Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/ /2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta ympä ris tö lu pa mää räys ten tarkistamiseksi. Hakemus koskee lihakarja- ja emolehmätilan toimintaa Kiuruveden kau pun gin Kalliokylässä, tilalla Sivula RN:o 6:4. 2. HAKIJA Ruhanen Mika ja Teija Ahopellontie KIURUVESI Hakija toimii yhteyshenkilönä (puhelin ) Liike- ja yhteisötunnus: Tilatunnus: TOIMINTA SEKÄ TOIMINNAN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ Tilan eläinsuojassa on paikat 60 emolehmälle, 30 hieholle, 30 li hanau dal le ja 60 vasikalle (alle 6 kk). Eläinsuoja sijaitsee Kiuruvedellä Kalliokylässä, Sivula - nimisellä tilal la RN:o 6:4 ( ). Eläinsuojan karttakoordinaatit ovat P: ja I: Tilan omistavat hakijat. Toiminta sijoittuu maatalousvaltaiselle alueel le. Tilalla on harjoitettu maataloutta noin 1930-luvulta lähtien. Tilal la on kaksi navettaa. Vanhemmassa navetassa on paikat hiehoille ja uudemmassa pihattonavetassa on paikat emolehmille sekä li hanau doil le. Eläinsuoja ja pellot eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

2 Osa tilan pelloista rajoittuu valtaojaan ja vesistöön (Pökspuro, Tikkasen jo ki, Haahkarinjoki, Iso-Haahkari, Kokonlampi, Kokkopuro, Pas kon lam pi). Lähin vesistö, Koivujärvi, sijaitsee n. 1 km etäi syy dellä eläinsuojasta etelään. Tilakeskus sijaitsee Koivujärven va luma-alu eel la Lähin asuinkiinteistö sijaitsee eläinsuojasta noin 200 m etäisyydellä poh joi seen päin. Lähin vapaa-ajan asunto sijaitsee noin 300 m etäisyy del lä tilasta. 4. HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 55 2 mom. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a-kohdan mu kaan eläinsuoja, joka vastaa lannantuotannoltaan vähintään 210 li ha sial le tarkoitettua eläinsuojaa, on ympäristölupavelvollinen. Hakemus on pantu vireille Kiuruveden kaupungin ym pä ris tön suo je lusih tee rin tekemän viranhaltijapäätöksen nojalla, jossa on määrätty tekemään hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi vuoden 2012 loppuun mennessä. 5. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 11 a-kohdan mu kaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee eläinsuojan ympä ris tö lu pa ha ke muk sen, joka lannantuotannoltaan vastaa vä hin tään 210 ja alle 1000 lihasian eläinsuojaa. Kiuruveden kaupungissa ympä ris tön suo je lu vi ran omai se na toimii Ylä-Savon SOTE ky:n ym pä ristö lau ta kun ta. 6. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ ALU- EEN KAAVOITUSTILANNE Kiuruveden kaupungin ympäristönsuojelusihteerin viranhaltijapäätös Ympäristölupa on myönnetty eläinsuojalle, jossa on paikat 60 emolehmälle, 30 yli 6 kk:n ikäiselle hieholle, 30 lihanaudalle ja noin 60 vasikalle. Nykyinen toiminta on aloitettu vuonna Vanhempi kar ja ra kennus on rakennettu vuonna Navettaa on laajennettu vuosina 1981 ja Uusi karjarakennus on rakennettu vuosina (ra ken nus lu pa ). Lietesäiliöistä 250 m 3 säiliö on rakennettu vuonna 1981 ja 800 m 3 lie te säi liö vuonna Lantala on rakennettu vuonna Uudet

3 re hu sii lot on rakennettu vuonna Jaloittelutarhat on rakennettu vuon na 2006 ja ne on katettu vuonna Toimintaa koskevat vuokrasopimukset on esitetty ha ke mus asia kirjois sa. Tila on liittynyt ympäristötukijärjestelmään sopimuskaudelle Eläinsuojan sijaintipaikalla tarkin voimassa oleva kaava on Pohjois-Sa von maakuntakaava 2030, jossa eläinsuojan kohdalla ei ole mer kin tö jä. 6.1 Tarkistettavan ympäristöluvan lupamääräykset Eläinsuojiin saa yhteensä sijoittaa enintään 60 emolehmää, 30 yli 6 kk:n ikäistä hiehoa, 30 lihanautaa ja noin 60 vasikkaa. Eläinsuojissa saa yhteensä olla eläinpaikkoja enintään 180 naudalle. Eläinmäärää voi daan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto ei ylitä edellä mainit tu jen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa. (1.) Eläinsuojan pohjarakenteiden on oltava vesitiiviitä ja siten ra ken nettu ja, etteivät lanta, virtsa ja muut niihin tulevat nesteet pääse va lumaan ympäristöön. Lietesäiliöiden ja lantalan on oltava tiiviitä ja ne on mitoitettava 12 kk varastointitilavuutta varten siten, että lie te säiliöi hin mahtuu vuosittain lantakertymä (700 m 3 ), puristenesteet (25 m3) ja sadevedet (n. 200 m 3 ). Kuivalantalaan on mahduttava vä hintään 7 kk:n lantakertymä (758 m 3 ). Lietesäiliöitä on tarkkailtava sään nöl li ses ti ja varattava turvetta mahdollisten vuotojen torjuntaan. Lie te säi liöi den salaojien purkuputkia on tarkkailtava tarvittaessa tai vä hin tään vuosittain. (2.) Lantavarastot tulee tyhjentää perusteellisesti vuosittain. Ko ti eläinsuo jaan johtavan karjakujan/kulkuaukon tulee olla liettymätön ja sellai nen, jotta kulkuväylälle kertyvä lanta voidaan tarvittaessa poistaa. Kar ja suo jan katolta kulkeutuvat sadevedet tulee ohjata sivummalle kul ku väy lien kohdalta. Laidunnettaessa tulee karjan kulkua rajoittaa alueil la, joilla eläimet voivat veteen päästessään aiheuttaa liet ty mistä, hygienia haittaa ja sen seurauksena ympäristön pilaantumista. Lan nan sekä jätevesien varastoinnin ja käsittelyn tulee tapahtua siten, ettei lantaa ja jätevesiä joudu ympäristöön eikä naapureille aiheu te ta kohtuutonta rasitusta. (3.) Lanta on ensisijaisesti hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Lannan pel to vil je lys tä varten tulee varata peltoalaa vähintään 42,5 ha. Vesis tö jen varteen tulee jättää nitraattiasetuksen edellyttämä vä hin tään 5 m suojavyöhyke, jolle ei typpilannoitusta tehdä. (4.)

4 Tilalla syntyvät jätteet on toimitettava alueelliseen jätekeskukseen. Jät tei den polttaminen on kielletty. Rehumuovit on toimitettava jä teke räyk seen, ellei polttamista voida järjestää lämpökattilassa. Kuolleet eläimet voidaan haudata maahan tai toimittaa alueelliseen keräyk seen eläinlääkärin antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. On gel ma jät teet (jäteöljyt, akut ja loisteputket) on toimitettava on gelma jät tei den keräyspisteeseen. Hyötykäyttöön soveltuvat jätteet tu lee toimittaa niille tarkoitettuihin keräyspaikkoihin. (5.) Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit, tuotteet sekä jätteet on varas toi ta va ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiis teyt tä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän, pin ta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympä ris töl le. Polttoainesäiliö ja tankkauspaikka tulee suojata be to ni laatal la siten, että mahdolliset valumat eivät pääse imeytymään maa perään. (6.) Luvanhakijan on oltava riittävän selvästi selvillä toimialansa par haan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tilan oloi hin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon. (7.) Toiminnan muutoksista ja mahdollisista häiriötilanteista, jotka saat tavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on ilmoitettava vä lit tömäs ti Kiuruveden ympäristöviranomaiselle. (8.) Luvanhaltijan on tarkkailtava lietesäiliöiden kuntoa säännöllisesti. Mi kä li rakenteissa tai säiliöiden toimintaan liittyvissä laitteissa ha vaitaan vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syntymiseen, on puutteet korjattava välittömästi. (9.) Luvan haltijan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Yhteenveto kir jan pi dos ta on toimitettava Kiuruveden ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sel le vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Vuo si yh teen vedon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: - tiedot eläinmääristä - tiedot lannan vastaanottosopimuksista ja levitysajoista - tiedot toteutuneista lantamääristä - mahdollisuuksien mukaan lannan levityssuunnitelma - tiedot kuolleiden eläinten määristä, toimituspaikoista ja kä sit te ly tavois ta - tiedot toiminnassa havaituista häiriötilanteista tai muista poik keuksel li sis ta tilanteista (10.) Toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista tulee tehdä il moi tus hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä Kiuruveden ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. (11.)

5 Toiminnan lisäämisestä, muuttamisesta tai lopettamisesta on il moitet ta va Kiuruveden kaupungin ympäristölautakunnalle. (12.) 7. TOIMINTA JA TOIMINNAN MUUTOKSET Tilan toiminta on pääosin samanlaista kuin voimassa olevassa ympä ris tö lu vas sa. Vanha navetta on käytössä hiehoilla, joita mahtuu na vet taan enimmillään 30 kpl. Vanhasta navetasta on poistettu parret ja tila on nykyisin pihatto tyyppinen. Uudemmassa pi hat tonavetas sa on paikat enimmillään 60 emolehmälle ja 30 lihanaudalle. Vasi koi den määrä 60 on säilynyt myös ennallaan. Vasikat syntyvät kevääl lä (maalis-huhti-toukokuussa) ja ovat laitumella syksyyn saakka. Emo leh mien vasikoista osa jää tilalle ja osa myydään eteenpäin. Tilan ne vaihtelee vuosittain. Välillä lehmävasikat jäävät tilalle kas vamaan ja välillä puolestaan sonnivasikat. Nykyinen eläinten määrä eläinpaikkojen mukaan laskettuna on 372 eläin yk sik köä. Hakija esittää jatkavansa toimintaa samassa laajuudessa. Eläin paikko jen nykyinen määrä ja ympäristöluvassa ollut eläinmää rä on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Eläinsuojan eläinpaikat Nykyiset eläinpaikat Ympäristölupa Emolehmä Hieho Lihanauta Vasikka Lihantuotantoa on noin kg vuodessa. Tilan toimintaa on harjoitettu pääasiassa ympäristölupapäätöksen mukaisesti lukuun ottamatta: tarkastuksella esil le tullutta muovijätteen avopolttoa (lupamääräys 5). Nykyisin muo vi jä te toimitetaan sekajätteeksi. Myös lupamääräyksen 6 osalta tank kaus paik kaa ei ole tiivistetty betonilaatalla eikä luvanhakija ole toi mit ta nut vuosittain vuosiyhteenvetoa (lupamääräys 10.). Esikuivattua säiliörehua tehdään 600 tn vuodessa laakasiiloon. Puris te nes te pumpataan kokoojakaivoon, josta siirretään lietesäiliöön. Kai von koko 8 m 3. Säilöntäaineena käytetään biologista säi lön tä ainet ta ja sitä kuluu vuodessa noin 0,7 kg. Eläinten rehuna käytetään myös viljaa yhteensä noin 30 tonnia vuo-

6 des sa. Tilakeskuksen vesi tulee kaupungin vesiliittymästä. Veden kulutus tilal la on suunnilleen vuodessa 750 m 3. Tilalla on käytössä polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 3 m 3. Polt to aine säi liö on teräksinen ja se on käsitelty ulkopuolelta. Polt to ai ne säiliös sä ei ole tyyppikilpeä, Mika Ruhanen arvio säiliön olevan val mistet tu 1970-luvulla. Säiliö näytti vielä ehjältä, mutta säiliö on jo iäkäs ja sen vaihtoa uudempaan tulee harkita. Säiliö on sijoitettu valuma-altaaseen ja katokseen. Säiliössä on sähkö pump pu. Tankkauspaikkaa ei ole tiivistetty. Jäteöljyjä säilytettiin myös polttoainekatoksen valuma-altaassa. Muita öljytuotteita säilytetään 500 l polttoainekatoksessa Kasvinsuojeluaineita tilalla ei ole. Koneita huolletaan jonkin verran itse. Tilalla on korjaamo/konehalli, jossa on viemäröinti ja öljynerotin. Öljyn ero tin ta tarkkaillaan säännöllisesti ja se on tyhjennetty viimeksi tal vel la Tilan kaikki muut eläimet sonneja lukuun ottamatta laiduntavat. Suurin osa on laitumella yötä päivää, mutta pieni porukka (noin 26) pääsee halutessaan sisälle (lisäruokinta mahdollisuus). Laidunaika 5 kk ja laidunala 24 ha. Eläinten juottaminen: Juottovaunut, osittain pihatossa, hiehot pu rosta ja juottovaunusta. Käytössä on kiertävä ruokintapaikka, jonka käyttöaika kesässä on 30 vrk ja kerralla 2 vrk. Jaloittelutarha Tarhassa on emolehmiä 55 kpl ja lihanautoja 20 kpl. Tarhan pinta-ala on 2 * 250 m 2 ja tarhan pohjan materiaali on betonia. Reunan kor keus on 40 cm, kallistukset ovat keskelle, josta mahdolliset vedet kul keu tu vat samaan kokoomakaivoon kuivalantalan kanssa. Kaivon ko ko on 8 m 3. Jaloittelutarhan käyttöaika on 12 kk, suurin osa eläimistä kuitenkin

7 lai dun taa. Lannan käsittely jaloittelutarhoista tapahtuu siten, että etu kuor maajal la työnnetään kertynyt lanta lantalaan. Tyhjennystiheys vaihtelee, poi ki ma-ai ka na noin 1 viikon välein ja muulloin noin 3 viikon välein. Virtsa imeytyy kuivikkeeseen. Jaloittelutarhat on katettu kesällä 2011, joten sadevesiä ei pääse kertymään jaloittelutarhaan. Lannan käsittely Lannan käsittelyssä ei ole tapahtunut muutoksia. Vanhemmassa nave tas sa eläinten lanta käsitellään lietelantana ja uudemmassa pi hattonave tas sa on vinokuivikepohja. Lietelanta Lietelanta varastoidaan 12 kuukauden varastointiin mitoitetuissa varas tois sa. Vuoden aikana lietelantaa muodostuu 595 m 3 (eläinten lan ta 450 m 3, sadevedet 105 m 3, pesuvedet 10 m 3 ja puristeneste 30 m 3 ). Lisäksi lietesäiliöihin siirretään välillä kuivalantalan sa de vesiä. Kuivalantalan sadevedet kulkeutuvat kaivoon, josta ne pum pataan joko suoraan pellolle tai lietesäiliöihin. Sadevesiä muodostuu las ken nal li ses ti kuivalantalaan vuodessa noin 50 m 3. Vanhemman navetan vierustalla on kaksi lietesäiliötä. Vanhempi 250 m 3 lietesäiliö on harkkorakenteinen. Lietesäiliö näytti päällisin puo lin ehjältä. Lietesäiliö tyhjennetään vuosittain ja sen kunto tar kiste taan tyhjennyksen yhteydessä. Räystäsvedet eivät pääse lie te säi liöön. Suurempi 800 m 3 lietesäiliö on elementtirakenteinen. Säiliö näyt ti tiiviiltä ja se tyhjennetään vuosittain. Molemmat lietesäiliöt täytetään altapäin ja säiliöt ovat avoimia. Lie tekui lu ti la vuut ta on arviolta 50 m 3. Näin ollen lietteen va ras toin ti ti lavuut ta on yhteensä tilalla 1100 m 3. Lietesäiliöön johdetaan navetan pe su ve det arviolta 10 m 3 /vuosi. Navetassa ei ole wc:tä. Asuinrakennuksen jätevedet käsitellään 3 saostuskaivon kautta, jonka jälkeen jätevesi johdetaan avo-ojaan noin 100 m päähän. Kuivikelanta Emolehmät ja lihanaudat ovat vinokuivikepohjalla ja ma kuu par si järjes tel mäl lä. Kuivikkeena käytetään turvetta, olkea ja ruokahelpiä. Virt sa imeytetään kuivikkeeseen. Kuivitetun alueen pinta-ala on 600 m2 ja kuivikkeen paksuus on noin 10 cm.

8 Kuivikepohja tyhjennetään noin 3-4 päivän välein kuivalantalaan. Lantala tyhjennetään vuosittain. Lantalan edustalla on ajoluiska ja kuor maus laat ta. Lantalan kallistukset ovat sisäänpäin. Lantalan sade ve det johdetaan kokoomakaivoon, josta ne pumpataan lie te säi liöön tai suoraan pellolle. Lantalan pinta-ala 500 m 2 ja seinämän korkeus 2 m, joten lantalan ti la vuus on 1500 m 3. Kuivalantala näytti hyvä kuntoiselta ja tiiviiltä. Kuivikelanta varastoidaan 12 kuukauden varastointiin mitoitetussa kui va lan ta las sa. Vuoden aikana kuivikelantaa muodostuu 1350 m 3. Lannan levitys Lanta käytetään lannoitteena viljelysuunnitelman mukaisesti tilan omil la 54 ha ja vuokra 35 ha pelloilla, yhteensä 89 ha. Lannan levitykseen tarvittava peltopinta-ala vaatimus (YM-ohje 2009) eläinsuojan eläinmäärälle on 49,14 ha. Kuivalannan levittää urakoitsija. Lietelanta levitetään itse ha ja le vi tykse nä. Tilalla on ollut käytössä myös letkulevitin, mutta sen käyttö on osoittautunut käytännössä hankalaksi. Ajankohdat (kevät,kesä,syksy): viikot 18 ( 50 %), 19 (10 %), 28 (20 %) ja 40 (20 %).Lannan patterointia on tehty kerran. Jätevedet sekä päästöt vesiin Toiminnasta ei muodostu päästöjä, jotka valuisivat suoraan pin ta vesiin. Karjarakennus ja lantavarastot sekä muut varastot ovat siten tiivii tä, ettei niistä tule suoria valumia vesistöön. Kuivikelanta käy tetään pelloilla lannoitteena nitraattiasetuksen, viljelysuunnitelman ja ym pä ris tö tuen eh to jen mukaisesti, minkä vuoksi lannasta ei aiheudu niin suuria päästöjä pintavesiin tai ympäristöön, että niillä olisi vai kutus ta pintaveden laatuun. Päästöjä voi esiintyä, jos lantavarastot eivät ole vesitiiviitä. Päästöt maaperään ja pohjaveteen Toiminnalla ei ole vaikutusta maaperään ja pohjaveteen, koska tila tai pellot eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialueella ja toiminnasta ei ai heu du päästöjä maaperään.

9 Toiminnasta ei aiheudu haitallisia päästöjä maaperään ja poh ja veteen, kun polttoaineet varastoidaan suojatussa polttoainesäiliössä ja kun polttoaineen tankkauspaikka on tiivistetty. Polttoainesäiliö on kui ten kin jo vanha, joten riski sen hajoamiselle on olemassa, mikäli polt to ai ne säi liö tä ei tarkasteta säännöllisesti tai uusita kokonaan. Vaikutus ilmanlaatuun Vähäisiä hajupäästöjä lukuun ottamatta muita merkittäviä päästöjä ilmaan ei aiheudu. Hajupäästön on arvioitu olevan paikallinen ja sii tä ei arvion mukaan aiheudu haittaa ympärillä asuville. Melu ja tärinä Melua aiheutuu tilan autojen ja koneiden käytöstä lannan ja rehun ajoon. Myös tilalla käyvät kuljetusajoneuvot aiheuttavat melua. Ti lalla muodostuvasta melusta ei ole kuitenkaan haittaa ympäristölle. Jätteet Jätteitä muodostuu tilan asuinrakennuksessa, rehujen ja lan noit teiden varastoinnissa, karjarakennuksessa sekä koneiden ja laitteiden huol los sa. Tilalla muodostuvat jätteet on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Tilalla muodostuvat jätteet ja niiden käsittely. Jäte Muodostuva määrä vuosittain Lanta n m 3 Yhdyskuntajäte 72 tonnia Muovijäte 200 kg Paperi ja pahvi n. 100 kg Kuolleet eläimet Metalli Pilaantunut rehu Jäteöljyt Käytetyt akut Käytetyt loisteputket 1 kpl n. 200 kg n. 2 tonnia 200 l 2 kpl 5 kpl - Lanta käytetään peltolannoitteena. - Yhdyskuntajäte varastoidaan 600 litran astiassa ja toimitetaan kunnalliseen jätehuollon keräilyyn (tyhjennys 1 krt/kk). - Muovit sekajäte. - Paperi ja pahvi poltetaan kattilassa. - Kuolleet eläimet toimitetaan raatokeräilyyn, Honkajoelle. - Metalliromu kierrätys.

10 - Pilaantunut rehu lantalaan. - Jäteöljyt ongelmajätekeräys. - Käytetyt akut ja loisteputket ongelmajätekeräys. 8. TOIMINNAN TARKKAILU Eläinsuojan rakenteita, lantavarastoja ja polttoainesäiliöiden kuntoa tark kail laan yleisesti käytön ja tyhjennysten yhteydessä. Lannan kulje tus ka lus to pidetään kunnossa. Toiminnan tarkkailuna on lisäksi pel to kir jan pi to sekä eläinrekisteri. 9. POIKKEUKSELLISET TILANTEET 9.1 Riskinarviointi Riskejä voi aiheuttaa raaka aineiden varastosta tulevat vuodot, tuo tan to ti lois ta tuleva vuoto, lantavarastosta tuleva vuoto, pel to-vil jelys sä tapahtuvat onnettomuudet, eläinsairaudet sekä tulipalot. Tilalla on tehty riskinarvioimiseksi laatusuunnitelma ja pe las tus suunni tel ma ohjeistuksineen. 9.2 Toimet häiriötilanteiden varalta Rakennukset, rakennelmat ja laitteet pidetään kunnossa huoltamalla ne riittävän usein. Polttoainesäiliö on sijoitettu asianmukaiseen suoja-altaaseen, josta mah dol li nen vuoto havaitaan nopeasti ja voidaan ryhtyä tarvittaviin toi men pi tei siin polttoaineen keräämiseksi. Jos vuotoja pääsee maape rään tai vesistöön, tehdään ilmoitus ympäristöviranomaiselle. Navetan tulipaloon on varauduttu ensisammutuskalustolla ja pa lopos til la. Tilalla on myös sähkökatkojen varalle aggregaatti. Turvetta on imeytysaineena saatavilla. Vuodoista ja onnettomuuksista ilmoitetaan ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sil le. Tulipalotilanteissa ja eläinten massakuolemissa sekä tarttu vien eläintautien hoidossa noudatetaan viranomaisten mää räyk siä. 10. TOIMINNANHARJOITTAJAN ESITYS LUPAMÄÄRÄYSTEN TAR KIS TA MI SEK SI Hakija ei ole tehnyt hakemuksen lisäksi muuta esitystä lu pa mää räysten tarkistamiseksi. 11. HAKEMUKSEN KÄSITTELY

11 Lupamääräysten tarkistamishakemus on toimitettu Ylä-Savon SOTE ky:n ympäristölautakunnalle Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu Kiuruveden kaupungin il moi tus taulul la Kuulutus on lähetetty naapureille kirjeenä Tarkastukset ja täydennykset Tarkastus on tehty sijaintipaikalla Tarkastukseen osal listui vat Mika ja Teija Ruhanen sekä ympäristönsuojelutarkastaja Johan na Narvi. Tarkastuksessa kuultiin toiminnanharjoittajaa lu pa hake muk ses ta. Neuvottelun yhteydessä lupahakemuksen tietoja tarken net tiin. Tarkastuksesta tehty pöytäkirja on liitetty lu pa ha ke muksen asiakirja-aineistoon Lausunnot Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia eikä tehty mielipiteitä Hakijan vastine Vastinetta ei tarvinnut pyytää. Valmistelijan päätösehdotus: 12. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Ympäristölautakunta tarkistaa ja muuttaa ympäristönsuojelulain 55 :n 2 momentin mukaisesti Mika ja Teija Ruhasen, kiinteistöllä sijaitsevan eläinsuojan toimintaa koskevan Kiuruveden kau pun gin ympäristönsuojelusihteerin tekemän pää töksen lupamääräykset kuulumaan kokonaisuudessaan kappaleessa 13 esitetyksi Vastine muistutukseen Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja eikä sen johdosta ole jä tetty muistutuksia. 13. LUPAMÄÄRÄYKSET KOKONAISUUDESSAAN Yleiset määräykset

12 13.1. Eläinsuojaan saa sijoittaa kerrallaan enintään seuraavat eläinmää rät: Emolehmät 60, hiehot 30, lihanaudat 30 ja vasikat (alle 6 kk) 60 (noin 372 eläinyksikköä). Eläinmäärää voidaan muuttaa edel lyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät kes kimää rin ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lan nan tuo tan toa ja ympäristövaikutuksia. Perustelut: Lupa on myönnetty eläinsuojan enimmäispaikkaluvun mu kai ses ti. Eläinten ikäjakaumakohtaiset määrät saattavat vaihdella kul loi sen kin tuotantotilanteen mukaisesti sekä eläinaineksen uu si misen yhteydessä. Toimintaa tulee kuitenkin harjoittaa lupapäätöksen pe rus tee na olevien eläinten yhteenlasketun eläinyksikkömäärän puit teis sa siten, että tuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa tai muita ym päris tö vai ku tuk sia. (YSL 43 ) Lannan varastointi Lantavarastojen tulee riittää 12 kuukauden lantamäärän va rastoin tiin. Perustelut: Lannan varastointitilavuuksien tulee vastata 12 kuu kauden laskennallista varastointitilavuutta. Lannan varastointitilaksi voidaan lukea tilan omien lantavarastojen ja kuivikepohjien ohella vuokra tut lantalat. Varastotilaisuudessa on otettava huomioon eläin suojan pesuvedet ja avoimiin lantaloihin kertyvät sadevedet. Varastointitilavuudesta voidaan vähentää laidunkauden tuottama lan ta mää rä, kuitenkin niin, että lannan varastointitilavuudet riittävät myös poikkeustilanteisiin. Riittävän suurilla lantavarastoilla var mis tetaan, että lannan levitys voidaan toteuttaa sekä viljelyn että ym pä ristö hait to jen ehkäisyn kannalta parhaaseen aikaan. Hakijan käy tös sä on riittävästi lannan varastointitilavuutta 12 kk:n ajaksi. (YSL 4, 7-8, 43, VNA 931/ ) Eläinsuojan rakenteet sekä lantavarastojen rakenteet tulee yllä pi tää vesitiiviinä siten, etteivät lanta ja muut siellä muodostuvat nes teet pääse valumaan pohjaveteen ja muualle ympäristöön. Raken teet on pidettävä kunnossa ja tarkastettava vuosittain. Kui va lanta la ja lietesäiliöt on tyhjennettävä ja niiden kunto on tarkastettava vuo sit tain. Rakenteiden ja laitteiden on oltava sellaisia, ettei lan ta lan tyhjennyksen ja lannan siirtojen ja kuljetuksen aikana pääse ta pah tumaan vuotoja. Mahdolliset vuodot on siistittävä. Perustelut: Tiiviit rakenteet, lantavarastojen tyhjennys ja lannan kulje tus asiamukaisin laittein estävät lannan ja muiden jätevesien pää-

13 syn maaperään ja pohjaveteen sekä ympäristön likaantumisen. Vuosit tai sil la tarkastuksilla varmistetaan rakenteiden kunto ja mah dol liset vauriot havaitaan ja korjataan mahdollisimman nopeasti. (YSL 4, 7-8, 43, NaapL 17 18, JäteL 13, VNA 931/ ) Lannan käyttö Lanta on hyödynnettävä ensisijaisesti lannoitteena pelloilla. Lan nan levitykseen tulee olla käytettävissä eläinmäärän ja lannan ra vin ne si säl töön nähden riittävästi lannan levittämiseen soveltuvaa pel toa tai lannan hyödyntämiseen muulla tavoin on oltava asian mukai set kirjalliset sopimukset. Peltopinta-alan on oltava luvan mu kaisel le eläinmäärällä vähintään 49,14 ha. Lannan levitysajankohtaa va lit taes sa on otettava huomioon ympäristöviihtyisyystekijät ja naapu rus tol le aiheutuva hajuhaitta. Perustelut: Lannan hyödyntäminen lannoitteena edellyttää muun muas sa sitä, että peltoja ei ylilannoiteta. Huuhtoutumisriski kasvaa myös silloin, jos lantaa levitetään kasvun kannalta epäedulliseen aikaan. Peltoalavaatimus on laskettu siten, että käytettävissä on vähin tään yksi peltohehtaari 2,5 emolehmää ja siitossonnia kohden, yk si ha 3,5 hiehoa kohden, yksi ha 2,7 sonnia (12-24 kk) kohden, yk si ha 3,5 sonnivasikkaa (6-12 kk) kohden sekä yksi ha 11 va sikkaa kohden. Vähimmäispeltoalan määrittelyn perustana on lannan kes ki mää räi nen fosforisisältö sekä ympäristöministeriön ko ti eläin talou den ympäristönsuojelusta antama ohje Hakijalla on käy tet tä vis sä riittävästi peltohehtaareja lannan levitykseen. Lannan levitysajankohtaa koskeva määräys on tar peen mahdollisesti aiheutuvan hajuhaitan ennaltaehkäisemiseksi. (YSL 4, 5, 7-8, 43, 45, NaapL 17-18, JäteL 13, VNA 931/ ) Kemikaalien, raaka-aineiden ja jätteiden varastointi ja käsittely Kemikaalien, rehujen ja jätteiden (lanta ja pilaantunut rehu mukaan lukien) varastoinnista ja käsittelystä ei saa aiheutua ter veyshait taa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maa pe rän, pohja- tai pintavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan hait taa ympäristölle. Kemikaalit ja ongelmajätteet on varastoitava tiivis poh jai ses sa varastossa, josta mahdolliset vuodot voidaan kerätä tal teen. Kuolleet eläimet on varastoitava ennen poiskuljetusta tii vis poh jai sella alustalla siten, että varastoinnista ei aiheudu valumia ympäristöön ei kä kärpäs- tai hajuhaittaa. Kuolleiden eläinten varastoinnissa on otet ta va huomioon myös se, että varastointia voidaan tehdä läm pimään vuodenaikaan ja että haittaeläimet eivät pääse käsiksi eläin jättee seen.

14 Pilaantuneet rehut ja kuivikkeet on varastoitava tiiviillä alustalla siten, että varastoinnista ei aiheudu ympäristöhaittaa. Perustelut: Määräyksellä estetään maaperän ja pinta- ja poh ja ve sien pilaantumista. Kemikaalien, kuten torjunta- ja pesuaineiden va rastoin nis sa ja käytössä tulee ottaa huomioon kunkin valmisteen käyt tötur val li suus oh jeis sa annetut määräykset. Kuolleet eläimet ovat maa- ja metsätalousministeriön eläinjätteen käsit te lys tä antaman asetuksen mukaan suuririskistä jätettä. Eläin jättei den varastoinnista ei saa aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaan tu mi sen vaaraa eikä terveyshaittaa. Valtioneuvoston nitraattiasetus edellyttää puristenesteiden tal teen ottoa ja varastointia tiiviissä säiliössä. Esikuivatuksesta huolimatta tuo re re hus sa voi olla puristenestettä. Pilaantuneen rehun pu ris tenes te on yhtä ravinnepitoista kuin tuoreen säilörehun puristeneste. (YSL 7, 8 ja 43, JäteL 12 ja 13, NaapL 17, VNA 931/ ) Polttonestesäiliö tulee sijoittaa tiivispohjaiselle alustalle sekä ko nei den tankkauspaikka tulee tiivistää siten, että mahdollinen säiliön vuoto ja tankkauksen yhteydessä syntyvät roiskeet on mah dollis ta kerätä talteen. Polttonestesäiliö tulee olla varustettuna la pon estol la, lukituksella sekä ylitäytönestolla. Polttonestesäiliön kunto on tar kas tet ta va riittävän usein ja tarvittaessa huollettava. Säiliön lä heisyy des sä tulee olla riittävästi imeytysainetta polttoainevuotojen varal le. Mahdollisessa vahinkotilanteessa maahan päässyt öljy on kerät tä vä välittömästi talteen. Tilalla käytössä oleva polttonestesäiliö on tarvittaessa tarkastettava ja huollettava ulkopuolisen asiantuntijan toimesta tai vaihtoehtoisesti säi liö voidaan uusia kokonaan. Polttonestesäiliön sijoituspaikka ja säi liö va rus tus tulee saattaa tämän määräyksen mukaiseksi mennessä. Perustelut: Polttonestesäiliöiden ja - varastojen tulee soveltua käyttö tar koi tuk seen sa. Tiivispohjainen alusta mahdollistaa vuotojen nopean havaitsemisen ja vuotojen poistamisen riittävän ajoissa ennen kuin polttoaine pääsee maaperään. Polttonestesäiliöiden varustus pie nen tää säiliön täyttämisen tai tankkaamisen yhteydessä syntyvää öl jy vuo to ris kiä. (YSL 7, 8 ja 43 ) Jätehuolto Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mah dol lisim man vähän. Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet on lajiteltava ja toi-

15 mi tet ta va niille tarkoitettuihin keräyspaikkoihin. Hyötykäyttöön kelpaa ma ton jäte on toimitettava kaatopaikalle, jolla on ympäristölupa jät teen käsittelyyn. Ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai nii hin ei saa sekoittaa muuta jätettä tai ainetta siten, että siitä voi aiheu tua haittaa terveydelle, ympäristölle tai öljyjätehuollon jär jes tä misel le. Ongelmajätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa ongel ma jät teen käsittelyyn. Jätteiden käsittelyssä on noudatettava Kiuru ve den kaupungin jätehuoltomääräyksiä. Sako- ja umpikaivolietteiden sekä muiden vastaavien lietteiden le vittä mi nen omille pelloille on sallittua, kun lietteet ensin stabiloidaan. Perustelut: Jätteen synnyn ehkäiseminen on jätelain keskeinen tavoi te, minkä takia jätteet on hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan. Jätteen haltijaa koskevat jätelain 8 :n mukaiset yleiset vel volli suu det noudattaa lain etusijajärjestystä, jätelain 12 :n mukaiset sel vil lä olo vel vol li suu det sekä jätelain 13 :n mukaiset jätehuollon huo leh ti mis vel vol li suu det. Jätelain 6 :n määritelmän mukaan vanhan lain ongelmajäte -määritelmä on nykylaissa vaarallinen jäte. Valtio neu vos ton jätteistä antaman asetuksen mukaan jätteet on koot tava, pakattava ja merkittävä siten, että niille voidaan järjestää asianmu kai nen jätehuolto. Lämmityskattilassa poltettavaksi so vel tu vat jätteet (esim. paperi, pahvi sekä käsittelemätön ja puhdas puu jä te) voidaan polttaa. Muiden jätteiden polttaminen on kielletty. Pol tet ta va puu ei saa sisältää halogenoituja orgaanisia yhdisteitä tai ras kas metal le ja. Näitä yhdisteitä saattaa olla puunsuoja- tai pin ta kä si tel lys sä puussa. Saostus- ja umpikaivolietteet tai muut vastaavat lietteet voivat si sältää taudinaiheuttajia, joten liete on stabiloitava ennen pellolle le vit tämis tä. (YSL 43 ja 45, JäteL 6, 8, 12, 13, 15, 16 ja 17, Kiuruveden kaupun gin jätehuoltomääräykset 2005) Paras käyttökelpoinen tekniikka Luvanhakijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyt tö kel poi sen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tilan oloihin so vel tu van tällaisen tekniikan käyttöönottoon. Perustelut: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä ai heutta mien sa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja sen takia seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. (YSL 4, 5, 43, YSA 19 ) Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi

16 13.9. Eläinsuojan ja lantavarastojen rakenteiden tarkkailusta, huollois ta ja korjauksista on pidettävä kirjaa, johon merkitään tar kas tuksen ajankohdat, tehdyt havainnot ja tehdyt huoltotoimet. Kirjanpidon tulee sisältää myös seuraavat asiat: - Lannan käsittely, lannan levitysajankohdat, paikat ja määrä - Jätteiden määrä, toimituspaikat sekä käsittelytavat - Kuolleiden eläinten määrä, käsittely ja toimituspaikat - Toiminnassa havaitut häiriötilanteet tai muut poikkeukselliset ti lanteet Kirjanpito on oltava ympäristölupaa valvovien viranomaisten saa tavil la. Tilalla tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava ym pä ris tö lu pavi ran omai sel le. Myös toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava. Mikäli tila poistuu ympäristötukijärjestelmän piiristä eikä ole si tou tunut noudattamaan ympäristötuen sitoumusehtoja, muutoksesta on ilmoi tet ta va ympäristönsuojeluviranomaiselle. Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ym pä ris tö haittaa, on ilmoitettava välittömästi ympäristölupaviranomaiselle. Il moitus tulee tehdä esimerkiksi lantalan rikkoontuessa. Perustelut: Määräykset tuotantoon liittyvien rakennusten ja ra ken teiden tarkkailusta annetaan ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Mää räyk set kirjanpidosta ja muutosten ilmoittamisesta ovat tarpeen lu pa mää räys ten valvomiseksi. ( YSL 46, 81 ja 90, JäteL 12, ) 14. RATKAISUN PERUSTELUT 14.1 Lupamääräysten tarkistamisen perusteet Eläinsuojan toiminnalle annettu ympäristölupa on myönnet ty toistaiseksi voimassa olevana. Toistaiseksi voimassa olevan ym pä ris tö lu van lupamääräykset on YSL 55 2 mom:n mukaisesti mää rä ajoin tarkistettava. Hakemus lupamääräysten tarkistamisesta oli tehtävä viimeistään vuoden 2012 loppuun mennessä. Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja nou da te taan tarkistettuja lupamääräyksiä, toiminta täyttää ym pä ristön suo je lu lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaa ti muk set. Toimittaessa tämän päätöksen tarkistettujen lupamääräysten mu kaises ti laitoksen toiminnasta ei nykytietämyksen perusteella aiheudu yk si nään tai muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää

17 muu ta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai poh jave den pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, ve den han kin nan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyt tö mah dol lisuu den vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapu ruus suh teis ta annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä tarkistettaessa on otettu huomioon toiminnan ai heut tama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaa va mää räyk set. Toimittaessa lupamääräysten tarkistamista koske vas sa hakemuksessa esitetyn ja tämän luvan tarkistettujen määräys ten mukaisesti toiminnan voidaan katsoa olevan parhaan käyt tökel poi sen tekniikan mukaista toiminnan sijaintipaikan olo suh teis sa. Lupamääräyksiä tarkistettaessa määräyksiä on muutettu, lisätty tai pois tet tu siten, että määräykset kokonaisuudessaan vastaavat Ylä-Sa von SOTE ky:n ympäristölautakunnan nykyään myöntämien pää tös ten linjauksia. Selkeyden vuoksi tähän lupamääräysten tar kista mis ta koskevaan päätökseen on sisällytetty myös sellaiset ai emman ympäristöluvan lupamääräykset, joita ei olisi ollut tarpeen muuttaa lainsäädännössä tai toiminnan ympäristövaikutuksissa ta pah tunei den muutosten takia. Päätöksessä annetaan uudet määräykset kemikaalien, raa ka-ai neiden ja jätteiden varastoinnista ja käsittelystä, eläinjätteen kä sit te lystä, tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista sekä parhaan käyt tökel poi sen tekniikan käyttämisestä. Näitä määräyksiä ei ollut ai em min myönnetyssä ympäristöluvassa. Lannan varastointia ja käsittelyä, lantavarastojen tyhjentämisestä, liet teen kuljetuksesta, lannan levityksestä sekä jätehuoltoa koskevia mää räyk siä täsmennetään siten, että ne sisällöltään vastaavat ny kyvaa ti muk sia ja -käytäntöjä. Määräysten antamisen toimivallan pe rusta na ovat seuraavat säännökset: YSL 43-46, YSA Määräyk sen antamisen sisällölliseen säännökseen on viitattu kunkin lupa mää räyk sen yhteydessä Poistettujen lupamääräysten perustelut Lupamääräyksestä 5 on poistettu kohta nautaeläinten hau taa mi sesta, koska nautaeläinjätettä ei saa nykyään haudata. 15. PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TAR- KIS TA MI NEN Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laa jen ta miseen tai muuttamiseen on haettava ympäristölupa. (YSL 28 ) Luvan haltijan on mennessä tehtävä hakemus toi mi val-

18 tai sel le ympäristölupaviranomaiselle lupamääräysten tar kis ta mi seksi. Hakemuksessa on esitettävä ainakin tiedot eläinmääristä, käy tössä olevien lantaloiden varastointitilavuuksista, käytössä olevasta lan nan le vi tys alas ta, toiminnan ympäristövaikutuksista sekä selvitys par haan käyttökelpoisen tekniikan käyttämisestä ja mah dol li suuk sista vähentää toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja. (YSL 55 ) Korvattavat päätökset Päätös korvaa Kiuruveden kaupungin ympäristösihteerin tekemän ympäristölupapäätöksen. 16. ASETUSTEN NOUDATTAMINEN Jos ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla annetulla asetuksella an ne taan jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai lu vas ta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tar kis ta mises ta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) Lannan varastoinnissa, käsittelyssä ja levityksessä tulee noudattaa val tio neu vos ton asetuksessa maataloudesta peräisin olevien nit raattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (VNa 931/2000) annettuja määräyk siä ja ohjeita. 17. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen Tämä päätös on lainvoimainen , jos päätökseen ei haeta muu tos ta. Nykyistä toimintaa voidaan jatkaa ennen päätöksen lainvoi mai sek si tuloa. 18. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 41 43, 45 46, 52, 54 56, 81, 90, 100, 105 Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/2000) 7, 18, 19, 30 ja 37 Jätelaki (JäteL 646/2011) 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17, Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 ja 18 Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (VNa 931/2000) Lisäksi on otettu huomioon Kiuruveden kaupungin ym pä ris tön suo jelu mää räyk set 2012, Kiuruveden kaupungin jätehuoltomääräykset 2005, maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet Kotieläinrakennusten ympäristönhuolto (MMM-RMO C4, ) sekä Ym pä ris tö mi nis te-

19 riön antama ohje Kotieläintalouden ympäristönsuojelusta KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Koska hakemus on tullut vireille , luvan saajalta peritään tämän lupamääräysten tarkistamisen käsittelystä 500 euroa Ylä- Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen hy väk symän taksan kohdan 5.2 perusteella (lupapäätöksen tarkistamista kos ke van hakemuksen käsittelymaksu voidaan määrätä 50 % maksu tau lu kos sa esitettyä lupamaksua pienemmäksi). 20. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 20.1 Päätös Ympäristönsuojelulain 54 :n mukaan ympäristölupapäätös on toi mitet ta va hakijalle ja niille, jotka ovat päätöstä erikseen pyytäneet se kä valvontaviranomaisille ja asiassa yleistä etua valvoville vi ran omai sille. Päätös toimitetaan seuraaville: - Ruhanen Mika ja Teija - Pohjois-Savon ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue - Kiuruveden kaupunginhallitus - Ympäristönsuojelun tehtäväalue/kiuruveden toimipiste Tieto päätöksestä Ympäristönsuojelulain 54 :n mukaan ympäristölupapäätöksen an tami ses ta on lisäksi ilmoitettava niille, jotka ovat tehneet muis tu tuk sen asiassa tai ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet sekä niille joille YSL 38 :n 2 momentin mukaan annettu lupahakemuksesta erik seen tieto. Tieto päätöksestä toimitetaan seuraaville: - Ne, joille on annettu tieto lupahakemuksesta Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä Päätös julkaistaan Kiuruveden kaupungin ilmoitustaululla. 21. PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Julkipanopäivä on Päätöksen antopäivä on MUUTOKSENHAKU

20 Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hal linto-oi keu teen. Lupapäätös annetaan Kiuruveden kaupungin il moi tustau lul le asetettavassa kuulutuksessa mainittuna päivänä (julkipano), jol loin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Valitus on teh tävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä ( mennessä). Va li tus ai kaa laskettaessa antopäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä liit tei neen on toimitettava Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ym pä ris tö lau ta kun nal le osoitteeseen PL 4, Iisalmi, ympäristö- ja ter veys val von ta pal ve lut. Valitusosoitus on liitteenä. Ympäristöjohtajan päätösehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy Mika ja Teija Ruhasen eläinsuojaa kos ke van ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen val mis te lijan ehdotuksen mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan raukeaminen, Partanen Kari ja Marita, Kiuruvesi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh.

Eläinsuojan ympäristöluvan raukeaminen, Partanen Kari ja Marita, Kiuruvesi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. Ympäristölautakunta 110 03.09.2013 Eläinsuojan ympäristöluvan raukeaminen, Partanen Kari ja Marita, Kiuruvesi 192/11.01.00/2013 Ymplk 110 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Juntunen Juha ja Pirkko, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Juntunen Juha ja Pirkko, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 154 03.12.2013 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Juntunen Juha ja Pirkko, Kiuruvesi 237/11.01.00/2013 Ymplk 154 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna

Lisätiedot

1/2018 Lupajaosto Loimijoentie 74. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon toiminnalle

1/2018 Lupajaosto Loimijoentie 74. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon toiminnalle LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2018 Lupajaosto 27.02.2018 Loimijoentie 74 Lupajaosto Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 23.2.2018 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus nautakasvattamon

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla 29.04.2015 42 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 4.5.2015 ASIA HAKIJA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölautakunta 74 12.08.2014 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Partanen Juha 478/11.01.00/2013 Ymplk 74 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 1. ASIA Päätös

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 3/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 Antopäivä 4.10.2005 41801 KORPILAHTI ASIA Kari Ilmosen ympäristölupahakemus (YSL 35 ) 500

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 132 06.07.2016 Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.07.2016 132 Asiakirjat

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 63 11.06.2015 Ympäristölupa eläinsuojalle, Kainulainen Lasse, Vieremä 278/11.01.00/2015 Ymplk 11.06.2015 63 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30.

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA HAKIJA Lypsykarjanavetan laajentaminen Ari Hyttinen Kaarnalammentie 10 a 83400 VIINIJÄRVI

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Rissanen Seppo, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Rissanen Seppo, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 138 13.11.2013 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Rissanen Seppo, Kiuruvesi 208/11.01.00/2013 Ymplk 138 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1 (127)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1 (127) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1 (127) Ympäristölautakunta Aika 04.02.2016 klo 09:00-10:29 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Kärkkäinen puh. 0400 144 453. Tilatunnus: 140054559 Liike- ja yhteisötunnus: 1183986-4

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Kärkkäinen puh. 0400 144 453. Tilatunnus: 140054559 Liike- ja yhteisötunnus: 1183986-4 Ympäristölautakunta 98 27.06.2013 Ympäristölupa eläinsuojalle, Timo Kämäräinen, Iisalmi 252/11.01.00/2013 Ymplk 98 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Kärkkäinen puh. 0400 144 453 1. ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 61 11.06.2015 Ympäristölupa eläinsuojalle, Anttila Taru, Kiuruvesi 311/11.01.00/2015 Ymplk 11.06.2015 61 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pietikäinen Arto, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pietikäinen Arto, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 44 15.05.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pietikäinen Arto, Kiuruvesi 479/11.01.00/2013 Ymplk 44 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki,

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 Ympäristölautakunta 75 20.08.2015 Ympäristölupa eläinsuojalle, Väisänen Mikko, Sonkajärvi 348/11.01.00/2015 Ymplk 20.08.2015 75 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus)

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus) VALVONTAILMOITUS Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 HAKIJA Haaja-Maito Oy Niemeläntie 338 69100 Kannus KIINTEISTÖ Alavainio 217-403-3-25

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kämäräinen Hannu, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kämäräinen Hannu, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 121 20.11.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kämäräinen Hannu, Kiuruvesi 286/11.01.00/2014 Ymplk 121 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Jaatinen Jari ja Heidi, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Jaatinen Jari ja Heidi, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 90 11.09.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Jaatinen Jari ja Heidi, Kiuruvesi 284/11.01.00/2014 Ymplk 90 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki,

Lisätiedot

Ympäristölupa eläinsuojalle, Lappalainen Seppo ja Lång Sanna, Kiuruvesi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh.

Ympäristölupa eläinsuojalle, Lappalainen Seppo ja Lång Sanna, Kiuruvesi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. Ympäristölautakunta 74 20.08.2015 Ympäristölupa eläinsuojalle, Lappalainen Seppo ja Lång Sanna, Kiuruvesi 321/11.01.00/2015 Ymplk 20.08.2015 74 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki,

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 Ympäristölautakunta 134 10.12.2014 Ympäristölupa eläinsuojalle, Ryymin-Murtorinne Sini, Iisalmi 403/11.01.00/2014 Ymplk 134 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 105 10.10.2013. 105 Asianro 6169/11.01.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 105 10.10.2013. 105 Asianro 6169/11.01.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 105 Asianro 6169/11.01.00/2013 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle/ Hartikainen Antti/Lastukoskentie 99/ Nilsiä, Vuotjärvi, Sikako 81:2 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 5.11.2008 LSU 2008 Y 591(113) ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen muutoshakemus,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 12/ (78)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 12/ (78) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 12/2013 1 (78) Ympäristölautakunta Aika 13.11.2013 klo 09:00-11:58 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 134 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 62 11.06.2015 Ympäristölupa eläinsuojalle, Komulainen Jani-Martti, Vieremä 277/11.01.00/2015 Ymplk 11.06.2015 62 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ympäristölautakunta Aika 26.03.2015 klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 319 17.10.2012 Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 575/11/01/00/2010 RYL 319 Asiakirjat Asiakirjat ovat

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Väätäinen Jukka, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Väätäinen Jukka, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 25 26.03.2015 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Väätäinen Jukka, Kiuruvesi 304/11.01.00/2014 Ymplk 26.03.2015 25 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 26.8.2015 ( 40) Päätös annettu julkipanon 73100 LAPINLAHTI jälkeen xx.x.2015

Ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 26.8.2015 ( 40) Päätös annettu julkipanon 73100 LAPINLAHTI jälkeen xx.x.2015 Liite 1 sivu 1 LAPINLAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 26.8.2015 ( 40) ASEMATIE 4 Päätös annettu julkipanon 73100 LAPINLAHTI jälkeen xx.x.2015 1. ASIA Ympäristölupamääräysten

Lisätiedot

Ympäristölautakunta MUUTOS VOIMASSAOLEVAAN YMPÄRISTÖLUPAAN / Mika Porras

Ympäristölautakunta MUUTOS VOIMASSAOLEVAAN YMPÄRISTÖLUPAAN / Mika Porras KORPILAHDEN KUNTA Ympäristölautakunta 26.6.2008 89 MUUTOS VOIMASSAOLEVAAN YMPÄRISTÖLUPAAN / Mika Porras Ymp.ltk 50 Mika Porras hakee ympäristönsuojelulain 58 mukaista toiminnan muutosta/laajennusta 26.8.2003

Lisätiedot

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 8/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y2/2014 Ympla 26.02.2014 32 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh Ympäristölautakunta 9 04.02.2016 Ympäristölupa eläinsuojalle, Forss Riitta, Kiuruvesi 543/11.01.00/2015 Ymplk 04.02.2016 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 1.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 87 03.09.2015. 87 Asianro 5672/11.01.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 87 03.09.2015. 87 Asianro 5672/11.01.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 87 Asianro 5672/11.01.00/2015 Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, Savon Vasikka Oy, Puutosmäki 7:68, Tammijoentie

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 50 Asianro 2213/11.01.00/2017 Ympäristölupapäätös eläinsuojalle, tila Anttila, 297-440-0001-0036-F, Mäentie 40, Vartiala Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Ympäristö-

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ryhänen Jukka, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ryhänen Jukka, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 137 10.12.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ryhänen Jukka, Kiuruvesi 316/11.01.00/2014 Ymplk 137 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MARKUS KIVELÄ OY, VASIKKAKASVATTAMO, ALATALO RN:O 13:44

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MARKUS KIVELÄ OY, VASIKKAKASVATTAMO, ALATALO RN:O 13:44 Ympäristölautakunta 3 27.01.2015 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MARKUS KIVELÄ OY, VASIKKAKASVATTAMO, ALATALO RN:O 13:44 Ymp 3 Valmistelija rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040 848 8243 Markus Kivelä Oy hakee ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107 Ympäristölautakunta 100 12.08.2015 Ympäristölautakunta 131 07.10.2015 Ympäristölautakunta 91 07.09.2016 Ympäristölautakunta 46 03.05.2017 Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 20.5.2014 Lupanro: 2014-2 Dnro: 536/14 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22 12.02.2015. 22 Asianro 8573/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22 12.02.2015. 22 Asianro 8573/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 22 Asianro 8573/11.01.00/2014 Lausunto aluehallintovirastolle eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, Lohilahti 7:99, Riistavesi Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Alueellinen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK Ympäristölautakunta 26 21.02.2017 Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1:164 228/54.544/2016 YMPLTK 10.05.2016 74 Asia Alueellinen jätehuoltoviranomainen kehotti 23.2.2016 kiin

Lisätiedot

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE PÄÄTÖS Nro 131/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Myllynen Antti ja Päivi, Kiuruvesi 3. TOIMINTA SEKÄ TOIMINNAN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Myllynen Antti ja Päivi, Kiuruvesi 3. TOIMINTA SEKÄ TOIMINNAN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ Ympäristölautakunta 100 21.10.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Myllynen Antti ja Päivi, Kiuruvesi 287/11.01.00/2014 Ymplk 100 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli

Lisätiedot

Valmistelija: vs. ympäristösihteeri Maria Kukonlehto TOIMINTA JA SEN SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Valmistelija: vs. ympäristösihteeri Maria Kukonlehto TOIMINTA JA SEN SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 111 42 YMPÄRISTÖLUPA / KOHMO VILLE Valmistelija: vs. ympäristösihteeri Maria Kukonlehto ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa olevaa lihasikalaa.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

ALUEHALLINTO VIRASTON RATKAISU

ALUEHALLINTO VIRASTON RATKAISU ALUEHALLINTO VIRASTON RATKAISU LUPAMÄÄRÄYKSET Aluehallintovirasto myöntää Kalle Makkoselle ympäristöluvan Savonlinnan kaupungin Vihtarin kylässä Lapinaho-tilalla (740 578-8-103) sijaitsevan eläinsuojan

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 11 25.01.2017 Ympäristölupahakemus, Kaarlo Peltomaa Rakennus- ja ympäristölautakunta 11 Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistölle 608-406-11-5,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 24.09.2015 Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 Valmistelija:

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Määräys nitraattiasetuksen noudattamisesta ja uhkan asettamispäätös. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh.

Määräys nitraattiasetuksen noudattamisesta ja uhkan asettamispäätös. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. Ympäristölautakunta 115 03.09.2013 Määräys nitraattiasetuksen noudattamisesta ja uhkan asettamispäätös 348/11.03.04/2013 Ymplk 115 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568

Lisätiedot

LIHAKARJATILAN TOIMINNAN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖLUPA MIKA PIIRAISEN TILALLE TOIVOLA 15:45. VALVJAOS 35 Vs. ympäristönsuojelusihteeri 14.6.

LIHAKARJATILAN TOIMINNAN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖLUPA MIKA PIIRAISEN TILALLE TOIVOLA 15:45. VALVJAOS 35 Vs. ympäristönsuojelusihteeri 14.6. Teknisen lautakunnan valvontajaosto 35 14.06.2010 LIHAKARJATILAN TOIMINNAN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖLUPA MIKA PIIRAISEN TILALLE TOIVOLA 15:45 91/8/86/2010 VALVJAOS 35 Vs. ympäristönsuojelusihteeri 14.6.2010

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kari Väätäinen

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kari Väätäinen Ympäristölautakunta 125 10.10.2013 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kari Väätäinen 379/11.01.00/2013 Ymplk 125 Valmistelija: vs. ympäristönsuojelutarkastaja Maija Nykänen, puh.

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 11/2014 1 (89)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 11/2014 1 (89) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 11/2014 1 (89) Ympäristölautakunta Aika 10.12.2014 klo 09:00-09:50 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 131 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 1/2009 1 Kokousaika Keskiviikko 07.01.2009 klo 18.30 19.25 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelulain PL 33, 50101 MIKKELI (527/2014) 27 :n mukaisessa lupa-asiassa. Antopäivä 20.6.2016 Päätöksessä on liitteineen 10 sivua. YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta / Jukka ja Elina Vellingin eläinsuoja, Villinpolku 12 b, Orimattila

ASIA Päätös ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta / Jukka ja Elina Vellingin eläinsuoja, Villinpolku 12 b, Orimattila ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölupapäätös Ympäristölautakunta Antopäivä 18.8.2015 Dnro 90/2015 Ympltk 12.8.2015 93, LIITE 1 ASIA Päätös ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta / Jukka ja Elina Vellingin

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Toiminnalla on Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä ympäristölupa.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Toiminnalla on Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä ympäristölupa. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 115 06.06.2013 Ympäristölupapäätös, Ahti Hyvönen 98/11.01/2013 YMPTEKLT 115 Valmistelija, ympäristötarkastaja puh. 044-750 2179 ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan muutos

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen Ympäristölautakunta 43 07.10.2015 Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen 1708/77.773/2015 YMPLA 43 Luvan hakija Maatalousyhtymä V & V Juntunen Osoite: Kovajärventie 58b, 89660

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Hakija toimii yhteyshenkilönä (puhelin ). 3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Hakija toimii yhteyshenkilönä (puhelin ). 3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölautakunta 73 12.08.2014 Ympäristölupa eläinsuojalle, Idström Henri, Kiuruvesi 252/11.01.00/2014 Ymplk 73 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 1. ASIA Päätös

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia Ympäristö- ja terveyslautakunta 17 19.05.2016 Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Ympäristö- ja terveyslautakunta 19.05.2016 17 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Hakija Maatalousyhtymä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot