Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)"

Transkriptio

1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Aika klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Asioiden käsittelyjärjestys 5 4 Ympäristölautakunnan kokouksen koolle kutsuminen 6 5 Ympäristölautakunnan kokousajat 7 6 Ympäristölautakunnan pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävänä pitäminen 7 Ympäristölautakunnan kuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen lehdissä ja ilmoitustauluilla 8 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut -vastuualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2014 sekä laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat 9 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 10 Jarmo ja Minna Niskanen, täytäntöönpanopäätös Maalämpöpumpun aiheuttama meluhaitta asuinhuoneiston makuuhuoneessa, Asunto Oy Kiuruveden Katajatie 5 12 Lausunto Vieremän kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmista 13 Lausunto vesihuollon kehittämissuunnitelmasta Vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vapo Oy:n Ison Pajusuon turvetuotannon ympäristölupaa koskevasta valituksesta 15 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Vapo Oy:n valituksesta koskien Haisurämeen turvetuotantoalueen ympäristölupaa, Kiuruvesi 16 Lausunto Kuopion hallinto-oikeudelle Eero Kellbergin valituksesta 17 Lausunto Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta 18 Viranhaltijapäätökset ajalta Tiedoksiannot Muut asiat

2 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Harmoinen Unto Puheenjohtaja Kekkonen Anne Jäsen Malmivaara Niilo-Kustaa Varapuheenjohtaja Mehtonen Erkki Jäsen Nousiainen Risto Jäsen Tenhunen Kirsi Jäsen Tuovinen Merja Jäsen Veteli Martti Esittelijä, ympäristöjohtaja Juntunen Jyrki Ympäristöterv.huollon päällikkö Korolainen Kauko Yhtymähallituksen puheenjohtaja Tenhunen Jouko Yhtymähallituksen edustaja Kauppinen Helli Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Unto Harmoinen Puheenjohtaja Helli Kauppinen Pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-20 Pöytäkirja tarkastettu pvm Erkki Mehtonen Pöytäkirjantarkastaja Risto Nousiainen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja asetettu nähtäville Pöytäkirja pidetään nähtävillä keskiviikkona klo ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut -vastuualueen Iisalmen toimipisteessä, Riistakatu 5 B, Iisalmi

3 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ymplk 1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallintosäännön mukaan ko kous kutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va ra puheen joh ta ja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsi teltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhtey des sä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäse nil le, kuntayhtymän toimitusjohtajalle, yhtymähallituksen pu heenjoh ta jal le, yhtymähallituksen toimielimeen nimeämälle edustajalle, kun ta yh ty män jäsenkuntien hallituksille ja muille, joilla on läs näolo-oi keus tai velvolli suus toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistan tulee kunkin asian osalta sisältää esittelijän ehdotus ympä ris tö lau ta kun nan päätökseksi. Kuntalain 58 :n mukaan ympäristölautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Harmoinen Unto Kekkonen Anne Malmivaara Niilo-Kustaa Mehtonen Erkki Nousiainen Risto Tenhunen Kirsi Tuovinen Merja puheenjohtaja jäsen jäsen, varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Ympäristöjohtajan päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Ymplk 2 Päätösehdotus: Ympäristölautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Mehtosen ja Risto Nousiaisen. Päätös: Ympäristölautakuntakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Mehtosen ja Risto Nousiaisen.

5 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Asioiden käsittelyjärjestys Ymplk 3 Päätösehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

6 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan kokouksen koolle kutsuminen 7/ /2014 Ymplk 4 Valmistelija ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallintosäännön 2. luvun 3 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ol lessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen ai ka ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään ko kouskut sun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäse nil le, kuntayhtymän toimitusjohtajalle, yhtymähallituksen pu heenjoh ta jal le, yhtymähallituksen toimielimeen nimeämälle edustajalle, kun ta yh ty män jäsenkuntien hallituksille ja muille, joilla on läs näolo-oi keus tai velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla. Ympäristöjohtajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan esityslista liitteineen lähetetään ym pä ris tölau ta kun nan jäsenille ja varajäsenille, kokouksen esittelijälle, yh tymä hal li tuk sen puheenjohtajalle ja edustajalle, kuntayhtymän toi mitus joh ta jal le, ympäristöterveydenhuollon päällikölle sekä jä sen kuntien kaupungin-/kunnanhallituksille. Tiedotusvälineille lähetetään sähköpostitse tieto esityslistan jul kaise mi ses ta internetissä SOTE:n kotisivuilla. Ympäristölautakunta päättää, että kokouskutsu ja tieto esityslistan jul kai se mi ses ta internetissä lähetetään neljä päivää ennen lau ta kunnan kokousta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan kokousajat 7/ /2014 Ymplk 5 Valmistelija ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallintosäännön 2. luvun 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päät tämäs sään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja kat soo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä te kee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Ympäristöjohtajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuu kau den ensimmäisenä torstaina alkaen klo 9.00 ympäristö- ja ter veys val von ta pal ve lut -vastuualueen Iisalmen toimipisteessä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävänä pitäminen 7/ /2014 Ymplk 6 Valmistelija ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallintosäännön 2. luvun 14 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöy täkir ja voidaan tarkastaa myös sähköisesti, jolloin pöytäkirjaan lii tetään pöytäkirjan tarkastajien hyväksymiset ja niihin mahdollisesti liitty vät korjausesitykset (esim. sähköpostiviesti hyväksymisestä). Tässä tapauksessa muita pöytäkirjan tarkastusmerkintöjä ei tarvita. Pöy tä kir ja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aika na ja pai kas sa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on il moi tet tu. Ympäristöjohtajan päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää, että pöytäkirja tarkastetaan vii meistään kokousta seuraavan viikon tiistaihin mennessä. Pöytäkirja pi detään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden vas tuu alueen Iisalmen toimipisteessä. Ympäristölautakunnan pöytäkirja postitetaan jäsenkuntien kau pungin-/kun nan hal li tuk sil le ja kuntayhtymän toimitusjohtajalle. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan kuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen lehdissä ja ilmoitustauluilla 7/ /2014 Ymplk 7 Valmistelija ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh Ympäristölautakunnassa vireillä olevien asioiden tiedottamisesta on sää det ty mm. hallintolaissa ja erityislainsäädännössä. Tie do tus vä linee nä käytetään myös paikkakunnalla yleisesti leviäviä sa no ma lehtiä. Ympäristöjohtajan päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää, että kuulutusten ja ilmoitusten jul kaisu leh tiä ovat Iisalmen Sanomat, Miilu ja Kiuruvesi -lehti. Virallisina il moi tus tau lui na käytetään Iisalmen terveyskeskuksen ilmoitustaulua se kä peruskuntien ilmoitustauluja. Julkaisulehti ja ilmoitustaulu pääte tään vireillä olevan asian sijainnin ja toiminnan laajuuden edel lyttä mäl lä tavalla. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

10 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut -vastuualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2014 sekä laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat 296/ /2013 Ymplk 8 Valmistelija ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta vahvistaa käyttösuunnitelman ja laskujen hyväksyjät sekä asiatarkastajat oman toimintansa osalta. Ympäristöjohtajan päätösehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden vastuualueen käyttösuunnitelman vuodelle 2014 sekä laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat liitteen 2 mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/taloushallinto

11 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/ /2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta ympä ris tö lu pa mää räys ten tarkistamiseksi. Hakemus koskee lihakarja- ja emolehmätilan toimintaa Kiuruveden kau pun gin Kalliokylässä, tilalla Sivula RN:o 6:4. 2. HAKIJA Ruhanen Mika ja Teija Ahopellontie KIURUVESI Hakija toimii yhteyshenkilönä (puhelin ) Liike- ja yhteisötunnus: Tilatunnus: TOIMINTA SEKÄ TOIMINNAN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ Tilan eläinsuojassa on paikat 60 emolehmälle, 30 hieholle, 30 li hanau dal le ja 60 vasikalle (alle 6 kk). Eläinsuoja sijaitsee Kiuruvedellä Kalliokylässä, Sivula - nimisellä tilal la RN:o 6:4 ( ). Eläinsuojan karttakoordinaatit ovat P: ja I: Tilan omistavat hakijat. Toiminta sijoittuu maatalousvaltaiselle alueel le. Tilalla on harjoitettu maataloutta noin 1930-luvulta lähtien. Tilal la on kaksi navettaa. Vanhemmassa navetassa on paikat hiehoille ja uudemmassa pihattonavetassa on paikat emolehmille sekä li hanau doil le. Eläinsuoja ja pellot eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

12 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Osa tilan pelloista rajoittuu valtaojaan ja vesistöön (Pökspuro, Tikkasen jo ki, Haahkarinjoki, Iso-Haahkari, Kokonlampi, Kokkopuro, Pas kon lam pi). Lähin vesistö, Koivujärvi, sijaitsee n. 1 km etäi syy dellä eläinsuojasta etelään. Tilakeskus sijaitsee Koivujärven va luma-alu eel la Lähin asuinkiinteistö sijaitsee eläinsuojasta noin 200 m etäisyydellä poh joi seen päin. Lähin vapaa-ajan asunto sijaitsee noin 300 m etäisyy del lä tilasta. 4. HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 55 2 mom. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a-kohdan mukaan eläinsuoja, joka vastaa lannantuotannoltaan vähintään 210 liha sial le tarkoitettua eläinsuojaa, on ympäristölupavelvollinen. Hakemus on pantu vireille Kiuruveden kaupungin ym pä ris tön suo jelu sih tee rin tekemän viranhaltijapäätöksen nojalla, jossa on määrätty tekemään hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi vuo den 2012 loppuun mennessä. 5. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 11 a-kohdan mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee eläinsuojan ym pä ris tö lu pa ha ke muk sen, joka lannantuotannoltaan vastaa vä hintään 210 ja alle 1000 lihasian eläinsuojaa. Kiuruveden kaupungissa ym pä ris tön suo je lu vi ran omai se na toimii Ylä-Savon SOTE ky:n ym päris tö lau ta kun ta. 6. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ ALU- EEN KAAVOITUSTILANNE Kiuruveden kaupungin ympäristönsuojelusihteerin viranhaltijapäätös Ympäristölupa on myönnetty eläinsuojalle, jossa on paikat 60 emolehmälle, 30 yli 6 kk:n ikäiselle hieholle, 30 lihanaudalle ja noin 60 vasikalle. Nykyinen toiminta on aloitettu vuonna Vanhempi kar ja ra kennus on rakennettu vuonna Navettaa on laajennettu vuosina 1981 ja Uusi karjarakennus on rakennettu vuosina (ra ken nus lu pa ).

13 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Lietesäiliöistä 250 m 3 säiliö on rakennettu vuonna 1981 ja 800 m 3 lie te säi liö vuonna Lantala on rakennettu vuonna Uudet re hu sii lot on rakennettu vuonna Jaloittelutarhat on rakennettu vuon na 2006 ja ne on katettu vuonna Toimintaa koskevat vuokrasopimukset on esitetty ha ke mus asia kirjois sa. Tila on liittynyt ympäristötukijärjestelmään sopimuskaudelle Eläinsuojan sijaintipaikalla tarkin voimassa oleva kaava on Pohjois-Sa von maakuntakaava 2030, jossa eläinsuojan kohdalla ei ole mer kin tö jä. 6.1 Tarkistettavan ympäristöluvan lupamääräykset Eläinsuojiin saa yhteensä sijoittaa enintään 60 emolehmää, 30 yli 6 kk:n ikäistä hiehoa, 30 lihanautaa ja noin 60 vasikkaa. Eläinsuojissa saa yhteensä olla eläinpaikkoja enintään 180 naudalle. Eläinmäärää voi daan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto ei ylitä edellä mainit tu jen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa. (1.) Eläinsuojan pohjarakenteiden on oltava vesitiiviitä ja siten ra ken nettu ja, etteivät lanta, virtsa ja muut niihin tulevat nesteet pääse va lumaan ympäristöön. Lietesäiliöiden ja lantalan on oltava tiiviitä ja ne on mitoitettava 12 kk varastointitilavuutta varten siten, että lie te säiliöi hin mahtuu vuosittain lantakertymä (700 m 3 ), puristenesteet (25 m3) ja sadevedet (n. 200 m 3 ). Kuivalantalaan on mahduttava vä hintään 7 kk:n lantakertymä (758 m 3 ). Lietesäiliöitä on tarkkailtava sään nöl li ses ti ja varattava turvetta mahdollisten vuotojen torjuntaan. Lie te säi liöi den salaojien purkuputkia on tarkkailtava tarvittaessa tai vä hin tään vuosittain. (2.) Lantavarastot tulee tyhjentää perusteellisesti vuosittain. Ko ti eläinsuo jaan johtavan karjakujan/kulkuaukon tulee olla liettymätön ja sellai nen, jotta kulkuväylälle kertyvä lanta voidaan tarvittaessa poistaa. Kar ja suo jan katolta kulkeutuvat sadevedet tulee ohjata sivummalle kul ku väy lien kohdalta. Laidunnettaessa tulee karjan kulkua rajoittaa alueil la, joilla eläimet voivat veteen päästessään aiheuttaa liet ty mistä, hygienia haittaa ja sen seurauksena ympäristön pilaantumista. Lan nan sekä jätevesien varastoinnin ja käsittelyn tulee tapahtua siten, ettei lantaa ja jätevesiä joudu ympäristöön eikä naapureille aiheu te ta kohtuutonta rasitusta. (3.) Lanta on ensisijaisesti hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Lannan pel to vil je lys tä varten tulee varata peltoalaa vähintään 42,5 ha. Ve-

14 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta sis tö jen varteen tulee jättää nitraattiasetuksen edellyttämä vä hintään 5 m suojavyöhyke, jolle ei typpilannoitusta tehdä. (4.) Tilalla syntyvät jätteet on toimitettava alueelliseen jätekeskukseen. Jät tei den polttaminen on kielletty. Rehumuovit on toimitettava jä teke räyk seen, ellei polttamista voida järjestää lämpökattilassa. Kuolleet eläimet voidaan haudata maahan tai toimittaa alueelliseen keräyk seen eläinlääkärin antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. On gel ma jät teet (jäteöljyt, akut ja loisteputket) on toimitettava on gelma jät tei den keräyspisteeseen. Hyötykäyttöön soveltuvat jätteet tulee toimittaa niille tarkoitettuihin keräyspaikkoihin. (5.) Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit, tuotteet sekä jätteet on varas toi ta va ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epä siis teyt tä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän, pin ta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympä ris töl le. Polttoainesäiliö ja tankkauspaikka tulee suojata be to ni laatal la siten, että mahdolliset valumat eivät pääse imeytymään maa perään. (6.) Luvanhakijan on oltava riittävän selvästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tilan oloi hin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon. (7.) Toiminnan muutoksista ja mahdollisista häiriötilanteista, jotka saatta vat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on ilmoitettava vä lit tömäs ti Kiuruveden ympäristöviranomaiselle. (8.) Luvanhaltijan on tarkkailtava lietesäiliöiden kuntoa säännöllisesti. Mi kä li rakenteissa tai säiliöiden toimintaan liittyvissä laitteissa havai taan vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syntymiseen, on puut teet korjattava välittömästi. (9.) Luvan haltijan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Yhteenveto kir jan pi dos ta on toimitettava Kiuruveden ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sel le vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Vuo si yh teen vedon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: - tiedot eläinmääristä - tiedot lannan vastaanottosopimuksista ja levitysajoista - tiedot toteutuneista lantamääristä - mahdollisuuksien mukaan lannan levityssuunnitelma - tiedot kuolleiden eläinten määristä, toimituspaikoista ja kä sit te ly tavois ta - tiedot toiminnassa havaituista häiriötilanteista tai muista poik keuksel li sis ta tilanteista (10.) Toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista tulee tehdä il moi tus hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä Kiuruveden ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. (11.)

15 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Toiminnan lisäämisestä, muuttamisesta tai lopettamisesta on il moitet ta va Kiuruveden kaupungin ympäristölautakunnalle. (12.) 7. TOIMINTA JA TOIMINNAN MUUTOKSET Tilan toiminta on pääosin samanlaista kuin voimassa olevassa ympä ris tö lu vas sa. Vanha navetta on käytössä hiehoilla, joita mahtuu na vet taan enimmillään 30 kpl. Vanhasta navetasta on poistettu parret ja tila on nykyisin pihatto tyyppinen. Uudemmassa pi hat tonavetas sa on paikat enimmillään 60 emolehmälle ja 30 lihanaudalle. Vasi koi den määrä 60 on säilynyt myös ennallaan. Vasikat syntyvät kevääl lä (maalis-huhti-toukokuussa) ja ovat laitumella syksyyn saakka. Emo leh mien vasikoista osa jää tilalle ja osa myydään eteenpäin. Tilan ne vaihtelee vuosittain. Välillä lehmävasikat jäävät tilalle kas vamaan ja välillä puolestaan sonnivasikat. Nykyinen eläinten määrä eläinpaikkojen mukaan laskettuna on 372 eläin yk sik köä. Hakija esittää jatkavansa toimintaa samassa laajuudessa. Eläin paikko jen nykyinen määrä ja ympäristöluvassa ollut eläinmää rä on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Eläinsuojan eläinpaikat Nykyiset eläinpaikat Ympäristölupa Emolehmä Hieho Lihanauta Vasikka Lihantuotantoa on noin kg vuodessa. Tilan toimintaa on harjoitettu pääasiassa ympäristölupapäätöksen mukaisesti lukuun ottamatta: tarkastuksella esil le tullutta muovijätteen avopolttoa (lupamääräys 5). Nykyisin muo vi jä te toimitetaan sekajätteeksi. Myös lupamääräyksen 6 osalta tank kaus paik kaa ei ole tiivistetty betonilaatalla eikä luvanhakija ole toi mit ta nut vuosittain vuosiyhteenvetoa (lupamääräys 10.). Esikuivattua säiliörehua tehdään 600 tn vuodessa laakasiiloon. Puris te nes te pumpataan kokoojakaivoon, josta siirretään lietesäiliöön. Kai von koko 8 m 3. Säilöntäaineena käytetään biologista säi lön tä ainet ta ja sitä kuluu vuodessa noin 0,7 kg. Eläinten rehuna käytetään myös viljaa yhteensä noin 30 tonnia vuodes sa.

16 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Tilakeskuksen vesi tulee kaupungin vesiliittymästä. Veden kulutus ti lal la on suunnilleen vuodessa 750 m 3. Tilalla on käytössä polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 3 m 3. Polt to aine säi liö on teräksinen ja se on käsitelty ulkopuolelta. Polt to ai ne säiliös sä ei ole tyyppikilpeä, Mika Ruhanen arvio säiliön olevan val mistet tu 1970-luvulla. Säiliö näytti vielä ehjältä, mutta säiliö on jo iäkäs ja sen vaihtoa uudempaan tulee harkita. Säiliö on sijoitettu valuma-altaaseen ja katokseen. Säiliössä on sähkö pump pu. Tankkauspaikkaa ei ole tiivistetty. Jäteöljyjä säilytettiin myös polttoainekatoksen valuma-altaassa. Muita öljytuotteita säilytetään 500 l polttoainekatoksessa Kasvinsuojeluaineita tilalla ei ole. Koneita huolletaan jonkin verran itse. Tilalla on korjaamo/konehalli, jossa on viemäröinti ja öljynerotin. Öljyn ero tin ta tarkkaillaan säännöllisesti ja se on tyhjennetty viimeksi tal vel la Tilan kaikki muut eläimet sonneja lukuun ottamatta laiduntavat. Suurin osa on laitumella yötä päivää, mutta pieni porukka (noin 26) pääsee halutessaan sisälle (lisäruokinta mahdollisuus). Laidunaika 5 kk ja laidunala 24 ha. Eläinten juottaminen: Juottovaunut, osittain pihatossa, hiehot pu rosta ja juottovaunusta. Käytössä on kiertävä ruokintapaikka, jonka käyttöaika kesässä on 30 vrk ja kerralla 2 vrk. Jaloittelutarha Tarhassa on emolehmiä 55 kpl ja lihanautoja 20 kpl. Tarhan pinta-ala on 2 * 250 m 2 ja tarhan pohjan materiaali on betonia. Reunan kor keus on 40 cm, kallistukset ovat keskelle, josta mahdolliset vedet kul keu tu vat samaan kokoomakaivoon kuivalantalan kanssa. Kaivon ko ko on 8 m 3. Jaloittelutarhan käyttöaika on 12 kk, suurin osa eläimistä kuitenkin lai dun taa.

17 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Lannan käsittely jaloittelutarhoista tapahtuu siten, että etu kuor maajal la työnnetään kertynyt lanta lantalaan. Tyhjennystiheys vaihtelee, poi ki ma-ai ka na noin 1 viikon välein ja muulloin noin 3 viikon välein. Virtsa imeytyy kuivikkeeseen. Jaloittelutarhat on katettu kesällä 2011, joten sadevesiä ei pääse kertymään jaloittelutarhaan. Lannan käsittely Lannan käsittelyssä ei ole tapahtunut muutoksia. Vanhemmassa nave tas sa eläinten lanta käsitellään lietelantana ja uudemmassa pi hattonave tas sa on vinokuivikepohja. Lietelanta Lietelanta varastoidaan 12 kuukauden varastointiin mitoitetuissa varas tois sa. Vuoden aikana lietelantaa muodostuu 595 m 3 (eläinten lan ta 450 m 3, sadevedet 105 m 3, pesuvedet 10 m 3 ja puristeneste 30 m 3 ). Lisäksi lietesäiliöihin siirretään välillä kuivalantalan sa de vesiä. Kuivalantalan sadevedet kulkeutuvat kaivoon, josta ne pum pataan joko suoraan pellolle tai lietesäiliöihin. Sadevesiä muodostuu las ken nal li ses ti kuivalantalaan vuodessa noin 50 m 3. Vanhemman navetan vierustalla on kaksi lietesäiliötä. Vanhempi 250 m 3 lietesäiliö on harkkorakenteinen. Lietesäiliö näytti päällisin puo lin ehjältä. Lietesäiliö tyhjennetään vuosittain ja sen kunto tar kiste taan tyhjennyksen yhteydessä. Räystäsvedet eivät pääse lie te säili öön. Suurempi 800 m 3 lietesäiliö on elementtirakenteinen. Säiliö näyt ti tiiviiltä ja se tyhjennetään vuosittain. Molemmat lietesäiliöt täytetään altapäin ja säiliöt ovat avoimia. Liete kui lu ti la vuut ta on arviolta 50 m 3. Näin ollen lietteen va ras toin ti ti lavuut ta on yhteensä tilalla 1100 m 3. Lietesäiliöön johdetaan navetan pe su ve det arviolta 10 m 3 /vuosi. Navetassa ei ole wc:tä. Asuinrakennuksen jätevedet käsitellään 3 saostuskaivon kautta, jonka jälkeen jätevesi johdetaan avo-ojaan noin 100 m päähän. Kuivikelanta Emolehmät ja lihanaudat ovat vinokuivikepohjalla ja ma kuu par si järjes tel mäl lä. Kuivikkeena käytetään turvetta, olkea ja ruokahelpiä. Virt sa imeytetään kuivikkeeseen. Kuivitetun alueen pinta-ala on 600 m2 ja kuivikkeen paksuus on noin 10 cm. Kuivikepohja tyhjennetään noin 3-4 päivän välein kuivalantalaan.

18 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Lantala tyhjennetään vuosittain. Lantalan edustalla on ajoluiska ja kuor maus laat ta. Lantalan kallistukset ovat sisäänpäin. Lantalan sade ve det johdetaan kokoomakaivoon, josta ne pumpataan lie te säi liöön tai suoraan pellolle. Lantalan pinta-ala 500 m 2 ja seinämän korkeus 2 m, joten lantalan ti la vuus on 1500 m 3. Kuivalantala näytti hyvä kuntoiselta ja tiiviiltä. Kuivikelanta varastoidaan 12 kuukauden varastointiin mitoitetussa kui va lan ta las sa. Vuoden aikana kuivikelantaa muodostuu 1350 m 3. Lannan levitys Lanta käytetään lannoitteena viljelysuunnitelman mukaisesti tilan omil la 54 ha ja vuokra 35 ha pelloilla, yhteensä 89 ha. Lannan levitykseen tarvittava peltopinta-ala vaatimus (YM-ohje 2009) eläinsuojan eläinmäärälle on 49,14 ha. Kuivalannan levittää urakoitsija. Lietelanta levitetään itse ha ja le vityk se nä. Tilalla on ollut käytössä myös letkulevitin, mutta sen käyttö on osoittautunut käytännössä hankalaksi. Ajankohdat (kevät,kesä,syksy): viikot 18 ( 50 %), 19 (10 %), 28 (20 %) ja 40 (20 %).Lannan patterointia on tehty kerran. Jätevedet sekä päästöt vesiin Toiminnasta ei muodostu päästöjä, jotka valuisivat suoraan pin ta vesiin. Karjarakennus ja lantavarastot sekä muut varastot ovat siten tiivii tä, ettei niistä tule suoria valumia vesistöön. Kuivikelanta käy tetään pelloilla lannoitteena nitraattiasetuksen, viljelysuunnitelman ja ym pä ris tö tuen eh to jen mukaisesti, minkä vuoksi lannasta ei aiheudu niin suuria päästöjä pintavesiin tai ympäristöön, että niillä olisi vaiku tus ta pintaveden laatuun. Päästöjä voi esiintyä, jos lantavarastot eivät ole vesitiiviitä. Päästöt maaperään ja pohjaveteen Toiminnalla ei ole vaikutusta maaperään ja pohjaveteen, koska tila tai pellot eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialueella ja toiminnasta ei ai heu du päästöjä maaperään.

19 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Toiminnasta ei aiheudu haitallisia päästöjä maaperään ja poh ja veteen, kun polttoaineet varastoidaan suojatussa polttoainesäiliössä ja kun polttoaineen tankkauspaikka on tiivistetty. Polttoainesäiliö on kui ten kin jo vanha, joten riski sen hajoamiselle on olemassa, mikäli polt to ai ne säi liö tä ei tarkasteta säännöllisesti tai uusita kokonaan. Vaikutus ilmanlaatuun Vähäisiä hajupäästöjä lukuun ottamatta muita merkittäviä päästöjä ilmaan ei aiheudu. Hajupäästön on arvioitu olevan paikallinen ja siitä ei arvion mukaan aiheudu haittaa ympärillä asuville. Melu ja tärinä Melua aiheutuu tilan autojen ja koneiden käytöstä lannan ja rehun ajoon. Myös tilalla käyvät kuljetusajoneuvot aiheuttavat melua. Ti lalla muodostuvasta melusta ei ole kuitenkaan haittaa ympäristölle. Jätteet Jätteitä muodostuu tilan asuinrakennuksessa, rehujen ja lan noit teiden varastoinnissa, karjarakennuksessa sekä koneiden ja laitteiden huol los sa. Tilalla muodostuvat jätteet on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Tilalla muodostuvat jätteet ja niiden käsittely. Jäte Muodostuva määrä vuosittain Lanta n m 3 Yhdyskuntajäte 72 tonnia Muovijäte 200 kg Paperi ja pahvi n. 100 kg Kuolleet eläimet Metalli Pilaantunut rehu Jäteöljyt Käytetyt akut Käytetyt loisteputket 1 kpl n. 200 kg n. 2 tonnia 200 l 2 kpl 5 kpl - Lanta käytetään peltolannoitteena. - Yhdyskuntajäte varastoidaan 600 litran astiassa ja toimitetaan kunnalliseen jätehuollon keräilyyn (tyhjennys 1 krt/kk). - Muovit sekajäte. - Paperi ja pahvi poltetaan kattilassa. - Kuolleet eläimet toimitetaan raatokeräilyyn, Honkajoelle. - Metalliromu kierrätys. - Pilaantunut rehu lantalaan.

20 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Jäteöljyt ongelmajätekeräys. - Käytetyt akut ja loisteputket ongelmajätekeräys. 8. TOIMINNAN TARKKAILU Eläinsuojan rakenteita, lantavarastoja ja polttoainesäiliöiden kuntoa tark kail laan yleisesti käytön ja tyhjennysten yhteydessä. Lannan kulje tus ka lus to pidetään kunnossa. Toiminnan tarkkailuna on lisäksi pel to kir jan pi to sekä eläinrekisteri. 9. POIKKEUKSELLISET TILANTEET 9.1 Riskinarviointi Riskejä voi aiheuttaa raaka aineiden varastosta tulevat vuodot, tuo tan to ti lois ta tuleva vuoto, lantavarastosta tuleva vuoto, pel to-vilje lys sä tapahtuvat onnettomuudet, eläinsairaudet sekä tulipalot. Tilalla on tehty riskinarvioimiseksi laatusuunnitelma ja pe las tussuun ni tel ma ohjeistuksineen. 9.2 Toimet häiriötilanteiden varalta Rakennukset, rakennelmat ja laitteet pidetään kunnossa huoltamalla ne riittävän usein. Polttoainesäiliö on sijoitettu asianmukaiseen suoja-altaaseen, josta mah dol li nen vuoto havaitaan nopeasti ja voidaan ryhtyä tarvittaviin toi men pi tei siin polttoaineen keräämiseksi. Jos vuotoja pääsee maape rään tai vesistöön, tehdään ilmoitus ympäristöviranomaiselle. Navetan tulipaloon on varauduttu ensisammutuskalustolla ja pa lopos til la. Tilalla on myös sähkökatkojen varalle aggregaatti. Turvetta on imeytysaineena saatavilla. Vuodoista ja onnettomuuksista ilmoitetaan ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sil le. Tulipalotilanteissa ja eläinten massakuolemissa sekä tarttu vien eläintautien hoidossa noudatetaan viranomaisten mää räyksiä. 10. TOIMINNANHARJOITTAJAN ESITYS LUPAMÄÄRÄYSTEN TAR KIS TA MI SEK SI Hakija ei ole tehnyt hakemuksen lisäksi muuta esitystä lu pa määräys ten tarkistamiseksi.

21 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta HAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupamääräysten tarkistamishakemus on toimitettu Ylä-Savon SOTE ky:n ympäristölautakunnalle Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu Kiuruveden kaupungin il moi tustau lul la Kuulutus on lähetetty naapureille kirjeenä Tarkastukset ja täydennykset Tarkastus on tehty sijaintipaikalla Tarkastukseen osal listui vat Mika ja Teija Ruhanen sekä ympäristönsuojelutarkastaja Johan na Narvi. Tarkastuksessa kuultiin toiminnanharjoittajaa lu pa hake muk ses ta. Neuvottelun yhteydessä lupahakemuksen tietoja tarken net tiin. Tarkastuksesta tehty pöytäkirja on liitetty lu pa ha ke muksen asiakirja-aineistoon Lausunnot Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia eikä tehty mielipiteitä Hakijan vastine Vastinetta ei tarvinnut pyytää. Valmistelijan päätösehdotus: 12. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Ympäristölautakunta tarkistaa ja muuttaa ympäristönsuojelulain 55 :n 2 momentin mukaisesti Mika ja Teija Ruhasen, kiinteistöllä sijaitsevan eläinsuojan toimintaa koskevan Kiuruveden kau pun gin ympäristönsuojelusihteerin tekemän pää töksen lupamääräykset kuulumaan kokonaisuudessaan kappaleessa 13 esitetyksi Vastine muistutukseen Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja eikä sen johdosta ole jä tetty muistutuksia.

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 390 Dno KYK:130 /2013 71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ KU-YK 71/11.6.2013 Ympäristölupapäätös

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa. Etelä-Suomi Päätös Nro 128/2013/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2013 ASIA Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen hakemus, joka koskee HAMK Mustialan

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot