla le lajille spivaa bitppia. Myös lepakiden elinympäristövaatimusten kannalta kk selvitysalue arviitiin vaatimattmaksi. Linnut Kaavamuutsalueen phjispulen vapaa-ajanasuntjen krtteleiden 2-5 (Mandalintie) alueella (myös krttelialueiden ulkpuliset lähialueet) havaittu linnust li tavanmaista kangasmetsälajista, jka viihtyy ihmisasutuksen tuntumassa (kirjsiepp, harmaasiepp, pajulintu, talitiainen, peipp). Elinympäristö-

6 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) arviinnin perusteella krtteleiden ja muun selvitysalueen metsissä ei esiinny vaateliaimmalle metsälajistlle sveltuvaa vanhaa metsää tai lehtbitppeja. Phjispulen krttelien lähialueella ranta-alueen tuntumassa havaittiin klme rantasipiä (silmälläpidettävä laji), valkvikl (luultavasti muuttaja), iskskelpari (silmälläpidettävä), kanadanhanhipari ja kalatiirapari (lintudirektiivin I-liitteen laji). Kaavamuutsalueen eteläpulen vapaa-ajanasuntjen krttelialueiden 6-7 (Mandalinplku) lähialueiden selvitysaluesalla elinympäristöarvin perusteella alueen metsälinnust n tavanmaista kangasmetsälajista, vaateliaimmat lajit tdennäköisesti puuttuvat. Rantaruvikn reunassa havaittiin punajalkavikl, rantasipi (silmälläpidettävä) ja lir (luultavasti muuttaja). Uhanalaiset lintulajit Selvitysalueelta ei havaittu uhanalaisia lintulajeja. EU:n lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteen 1 lajit Selvityksessä havaittiin yksi kalatiirapari. Muu eläimistö Selvityksessä havaittiin vaskitsa kuudennen tntin (phjisesta lukien) itäpulella. Rantakäärme ja vaskitsa vat lunnnsujelulailla rauhitettuja. Selvityksen mukaan alueella ei havaittu muita eläinlajeja. Maisemakuva Rakennetut alueet sijittuvat varsinaisen rantavyöhykkeen taustalla levalle pääsin muuta maasta krkeammalle mäenharjannevyöhykkeelle. Ranta-alueet vat tpgrafialtaan tasaisempia ja niille ei sijitu lainkaan rakentamista. Ranta-alueella sijaitsee ainastaan laitureita ja hidettuja ranta-alueita. Vimassa levassa ranta-asemakaavassa rakennuspaikat vat ns. yhteisrantaisten lma-asuntjen krttelialueilla (RA-2). Rakennuspaikille n kaavan mukaan sitettu rannasta yhteiskäyttöiset puistalueet. Rannassa sijaitsee klme (3) venevalkamaa. Kaava-alueen tntit vat ainakin sittain rakennettuja. Jillain tnteilla sijaitsee lma-asunnn lisäksi talus- ja saunarakennus, jillain tnteilla sijaitsee pelkkä vaja/talusrakennus. Rakennettujen alueiden pihat vat hidettuja tai vielä keskeneräisiä ja maaperältään sin kuluneita. Rakennuspaikilla ja rannassa n säilytetty vanhaa puusta. Rakennusten kattjen harjat jäävät reilusti puustn siluetin alapulelle, jten rakennukset eivät ertu häiritsevästi maisemassa. Maastnmudt, maaperä ja rakennettavuus Varsinaisen kaavamuutsalueen maaperä n pääsin metsäistä kallimaata. Vain pieniä sia rantaalueista n hiekkamreenia. Niin lemassa leva kuin tulevakin rakentaminen sijittuu metsäiselle kallimaalle, jka n rakennettavuudeltaan hyvä. Tpgrafialtaan kaava-alue n paikka paikin jyrkähköäkin. Kaava n aikinaan suunniteltu niin, että rakennusten paikat ja piha-alueet sijittuvat tnttien tasaisemmille sille. Krttelialueilta maast viettää vaihtelevalla jyrkkyydellä khti rantaa. Aivan rannassa maast n tasaisempaa ja sielläkin esiintyy mnin paikin irtlhkareita. Vesistöt ja vesitalus Timmervikenin kaava-alue rajittuu merenlahteen. Kaava-alueella ei le järviä tai lampia eikä pieniä metsäjia ismpia jia tai purja. Kaava-alue ei sijitu phjavesialueelle. Alueen läpi n rakennettu vesisuuskunnan vesi- ja viemärijht, jhn rakennuspaikilla n mahdllisuus liittyä. Vesi WC:n rakentaminen edellyttää verkstn liittymistä (tulee edellyttämään liittymistä kun verkst tetaan käyttöön) Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Timmervikenin ranta-asemakaavan rakennuspaikat vat kaikki sitettu lma-asuinkäyttöön. Timmervikenin alueelle kuljetaan E18 tieltä valtasin Vanhakylän liittymän khdalta Isnäsin kylän ja Rönnäsin Glf-

7 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) alueen läpi. Timmervikenin alue tukeutuu palveluissaan lähimmillään Isnäsin kyläalueeseen sekä Vanhakylän palvelu- ja liikekeskusalueeseen. Rönnäsin glfkenttä tarjaa erinmaiset vapaa-ajan harrastusmahdllisuudet. Glfklubilta löytyvät lähimmät ravintlapalvelut. Lviisan keskustan palvelut vat 42 kilmetrin päässä. Prvseen matkaa kertyy 30 kilmetriä ja Helsinkiin 82 Väestö ja asuminen alueella Alueella ei le pysyvää asutusta. Kaavamuutsalueeseen kuuluu yhteensä 13 lma-asuintnttia (vimassa levassa kaavassa tntteja n yhteensä 16 kpl). Kaavamuutsalueen tntit n ainakin sittain rakennettu. Osalla tnteista n tisteiseksi vain saunarakennus tai talusrakennus. Rakennuskanta Kaava-alueen rakennukset vat uusia ja rakennuksilla ei le sujelutarpeita. Rakennukset vat massittelultaan, väritykseltään ja arkkitehtuuriltaan vaihtelevia. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistt Alueelle ei le tarvetta surittaa kulttuuriympäristö tai muinaisjäännösselvityksiä. Tekninen hult Alueen läpi n rakennettu vesisuuskunnan vesi- ja viemärijht, jhn rakennuspaikilla n mahdllisuus liittyä. Vesi WC:n rakentaminen edellyttää verkstn liittymistä (tulee edellyttämään liittymistä kun verkst tetaan käyttöön). Alueella n sähkö- ja puhelinverkst Ympäristöhäiriöt Alueella ei le varsinaisia ympäristöhäiriökhteita. 2.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet Valtineuvstn hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavitteiden mukaan alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva lma-asutus n suunniteltava siten, että turvataan luntarviltaan arvkkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä lma-asumisen viihtyisyys. Timmervikenin salla n j vimassa lainviminen ranta-asemakaava, jssa kaava-alueen rantjen ja krttelialueiden maankäyttö n ratkaistu. Ranta-asemakaavan muuts kskee vain krttelialueita Uudenmaan maakuntakaava Alueella n vimassa Itä-Uudenmaan maakuntakaava, jka n hyväksytty Itä-Uudenmaan maakuntavaltuustssa ja vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa Timmervikenin suunnittelualue n valkista aluetta. Rantaan sijittuvan vimassa levan ranta-asemakaavan puistalueen salta Timmervikenin alue rajittuu Natura-2000 alueeseen. Uudenmaan vaihemaakuntakaavassa 2 Timmervikenin alue valkista aluetta. Ote maakuntakaavista n esitetty liitteillä 3A ja 3B Yleiskaava Alueella n vimassa Pernajan rannikn ja saaristn sayleiskaava jka n hyväksytty Osayleiskaavassa Timmervikenin kaava-alue n sitettu merkinnällä, jnka mukaan alueelle n laadittu ranta-asemakaava ja että alueen maankäyttö n ratkaistu ranta-asemakaavassa. Ote sayleiskaavasta n esitetty liitteellä Asemakaavat Alueelle n laadittu Timmervikenin ranta-asemakaava, jka n vahvistettu Vimassa leva ranta-asemakaava ja kaavamuutsalueet n esitetty liitteillä 5A ja 5B. Kaavamuutkseen sisältyy 13 vimassa levan ranta-asemakaavan rakennuspaikkaa (kiinteistöä). Mandalintien ja Mandalinplun alueella

8 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) Timmervikenin ranta-asemakaavassa n kaikkiaan 16 rakennuspaikkaa. Ranta-alueet (VL) ja taustamaastn metsäalueet (M) eivät sisälly kaavamuutkseen Rakennusjärjestys Vimassa levassa ranta-asemakaavassa rakennuspaikat vat ns. yhteisrantaisten lma-asuntjen krttelialueilla (RA-2). Rakennuspaikille n kaavan mukaan sitettu rannasta yhteiskäyttöiset puistalueet. Kaavan tteutusvaiheessa puistalueet n lhkttu erillisiksi kiinteistöiksi. Kullakin RA-2 alueen rakennuspaikalla ja niiden edustalla levalla yhteiskäyttöalueen kiinteistöllä n sama mistaja. Yhdellä RA-2 alueen rakennuspaikalla ei le maa palstaa yhteiskäyttöalueella. Vimassa levan kaavan mukaan RA- 2 alueen rakennusikeus n seuraava: lma-asunt 80 k-m2, sauna 20 k-m2 ja hult-/varastrakennus 20 k-m2. Yhteensä 120 k-m2. Timmervikenin ranta-asemakaavan muutksen alitusvaiheen viranmaisneuvttelussa (Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki) Lviisan kaupungin edustaja kerti, että Lviisan kaupungin rakennusjärjestys hyväksyttiin valtuustssa Siinä lma-asuntjen kkrajaksi n asetettu 100 m 2, saunarakennusten kkrajaksi 25 m 2 ja rakennuspaikan enimmäisrakennusikeudeksi 200 m 2. Nyt kyseessä levassa kaavamuutksessa n kyse j rakennetusta alueesta. Kaupungin edustajan mukaan kaavamuutksen mukainen rakennusikeuden lisäys n sen verran pieni, että kaavassa sitetut rakennusikeudet vat hyväksyttävissä Phjakartta ja maasttiet Timmervikenin ranta-asemakaavan muutsalueelle laaditaan uusi digitaalinen phjakartta mittakaavassa 1:2000. Timmervikenissä n tehty täydennyskartituksia ranta-asemakaavan phjakartan laatimista varten heinäkuussa 2014 Maanmittauslaitksen phjakarttahjeistuksen mukaisesti mittauslukassa 3 mittakaavaan 1:2000. Krdinaattijärjestelmänä n Etrs-Gk26 ja krkeusjärjestelmänä N-60. Maastmittauksen yhtenä lähtöaineistna li ilmakuvauksesta heinäkuussa 2014 tehty sterekartitus sekä Maanmittauslaitkselta hankitut rajapyykkien krdinaatit. Rakennukset n mitattu seinälinjjen mukaisesti ja lukiteltu. Harjan suunnat ja terassit n myös maastssa mitattu. Krklukuja n mitattu pihille ja n mitattu myös vesihultlinja, sähkölinjat, luiska jne. Tielinjjen tiedt perustuvat pääsin steremittauksiin. Rajapyykit n käyty maastssa läpi. Muutama rajapyykki li kadksissa ja ne n merkitty kuvalle vinristillä. Maanmittauslaitksen krdinaatit pyykeille pitivät paikkansa muutaman sentin tarkkuudella. Rajapyykkejä ei kartitettu, kska uudehkssa lhkmisessa mitatut tarkkuusluvut (rsk-luvut) livat pieniä Muut kaava-aluetta kskevat suunnitelmat, selvitykset ja päätökset Aluetta kskevia selvityksiä vat: Valtinhallinnn Hertta/Oiva ympäristötietjärjestelmän tiedt Maakuntakaavituksen ympäristötiedt ja muut taustatiedt Lviisan Mandalsbergetin alueen luntselvitys 2013, Ilp Kekki ja Tim Metsänen Alueen merenlahdet kuuluvat Pernajanlahtien ja Pernajan saaristn merensujelualueeseen, jka n Natura 2000-khde. Mahdlliset timenpiteet, jiden vaikutukset ulttuvat Natura-alueelle, vivat edellyttää Natura-arviinnin tarveharkintaa. 3 KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Kaavasuunnittelun tarve Timmervikenin ranta-asemakaavan muutksen laatiminen n käynnistynyt maanmistajan alitteesta. Tavitteena n hieman lisätä lma-asunnn ja rakennuspaikan rakennusikeuksien määrää. Rakennuspaikkakhtainen rakennusikeus suhteutetaan tnttien kn mukaan. Rakennuspaikat säilyvät edelleen

9 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) lma-asuinkäytössä. Lma-asunnn klle ja varustelutaslle asetetut vaatimukset vatkin merkittävästi muuttuneet siitä ajasta kun Timmervikenin kaava n laadittu. Tavitteena n myös, että pistetaan vesivessan rakentamiskielt, jtta vidaan liittyä uuteen kunnalliseen vesi- ja viemäriverkstn (vesisuuskunta). Tavitteiden tteuttaminen edellyttää ranta-asemakaavan muutksen laatimista. Kaavamuuts kskee saa Timmervikenin ranta-asemakaava-alueesta. Kaavamuutsalueeseen sisältyy yhteensä 13 lmaasunttnttia. Lainvimaisessa ranta-asemakaavassa n yhteensä 16 lma-asunttnttia. Kaavamuutsalueen pinta-ala n yhteensä nin 6,7 ha. 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä kskevat päätökset Timmervikenin ranta-asemakaavan muutksen laatiminen n käynnistynyt maanmistajan alitteesta. Kaavan sallistumis- ja arviintisuunnitelma n käsitelty teknisessä lautakunnassa , 129. Kaava n tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä , 129. Timmervikenin ranta-asemakaavan muutksen alitusvaiheen viranmaisneuvttelu n pidetty (Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki). 3.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia vat alueen maanmistajat sekä ne, jiden asumiseen, työntekn tai muihin lihin tehtävä kaava saattaa humattavasti vaikuttaa. Lisäksi sallisia vat viranmaiset ja yhteisöt, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla n ikeus ttaa saa kaavan valmisteluun, arviida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Osallisia vat MRL 62 :n mukaan alueen maanmistajat ja kaikki ne, jiden asumiseen, työntekn tai muihin lihin kaava saattaa humattavasti vaikuttaa sekä ne viranmaiset ja yhteisöt, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään. Ne, jiden asumiseen, työntekn tai muihin lihin kaava vaikuttaa: suunnittelualueen lähiasukkaat ja maanmistajat suunnittelualueeseen rajittuvan maan mistajat ja lähinaapurit yhteisöt, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään Viranmais- ym. taht, jita kuullaan kaavituksen kuluessa: Uudenmaan elinkein- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Uudenmaan liitt Musevirast, Maakuntamuse Kymenlaaksn Sähkö Oy Itä-Uudenmaan pelastuslaits Prvn kaupunki, terveydensujelu Rakennus- ja ympäristölautakunta Elinkein- ja kehittämisjast Lviisan kaupungin tekninen timi: Kiinteistö- ja paikkatiettimist Yhdyskuntatekniikka

10 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) Vireilletul Kaavan sallistumis- ja arviintisuunnitelma n käsitelty teknisessä lautakunnassa , 129. Kaava n tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä , 129. Timmervikenin ranta-asemakaavan muutksen alitusvaiheen viranmaisneuvttelu n pidetty (Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki) Osallistuminen ja vurvaikutusmenettelyt MRL 66 :n mukainen kaavituksen alitusvaiheen viranmaisneuvttelu n pidetty Uudenmaan elinkein-, liikenne ja ympäristökeskuksessa Ranta-asemakaavan tavitteet Tavitteena n hieman lisätä lma-asunnn ja rakennuspaikan rakennusikeuksin määrää. Asuntjen tulisi lla riittävän isja, jtta niihin vidaan rakentaa kunnlliset pesu- ja wc-tilat sekä kdinhittilat. Myös huneiden keskimääräinen kkvaatimus n aiempaa suurempi. Rakennuspaikkakhtainen rakennusikeus suhteutetaan rakennuspaikan pinta-alaan. On myös tärkeää, että lma-asunnlla n tarpeen mukaan erillinen työ-/timisttila, jtta välttämättömät työ- ja yhteydenpittehtävät n mahdllista hitaa myös lma-asunnlta käsin. Etätyöskentely mahdllistaa myös pidempiaikaisen leskelun lma-asunnlla. Lma-asunnn klle ja varustelutaslle asetetut vaatimukset vatkin merkittävästi muuttuneet siitä ajasta kun Timmervikenin kaava n laadittu. Yksi keskeinen tavite n muuttaa nykyistä ranta-asemakaavan yleismääräystä siten, että pistetaan vesivessan rakentamiskielt, jtta vidaan liittyä uuteen vesi- ja viemäriverkstn. Timmervikenin kaavaalue sijittuu parhaillaan tteutettavan vesisuuskunnan vesi- ja viemäriverkstn varteen. Timmervikenin khdalla verkst n j rakennettu. 4 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 Kaavan rakenne ja kuvaus Rakenne ja kuvaus Kaava-alue kstuu 13 tntista, jista jkainen n ranta-asemakaavan muutsehdtuksessa merkitty kaavamääräyksellä RA-3 (yhteisrantaisten lma-asuntjen krttelialue). RA-3 alueiden yhteenlaskettu pinta-ala n 6,6728 ha. Kaava-alueeseen ei sisälly muita alueita. Kaavamuutsalueen rakennuspaikat (itsenäiset tilat) säilyvät täysin nykytilanteen mukaisena sekä kiinteistörajiltaan että pinta-aliltaan. Rakennuspaikkjen rakennusaljen rajat ja myös aikinaan suunniteltu rakennusten sijittelu säilyy pääsin nykyisellään. Pieniä maastn mudista jhtuva tarkistuksia tehdään tarpeen mukaan. Alueelle suunnitellut kulkuyhteydet n rakennettu pääsin valmiiksi ja alueelle n rakennettu myös sähkölinjat. Vesisuuskunnan uusi vesi- ja viemärijht kulkee alueen läpi ja rakennuspaikat n liitettävissä siihen. Kaavamuuts ei vaikuta rantaan sijittuvan puistalueen hallintaan eikä vakiintuneeseen käyttöön. Kaavamuutksen vaikutukset nykyiseen rakennettuun tilanteeseen nähden vatkin hyvin vähäiset. Käytännössä aina muuts nkin muuts rakennuspaikkakhtaisessa rakentamisen määrässä. Rakennusikeus n suhteutettu rakennuspaikan pinta-alaan. Tällä turvataan myös rakentamistavan väljyys. Kk kaavamuutsalueen rakentamistehkkuudeksi mudstuu e=0.04 (ks. khta 4.4)

11 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) 4.2 Mititus- ja määrätarkastelut Timmervikenin ranta-asemakaavan muutksessa lma-asuntjen rakennuspaikkja n yhteensä 13 kpl. Alueet n sitettu yhteisrantaisten lma-asuntjen krttelialueina kaavamerkinnällä RA-3. Yhdelle rakennuspaikalle saadaan rakentaa yksi lma-asunt, yksi vierasmaja, yksi saunarakennus ja talusrakennuksia. Krttelissa esitettyä hjeellista rakennuspaikkamäärää ei saa ylittää. Rakennuspaikkakhtainen kaikkien rakennusten yhteenlaskettu rakennusikeus saa lla enintään 4 % rakennuspaikan pinta-alasta kuitenkin siten, että rakennuspaikkakhtainen rakennusikeus n yhteensä vähintään 200 k- m 2 ja enintään 250 k-m 2. Rakennuspaikan pinta-alana käytetään kaavamuutksen käynnistämisajankhdan mukaista rakennuspaikan/tilan kiinteistörekisteriin merkittyä pinta-alaa. Lma-asunnn ja vierasmajan kk saa lla yhteensä enintään 60 % rakennuspaikan enimmäisrakennusikeudesta. Vierasmajan kk saa lla enintään 30 k-m 2 rakennuspaikilla, jiden pinta-ala n alle 5000 m 2 ja enintään 35 k-m 2 rakennuspaikilla, jiden pinta-ala n 5000 m m 2 sekä enintään 40 k-m 2 rakennuspaikilla, jiden pinta-ala n yli 6000 m 2 Saunarakennuksen kk saa lla enintään 30 k- m 2. Rakennukset saavat lla enintään yksikerrksisia. Vierasmajaa ei saa mudstaa erilliseksi kiinteistöksi. Rakennuspaikan enimmäisrakennusikeus ja lma-asunnn ja vierasmajan yhteenlaskettu enimmäisrakennusikeus sekä vierasmajan enimmäisrakennusikeus n merkitty lukusarjalla jkaiselle rakennuspaikalle. Lukusarjassa ensimmäinen luku sittaa kerrsalaneliömetreinä rakennuspaikan enimmäisrakennusikeuden, keskimmäinen luku sittaa lma-asunnn ja vierasmajan yhteenlasketun enimmäisrakennusikeuden ja viimeinen luku sittaa vierasmajan enimmäisrakennusikeuden. Taulukssa 1 n esitetty rakennuspaikka- ja tilatunnukset ja rakennuspaikan pinta-ala sekä kaavakartalle merkitty rakennuspaikan enimmäisrakennusikeus ja lma-asunnn ja vierasmajan yhteinen enimmäisrakennusikeus sekä vierasmajan enimmäisrakennusikeus. 4.3 Ympäristön laatua kskevien tavitteiden tteutuminen Suunnittelussa n tettu humin ympäristön asettamat lähtökhdat sekä lunt-selvityksen mukaiset mahdlliset erityiskhteet. Selvitysten mukaan krttelialueilta (kaavamuutsalue) ei löytynyt sujeltavia tai muutin erityiset humin tettavia khteita (lakikhteita). Kaavassa n annettu yleismääräyksiä rakentamisen svittamisesta ympäristölsuhteisiin ja maisemaan. 4.4 Aluevaraukset Taulukn 1 mukaisesti ja kaavakartan tietjen mukaan krttelialueiden RA-3 yhteispinta-ala n 6,6728 ha. Kaavamuutsalueen kknaisrakennusikeus n yhteensä 2792 k-m 2. Lma-asumiseen käytettävä enimmäisrakennusikeus n yhteensä 1675 k-m 2. Rakentamistehkkuudeksi mudstuu 0,04 (2792/66728 = 0,042). Kaavamuutsalueeseen ei sisälly maa- ja metsätalus- eikä virkistysalueita.

12 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) Taulukk Kaavan vaikutukset Virkistyskäyttö Vimassa levan ranta-asemakaavan rantapalstat ja venevalkamat säilyvät nykykäytön mukaisesti edelleen rakennuspaikkjen hallinnassa ja käytössä. Rakennuspaikkjen lähivirkistys suuntautuukin näille rantapalstille ja yhteydet vesistöön (merenlahdelle) vat hyvät myös pienveneillä. Kaava-alue rajittuu merialueeseen sekä laajihin rakentamattmiin metsäalueisiin. Jkamiehenikeudella tapahtuvaan virkistyskäyttöön ja vesillä sekä metsissä liikkumiseen n erityisen hyvät mahdllisuudet. Lisäksi Rönnäsin glfkenttä tarjaa erityisen virkistysharrastusmahdllisuuden. Lunt-lsuhteet Ranta-asemakaava-alueella n asiantuntijiden timesta tehty kattavat lunt- ja ympäristöselvitykset ranta-asemakaavan laatimista varten. Selvitysten jhtpäätökset ja susitukset n kaavasuunnittelussa tettu hyvin humin. Natura Natura-aluevaraus ei kske Timmervikenin ranta-asemakaavan muutsehdtuksen aluetta eikä muutakaan vimassa levan ranta-asemakaavan aluetta. Krttelialueiden ja rannan väliin (ranta rajittuu Natura-alueeseen) jää vimassa levan kaavan mukainen puistalue, jhn kaavamuuts ei vaikuta. Kaavalla ei le haitallisia vaikutuksia merialueelle sijittuvan Natura-alueen määrittelyn phjana leville lunt ja/tai ympäristöarville. Natura- tarveharkinnan arvita ei le tarpeen laajemmin laatia. Maisemalliset vaikutukset Timmervikenin ranta-asemakaavan muutksen vaikutukset maisemaan vat hyvin vähäiset. Kaavamuuts sisältää käytännössä vain j määritellyille rakennusalille sijittuvan rakennusikeuden lisäyksen. Rakennusikeuden määrän lisäys n pieni, eikä sillä tältä sin le juurikaan vaikutusta vallitsevaan maisemaan. Kaavassa n annettu yleismääräyksiä rakentamisen svittamisesta ympäristölsuhteisiin ja maisemaan. Erityisesti n kiinnitetty humita puustn ja muun kasvillisuuden käsittelyyn (rakentamattmat piha-alueet ja rakennuspaikan sat) sekä julkisivujen ja kattjen väritykseen. Kirkkaiden/vimakkaasti heijastavien pintjen käyttö n kielletty.

13 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) Kulttuurihistria sekä muinaismuistt Alueella ei le tdettu levan kulttuurishistriallisia erityisarvja eikä muinaisjäännöksiä. Vesihult Ranta-asemakaavamuutksen myötä vesivessjen rakentamiskielt pistuu kaavamääräyksistä. Rakennukset vivat tällöin, j rakennettuun vesi- ja viemäriverkstn liityttyään, rakentaa tntilleen vesivessan. Vesivessan rakentaminen edellyttää vesisuuskunnan jätevesijärjestelmään liittymistä. Liikenne Kaava-alueen tieverkst n j rakennettu käytännössä valmiiksi. Jkin pieni tnttitien suus vi vielä lla viimeistelemättä. Ranta-asemakaavan muutsalueen phjissaan kulkee Mandalintie niminen tie ja eteläsaan Mandalinplku. Kaavamuuts ei leellisesti lisää liikennettä vimassa levaan kaavan verrattuna. Yhdyskuntarakenne ja palvelut Kaava ei juurikaan lisää alueen lma-asukkaiden määrää. Mutta rakennusikeuden krtuksen myötä lma-asunnilla vietetään tdennäköisesti yhä enemmän aikaa lma-asuntjen mukavuustasn nustessa. Mahdllista n myös, että lma-asukkaat tukeutuvat yhä enemmän lähialueiden palveluihin. Talus Maanmistaja vastaa kaavan tteutuksesta. Kaavan tteuttaminen ei tu Lviisan kaupungille taludellisia velvitteita. Maanmistajilta saadun tiedn mukaan useilla rakennuspaikilla lisä-/uudisrakentaminen käynnistyy heti kaavamuutksen saatua lain viman. Uusi rakentaminen vikin käynnistyä npeasti kun kulkuyhteydet vat valmiina. Valmiina n myös vesisuuskunnan vesi- ja viemäriverkst ja rakennuspaikat vat sähköverkstn piirissä. Rakentamisen työllistävä vaikutus n merkittävä, kun useampi hanke käynnistynee lähes samanaikaisesti. Ssiaaliset vaikutukset Kaavamuutksessa rakennuspaikat säilyvät edelleen lma-asuinkäytössä. Käyttäjien määrä ei leellisesti lisäänny, mutta lma-asunnilla vietetty aika saattaa kasvaa sin merkittävästikin. Varustelutasn (vesivessa ja työ-/vierastilat) lisääntymisen myötä lma-asuntjen käyttö myös kesäajan ulkpulella saattaa kasvaa. Samalla ludaan phjaa paikallisten palvelujen kasvavalle hyödyntämiselle. Melu ja muut ympäristöhäiriöt Alueella ei le ympäristöhäiriökhteita. 4.6 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja määräykset n kknaisuudessaan esitetty liitteellä 7. 5 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 5.1 Tteutusta hjaavat suunnitelmat Rakennusalat n määritelty väljinä nykyisen kaavan mukaisesti. Tällä ludaan mahdllisuudet ttaa paremmin humin maastn tpgrafia sekä miellyttävien ja hyvin timivien pihapiirien mudstaminen. Kaavamääräyksissä n annettu hjeita ja susituksia rakentamistavasta ja värityksestä. Rakennukset n määrätty enintään yksikerrksiksi.

14 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) 5.2 Tteutus ja ajitus Osalla rakennuspaikista nykyinen rakennusikeus n käytännössä j käytetty ja salla n rakennettu vain talusrakennus tai sauna. Ranta-asemakaavan muutksen tteuduttua alueen maanmistajat saavat jk laajentaa j lemassa levia rakennuksia tai rakentaa uuden lma-asunnn ja muita rakennuksia ranta-asemakaavan uuden rakennusikeuden määrän puitteissa. Maanmistajilta saadun tiedn mukaan useilla rakennuspaikilla lisä-/uudisrakentaminen käynnistyy heti kaavamuutksen saatua lain viman. Uusi rakentaminen vikin käynnistyä npeasti, kun kulkuyhteydet vat valmiina. Valmiina n myös vesisuuskunnan vesi- ja viemäriverkst ja rakennuspaikat vat sähköverkstn piirissä. Esp Sepp Lamppu tmi Sepp Lamppu DI

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muuts ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12.3.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue 1511001590 Parikkalan kunta Kirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.4.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LOVIISAN KAUPUNKI, PERNAJAN KAUPUNGINOSA TIMMERVIKENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Liite 1 PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS /TIEALUEET SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS /TIEALUEET Pyhtään Siltakylän-Heinlahden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A3 13.8.2014 HALSUAN KESKEISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.1.2015, tarkistettu 29.4.2015 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Osallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kerrtaan kaavituksen päätavitteet, suunnittelun eteneminen,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012, korjattu 15.1.2015 LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA

HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA 1 MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.11.2013 HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Lumialan jakokunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015

Lumialan jakokunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015 1510019143 Asikkalan kunta Lumialan jakkunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 6.7.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS SUMMAN KYLÄSSÄ TILALLA 2:24 NUOTTASAARI

HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS SUMMAN KYLÄSSÄ TILALLA 2:24 NUOTTASAARI 1 HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS SUMMAN KYLÄSSÄ TILALLA 2:24 NUOTTASAARI KAAVASELOSTUS 10.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISKAAVAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto KORTTELIN 316 OSAN ASEMAKAAVANMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet 8 Asikkalan kunta Asikkalan tien asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 0.8.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa esitetään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.4.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 4.6.2014 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 4.6.2014 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ

KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.3.2016(päivitetty) MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN, PIHTIPUTAAN, SAARIJÄRVEN JA VIITASAAREN YHTEINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS 22.2.2012/ 2.7.2012 / 29.10.2012/

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2591 Humpulan päiväkoti, Keski-Lahti

Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2591 Humpulan päiväkoti, Keski-Lahti 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaava ja asemakaavan muuts A-2591 Humpulan päiväkti, Keski-Lahti ALOITE/HAKIJA Asemakaava ja asemakaavan muuts

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS VETELIN KUNTA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Koskee 15.4.2014 päivättyä Patanan tekojärven Kettusaaren ranta-asemakaavaa Vetelin kunnassa Asemakaavanlaatija Dipl.ins. Mauno Vähämäki Kaavan hyväksymiskäsittelyt:..

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN Päiväys 24.11.2016 Asemakaavan muutos KOTOJÄRVENRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot