DSV ROAD OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DSV ROAD OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI"

Transkriptio

1 DSV ROAD OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 04 TUTKIMUSRAPORTTI

2 Tiivistelmä Tämän asiakastutkimuksen on toteuttanut DSV Road Oy:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Puhelinhaastatteluina toteutettuun tutkimukseen vastasi yhteensä 00 DSV Road Oy:n asiakasta marraskuussa 04. Tavoitteena oli selvittää asiakastyytyväisyyden nykytaso sekä kartoittaa ne osa-alueet ja osatekijät, joissa kaivataan kehitystoimia. Tutkimuksessa on käytetty Corporate 360 CUSTOMER tutkimuskonseptia. Sen avulla selvitetään, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat jokaiseen tutkittuun osa-alueeseen sekä tekijään ja mikä on näiden merkitys asiakkaan kokonaistyytyväisyyden kannalta. Tutkimuksessa tarkasteltavat DSV Road Oy:n toiminnan osa-alueet ovat myynti ja myyntihenkilöt, asiakaspalvelu, tuotteet ja palvelut, myynnin jälkeinen palvelu sekä viestintä ja tiedottaminen. Lisäksi tutkimuksessa tutkittiin asiakasuskollisuutta ja DSV Road Oy:n imagoa. Tutkimustuloksia on verrattu vuonna 0 tehdyn vastaavan asiakastutkimuksen tuloksiin. DSV Road Oy:n imagoa mitattiin yhdeksällä väittämällä sekä kokonaistasolla. Yrityksen imago on tutkimuksen kohderyhmän eli tämänhetkisten asiakkaiden keskuudessa kokonaistasolla erittäin hyvä 90 prosentilla vastaajista on positiivinen kokonaiskuva DSV Road Oy:stä. Neljä parhaiten yritystä kuvaavaa omaisuutta ovat uskottava, hyvämaineinen, luotettava ja toimintavarma sekä hyvin tunnettu. Vähiten DSV Road Oy:tä pidetään markkinajohtajana logistiikkapalveluissa ja innovatiivisena. DSV Road Oy:n imago on kehittynyt positiivisesti verrattuna vuonna 0 toteutetun tutkimuksen tuloksiin. DSV Road Oy:n asiakastyytyväisyysindeksi CSI eli täysin ja hyvin tyytyväisten osuus kaikista vastaajista on 7, mikä on hyvällä tasolla ylittäen Corporate 360 CUSTOMER -konseptin vähimmäistavoitetason (65) ja myös Taloustutkimuksen CSI - vertailutietopankin keskiarvon (67). CSI on lähes samalla tasolla kuin kaksi vuotta sitten (7). Tutkituista osa-alueista asiakkaat ovat tyytyväisimpiä myös nyt myyntiin ja myyntihenkilöihin täysin tai hyvin tyytyväisiä on neljä viidestä asiakkaasta. Tyytyväisyys osa-alueeseen on aiempaa paremmalla tasolla. Asiakkaiden tyytyväisyystaso tuotteisiin ja palveluihin sekä asiakaspalveluun on myös hyvällä tasolla ja tyytyväisyyden tavoitetaso ylittyy näiden osa-alueiden kohdalla. Asiakkaiden tyytyväisyys tuotteisiin ja palveluihin on kehittynyt myönteisesti, asiakaspalveluun asiakkaat ovat hieman vähemmän tyytyväisiä kuin aiemmin. Tyytyväisyys myynnin jälkeiseen palveluun on noussut tavoitetasolle. Kuten vuonna 0 DSV Road Oy:n asiakkaat ovat vähiten tyytyväisiä viestintään ja tiedottamiseen; puolet asiakkaasta on kuitenkin täysin/hyvin tyytyväisiä. Tyytyväisyys viestintään ja tiedottamiseen on kehittynyt myönteisesti aiempaan tutkimukseen verrattuna. Asiakkaat arvioivat DSV Road Oy:n olevan parasta kilpailijaansa selvästi vahvempi kaikilla tutkituilla osa-alueilla.

3 Tiivistelmä Yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia analysoidaan tutkimuskonseptissa portfolioanalyysillä, joka perustuu osa-alueita ja niiden sisäisiä osatekijöitä kohtaan koettuun tyytyväisyyteen sekä eri osa-alueiden ja -tekijöiden merkitykseen asiakkaiden kokonaistyytyväisyyden muodostumisessa. Tämän portfolioanalyysin perusteella DSV Road Oy:n toiminnot jakautuvat kahteen strategiseen vahvuuteen, kahteen resurssivahvuuteen sekä yhteen toissijaiseen kehittämiskohteeseen. Tehdyn portfolioanalyysin perusteella DSV Road Oy:n strategisia menestystekijöitä (ensisijaisia vahvuuksia) ovat myynti ja myyntihenkilöt sekä tuotteet ja palvelut. Tyytyväisyys myynnin myyntiin ja myyntihenkilöihin ylittää konseptin tavoitetason selvästi ja osa-alueen merkitys kokonaistyytyväisyyden kannalta on jopa huomattavan suuri. Tyytyväisyys myyntiin ja myyntihenkilöihin on myös paremmalla tasolla kuin vuonna 0. Asiakkaiden tyytyväisyys tuotteisiin ja palveluihin on myös kunnossa ja ylittää tavoitetason, osa-alueen merkitys on keskimääräistä suurempi. Tyytyväisyys tuotteisiin ja palveluihin on myös kehittynyt myönteisesti aiempaan verrattuna. Hyvästä kokonaistyytyväisyystasosta huolimatta tuotteet ja palvelut osa-alueella parannettavaa on sisäisesti ensisijaisesti kuitenkin joustavuudessa. DSV Road Oy:n toiminnan resurssivahvuuksiksi luokittuvat asiakaspalvelu ja myynnin jälkeinen palvelu. Asiakkaiden tyytyväisyys osa-alueisiin on hyvällä tasolla ja ylittää konseptin tavoitetason. Osa-alueiden merkitykset kokonaistyytyväisyyden kannalta jäävät kuitenkin keskimääräistä vähäisemmäksi. Tyytyväisyys asiakaspalveluun ei aivan yllä vuoden 0 tasolle, tyytyväisyys myynnin jälkeiseen palveluun on sen sijaan noussut. Sisäisesti osa-alueilla on huomioitava: Asiakaspalvelu: Kyky ja halu kehittää toimintatapoja ja etsiä uusia ratkaisuja Myynnin jälkeinen palvelu: Yhteydenpito ja ongelmanratkaisukyky Viestintä ja tiedottaminen on tosisijainen kehittämiskohde. Osa-alueen saama tyytyväisyysarvosana jää tavoitetasosta luokittuen tärkeystasoltaan keskimääräistä vähäisemmiksi. Asiakkaiden tyytyväisyys osa-alueeseen on noussut aiemmasta. Viestinnässä ja tiedottamisessa kehittämistä kaipaavat: Tiedottaminen tuotteista ja palveluista Esitteet 3

4 Tiivistelmä Parhaan kilpailijan CSI on 5, joten tyytyväisyys DSV Road Oy:n on selvästi parempi kuin tyytyväisyys kilpailijaan. Tyytyväisyys kilpailijoihin on DSV Road Oy:n tyytyväisyyttä matalampi kaikilla osa-alueilla. Asiakasuskollisuuden suhteen DSV Road Oy:n nykytilanne on kokonaisuutena hyvä - asiakasuskollisuusindeksi CLI on 75 ollen siten tavoitetasolla. Puolet asiakkaista on käyttänyt DSV Road Oy:tä pääasiallisesti tai yksinomaan yhteistyökumppanina kansainvälisten kuljetuspalvelujen tuottajana. Valtaosa asiakkaista aikoo jatkaa yhteistyötä myös tulevaisuudessa. DSV Road Oy:n asiakaskunta on valtaosin sitoutunutta ja kokee yrityksen hyvänä ja luotettavana yhteistyökumppanina. DSV Road Oy:n asiakkaiden suositteluhalukkuutta kuvaava tunnusluku, nettosuositteluindeksi NSI, on hyvä ja selvästi keskimääräistä tasoa parempi. NSI on parempi kuin vuonna 0 ja lähestyy erinomaista. Verrattuna vuoteen 0 on DSV Road Oy:n asiakasuskollisuus vahvistunut sekä kokonaisindeksin että myös kaikkien osaindeksien osalta. 4

5 Imago DSV Road Oy:n imagoa mitattiin yhdeksällä imagoväittämällä sekä kysymällä kokonaisvaikutelmaa yritykseen. Väittämiin otettiin kantaa viisiportaisella asteikolla: Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä Nykyisellä asiakaskunnalla on hyvin positiivinen kokonaiskuva DSV Road Oy:stä Yhdeksän kymmenestä sanoo, että heillä on positiivinen kuva DSV Road Oy:stä Neljä parhaiten yritystä kuvaavaa ominaisuutta ovat uskottava, hyvämaineinen, luotettava ja toimintavarma sekä hyvin tunnettu valtaosa vastaajista on joko täysin tai osittain samaa mieltä näistä väittämistä Kuten aiemminkin, vähiten DSV Road Oy:tä pidetään markkinajohtajana logistiikkapalveluissa sekä innovatiivisena DSV Road Oy:n asiakkaiden kokonaisimagokäsitys on kehittynyt positiivisesti verrattuna vuoden 0 tutkimuksen tuloksiin Arviot eri imagotekijöistä ovat myös lähes kauttaaltaan paremmat kuin kaksi vuotta sitten. Taustaryhmittäin tarkasteltuna imagokäsitys on kokonaisuutena eri ryhmissä hyvä; väittämittäin tarkasteltuna eroja muodostuu jonkin verran. 5

6 DSV Road Oy:n imago 5 Täysin samaa mieltä 4 Osittain samaa mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä / EOS Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä Keskiarvo Positiivinen kokonaiskuva , on uskottava ,8 on hyvämaineinen ,8 on luotettava ja toimintavarma ,6 on hyvin tunnettu ,5 on kilpailukykyinen ,8 edustaa huippulaatua ,78 on dynaaminen ,73 on innovatiivinen ,45 on markkinajohtaja logistiikkapalveluissa ,0 Vastaajat = % 6

7 Tyytyväisyys DSV Road Oy:n kokonaisuutena Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys DSV Road Oy:n on hyvällä tasolla Asiakastyytyväisyysindeksi CSI on 7 (täysin ja hyvin tyytyväisten vastaajien osuus; vuonna 0 CSI 7) Taso ylittää selvästi Konseptin vähimmäistavoitetason 65 sekä Taloustutkimuksen benchmark-tietokannan keskiarvon 67 Taso on myös selvästi parempi kuin parhaalla kilpailijalla Parhaan kilpailijan CSI 5 Kokonaistyytyväisyys DSV Road Oy:n / vastausjakauma Vastaajista 4 % on täysin tyytyväisiä Lähes kolme viidestä (57 %) hyvin tyytyväisiä Neljäsosa (7 %) tyytyväisiä Kokonaistasolla vähemmän tyytyväisiä vain kaksi prosenttia Tyytymättömiä asiakkaita vain yksi prosentti vastaajista. 7

8 Tyytyväisyys toiminnan osa-alueisiin kokonaisuutena Asiakkailta kysyttiin tyytyväisyyttä viiteen DSV Road Oy:n toiminnan osa-alueeseen. Kokonaistyytyväisyysarvio pyydettiin antamaan kunkin osa-alueen osalta myös DSV Road Oy:n parhaalle kilpailijalle. Osa-alueet: Myynti ja myyntihenkilöt Asiakaspalvelu Tuotteet ja palvelut Myynnin jälkeinen palvelu Viestintä ja tiedottaminen Kokonaisuutena asiakkaat ovat osa-alueista kaikkein tyytyväisimpiä DSV Roadin myyntiin ja myyntihenkilöihin, kuten myös vuonna 0. Tyytyväisyys osa-alueeseen ylittää selvästi konseptin tavoitetason; neljä viidestä (8 %) asiakkaasta on täysin tai hyvin tyytyväisiä. Tulos on parempi kuin vuonna 0. Asiakkaiden tyytyväisyystaso asiakaspalveluun sekä tuotteisiin ja palveluihin on myös erittäin hyvällä tasolla ja ylittää molemmissa osa-alueissa konseptin tavoitetason. Tyytyväisyys asiakaspalveluun on lähes samalla hyvällä tasolla kuin kaksi vuotta sitten; tyytyväisyys tuotteisiin ja palveluihin on sen sijaan noussut. Tyytyväisyys DSV Roadin myynnin jälkeiseen palveluun on noussut nyt konseptin tavoitetasolle. Vähiten tyytyväisiä ollaan viestintään ja tiedottamiseen; täysin tai hyvin tyytyväisiä on noin puolet asiakkaista. Tyytyväisyys osa-alueeseen jää siten tavoitetasosta, mutta on kuitenkin kehittynyt positiivisesti verrattuna vuoden 0 tilanteeseen. 8

9 Tyytyväisyys toiminnan osa-alueisiin kokonaisuutena Verrattuna kilpailijoihin DSV Road menestyy kilpailijaa paremmin kaikilla osa-alueella oman asiakaskuntansa keskuudessa. Etumatka kilpailijoihin nähden on muita osa-alueita hieman suurempi myynnissä ja myyntihenkilöissä. Tuontiasiakkaat ovat vientiasiakkaita tyytyväisempiä kokonaisuutena. 9

10 Kokonaistyytyväisyys osa-alueittain Täysin tyytyväinen Hyvin tyytyväinen Tyytyväinen Vähemmän tyytyväinen Tyytymätön TopBox Kokonaistyytyväisyys DSV Road Oy:n Kokonaistyytyväisyys myyntiin ja myyntihenkilöihin Kokonaistyytyväisyys asiakaspalveluun Kokonaistyytyväisyys tuotteisiin ja palveluihin Kokonaistyytyväisyys myynnin jälkeiseen palveluun Kokonaistyytyväisyys viestintään ja tiedottamiseen Vastaajat = % 0

11 Portfolio-analyysi: DSV Road Oy:n vahvuudet ja heikkoudet Portfolio-analyysin perusteella DSV Road Oy:n toiminnot jakautuvat kahteen strategiseen/ensisijaiseen vahvuuteen, kahteen resurssivahvuuteen sekä yhteen toissijaiseen kehittämiskohteeseen. Ensisijaisia kehityskohteita ei analyysin perusteella luokitu yhtään. Toiminnan osa-alueista myynti ja myyntihenkilöt sekä tuotteet ja palvelut ovat DSV Road Oy:n ensisijaisia vahvuuksia/strategisia menestystekijöitä DSV Road saa myynnistä ja myyntihenkilöistä tavoitetasoa selvästi paremman arvion; osa-alueen vaikutus kokonaistyytyväisyyteen on osa-alueista myös selvästi suurin. Kannattaa huolehtia vähintään nykyisen hyvän tyytyväisyystason ylläpitämisestä. Osa-alue tuotteet ja palvelut arvioidaan myös tavoitetasoa paremmaksi ja merkitykseltään se keskimääräistä suurempi. Kuten edellä, on huolehdittava siitä, että asiakkaiden hyvä tyytyväisyystaso säilyy. Asiakaspalvelu ja myynnin jälkeinen palvelu ovat DSV Road Oy:n resurssivahvuuksia Asiakkaiden tyytyväisyys näihin osa-alueisiin ylittää asetetun tavoitetason tai on sen tasalla, osa-alueiden vaikutus kokoistyytyväisyyteen on kuitenkin vähäisempi. Osa-alueiden kehitystä on seurattava ja huolehdittava nykyisen tyytyväisyystason pitämisestä nykyisellä hyvällä tasolla. Viestintä ja tiedottaminen luokittuu DSV Road Oy:n toissijaiseksi kehittämiskohteeksi. Tyytyväisyys osa-alueeseen jää tavoitetasosta, osa-alueen merkitys asiakkaiden kokonaistyytyväisyyteen kannalta on kuitenkin keskimääräistä pienempi. Säilytettävä vähintään nykyinen taso. Verrattuna kilpailijoihin DSV Road menestyy kilpailijaa paremmin kaikilla viidellä osa-alueella oman asiakaskuntansa keskuudessa.

12 Osa-aluekohtaiset analyysit Osa-alueet käsitellään raportissa osa-alueen kehittämistarpeen mukaisessa tärkeysjärjestyksessä (kriteerinä asiakkaiden tyytyväisyys ja osa-alueen merkitys asiakkaan kokonaistyytyväisyyden kannalta). Viestintä ja tiedottaminen. Myynnin jälkeinen palvelu 3. Asiakaspalvelu 4. Tuotteet ja palvelut 5. Myynti ja myyntihenkilöt

13 Viestintä ja tiedottaminen Osatekijät Tiedottaminen tuotteista ja palveluista Internet-sivut Asiakaslehti Asiakastapahtumat Esitteet Viestintä ja tiedottaminen luokittuu kokonaisuutena DSV Road Oy:n toissijaiseksi kehittämiskohteeksi. Noin puolet vastaajista (49 %) on täysin tai hyvin tyytyväisiä osa-alueeseen, joten tyytyväisyys jää tavoitetasosta. Asiakkaiden tyytyväisyys viestintään ja tiedottamiseen on kuitenkin kehittynyt myönteisesti aiempaan tutkimukseen verrattuna. Viestinnän ja tiedottamisen merkitys kokonaistyytyväisyyteen on keskimääräistä pienempi. Ensisijaisesti on huolehdittava, että tyytyväisyys osa-alueeseen ei laske ja myös kehittämiseen kannattaa panostaa. Tiedottaminen tuotteista ja palveluista on DSV Roadin viestinnän ja tiedottamisen ensisijainen kehittämiskohde täysin ja hyvin tyytyväisten osuus jää alle tavoitetason, osatekijä vaikuttaa kokonaistyytyväisyyteen selvästi eniten. Myös esitteet luokittuu ensisijaiseksi kehittämiskohteeksi. Internet-sivut, asiakaslehti ja asiakastapahtumat ovat toissijaisia kehityskohteita. Tyytyväisyys jää alle tavoitetason ja vaikutus kokonaistyytyväisyyteen on alhaisempaa. On huolehdittava, ettei tyytyväisyystaso laske ja kohdennettava kehitystoimenpiteitä mahdollisuuksien mukaan. Vientiasiakkaat ovat hieman tuontiasiakkaita tyytyväisempiä viestintään ja tiedottamiseen kokonaisuutena. 3

14 Tyytyväisyys viestintään ja tiedottamiseen Täysin tyytyväinen Hyvin tyytyväinen Tyytyväinen Vähemmän tyytyväinen Tyytymätön TopBox Kokonaistyytyväisyys Asiakastapahtumat Asiakaslehti Tiedottaminen tuotteista ja palveluista Esitteet Internet-sivut Vastaajat = % 4

15 Myynnin jälkeinen palvelu Osatekijät Yhteydenpito Laskujen selkeys ja oikeellisuus Palveluhalukkuus Ongelmatilanteiden käsittely Ongelmanratkaisukyky Sopimusten toteutuminen käytännössä Osa-alue myynnin jälkeinen palvelu luokittuu kokonaisuutena DSV Road Oy:n resurssivahvuudeksi. Kaksi kolmasosaa vastaajista on täysin tai hyvin tyytyväisiä palveluihin, ja tyytyväisyys on juuri tavoitetasolla. Myynnin jälkeisen palvelun vaikutus kokonaistyytyväisyyteen ei ole kuitenkaan merkittävän suuri. Tyytyväisyys osa-alueeseen kokonaisuutena on myös kehittynyt positiivisesti. Myynnin jälkeisen palvelun osatekijöistä palveluhalukkuus luokittuu ensisijaiseksi vahvuudeksi. Konseptin tyytyväisyyden tavoitetaso ylittyy merkityksen kokonaistyytyväisyyden ollessa toiseksi tärkein. Sopimusten toteutuminen käytännössä on osa-alueen resurssivahvuus. Tyytyväisyys tekijään on kunnossa merkityksen jäädessä keskimääräistä vähäisemmäksi; hyvä taso säilytettävä. Myynnin jälkeisessä palvelussa kehityskohteiksi luokittuvat ensisijaisesti yhteydenpito ja ongelmanratkaisukyky. Näistä yhteydenpito vaikuttaa asiakkaiden kokonaistyytyväisyyteen selvästi eniten. Ongelmatilanteiden käsittely sekä laskujen selkeys ja oikeellisuus ovat toissijaisia kehityskohteita; tyytyväisyys tekijöihin jää tavoitetasosta, osatekijöiden merkitys kokonaistyytyväisyyteen on keskimääräistä vähäisempi. Huomio osatekijöihin resurssien antamien mahdollisuuksien puitteissa. 5

16 Tyytyväisyys DSV Road Oy:n myynnin jälkeiseen palveluun Täysin tyytyväinen Hyvin tyytyväinen Tyytyväinen Vähemmän tyytyväinen Tyytymätön TopBox Kokonaistyytyväisyys Sopimusten toteutuminen käytännössä Palveluhalukkuus Laskujen selkeys ja oikeellisuus Yhteydenpito Ongelmatilanteiden käsittely Ongelmanratkaisukyky Vastaajat = % 6

17 Asiakaspalvelu Osatekijät Tavoitettavuus Palveluasenne Asiantuntemus Ystävällisyys Joustavuus Kyky ja halu kehittää toimintatapoja, ja etsiä uusia ratkaisuja Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys DSV Road Oy:n asiakaspalveluun on hyvällä tasolla, ja ylittää konseptin tavoitetason. Asiakkaat ovat osa-alueista tyytyväisimpiä ystävällisyyteen. Asiakaspalvelun merkitys asiakkaiden kokonaistyytyväisyyden kannalta on kuitenkin hieman keskimääräistä pienempi; asiakaspalvelu luokittuu kokonaistasolla resurssivahvuudeksi. Vuoden 0 tulokseen verrattuna on tyytyväisyys osa-alueeseen nyt hieman heikompi. Asiakaspalvelun sisäisiä strategisia vahvuuksia ovat palveluasenne ja asiantuntemus. Tyytyväisyys osatekijöihin on hyvällä tasolla vaikutus asiakkaiden kokemaan kokonaistyytyväisyyteen on keskimääräistä suurempi. Resurssivahvuudeksi luokittuu ystävällisyys; huolehdittava hyvän tyytyväisyystason säilyttämisestä. Osatekijöistä kyky ja halu kehittää toimintatapoja ja etsiä uusi ratkaisuja luokittuu ensisijaiseksi kehityskohteeksi. Tyytyväisyys osatekijään jää selvimmin tavoitetasosta ja vaikutus kokonaistyytyväisyyteen on keskimääräistä suurempi; vaatii huomiota osa-alueella. Joustavuus ja tavoitettavuus ovat asiakaspalvelun toissijaisia kehittämiskohteita. Tyytyväisyys jää vielä tavoitetasosta jonkin verran, mutta merkitykseltään osatekijät jäävät vähäisemmiksi. 7

18 Tyytyväisyys DSV Road Oy:n asiakaspalveluun Täysin tyytyväinen Hyvin tyytyväinen Tyytyväinen Vähemmän tyytyväinen Tyytymätön TopBox Kokonaistyytyväisyys Ystävällisyys Asiantuntemus Palveluasenne Tavoitettavuus Joustavuus Kyky ja halu kehittää toimintatapoja, ja etsiä uusia ratkaisuja Vastaajat = % 8

19 Tuotteet ja palvelut Osatekijät Toimitusten luotettavuus/toimitusvarmuus (oikea tavara, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa) Kuljetusverkoston kattavuus Kuljetuspalveluvalikoiman vastaavuus tarpeisiinne Joustavuus Palvelujen kehittäminen DSV Road Oy:n sähköisten palveluiden vastaavuus tarpeisiinne DSV Road Oy:n sähköisten palveluiden käytön vaivattomuus 9 Kokonaistyytyväisyys DSV Road Oy:n tuotteisiin ja palveluihin ylittää tavoitetason, asiakkaista seitsemän kymmenestä on täysin tai hyvin tyytyväisiä osa-alueeseen. Kokonaisuudessaan osa-alue luokittuu ensisijaiseksi vahvuudeksi. Asiakkaiden tyytyväisyystaso tuotteisiin ja palveluihin on nyt hieman parempi kuin vuonna 0. Tuotteet ja palvelut osa-alueen alaosatekijöistä toimitusten luotettavuus/toimitusvarmuus, kuljetuspalveluvalikoiman vastaavuus asiakkaan tarpeisiin ja kuljetusverkoston kattavuus luokittuvat ensisijaiseksi vahvuuksiksi. Tuotteiden ja palvelujen ensisijainen kehityskohde on joustavuus. Tyytyväisyys osatekijään jää selvästi tavoitetasosta, kokonaistyytyväisyyden kannalta tekijän merkitys osa-alueella on suurin. Mietittävä kehitystoimenpiteitä. DSV Road Oy:n palvelujen kehittäminen, sähköisten palveluiden käytön vaivattomuus ja sähköisten palveluiden vastaavuus tarpeisiinne ja DSV Road Oy:n luokittuvat toissijaisiksi kehityskohteeksi tuotteet ja palvelut osa-alueella.

20 Tyytyväisyys DSV Road Oy:n tuotteisiin ja palveluihin Täysin tyytyväinen Hyvin tyytyväinen Tyytyväinen Vähemmän tyytyväinen Tyytymätön TopBox Kokonaistyytyväisyys Kuljetusverkoston kattavuus Toimitusten luotettavuus/toimitusvarmuus Kuljetuspalveluvalikoiman vastaavuus tarpeisiinne Joustavuus DSV Road Oy:n sähköisten palveluiden vastaavuus tarpeisiinne DSV Road Oy:n sähköisten palveluiden käytön vaivattomuus Palvelujen kehittäminen Vastaajat = % 0

21 Myynti ja myyntihenkilöt Osatekijät Tavoitettavuus Asiantuntemus Aktiivisuus Palveluhalukkuus Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen Myyntineuvottelujen sujuvuus Neuvottelujen sujuvuus Tarjousten kilpailukykyisyys Kyky ja halu kehittää toimintatapoja, ja etsiä uusia ratkaisuja Asiakkaat ovat osa-alueista kokonaisuutena tyytyväisimpiä ja myös aiempaa tyytyväisempiä DSV Road Oy:n myyntiin ja myyntihenkilöihin. Tyytyväisyys osa-alueeseen on erinomaisella tasolla ylittäen selvästi konseptin tavoitetason ja luokittuen selvästi tärkeimmäksi kokonaistyytyväisyyden kannalta; kokonaisuudessaan osa-alue luokittuu näin strategiseksi vahvuudeksi. Asiakkaiden tyytyväisyys useimpiin osa-alueen osatekijöihin ylittää konseptin tavoitetason. Osa-alueen tärkeimmäksi sisäiseksi vahvuudeksi luokittuu yhteistyön käynnistämisen sujuvuus. Myös asiantuntemus on ensisijainen vahvuus. Tavoitettavuus, neuvottelujen sujuvuus, palveluhalukkuus ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ovat resurssivahvuuksia.

22 Myynti ja myyntihenkilöt Kyky ja halu kehittää toimintatapoja ja etsiä uusia ratkaisuja, aktiivisuus ja tarjousten kilpailukykyisyys asemoituvat toissijaisiksi kehityskohteiksi. Kriittisiä kehittämiskohteita ei osa-alueelle luokitu yhtään.

23 Tyytyväisyys DSV Road Oy:n myyntiin ja myyntihenkilöihin Täysin tyytyväinen Hyvin tyytyväinen Tyytyväinen Vähemmän tyytyväinen Tyytymätön TopBox Kokonaistyytyväisyys Asiantuntemus Tavoitettavuus Yhteistyön käynnistämisen sujuvuus Neuvottelujen sujuvuus Palveluhalukkuus Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen Aktiivisuus Kyky ja halu kehittää toimintatapoja, ja etsiä uusia ratkaisuja Tarjousten kilpailukykyisyys Vastaajat = % 3

24 Mitä odotatte tulevaisuudessa yhteistyöltä logistiikkayhteistyökumppaninne kanssa? Asiakaspalvelu/asiaskaslähtöisyys/yhteistyö 34 Hintakilpailukyky, hyvä hinta/laatu -suhde 9 Toiminnan pysyminen nykyisenlaisena Luotettavuus/ toimitusvarmuus 4 Toiminnan kehittäminen, innovointi Sujuvuus, toimivuus, asiat hoituvat Tiedottaminen ja kommunikaatio Joustavuus Kuljetusten seuranta Nopeus Ongelmanratkaisukyky Kattava palveluverkosto / resurssit Muu Eos, ei mitään 9 Vastaajat = % 4

25 Yhteenveto Imago DSV Road Oy:n imago omien asiakkaiden keskuudessa on erittäin hyvä kokonaistasolla ja useimpien yksittäisten imagoväittämien osalta vähintään melko hyvä. Asiakkaat kokevat DSV Road Oy:n uskottavana, hyvämaineisena, luotettavana ja toimintavarmana sekä hyvin tunnettuna. Verrattuna vuoden 0 tutkimuksen tuloksiin, asiakkaiden käsitys DSV Road Oy:n imagosta on kauttaaltaan kehittynyt myönteisesti. Asiakastyytyväisyys Kokonaistyytyväisyys on hyvä ja ylittää konseptin tavoitetason sekä myös Taloustutkimuksen benchmarktietokannan keskiarvon. Kokonaistyytyväisyys on samalla tasolla kuin vuonna 0. Kilpailijoihin verrattuna DSV Road Oy:n omien asiakkaiden on tyytyväisyys on kilpailijaa parempi kaikilla tutkituilla osa-alueilla Osa-aluekohtaisessa tarkastelussa ei muodostunut ensisijaisia kehityskohteita Viestintä ja tiedottaminen luokittuu toissijaiseksi kehityskohteeksi => tiedottaminen tuotteista ja palveluista ylipäätään nousee selvimmin osa-alueen sisäiseksi kehityskohteeksi Myynnin jälkeinen palvelu ja asiakaspalvelu luokittuvat osa-alueista resurssivahvuuksiksi. Osa-alueiden sisällä seuraavat tekijät vaativat huomiota: Myynnin jälkeinen palvelu osa-alueella kannattaa kiinnittää yhteydenpitoon ja ongelmanratkaisukykyyn Asiakaspalvelussa huomio kannattaa kiinnittää kykyyn ja haluun kehittää toimintatapoja ja etsiä uusia ratkaisuja Ensisijaisia strategisia vahvuuksia ovat myynti ja myyntihenkilöt sekä tuotteet ja palvelut => hyvästä kokonaistyytyväisyydestä huolimatta tuotteet ja palvelut osa-alueen sisällä on huomioitava joustavuus 5

26 Yhteenveto Asiakasuskollisuus Asiakasuskollisuuden kokonaisindeksi on hyvä ja konseptin tavoitetasolla DSV Road Oy:n asiakaskunta on valtaosin sitoutunutta ja kokee yrityksen hyvänä ja luotettavana yhteistyökumppanina. Asiakkaiden suositteluhalukkuutta mittaava nettosuositteluindeksi on hyvällä ja myös paremmalla tasolla kuin kaksi vuotta sitten, indeksi lähestyy tasoa erinomainen Kaiken kaikkiaan asiakasuskollisuus on vahvistunut => Tilanne on hyvä, mutta epävarmojen asiakkaiden (neutraalien) osuus on edelleen suuri => ryhmässä on erotettavissa kuitenkin sekä Passiivisia että Suosittelijoita => mahdollisuuksien mukaan pyrittävä vahvistamaan neutraalien Suosittelijoiden uskollisuutta. Passiivisten neutraalien kohdalla on pyrittävä lisäämään tyytyväisyyttä ja tätä kautta käännytettävä heitä uskollisiksi Suosittelijoiksi. 6

27 Yhteenveto / Strategiset vahvuudet Selkeimmät sisäiset vahvuustekijät Kriittisimmät kehitystä vaativat osatekijät Myynti ja myyntihenkilöt Yhteistyön käynnistämisen sujuvuus Asiantuntemus Tuotteet ja palvelut Toimitusten luotettavuus/toimitusvarmuus Kuljetusvalikoiman vastaavuus tarpeisiinne Kuljetusverkoston kattavuus Joustavuus Resurssivahvuudet Selkeimmät sisäiset vahvuustekijät Kriittisimmät kehitystä vaativat osatekijät Asiakaspalvelu Palveluasenne Asiantuntemus Kyky ja halu kehittää toimintatapoja ja etsiä uusia ratkaisuja Myynnin jälkeinen palvelu Palveluhalukkuus Yhteydenpito Ongelmanratkaisukyky 7

28 Yhteenveto / Toissijainen kehityskohde Selkeimmät sisäiset vahvuustekijät Kriittisimmät kehitystä vaativat osatekijät Viestintä ja tiedottaminen Tiedottaminen tuotteista ja palveluista Esitteet 8

29 806 Yritys X Tutkimus Y / Ih, Jum..0 9 Kiitos. Kerromme mielellämme lisää. Tutkimuspäällikkö Jyrki Kärpänoja puh

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2015. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta vastata kyselyyn

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2016 Päivämäärä: 2016-10-03 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Palvelulaatukysely: Henkilökunta

Palvelulaatukysely: Henkilökunta Palvelulaatukysely: Henkilökunta Henkilökunnan tärkeys Eri muuttujien tärkeyttä mitattiin palvelunlaatukyselyssä arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Palkeet asiakastyytyväisyys

Palkeet asiakastyytyväisyys Palkeet asiakastyytyväisyys Kieku-info 30.9.2015 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kohderyhmä ja näyte Tutkimuksen kohderyhmät Asiakasvirastojen yhteyshenkilöt ja johto

Lisätiedot

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ 22.8. klo 17.30 AVAIN Asumisoikeus Oy on yleishyödyllinen asuntoyhteisö, joka tarjoaa asiakkailleen asumisoikeusasuntoja 29 paikkakunnalta Suomessa. Yhtiön omistuksessa on nyt 5550 asumisoikeusasuntoa

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 ASIAKASKYSELY ENVERA Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteuttaja, kohderyhmä, tavoite ja sisältö Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Envera Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

Maksu-tv-palveluiden asiakastyytyväisyys pitkäaikaisessa hitaassa kasvussa

Maksu-tv-palveluiden asiakastyytyväisyys pitkäaikaisessa hitaassa kasvussa EPSI Rating Maksu-tv 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

JULKAISUVAPAA KLO 06.00

JULKAISUVAPAA KLO 06.00 JULKAISUVAPAA 26.10.2015 KLO 06.00 ä Lisätietoja varten: tj Mats Nybondas Puh: 09-4730 3551 @-posti: mats.nybondas@epsi-finland.org TELEOPERAATTORIT - ASIAKASTYYTYVISYYS EPSI RATING - MATKAVIESTINT - YKSITYIS

Lisätiedot

Jussi Jyrinsalo Fingridin asiakastyytyväisyys

Jussi Jyrinsalo Fingridin asiakastyytyväisyys Fingridin asiakastyytyväisyys 2016 Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen toteutti Innolink Research ja sen tavoitteena oli: kartoittaa asiakastyytyväisyys kokonaistasolla ja eri palvelualueilla ( kpl) selvittää,

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosasto: Tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arviointi 2010

Helsingin kaupunki, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosasto: Tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arviointi 2010 Helsingin kaupunki, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosasto: Tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arviointi 2010 Digium Oy / Marko Mäkipää 22.11.2010 Sisällysluettelo SISÄLTÖ sivu Arvioinnin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Asukastyytyväisyys 2012

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Asukastyytyväisyys 2012 Helsingin kaupungin asunnot Oy Asukastyytyväisyys 20 Tutkimuksen taustat ja tarkoitus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasuntojen asukkaiden tyytyväisyyttä isännöinti-,

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

RECONOS. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti. Reconos

RECONOS. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti. Reconos RECONOS ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti LOPPURAPORTTI.5.3 ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tämä asiakastyytyväisyystutkimus on toteutettu Oy:lle. Tutkimuksen toteutti Ky. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely Tulokset

Asukastyytyväisyyskysely Tulokset Asukastyytyväisyyskysely 201 Tulokset Tutkimuksen tavoite Selvittää Helsingin HASOn asukkaiden tyytyväisyyttä isännöintipalveluihin, huolto- ja korjauspalveluihin sekä siivouspalveluihin Kartoittaa asukkaiden

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2013 (sama tutkimus toteutettu myös keväisin vuonna 2007-2012) Tutkimukseen oli mahdollista vastata

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA 1.3.2017 1 TAUSTAA 1.3.2017 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Neljättä vuotta mukana

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

yhdistys tai muu organisaatio % toiminimi %

yhdistys tai muu organisaatio % toiminimi % PDF-tiedosto yhdistys tai muu organisaatio - toiminimi - oy tai oyj - 2.0% ay tai ky - 4 toiminimi ay tai ky 4 20 ten lukumäärä 0 oy tai oyj 2.0% 14 yhdistys tai muu organisaatio 0 tai enemmän - 1 - -

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin

Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin EPSI Rating Sähkön vähittäismyynti 2016 Päivämäärä: 28-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358

Lisätiedot

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö Hanna Oranen Henkilöstön kehittäjä, työsuojelupäällikkö 26.10.2011 26.10.2011 2 VMBaron kehitys 2004-2011 2011 2011 369 3,69 335 3,35 26.10.2011 3 Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueen

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistamispalvelut Tutkimusraportti

Taloushallinnon ulkoistamispalvelut Tutkimusraportti Taloushallinnon ulkoistamispalvelut 2016 Tutkimusraportti Kontrolli kestää ulkoistuksen Yritys ei menetä kontrollia taloushallintoonsa ulkoistuksessa. Päinvastoin. Peräti 90 prosenttia vastaajista sanoo

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kyselyn toteutus Vastaajamäärä: 500 Kohderyhmä: kerrostaloasukkaat Suomessa Tiedonkeruu: -9.1.017 Kyselyn teemat: Asukaskyselyjen hyödyntäminen taloyhtiön

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Tutkimuksen toteuttaminen SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 2 Tutkimuksen toteuttaminen Benchmarking-ASIAKASTUTKIMUS

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Tutkimusraportti 9.1.2012 Mikko Kesä Merja Lehtinen Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Kuntakyselyn tulokset 2014 PALAUTEKYSELY PALVELUASUMISEN ASIAKKAIDEN KOTIKUNNILLE 2014

Kuntakyselyn tulokset 2014 PALAUTEKYSELY PALVELUASUMISEN ASIAKKAIDEN KOTIKUNNILLE 2014 PALAUTEKYSELY PALVELUASUMISEN ASIAKKAIDEN KOTIKUNNILLE 2014 Kyselyn toteutuksesta Kysely lähetetty kaikkiin kuntiin, joilla on asiakkaita säätiön palveluasumisessa Samalla vastaajalla voi olla useita asiakkaita

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

HELEN Sisälämpötilojen vaikutus asumismukavuuteen. Tutkimus, kesä 2016

HELEN Sisälämpötilojen vaikutus asumismukavuuteen. Tutkimus, kesä 2016 HELEN Sisälämpötilojen vaikutus asumismukavuuteen Tutkimus, kesä 01 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluin (CATI), IROResearch Oy:n puhelinhaastattelukeskuksesta

Lisätiedot

SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY Kuljettajatutkimus 2008

SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY Kuljettajatutkimus 2008 SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY Kuljettajatutkimus 2008 SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY / KULJETTAJATUTKIMUS 2008 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...4

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA 28.1.2016 1 TAUSTAA 28.1.2016 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Kolmatta vuotta mukana myös asiointiin, asuntoon

Lisätiedot

Naisten hiustenlähtö Suomessa

Naisten hiustenlähtö Suomessa Kyselytutkimus: Naisten hiustenlähtö Suomessa Mediatilaisuus 25.9.2013 Marko Perälahti 28 35-70-vuotiaista naisista kärsii tai on kärsinyt hiustenlähdöstä. Johdanto Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 35-70-vuotiaat

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKAS- JA ASIAKASTUTKIMUKSET Yhteenveto Mikko Kesä Tutkimusjohtaja, Innolink Research Oy

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKAS- JA ASIAKASTUTKIMUKSET Yhteenveto Mikko Kesä Tutkimusjohtaja, Innolink Research Oy HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKAS- JA ASIAKASTUTKIMUKSET 2011-2012 Yhteenveto 21.12.2011 Mikko Kesä Tutkimusjohtaja, Innolink Research Oy TUTKIMUSKOKONAISUUS Tavoitteet: Mitattavat asiat: Hämeenlinnan löytää

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten palveluiden perusopetuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Jyväskylän kenttäurheilijat Valmennusryhmäkysely

Jyväskylän kenttäurheilijat Valmennusryhmäkysely Jyväskylän kenttäurheilijat Valmennusryhmäkysely Yhdistettyjen vastausten taulukot Kysymykset: Vastaaja Asuinkunta Missä JKU:n toiminnassa urheilija on mukana? Missä juniorivalmennusryhmässä lapsenne on

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Toiminnan arviointi Tikkurilan Taitoluisteluklubissa. Yhteenveto seurakyselyiden tuloksista vuosina 2012 ja 2014

Toiminnan arviointi Tikkurilan Taitoluisteluklubissa. Yhteenveto seurakyselyiden tuloksista vuosina 2012 ja 2014 Toiminnan arviointi Tikkurilan Taitoluisteluklubissa Yhteenveto seurakyselyiden tuloksista vuosina 2012 ja 2014 Lukujen tulkinnasta Yritysmaailmassa noudatetaan yleisesti vastaavaa 1-5 arviointiasteikkoa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely Yhteenvetoraportti

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely Yhteenvetoraportti Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2011 Yhteenvetoraportti 12.1.2012 Sisältö: 1. Johdanto 2. Kyselyn kohderyhmä 3. Saadut vastaukset 3.1. Vastausmäärät 3.2. Vastausprosentit 4. Tulosyhteenveto

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

Tuusulan kunta/liikuntapalvelut

Tuusulan kunta/liikuntapalvelut Tuusulan kunta/liikuntapalvelut Uimahallin tyytyväisyyskysely 2016 N=224 3 Vastaajan ikä Valitse ryhmä, johon kuulut ikäsi perusteella (N=224) 25 % 22 % 23 % 15 % 15 % 1 5 % 2 % 6 % 3 % 8 % 1 % 7-12 vuotta

Lisätiedot

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi: Osallistuminen: Järjestö- ja yhdistystoimintaan osallistuminen Suomen ja lähtömaan tapahtumien seuraaminen Äänestäminen

Lisätiedot

Taloushallinnon ohjelmistot 2014

Taloushallinnon ohjelmistot 2014 Taloushallinnon ohjelmistot 201 Vastauksia yhteensä: 1021 Vastausprosentti: 29 Yhteistyössä Basware EmCe Solution Partner Oy Heeros Systems Oy Lemonsoft Oy Maestro Netbaron Solutions Oy Opus Capita ProCountor

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RUSKON KUNTA PL 69 21291 RUSKO ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen taustaa Ruskon ja Vahdon kuntien valtuustot päättivät syksyllä 2008 tehdä yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013 Mirka Saarholma UUTTA TUTKIMUKSESSA VUONNA 2013 Uusi kilpailutettu kumppani Uusia kysymyksiä Taustamuuttujat Asiointikysymykset Vanhatkin kysymykset mukana (vertailukelpoisuus)

Lisätiedot

Kotka. Kuntaraportti

Kotka. Kuntaraportti Kotka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mustasaari. Kuntaraportti

Mustasaari. Kuntaraportti Mustasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kajaani. Kuntaraportti

Kajaani. Kuntaraportti Kajaani Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Imatra. Kuntaraportti

Imatra. Kuntaraportti Imatra Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Riihimäki. Kuntaraportti

Riihimäki. Kuntaraportti Riihimäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hämeenlinna. Kuntaraportti

Hämeenlinna. Kuntaraportti Hämeenlinna Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kysely lähetettiin Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian, Lapin yliopiston

Lisätiedot

Tammela. Kuntaraportti

Tammela. Kuntaraportti Tammela Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kannus. Kuntaraportti

Kannus. Kuntaraportti Kannus Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Joensuu. Kuntaraportti

Joensuu. Kuntaraportti Joensuu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinävesi. Kuntaraportti

Heinävesi. Kuntaraportti Heinävesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Outokumpu. Kuntaraportti

Outokumpu. Kuntaraportti Outokumpu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

ICT (Matkaviestintä, laajakaista ja maksu-tv) - Asiakastyytyväisyystutkimus 2013

ICT (Matkaviestintä, laajakaista ja maksu-tv) - Asiakastyytyväisyystutkimus 2013 Julkaisuvapaa ma 28.10.2013 klo 06.00 Tyytyväisyys televiestintäpalveluihin nousee - Terveen kilpailutilanteen säilyttäminen on nyt ratkaiseva ICT (Matkaviestintä, laajakaista ja maksu-tv) - Asiakastyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Huittinen. Kuntaraportti

Huittinen. Kuntaraportti Huittinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Iisalmi. Kuntaraportti

Iisalmi. Kuntaraportti Iisalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tornio. Kuntaraportti

Tornio. Kuntaraportti Tornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Kemi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Liminka. Kuntaraportti

Liminka. Kuntaraportti Liminka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suonenjoki. Kuntaraportti

Suonenjoki. Kuntaraportti Suonenjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lapinlahti. Kuntaraportti

Lapinlahti. Kuntaraportti Lapinlahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pielavesi. Kuntaraportti

Pielavesi. Kuntaraportti Pielavesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Ylitornio. Kuntaraportti

Ylitornio. Kuntaraportti Ylitornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot