Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)"

Transkriptio

1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Aika klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Asioiden käsittelyjärjestys 5 4 Ympäristölautakunnan kokouksen koolle kutsuminen 6 5 Ympäristölautakunnan kokousajat 7 6 Ympäristölautakunnan pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävänä pitäminen 7 Ympäristölautakunnan kuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen lehdissä ja ilmoitustauluilla 8 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut -vastuualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2014 sekä laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat 9 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 10 Jarmo ja Minna Niskanen, täytäntöönpanopäätös Maalämpöpumpun aiheuttama meluhaitta asuinhuoneiston makuuhuoneessa, Asunto Oy Kiuruveden Katajatie 5 12 Lausunto Vieremän kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmista 13 Lausunto vesihuollon kehittämissuunnitelmasta Vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vapo Oy:n Ison Pajusuon turvetuotannon ympäristölupaa koskevasta valituksesta 15 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Vapo Oy:n valituksesta koskien Haisurämeen turvetuotantoalueen ympäristölupaa, Kiuruvesi 16 Lausunto Kuopion hallinto-oikeudelle Eero Kellbergin valituksesta 17 Lausunto Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta 18 Viranhaltijapäätökset ajalta Tiedoksiannot Muut asiat

2 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Harmoinen Unto Puheenjohtaja Kekkonen Anne Jäsen Malmivaara Niilo-Kustaa Varapuheenjohtaja Mehtonen Erkki Jäsen Nousiainen Risto Jäsen Tenhunen Kirsi Jäsen Tuovinen Merja Jäsen Veteli Martti Esittelijä, ympäristöjohtaja Juntunen Jyrki Ympäristöterv.huollon päällikkö Korolainen Kauko Yhtymähallituksen puheenjohtaja Tenhunen Jouko Yhtymähallituksen edustaja Kauppinen Helli Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Unto Harmoinen Puheenjohtaja Helli Kauppinen Pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-20 Pöytäkirja tarkastettu pvm Erkki Mehtonen Pöytäkirjantarkastaja Risto Nousiainen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja asetettu nähtäville Pöytäkirja pidetään nähtävillä keskiviikkona klo ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut -vastuualueen Iisalmen toimipisteessä, Riistakatu 5 B, Iisalmi

3 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ymplk 1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallintosäännön mukaan ko kous kutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va ra puheen joh ta ja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsi teltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhtey des sä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäse nil le, kuntayhtymän toimitusjohtajalle, yhtymähallituksen pu heenjoh ta jal le, yhtymähallituksen toimielimeen nimeämälle edustajalle, kun ta yh ty män jäsenkuntien hallituksille ja muille, joilla on läs näolo-oi keus tai velvolli suus toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistan tulee kunkin asian osalta sisältää esittelijän ehdotus ympä ris tö lau ta kun nan päätökseksi. Kuntalain 58 :n mukaan ympäristölautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Harmoinen Unto Kekkonen Anne Malmivaara Niilo-Kustaa Mehtonen Erkki Nousiainen Risto Tenhunen Kirsi Tuovinen Merja puheenjohtaja jäsen jäsen, varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Ympäristöjohtajan päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Ymplk 2 Päätösehdotus: Ympäristölautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Mehtosen ja Risto Nousiaisen. Päätös: Ympäristölautakuntakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Mehtosen ja Risto Nousiaisen.

5 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Asioiden käsittelyjärjestys Ymplk 3 Päätösehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

6 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan kokouksen koolle kutsuminen 7/ /2014 Ymplk 4 Valmistelija ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallintosäännön 2. luvun 3 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ol lessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen ai ka ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään ko kouskut sun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäse nil le, kuntayhtymän toimitusjohtajalle, yhtymähallituksen pu heenjoh ta jal le, yhtymähallituksen toimielimeen nimeämälle edustajalle, kun ta yh ty män jäsenkuntien hallituksille ja muille, joilla on läs näolo-oi keus tai velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla. Ympäristöjohtajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan esityslista liitteineen lähetetään ym pä ris tölau ta kun nan jäsenille ja varajäsenille, kokouksen esittelijälle, yh tymä hal li tuk sen puheenjohtajalle ja edustajalle, kuntayhtymän toi mitus joh ta jal le, ympäristöterveydenhuollon päällikölle sekä jä sen kuntien kaupungin-/kunnanhallituksille. Tiedotusvälineille lähetetään sähköpostitse tieto esityslistan jul kaise mi ses ta internetissä SOTE:n kotisivuilla. Ympäristölautakunta päättää, että kokouskutsu ja tieto esityslistan jul kai se mi ses ta internetissä lähetetään neljä päivää ennen lau ta kunnan kokousta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan kokousajat 7/ /2014 Ymplk 5 Valmistelija ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallintosäännön 2. luvun 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päät tämäs sään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja kat soo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä te kee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Ympäristöjohtajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuu kau den ensimmäisenä torstaina alkaen klo 9.00 ympäristö- ja ter veys val von ta pal ve lut -vastuualueen Iisalmen toimipisteessä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävänä pitäminen 7/ /2014 Ymplk 6 Valmistelija ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallintosäännön 2. luvun 14 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöy täkir ja voidaan tarkastaa myös sähköisesti, jolloin pöytäkirjaan lii tetään pöytäkirjan tarkastajien hyväksymiset ja niihin mahdollisesti liitty vät korjausesitykset (esim. sähköpostiviesti hyväksymisestä). Tässä tapauksessa muita pöytäkirjan tarkastusmerkintöjä ei tarvita. Pöy tä kir ja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aika na ja pai kas sa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on il moi tet tu. Ympäristöjohtajan päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää, että pöytäkirja tarkastetaan vii meistään kokousta seuraavan viikon tiistaihin mennessä. Pöytäkirja pi detään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden vas tuu alueen Iisalmen toimipisteessä. Ympäristölautakunnan pöytäkirja postitetaan jäsenkuntien kau pungin-/kun nan hal li tuk sil le ja kuntayhtymän toimitusjohtajalle. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan kuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen lehdissä ja ilmoitustauluilla 7/ /2014 Ymplk 7 Valmistelija ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh Ympäristölautakunnassa vireillä olevien asioiden tiedottamisesta on sää det ty mm. hallintolaissa ja erityislainsäädännössä. Tie do tus vä linee nä käytetään myös paikkakunnalla yleisesti leviäviä sa no ma lehtiä. Ympäristöjohtajan päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää, että kuulutusten ja ilmoitusten jul kaisu leh tiä ovat Iisalmen Sanomat, Miilu ja Kiuruvesi -lehti. Virallisina il moi tus tau lui na käytetään Iisalmen terveyskeskuksen ilmoitustaulua se kä peruskuntien ilmoitustauluja. Julkaisulehti ja ilmoitustaulu pääte tään vireillä olevan asian sijainnin ja toiminnan laajuuden edel lyttä mäl lä tavalla. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

10 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut -vastuualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2014 sekä laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat 296/ /2013 Ymplk 8 Valmistelija ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta vahvistaa käyttösuunnitelman ja laskujen hyväksyjät sekä asiatarkastajat oman toimintansa osalta. Ympäristöjohtajan päätösehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden vastuualueen käyttösuunnitelman vuodelle 2014 sekä laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat liitteen 2 mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/taloushallinto

11 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/ /2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta ympä ris tö lu pa mää räys ten tarkistamiseksi. Hakemus koskee lihakarja- ja emolehmätilan toimintaa Kiuruveden kau pun gin Kalliokylässä, tilalla Sivula RN:o 6:4. 2. HAKIJA Ruhanen Mika ja Teija Ahopellontie KIURUVESI Hakija toimii yhteyshenkilönä (puhelin ) Liike- ja yhteisötunnus: Tilatunnus: TOIMINTA SEKÄ TOIMINNAN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ Tilan eläinsuojassa on paikat 60 emolehmälle, 30 hieholle, 30 li hanau dal le ja 60 vasikalle (alle 6 kk). Eläinsuoja sijaitsee Kiuruvedellä Kalliokylässä, Sivula - nimisellä tilal la RN:o 6:4 ( ). Eläinsuojan karttakoordinaatit ovat P: ja I: Tilan omistavat hakijat. Toiminta sijoittuu maatalousvaltaiselle alueel le. Tilalla on harjoitettu maataloutta noin 1930-luvulta lähtien. Tilal la on kaksi navettaa. Vanhemmassa navetassa on paikat hiehoille ja uudemmassa pihattonavetassa on paikat emolehmille sekä li hanau doil le. Eläinsuoja ja pellot eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

12 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Osa tilan pelloista rajoittuu valtaojaan ja vesistöön (Pökspuro, Tikkasen jo ki, Haahkarinjoki, Iso-Haahkari, Kokonlampi, Kokkopuro, Pas kon lam pi). Lähin vesistö, Koivujärvi, sijaitsee n. 1 km etäi syy dellä eläinsuojasta etelään. Tilakeskus sijaitsee Koivujärven va luma-alu eel la Lähin asuinkiinteistö sijaitsee eläinsuojasta noin 200 m etäisyydellä poh joi seen päin. Lähin vapaa-ajan asunto sijaitsee noin 300 m etäisyy del lä tilasta. 4. HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 55 2 mom. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a-kohdan mukaan eläinsuoja, joka vastaa lannantuotannoltaan vähintään 210 liha sial le tarkoitettua eläinsuojaa, on ympäristölupavelvollinen. Hakemus on pantu vireille Kiuruveden kaupungin ym pä ris tön suo jelu sih tee rin tekemän viranhaltijapäätöksen nojalla, jossa on määrätty tekemään hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi vuo den 2012 loppuun mennessä. 5. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 11 a-kohdan mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee eläinsuojan ym pä ris tö lu pa ha ke muk sen, joka lannantuotannoltaan vastaa vä hintään 210 ja alle 1000 lihasian eläinsuojaa. Kiuruveden kaupungissa ym pä ris tön suo je lu vi ran omai se na toimii Ylä-Savon SOTE ky:n ym päris tö lau ta kun ta. 6. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ ALU- EEN KAAVOITUSTILANNE Kiuruveden kaupungin ympäristönsuojelusihteerin viranhaltijapäätös Ympäristölupa on myönnetty eläinsuojalle, jossa on paikat 60 emolehmälle, 30 yli 6 kk:n ikäiselle hieholle, 30 lihanaudalle ja noin 60 vasikalle. Nykyinen toiminta on aloitettu vuonna Vanhempi kar ja ra kennus on rakennettu vuonna Navettaa on laajennettu vuosina 1981 ja Uusi karjarakennus on rakennettu vuosina (ra ken nus lu pa ).

13 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Lietesäiliöistä 250 m 3 säiliö on rakennettu vuonna 1981 ja 800 m 3 lie te säi liö vuonna Lantala on rakennettu vuonna Uudet re hu sii lot on rakennettu vuonna Jaloittelutarhat on rakennettu vuon na 2006 ja ne on katettu vuonna Toimintaa koskevat vuokrasopimukset on esitetty ha ke mus asia kirjois sa. Tila on liittynyt ympäristötukijärjestelmään sopimuskaudelle Eläinsuojan sijaintipaikalla tarkin voimassa oleva kaava on Pohjois-Sa von maakuntakaava 2030, jossa eläinsuojan kohdalla ei ole mer kin tö jä. 6.1 Tarkistettavan ympäristöluvan lupamääräykset Eläinsuojiin saa yhteensä sijoittaa enintään 60 emolehmää, 30 yli 6 kk:n ikäistä hiehoa, 30 lihanautaa ja noin 60 vasikkaa. Eläinsuojissa saa yhteensä olla eläinpaikkoja enintään 180 naudalle. Eläinmäärää voi daan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto ei ylitä edellä mainit tu jen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa. (1.) Eläinsuojan pohjarakenteiden on oltava vesitiiviitä ja siten ra ken nettu ja, etteivät lanta, virtsa ja muut niihin tulevat nesteet pääse va lumaan ympäristöön. Lietesäiliöiden ja lantalan on oltava tiiviitä ja ne on mitoitettava 12 kk varastointitilavuutta varten siten, että lie te säiliöi hin mahtuu vuosittain lantakertymä (700 m 3 ), puristenesteet (25 m3) ja sadevedet (n. 200 m 3 ). Kuivalantalaan on mahduttava vä hintään 7 kk:n lantakertymä (758 m 3 ). Lietesäiliöitä on tarkkailtava sään nöl li ses ti ja varattava turvetta mahdollisten vuotojen torjuntaan. Lie te säi liöi den salaojien purkuputkia on tarkkailtava tarvittaessa tai vä hin tään vuosittain. (2.) Lantavarastot tulee tyhjentää perusteellisesti vuosittain. Ko ti eläinsuo jaan johtavan karjakujan/kulkuaukon tulee olla liettymätön ja sellai nen, jotta kulkuväylälle kertyvä lanta voidaan tarvittaessa poistaa. Kar ja suo jan katolta kulkeutuvat sadevedet tulee ohjata sivummalle kul ku väy lien kohdalta. Laidunnettaessa tulee karjan kulkua rajoittaa alueil la, joilla eläimet voivat veteen päästessään aiheuttaa liet ty mistä, hygienia haittaa ja sen seurauksena ympäristön pilaantumista. Lan nan sekä jätevesien varastoinnin ja käsittelyn tulee tapahtua siten, ettei lantaa ja jätevesiä joudu ympäristöön eikä naapureille aiheu te ta kohtuutonta rasitusta. (3.) Lanta on ensisijaisesti hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Lannan pel to vil je lys tä varten tulee varata peltoalaa vähintään 42,5 ha. Ve-

14 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta sis tö jen varteen tulee jättää nitraattiasetuksen edellyttämä vä hintään 5 m suojavyöhyke, jolle ei typpilannoitusta tehdä. (4.) Tilalla syntyvät jätteet on toimitettava alueelliseen jätekeskukseen. Jät tei den polttaminen on kielletty. Rehumuovit on toimitettava jä teke räyk seen, ellei polttamista voida järjestää lämpökattilassa. Kuolleet eläimet voidaan haudata maahan tai toimittaa alueelliseen keräyk seen eläinlääkärin antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. On gel ma jät teet (jäteöljyt, akut ja loisteputket) on toimitettava on gelma jät tei den keräyspisteeseen. Hyötykäyttöön soveltuvat jätteet tulee toimittaa niille tarkoitettuihin keräyspaikkoihin. (5.) Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit, tuotteet sekä jätteet on varas toi ta va ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epä siis teyt tä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän, pin ta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympä ris töl le. Polttoainesäiliö ja tankkauspaikka tulee suojata be to ni laatal la siten, että mahdolliset valumat eivät pääse imeytymään maa perään. (6.) Luvanhakijan on oltava riittävän selvästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tilan oloi hin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon. (7.) Toiminnan muutoksista ja mahdollisista häiriötilanteista, jotka saatta vat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on ilmoitettava vä lit tömäs ti Kiuruveden ympäristöviranomaiselle. (8.) Luvanhaltijan on tarkkailtava lietesäiliöiden kuntoa säännöllisesti. Mi kä li rakenteissa tai säiliöiden toimintaan liittyvissä laitteissa havai taan vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syntymiseen, on puut teet korjattava välittömästi. (9.) Luvan haltijan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Yhteenveto kir jan pi dos ta on toimitettava Kiuruveden ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sel le vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Vuo si yh teen vedon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: - tiedot eläinmääristä - tiedot lannan vastaanottosopimuksista ja levitysajoista - tiedot toteutuneista lantamääristä - mahdollisuuksien mukaan lannan levityssuunnitelma - tiedot kuolleiden eläinten määristä, toimituspaikoista ja kä sit te ly tavois ta - tiedot toiminnassa havaituista häiriötilanteista tai muista poik keuksel li sis ta tilanteista (10.) Toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista tulee tehdä il moi tus hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä Kiuruveden ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. (11.)

15 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Toiminnan lisäämisestä, muuttamisesta tai lopettamisesta on il moitet ta va Kiuruveden kaupungin ympäristölautakunnalle. (12.) 7. TOIMINTA JA TOIMINNAN MUUTOKSET Tilan toiminta on pääosin samanlaista kuin voimassa olevassa ympä ris tö lu vas sa. Vanha navetta on käytössä hiehoilla, joita mahtuu na vet taan enimmillään 30 kpl. Vanhasta navetasta on poistettu parret ja tila on nykyisin pihatto tyyppinen. Uudemmassa pi hat tonavetas sa on paikat enimmillään 60 emolehmälle ja 30 lihanaudalle. Vasi koi den määrä 60 on säilynyt myös ennallaan. Vasikat syntyvät kevääl lä (maalis-huhti-toukokuussa) ja ovat laitumella syksyyn saakka. Emo leh mien vasikoista osa jää tilalle ja osa myydään eteenpäin. Tilan ne vaihtelee vuosittain. Välillä lehmävasikat jäävät tilalle kas vamaan ja välillä puolestaan sonnivasikat. Nykyinen eläinten määrä eläinpaikkojen mukaan laskettuna on 372 eläin yk sik köä. Hakija esittää jatkavansa toimintaa samassa laajuudessa. Eläin paikko jen nykyinen määrä ja ympäristöluvassa ollut eläinmää rä on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Eläinsuojan eläinpaikat Nykyiset eläinpaikat Ympäristölupa Emolehmä Hieho Lihanauta Vasikka Lihantuotantoa on noin kg vuodessa. Tilan toimintaa on harjoitettu pääasiassa ympäristölupapäätöksen mukaisesti lukuun ottamatta: tarkastuksella esil le tullutta muovijätteen avopolttoa (lupamääräys 5). Nykyisin muo vi jä te toimitetaan sekajätteeksi. Myös lupamääräyksen 6 osalta tank kaus paik kaa ei ole tiivistetty betonilaatalla eikä luvanhakija ole toi mit ta nut vuosittain vuosiyhteenvetoa (lupamääräys 10.). Esikuivattua säiliörehua tehdään 600 tn vuodessa laakasiiloon. Puris te nes te pumpataan kokoojakaivoon, josta siirretään lietesäiliöön. Kai von koko 8 m 3. Säilöntäaineena käytetään biologista säi lön tä ainet ta ja sitä kuluu vuodessa noin 0,7 kg. Eläinten rehuna käytetään myös viljaa yhteensä noin 30 tonnia vuodes sa.

16 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Tilakeskuksen vesi tulee kaupungin vesiliittymästä. Veden kulutus ti lal la on suunnilleen vuodessa 750 m 3. Tilalla on käytössä polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 3 m 3. Polt to aine säi liö on teräksinen ja se on käsitelty ulkopuolelta. Polt to ai ne säiliös sä ei ole tyyppikilpeä, Mika Ruhanen arvio säiliön olevan val mistet tu 1970-luvulla. Säiliö näytti vielä ehjältä, mutta säiliö on jo iäkäs ja sen vaihtoa uudempaan tulee harkita. Säiliö on sijoitettu valuma-altaaseen ja katokseen. Säiliössä on sähkö pump pu. Tankkauspaikkaa ei ole tiivistetty. Jäteöljyjä säilytettiin myös polttoainekatoksen valuma-altaassa. Muita öljytuotteita säilytetään 500 l polttoainekatoksessa Kasvinsuojeluaineita tilalla ei ole. Koneita huolletaan jonkin verran itse. Tilalla on korjaamo/konehalli, jossa on viemäröinti ja öljynerotin. Öljyn ero tin ta tarkkaillaan säännöllisesti ja se on tyhjennetty viimeksi tal vel la Tilan kaikki muut eläimet sonneja lukuun ottamatta laiduntavat. Suurin osa on laitumella yötä päivää, mutta pieni porukka (noin 26) pääsee halutessaan sisälle (lisäruokinta mahdollisuus). Laidunaika 5 kk ja laidunala 24 ha. Eläinten juottaminen: Juottovaunut, osittain pihatossa, hiehot pu rosta ja juottovaunusta. Käytössä on kiertävä ruokintapaikka, jonka käyttöaika kesässä on 30 vrk ja kerralla 2 vrk. Jaloittelutarha Tarhassa on emolehmiä 55 kpl ja lihanautoja 20 kpl. Tarhan pinta-ala on 2 * 250 m 2 ja tarhan pohjan materiaali on betonia. Reunan kor keus on 40 cm, kallistukset ovat keskelle, josta mahdolliset vedet kul keu tu vat samaan kokoomakaivoon kuivalantalan kanssa. Kaivon ko ko on 8 m 3. Jaloittelutarhan käyttöaika on 12 kk, suurin osa eläimistä kuitenkin lai dun taa.

17 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Lannan käsittely jaloittelutarhoista tapahtuu siten, että etu kuor maajal la työnnetään kertynyt lanta lantalaan. Tyhjennystiheys vaihtelee, poi ki ma-ai ka na noin 1 viikon välein ja muulloin noin 3 viikon välein. Virtsa imeytyy kuivikkeeseen. Jaloittelutarhat on katettu kesällä 2011, joten sadevesiä ei pääse kertymään jaloittelutarhaan. Lannan käsittely Lannan käsittelyssä ei ole tapahtunut muutoksia. Vanhemmassa nave tas sa eläinten lanta käsitellään lietelantana ja uudemmassa pi hattonave tas sa on vinokuivikepohja. Lietelanta Lietelanta varastoidaan 12 kuukauden varastointiin mitoitetuissa varas tois sa. Vuoden aikana lietelantaa muodostuu 595 m 3 (eläinten lan ta 450 m 3, sadevedet 105 m 3, pesuvedet 10 m 3 ja puristeneste 30 m 3 ). Lisäksi lietesäiliöihin siirretään välillä kuivalantalan sa de vesiä. Kuivalantalan sadevedet kulkeutuvat kaivoon, josta ne pum pataan joko suoraan pellolle tai lietesäiliöihin. Sadevesiä muodostuu las ken nal li ses ti kuivalantalaan vuodessa noin 50 m 3. Vanhemman navetan vierustalla on kaksi lietesäiliötä. Vanhempi 250 m 3 lietesäiliö on harkkorakenteinen. Lietesäiliö näytti päällisin puo lin ehjältä. Lietesäiliö tyhjennetään vuosittain ja sen kunto tar kiste taan tyhjennyksen yhteydessä. Räystäsvedet eivät pääse lie te säili öön. Suurempi 800 m 3 lietesäiliö on elementtirakenteinen. Säiliö näyt ti tiiviiltä ja se tyhjennetään vuosittain. Molemmat lietesäiliöt täytetään altapäin ja säiliöt ovat avoimia. Liete kui lu ti la vuut ta on arviolta 50 m 3. Näin ollen lietteen va ras toin ti ti lavuut ta on yhteensä tilalla 1100 m 3. Lietesäiliöön johdetaan navetan pe su ve det arviolta 10 m 3 /vuosi. Navetassa ei ole wc:tä. Asuinrakennuksen jätevedet käsitellään 3 saostuskaivon kautta, jonka jälkeen jätevesi johdetaan avo-ojaan noin 100 m päähän. Kuivikelanta Emolehmät ja lihanaudat ovat vinokuivikepohjalla ja ma kuu par si järjes tel mäl lä. Kuivikkeena käytetään turvetta, olkea ja ruokahelpiä. Virt sa imeytetään kuivikkeeseen. Kuivitetun alueen pinta-ala on 600 m2 ja kuivikkeen paksuus on noin 10 cm. Kuivikepohja tyhjennetään noin 3-4 päivän välein kuivalantalaan.

18 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Lantala tyhjennetään vuosittain. Lantalan edustalla on ajoluiska ja kuor maus laat ta. Lantalan kallistukset ovat sisäänpäin. Lantalan sade ve det johdetaan kokoomakaivoon, josta ne pumpataan lie te säi liöön tai suoraan pellolle. Lantalan pinta-ala 500 m 2 ja seinämän korkeus 2 m, joten lantalan ti la vuus on 1500 m 3. Kuivalantala näytti hyvä kuntoiselta ja tiiviiltä. Kuivikelanta varastoidaan 12 kuukauden varastointiin mitoitetussa kui va lan ta las sa. Vuoden aikana kuivikelantaa muodostuu 1350 m 3. Lannan levitys Lanta käytetään lannoitteena viljelysuunnitelman mukaisesti tilan omil la 54 ha ja vuokra 35 ha pelloilla, yhteensä 89 ha. Lannan levitykseen tarvittava peltopinta-ala vaatimus (YM-ohje 2009) eläinsuojan eläinmäärälle on 49,14 ha. Kuivalannan levittää urakoitsija. Lietelanta levitetään itse ha ja le vityk se nä. Tilalla on ollut käytössä myös letkulevitin, mutta sen käyttö on osoittautunut käytännössä hankalaksi. Ajankohdat (kevät,kesä,syksy): viikot 18 ( 50 %), 19 (10 %), 28 (20 %) ja 40 (20 %).Lannan patterointia on tehty kerran. Jätevedet sekä päästöt vesiin Toiminnasta ei muodostu päästöjä, jotka valuisivat suoraan pin ta vesiin. Karjarakennus ja lantavarastot sekä muut varastot ovat siten tiivii tä, ettei niistä tule suoria valumia vesistöön. Kuivikelanta käy tetään pelloilla lannoitteena nitraattiasetuksen, viljelysuunnitelman ja ym pä ris tö tuen eh to jen mukaisesti, minkä vuoksi lannasta ei aiheudu niin suuria päästöjä pintavesiin tai ympäristöön, että niillä olisi vaiku tus ta pintaveden laatuun. Päästöjä voi esiintyä, jos lantavarastot eivät ole vesitiiviitä. Päästöt maaperään ja pohjaveteen Toiminnalla ei ole vaikutusta maaperään ja pohjaveteen, koska tila tai pellot eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialueella ja toiminnasta ei ai heu du päästöjä maaperään.

19 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Toiminnasta ei aiheudu haitallisia päästöjä maaperään ja poh ja veteen, kun polttoaineet varastoidaan suojatussa polttoainesäiliössä ja kun polttoaineen tankkauspaikka on tiivistetty. Polttoainesäiliö on kui ten kin jo vanha, joten riski sen hajoamiselle on olemassa, mikäli polt to ai ne säi liö tä ei tarkasteta säännöllisesti tai uusita kokonaan. Vaikutus ilmanlaatuun Vähäisiä hajupäästöjä lukuun ottamatta muita merkittäviä päästöjä ilmaan ei aiheudu. Hajupäästön on arvioitu olevan paikallinen ja siitä ei arvion mukaan aiheudu haittaa ympärillä asuville. Melu ja tärinä Melua aiheutuu tilan autojen ja koneiden käytöstä lannan ja rehun ajoon. Myös tilalla käyvät kuljetusajoneuvot aiheuttavat melua. Ti lalla muodostuvasta melusta ei ole kuitenkaan haittaa ympäristölle. Jätteet Jätteitä muodostuu tilan asuinrakennuksessa, rehujen ja lan noit teiden varastoinnissa, karjarakennuksessa sekä koneiden ja laitteiden huol los sa. Tilalla muodostuvat jätteet on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Tilalla muodostuvat jätteet ja niiden käsittely. Jäte Muodostuva määrä vuosittain Lanta n m 3 Yhdyskuntajäte 72 tonnia Muovijäte 200 kg Paperi ja pahvi n. 100 kg Kuolleet eläimet Metalli Pilaantunut rehu Jäteöljyt Käytetyt akut Käytetyt loisteputket 1 kpl n. 200 kg n. 2 tonnia 200 l 2 kpl 5 kpl - Lanta käytetään peltolannoitteena. - Yhdyskuntajäte varastoidaan 600 litran astiassa ja toimitetaan kunnalliseen jätehuollon keräilyyn (tyhjennys 1 krt/kk). - Muovit sekajäte. - Paperi ja pahvi poltetaan kattilassa. - Kuolleet eläimet toimitetaan raatokeräilyyn, Honkajoelle. - Metalliromu kierrätys. - Pilaantunut rehu lantalaan.

20 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta Jäteöljyt ongelmajätekeräys. - Käytetyt akut ja loisteputket ongelmajätekeräys. 8. TOIMINNAN TARKKAILU Eläinsuojan rakenteita, lantavarastoja ja polttoainesäiliöiden kuntoa tark kail laan yleisesti käytön ja tyhjennysten yhteydessä. Lannan kulje tus ka lus to pidetään kunnossa. Toiminnan tarkkailuna on lisäksi pel to kir jan pi to sekä eläinrekisteri. 9. POIKKEUKSELLISET TILANTEET 9.1 Riskinarviointi Riskejä voi aiheuttaa raaka aineiden varastosta tulevat vuodot, tuo tan to ti lois ta tuleva vuoto, lantavarastosta tuleva vuoto, pel to-vilje lys sä tapahtuvat onnettomuudet, eläinsairaudet sekä tulipalot. Tilalla on tehty riskinarvioimiseksi laatusuunnitelma ja pe las tussuun ni tel ma ohjeistuksineen. 9.2 Toimet häiriötilanteiden varalta Rakennukset, rakennelmat ja laitteet pidetään kunnossa huoltamalla ne riittävän usein. Polttoainesäiliö on sijoitettu asianmukaiseen suoja-altaaseen, josta mah dol li nen vuoto havaitaan nopeasti ja voidaan ryhtyä tarvittaviin toi men pi tei siin polttoaineen keräämiseksi. Jos vuotoja pääsee maape rään tai vesistöön, tehdään ilmoitus ympäristöviranomaiselle. Navetan tulipaloon on varauduttu ensisammutuskalustolla ja pa lopos til la. Tilalla on myös sähkökatkojen varalle aggregaatti. Turvetta on imeytysaineena saatavilla. Vuodoista ja onnettomuuksista ilmoitetaan ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sil le. Tulipalotilanteissa ja eläinten massakuolemissa sekä tarttu vien eläintautien hoidossa noudatetaan viranomaisten mää räyksiä. 10. TOIMINNANHARJOITTAJAN ESITYS LUPAMÄÄRÄYSTEN TAR KIS TA MI SEK SI Hakija ei ole tehnyt hakemuksen lisäksi muuta esitystä lu pa määräys ten tarkistamiseksi.

21 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (58) Ympäristölautakunta HAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupamääräysten tarkistamishakemus on toimitettu Ylä-Savon SOTE ky:n ympäristölautakunnalle Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu Kiuruveden kaupungin il moi tustau lul la Kuulutus on lähetetty naapureille kirjeenä Tarkastukset ja täydennykset Tarkastus on tehty sijaintipaikalla Tarkastukseen osal listui vat Mika ja Teija Ruhanen sekä ympäristönsuojelutarkastaja Johan na Narvi. Tarkastuksessa kuultiin toiminnanharjoittajaa lu pa hake muk ses ta. Neuvottelun yhteydessä lupahakemuksen tietoja tarken net tiin. Tarkastuksesta tehty pöytäkirja on liitetty lu pa ha ke muksen asiakirja-aineistoon Lausunnot Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia eikä tehty mielipiteitä Hakijan vastine Vastinetta ei tarvinnut pyytää. Valmistelijan päätösehdotus: 12. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Ympäristölautakunta tarkistaa ja muuttaa ympäristönsuojelulain 55 :n 2 momentin mukaisesti Mika ja Teija Ruhasen, kiinteistöllä sijaitsevan eläinsuojan toimintaa koskevan Kiuruveden kau pun gin ympäristönsuojelusihteerin tekemän pää töksen lupamääräykset kuulumaan kokonaisuudessaan kappaleessa 13 esitetyksi Vastine muistutukseen Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja eikä sen johdosta ole jä tetty muistutuksia.

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla 29.04.2015 42 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 4.5.2015 ASIA HAKIJA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1 (127)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1 (127) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1 (127) Ympäristölautakunta Aika 04.02.2016 klo 09:00-10:29 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölautakunta 74 12.08.2014 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Partanen Juha 478/11.01.00/2013 Ymplk 74 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 1. ASIA Päätös

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 132 06.07.2016 Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.07.2016 132 Asiakirjat

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30.

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA HAKIJA Lypsykarjanavetan laajentaminen Ari Hyttinen Kaarnalammentie 10 a 83400 VIINIJÄRVI

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 63 11.06.2015 Ympäristölupa eläinsuojalle, Kainulainen Lasse, Vieremä 278/11.01.00/2015 Ymplk 11.06.2015 63 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 HAKIJA Haaja-Maito Oy Niemeläntie 338 69100 Kannus KIINTEISTÖ Alavainio 217-403-3-25

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ympäristölupa eläinsuojalle, Lappalainen Seppo ja Lång Sanna, Kiuruvesi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh.

Ympäristölupa eläinsuojalle, Lappalainen Seppo ja Lång Sanna, Kiuruvesi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. Ympäristölautakunta 74 20.08.2015 Ympäristölupa eläinsuojalle, Lappalainen Seppo ja Lång Sanna, Kiuruvesi 321/11.01.00/2015 Ymplk 20.08.2015 74 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Kärkkäinen puh. 0400 144 453. Tilatunnus: 140054559 Liike- ja yhteisötunnus: 1183986-4

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Kärkkäinen puh. 0400 144 453. Tilatunnus: 140054559 Liike- ja yhteisötunnus: 1183986-4 Ympäristölautakunta 98 27.06.2013 Ympäristölupa eläinsuojalle, Timo Kämäräinen, Iisalmi 252/11.01.00/2013 Ymplk 98 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Kärkkäinen puh. 0400 144 453 1. ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 Ympäristölautakunta 75 20.08.2015 Ympäristölupa eläinsuojalle, Väisänen Mikko, Sonkajärvi 348/11.01.00/2015 Ymplk 20.08.2015 75 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta sekä

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 8/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y2/2014 Ympla 26.02.2014 32 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen Ympäristölautakunta 68 29.09.2016 Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 131/11.03.04/2014 Ymplk 29.09.2016 68 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.03.2015 Sivu 1 / 1 142/11.01.03/2014 25 Nitraattiasetuksen valvonta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Armi Tukia, puh. 043 826 5218 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE PÄÄTÖS Nro 131/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Jaatinen Jari ja Heidi, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Jaatinen Jari ja Heidi, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 90 11.09.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Jaatinen Jari ja Heidi, Kiuruvesi 284/11.01.00/2014 Ymplk 90 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Niilo-Aleksi Lappalaisen eläinsuojan toiminta tilalla Löytynmäki , määräys nitraattiasetuksen noudattamisesta ja uhkan asettamispäätös

Niilo-Aleksi Lappalaisen eläinsuojan toiminta tilalla Löytynmäki , määräys nitraattiasetuksen noudattamisesta ja uhkan asettamispäätös Ympäristölautakunta 89 22.09.2015 Niilo-Aleksi Lappalaisen eläinsuojan toiminta tilalla Löytynmäki 263-417-24-3, määräys nitraattiasetuksen noudattamisesta ja uhkan asettamispäätös 484/11.03.04/2015 Ymplk

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen Ympäristölautakunta 43 07.10.2015 Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen 1708/77.773/2015 YMPLA 43 Luvan hakija Maatalousyhtymä V & V Juntunen Osoite: Kovajärventie 58b, 89660

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 20.5.2014 Lupanro: 2014-2 Dnro: 536/14 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MARKUS KIVELÄ OY, VASIKKAKASVATTAMO, ALATALO RN:O 13:44

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MARKUS KIVELÄ OY, VASIKKAKASVATTAMO, ALATALO RN:O 13:44 Ympäristölautakunta 3 27.01.2015 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MARKUS KIVELÄ OY, VASIKKAKASVATTAMO, ALATALO RN:O 13:44 Ymp 3 Valmistelija rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040 848 8243 Markus Kivelä Oy hakee ympäristönsuojelulain

Lisätiedot