Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 575/11/01/00/2010 RYL 319 Asiakirjat Asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävillä Kokkolan kaupungin ympäristöpalveluyksikössä ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa Vaasassa sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa asiaa käsiteltäessä. Päätöksen keskeiset osat on liitetty oheisaineistoon. OHEISAINEISTO 319 Valmistelija: Hannu Miettinen, ymp.suunnittelija, p Asia Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ympäristölupapäätöksen (Dnro LSSAVI/302/04.08/2010), joka koskee eläinsuojan toimintaa Kokkolassa Jokikylän kylässä tilalla Prutikangas RN:o 1:55. Laitoksen sijainti on esitetty liitteessä A. LIITE A 319 Muutoksenhaku Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta mennessä. Rakennus- ja ympäristölautakunnalla on asiassa valitusoikeus. Asian aiempi käsittely RYL (228 ): RYL:n lausunto ympäristölupahakemuksen johdosta. HAKEMUS Toiminnan kuvaus Eläinsuojan nykyiseen toimintaan haetaan muutosta eläinsuojan maksimipaikkojen mukaiselle eläinmäärälle. Lisäksi rakennetaan uusi lietesäiliö. Nykyisissä eläinsuojissa on tilat 75 lypsylehmälle, 43 hieholle ja 19 alle kuuden kuukauden ikäistä nuorta karjaa. Toiminnan muutoksen jälkeen eläinsuojissa on tilat 82 lypsylehmälle, 56 hieholle ja 25 alle kuuden kuukauden ikäistä nuorta karjaa. Tilan ja etälantalan asemapiirrokset on esitetty liitteessä B.

2 LIITE B 319 Lannan käsittely Eläinsuojan lanta käsitellään pääosin lietelantana, joka varastoidaan nykyisen tuotantorakennuksen yhteydessä sijaitsevaan lietesäiliöön sekä uuteen rakennettavaan lietesäilöön, joissa on lietetilavuutta lietekuilut mukaan lukien yhteensä 3138 m 3 :n. Osa lannasta käsitellään kuivalantana, jota varten on tilan yhteydessä yhteensä käytännössä noin 700 m 3 :n kuivalantalatilavuutta. Lanta käytetään lannoitteena pelloilla. Tilalla tehdään esikuivattua säilörehua 1100 t/v, jota varastoidaan aumaan. Toiminnassa syntyvät jätevedet ja niiden käsittely Maitohuoneen pesuvedet johdetaan lietesäiliöihin. Toiminnassa syntyvät jätteet Kuolleet eläimet toimitetaan Honkajoki Oy:lle käsiteltäväksi ja muut jätteet toimitetaan kunnan niille erikseen osoitettuihin paikkoihin. Toiminnan tarkkailu Toiminnanharjoittaja ei ole esittänyt ohjelmaa toiminnan tarkkailemiseksi. Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto hakemuksen johdosta Rakennus- ja ympäristölautakunta on (228 ) antanut seuraavan lausunnon lupahakemuksen johdosta: A. Luvan myöntämisen edellytykset 1. Luvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa kuitenkin siten, että ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja tarkkailemiseksi on syytä asettaa tarpeellisia määräyksiä. B. Toimintaa koskevat ehdot 1. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tulee rajata lannan levittämistä koskevat määräykset lupapäätöksen ulkopuolelle. Lupapäätökseen tulee kuitenkin kirjata informatiivisena toiminnanharjoittajan velvollisuus noudattaa lannan levityksessä, mitä nitraattiasetuksessa (931/2000) asiasta on sanottu, sekä Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä, kun ne aikanaan astuvat voimaan myös Kälviän, Lohtajan ja Ullavan alueella.

3 2. Eläinsuojan WC-jätevesien käsittely on järjestettävä siten, että se täyttää hajajätevesiasetuksen vaatimukset. Em. jätevesistä kertyvää lietettä ei saa levittää pellolle, vaan se on toimitettava asianmukaisen luvan omaavalle laitokselle (esim. Kokkolan kaupungin jätevedenpuhdistamolle). 3. Maanpäällisten yli 1 m3:n polttonestesäiliöiden on oltava kaksivaippaisia tai ne on vaihtoehtoisesti sijoitettava riittävän suuriin ja tiiviisiin suoja-altaisiin. Polttonesteen jakelu yli 1 m3:n säiliöistä ajoneuvoihin ja muihin työkoneisiin tulee järjestää tiiviillä alustalla. Jakelupisteen luona on myös oltava riittävä määrä imeytysaineita ja työkaluja mahdollisten polttonesteiden valumien talteen korjaamiseksi. Yli 1 m3:n säiliöt suositellaan varustettavan ylitäytön estolaittein. Tilalla oleva 2,5 m3:n polttonestesäiliö tai jakelualue ei täytä em. vaatimuksia. Vaatimukset on täytettävä vuoden 2011 loppuun mennessä. Em. vaatimukset ja siirtymäaika puutteiden korjaamiseksi vastaavat sisällöltään Kokkolan kaupungissa voimassa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä. Vaatimukset on siten syytä kirjata lupamääräyksiksi. 4. Kappaletavarana säilytettävät kemikaalit ja nestemäiset jätteet tulee varastoida siten, että niiden leviäminen ympäristöön on asianmukaisin suojarakentein estetty myös mahdollisen vuodon sattuessa. 5. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa toiminnastaan. - Tuotanto: Lypsylehmien määrä - Jätteet: jätelajit, jätemäärät, kuljettajat, toimituspaikat ja ajankohdat - Lannankäsittely: lannanpoistoajankohdat, lantamäärät, lannan vastaanottopaikka ja lannanluovutus sopimukset. - Eläinsuojassa tehdyt korjaus- ja ympäristönsuojelutoimet - Poikkeukselliset tapahtumat toiminnassa Poikkeuksellisista tapahtumista on ilmoitettava myös Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muut lausunnot ja muistutukset ja mielipiteet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyysi asiassa lausuntoa Kokkolan kaupunginhallitukselta ja terveydensuojeluviranomaiselta sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Kaupunginhallitus ei antanut lausuntoa.

4 Kokkolan kaupungin terveysvalvonta on todennut lausunnossaan, että lannan varastointitilaa ja levitysalaa tulee olla riittävästi tilan koko eläinmäärää varten, varastointitarpeessa tulee huomioida myös jaloittelutarhasta tulevat valumavedet. Lantavarastojen tiiviys tulee tarkistaa säännöllisesti ja luotettavalla tavalla, jotta vuodot säiliöistä saadaan ehkäistyä. Säiliöiden ja niiden salaojitusten tarkastuksista tulisi pitää kirjanpitoa. Polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt tankkausalueineen tulee varustaa siten, että vuototilanteissa aineiden leviäminen saadaan hallittua. Ihmisulosteita sisältävät talousjätevedet tulee kerätä erillisiin säiliöihin ja toimittaa luvan omaavan jätehuoltoyrityksen toimesta luvalliselle vastaanottajalle. Mikäli näitä jätevesiä käsitellään siten, että niitä levitetään peltoon, tulee liete käsitellä sen hygienisoimiseksi Valtioneuvoston päätöksen 282/1994 mukaisesti. Säilörehun valmistuksesta ja varastoinnista ei saa aiheutua päästöjä maaperään tai vesistöihin. Pilaantuneen rehun käsittely ja hävitys tulisi huomioida ja ohjeistaa lupaehdoissa. Lietteenlevityksessä tulisi huomioida naapurusto; mikäli levitettävän peltolohkon läheisyydessä (alle 100 m) on asutusta, olisi suositeltavaa ilmoittaa asukkaille levittämisestä ennakkoon, jotta naapurit voivat varautua hajuhaittoihin. Erityisesti asutuksen lähellä lanta tulisi mullata välittömästi. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on lausunnossaan todennut, että lietesäiliöiden toiminta tulee varmistaa ympärivuotiseksi tai kuivalantalan varastotilavuutta on lisättävä, jotta voidaan varmistua riittävästä varastointitilavuudesta kaikissa tilanteissa ympäristön lämpötilasta huolimatta. Lietesäiliöt on täytettävä altapäin ja katettava kiinteällä tai vähintään kelluvalla katteella suhteessa lähimpiin asuinkiinteistöjen etäisyyksiin tilasta. Hakemuksen johdosta ei jätetty yhtään muistutusta. LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jättää eläinsuojan ja etäkuivalantalan etäisyyden johdosta asian sikseen siltä osin kuin on kysymys luvan myöntämisestä etälantalan toimintaa varten. Lupapäätöksen mukaan tämän toiminnan mahdollinen luvantarve arvioidaan Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen toimesta. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Maitofarmi Mamis Ay:n eläinsuojalle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan maidontuotantotoimintaan Kokkolan kaupungin Jokikylän kylän tilalla Prutikangas RN:o 1:55 hakemuksen liitteenä olevan asemapiirroksen osoittamaan paikkaan. Ympäristölupa myönnetään enintään 82 lypsylehmän, 56 hiehon ja 25 alle 6 kk:n ikäisen vasikanpitämiselle.

5 Ympäristöluvassa on annettu erilliset lupamääräykset jotka sisältävät seuraavat osiot: - Eläinsuojien ja lantaloiden rakenteet sekä lannan ja jätevesien varastointi - Lannan ja jätevesien hyödyntäminen - Säilörehu - Eläinten laiduntaminen ja jaloittelutarhan rakenteet - Hajuhaittojen vähentäminen - Jätteet - Eläinjätteet - Kemikaalien ja polttonesteiden varastointi - Toiminnan tarkkailu ja raportointi - Häiriö- ja poikkeustilanteet - Muut määräykset ja toiminnan muutokset Lupapäätöksen keskeiset osat on liitetty oheisaineistoon. Annettu lupapäätös on voimassa toistaiseksi kuitenkin siten että luvan saajan on jätettävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi mennessä. PÄÄTÖKSEN SUHDE RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTOON Lupaviranomainen on riittävässä määrin huomioinut rakennus- ja ympäristölautakunnan asiassa esittämät lausunnot. Ympäristöpäällikkö Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen osalta, joka koskee Maitofarmi Mamis Ay:n eläinsuojan toimintaa, seuraavaa: 1. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös merkitään tiedoksi. 2. Asia ei anna aihetta muutoksenhakuun. Päätös Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösesityksen.