RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee päivättyä kaavakarttaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa"

Transkriptio

1 RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS jka kskee päivättyä kaavakarttaa TIMMERVIKENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (MAN- DALINTIE JA MANDALINPOLKU) Ranta-asemakaavan ehdtus kskee Lviisan kaupungin Pernajan kaupunginsassa sijaitsevia tilja Isarstranden , Fasarbystranden , Fasarbystranden , Fasarbystranden , Pörtesstranden , Pörtesstranden , Pörtesstranden , Pörtesstranden , Mandalsstranden , Harstranden , Myrstranden , Myrstranden sekä Myrstranden Kaavan laatija: Ranta-asemakaavan muuts kskee krtteleita 2, 4 ja 5 sekä sia krtteleista 3, 6 ja 7. Ranta-asemakaavan muutksella mudstuu krttelit 2, 4 ja 5 sekä sat krtteleista 3, 6 ja 7. Sepp Lamppu tmi, DI Sepp Lamppu Kurtinniitynkuja 11, Esp. Vireilletul: teknisen lautakunnan päätös , 129. Käsittely: Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) tekninen lautakunta , 129. Ranta-asemakaavaehdtus tekninen lautakunta Hankenumer: Ranta-asemakaavan hyväksyminen tekninen lautakunta kaupunginhallitus

2 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ Ranta-asemakaava Kaavaprsessin vaiheet Ranta-asemakaavan tteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen lista Alueen yleiskuvaus Lunnnympäristö Rakennettu ympäristö Ympäristöhäiriöt Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet Uudenmaan maakuntakaava Yleiskaava Asemakaavat Rakennusjärjestys Phjakartta ja maasttiet Muut kaava-aluetta kskevat suunnitelmat, selvitykset ja päätökset KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavasuunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä kskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletul Osallistuminen ja vurvaikutusmenettelyt Ranta-asemakaavan tavitteet RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne ja kuvaus Mititus- ja määrätarkastelut Ympäristön laatua kskevien tavitteiden tteutuminen Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Tteutusta hjaavat suunnitelmat Tteutus ja ajitus... 13

3 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) LUETTELO SELOSTUKSEN LIITTEISTÄ Liite 1: Liite 2A-2F: Liite 3A: Liite 3B: Liite 4: Liite 5A ja B: Kaavan seurantalmake / tilastt Suunnittelualueen sijainti Ote Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta Ote Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavasta Ote Pernajan rannikn ja saaristn sayleiskaavasta Ote Timmervikenin ranta-asemakaavasta Liite 6: Luntselvitys: Lviisan Mandalsbergetin alueen luntselvitys 2013, Ilp Kekki ja Tim Metsänen Liite 7: Liite 8: Ranta-asemakaavan pienennös ja kaavamääräykset Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

4 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 Ranta-asemakaava Timmervikenin ranta-asemakaava-alue sijaitsee entisen Pernajan kunnan eteläsassa Kärpnäs -nimisen kylän luteispulella nin 42 kilmetrin päässä Lviisan keskustasta. Suunnittelualue sijaitsee likimain Prvn ja Lviisan kaupunkien pulivälissä. Kaavamuuts kskee saa Timmervikenin rantaasemakaava-alueesta. Kaavamuutsalueeseen sisältyy yhteensä 13 lma-asunttnttia. Lainvimaisessa ranta-asemakaavassa n yhteensä 16 lma-asunttnttia. Kaavamuutsalueen pinta-ala n yhteensä nin 6,7 ha. Tavitteena n hieman lisätä lma-asunnn ja rakennuspaikan rakennusikeuksin määrää. Rakennuspaikkakhtainen rakennusikeus suhteutetaan tnttien kn mukaan. Rakennuspaikat säilyvät edelleen lma-asuinkäytössä. Lma-asunnn klle ja varustelutaslle asetetut vaatimukset vatkin merkittävästi muuttuneet siitä ajasta kun Timmervikenin kaava n laadittu. Tavitteena n myös, että pistetaan vesivessan rakentamiskielt, jtta vidaan liittyä uuteen kunnalliseen vesi- ja viemäriverkstn (vesisuuskunta). 1.2 Kaavaprsessin vaiheet Timmervikenin ranta-asemakaavan muutksen laatiminen n käynnistynyt maanmistajan alitteesta. Kaavan sallistumis- ja arviintisuunnitelma n käsitelty teknisessä lautakunnassa , 129. Kaava n tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä , 129. Tavitteena n että kaava hyväksytään vuden 2014 lppuun mennessä. Kaavan laatijana n Sepp Lamppu tmi. 1.3 Ranta-asemakaavan tteuttaminen Suunnittelualue n kknaan yksityisessä mistuksessa. Maanmistaja vastaa kaavan tteuttamisesta. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen lista Alueen yleiskuvaus Timmervikenin ranta-asemakaava-alue sijaitsee entisen Pernajan kunnan eteläsassa Kärpnäs -nimisen kylän luteispulella nin 42 kilmetrin päässä Lviisan keskustasta. Suunnittelualue sijaitsee likimain Prvn ja Lviisan kaupunkien pulivälissä. Matkaa Prvseen kertyy 30 kilmetriä ja Helsinkiin 82 kilmetriä. Suunnittelualueelle n lemassa levat tieyhteydet. Kaavamuuts kskee saa Timmervikenin ranta-asemakaava-alueesta. Kaavamuutsalueeseen sisältyy yhteensä 13 lma-asunttnttia. Lainvimaisessa ranta-asemakaavassa n yhteensä 16 lmaasunttnttia. Kaavamuutsalueen pinta-ala n yhteensä nin 6,7 ha. Alueen sijainti n tarkemmin esitetty liitteillä 2A-2F. Kaava-alueeseen kuuluu tilat Isarstranden , Fasarbystranden , Fasarbystranden , Fasarbystranden , Pörtesstranden , Pörtesstranden , Pörtesstranden , Pörtesstranden , Mandalsstranden , Harstranden , Myrstranden , Myrstranden sekä Myrstranden Kaava-alueen (tiljen) kknaispinta-ala n m2. Kaava-alueen pienin tila n kltaan 3276 m2 ja suurin 9392 m2. Tilat vat yksityismistuksessa. Kaava-alueella ei le pysyvää asutusta, työpaikkja tai palveluita.

5 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) Lunnnympäristö Kasvillisuus ja eläimistö Timmervikenin ranta-asemakaavan vapaa-ajanasuntjen krtteleiden alueelle ja niiden lähialueilla tehtiin luntselvitys kesällä Maastkäynnit tehtiin ja Ranta-asemakaavan muuts kskee vain rakennuspaikkja, mutta selvitys tehtiin myös ranta-alueelle ja ympäröivän lähimetsävyöhykkeen alueelle. Selvitysalueen kknaispinta-ala n nin 20 ha, jsta varsinaiset krttelialueet (vimassa levan kaavan RA-3) käsittävät arvilta vajaat 40 prsenttia. Luntselvitysraprtti n kaava-asiakirjjen liitteenä. Lunttyypit ja putkilkasvilajist: Kaavamuutsalueen phjispulen vapaa-ajanasuntjen krttelialueet 2-5 (Mandalintie): Krttelialueet vat pääsin tavanmaisia tureita kuivahkja kankaita, jiden puust n nurta tai keski-ikäistä. Vanhaa metsää krtteleissa ei le, lisäksi alueita n hidettu ja ne vat maaperältään sin myös kuluneita. Krttelialueilla ei tdettu sellaisia erityisiä luntarvja, jtka pitäisi ttaa maankäytössä humin. Krttelien 2-5 lähialueet: Metsäsat vat pääsaltaan harvennettuja ja nuria keski-ikäisiä, varttunutta puusta n paikitellen. Krttelialueiden 3 ja 4 välin vaiheilla rannassa n pieni luhta lehtalue (ks. raprtin kansikuva ja liitteet) ja kivikkinen niemekekumpare. Khde ei sijitu kaavamuutsalueelle, mutta sen hidsta n annettu hjeita ja susituksia selvitysraprtissa. Varsinaisen selvitysalueen lisäksi tarkastettiin yleispiirteisesti krttelien 2-5 eteläpulella sijaitsevan Mandalsbergetin alue. Jyrkännealueen alapuli n nurta metsää, pääasiassa kivuja (ja kuusta), pääsin kangasmetsäkasvillisuusvaltaista, yhdellä laikulla li runsaasti suurempaa ravinteisuutta ilmentävää tesmakasvusta. Jyrkänne n kuiva, pystysurat sat vat alle kymmenmetrisiä. Kallin päällä n vanhaa puusta, sin kilpikaarnaista männikköä sekä kuusikka, mäen päällystän killispulella n kulalue. Reunakallilta avautuu kmea maisema merenlahdelle. Kaavamuutsalueen eteläpulen vapaa-ajanasuntjen krttelialueet 6-7 (Mandalinplku): Krtteleiden metsät vat pääasiassa tavanmaisia talusmetsätyyppisiä kankaita, ja pihat vat hidettuja tai vielä keskeneräisiä. Alueella ei le vanhja rakennuksia. Krttelialueella ei tdettu sellaisia erityisiä luntarvja, jtka tulisi maankäytössä ttaa humin. Krttelien 6-7 lähialueet: Krtteleiden ulkpulisten lähialueiden puust n pääasiassa keski-ikäistä ja varttunutta, harvennus ja alueella kulkeva puutn jhtlinja heikentävät metsien lunnntilaisuutta. Alueella ei tdettu sellaisia erityisiä luntarvja, jtka tulisi maankäytössä ttaa humin. Selvitysalueen merenlahdet kuuluvat Pernajanlahtien ja Pernajan saaristn merensujelualueeseen, jka n Natura 2000-khde. Mahdlliset timenpiteet, jiden vaikutukset ulttuvat Natura-alueelle, vivat edellyttää Natura-arviinnin tarveharkintaa. Lajit Maastkäynneillä ei löydetty merkkejä liit-ravasta ja selvityksessä tdettiin, ettei krtteleissa ja niiden lähialueilla le lajille spivaa bitppia. Myös lepakiden elinympäristövaatimusten kannalta kk selvitysalue arviitiin vaatimattmaksi. Linnut Kaavamuutsalueen phjispulen vapaa-ajanasuntjen krtteleiden 2-5 (Mandalintie) alueella (myös krttelialueiden ulkpuliset lähialueet) havaittu linnust li tavanmaista kangasmetsälajista, jka viihtyy ihmisasutuksen tuntumassa (kirjsiepp, harmaasiepp, pajulintu, talitiainen, peipp). Elinympäristö-

6 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) arviinnin perusteella krtteleiden ja muun selvitysalueen metsissä ei esiinny vaateliaimmalle metsälajistlle sveltuvaa vanhaa metsää tai lehtbitppeja. Phjispulen krttelien lähialueella ranta-alueen tuntumassa havaittiin klme rantasipiä (silmälläpidettävä laji), valkvikl (luultavasti muuttaja), iskskelpari (silmälläpidettävä), kanadanhanhipari ja kalatiirapari (lintudirektiivin I-liitteen laji). Kaavamuutsalueen eteläpulen vapaa-ajanasuntjen krttelialueiden 6-7 (Mandalinplku) lähialueiden selvitysaluesalla elinympäristöarvin perusteella alueen metsälinnust n tavanmaista kangasmetsälajista, vaateliaimmat lajit tdennäköisesti puuttuvat. Rantaruvikn reunassa havaittiin punajalkavikl, rantasipi (silmälläpidettävä) ja lir (luultavasti muuttaja). Uhanalaiset lintulajit Selvitysalueelta ei havaittu uhanalaisia lintulajeja. EU:n lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteen 1 lajit Selvityksessä havaittiin yksi kalatiirapari. Muu eläimistö Selvityksessä havaittiin vaskitsa kuudennen tntin (phjisesta lukien) itäpulella. Rantakäärme ja vaskitsa vat lunnnsujelulailla rauhitettuja. Selvityksen mukaan alueella ei havaittu muita eläinlajeja. Maisemakuva Rakennetut alueet sijittuvat varsinaisen rantavyöhykkeen taustalla levalle pääsin muuta maasta krkeammalle mäenharjannevyöhykkeelle. Ranta-alueet vat tpgrafialtaan tasaisempia ja niille ei sijitu lainkaan rakentamista. Ranta-alueella sijaitsee ainastaan laitureita ja hidettuja ranta-alueita. Vimassa levassa ranta-asemakaavassa rakennuspaikat vat ns. yhteisrantaisten lma-asuntjen krttelialueilla (RA-2). Rakennuspaikille n kaavan mukaan sitettu rannasta yhteiskäyttöiset puistalueet. Rannassa sijaitsee klme (3) venevalkamaa. Kaava-alueen tntit vat ainakin sittain rakennettuja. Jillain tnteilla sijaitsee lma-asunnn lisäksi talus- ja saunarakennus, jillain tnteilla sijaitsee pelkkä vaja/talusrakennus. Rakennettujen alueiden pihat vat hidettuja tai vielä keskeneräisiä ja maaperältään sin kuluneita. Rakennuspaikilla ja rannassa n säilytetty vanhaa puusta. Rakennusten kattjen harjat jäävät reilusti puustn siluetin alapulelle, jten rakennukset eivät ertu häiritsevästi maisemassa. Maastnmudt, maaperä ja rakennettavuus Varsinaisen kaavamuutsalueen maaperä n pääsin metsäistä kallimaata. Vain pieniä sia rantaalueista n hiekkamreenia. Niin lemassa leva kuin tulevakin rakentaminen sijittuu metsäiselle kallimaalle, jka n rakennettavuudeltaan hyvä. Tpgrafialtaan kaava-alue n paikka paikin jyrkähköäkin. Kaava n aikinaan suunniteltu niin, että rakennusten paikat ja piha-alueet sijittuvat tnttien tasaisemmille sille. Krttelialueilta maast viettää vaihtelevalla jyrkkyydellä khti rantaa. Aivan rannassa maast n tasaisempaa ja sielläkin esiintyy mnin paikin irtlhkareita. Vesistöt ja vesitalus Timmervikenin kaava-alue rajittuu merenlahteen. Kaava-alueella ei le järviä tai lampia eikä pieniä metsäjia ismpia jia tai purja. Kaava-alue ei sijitu phjavesialueelle. Alueen läpi n rakennettu vesisuuskunnan vesi- ja viemärijht, jhn rakennuspaikilla n mahdllisuus liittyä. Vesi WC:n rakentaminen edellyttää verkstn liittymistä (tulee edellyttämään liittymistä kun verkst tetaan käyttöön) Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Timmervikenin ranta-asemakaavan rakennuspaikat vat kaikki sitettu lma-asuinkäyttöön. Timmervikenin alueelle kuljetaan E18 tieltä valtasin Vanhakylän liittymän khdalta Isnäsin kylän ja Rönnäsin Glf-

7 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) alueen läpi. Timmervikenin alue tukeutuu palveluissaan lähimmillään Isnäsin kyläalueeseen sekä Vanhakylän palvelu- ja liikekeskusalueeseen. Rönnäsin glfkenttä tarjaa erinmaiset vapaa-ajan harrastusmahdllisuudet. Glfklubilta löytyvät lähimmät ravintlapalvelut. Lviisan keskustan palvelut vat 42 kilmetrin päässä. Prvseen matkaa kertyy 30 kilmetriä ja Helsinkiin 82 Väestö ja asuminen alueella Alueella ei le pysyvää asutusta. Kaavamuutsalueeseen kuuluu yhteensä 13 lma-asuintnttia (vimassa levassa kaavassa tntteja n yhteensä 16 kpl). Kaavamuutsalueen tntit n ainakin sittain rakennettu. Osalla tnteista n tisteiseksi vain saunarakennus tai talusrakennus. Rakennuskanta Kaava-alueen rakennukset vat uusia ja rakennuksilla ei le sujelutarpeita. Rakennukset vat massittelultaan, väritykseltään ja arkkitehtuuriltaan vaihtelevia. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistt Alueelle ei le tarvetta surittaa kulttuuriympäristö tai muinaisjäännösselvityksiä. Tekninen hult Alueen läpi n rakennettu vesisuuskunnan vesi- ja viemärijht, jhn rakennuspaikilla n mahdllisuus liittyä. Vesi WC:n rakentaminen edellyttää verkstn liittymistä (tulee edellyttämään liittymistä kun verkst tetaan käyttöön). Alueella n sähkö- ja puhelinverkst Ympäristöhäiriöt Alueella ei le varsinaisia ympäristöhäiriökhteita. 2.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet Valtineuvstn hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavitteiden mukaan alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva lma-asutus n suunniteltava siten, että turvataan luntarviltaan arvkkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä lma-asumisen viihtyisyys. Timmervikenin salla n j vimassa lainviminen ranta-asemakaava, jssa kaava-alueen rantjen ja krttelialueiden maankäyttö n ratkaistu. Ranta-asemakaavan muuts kskee vain krttelialueita Uudenmaan maakuntakaava Alueella n vimassa Itä-Uudenmaan maakuntakaava, jka n hyväksytty Itä-Uudenmaan maakuntavaltuustssa ja vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa Timmervikenin suunnittelualue n valkista aluetta. Rantaan sijittuvan vimassa levan ranta-asemakaavan puistalueen salta Timmervikenin alue rajittuu Natura-2000 alueeseen. Uudenmaan vaihemaakuntakaavassa 2 Timmervikenin alue valkista aluetta. Ote maakuntakaavista n esitetty liitteillä 3A ja 3B Yleiskaava Alueella n vimassa Pernajan rannikn ja saaristn sayleiskaava jka n hyväksytty Osayleiskaavassa Timmervikenin kaava-alue n sitettu merkinnällä, jnka mukaan alueelle n laadittu ranta-asemakaava ja että alueen maankäyttö n ratkaistu ranta-asemakaavassa. Ote sayleiskaavasta n esitetty liitteellä Asemakaavat Alueelle n laadittu Timmervikenin ranta-asemakaava, jka n vahvistettu Vimassa leva ranta-asemakaava ja kaavamuutsalueet n esitetty liitteillä 5A ja 5B. Kaavamuutkseen sisältyy 13 vimassa levan ranta-asemakaavan rakennuspaikkaa (kiinteistöä). Mandalintien ja Mandalinplun alueella

8 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) Timmervikenin ranta-asemakaavassa n kaikkiaan 16 rakennuspaikkaa. Ranta-alueet (VL) ja taustamaastn metsäalueet (M) eivät sisälly kaavamuutkseen Rakennusjärjestys Vimassa levassa ranta-asemakaavassa rakennuspaikat vat ns. yhteisrantaisten lma-asuntjen krttelialueilla (RA-2). Rakennuspaikille n kaavan mukaan sitettu rannasta yhteiskäyttöiset puistalueet. Kaavan tteutusvaiheessa puistalueet n lhkttu erillisiksi kiinteistöiksi. Kullakin RA-2 alueen rakennuspaikalla ja niiden edustalla levalla yhteiskäyttöalueen kiinteistöllä n sama mistaja. Yhdellä RA-2 alueen rakennuspaikalla ei le maa palstaa yhteiskäyttöalueella. Vimassa levan kaavan mukaan RA- 2 alueen rakennusikeus n seuraava: lma-asunt 80 k-m2, sauna 20 k-m2 ja hult-/varastrakennus 20 k-m2. Yhteensä 120 k-m2. Timmervikenin ranta-asemakaavan muutksen alitusvaiheen viranmaisneuvttelussa (Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki) Lviisan kaupungin edustaja kerti, että Lviisan kaupungin rakennusjärjestys hyväksyttiin valtuustssa Siinä lma-asuntjen kkrajaksi n asetettu 100 m 2, saunarakennusten kkrajaksi 25 m 2 ja rakennuspaikan enimmäisrakennusikeudeksi 200 m 2. Nyt kyseessä levassa kaavamuutksessa n kyse j rakennetusta alueesta. Kaupungin edustajan mukaan kaavamuutksen mukainen rakennusikeuden lisäys n sen verran pieni, että kaavassa sitetut rakennusikeudet vat hyväksyttävissä Phjakartta ja maasttiet Timmervikenin ranta-asemakaavan muutsalueelle laaditaan uusi digitaalinen phjakartta mittakaavassa 1:2000. Timmervikenissä n tehty täydennyskartituksia ranta-asemakaavan phjakartan laatimista varten heinäkuussa 2014 Maanmittauslaitksen phjakarttahjeistuksen mukaisesti mittauslukassa 3 mittakaavaan 1:2000. Krdinaattijärjestelmänä n Etrs-Gk26 ja krkeusjärjestelmänä N-60. Maastmittauksen yhtenä lähtöaineistna li ilmakuvauksesta heinäkuussa 2014 tehty sterekartitus sekä Maanmittauslaitkselta hankitut rajapyykkien krdinaatit. Rakennukset n mitattu seinälinjjen mukaisesti ja lukiteltu. Harjan suunnat ja terassit n myös maastssa mitattu. Krklukuja n mitattu pihille ja n mitattu myös vesihultlinja, sähkölinjat, luiska jne. Tielinjjen tiedt perustuvat pääsin steremittauksiin. Rajapyykit n käyty maastssa läpi. Muutama rajapyykki li kadksissa ja ne n merkitty kuvalle vinristillä. Maanmittauslaitksen krdinaatit pyykeille pitivät paikkansa muutaman sentin tarkkuudella. Rajapyykkejä ei kartitettu, kska uudehkssa lhkmisessa mitatut tarkkuusluvut (rsk-luvut) livat pieniä Muut kaava-aluetta kskevat suunnitelmat, selvitykset ja päätökset Aluetta kskevia selvityksiä vat: Valtinhallinnn Hertta/Oiva ympäristötietjärjestelmän tiedt Maakuntakaavituksen ympäristötiedt ja muut taustatiedt Lviisan Mandalsbergetin alueen luntselvitys 2013, Ilp Kekki ja Tim Metsänen Alueen merenlahdet kuuluvat Pernajanlahtien ja Pernajan saaristn merensujelualueeseen, jka n Natura 2000-khde. Mahdlliset timenpiteet, jiden vaikutukset ulttuvat Natura-alueelle, vivat edellyttää Natura-arviinnin tarveharkintaa. 3 KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Kaavasuunnittelun tarve Timmervikenin ranta-asemakaavan muutksen laatiminen n käynnistynyt maanmistajan alitteesta. Tavitteena n hieman lisätä lma-asunnn ja rakennuspaikan rakennusikeuksien määrää. Rakennuspaikkakhtainen rakennusikeus suhteutetaan tnttien kn mukaan. Rakennuspaikat säilyvät edelleen

9 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) lma-asuinkäytössä. Lma-asunnn klle ja varustelutaslle asetetut vaatimukset vatkin merkittävästi muuttuneet siitä ajasta kun Timmervikenin kaava n laadittu. Tavitteena n myös, että pistetaan vesivessan rakentamiskielt, jtta vidaan liittyä uuteen kunnalliseen vesi- ja viemäriverkstn (vesisuuskunta). Tavitteiden tteuttaminen edellyttää ranta-asemakaavan muutksen laatimista. Kaavamuuts kskee saa Timmervikenin ranta-asemakaava-alueesta. Kaavamuutsalueeseen sisältyy yhteensä 13 lmaasunttnttia. Lainvimaisessa ranta-asemakaavassa n yhteensä 16 lma-asunttnttia. Kaavamuutsalueen pinta-ala n yhteensä nin 6,7 ha. 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä kskevat päätökset Timmervikenin ranta-asemakaavan muutksen laatiminen n käynnistynyt maanmistajan alitteesta. Kaavan sallistumis- ja arviintisuunnitelma n käsitelty teknisessä lautakunnassa , 129. Kaava n tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä , 129. Timmervikenin ranta-asemakaavan muutksen alitusvaiheen viranmaisneuvttelu n pidetty (Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki). 3.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia vat alueen maanmistajat sekä ne, jiden asumiseen, työntekn tai muihin lihin tehtävä kaava saattaa humattavasti vaikuttaa. Lisäksi sallisia vat viranmaiset ja yhteisöt, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla n ikeus ttaa saa kaavan valmisteluun, arviida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Osallisia vat MRL 62 :n mukaan alueen maanmistajat ja kaikki ne, jiden asumiseen, työntekn tai muihin lihin kaava saattaa humattavasti vaikuttaa sekä ne viranmaiset ja yhteisöt, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään. Ne, jiden asumiseen, työntekn tai muihin lihin kaava vaikuttaa: suunnittelualueen lähiasukkaat ja maanmistajat suunnittelualueeseen rajittuvan maan mistajat ja lähinaapurit yhteisöt, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään Viranmais- ym. taht, jita kuullaan kaavituksen kuluessa: Uudenmaan elinkein- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Uudenmaan liitt Musevirast, Maakuntamuse Kymenlaaksn Sähkö Oy Itä-Uudenmaan pelastuslaits Prvn kaupunki, terveydensujelu Rakennus- ja ympäristölautakunta Elinkein- ja kehittämisjast Lviisan kaupungin tekninen timi: Kiinteistö- ja paikkatiettimist Yhdyskuntatekniikka

10 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) Vireilletul Kaavan sallistumis- ja arviintisuunnitelma n käsitelty teknisessä lautakunnassa , 129. Kaava n tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä , 129. Timmervikenin ranta-asemakaavan muutksen alitusvaiheen viranmaisneuvttelu n pidetty (Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki) Osallistuminen ja vurvaikutusmenettelyt MRL 66 :n mukainen kaavituksen alitusvaiheen viranmaisneuvttelu n pidetty Uudenmaan elinkein-, liikenne ja ympäristökeskuksessa Ranta-asemakaavan tavitteet Tavitteena n hieman lisätä lma-asunnn ja rakennuspaikan rakennusikeuksin määrää. Asuntjen tulisi lla riittävän isja, jtta niihin vidaan rakentaa kunnlliset pesu- ja wc-tilat sekä kdinhittilat. Myös huneiden keskimääräinen kkvaatimus n aiempaa suurempi. Rakennuspaikkakhtainen rakennusikeus suhteutetaan rakennuspaikan pinta-alaan. On myös tärkeää, että lma-asunnlla n tarpeen mukaan erillinen työ-/timisttila, jtta välttämättömät työ- ja yhteydenpittehtävät n mahdllista hitaa myös lma-asunnlta käsin. Etätyöskentely mahdllistaa myös pidempiaikaisen leskelun lma-asunnlla. Lma-asunnn klle ja varustelutaslle asetetut vaatimukset vatkin merkittävästi muuttuneet siitä ajasta kun Timmervikenin kaava n laadittu. Yksi keskeinen tavite n muuttaa nykyistä ranta-asemakaavan yleismääräystä siten, että pistetaan vesivessan rakentamiskielt, jtta vidaan liittyä uuteen vesi- ja viemäriverkstn. Timmervikenin kaavaalue sijittuu parhaillaan tteutettavan vesisuuskunnan vesi- ja viemäriverkstn varteen. Timmervikenin khdalla verkst n j rakennettu. 4 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 Kaavan rakenne ja kuvaus Rakenne ja kuvaus Kaava-alue kstuu 13 tntista, jista jkainen n ranta-asemakaavan muutsehdtuksessa merkitty kaavamääräyksellä RA-3 (yhteisrantaisten lma-asuntjen krttelialue). RA-3 alueiden yhteenlaskettu pinta-ala n 6,6728 ha. Kaava-alueeseen ei sisälly muita alueita. Kaavamuutsalueen rakennuspaikat (itsenäiset tilat) säilyvät täysin nykytilanteen mukaisena sekä kiinteistörajiltaan että pinta-aliltaan. Rakennuspaikkjen rakennusaljen rajat ja myös aikinaan suunniteltu rakennusten sijittelu säilyy pääsin nykyisellään. Pieniä maastn mudista jhtuva tarkistuksia tehdään tarpeen mukaan. Alueelle suunnitellut kulkuyhteydet n rakennettu pääsin valmiiksi ja alueelle n rakennettu myös sähkölinjat. Vesisuuskunnan uusi vesi- ja viemärijht kulkee alueen läpi ja rakennuspaikat n liitettävissä siihen. Kaavamuuts ei vaikuta rantaan sijittuvan puistalueen hallintaan eikä vakiintuneeseen käyttöön. Kaavamuutksen vaikutukset nykyiseen rakennettuun tilanteeseen nähden vatkin hyvin vähäiset. Käytännössä aina muuts nkin muuts rakennuspaikkakhtaisessa rakentamisen määrässä. Rakennusikeus n suhteutettu rakennuspaikan pinta-alaan. Tällä turvataan myös rakentamistavan väljyys. Kk kaavamuutsalueen rakentamistehkkuudeksi mudstuu e=0.04 (ks. khta 4.4)

11 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) 4.2 Mititus- ja määrätarkastelut Timmervikenin ranta-asemakaavan muutksessa lma-asuntjen rakennuspaikkja n yhteensä 13 kpl. Alueet n sitettu yhteisrantaisten lma-asuntjen krttelialueina kaavamerkinnällä RA-3. Yhdelle rakennuspaikalle saadaan rakentaa yksi lma-asunt, yksi vierasmaja, yksi saunarakennus ja talusrakennuksia. Krttelissa esitettyä hjeellista rakennuspaikkamäärää ei saa ylittää. Rakennuspaikkakhtainen kaikkien rakennusten yhteenlaskettu rakennusikeus saa lla enintään 4 % rakennuspaikan pinta-alasta kuitenkin siten, että rakennuspaikkakhtainen rakennusikeus n yhteensä vähintään 200 k- m 2 ja enintään 250 k-m 2. Rakennuspaikan pinta-alana käytetään kaavamuutksen käynnistämisajankhdan mukaista rakennuspaikan/tilan kiinteistörekisteriin merkittyä pinta-alaa. Lma-asunnn ja vierasmajan kk saa lla yhteensä enintään 60 % rakennuspaikan enimmäisrakennusikeudesta. Vierasmajan kk saa lla enintään 30 k-m 2 rakennuspaikilla, jiden pinta-ala n alle 5000 m 2 ja enintään 35 k-m 2 rakennuspaikilla, jiden pinta-ala n 5000 m m 2 sekä enintään 40 k-m 2 rakennuspaikilla, jiden pinta-ala n yli 6000 m 2 Saunarakennuksen kk saa lla enintään 30 k- m 2. Rakennukset saavat lla enintään yksikerrksisia. Vierasmajaa ei saa mudstaa erilliseksi kiinteistöksi. Rakennuspaikan enimmäisrakennusikeus ja lma-asunnn ja vierasmajan yhteenlaskettu enimmäisrakennusikeus sekä vierasmajan enimmäisrakennusikeus n merkitty lukusarjalla jkaiselle rakennuspaikalle. Lukusarjassa ensimmäinen luku sittaa kerrsalaneliömetreinä rakennuspaikan enimmäisrakennusikeuden, keskimmäinen luku sittaa lma-asunnn ja vierasmajan yhteenlasketun enimmäisrakennusikeuden ja viimeinen luku sittaa vierasmajan enimmäisrakennusikeuden. Taulukssa 1 n esitetty rakennuspaikka- ja tilatunnukset ja rakennuspaikan pinta-ala sekä kaavakartalle merkitty rakennuspaikan enimmäisrakennusikeus ja lma-asunnn ja vierasmajan yhteinen enimmäisrakennusikeus sekä vierasmajan enimmäisrakennusikeus. 4.3 Ympäristön laatua kskevien tavitteiden tteutuminen Suunnittelussa n tettu humin ympäristön asettamat lähtökhdat sekä lunt-selvityksen mukaiset mahdlliset erityiskhteet. Selvitysten mukaan krttelialueilta (kaavamuutsalue) ei löytynyt sujeltavia tai muutin erityiset humin tettavia khteita (lakikhteita). Kaavassa n annettu yleismääräyksiä rakentamisen svittamisesta ympäristölsuhteisiin ja maisemaan. 4.4 Aluevaraukset Taulukn 1 mukaisesti ja kaavakartan tietjen mukaan krttelialueiden RA-3 yhteispinta-ala n 6,6728 ha. Kaavamuutsalueen kknaisrakennusikeus n yhteensä 2792 k-m 2. Lma-asumiseen käytettävä enimmäisrakennusikeus n yhteensä 1675 k-m 2. Rakentamistehkkuudeksi mudstuu 0,04 (2792/66728 = 0,042). Kaavamuutsalueeseen ei sisälly maa- ja metsätalus- eikä virkistysalueita.

12 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) Taulukk Kaavan vaikutukset Virkistyskäyttö Vimassa levan ranta-asemakaavan rantapalstat ja venevalkamat säilyvät nykykäytön mukaisesti edelleen rakennuspaikkjen hallinnassa ja käytössä. Rakennuspaikkjen lähivirkistys suuntautuukin näille rantapalstille ja yhteydet vesistöön (merenlahdelle) vat hyvät myös pienveneillä. Kaava-alue rajittuu merialueeseen sekä laajihin rakentamattmiin metsäalueisiin. Jkamiehenikeudella tapahtuvaan virkistyskäyttöön ja vesillä sekä metsissä liikkumiseen n erityisen hyvät mahdllisuudet. Lisäksi Rönnäsin glfkenttä tarjaa erityisen virkistysharrastusmahdllisuuden. Lunt-lsuhteet Ranta-asemakaava-alueella n asiantuntijiden timesta tehty kattavat lunt- ja ympäristöselvitykset ranta-asemakaavan laatimista varten. Selvitysten jhtpäätökset ja susitukset n kaavasuunnittelussa tettu hyvin humin. Natura Natura-aluevaraus ei kske Timmervikenin ranta-asemakaavan muutsehdtuksen aluetta eikä muutakaan vimassa levan ranta-asemakaavan aluetta. Krttelialueiden ja rannan väliin (ranta rajittuu Natura-alueeseen) jää vimassa levan kaavan mukainen puistalue, jhn kaavamuuts ei vaikuta. Kaavalla ei le haitallisia vaikutuksia merialueelle sijittuvan Natura-alueen määrittelyn phjana leville lunt ja/tai ympäristöarville. Natura- tarveharkinnan arvita ei le tarpeen laajemmin laatia. Maisemalliset vaikutukset Timmervikenin ranta-asemakaavan muutksen vaikutukset maisemaan vat hyvin vähäiset. Kaavamuuts sisältää käytännössä vain j määritellyille rakennusalille sijittuvan rakennusikeuden lisäyksen. Rakennusikeuden määrän lisäys n pieni, eikä sillä tältä sin le juurikaan vaikutusta vallitsevaan maisemaan. Kaavassa n annettu yleismääräyksiä rakentamisen svittamisesta ympäristölsuhteisiin ja maisemaan. Erityisesti n kiinnitetty humita puustn ja muun kasvillisuuden käsittelyyn (rakentamattmat piha-alueet ja rakennuspaikan sat) sekä julkisivujen ja kattjen väritykseen. Kirkkaiden/vimakkaasti heijastavien pintjen käyttö n kielletty.

13 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) Kulttuurihistria sekä muinaismuistt Alueella ei le tdettu levan kulttuurishistriallisia erityisarvja eikä muinaisjäännöksiä. Vesihult Ranta-asemakaavamuutksen myötä vesivessjen rakentamiskielt pistuu kaavamääräyksistä. Rakennukset vivat tällöin, j rakennettuun vesi- ja viemäriverkstn liityttyään, rakentaa tntilleen vesivessan. Vesivessan rakentaminen edellyttää vesisuuskunnan jätevesijärjestelmään liittymistä. Liikenne Kaava-alueen tieverkst n j rakennettu käytännössä valmiiksi. Jkin pieni tnttitien suus vi vielä lla viimeistelemättä. Ranta-asemakaavan muutsalueen phjissaan kulkee Mandalintie niminen tie ja eteläsaan Mandalinplku. Kaavamuuts ei leellisesti lisää liikennettä vimassa levaan kaavan verrattuna. Yhdyskuntarakenne ja palvelut Kaava ei juurikaan lisää alueen lma-asukkaiden määrää. Mutta rakennusikeuden krtuksen myötä lma-asunnilla vietetään tdennäköisesti yhä enemmän aikaa lma-asuntjen mukavuustasn nustessa. Mahdllista n myös, että lma-asukkaat tukeutuvat yhä enemmän lähialueiden palveluihin. Talus Maanmistaja vastaa kaavan tteutuksesta. Kaavan tteuttaminen ei tu Lviisan kaupungille taludellisia velvitteita. Maanmistajilta saadun tiedn mukaan useilla rakennuspaikilla lisä-/uudisrakentaminen käynnistyy heti kaavamuutksen saatua lain viman. Uusi rakentaminen vikin käynnistyä npeasti kun kulkuyhteydet vat valmiina. Valmiina n myös vesisuuskunnan vesi- ja viemäriverkst ja rakennuspaikat vat sähköverkstn piirissä. Rakentamisen työllistävä vaikutus n merkittävä, kun useampi hanke käynnistynee lähes samanaikaisesti. Ssiaaliset vaikutukset Kaavamuutksessa rakennuspaikat säilyvät edelleen lma-asuinkäytössä. Käyttäjien määrä ei leellisesti lisäänny, mutta lma-asunnilla vietetty aika saattaa kasvaa sin merkittävästikin. Varustelutasn (vesivessa ja työ-/vierastilat) lisääntymisen myötä lma-asuntjen käyttö myös kesäajan ulkpulella saattaa kasvaa. Samalla ludaan phjaa paikallisten palvelujen kasvavalle hyödyntämiselle. Melu ja muut ympäristöhäiriöt Alueella ei le ympäristöhäiriökhteita. 4.6 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja määräykset n kknaisuudessaan esitetty liitteellä 7. 5 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 5.1 Tteutusta hjaavat suunnitelmat Rakennusalat n määritelty väljinä nykyisen kaavan mukaisesti. Tällä ludaan mahdllisuudet ttaa paremmin humin maastn tpgrafia sekä miellyttävien ja hyvin timivien pihapiirien mudstaminen. Kaavamääräyksissä n annettu hjeita ja susituksia rakentamistavasta ja värityksestä. Rakennukset n määrätty enintään yksikerrksiksi.

14 Timmervikenin ranta-asemakaavan muuts (13) 5.2 Tteutus ja ajitus Osalla rakennuspaikista nykyinen rakennusikeus n käytännössä j käytetty ja salla n rakennettu vain talusrakennus tai sauna. Ranta-asemakaavan muutksen tteuduttua alueen maanmistajat saavat jk laajentaa j lemassa levia rakennuksia tai rakentaa uuden lma-asunnn ja muita rakennuksia ranta-asemakaavan uuden rakennusikeuden määrän puitteissa. Maanmistajilta saadun tiedn mukaan useilla rakennuspaikilla lisä-/uudisrakentaminen käynnistyy heti kaavamuutksen saatua lain viman. Uusi rakentaminen vikin käynnistyä npeasti, kun kulkuyhteydet vat valmiina. Valmiina n myös vesisuuskunnan vesi- ja viemäriverkst ja rakennuspaikat vat sähköverkstn piirissä. Esp Sepp Lamppu tmi Sepp Lamppu DI

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PYHTÄÄN KUNTA Ahvenksken sayleiskaavan muuts arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68102-P18488 arviintisuunnitelma Slin Lauri Sisällysluettel 1 arviintisuunnitelma...

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510012658 Asikkalan kunta Saitan asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 10.6.2014, tark. 29.9.2014, tark. 13.2.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis-

Lisätiedot

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava 1510001443 Ktka Ktkan itäsan tuulivimasayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.12.2012 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muuts ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012 Hattmin tuulivima-asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 7.5.2012 1 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAYLEISKAAVA Osayleiskaava n yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jlla hjataan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2010 1. Mitä suunnitellaan? Haapaveden keskustan sayleiskaavan tarkistus käynnistyi vunna 2000. Kaava

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013 1510002480-001 Viitasaaren kaupunki Keskustan sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14.6.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue 1511001590 Parikkalan kunta Kirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.4.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A3 13.8.2014 HALSUAN KESKEISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.1.2015, tarkistettu 29.4.2015 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Osallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kerrtaan kaavituksen päätavitteet, suunnittelun eteneminen,

Lisätiedot

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015 1510017192 Utajärven kunta Maaselän tuulivimapuistn sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14.4.2015 Tässä sallistumis- ja arviintisuunnitelmassa (OAS) esitetään sayleiskaavan laatimisen lähtökhtia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LOVIISAN KAUPUNKI, PERNAJAN KAUPUNGINOSA TIMMERVIKENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan

Lisätiedot

Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin MMA 1 (14) Tim Leskinen Juanksken kaupunki Kaupungin hallitus Juanksken keskustaajaman sayleiskaavalunnksesta saatuihin lausuntihin ja muistutuksiin Liikennevirast esitti, että rantarakentamisen salta

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 22.5.2013 työnr: 1510003902 ORIMATTILAN KUNTA Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 2 1510003902 Orimattila Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Lumialan jakokunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015

Lumialan jakokunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015 1510019143 Asikkalan kunta Lumialan jakkunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 6.7.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA 18.12.2014 HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA (KÄRSÄMÄKI) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis-

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 4.6.2014 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 4.6.2014 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet 8 Asikkalan kunta Asikkalan tien asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 0.8.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa esitetään

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIMON KUNTA 14.10.2015 SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUKSEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA 2. KUNNANOSA, LEVI KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA 2. KUNNANOSA, LEVI KITTILÄN KUNTA 2. KUNNANOSA, LEVI UTSUVAARAN ASEMAKAAVAN KORTTELIN 820 ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan selstus Kaavaehdtus 19.11.2012 Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Puh 020 755 7070 2 Utsuvaaran asemakaavan krttelin 820

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A4 13.8.2014 HALSUAN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki TERHOLAN LIIKUNTAPUISTO

Järvenpään kaupunki TERHOLAN LIIKUNTAPUISTO Järvenpään kaupunki Yleissuunnitelmalunns - suunnitelmaselstus Rambll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Esp, Finland Puhelin: 020 755 611 www.rambll.fi 20.12.2004 Sisällys 1. Yleistä 1 2. Kaavatilanne ja rakentamisaikataulu

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hattulan kunta 25.8.2008 päivitetty 12.5.2009 82119621 Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Hattulan kunta Hattulan kunnan asemakaavan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.4.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN, PIHTIPUTAAN, SAARIJÄRVEN JA VIITASAAREN YHTEINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS 22.2.2012/ 2.7.2012 / 29.10.2012/

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELLON KUNTA 4.6.2014 AHKIOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Kaavaselostus S I I K A L AT VA LESKELÄN PUUTARHAKYLÄ PIIPPOLA. Ehdotus 5.10.2009

Kaavaselostus S I I K A L AT VA LESKELÄN PUUTARHAKYLÄ PIIPPOLA. Ehdotus 5.10.2009 S I I K A L AT VA LESKELÄN PUUTARHAKYLÄ PIIPPOLA Kaavaselstus Ehdtus 5.10.2009 Arkkitehtitimist Pentti Jäntti Ktitie 8, 92500 Rantsila puh. 044-5104324 pentti.jantti@yritysnet.cm Arkkitehtitimist Oulun

Lisätiedot

Hirvinevan tuulivoimapuiston suunnittelutarveratkaisu

Hirvinevan tuulivoimapuiston suunnittelutarveratkaisu YLIVIESKAN KAUPUNKI Hirvinevan tuulivimapuistn suunnittelutarveratkaisu LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24712 I (I) Sisällysluettel 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA... 1 2 SELVITYKSET... 2 3 TUULIVOIMAPUISTON

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.10.2013 SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 14.8.2015 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 14.8.2015 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Seitap Oy SODANKYLÄ 1 SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Korttelit 1 ja 2 Kaavaluonnoksen selostus MRA 30 vaiheessa SEITAP OY 2015 Seitap Oy SODANKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY tark. 30.9.2014 25.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KEU- RUUN KAUPUNGISSA TILOJEN 249-411-2-229, 249-411-2-247,

Lisätiedot

Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin

Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin Helsingin kaupunki Urheilu- ja ulkilulaitsrahast HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR SaapunuVlnkmmit O 9, 01. 2015 Onr/Dnr TsHtävälUkka U ipfllflakia»8 Lainahakemus Natura

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS 3.12.2013. Asianumero 366/41/000/2007 2305/10.02.02/2013

HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS 3.12.2013. Asianumero 366/41/000/2007 2305/10.02.02/2013 Asianumer 366/41/000/2007 2305/10.02.02/2013 HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS 3.12.2013 HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄT: Vireilletul: Tekninen lautakunta 13.6.2006 Kaavalunns:

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 175-RAK1510 1 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty KV 20.1.2003 8. Voimaantulo 25.2.2003 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2.

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty KV 20.1.2003 8. Voimaantulo 25.2.2003 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2. ÄHTÄRIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty KV 20.1.2003 8 Vimaantul 25.2.2003 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa levien sekä muiden maan

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot