Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja hakee ympäristölupaa eläinsuojalle toiminnan laa jen nuksen vuoksi. Toiminta on lihanautojen kasvatusta. Eläin suo jaa suunnitellaan laajennettavaksi rakentamalla uu si navettarakennus ja kuivalantala. Lupaa haetaan kor kein taan 137 nautaeläimelle. Laajennetun toiminnan suunniteltu aloi tus ajan koh ta on syksy Toiminnalla ei ole aiempaa ym pä ris tö lu paa. Lupaa haetaan hakijan omistamalle tilalle Ylö jär ven kaupungin Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22, os. Pohjanlahdentie 86, Kuru. Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta Asian vireilletulo ja hakemuksen täydennykset Ympäristönsuojelulain 28 1 momentin ja ym pä ris tön suo je lu ase tuksen 1 :n 1 momentin kohdan 11 a) mukaan eläin suo ja, joka on tarkoitettu vähintään 80 lihanaudalle, on ym pä ris tö lu van va rai nen. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 1 mo men tin kohdan 11 a) mukaan toimivaltainen lu pa vi ran omai nen on kunta. Lupahakemus on tullut vireille Hakija on täy den tä nyt hakemustaan tarkastuksen yhteydessä Toimintaa koskevat luvat Toiminta ei ole aiemmin ollut ympäristölupavelvollista. Ha ki jan rakennuslupahakemuksesta eläinsuojan laajentamiselle on annettu myönteinen päätös Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö ja kaavoitustilanne Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa ei ole kaavavarauksia ti la kes kuksen tai sen maiden alueella. Tilakeskus kuuluu Kurun rantaosayleiskaavan 1AM-alu ee seen. Tilan rantoja, metsiä ja peltoja kuuluu kaavan 1AM- se kä MY-1 -alueisiin. Kiinteistöllä on 10 rajanaapuria. Ympäristö on maa- ja met sä ta lousval tais ta. Lisäksi rannassa on loma-asutusta. Lähin lo ma-asun to sijaitsee noin 200 metrin päässä ti la kes kuk ses ta kaakkoon

2 Tiedot eläinsuojan toiminnasta ja tuotannosta Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Näsijärven rannalla ja lähin vakituisesti asuttu kiin teis tö noin 500 metrin päässä lounaaseen. Toiminta ei si joi tu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin vesistö, Nä si jär ven Pohjanlahti, sijaitsee noin 150 metrin päässä ti la kes kuk ses ta itään. Tällä hetkellä tilalla on eläinpaikkoja yhteensä 61 nau ta eläi mel le. Lupaa haetaan yhteensä enintään 137 nau ta eläi mel le, joista emoleh miä on 60, yli 24 kk:n ikäisiä sonneja 2, kk:n ikäi siä hiehoja 15, kk:n ikäisiä sonneja 15, 6-12 kk:n ikäi siä lehmävasikoita 15, 6-12 kk:n ikäisiä son ni va si koi ta 15 sekä alle 6 kk:n ikäisiä vasikoita 15. Tar koi tuk se na on ra ken taa uusi emolehmäpihatto, johon tulee paik ko ja 60 emo leh mäl le, näiden alle 6 kk:n ikäisille vasikoille (15 kpl) sekä ti lan kahdelle siitossonnille. Pihaton il manvaih to tapahtuu luon nol li ses ti. Nykyinen vuonna 2005 ra ken net tu kylmä pi hat to jää laajennuksen jälkeen nuorkarjan käyt töön. Laa jen nuksen jälkeen tilan tuotanto vuodessa on noin kg vuodessa (teuraspaino). Tulevassa tilanteessa tilan emolehmät ja alle 6 kk:n ikäiset va si kat laiduntavat ryhmittäin 5 kuukautta vuodesta ym pä ri vuo ro kau ti ses ti. Laidunalaa on noin 12 hehtaaria, josta ker ral la käytössä on noin 2 ha. Laitumet ovat peltolaitumia, jot ka eivät rajoitu vesistöön. Laitumilla ei ole pysyvää tai kier tä vää ruokintapaikkaa. Juomismahdollisuus eläimillä on na ve tas sa sekä siirrettävän juomavesisäiliön luona. Tilan käytössä olevat pellot sijaitsevat talouskeskuksen lä hei syy dessä. Osa lannasta luovutetaan tilalle, joka sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä. Hakijan tilan toiminnasta vas taa yksi työntekijä. Tila on liittynyt ym pä ris tö tu ki jär jes tel mään. Talousvesi saadaan omasta porakaivosta. Hakemuksen mukaan toiminnassa syntyvä, runsaasti kui vi ket ta sisältävä lanta ei aiheuta merkittäviä hajuhaittoja. Lan ta lat ovat tiiviitä ja lanta levitetään pelloille tehokkaasti ly hyes sä ajassa sekä mullataan mahdollisimman nopeasti. Lan nan ajon yhteydessä huolehditaan, ettei lantaa varise ojiin tai teille. Merkittäviä melu- tai pölyhaittoja ei synny. Lan noit tei ta ja kasvinsuojeluaineita käytetään harkitusti ja tar koi tuk sen mu kai ses ti. Kiinteistöllä syntyvä lanta käsitellään kuivikepohjalla. Ny kyi ses sä pihatossa on 450 m 2 :n vinokuivikepohja, tulevassa 670 m 2 :n osakuivikepohja. Kuivikemateriaalina käytetään ol kea ja turvetta. Virtsa imeytetään kuivikkeisiin. Lattiat ovat be to nia. Kuivikepohja

3 tyhjennetään 2-8 kertaa vuodessa. Pois tet tu kuivikepohja varastoidaan lantalaan. Tilalla jo olevan, pinta-alaltaan 160 m 2 ja reu na kor keu del taan 200 cm olevan lantalan lisäksi tilalle rakennetaan laa jen nuk sen yhteydessä pinta-alaltaan 516,5 m 2 ja reu na kor keu del taan 150 cm oleva lantala. Lantalat ovat kat ta mat to mia ja betonirakenteisia. Yhteensä lantatilavuutta on sa de vä hen nyk sen jälkeen noin 1700 m 3 uuden lantalan val mis tut tua. Esitetty lannan varastointitilavuus riittää esitetylle eläin mää räl le. Lantaa levitetään pelloille noin viikoilla Levitykseen käy tet tä vä peltoala on yhteensä 52 hehtaaria, josta omaa pel toa on 20 ha, vuokrapeltoa 12 ha ja sopimuspeltoa 30 ha. Lannan levitykseen käytettävissä oleva pinta-ala on riit tä vä hakemuksen mukaiseen eläinmäärään nähden. Säilörehua valmistetaan pyöröpaalaamalla esikuivattuna noin 600 tonnia vuodessa. Paalit avataan betonisella ruo kin ta pöy däl lä, eikä esikuivatusta rehusta muodostu pu ris te nes tet tä. Hakemuksen mukaan vuoden toiminnasta syntyy jätteitä seu raa vasti: kuolleita eläimiä 1-2 vasikkaa, muoveja 2-3 ton nia, jäteöljyä 150 litraa, vanhoja torjunta-aineita 0-3 lit raa, akkuja 1 kpl, vanhoja loisteputkia 6 kpl, metalliromua 200 kg sekä pilaantunutta rehua noin 1000 kg. Kuolleet eläi met toimitetaan Honkajoki Oy:lle, muovit ja jäteöljyt esi mer kik si Ekokem Oy:lle, metalliromut romuliikkeeseen ja tor jun ta-ai neet, akut ja loisteputket kunnalliselle jäteasemalle. Pi laantu nut rehu säilytetään lantalassa ja levitetään lannan mu ka na pelloille lannoitteeksi. Eläinsuojan toiminnassa syntyy vain vähäisiä määriä jä te ve siä, jotka ovat pääosin käsien ja jalkineiden pesuvesiä. Jä te ve det johdetaan umpisäiliöön. Kiinteistöllä on käytössä kaksi polttoöljysäiliötä murs ke alus tal la. Kolmen kuution säiliö, jota käytetään koneiden tank kaa mi seen, on noin 30 vuotta vanha, eikä sen kuntoa ole tar kas tet tu. Toi nen, kahden kuution säiliö on kunnostettu vuon na Kum mat kin säiliöt ovat yksivaippaisia maan pääl li siä säi liöi tä, jotka on varustettu laponestolla. Kum mas sa kaan säi liös sä ei ole lukitusta tai ylitäytönestintä. Lisäksi kiin teis töl lä on kol mas öljysäiliö, joka on ollut käyt tä mät tö mä nä pidemmän ai kaa. Muita öljytuotteita ti lal la säilytetään enin tään 400 lit raa suljetuissa tynnyreissä tai ka nis te reissa be to ni lat tian pääl lä viemäröimättömässä ko ne hal lis sa. Muita ti lal la va ras toi ta via kemikaaleja ovat lan noit teet (noin 35 ton nia ladossa ja konehallissa), kas vin suo je lu ai neet (noin 60 litraa sul je tus sa tilassa) sekä vähäiset mää rät eläinten lääk kei tä.

4 Tila sijaitsee noin kilometrin päässä asfalttitiestä. Tilalle joh ta van tien liikenne on vähäistä. Teurasauto käy tilalla 4-5 ker taa ja öljyauto 4 kertaa vuodessa. Lisäksi liikennettä syn tyy normaalista peltotyöstä keväisiin ja syksyihin painottuen se kä pyöröpaalirehun kuljetuksesta pelloilta tilakeskukseen. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Lupahakemuksen käsittely Hakemuksen mukaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa hyö dyn netään, kun lannan levityksessä käytetään ura koit si jaa, jolla on tehtävään asianmukainen kalusto. Hakemus on tullut vireille Tarkastus tilalle suo ri tet tiin Samassa yhteydessä hakija täydensi ha ke mus taan. Hakemuksesta kuulutettiin Ylöjärven kau pun gin il moi tus tau lul la Lisäksi ha ke muk ses ta on il moi tet tu Ylöjärven kaupungin internet-sivuilla. Naa pu reil le on lähetetty tieto hakemuksen vireilläolosta ja heil le on va rat tu tilaisuus tulla kuulluksi. Tarkastus Vs. ympäristötarkastaja teki tarkastuksen tilalla Tar kastuk sel la nousi keskusteluun tar kas ta mat to man öl jy säi liön kunto sekä säiliöiden sijoitus. Hakija il moit ti, että ny kyi sin käytössä olevan säiliön uusiminen on mah dol lis ta. Li säk si tarkastuksella havaittiin konehalliin ke rään ty neen noin 600 litraa jäteöljyä, jonka toimittamisesta asianmu kai seen jät teen kä sit te lyyn mahdollisimman pi kai ses ti keskusteltiin. To det tiin myös, että laajennuksen to teu tues sa eläimillä ei oli si alkuun jaloittelualuetta, sillä nykyinen ja loit te lu alue jää pois käytöstä eikä uutta ole tarkoitus ra ken taa heti, vaikka sil le onkin tehty varaus piirustuksissa. Lan ta la todettiin hy vä kun toi sek si. Lausunnot ja muistutukset Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja. Hakemuksesta ei jä tet ty muistuksia. Oheismateriaali Numeroimattomana oheismateriaalina - ote rantaosayleiskaavasta Lisätiedot Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola, erk p Kaupunginarkkitehti ehdottaa Ympäristölautakunta päättää myöntää Pertti Pohjalle ym pä ris tön suoje lu lain 35 :n mukaisen ympäristöluvan eläin suo jan toiminnan

5 laajentamiselle Ylöjärven Petäjälammin ky läs sä tilalla Pohja R:No 2:22, osoitteessa Pohjanlahdentie 86, Kuru. Ympäristölupa myönnetään toiminnan har joit ta mi sel le laajuudessa 137 lihanautaa hakemuksessa esi te tyin eläinjakaumin. Eläinmäärää voidaan muuttaa edel lyt täen, että eläinyksikkömäärä ei kasva ha ke muk ses sa mai ni tus ta. Toiminta on sijoitettava ja mitoitettava sekä toimintaa on har joi tet ta va hakemuksessa esitetyn mukaisesti, ellei näissä lu pa mää räyk sis sä toisin määrätä. (YSA 19 ) Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Lannan ja virtsan varastointi ja käsittely 1. Toiminnassa syntyvä kuivikelanta on käsiteltävä ve si tiiviis sä lantavarastoissa. Lannan va ras toin ti ti laa tulee ol la kulloisenkin eläinmäärän mukaan las ket tu na 12 kuu kauden lannantuotantoa vas taa va määrä vä hen net ty nä saman laidunkauden ai ka na laidunnuksen yh tey des sä laitumelle jää vän lannan määrällä. Mikäli lan ta va ras tot eivät ole katettuja siten, että sadevesien pää sy niihin este tään, tulee tilavuudessa huomioida myös sa de ve det. Lantavarastojen ja eläinsuojan poh ja ra ken tei den tulee rakentamistekniikaltaan vas ta ta maa- ja metsätalousministeriön ra ken ta mis mää räyk siä ja ohjeita (MMM-RMO-C4). Lan ta loi den tulee olla käyt tö val mii na viimeistään silloin, kun uusi pi hat to ra ken nus ote taan käyttöön. 2. Lantavarastot tulee tyhjentää vuosittain. Lan ta loi den kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti eten kin tyh jen nys ten yhteydessä. Mikäli lantaloiden kun nos sa ha vai taan puuttei ta, jotka voivat ai heut taa ympäristön pi laan tu mis ta, on puutteet kor jat ta va välittömästi. 3. Lannan varastoinnissa, käsittelyssä, kul je tuk ses sa ja le vityk ses sä tulee noudattaa val tio neu vos ton ase tuk ses sa (931/2000) maataloudesta pe räi sin olevien nit raat tien vesiin pääsyn ra joit ta mi ses ta annettuja mää räyk siä. Lannan kuljetus ja le vi tys tulee järjestää siten, ett ei sitä joudu tielle, ve sis töön tai pohjaveteen. Lan nan le vi tyk sessä ja sen ajankohtaa valittaessa tulee huo mioi da viih tyisyys te ki jät ja naapureille mah dol li ses ti ai heu tu va hajuhaitta. Lannanlevityksestä ei saa ai heu tua kohtuutonta haittaa naapureille. Toi min nan har joit ta ja vastaa myös mahdollisesti käyt tä män sä ura koit si jan suorittamasta lannan le vi tyk ses tä sekä sii tä, että tä mä on

6 tie toi nen siitä, mitä lan nan le vi tyk ses tä on mää rät ty tässä lu vas sa ja sään nök sis sä. 4. Lanta tulee ensisijaisesti hyödyntää pellolla lan noit tee na. Toiminnanharjoittajalla tulee olla jat ku vas ti käy tet tä vis sä lannanlevitykseen so vel tu vaa peltoalaa riit tä väs ti eläinmäärään nähden. Pel to pin ta-alas sa tulee ot taa huomioon ta lous ve si kai vo jen lähistölle sekä val ta ojien ja ve sis tö jen varsille jätettävien suo ja vyö hyk kei den vaa ti mat pinta-alat. Lantaa voidaan myös toimittaa laitokselle, jolla on ky sei sen jätteen vastaanottoon oikeuttava ym pä ris tö lu pa, mikäli siitä esitetään etukäteen val von ta vi ran omai sel le voimassa oleva luovutussopimus. Laidunnus 5. Eläinten laidunalueet on pidettävä kas vi peit tei si nä ei kä lai dun net ta vien eläinten määrä saa ylit tää laitumen kasvil li suu den tai maaperän kes to ky kyä. Eläinten ke räi lyaluei den ja laitumelle joh ta vien kulkuväylien tulee ol la kovapohjaisia ja kui via siten, että ne kestävät eläin ten kul ke mi sen liettymättä. Kulkuväylät tulee pi tää siis tei nä, ja niille kertyvä lanta on poistettava sään nöl li ses ti. Kemikaalit 6. Poltto- ja voiteluaineita, torjunta-aineita ja muita ke mi kaale ja tulee varastoida ja käyttää siten, ett ei niistä ai heu du vaaraa tai haittaa terveydelle, poh ja- tai pin ta ve sil le, maaperälle tai muulle ym pä ris töl le. Va ras toin nis sa ja käsittelyssä tulee nou dat taa Ylöjärven kau pun gin ym päris tön suo je lu mää räyk siä. 7. Ulkona sijaitsevat maanpäälliset öljy- ja polt to nes te säi liöt tulee sijoittaa alustalle, jossa on ke mi kaa le ja lä päi se mätön tiivis pinnoite tai sitä vas taa va rakenne. Säi liöi den tulee olla alus tas taan riittävästi irti, ja ne on va rus tet ta va la pon es tol la sekä ylitäytönestimillä. Säi liöi den siir to pumppu jen tai täyttöletkujen on oltava lu kit tui na työ ajan ulkopuolella. Polttonesteiden tank kaus- ja täyt tö paik ko jen tulee olla päällystetty tiiviillä, ke mi kaa le ja läpäisemättömällä pinnoitteella, jos ta öl jy vuo dot voi daan kerätä talteen. Tähän tar koi tuk seen tank kaus- ja täyttöpaikoilla tulee olla riit tä väs ti imey tys ai net ta ja muu ta tor jun ta ka lus toa. Säiliöiden kuntoa tu lee tark kail la paloja pe las tus vi ran omai sen edel lyt tä mäl lä ta val la. Van han 3

7 m 3 :n säiliön kunto tulee tar kas taa ja tar vit taes sa säiliö korjata. Edellä mainitut kor jauk set ja tar kas tuk set tulee suorittaa men nes sä. Säi liön tarkastuspöytäkirja sekä mah dol li nen kor jaus pöy tä kir ja tulee toimittaa ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. Sisätiloissa kemikaalisäiliöt sekä kemikaali- ja vaa ral listen jätteiden astiat on säilytettävä siten, ett ei vät ke mi kaalit ja vaaralliset jätteet pääse vie mä riin tai maa pe rään. Varastotilan lattian pin noit teen tulee olla ke mi kaa lien vaikutusta kes tä vä. Öljyjen, vaarallisten ke mi kaa lien ja vaa ral lis ten jätteiden käsittelyssä ta pah tu nees ta on net tomuu des ta on välittömästi ilmoitettava hä tä kes kuk seen. Jätteet 8. Toiminnassa syntyvän jätteen määrä tulee mi ni moi da. Jät teet on varastoitava ja käsiteltävä si ten, ettei niistä aiheu du epäsiisteyttä, ros kaan tu mis ta, haju- tai ter veyshait taa, maaperän tai pin ta- ja pohjaveden pi laan tu mis ta, pi laan tu mis vaa raa tai muuta vaaraa ym pä ris töl le eivätkä jätteen hyö dyn tä mis mah dol li suu det heik ke ne. Hait ta eläimiä tulee tarvittaessa torjua. Jätteiden kä sit te lys sä tulee nou dat taa etusijajärjestystä ja jät teet tu lee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. Jä te huol los sa tulee noudattaa Ylöjärven kau pun gin alu eel la voi mas sa olevia jä te huol to mää räyk siä. 9. Mahdollinen pilaantunut rehu tulee varastoida kui vi ke lannan tapaan. Rehujäte tulee en si si jai ses ti hyö dyn tää pellol la. Mikäli rehujätettä luo vu te taan eteenpäin, tu lee varmis tua siitä, että jät teen vastaanottajalla on jä te lain 29 :n mukaiset edel ly tyk set ko. jätteen vas taan ot ta mi seen. 10. Eläinten ruhot ja muu toiminnassa syntyvä eläin jä te tu lee toimittaa mahdollisimman pian eläin jät teen kä sit te ly lai tokseen tai muuhun kä sit te ly paik kaan, jolla on lu pa kä si tel lä ko. jätettä. Ru ho jen ja muun eläinjätteen pit kä ai kais ta varas toin tia tulee välttää. Ly hyt ai kai nen kin va ras toin ti tu lee järjestää siten, ettei se aiheuta ter veys- tai ha ju hait taa eikä epäsiisteyttä. Eläinjätettä ei saa haudata lukuun ottamatta kuolleina syn ty nei tä eläi miä, jotka saa haudata maa- ja met sä ta lous mi nis te riön asetuksen 1192/ mu kai ses ti. Kuol lei na syn ty nei den eläinten hau taa mises ta on pidettävä kir jaa. 11. Toiminnassa muodostuvat vaaralliset jätteet ku ten lois teput ket, jäteöljyt, akut ja käyttämättä jää neet lääk keet on

8 varastoitava lukittavissa si sä ti lois sa asian mu kai ses ti merkityissä, va lu ma suo ja tuis sa astioissa ja ne tu lee toimit taa lai tok seen, jolla on lupa vastaanottaa ko. jä tet tä. Vaa ral lis ta jätettä ei saa sekoittaa muuhun jät tee seen. Tarkkailu- ja raportointimääräykset 12. Tilan toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpidosta tu lee vuo si ta sol la käydä ilmi seuraavat tiedot: - Eläinten määrä - Toiminnassa muodostuneen lannan määrä - Lannan levitys- tai toimituspaikat, -ajankohdat ja vas taanot ta jat - Kuolleiden eläinten määrä, toimituspaikat ja ajan koh dat - Häiriötilanteet tai muut poikkeukselliset tilanteet - Uudet tai muuttuneet lannan levitykseen käy tet tä vät pel toalat ja sopimukset - Toiminnassa syntyneet jätteet, niiden määrät ja la jit se kä toimituspaikat Tiedot on pyydettäessä esitettävä val von ta vi ran omai sel le. Toiminnan muutokset ja muut määräykset 13. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liit ty vän parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja va rau dut ta va soveltuvan parhaan käyttökelpoisen tek nii kan käyttöönottoon. 14. Poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista tai onnet to muuk sis ta on ilmoitettava viipymättä kun nan ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sel le. Toi min nan har joit ta jan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin hai tal lis ten vaikutusten vähentämiseksi tai poistamiseksi se kä poik keuk sel lis ten tilanteiden uusiutumisen eh käi se mi sek si. 15. Toiminnan olen nai sis ta muutoksista tulee tehdä il moi tus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan lo pet ta mi ses ta tulee ilmoittaa ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le vähintään kolme kuukautta ennen lo pet ta mis ta mah dol lis ten lopettamiseen liittyvien mää räys ten an ta mis ta varten. Ratkaisun perustelut Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden no jal la annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaa ti muk set, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty, kun sitä harjoitetaan hakemuksessa ja tässä päätöksessä esi te tyl lä tavalla ja annettuja määräyksiä noudattaen.

9 Toiminta sijaitsee maatalousvaltaisella haja-asutusalueella, jos sa eläinsuojatoiminnan harjoittaminen voidaan katsoa ta van omai sek si toiminnaksi. Toiminta ei sijaitse tärkeällä tai muul la vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaiset luvan myöntämisen edel ly tykset täyttyvät, sillä toimittaessa tämän päätöksen mu kai ses ti toiminta ei aiheuta terveyshaittaa, merkittävää muu ta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista eikä kohtuutonta rasitusta naa pu reil le toiminnan sijainti huomioiden. Ympäristöluvassa on an net tu määräyksiä, joiden voidaan katsoa vähentävän toi min nas ta mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Yksilöidyt perustelut Lupamääräykset 1-4 on annettu ympäristön pilaantumisen eh käi semi sek si. Asianmukaisella lannan käsittelyllä, va ras toin nil la ja levityksellä sekä lantaloiden kunnon tarkkailulla es te tään mahdollinen ympäristön pilaantuminen, ter veys hait ta tai naapurussuhdelain tarkoittama haitta. (YSL 4, 43 ja 46, YSA 19, NSL 17, VNA 931/2000, MMM-RMO C4) Lupamääräyksellä 5 vähennetään ravinteiden huuh tou tu mis- ja ylilannoitusriskiä sekä pohja- tai pintaveden pi laan tu mis ris kiä. Maaja metsätalousministeriön rakennustapaohje MMM-RMO C4 edellyttää, että suunnittelussa otetaan huo mi oon laitumelle johtavien kulkuteiden puhdistettavuus. (YSL 43, YSA 19, MMM-RMO C4) Lupamääräykset 6 ja 7 on annettu ympäristön pilaantumisen eh käise mi sek si. Määräyksillä estetään pinta- tai pohjavesien tai maaperän pilaantumista sekä terveyshaittoja. Mää räyk sis sä tuodaan myös esille palo- ja pelastusviranomaisen oh jei den merkitys ja edellytetään kunnallisten ym pä ris tön suo je lu mää räys ten noudattamista. (YSL 7, 8, 19, 43 ja 45, YSA 19 ) Lupamääräyksillä 8-11 tuodaan esille jätehuollon asian mu kai nen hoitaminen sekä kunnan jätehuoltomääräysten nou dat ta mi nen. Jätehuollon asianmukaisella hoidolla eh käis tään jätteistä aiheutuvaa roskaantumista, pilaantumista ja ter veys hait taa. Haittaeläimiä, kuten rottia ja hiiriä tulee tar vit taes sa torjua rehuhygieniaan, terveyteen, yleiseen viih ty vyy teen sekä eläinsuojan rakenteeseen aiheutuvien haittojen vä hen tä mi sek si. Lupamääräyksellä 9 korostetaan, että luvan ha ki jan tulee jätettä luovuttaessaan varmistua siitä, että vas taanot ta jal la on jätelain 29 :n mukaiset edellytykset ko. jät teen vastaanottamiseen. (YSL 4, 7, 8, 43 ja 45, JäteL 8, 12, 13, 15-17, 28, 72 ja 91, JäteA 4, 7-10 ja 14 ) Kuolleiden eläinten asianmukaisella hävittämisellä ra joi te taan mahdollisten eläintautien leviämistä tilan ulkopuolelle ja täs tä

10 ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvaa vaaraa se kä ympäristö- ja hajuhaittoja. Euroopan parlamentin ja neu vos ton asetuksen 1069/2009 mukaan eläinten ruhot ja muu eläin jä te on käsiteltävä eläinjätteen poltto- tai kä sit te ly lai tok ses sa lukuun ottamatta syrjäisiksi määriteltyjä alueita, jol lai sek si koko Suomi on määritelty kuolleina syntyneiden eläin ten osalta. (Eu roo pan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, MMMa 1192/2011) Lupamääräyksen 12 mukaisen kirjanpidon avulla vi ran omai nen voi valvoa muun muassa, että toiminnanharjoittajalla on käy tet tä vis sään riittävästi lannan varastointitilaa ja le vi tys alaa ja että pellot ovat sellaisia, ettei lannan levitys koh tuut to mas ti kuormita pinta- tai pohjavesiä. Jätekirjanpidon avulla voi daan varmistua toiminnassa syntyneen jätteen asian mu kai ses ta jatkokäsittelystä. (YSL 46, YSA 19, JäteL 12, 28 ja , JäteA 20 ) Lupamääräys 13 tuo esille toiminnanharjoittajan vel vol li suu den olla riittävästi selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista, nii den vähentämismahdollisuuksista sekä parhaan käyt tö kel poi sen tekniikan kehittymisestä toimialallaan. Ym pä ris tö vai ku tuk sia on vähennettävä mahdollisuuksien mukaan ot ta mal la käyttöön toimialan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. (YSL 4, 5 ja 43, YSA 19 ) Lupamääräyksellä 14 varmistetaan tiedonkulku vi ran omai sel le poikkeuksellisista päästöistä ja toiminnan muutoksista, sil lä näistä voi aiheutua ympäristön pilaantumista tai ter veys hait taa. Näin viranomaisella on mahdollisuus tiedottaa lä hi asuk kai ta ja mahdollisesti antaa viranomaisohjeita ti lan teis sa. (YSL 5, 43 ja 76, YSA 19 ja 30 ) Lupamääräys 15 on annettu, jotta toiminnan olennaisesta muu tokses ta tehtävän ilmoituksen avulla viranomainen voi ryh tyä toimiin ympäristöluvan muuttamiseksi. Toiminnan lop pues sa viranomainen voi varmistua, että toiminnan lo pet ta mi nen tehdään asianmukaisesti, ja esimerkiksi jätteet pois te taan kiinteistöltä. (YSL 28, 43, 46, 81, 83 ja 90, YSA 30 ) Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Tämä päätös on voimassa toistaiseksi (YSL 55 ). Mikäli toi min ta muut tuu olen nai ses ti, on sille haettava uusi ym pä ris tö lu pa. Mi kä li toiminnassa ei tapahdu muutoksia, on toi min nan har joit ta jan kuitenkin tehtävä uusi hakemus lu pa mää räys ten tar kis ta mi sek si mennessä. Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä an ka ram pia tai niistä poikkeavia säännöksiä, on asetusta luvan es tä mät tä noudatettava. (YSL 56 )

11 Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) 5-8, 22-23, 27 a-c, 28, 31, 35-38, 41-43, 45-46, 52-56, 58, 76, 81, 83, 90, 96-97, 100 ja 105 Ympäristönsuojeluasetus (YSA 772/2000) 1, 7, 16-19, 30 ja 37 Jätelaki (JäteL 646/2011) 2, 8, 12-13, 15-17, 24, 28-30, 72, 91, ja 122 Valtioneuvoston asetus jätteistä (JäteA 179/2012) 2, 4, 7-10, 17, 20 ja 24 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nit raat tien vesiin pääsyn rajoittamisesta (VNA 931/2000) Lupamääräyksiä harkittaessa on lisäksi otettu huomioon seu raa vat säädökset ja ohjeet: Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa ra ken ta mis ta koskevista rakentamismääräyksistä ja suosituksista (100/01), Liite 12: MMM-RMO C4, Kotieläinrakennusten ym pä ris tö huol to Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ym pä ris tön suo je lus ta 1/2010 Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa (Suo men ympäristö 564) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin ih mis ravin nok si tarkoitettujen eläimistä saatavien si vu tuot tei den terveyssäännöistä (1069/2009) Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Hakijalta peritään tästä päätöksestä Ylöjärven ym pä ris tön suo je lu viran omai sen taksan (Ym pä ris tön suo je lun vi ran omai sen taksa ) 3 :n mukainen ym pä ris tö lu pa mak su. Kä sit te ly mak su on täten 1000 euroa. Lupapäätöksestä tiedottaminen Ympäristölautakunta tiedottaa päätöksestä kuuluttamalla sii tä julkisesti kaupungin ilmoitustaululla sekä Internet-sivuilla Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätös lähetetään hakijalle ja Pirkanmaan ELY-keskukselle. Tie do te päätöksestä lähetetään vaikutusalueen kiinteistöille. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä Vaa san hallinto-oikeuteen. Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti Merkittiin, että rakennustarkastaja Petri Mäki ja ym pä ris tö pääl lik kö Pentti Keskitalo poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn

12 jälkeen. --

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry Ympäristölautakunta 1 22.01.2015 Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry 725/11.01.00/2015 YMP 1 Asian valmistelija: ympäristösihteeri Tuija Lojander Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympäristöterveyslautakunta 36 30.10.2014 Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympteltk Valmistelu, ympäristösihteeri;

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot