Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (92)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)"

Transkriptio

1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (92) Ympäristölautakunta Aika klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 22 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 23 Asioiden käsittelyjärjestys 5 24 Ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden vastuualueen toimintakertomus vuodelta Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Väätäinen Jukka, Kiuruvesi 26 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Huttunen Marko, Kiuruvesi 27 Määräys kiinteistön Uudispiha RN:o jätevesiselvityksen tekemiseksi ja uhkan asettamispäätös, Vidgren Juha Antero, Vieremä 28 Maalämpöpumpun aiheuttama meluhaitta asuinhuoneiston makuuhuoneessa, Asunto Oy Kiuruveden Katajatie 5 29 Lausunto Savon Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta 30 Lausunto Iisalmen Sahat Oy:n ympäristölupahakemuksesta 31 Lausunto Kiertosuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamishakemukseen, Kiuruvesi 32 Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Vapo Oy:n hakemuksesta Palosuon turvetuotantoalueen jälkihoitotoimien vahvistamiseksi 33 Lausunto ehdotuksista Vuoksen vesienhoitoalueen tarkistetuksi vesienhoitosuunnitelmaksi ja Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille Viranhaltijapäätökset ajalta Tiedoksiannot Muut asiat

2 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (92) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Harmoinen Unto Puheenjohtaja Malmivaara Niilo-Kustaa Varapuheenjohtaja Mehtonen Erkki Jäsen Tuovinen Merja Jäsen Nousiainen Olavi Varajäsen Siirola Elina Varajäsen Veteli Martti Esittelijä, ympäristöjohtaja Juntunen Jyrki Ympäristöterv.huollon päällikkö Korolainen Kauko Yhtymähallituksen puheenjohtaja Tenhunen Jouko Yhtymähallituksen edustaja Kauppinen Helli Pöytäkirjanpitäjä Poissa Kekkonen Anne Jäsen Nousiainen Risto Jäsen Tenhunen Kirsi Jäsen Allekirjoitukset Unto Harmoinen Puheenjohtaja Helli Kauppinen Pöytäkirjanpitäjä Asiat Pöytäkirja tarkastettu pvm Olavi Nousiainen Pöytäkirjantarkastaja Niilo-Kustaa Malmivaara Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja asetettu nähtäville Pöytäkirja pidetään nähtävillä keskiviikkona klo ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut -vastuualueen Iisalmen toimipisteessä

3 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (92) Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ymplk Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallintosäännön mukaan ko kous kutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va ra puheen joh ta ja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsi teltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhtey des sä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäse nil le, kuntayhtymän toimitusjohtajalle, yhtymähallituksen pu heenjoh ta jal le, yhtymähallituksen toimielimeen nimeämälle edustajalle, kun ta yh ty män jäsenkuntien hallituksille ja muille, joilla on läs näolo-oi keus tai velvolli suus toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistan tulee kunkin asian osalta sisältää esittelijän ehdotus ympä ris tö lau ta kun nan päätökseksi. Kuntalain 58 :n mukaan ympäristölautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Harmoinen Unto Kekkonen Anne Malmivaara Niilo-Kustaa Mehtonen Erkki Nousiainen Risto Tenhunen Kirsi Tuovinen Merja Nousiainen Olavi Siirola Elina puheenjohtaja jäsen, poissa jäsen, varapuheenjohtaja jäsen jäsen, poissa jäsen, poissa jäsen varajäsen varajäsen Ympäristöjohtajan päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (92) Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Ymplk Päätösehdotus: Ympäristölautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Anne Kekkosen ja Niilo-Kustaa Malmivaaran. Päätös: Ympäristölautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Olavi Nousiaisen ja Niilo-Kustaa Malmivaaran.

5 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (92) Ympäristölautakunta Asioiden käsittelyjärjestys Ymplk Päätösehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

6 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (92) Ympäristölautakunta Ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden vastuualueen toimintakertomus vuodelta / /2015 Ymplk Valmistelijat ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh ja ympä ris tö ter vey den huol lon päällikkö Jyrki Juntunen, puh Ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden vastuualueen tulee vuo sittain toimittaa toimintakertomuksensa yhtymähallitukselle. Esityslistan liitteenä: Ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden vastuualueen toi min ta kerto mus vuodelta Esityslistan oheismateriaalina: Ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden vastuualueen tu los las kelma Ympäristöjohtajan päätösehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen ympäristö- ja terveys val von ta pal ve lui den vastuualueen toimintakertomuksen vuo delta 2014 ja esittää tiivistelmän siitä yhtymähallitukselle osaksi kun tayh ty män tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Toimintakertomus korvaa samalla vuoden 2014 viimeisen osavuosikatsauksen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (92) Ympäristölautakunta Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Väätäinen Jukka, Kiuruvesi 304/ /2014 Ymplk Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta ympä ris tö lu pa mää räys ten tarkistamiseksi. Hakemus koskee lihakarjatilan toimintaa Kiuruveden kaupungin Rytkyn kylällä, tilalla Lumiaho RN:o 8:8. 2. HAKIJA Väätäinen Jukka Lumiperäntie Myllyniemi Hakija toimii yhteyshenkilönä (puhelin ). Liike- ja yhteisötunnus: Tilatunnus: TOIMINTA SEKÄ TOIMINNAN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ Tilan eläinsuojassa on nykyään paikat 90 lihanaudalle ja 45 kas vaval le naudalle ja vasikalle. Kasvavia (6-8 kk) on keskimäärin 30 kpl ja vasikoita (alle 6 kk) 15 kpl. Eläinsuoja sijaitsee Kiuruveden kaupungin Rytkyn kylällä, Lumiaho -ni mi sel lä tilalla RN:o 8:8 ( ). Eläinsuojan kart ta koor dinaa tit (ETRS-TM35FIN) ovat N E Tilan omistaa hakija. Ympäristölupa (11/2002) on myön netty Jukka Väätäiselle, joka hakee ympäristöluvan lupamääräysten tar kis ta mis ta. Eläinsuoja ja pellot eivät sijaitse luokitellulla poh ja ve sialu eel la. Kangaslammen vedenhankinnan kannalta soveltuva poh jave si alue sijaitsee 1,4 kilometrin päässä eläinsuojasta lounaaseen. Ti lan alueella ei ole arvokkaita luontokohteita tai suojelualueita. Osa pelloista rajoittuu Tuomijokeen. Lähimpään vesistöön Tuomijoki on matkaa noin 530 m eläinsuojasta lounaaseen. Tilakeskus si jaitsee Lähdejoen valuma-alueella (04.555) Sulkavanjärven ve sistö-alu eel la (04.55). Pohjois-Savon vesienhoidon toi men pi de oh jel-

8 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (92) Ympäristölautakunta man mukaan Sulkavanjärven ekologinen tila on tyy dyt tävä. Vesienhoidon toimenpideohjelman (ehdotus) mukaan Sul ka vanjär ven ekologinen tila on sittemmin parantunut ja järven ekologinen ti la luokitellaan vesienhoitokaudella luokkaan hyvä. Lähin asuinkiinteistö sijaitsee 230 metrin etäisyydellä ti la kes kuk sesta pohjoiseen. Kiinteistö on nykyisin autiona. Seuraavaksi lähimmät asuin kiin teis töt sijaitsevat 410 metrin etäisyydellä etelään ja 510 met rin etäisyydellä lounaaseen. Kiinteistöt ovat nykyisin vain vapaa-ajan käy tös sä. 4. HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 55 2 mom. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a-kohdan mukaan eläin suo ja, joka on tarkoitettu vähintään 80 lihanaudalle, on ym päris tö lu pa vel vol li nen. Hakemus on pantu vireille Kiuruveden kaupungin ym pä ris tön suo jelu sih tee rin (11/2002) viranhaltijapäätöksenä tehdyn ym päris tö lu pa pää tök sen nojalla, jossa on määrätty tekemään hakemus lupa mää räys ten tarkistamiseksi vuoden 2012 loppuun mennessä. 5. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 11 a-kohdan mukaan kun nan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee eläinsuojan ympä ris tö lu pa ha ke muk sen, joka on tarkoitettu vähintään 80 ja alle 200 li ha nau dal le. Kiuruveden kaupungissa ym pä ris tön suo je lu vi ran omaise na toimii Ylä-Savon SOTE ky:n ympäristölautakunta. 6. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ ALU- EEN KAAVOITUSTILANNE Kiuruveden kaupungin ympäristönsuojelusihteerin ym pä ris tö lu papää tös (11/2002). Ympäristölupa on myönnetty eläin suo jalle, jossa on paikat 90 lihanaudalle sekä 45 vasikalle (alle 8 kk). Uusi navetta on rakennettu vuosina (rakennuslupa ). Vanha karjarakennus on valmistunut vuonna Raken nus on nykyisin varastokäytössä. Lumiperäntien toisella puolella ole va halli on konevarasto ja valmistunut vuonna 1995 (ra ken nus lupa ). Lisäksi tilalla on käytössä konepaja, joka on rakennettu vuon na Asemapiirroksessa näkyvä aitta on purettu. Lietesäiliö (1625 m³) on rakennettu vuonna Lietesäiliö on hyvä kun toi nen eikä sitä ole tarvinnut korjata.

9 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (92) Ympäristölautakunta Toimintaa koskevat vuokrasopimukset on esitetty ha ke mus asia kirjois sa. Tila on liittynyt ympäristötukijärjestelmään nykyisellä so pi mus kaudel la. Pohjois-Savon maakuntakaavassa kohteen sijaintipaikalla ei ole mer kin tää. 6.1 Tarkistettavan ympäristöluvan lupamääräykset Eläinsuojaan saa sijoittaa enintään 90 lihanautaa ja 45 vasikkaa. Eläin suo jas sa saa olla eläinpaikkoja enintään 135 naudalle. Eläinmää rää voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto ei ylitä edel lä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa. (lu pa määräys 1) Eläinsuojan pohjarakenteiden on oltava vesitiiviitä ja siten ra ken nettu ja, etteivät lanta, virtsa ja muut niihin tulevat nesteet pääse va lumaan ympäristöön. Lietesäiliön on oltava tiivis ja lantasäiliö on mi toitet ta va 12 kk varastointitilavuutta varten siten, että säiliöön mahtuu vuo sit tai nen lantakertymä ( 1575 m3 ) ja sadevedet ( n. 200 m3 ). Lie te säi liöi den tulee olla altapäin täytettäviä. Lietesäiliötä on tarkkail ta va säännöllisesti ja varattava turvetta mahdollisten vuotojen tor jun taan. Lietesäiliöiden salaojien purkuputkia on tarkkailtava tarvit taes sa tai vähintään vuosittain. (lupamääräys 2) Lietesäiliö tulee tyhjentää perusteellisesti vuosittain. Kotieläinsuojaan johtavan tien tulee olla sellainen, jotta kulkuväylälle ker ty vä lanta voidaan tarvittaessa poistaa. (lupamääräys 3) Lanta on ensisijaisesti hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Lannan pel to le vi tys tä varten tulee varata peltoalaa vähintään ha. (lupa mää räys 4) Tilalla syntyvät jätteet on toimitettava alueelliseen jätekeskukseen vä hin tään kuusi kertaa vuodessa. Jätteiden polttaminen on kielletty. Re hu muo vit on toimitettava jätekeräykseen ellei polttamista voida jär jes tää lämpökattilassa. Kuolleet eläimet voidaan haudata maahan tai toimittaa alueelliseen keräykseen eläinlääkärin antamien tar kempien ohjeiden mukaisesti. Hyötykäyttöön soveltuvat jätteet tulee toimit taa niille tarkoitettuihin keräyspaikkoihin. (lupamääräys 5)

10 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (92) Ympäristölautakunta Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit, tuotteet sekä jätteet on varas toi ta va ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiis teyt tä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän, pin ta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympä ris töl le. Polttoainesäiliö tulee suojata betonilaatalla siten, että mah dol li set valumat eivät pääse imeytymään maaperään. (lu pa määräys 6) Luvanhakijan on oltava riittävän selvästi selvillä toimialansa parhaan käyt tö kel poi sen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tilan oloihin so vel tu van tällaisen tekniikan käyttöönottoon. (lupamääräys 7) Toiminnan muutoksista ja mahdollisista häiriötilanteista, jotka saatta vat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on ilmoitettava vä lit tömäs ti Kiuruveden ympäristöviranomaiselle. (lupamääräys 8) Luvanhaltijan on tarkkailtava lietesäiliöiden ja pu ris te nes te va ras tojen kuntoa säännöllisesti. Mikäli rakenteissa tai säiliöiden toimintaan liit ty vis sä laitteissa havaitaan vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syn ty mi seen, on puutteet korjattava välittömästi. (lupamääräys 9) Luvanhaltijan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava Kiuruveden ym pä ris tön suoje lu vi ran omai sel le vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Vuo si yhteen ve don tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: - tiedot eläinmääristä - tiedot lannan vastaanottosopimuksista ja levitysajoista - tiedot toteutuneista lantamääristä - mahdollisuuksien mukaan lannan levityssuunnitelma - tiedot kuolleiden eläinten määristä, toimituspaikoista ja käsittelytavoista - tiedot toiminnassa havaituista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista. (lupamääräys 10) Toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista tulee tehdä il moi tus hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä Kiuruveden ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. (lupamääräys 11) Toiminnan lisäämisestä, muuttamisesta tai lopettamisesta on il moitet ta va Kiuruveden kaupungin ympäristölautakunnalle. (lu pa määräys 12) 7. TOIMINTA JA TOIMINNAN MUUTOKSET Tilalla harjoitetaan lihantuotantoa. Tilan eläinmäärä ei ole muuttunut al ku pe räi seen ympäristölupaan verrattuna. Eläinyksiköinä eläinten mää rä on 279. Lihanautapaikkoja on 90 kpl. Vasikat tulevat tilalle noin 4 kuukauden iässä. Alle 6 kuukauden ikäisiä vasikoita on ker-

11 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (92) Ympäristölautakunta ral laan keskimäärin 15 kpl ja loput ovat tätä vanhempia. Yhteensä eläi miä on noin 135 kpl. Pohjapiirustuksen Vasikat 15 kpl karsinaa käy te tään pääasiassa sairaskarsinana. Isompia sonneja on pidetty poh ja pii rus tuk seen merkityssä sairaskarsinassa. Kaikki eläimet ovat lie te lan nal la. Lihantuotanto on vuodessa noin kg. Tilalle ei enää toimiteta perunamäskiä Aholan perunatilalta. Hakija esittää jatkavansa toimintaa nykyisessä laajuudessa. Eläinpaik ko jen nykyinen määrä ja ympäristöluvassa ollut eläinmää rä on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Eläinsuojan eläinpaikat Nykyiset eläinpaikat Ympäristölupa Lihanaudat Vasikat 45 (alle 8 kk) 45 (alle 8 kk) Tilan toimintaa on harjoitettu ympäristöluvan lupamääräysten ja muiden määräysten mukaisesti, mutta lupamääräyksen 10 mukaista vuo sit tais ta raportointia ei ole tehty. Nykyisin myönnettävissä ym päris tö lu vis sa ei ole pääsääntöisesti edellytetty vuosittaista ra por tointia. Säilörehua tehdään esikuivattuna 800 t/v pyöröpaaleihin. Hakijan mu kaan puristenestettä ei juuri muodostu. Säilöntäaineena käy tetään biologista säilöntäainetta. Eläinten rehuna käytetään myös viljaa yhteensä noin 100 tonnia vuodessa. Osa viljasta on kuivattua ja osa litistettyä. Talouskeskuksen vesi on kaupungin vesi, mutta karjalle vesi joh detaan omasta kaivosta. Käytössä on rengaskaivo. Veden kulutusta on vai kea arvioida, koska kaivossa ei ole käytössä vesimittaria. Tilalla on käytössä polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 2700 litraa. Säi liö on valmistettu vuonna Säiliössä ei ole laponestoa eikä yli täy tön es toa. Hakija on suunnitellut laittavansa säiliöön ak ku toi misen täyttöpistoolin. Säiliö on mahdollista lukita. Säiliö on sijoitettu be to ni laa tan päälle. Tankkausalusta on maapohjalla. Imey tys ai neena on käytössä purua. Polttoainetta kuluu vuodessa litraa. Koneiden huoltoa teh dään jonkin verran itse konepajassa. Konepajassa on betonilattia ja lattiakaivo. Öljynerotuskaivoa ei ole käytössä.

12 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (92) Ympäristölautakunta Muita öljytuotteita on varastossa 100 litraa. Öljyt säilytetään kor jauspa jas sa omissa kanistereissaan. Lannoitteita käytetään vuosittain tonnia. Kasvinsuojeluaineita os te taan suoraan käyttöön. Lääkkeet säilytetään jääkaapissa na vetas sa. Pesuaineita ja desinfiointiaineita ostetaan tarpeen mukaan ja säi ly te tään karjakeittiössä. Eläimet eivät laidunna eikä käytössä ole jaloittelutarhaa. Lannan käsittely Lanta käsitellään lietelannalla. Lietesäiliö on kooltaan 1625 m³. Säiliö täytetään altapäin. Säiliössä on betonielementit ja pohja. Lietesäiliö on hyväkuntoinen ja se on ai dat tu. Lietekuilujen tilavuus on 507 m³. Yhteensä lietetilavuutta on käy tös sä 2132 m³. Lietekuilujen toimintaperiaate on valutus. Pesuvedet johdetaan lietesäiliöön. Pesuvesiä muodostuu noin m³ vuodessa. Navetassa on wc. Vedet johtuvat omaa putkilinjaa pitkin pu do tus kaivoon ja siitä lietesäiliöön. Hakijan mukaan wc-vesiä ei voida koh tuulli sen menetelmin stabiloida erikseen. Lisäksi asuinrakennuksen pesu- ja vessavedet johdetaan kahden sakokaivon kautta lietesäiliön pu do tus kai voon ja siitä lietesäiliöön. Sakokaivot tyhjennetään kerran vuo des sa ja liete toimitetaan jätevedenpuhdistamolle. Lietesäiliö tyhjennetään kokonaan vuosittain. Lietesäiliöön ei pääse räys täs ve siä. Eläinsuojan lietesäiliötilavuuden varastointitarve/mitoitus mak si mieläin mää räl le on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Lannankäsittely Muodostuva määrä m 3 /vuosi 12kk Lihanauta 90 kpl 1350 Kasvavat (6-8 kk) 30 kpl 240 Vasikat (<6 kk) 15 kpl 60 Sadevedet 162 Pesuvedet 15 Yhteensä 1827 (+315 m³) Lannan varastointitilavuutta on käytössä 2132 m³. Tilavuus on lasken nal li ses ti riittävä 12 kk:n varastointiin. Hakijan mukaan käy tännös sä lietetilavuus on riittänyt. Nitraattiasetuksen mukaisesti lannan

13 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (92) Ympäristölautakunta ja virtsan varastointitilan tulee olla riittävän suuri, että siihen voidaan va ras toi da 12 kuukauden aikana kertynyt lanta lukuun ottamatta sama na laidunkautena eläinten laidunnuksen yhteydessä laitumelle jää vää lantaa Pilaantuneita rehuja muodostuu noin 20 tonnia vuodessa. Pi laan tunei ta rehuja on kompostoitu maapohjalla. Lisäksi pilaantuneita re huja on varastoitu vanhan navettarakennuksen takana olevalla tiiviillä poh jal la, joka on varustettu reunoilla ja kynnyksellä. Hakija ilmoitti tar kas tuk sel la, että kompostoi pilaantuneet rehut jatkossa ky sei sessä paikassa. Lannan levitys Lanta käytetään lannoitteena viljelysuunnitelman mukaisesti tilan omil la pelloilla (32 ha) ja vuokrapelloilla (20 ha). Yhteensä pel to pinta-alaa on käytössä 52 ha. Lannan levitykseen tarvittava peltopinta-ala vaatimus (YM-ohje 2009) eläinsuojan eläinmäärälle on 43,27 ha. Osa pelloista rajoittuu Tuomijokeen. Käytössä on ympäristötuen mukai set suojaetäisyydet. Noin 90 % lietteestä levitetään sijoittavalla kalustolla. Loput le vi tetään keväällä kynnöksen alle. Lietteen levitysajankohdat ja määrät (ke vät,kesä,syksy) ovat noin 70 %, 20 % ja 10 %. Jätevedet sekä päästöt vesiin Eläinsuoja ja lantavarastot ovat tiiviitä, eikä valumia vesistöön aiheu du. Lannan levitys tehdään viljelysuunnitelmien ja ym pä ris tö tu kieh to jen mukaisesti. Liete mullataan kasvukaudella. Vuotoja ja va lumia ei tapahdu eikä merkittävää terveyshaittaa, ympäristön pi laan tumis ta tai kohtuutonta rasitusta naapureille aiheudu. Päästöt maaperään ja pohjaveteen Toiminnasta ei aiheudu haitallisia päästöjä maaperään ja poh ja veteen, kun eläinsuojan ja lantaloiden rakenteet ovat tiiviit ja kun pilaan tu neet rehut varastoidaan tiiviillä alustalla. Päästöriski maaperään vähenee, kun polttoainesäiliön tank kauspaik ka perustetaan tiiviiksi.

14 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (92) Ympäristölautakunta Vaikutus ilmanlaatuun Hajusta ei ole tullut valituksia eikä siitä arvioida aiheutuvan haittaa naa pu reil le. Etäisyys lähimpiin naapureihin on pitkä. Lietteen le vitys ajan koh dis sa huomioidaan naapurit. Suurin osa lietteestä si joi tetaan peltoon, mikä vähentää hajuhaittaa. Melu ja tärinä Melua aiheutuu työkoneiden käytöstä ja sisäisestä ja ulkopuolisesta lii ken tees tä tilalla. Ulkopuolista liikennettä tilalla on pääasiassa teuras au ton käynti kaksi kertaa kuukaudessa, rehuauto kerran kuu kaudes sa, polttoainesäiliöauto kaksi kertaa vuodessa, lietteen levitys kol me päivää vuodessa ja rehun teko 4-5 päivää vuodessa. Si säinen liikenne on normaalia maa- ja kotitalouteen liittyvää liikennettä. Me lus ta ei arvioida aiheutuvan haittaa naapureille. Etäisyys lä himpiin naapureihin on pitkä. Jätteet Jätteitä muodostuu tilan asuinrakennuksessa, rehujen ja lan noit teiden varastoinnissa sekä karjarakennuksessa. Tilalla muodostuvat jät teet on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Tilalla muodostuvat jätteet ja niiden käsittely. Jäte Muodostuva määrä vuosittain Sekajäte 1,8 m³ Muovit 300 kg Kuolleet eläimet 2-3 kpl Metalliromu kg Pilaantunut rehu 20 t Akut 1-2 kpl /2 vuotta Loisteputket 5-10 kpl Jäteöljyt 360 kg - Sekajäte varastoidaan 600 litran astiassa ja toimitetaan kun nal liseen jätehuollon keräilyyn (tyhjennys 3 krt/a). - Muovit toimitetaan muovinkeräykseen tai laitetaan sekajätteeseen. - Kuolleet eläimet toimitetaan raatokeräilyyn, Honkajoki Oy. - Metalliromu toimitetaan metallinkeräykseen. - Pilaantuneet rehut kompostoidaan ja levitetään peltoon. - Akut, loisteputket ja jäteöljyt yms. toimitetaan vaarallisen jätteen ke räyk seen.

15 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (92) Ympäristölautakunta TOIMINNAN TARKKAILU Toiminnan tarkkailuna on EU-kirjanpito ja Naseva. Rakenteiden tarkkailua tehdään normaalin toiminnan yhteydessä päi vit täin. Lantavarastojen kunto tarkistetaan tyhjennyksen yh teydes sä. Häiriötilanteista, joista voi aiheutua päästöjä ympäristöön, ilmoi te taan viranomaisille. 9. POIKKEUKSELLISET TILANTEET 9.1 Riskinarviointi Riskejä voivat aiheuttaa raaka-aineiden varastosta tulevat vuodot, tuo tan to ti lois ta tuleva vuoto, lantavarastoista tuleva vuoto, pel to vil jelys sä tapahtuvat onnettomuudet, eläinsairaudet sekä tulipalot. 9.2 Toimet häiriötilanteiden varalta Pelastussuunnitelmaa ei ole tehty. Tilalla on sammuttimia käytössä yh teen sä 5 kpl. Eläinsuojassa on palosuojaukset ja katkot. Eläintauteja ehkäistään tarjoamalla eläinsuojassa vieraileville ul kopuo li sil le suojavarusteet. Tiloja desinfioidaan säännöllisesti ja na vetas sa kulkua on rajoitettu. Vesikatkoksen varalle tilalla on käytössä kaksi vesilähdettä (kaupun gin vesi ja oma kaivo). Sähkökatkoksen varalle tilalla on käytössä aggregaatti. Lietesäiliön vuotoa voidaan torjua imeyttämällä lietettä ja pa dot tamal la vuotavaa lietettä. Polttoaineiden vuotoa varten on käytössä imeytysaineena purua. Häiriötilanteista, joista voi aiheutua päästöjä ympäristöön, il moi tetaan viranomaisille 10. TOIMINNANHARJOITTAJAN ESITYS LUPAMÄÄRÄYSTEN TAR KIS TA MI SEK SI Hakija ei ole tehnyt hakemuksen lisäksi muuta esitystä lu pa määräys ten tarkistamiseksi.

16 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (92) Ympäristölautakunta HAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupamääräysten tarkistamishakemus on toimitettu Ylä-Savon SOTE ky:n ympäristölautakunnalle Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu Kiuruveden kaupungin il moi tus taulul la Kuulutus on lähetetty naapureille kir jeenä Tarkastukset ja täydennykset Tarkastus on tehty sijaintipaikalla Tarkastukseen osal listui vat Jukka Väätäinen sekä ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hir simä ki. Tarkastuksessa kuultiin toiminnanharjoittajaa lu pa ha ke mukses ta. Neuvottelun yhteydessä lupahakemuksen tietoja tar ken nettiin. Tarkastuksesta tehty pöytäkirja on liitetty lupahakemuksen asiakir ja-ai neis toon Lausunnot Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty kuulutusaikana muistutuksia eikä tehty mieli pi tei tä Hakijan vastine Vastinetta ei tarvinnut pyytää. Valmistelijan päätösehdotus: 12. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Ympäristölautakunta tarkistaa ja muuttaa ympäristönsuojelulain 55 :n 2 momentin mukaisesti Jukka Väätäisen, kiinteistöllä sijaitsevan eläinsuojan toimintaa koskevan Kiuruveden kau pun gin ympäristönsuojelusihteerin (11/2002) tekemän pää tök sen lupamääräykset kuulumaan kokonaisuudessaan kap palees sa 13 esitetyksi Vastine muistutukseen Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja eikä sen johdosta ole jä tetty muistutuksia.

17 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (92) Ympäristölautakunta LUPAMÄÄRÄYKSET KOKONAISUUDESSAAN Yleiset määräykset Eläinsuojaan saa sijoittaa kerrallaan enintään seuraavat eläinmää rät: lihanaudat 90 kpl ja kasvavat sekä vasikat (alle 6 kk) yhteen sä 45 kpl (noin 279 eläinyksikköä). Eläinmäärää voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset ei vät keskimäärin ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannan tuo tan toa ja ympäristövaikutuksia. Perustelut: Lupa on myönnetty eläinsuojan enimmäispaikkaluvun ja ha ki jan esityksen mukaisesti. Eläinten ikäjakaumakohtaiset määrät saat ta vat vaihdella kulloisenkin tuotantotilanteen mukaisesti sekä eläin ai nek sen uusimisen yhteydessä. Toimintaa tulee kuitenkin harjoit taa lupapäätöksen perusteena olevien eläinten yhteenlasketun eläin yk sik kö mää rän puitteissa siten, että tuotanto tai muut ym pä ristö vai ku tuk set eivät ylitä mainittujen eläinmäärien yhteistä lan nan tuotan toa tai muita ympäristövaikutuksia. (YSL 43 ) Lannan varastointi Lantavarastojen tulee riittää 12 kuukauden lantamäärän va rastoin tiin. Perustelut: Lannan varastointitilavuuksien tulee vastata 12 kuu kauden laskennallista varastointitilavuutta. Lannan varastointitilaksi voidaan lukea tilan lietesäiliöiden lisäksi myös lietekuilujen tilavuus. Va ras to ti la vuu des sa on otettava huomioon eläinsuojan pesuvedet ja avoi miin säiliöihin kertyvät sadevedet. Hakijan käytössä on riittävästi lie te lan nan varastointitilavuutta 12 kk:n ajaksi. (YSL 4, 7-8, 43, VNA 931/ ) Eläinsuojan rakenteet sekä lantavarastojen rakenteet tulee yllä pi tää vesitiiviinä siten, etteivät lanta ja muut siellä muodostuvat nes teet pääse valumaan pohjaveteen ja muualle ympäristöön. Raken teet on pidettävä kunnossa ja tarkastettava vuosittain. Lie te säiliöt on tyhjennettävä ja niiden kunto on tarkastettava vuosittain. Raken tei den ja laitteiden on oltava sellaisia, ettei lantalan tyhjennyksen ja lannan siirtojen ja kuljetuksen aikana pääse tapahtumaan vuotoja. Mah dol li set vuodot on siistittävä. Perustelut: Tiiviit rakenteet, lantavarastojen tyhjennys ja lannan kulje tus asiamukaisin laittein estävät lannan ja muiden jätevesien pääsyn maaperään ja pohjaveteen sekä ympäristön likaantumisen. Vuosit tai sil la tarkastuksilla varmistetaan rakenteiden kunto ja mah dol liset vauriot havaitaan ja korjataan mahdollisimman nopeasti. (YSL 4, 7-8, 43, NaapL 17 18, JäteL 13, VNA 931/ )

18 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (92) Ympäristölautakunta Lannan käyttö Lanta on hyödynnettävä ensisijaisesti lannoitteena pelloilla. Lan nan levitykseen tulee olla käytettävissä eläinmäärän ja lannan ra vin ne si säl töön nähden riittävästi lannan levittämiseen soveltuvaa pel toa tai lannan hyödyntämiseen muulla tavoin on oltava asian mukai set kirjalliset sopimukset. Peltopinta-alan on oltava hakemuksen mu kai sel la eläinjakaumalla vähintään 43,27 ha. Lannan le vi tys ajankoh taa valittaessa on otettava huomioon ympäristöviihtyisyystekijät ja naapurustolle aiheutuva hajuhaitta. Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maa lajis ta riippuen vähintään m levyinen suojavyöhyke kä sit te lemät tä kotieläinten lannalla. Perustelut: Lannan hyödyntäminen lannoitteena edellyttää muun muas sa sitä, että peltoja ei ylilannoiteta. Huuhtoutumisriski kasvaa myös silloin, jos lantaa levitetään kasvun kannalta epäedulliseen aikaan. Peltoalavaatimus on laskettu siten, että käytettävissä on vähin tään yksi peltohehtaari 2,7 sonnia (12-24 kk) kohden, yksi ha 3,5 son ni va sik kaa (6-12 kk) kohden sekä yksi ha 11 vasikkaa kohden. Vä him mäis pel to alan määrittelyn perustana on lannan kes ki mää räinen fosforisisältö sekä ympäristöministeriön kotieläintalouden ym päris tön suo je lus ta antama ohje Hakijalla on käytettävissä riit tä väs ti peltohehtaareja lannan levitykseen. Lannan le vi tys ajankoh taa koskeva määräys on tarpeen mahdollisesti aiheutuvan ha juhai tan ennaltaehkäisemiseksi. Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaan maataloudesta pe räisin olevien nitraattien vesiin pääsyn ehkäisemiseksi (931/2000) talous ve den hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille jä te tään maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riip puen vähintään metrin levyinen suojavyöhyke kä sit te lemät tä kotieläinten lannalla. Ympäristöministeriön kotieläintalouden ym pä ris tön suo je lus ta antaman ohjeen mukaan eläinten lai dun ta mi ses sa kaivoihin ja vedenottamoihin tulee jättää ta pauskoh tai ses ti riittävät suojaetäisyydet, vähintään nitraattiasetuksen suo sit te le mat metriä. (YSL 4, 5, 7-8, 43, 45, 46, NaapL 17-18, JäteL 13, VNA 931/ , liite 3) Kemikaalien, raaka-aineiden ja jätteiden varastointi ja käsittely Kemikaalien, rehujen ja jätteiden (lanta ja pilaantunut rehu mukaan lukien) varastoinnista ja käsittelystä ei saa aiheutua ter veyshait taa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maa pe rän, pohja- tai pintavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan hait taa ympäristölle. Pyöröpaalit on avattava tiiviillä alustalla, jotta

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 390 Dno KYK:130 /2013 71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ KU-YK 71/11.6.2013 Ympäristölupapäätös

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa. Etelä-Suomi Päätös Nro 128/2013/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2013 ASIA Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen hakemus, joka koskee HAMK Mustialan

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot