Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (80)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)"

Transkriptio

1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (80) Ympäristölautakunta Aika klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 60 Asioiden käsittelyjärjestys 5 61 Ympäristölupa eläinsuojalle, Anttila Taru, Kiuruvesi 6 62 Ympäristölupa eläinsuojalle, Komulainen Jani-Martti, Vieremä 63 Ympäristölupa eläinsuojalle, Kainulainen Lasse, Vieremä Maalämpöpumpun aiheuttama meluhaitta asuinhuoneiston makuuhuoneessa, Asunto Oy Kiuruveden Katajatie 5 65 Lausunto Sahatie 2 asemakaavan muutoksesta, Kiuruvesi 66 Viranhaltijapäätökset ajalta Tiedoksiannot Muut asiat Lausunto AK 363 Savon Voima (keskusta ja pohjoinen) asemakaavan muutosehdotuksesta, Iisalmi

2 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (80) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Harmoinen Unto Puheenjohtaja Kekkonen Anne Jäsen Malmivaara Niilo-Kustaa Varapuheenjohtaja Mehtonen Erkki Jäsen Nousiainen Risto Jäsen Tenhunen Kirsi Jäsen Tuovinen Merja Jäsen Veteli Martti Esittelijä, ympäristöjohtaja Tenhunen Jouko Yhtymähallituksen edustaja Kauppinen Helli Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Unto Harmoinen Puheenjohtaja Helli Kauppinen Pöytäkirjanpitäjä Asiat Pöytäkirja tarkastettu Anne Kekkonen Pöytäkirjantarkastaja Niilo-Kustaa Malmivaara Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja asetettu nähtäville Pöytäkirja pidetään nähtävillä keskiviikkona klo ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut -vastuualueen Iisalmen toimipisteessä

3 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (80) Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ymplk Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallintosäännön mukaan ko kous kutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va ra puheen joh ta ja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsi teltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhtey des sä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäse nil le, kuntayhtymän toimitusjohtajalle, yhtymähallituksen pu heenjoh ta jal le, yhtymähallituksen toimielimeen nimeämälle edustajalle, kun ta yh ty män jäsenkuntien hallituksille ja muille, joilla on läs näolo-oi keus tai velvolli suus toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistan tulee kunkin asian osalta sisältää esittelijän ehdotus ympä ris tö lau ta kun nan päätökseksi. Kuntalain 58 :n mukaan ympäristölautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Harmoinen Unto Kekkonen Anne Malmivaara Niilo-Kustaa Mehtonen Erkki Nousiainen Risto Tenhunen Kirsi Tuovinen Merja puheenjohtaja jäsen jäsen, varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Ympäristöjohtajan päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (80) Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Ymplk Päätösehdotus: Ympäristölautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Anne Kekkosen ja Niilo-Kustaa Malmivaaran. Päätös: Ympäristölautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Anne Kekkosen ja Niilo-Kustaa Malmivaaran.

5 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (80) Ympäristölautakunta Asioiden käsittelyjärjestys Ymplk Päätösehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätös: Ympäristölautakunta päätti ottaa käsiteltäväkseen yhden lisäasian; 69 lausunto AK 363 Savon Voima (keskusta ja pohjoinen) asemakaavan muutosehdotuksesta, Iisalmi. Esityslista ja lisälista hyväksyttiin asioiden käsittelyjärjestykseksi.

6 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (80) Ympäristölautakunta Ympäristölupa eläinsuojalle, Anttila Taru, Kiuruvesi 311/ /2015 Ymplk Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisesta eläinsuojan ym päris tö lu vas ta. Hakemus koskee lypsykarjatilan toimintaa Kiuruveden kaupungin Lah na joel la, tilalla Haapala ( ), osoitteessa Ta pio lantie 100, Kiuruvesi. 2. HAKIJA Taru Anttila Tapiolantie Kiuruvesi Yhteyshenkilö: Taru Anttila p Tilatunnus: Y-tunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Tilan eläinsuojassa on nykyään paikat 47 lypsylehmälle, 27 hieholle ja 15 vasikalle (alle 6 kk). Muutostöiden jälkeen tilalla on paikat 47 lyp sy leh mäl le, 32 hieholle ja 20 vasikalle (alle 6 kk). Lisäksi tilalla on yk si hevonen ja kaksi ponia. Eläinsuoja sijaitsee Kiuruvedellä Kosken kylässä, Haapala -ni mi sellä tilalla RN:o 3:105 ( ). Eläinsuojan karttakoordinaatit ovat P: ja I: (ETRS-TM35FIN). Tilan omistavat Taru ja Mika Anttila. 4. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOI- MI VAL TA Eläinsuojalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. Tilaa ei ole mer kitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

7 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (80) Ympäristölautakunta Ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11 a) mukaan eläin suo ja, joka on tarkoitettu vähintään 50 lypsylehmälle, on ym päris tö lu pa vel vol li nen. Eläinsuojan, jossa on useampia eri ikäisiä eläimiä, luvanvaraisuus määräytyy ympäristönsuojelulain liitteen 3 eläin yk sik kö ker toi mil la laskettavien eläinyksikkömäärien perusteella. Täl löin kaikkien tuotantoeläinten eläinyksikkömäärät lasketaan yhteen ja niiden summaa verrataan suurimman eläinyksikkömäärän saa neen tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi muunnettuun lu vanva rai suu den rajaan, jonka ylittyessä toiminta on luvanvarainen. Eläinsuojan tuotantosuunta on maidontuotanto. Tuotantoeläimistä tilal la on eniten lypsylehmiä. Luvanvaraisuuden raja on 50 * 10, 8 = 540 eläinyksikköä. Tilan eläinyksikkömäärä on hakemuksen mu kaisel la eläinmäärällä 667, joten eläinsuoja on ympäristöluvanvarainen. Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 10 a) koh dan mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee eläin suo jan luvan, joka on tarkoitettu 50 ja alle 150 lypsylehmälle. Kiu ru ve den kaupungissa ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Ylä-Sa von SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta. 5. HAKEMUKSEN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ ALU- EEN KAAVOITUSTILANNE Eläinsuojalla ei ole aiempaa ympäristölupaa eikä kohdetta ole merkit ty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Tilakeskuksen nykyinen eläinsuoja on valmistunut vuonna Tila kes kuk sen entinen asuinrakennus (rakennettu vuonna 1949) muute taan vasikkatiloiksi. Tilalle rakennetaan uusi 2500 m³ lietesäiliö ja vanha 500 m³ virt sasäi liö puretaan pois. Toinen virtsasäiliö (400 m³) jää käyttöön. Olemas sa olevaa kuivalantalaa pienennetään noin puoleen al ku pe räises tä koostaan. Kuivalantala ja virtsasäiliö ovat valmistuneet vuonna Tilalle rakennetaan uusi tiivispohjainen korjaamohalli, jossa mm. kemi kaa lit varastoidaan jatkossa. Lannan levitykseen käytettävä peltoala on tällä hetkellä 96,14 ha, jos ta omaa on 49,73 ha, vuokrapeltoa on 36,41 ha sekä so pi mus peltoa 10 ha. Vuokrapeltojen sopimukset ovat hakemuksen liitteenä.

8 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (80) Ympäristölautakunta Tila on liittynyt ympäristötukijärjestelmään nykyisellä so pi mus kaudel la. Eläinsuojan sijaintipaikalla tarkin voimassa oleva kaava on Pohjois-Sa von maakuntakaava Maakuntakaavassa tilan kohdalla ei ole merkintää. 7. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminta sijoittuu haja-asutusalueelle. Eläinsuoja ja pellot eivät sijait se luokitellulla pohjavesialueella. Tilan alueella ei ole arvokkaita luon to- tai maisemakohteita. Tilan lähistöllä ei ole luonnonsuojelutai Natura-alueita. Tilakeskus sijaitsee Vuoksen päävesistössä Iisalmen reitin (04.5) Kos ken joen alueen (04.56) valuma-alueella (Lahnajoen valuma-alue ). Osa tilan pelloista rajoittuu Lahnajokeen. Vesistön varrella on 5-10 metrin suojavyöhykkeet. Eläinsuojasta on matkaa Lah na jokeen 320 metriä. Lähin pohjavesialue (Ukonmäki) sijaitsee noin 6 km päässä poh joiseen tilakeskuksesta. Lähimmät vakituisesti asutut kiinteistöt sijaitsevat tilakeskuksesta noin 100 m kaakkoon (Tassi ) ja 460 m kaakkoon (Uusi ta lo ). Tilakeskuksen lähellä ei ole vapaa-ajan asunto ja. 8. TOIMINTA 8.1 Yleiskuvaus toiminnasta Tilan eläinsuojassa on nykyään paikat 47 lypsylehmälle, 27 hieholle, se kä 15 vasikalle (alle 6 kk). Lisäksi tallissa on paikat yhdelle he vosel le ja kahdelle ponille. Tilakeskuksen vanha talo muutetaan vasikkatiloiksi. Ryh mä kar sinaan sijoitetaan 3-6 kk ikäisiä vasikoita 6-8 kpl ja 6-12 kk ikäisiä n. 2-4 kpl. Muutostöiden jälkeen tilan nautaeläinten määrä on kes kimää rin 47 lypsylehmää, 32 hiehoa sekä 20 vasikkaa (alle 6 kk). Tilalla tuotetaan maitoa noin kg vuodessa. Lihantuotanto on keskimäärin 3700 kg vuodessa ja muodostuu teuraslehmistä. Tilan eläinsuoja muutetaan lietelannalle. Tilalle rakennetaan uusi 2500 m³ betoninen lietesäiliö. Lietesäiliö rakennetaan syksyllä 2015 tai keväällä Lietesäiliö rakennetaan asemapiirustuksen mu kaises ti eläinsuojan pohjoispuolelle poispäin lähimmästä häiriintyvästä koh tees ta. Lietesäiliön etäisyys lähimmästä naapurista on noin 160 met riä.

9 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (80) Ympäristölautakunta Nykyisessä tilanteessa kaikki eläimet ovat kuivikelannalla. Muu tostöi den jälkeen kuivikepohjalla on vasikkatilojen eläimet sekä eläinsuo jan pikkuvasikat (5 kpl). Vasikkatiloiksi muutettava vanha hirsitalo on lämpöeristetty. Lat tiara ken ne on betonia. Kuivitetun alueen pinta-ala on noin 40 m 2 ja kui vik keen paksuus 5 10 cm. Kuivikemateriaalina käytetään tur vetta ja olkea ja kuivikepohja tyhjennetään kerran viikossa kui va lan talaan. Varsinaista jaloittelualuetta ei ole, mutta hiehojen laidunopetusta var ten on kesäisin käytössä eläinsuojan läheisyydessä oleva ul kotar ha. Nykyinen eläinten määrä eläinpaikkojen mukaan laskettuna on 641 ey. Muutoksen jälkeen eläinten määrä eläinpaikkojen mukaan lasket tu na on 667 ey. Eläinpaikkojen nykyinen määrä on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Eläinsuojan eläinpaikat Nykyinen tilanne Tuleva tilanne Lypsylehmiä Hiehot kk Hiehot 6-12 kk Vasikat alle 6 kk Hevoset 1 1 Ponit 2 2 Yhteensä Kaikki eläimet laiduntavat lukuun ottamatta siemennysikäisiä hie hoja ja pikkuvasikoita. Tiineet hiehot ja hiehot (4 kk-13 kk) ovat yötä päi vää laitumella. Lehmillä on vapaa kulku navetasta laitumelle. Ummes sa olevat lehmät ovat koko ajan ulkona. Laidunnusaika on 4 kuu kaut ta vuodessa. Laidunalaa on käytettävissä noin 20 ha ti la keskuk sen ympäristössä. Laitumet rajoittuvat vesistöön Lahnajoki, mutta eläimet eivät pääse veteen. Eläinten juotto tapahtuu vesivaunulla ja kiinteällä vesialtaalla. Laitumella ei ole kiinteää eikä siirrettävää ruo kin ta paik kaa Käytettävät raaka-aineet Esikuivattua säilörehua pyöröpaalataan noin 900 tonnia vuodessa. Säi lön tä ai nee na käytetään biologisia säilöntäaineita, jotka säi ly tetään pakastimessa. Lisäksi eläinten rehuna käytetään viljaa noin 60 ton nia vuodessa. Vilja on kuivattua.

10 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (80) Ympäristölautakunta Toiminnanharjoittajan mukaan puristenestettä ei juurikaan muo dostu. Pyöröpaalit avataan tiiviillä alustalla. Tilalla käytetään vuosittain lannoitteita noin tonnia. Lan noitteet varastoidaan vanhan navetan laatalla trukkilavojen päällä. Tilakeskuksen vesi johdetaan vesiosuuskunnan vedenottamolta. Tilal la ei ole varavesilähdettä. Tilakeskuksessa on käytössä kaksi polttoainesäiliötä, jotka mo lemmat ovat kooltaan 2700 litraa. Molemmissa säiliöissä on lukitus. Van ha säiliö on vuodelta 1979 eikä säiliössä ole laponestoa. Uusi säi liö on varustettu laponestolla ja sähköpumpulla. Säiliöissä ei ole yli täytönes ti miä. Kummankaan säiliön alustaa tai tankkauspaikkaa ei ole tiivistetty. Säiliöt on tarkoitus jatkossa sijoittaa va lu ma-al taal liseen katokseen. Muita öljytuotteita säilytetään jatkossa litraa rakennettavan hal lin betonilattialla omissa astioissaan. Jauhemaisia kas vin suo je luai nei ta varastoidaan n. 1-2 kg hallin hyllyssä. Eläinten lääkkeet säilytetään navetan lääkekaapissa tai jää kaa pissa. Eläinsuojan pesuaineita varastoidaan n. 100 litraa ja säilytetään mai to huo nees sa omissa astioissaan. Desinfiointiaineena käytössä ovat jauheet ja nestemäiset aineet (20 l). Aineet varastoidaan mai tohuo nees sa tai toimiston hyllyssä omissa astioissaan. 8.3 Lannan käsittely Lietelanta Tulevassa tilanteessa lietelannalla ovat lypsylehmät (47 kpl), hiehot (27 kpl) ja vasikat (alle 6 kk) 10 kpl. Lietelantaa syntyy vuodessa yhteen sä 1451 m 3. Tilalla on tällä hetkellä käytössä 500 m³ ja 403 m³ virtsasäiliöt. Ti lalle rakennetaan uusi 2500 m³ lietesäiliö ja samalla vanha 500 m³ säiliö puretaan pois. Yhteensä tilalla on muutostöiden jälkeen lie te lanta la ti la vuut ta käytössä 2903 m³. Tilan nykyinen virtsasäiliö jää va ralle ja siihen johdetaan kuivalantalan sadevedet. Eläinsuojassa on wc, joka ei ole kuitenkaan toiminnassa. Mai to huoneen jätevesiä sekä eläinsuojan pesuvesiä syntyy vuodessa yh teensä noin 250 m³ ja ne johdetaan lietesäiliöön.

11 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (80) Ympäristölautakunta Kuivikepohja Hiehot (6-12 kk) 5 kpl ja vasikat (3-6 kk) 5 kpl ovat kuivikepohjalla. Li säk si tilan pääeläinsuojassa 5 kpl pikkuvasikoita on kui vi ke poh jalla yksittäiskarsinoissa. Kuivalantalaan siirretään myös hevosen ja po nien pidossa syntyvä kuivikelanta. Kuivalantaa syntyy vuodessa 95 m 3 ja virtsaa 20 m³. Vasikkatiloiksi muutettavan vanhan hirsitalon lattiarakenne on be tonia. Kuivitetun alueen pinta-ala on noin 40 m 2 ja kuivikkeen paksuus 5 10 cm. Kuivikemateriaalina käytetään turvetta ja olkea ja kui vi ke poh ja tyhjennetään kerran viikossa kuivalantalaan. Tilan nykyinen kuivalantala on kooltaan 550 m³. Muutostöiden yhtey des sä lantalan ulkoseinää siirretään ja näin lantalan kokoa pienen ne tään. Lantalan tuleva tilavuus on noin 300 m³. Kuivalantalan reu nuk sen korkeus on 1,9 m. Lantalan edessä ei ole kuor maus laattaa. Taulukko 2. Lannankäsittely Muodostuva määrä m³/vuosi Lietelanta 1451 Sadevedet (lietesäiliöön) 484 Maitohuoneen jätevedet 200 Eläinsuojan pesuvedet 50 Yhteensä 2185 Kuivalanta 95 Pilaantuneet rehut 10 Yhteensä 105 Virtsasäiliön sadevedet 32 Kuivalantalan sadevedet 16 Virtsa kuivalantalasta 20 Yhteensä 68 Lannan varastointilavuutta on käytettävissä uuden lietesäiliön raken ta mi sen jälkeen 2903 m³ ja kuivalannan varastointitilavuutta 300 m³. Tilavuus on riittävä laskennallisesti 12 kk:n varastointiin. Lantavarastot tyhjennetään kokonaan vuosittain. Räystäsvesiä ei pääse tilan kuivalantalaan eikä kattamattomaan liete säi li öön.

12 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (80) Ympäristölautakunta Lannan levitys Lanta käytetään lannoitteena viljelysuunnitelman mukaisesti tilan omil la pelloilla (49,73 ha) ja vuokrapelloilla (36,41 ha). Lisäksi so pimus pel toa (suullinen sopimus) on käytössä 10 hehtaaria. Yhteensä lan nan levitykseen on peltoa käytössä 96,14 ha. Eläinsuojan mak simi eläin mää rän suhteen laskettuna lannan levitystä varten tarvitaan 45,28 ha peltoa. Laskenta perustuu lannan ravinnepitoisuuksiin ja se on esitetty Ympäristöministeriön Kotieläintalouden ym pä ris tönsuo je lu oh jees sa Hakijalla on käytössään riittävästi pel topin ta-alaa lannan levitykseen. Nykyisin kuivalannasta noin 80 % levitetään keväällä (viikoilla 20-21) ja loput 20 % syksyllä (vko 42). Virtsaa voidaan levittää pellol le myös kesällä. Jatkossa lietettä on mahdollisuus levittää si joit tamal la. Vesistöjen varsilla olevilla pelloilla suojaetäisyys on 5-10 m. Pellot ei vät sijaitse pohjavesialueella. 8.4 Jätteiden muodostuminen, käsittely ja varastointi Jätteitä muodostuu asuinrakennuksessa, rehujen ja lannoitteiden va ras toin nis sa, karjarakennuksessa sekä koneiden ja laitteiden huol los sa. Tilalla muodostuvat jätteet on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Tilalla muodostuvat jätteet ja niiden käsittely. Jäte Muodostuva määrä vuosittain Sekajäte 7200 l Muovijäte 2000 kg Kuolleet eläimet 2 kpl Vasikat 2 kpl Metalliromu 1000 kg Pilaantunut rehu 10 m³ Jäteöljyt 200 l Akut 1-2 kpl Vanhat torjunta-aineet - - Sekajäte varastoidaan 600 litran astiassa ja tyhjennetään kerran kuu kau des sa yhdyskuntajätteen keräykseen. - Muovijäte toimitetaan muovinkeräykseen. - Kuolleet eläimet toimitetaan Honkajoki Oy:n raadonkeräilyyn. Kuollee na syntyneet vasikat haudataan. - Metalliromu toimitetaan romunkeräykseen. - Pilaantuneet rehut varastoidaan lantalassa ja levitetään pellolle. - Jäteöljyt toimitetaan vaarallisen jätteen keräykseen. - Akut toimitetaan vaarallisen jätteen keräykseen tai akkujen myy jille.

13 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (80) Ympäristölautakunta TOIMINNAN AIHEUTTAMAT PÄÄSTÖT JA VAIKUTUKSET YM- PÄ RIS TÖÖN 9.1 Päästöt ja niiden ehkäisy Vesistöpäästöt syntyvät peltojen lannoittamisesta ja karjanlannan levit tä mi ses tä. Päästöjä ehkäistään siten, että vesistön reunamilla olevil le pelloille ei levitetä lantaa eikä lannoitteita reunoja myöten. Käytös sä on 5-10 metrin suojaetäisyydet. Vesistöpäästöjä ehkäistään ra ken ta mal la tilalle uusi lietesäiliö. Siirtyminen lietelantaan vähentää lan nan käsittelystä aiheutuvia riskejä, sillä tilan nykyinen kui va lan tala ei ole tarpeeksi iso. Lanta käytetään pelloilla lannoitteena nitraattiasetuksen, vil je ly suunni tel man ja ympäristötuen ehtojen mukaisesti. Lannan levitykseen on käytettävissä riittävästi peltopinta-alaa, joten lanta voidaan käyttää viljelysuunnitelman mukaisesti lannoitteena. Päästöjä maa perään ehkäistään huolehtimalla viljelysuunnitelman ravinnetasoista. Hajuhaittoja syntyy lannan käsittelyn yhteydessä. Lannan le vi tyk sessä huomioidaan naapurit. Eläinsuojassa on koneellinen ilmanvaihto ylä pois tol la. Melua tilalla aiheutuu eläinten ääntelystä ja autojen ja koneiden liiken tees tä. Maitoauto käy tilalla joka toinen päivä, rehua tuova kuorma-au to käy tilalla kerran kuukaudessa ja yhdyskuntajätteen ke räysau to käy kerran kuukaudessa. Sisäinen liikenne on trak to ri lii ken nettä. Varsinaisesta toiminnasta ei aiheudu naapureille pölyhaittaa. Ta piolan tie on tieosuuskunta ja tien hoito kuuluu osuuskunnalle. 9.2 Vaikutukset ympäristöön Eläinsuojasta ja lannan varastointiloista ei aiheudu haitallisia vai kutuk sia maaperään tai pohja- ja pintavesiin, koska rakenteet ovat tiivii tä eikä niistä tule valumia ympäristöön. Eläinsuoja sekä pellot eivät sijaitse pohjavesialueella. Haju- ja melupäästöt ovat vähäisiä eikä niistä aiheudu haittaa ympäröivälle asutukselle. Häiriötilanteista, joista voi aiheutua päästöjä, ilmoitetaan vi ran omaisil le. 10. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA Hakijan mukaan kuivalannan muuttaminen lietelantajärjestelmään teh dään noudattamalla parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

14 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (80) Ympäristölautakunta TOIMINNAN TARKKAILU Toiminnan tarkkailuna on EU-kirjanpito. Rakenteiden tarkkailu on jatkuvaa ja lantavarastojen kunto tar kis tetaan tyhjennyksen yhteydessä. 12. POIKKEUKSELLISET TILANTEET Lannasta aiheutuvia riskejä hallitaan mitoittamalla tuleva lietesäiliö vuo den varastointia varten. Varasäiliöksi jää tilakeskuksen nykyinen pie nem pi säiliö. Riskejä ehkäistään tarkastamalla säiliöt ja kor jaamal la niitä tarvittaessa. Tilalle on tehty pelastussuunnitelma. Navetassa ja sen toi min ta ympä ris tös sä on yhteensä 7 jauhesammutinta. Sähkökatkojen varalle on käytössä aggregaatti. Eläintauteja ehkäistään desinfioimalla tiloja ja varusteita. Vie rai li joiden kulkua on rajoitettu ja heille tarjotaan suojavarusteet. Eläin lääkä ri tekee tilalla terveydenhuoltosuunnitelman mukaiset vuosittaiset käyn nit. Maaperän pilaantumisen riskiä voi aiheuttaa myös polt to ai ne säi liöiden vuoto. Imeytysaineena voidaan käyttää turvetta. Polt to ai ne säiliöt tullaan sijoittamaan suoja-altaalliseen katokseen. HAKEMUKSEN LIITELOMAKKEET - Yleiskartta - Luettelo naapureista - Asemapiirros - Pääpiirustukset eläinsuojasta ja lantaloista - Peltojen vuokrasopimukset - Peltokartat 1: LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 13.1 Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Kiuruveden kaupungin il moi tus tau lul la Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkais tu Kiuruvesi-lehdessä Kuulutuksesta on lisäksi annet tu tieto erikseen niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

15 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (80) Ympäristölautakunta Tarkastus Ympäristönsuojelutarkastaja on käynyt tilalla tarkastuksella Tarkastukseen osallistuivat Taru Anttila, Mika Anttila ja ym pä ris tön suo je lu tar kas ta ja Olli Hirsimäki. Tarkastuskertomus on liitet ty asiakirjoihin Lausunnot Hakemuksesta pyydettiin lausunto ympäristönsuojelulain 42 kohdan 2) mukaisesti sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Terveydensuojeluviranomainen ei antanut asiasta lausuntoa Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä Vastine Hakijan vastinetta ei tarvinnut pyytää. Valmistelijan päätösehdotus: 14. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta myöntää Taru Ant ti lal le ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisen ympäristöluvan eläin suo jan toimintaan Kiuruveden kaupungissa tilalla Haapala ( ). Luvan saajan on noudatettava toiminnassaan lupa ha ke muk ses sa esitettyä suunnitelmaa ja tässä lupapäätöksessä an net tu ja lupamääräyksiä. 15. LUPAMÄÄRÄYKSET Yleiset määräykset Eläinsuojiin saa sijoittaa kerrallaan enintään seuraavat eläinmää rät: Lypsylehmät 47, hiehot (6-24 kk) 32, vasikat (alle 6 kk) 20 ja he vo set sekä ponit 3 (noin 667 eläinyksikköä). Eläinmäärää voidaan muut taa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ym pä ris tö vai ku tukset eivät keskimäärin ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lan nan tuo tan toa ja ympäristövaikutuksia. Perustelut: Lupa on myönnetty hakemuksen ja eläinsuojan enimmäis paik ka lu vun mukaisesti. Eläinten ikäjakaumakohtaiset määrät saat ta vat vaihdella kulloisenkin tuotantotilanteen mukaisesti sekä eläin ai nek sen uusimisen yhteydessä. Toimintaa tulee kuitenkin har-

16 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (80) Ympäristölautakunta joit taa lupapäätöksen perusteena olevien eläinten yhteenlasketun eläin yk sik kö mää rän puitteissa siten, että tuotanto tai muut ym pä ristö vai ku tuk set eivät ylitä mainittujen eläinmäärien yhteistä lan nan tuotan toa tai muita ympäristövaikutuksia. (YSL 52 ) Lannan varastointi ja käsittely Lantavarastojen tulee riittää 12 kuukauden lantamäärän va rastoin tiin. Perustelut: Lannan varastointitilavuuksien tulee vastata 12 kuu kauden laskennallista varastointitilavuutta. Varastotilaisuudessa on otet ta va huomioon maitohuoneen jätevedet, eläinsuojan pesuvedet ja avoimiin säiliöihin kertyvät sadevedet. Varastointitilavuudesta voidaan vähentää laidunkauden tuottama lantamäärä, kuitenkin niin, et tä lannan varastointitilavuudet riittävät myös poikkeustilanteisiin. Riit tä vän suurilla lantavarastoilla varmistetaan, että lannan levitys voi daan toteuttaa sekä viljelyn että ympäristöhaittojen ehkäisyn kannal ta parhaaseen aikaan. Hakijan käytössä on riittävästi lannan varas toin ti ti la vuut ta 12 kk:n ajaksi, kun suunniteltu lietesäiliö ra ken netaan. (YSL 7-8, 16-17, 52, VNA 1250/ ) Eläinsuojan rakenteet sekä lantavarastojen rakenteet tulee yllä pi tää vesitiiviinä siten, etteivät lanta ja muut siellä muodostuvat nes teet pääse valumaan pohjaveteen ja muualle ympäristöön. Raken teet on pidettävä kunnossa ja tarkastettava vuosittain. Lie te säiliöt ja kuivalantala on tyhjennettävä ja niiden kunto on tarkastettava vuo sit tain. Rakenteiden ja laitteiden on oltava sellaisia, ettei lantalan tyh jen nyk sen ja lannan siirtojen ja kuljetuksen aikana pääse ta pahtu maan vuotoja. Mahdolliset vuodot on siistittävä. Tilan kuivalantalan edustalle on muutostöiden yhteydessä tehtävä kuor maus laat ta sekä lantala on varustettava valumat estävällä kynnyk sel lä. Myös lietelantalasta lietteen kuormaaminen tulee tehdä tiivis poh jai sel la alustalla. Valtioneuvoston asetuksen 1250/ :n 6 momentin mukaan py sy vien ruokinta- ja juottopaikkojen tulee olla katetut ja tii vis poh jaiset ja niille kertyvä lanta on poistettava riittävän usein. Kat ta mis vaati mus ei kuitenkaan koske toiminnallisesti eläinsuojan yhteydessä sijait se vien ulkotarhojen ja jaloittelualueiden pysyviä ruokinta- ja juotto paik ko ja. Ruokinta- ja juottopaikkojen tulee täyttää asetuksen mukai set vaatimukset 15 mukaisesti alkaen. Perustelut: Tiiviit rakenteet, lantavarastojen tyhjennys ja lannan kulje tus asiamukaisin laittein sekä määräys kuivalantalan ja lie te lan talan rakenteista estävät lannan ja muiden jätevesien pääsyn maa perään ja pohjaveteen sekä ympäristön likaantumisen. Vuosittaisilla tar kas tuk sil la varmistetaan rakenteiden kunto ja mahdolliset vauriot

17 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (80) Ympäristölautakunta ha vai taan ja korjataan mahdollisimman nopeasti. Valtioneuvoston ase tuk sen 1250/ :n 5 momentissa säädettyä kuor maus alustan tiivispohjaisuuden vaatimusta sovelletaan asetuksen 15 mukaan alkaen. (YSL 7-8, 16 17, 52, NaapL 17 18, JäteL 13, VNA 1250/2014 5, 7 ) Lannan käyttö Lanta on hyödynnettävä ensisijaisesti lannoitteena pelloilla. Lan nan levitykseen tulee olla käytettävissä eläinmäärän ja lannan ra vin ne si säl töön nähden riittävästi lannan levittämiseen soveltuvaa pel toa tai lannan hyödyntämiseen muulla tavoin on oltava asian mukai set kirjalliset sopimukset. Peltopinta-alan on oltava luvan mu kaisel le eläinmäärällä vähintään 45,28 ha. Lannan levitysajankohtaa va lit taes sa on otettava huomioon ympäristöviihtyisyystekijät ja naapu rus tol le aiheutuva hajuhaitta. Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maa lajis ta riippuen vähintään m levyinen suojavyöhyke kä sit te lemät tä kotieläinten lannalla. Perustelut: Lannan hyödyntäminen lannoitteena edellyttää muun muas sa sitä, että peltoja ei ylilannoiteta. Huuhtoutumisriski kasvaa myös silloin, jos lantaa levitetään kasvun kannalta epäedulliseen aikaan. Peltoalavaatimus on laskettu siten, että käytettävissä on vähin tään yksi peltohehtaari 1,3 lypsylehmää kohden, yksi ha 3,5 hiehoa kohden, yksi ha 4,5 lehmävasikkaa (6-12 kk) kohden, yksi ha 11 va sik kaa kohden, yksi ha 2 hevosta kohden. Vähimmäispeltoalan mää rit te lyn perustana on lannan keskimääräinen fosforisisältö sekä ym pä ris tö mi nis te riön kotieläintalouden ympäristönsuojelusta antama oh je Hakijalla on käytettävissä riittävästi peltohehtaareja lan nan levitykseen. Lannan levitysajankohtaa koskeva määräys on tar peen mahdollisesti aiheutuvan hajuhaitan ennaltaehkäisemiseksi. Valtioneuvoston antaman asetuksen eräiden maa- ja puu tar ha ta loudes ta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) mukaan talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympä ril le jätetään maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maa la jis ta riippuen vähintään 30?100 metrin levyinen suojavyöhyke kä sit te le mät tä kotieläinten lannalla. Ympäristöministeriön ko ti eläinta lou den ympäristönsuojelusta antaman ohjeen mukaan eläin ten laiduntamisessa kaivoihin ja vedenottamoihin tulee jättää ta paus koh tai ses ti riittävät suojaetäisyydet, vähintään VNa 1250/2014 suosittelemat metriä. (YSL 6-8, 14, 16 17, 52, 58, 62, NaapL 17 18, JäteL 13, VNA 1250/ )

18 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (80) Ympäristölautakunta Kemikaalien, raaka-aineiden ja jätteiden varastointi ja käsittely Kemikaalien, rehujen ja jätteiden (lanta ja pilaantunut rehu mukaan lukien) varastoinnista ja käsittelystä ei saa aiheutua ter veyshait taa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maa pe rän, pohja- tai pintavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan hait taa ympäristölle. Pyöröpaalit on avattava tiiviillä alustalla, jotta pyö rö paa leis ta mahdollisesti valuva puristeneste ei imeydy maa perään. Kemikaalit ja vaaralliset jätteet on varastoitava tii vis poh jai sessa varastossa, josta mahdolliset vuodot voidaan kerätä talteen. Kuolleet eläimet on varastoitava ennen poiskuljetusta tii vis poh jai sella alustalla siten, että varastoinnista ei aiheudu valumia ympäristöön ei kä kärpäs- tai hajuhaittaa. Kuolleiden eläinten varastoinnissa on otet ta va huomioon myös se, että varastointia voidaan tehdä läm pimään vuodenaikaan ja että haittaeläimet eivät pääse käsiksi eläinjät tee seen. Eläinsuojassa syntyvät kuivikkeet, pilaantuneet rehut ja rehutähteet on säilytettävä tiiviillä alustalla siten, että varastoinnista ei aiheudu ym pä ris tö hait taa. Perustelut: Määräyksellä estetään maaperän ja pinta- ja pohjavesien pi laan tu mis ta. Kemikaalien, kuten torjunta- ja pesuaineiden va rastoin nis sa ja käytössä tulee ottaa huomioon kunkin valmisteen käyt tötur val li suus oh jeis sa annetut määräykset. Kuolleet eläimet ovat maa- ja metsätalousministeriön eläinjätteen kä sit te lys tä antaman asetuksen mukaan suuririskistä jätettä. Eläinjät tei den varastoinnista ei saa aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaan tu mi sen vaaraa eikä terveyshaittaa. (YSL 16 17, 52, JäteL 12 ja 13, NaapL 17, VNA 1250/2014 7, Kiuruveden kaupungin jäte huol to mää räyk set 2005) Polttonestesäiliöt tulee sijoittaa tiivispohjaiselle alustalle sekä ko nei den tankkauspaikka tulee tiivistää siten, että mahdolliset säiliön vuodot ja tankkauksen yhteydessä syntyvät roiskeet on mah dollis ta kerätä talteen. Polttonestesäiliöt tulee olla varustettuna la pones tol la, tyyppikilvellä, lukituksella sekä ylitäytönestolla. Polt to nes tesäi liöi den kunto on tarkastettava riittävän usein ja tarvittaessa huollet ta va. Säiliöiden läheisyydessä tulee olla riittävästi imeytysainetta polt to ai ne vuo to jen varalle. Mahdollisessa vahinkotilanteessa maahan päässyt öljy on kerättävä välittömästi talteen. Polttonestesäiliöiden varustus sekä sijoitus- ja tankkauspaikka tulee saat taa tämän määräyksen mukaiseksi mennessä.

19 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (80) Ympäristölautakunta Perustelut: Polttonestesäiliöiden ja - varastojen tulee soveltua käyttö tar koi tuk seen sa. Tiivispohjainen alusta mahdollistaa vuotojen nopean havaitsemisen ja vuotojen poistamisen riittävän ajoissa ennen kuin polttoaine pääsee maaperään. Polttonestesäiliöiden varustus pie nen tää säiliön täyttämisen tai tankkaamisen yhteydessä syntyvää öl jy vuo to ris kiä. (YSL 16 17, 52 ) Jätehuolto Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mah dol lisim man vähän. Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet on lajiteltava ja toimi tet ta va niille tarkoitettuihin keräyspaikkoihin. Hyötykäyttöön kelpaa ma ton jäte on toimitettava kaatopaikalle, jolla on ympäristölupa jät teen käsittelyyn. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai nii hin ei saa sekoittaa muuta jätettä tai ainetta siten, että siitä voi aiheu tua haittaa terveydelle, ympäristölle tai öljyjätehuollon jär jes tä misel le. Vaaralliset jätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa vaa ral li sen jätteen käsittelyyn. Jätteiden käsittelyssä on nou da tet tava Kiuruveden kaupungin jätehuoltomääräyksiä. Mikäli eläinsuojan WC otetaan käyttöön, tulee wc:n vedet johtaa omaan asianmukaiseen käsittelyjärjestelmään tai umpikaivoon. Eläin suo jaan on myös mahdollista asentaa kuivakäymälä. Sako- ja um pi kai vo liet tei den sekä muiden vastaavien lietteiden levittäminen omil le pelloille on sallittua, kun lietteet ensin stabiloidaan. Perustelut: Jätteen synnyn ehkäiseminen on jätelain keskeinen tavoi te, minkä takia jätteet on hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan. Jätteen haltijaa koskevat jätelain 8 :n mukaiset yleiset vel volli suu det noudattaa lain etusijajärjestystä, jätelain 12 :n mukaiset sel vil lä olo vel vol li suu det sekä jätelain 13 :n mukaiset jätehuollon huo leh ti mis vel vol li suu det. Jätelain 6 :n määritelmän mukaan vanhan lain ongelmajäte -määritelmä on nykylaissa vaarallinen jäte. Val tio neu vos ton jätteistä antaman asetuksen mukaan jätteet on koot ta va, pakattava ja merkittävä siten, että niille voidaan järjestää asian mu kai nen jätehuolto. Lämmityskattilassa poltettavaksi so vel tuvat jätteet (esim. paperi, pahvi sekä käsittelemätön ja puhdas puu jäte) voidaan polttaa. Muiden jätteiden polttaminen on kielletty. Pol tetta va puu ei saa sisältää halogenoituja orgaanisia yhdisteitä tai raskas me tal le ja. Näitä yhdisteitä saattaa olla puunsuoja- tai pin ta kä sitel lys sä puussa. Hakijan mukaan eläinsuojan WC ei ole käytössä. Haja-asutusalueen jä te ve sien käsittelysäädökset koskevat myös eläinsuojan wc:n jä teve sien käsittelyä. Jos tulevaisuudessa eläinsuojan wc otetaan käyttöön, on tässä yhteydessä kohtuullista vaatia wc-vesille oma kä sit tely ta pa, jotta wc-vesien käsittelystä ei aiheudu tautiriskiä.

20 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (80) Ympäristölautakunta Saostus- ja umpikaivolietteet tai muut vastaavat lietteet voivat si sältää taudinaiheuttajia, joten liete on stabiloitava ennen pellolle le vit tämis tä. (YSL 52, 58, JäteL 6, 8, 12, 13, 15, 16 ja 17, Kiuruveden kau pun gin jätehuoltomääräykset 2005) Paras käyttökelpoinen tekniikka Luvanhakijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyt tö kel poi sen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tilan oloihin so vel tu van tällaisen tekniikan käyttöönottoon. Perustelut: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä ai heutta mien sa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja sen takia seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. (YSL 6-8, 52, YSA 15 ) Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi Eläinsuojan ja lantavarastojen rakenteiden tarkkailusta, huollois ta ja korjauksista on pidettävä kirjaa, johon merkitään tar kas tuksen ajankohdat, tehdyt havainnot ja tehdyt huoltotoimet. Kirjanpidon tulee sisältää myös seuraavat asiat: - Lannan käsittely, lannan levitysajankohdat, paikat ja määrä - Jätteiden määrä, toimituspaikat sekä käsittelytavat - Kuolleiden eläinten määrä, käsittely ja toimituspaikat - Toiminnassa havaitut häiriötilanteet tai muut poikkeukselliset ti lanteet Kirjanpito on oltava ympäristölupaa valvovien viranomaisten saa tavil la. Tarvittavat tiedot on pyynnöstä raportoitava ym pä ris tön suo je luvi ran omai sel le. Tilalla tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava ympä ris tö lu pa vi ran omai sel le. Myös toiminnan lopettamisesta on il moitet ta va. Mikäli tila poistuu ympäristötukijärjestelmän piiristä eikä ole si tou tunut noudattamaan ympäristötuen sitoumusehtoja, muutoksesta on ilmoi tet ta va ympäristönsuojeluviranomaiselle. Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on ilmoitettava välittömästi ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoi tus tulee tehdä esimerkiksi lietesäiliön rikkoontuessa. Perustelut: Määräykset tuotantoon liittyvien rakennusten ja ra ken teiden tarkkailusta annetaan ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Mää räyk set kirjanpidosta ja muutosten ilmoittamisesta ovat tarpeen lu pa mää räys ten valvomiseksi. (YSL 8, 62, 94, 170, JäteL 12, )

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 61 11.06.2015 Ympäristölupa eläinsuojalle, Anttila Taru, Kiuruvesi 311/11.01.00/2015 Ymplk 11.06.2015 61 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 62 11.06.2015 Ympäristölupa eläinsuojalle, Komulainen Jani-Martti, Vieremä 277/11.01.00/2015 Ymplk 11.06.2015 62 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan raukeaminen, Partanen Kari ja Marita, Kiuruvesi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh.

Eläinsuojan ympäristöluvan raukeaminen, Partanen Kari ja Marita, Kiuruvesi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. Ympäristölautakunta 110 03.09.2013 Eläinsuojan ympäristöluvan raukeaminen, Partanen Kari ja Marita, Kiuruvesi 192/11.01.00/2013 Ymplk 110 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 63 11.06.2015 Ympäristölupa eläinsuojalle, Kainulainen Lasse, Vieremä 278/11.01.00/2015 Ymplk 11.06.2015 63 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 132 06.07.2016 Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.07.2016 132 Asiakirjat

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla 29.04.2015 42 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 4.5.2015 ASIA HAKIJA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölautakunta 74 12.08.2014 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Partanen Juha 478/11.01.00/2013 Ymplk 74 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 1. ASIA Päätös

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1 (127)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1 (127) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1 (127) Ympäristölautakunta Aika 04.02.2016 klo 09:00-10:29 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 87 03.09.2015. 87 Asianro 5672/11.01.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 87 03.09.2015. 87 Asianro 5672/11.01.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 87 Asianro 5672/11.01.00/2015 Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, Savon Vasikka Oy, Puutosmäki 7:68, Tammijoentie

Lisätiedot

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 HAKIJA Haaja-Maito Oy Niemeläntie 338 69100 Kannus KIINTEISTÖ Alavainio 217-403-3-25

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 3/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 Antopäivä 4.10.2005 41801 KORPILAHTI ASIA Kari Ilmosen ympäristölupahakemus (YSL 35 ) 500

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 Ympäristölautakunta 134 10.12.2014 Ympäristölupa eläinsuojalle, Ryymin-Murtorinne Sini, Iisalmi 403/11.01.00/2014 Ymplk 134 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1.

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 319 17.10.2012 Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 575/11/01/00/2010 RYL 319 Asiakirjat Asiakirjat ovat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22 12.02.2015. 22 Asianro 8573/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22 12.02.2015. 22 Asianro 8573/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 22 Asianro 8573/11.01.00/2014 Lausunto aluehallintovirastolle eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, Lohilahti 7:99, Riistavesi Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Alueellinen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 Ympäristölautakunta 75 20.08.2015 Ympäristölupa eläinsuojalle, Väisänen Mikko, Sonkajärvi 348/11.01.00/2015 Ymplk 20.08.2015 75 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Ympäristölupa eläinsuojalle, Lappalainen Seppo ja Lång Sanna, Kiuruvesi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh.

Ympäristölupa eläinsuojalle, Lappalainen Seppo ja Lång Sanna, Kiuruvesi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. Ympäristölautakunta 74 20.08.2015 Ympäristölupa eläinsuojalle, Lappalainen Seppo ja Lång Sanna, Kiuruvesi 321/11.01.00/2015 Ymplk 20.08.2015 74 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 11/2014 1 (89)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 11/2014 1 (89) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 11/2014 1 (89) Ympäristölautakunta Aika 10.12.2014 klo 09:00-09:50 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 131 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh Ympäristölautakunta 9 04.02.2016 Ympäristölupa eläinsuojalle, Forss Riitta, Kiuruvesi 543/11.01.00/2015 Ymplk 04.02.2016 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 1.

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Juntunen Juha ja Pirkko, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Juntunen Juha ja Pirkko, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 154 03.12.2013 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Juntunen Juha ja Pirkko, Kiuruvesi 237/11.01.00/2013 Ymplk 154 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh Ympäristölautakunta 108 12.11.2015 Ympäristölupa eläinsuojalle, Kärkkäinen Markus, Kiuruvesi 446/11.01.00/2015 Ymplk 12.11.2015 108 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 5.11.2008 LSU 2008 Y 591(113) ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen muutoshakemus,

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 50 Asianro 2213/11.01.00/2017 Ympäristölupapäätös eläinsuojalle, tila Anttila, 297-440-0001-0036-F, Mäentie 40, Vartiala Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Ympäristö-

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 1 (72)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 1 (72) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 20.08.2015 klo 09:00-10:36 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelulain PL 33, 50101 MIKKELI (527/2014) 27 :n mukaisessa lupa-asiassa. Antopäivä 20.6.2016 Päätöksessä on liitteineen 10 sivua. YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Kärkkäinen puh. 0400 144 453. Tilatunnus: 140054559 Liike- ja yhteisötunnus: 1183986-4

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Kärkkäinen puh. 0400 144 453. Tilatunnus: 140054559 Liike- ja yhteisötunnus: 1183986-4 Ympäristölautakunta 98 27.06.2013 Ympäristölupa eläinsuojalle, Timo Kämäräinen, Iisalmi 252/11.01.00/2013 Ymplk 98 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Kärkkäinen puh. 0400 144 453 1. ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30.

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA HAKIJA Lypsykarjanavetan laajentaminen Ari Hyttinen Kaarnalammentie 10 a 83400 VIINIJÄRVI

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Määräys nitraattiasetuksen noudattamisesta ja uhkan asettamispäätös. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh.

Määräys nitraattiasetuksen noudattamisesta ja uhkan asettamispäätös. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. Ympäristölautakunta 115 03.09.2013 Määräys nitraattiasetuksen noudattamisesta ja uhkan asettamispäätös 348/11.03.04/2013 Ymplk 115 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta / Jukka ja Elina Vellingin eläinsuoja, Villinpolku 12 b, Orimattila

ASIA Päätös ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta / Jukka ja Elina Vellingin eläinsuoja, Villinpolku 12 b, Orimattila ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölupapäätös Ympäristölautakunta Antopäivä 18.8.2015 Dnro 90/2015 Ympltk 12.8.2015 93, LIITE 1 ASIA Päätös ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta / Jukka ja Elina Vellingin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Lannan käsittely ja varastointi. Hannu Miettinen, Kokkolan kaupunki EU-tukikoulutus, Kälviän opisto

Lannan käsittely ja varastointi. Hannu Miettinen, Kokkolan kaupunki EU-tukikoulutus, Kälviän opisto Lannan käsittely ja varastointi Hannu Miettinen, Kokkolan kaupunki EU-tukikoulutus, Kälviän opisto 19.4.2017 Säädökset Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MARKUS KIVELÄ OY, VASIKKAKASVATTAMO, ALATALO RN:O 13:44

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MARKUS KIVELÄ OY, VASIKKAKASVATTAMO, ALATALO RN:O 13:44 Ympäristölautakunta 3 27.01.2015 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MARKUS KIVELÄ OY, VASIKKAKASVATTAMO, ALATALO RN:O 13:44 Ymp 3 Valmistelija rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040 848 8243 Markus Kivelä Oy hakee ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ympäristölautakunta Aika 26.03.2015 klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 105 10.10.2013. 105 Asianro 6169/11.01.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 105 10.10.2013. 105 Asianro 6169/11.01.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 105 Asianro 6169/11.01.00/2013 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle/ Hartikainen Antti/Lastukoskentie 99/ Nilsiä, Vuotjärvi, Sikako 81:2 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus)

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus) VALVONTAILMOITUS Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Hakija toimii yhteyshenkilönä (puhelin ) Liike- ja yhteisötunnus (Kumpulainen Ville): Tilatunnus:

Hakija toimii yhteyshenkilönä (puhelin ) Liike- ja yhteisötunnus (Kumpulainen Ville): Tilatunnus: Ympäristölautakunta 75 12.08.2014 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Kumpulainen Ville 87/11.01.00/2014 Ymplk 75 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 1. ASIA

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pietikäinen Arto, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pietikäinen Arto, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 44 15.05.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pietikäinen Arto, Kiuruvesi 479/11.01.00/2013 Ymplk 44 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki,

Lisätiedot

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 Rakennus- ja Rakennus- ja Rakennus- ja 29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014 Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 2413/11.01.00.00.01/2013 Rakennus- ja 12.02.2014

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 26.8.2015 ( 40) Päätös annettu julkipanon 73100 LAPINLAHTI jälkeen xx.x.2015

Ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 26.8.2015 ( 40) Päätös annettu julkipanon 73100 LAPINLAHTI jälkeen xx.x.2015 Liite 1 sivu 1 LAPINLAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 26.8.2015 ( 40) ASEMATIE 4 Päätös annettu julkipanon 73100 LAPINLAHTI jälkeen xx.x.2015 1. ASIA Ympäristölupamääräysten

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Niilo-Aleksi Lappalaisen eläinsuojan toiminta tilalla Löytynmäki , määräys nitraattiasetuksen noudattamisesta ja uhkan asettamispäätös

Niilo-Aleksi Lappalaisen eläinsuojan toiminta tilalla Löytynmäki , määräys nitraattiasetuksen noudattamisesta ja uhkan asettamispäätös Ympäristölautakunta 89 22.09.2015 Niilo-Aleksi Lappalaisen eläinsuojan toiminta tilalla Löytynmäki 263-417-24-3, määräys nitraattiasetuksen noudattamisesta ja uhkan asettamispäätös 484/11.03.04/2015 Ymplk

Lisätiedot

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE PÄÄTÖS Nro 131/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Rissanen Seppo, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Rissanen Seppo, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 138 13.11.2013 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Rissanen Seppo, Kiuruvesi 208/11.01.00/2013 Ymplk 138 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Eläinsuoja Nykyisen toiminnan laajentaminen

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Eläinsuoja Nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 22 09.10.2014 Timo Mäkelän eläinsuojan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 22 Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä Hakija Timo Mäkelä Löytöperäntie 121

Lisätiedot

Lausunto Hilja ja Markku Raappanan eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Hilja ja Markku Raappanan eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta Kunnanhallitus 35 28.01.2013 Lausunto Hilja ja Markku Raappanan eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta 3007/12/126/2013 KHALL 35 Pohjois-Suomen aluehallintoviranomainen pyytää lausuntoa Hilja ja Markku

Lisätiedot

YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan kaupungissa

YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan kaupungissa Ympäristöjaosto 16 19.04.2016 Ympäristöluvan myöntäminen Pauli Krapin eläinsuojalle 152/11.01.00/2016 YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 12/ (78)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 12/ (78) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 12/2013 1 (78) Ympäristölautakunta Aika 13.11.2013 klo 09:00-11:58 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 134 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 24.09.2015 Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 Valmistelija:

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvitus. Maarit Walta Ympäristönsuojelutarkastaja p. 0400 144 453 maarit.walta@ylasavonsote.fi

Eläinsuojan ympäristöluvitus. Maarit Walta Ympäristönsuojelutarkastaja p. 0400 144 453 maarit.walta@ylasavonsote.fi Eläinsuojan ympäristöluvitus Maarit Walta Ympäristönsuojelutarkastaja p. 0400 144 453 maarit.walta@ylasavonsote.fi 11.9.2014 Milloin eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan? Eläinsuoja, joka on tarkoitettu

Lisätiedot

Hakemuksen tausta, käsittely sekä hakemuksesta annettujen huomautusten ja lausuntojen sisältö ilmenevät päätösluonnoksesta.

Hakemuksen tausta, käsittely sekä hakemuksesta annettujen huomautusten ja lausuntojen sisältö ilmenevät päätösluonnoksesta. Ympäristölautakunta 47 12.11.2013 Ympäristölautakunta 33 14.06.2017 YMPÄRISTÖLUPAEHTOJEN TARKISTAMINEN / VILLE JA ANETTE KANANEN, LYPSYKARJANAVETTA, SIIRTOLA 4:38 Ymp 47 Valmistelija Tapio Alanko puh.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 5.5.2014 Jyväskylä Harri Liukkonen, Keski-Suomen ELY-keskus Milloin tarvitaan Ympäristön pilaantumisen vaaraa

Lisätiedot

Hakija toimii yhteyshenkilönä (puhelin ). 3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Hakija toimii yhteyshenkilönä (puhelin ). 3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölautakunta 73 12.08.2014 Ympäristölupa eläinsuojalle, Idström Henri, Kiuruvesi 252/11.01.00/2014 Ymplk 73 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 1. ASIA Päätös

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / MTY Timo ja Veijo Krekilä - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / MTY Timo ja Veijo Krekilä - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 190 14.10.2015 Päätös / Ympäristölupa / MTY Timo ja Veijo Krekilä - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 539/11.01.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen Ympäristölautakunta 43 07.10.2015 Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen 1708/77.773/2015 YMPLA 43 Luvan hakija Maatalousyhtymä V & V Juntunen Osoite: Kovajärventie 58b, 89660

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Jaatinen Jari ja Heidi, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Jaatinen Jari ja Heidi, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 90 11.09.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Jaatinen Jari ja Heidi, Kiuruvesi 284/11.01.00/2014 Ymplk 90 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki,

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot