Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 5672/ /2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 87 03.09.2015. 87 Asianro 5672/11.01.00/2015"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) 87 Asianro 5672/ /2015 Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, Savon Vasikka Oy, Puutosmäki 7:68, Tammijoentie 236, Räsälä, Kuopio Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle Savon Vasikka Oy:n eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta (Dnro ISAVI/2148/2015). Lausunnossa on huomautettu toiminnan jätehuollosta ja öljy- ja kemikaalivarastoista. Luvan myöntämiselle ei ole estettä, kun toimitaan hakemuksen mukaisesti. Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue on pyytänyt Kuopion ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Savon Vasikka Oy:n eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta (Dnro ISAVI/2148/2015), joka koskee uutta toimintaa. Lausunto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti kirjaamoon kirjaamo.ita(at)avi.fi mennessä. Ympäristölupahakemus koskee eläinsuojaa, jonka toimintana on vasikoiden välikasvatus. Eläinsuoja tulee sijaitsemaan Puutosmäen kylässä määräalalla tilasta Pitkälahti Toiminta on tarkoitus aloittaa joulukuussa Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii sekä ympäristönsuojelu- että terveydensuojeluviranomaisena. Lausunto on laadittu yhdessä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon kanssa. Kuvaus toiminnasta Uudessa vasikkakasvattamossa tulee olemaan paikat 1224 alle puolivuotiaalle vasikalle. Vasikkakasvattamossa on paikat 184 lehmävasikalle sekä 1040 sonnivasikalle. Juotto- ja teinivasikoille tulee olemaan erilliset rakennukset. Kokonaiseläinyksikkömäärä kyseisillä eläinmäärillä tulee olemaan 2080,8 (YSL 527/2014,liite 3). Tilalle rakennetaan uusien eläinsuojien lisäksi lanta- ja rehuvarastoja. Uuden vasikkakasvattamon tuotanto tulee olemaan noin 2800 välikasvatettua vasikkaa. Tilan lannasta käsitellään puolet lietelantana ja puolet kuivikelantana. Vasikat ovat osakuivike/ritiläpohjalla, jonka ritiläosuus on kussakin karsinassa 50 prosenttia. Lietelantana käsitellään 92 lehmävasikan ja 520 sonnivasikan lanta. Kuivikelantana käsitellään 92 lehmävasikan ja 520 sonnivasikan lanta. Kuivikemateriaalina käytetään olkea ja turvetta. Osakuivikkeen pinta-ala on 1520 m 2 ja kuivikkeen paksuus 50 cm. Kuivikepohja tyhjennetään 6 kertaa vuodessa kuivalantalaan. Lietesäiliötilavuutta tullaan rakentamaan tilalle 3250 m 3. Lietekuilujen tilavuus on 135 m 3, jolloin lietetilavuutta on yhteensä 3385 m 3. Lietesäiliö on kattamaton. Lietesäiliö täytetään altapäin valutusmenetelmällä. Kuivalantalan pinta-ala on 936 m 2 ja lantalan reunojen korkeus 275 cm. Kuivalantalan rakennusmateriaalina käytetään betonia, puuta, vaneria sekä peltiä. Lantala on katettu. Lantalan eteen rakennetaan kuormauslaatta, jonka materiaalina käytetään betonia tai asfalttia. Ajoluiskan korkeus on 20 cm. Lantala tilavuus on 3548 m 3.

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (2) Eläinsuojassa muodostuu vuosittain noin 150 m 3 jätevettä. Jätevedet johdetaan lietesäiliöön. Eläinsuojan WC-vedet johdetaan umpikaivoon. Säilörehua tehdään esikuivattuna 1500 tonnia vuosittain. Rehu säilötään pyöröpaaleissa, eikä puristenestettä muodostu. Mikäli säilörehu tullaan jatkossa tekemään esikuivattuna laakasiiloon, johdetaan puristeneste, noin 50 m 3 vuosittain, lietesäiliöön ja käytetään lannoitteena pellolla. Tilakeskus sijaitsee Tammijoentien varrella noin 30 kilometrin päässä kuntakeskuksesta. Eläimiä tuodaan tilalle noin viikon välein kahdella rekalla. Rehutoimituksia tehdään tilalle noin kaksi kertaa kuukaudessa. Muu liikenne on maatalouteen liittyvää tilan sisäistä liikennettä. Suurin osa traktoriliikenteestä tapahtuu tilakeskuksesta suoraan ympäröiville pelloille. Kauempana oleville lohkoille joudutaan ajamaan keskimäärin kaksi kilometriä yleisiä teitä pitkin. Lantaa ajetaan noin 500 kuormaa vuosittain traktorilla. Säilörehupaalit siirretään traktorilla. Lisäksi henkilöliikennettä on päivittäin noin neljän henkilöauton verran. Tila saa käyttövetensä Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnan liittymästä. Tilalla on yksi 3000 litran polttoainesäiliö, joka on varusteltu suoja-altaalla, lukituksella ja lapon estolaitteella. Muita öljytuotteita säilytetään enintään 200 litraa varastossa betonilattialla, jossa ei ole viemäriä. Pesu- ja desinfiointiaineet säilytetään erillisessä huoneessa ohjeiden mukaan. Ympäristökuormitus Melu Hajuhaitat Päästöt Tilalla on käytettävissään lannan levitykseen noin 170 hehtaaria. Lannan levitykseen käytettävää pinta-alaa on ilmoituksen mukaan käytettävissä noin 170 hehtaaria, josta vuokrapeltoa on 46 hehtaaria ja sopimuspeltoa 124 hehtaaria. Ilmoitetun eläinmäärän mukaan lietelannan varastointitarve 12 kuukaudelle on noin 3315 m3, jossa on huomioitu pesuvedet 150 m 3, sadanta 340 m 3 sekä mahdollinen puristeneste 50 m 3. Ilmoitetun eläinmäärän mukaan kuivikelannan varastointitarve 12 kuukaudelle on noin 4250 m 3. Eläinsuojan toiminnasta ei aiheudu normaalista poikkeavaa melua. Lietesäiliö täytetään altapäin, jolloin pinta kuorettuessaan estää hajuhaitat. Lietteen sekoituksen ja kuivalantalan täytön sekä lietteen ja kuivalannan ajon yhteydessä syntyy hajuja, jotka eivät poikkea normaaleista lannanlevitysajan hajuista. Kasvattamon ilmanvaihto vie sisätiloista tulevat hajut riittävän ylös. Ilmanvaihdossa käytetään sopivinta järkevää tekniikkaa. Kaikki eläinsuojan jätevedet johdetaan lietesäiliöön ja WC- jätevedet umpisäiliöön. Lannan levityksessä noudatetaan huolellisuutta ja ympäristötukisitoumuksen määräyksiä. Päästöjä vesistöihin ei synny. Lietesäiliö ja lantala rakennetaan määräysten mukaan riittävän isoiksi. Lannan ajossa noudatetaan hyvää hygieniaa ja huolellisuutta. Lannanlevityskaluston kunnosta huolehditaan. Piha-alueet pidetään kunnossa. Lannan ajon yhteydessä syntyy pieniä määriä typpipäästöjä. Normaali toiminta ei aiheuta päästöjä ilmaan.

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (3) Riskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet Toimintaan liittyviksi riskeiksi on arvioitu eläintaudit sekä tulipalo. Eläintautien suhteen toimitaan ennaltaehkäisevästi, vierailuja rajoitetaan ja vierailijoilta vaaditaan suojavaatetus. Hygieniasta huolehditaan. Mahdollisen tautiepäilyn kohdalla otetaan yhteyttä eläinlääkäriin. Tulipalon varalta rakennustyömaalla ja valmiissa rakennuksissa pidetään asianmukaista sammutuskalustoa. Työntekijöille annetaan tarpeelliset ohjeet ja edellytetään huolellisuutta. Sähkökatkosten ei katsota aiheuttavan ympäristöriskiä. Mahdollisissa ongelmatilanteissa otetaan yhteyttä asianmukaiseen viranomaiseen. Yhtiölle tehdään pelastussuunnitelma. Jätteet Tilalla syntyy lietelannan ja kuivalannan lisäksi 10 tonnia pilaantunutta rehua, joka sekoitetaan kuivalantaan ja käytetään pellolla lannoitteena. Kuolleet eläimet (noin 60 kpl vuodessa) toimitetaan Honkajoki Oy:n keräykseen. Tilalla muodostuvat vaaralliset jätteet, jäteöljyt, akut, yms., toimitetaan Ekokem Oy:n keräykseen. Muovit, noin 2600 kg, toimitetaan kunnalliseen muovikeräykseen/jätehuoltoon. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Tuotannossa tullaan käyttämään parasta järkevää käyttökelpoista tekniikkaa. Vaikutusten arviointi Esitys Toiminnalla on positiivinen vaikutus alueen maatalouselinkeinoihin ja työllisyyteen. Lautakunta ilmoittaa lausuntonaan hakemuksesta seuraavaa: Eläinsuoja sijaitsee Soisalon länsiosien ja Vuorisalon osayleiskaava-alueella. Alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M), vahvistetussa kaavassa. Osa pelloista sijaitsee Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä määritetyllä rantavyöhykkeellä, eli 100 m sisällä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Tilan lannanlevityspellot eivät sijaitse pohjavesialueella. Toiminta voidaan sijoittaa alueelle. Lanta käsitellään sekä lietelantana että kuivikelantana. Vasikat ovat osakuivike/ritiläpohjalla, jossa lietelannan ja kuivalannan osuus on 50 prosenttia. Tilakeskukseen tullaan rakentamaan tilavuudeltaan 3250 m 3 lietesäiliö sekä pinta-alaltaan 936 m2 kokoinen kuivalantala, jonka lantatilavuus on 3548 m 3. Lisäksi varastointitilavuudeksi voidaan laskea kuivikepohjan varastointitilavuus. Kuivikepohjan pinta-ala on 1520 m2 ja kuivikepohjan paksuus on 0,5 m, joten kuivikepohjan varastointikapasiteetti on 750 m 3. Toiminnan lantalakapasiteetin katsotaan olevan riittävä. Hakemuksessa ei ole eritelty toiminnassa syntyviä jätteitä niiden varastointia eikä käsittelyä. Hakijan on esitettävä tiedot toiminnassa syntyvistä jätteitä (YSA 3 kohta 7). Lisäksi toiminnanharjoittajalla on jätteiden seuranta ja tarkkailuvelvollisuus sekä jätteiden kirjanpitovelvollisuus (JL 120 ). Hakemuksessa ei ole esitetty kemikaali- ja öljyvarastoja eikä niiden suojausta. Umpikaivoliete on toimitettava jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Mikäli lietettä käytetään peltolannoitteena, se on stabiloitava.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (4) Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa ympäristöhaittaa, on ilmoitettava välittömästi Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lannan käsittelyssä ja varastoinnissa on noudatettava valtioneuvoston asetusta maa- ja puutarhataloudessa syntyvien päästöjen rajoittamisesta (VNA 1250/2014). Luvan myöntämiselle ei ole estettä, kun toimitaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan hyvää maatalouskäytäntöä. Viiteaineisto * 5672/2015 Sijaintikartta Valmistelija Pirkko Nevalainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtaja päätösehdotuksen.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (5)