Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja hakee ympäristölupaa eläinsuojalle toiminnan laa jen nuksen vuoksi. Toiminta on lihanautojen kasvatusta. Eläin suo jaa suunnitellaan laajennettavaksi rakentamalla uu si navettarakennus ja kuivalantala. Lupaa haetaan kor kein taan 137 nautaeläimelle. Laajennetun toiminnan suunniteltu aloi tus ajan koh ta on syksy Toiminnalla ei ole aiempaa ym pä ris tö lu paa. Lupaa haetaan hakijan omistamalle tilalle Ylö jär ven kaupungin Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22, os. Pohjanlahdentie 86, Kuru. Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta Asian vireilletulo ja hakemuksen täydennykset Ympäristönsuojelulain 28 1 momentin ja ym pä ris tön suo je lu ase tuksen 1 :n 1 momentin kohdan 11 a) mukaan eläin suo ja, joka on tarkoitettu vähintään 80 lihanaudalle, on ym pä ris tö lu van va rai nen. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 1 mo men tin kohdan 11 a) mukaan toimivaltainen lu pa vi ran omai nen on kunta. Lupahakemus on tullut vireille Hakija on täy den tä nyt hakemustaan tarkastuksen yhteydessä Toimintaa koskevat luvat Toiminta ei ole aiemmin ollut ympäristölupavelvollista. Ha ki jan rakennuslupahakemuksesta eläinsuojan laajentamiselle on annettu myönteinen päätös Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö ja kaavoitustilanne Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa ei ole kaavavarauksia ti la kes kuksen tai sen maiden alueella. Tilakeskus kuuluu Kurun rantaosayleiskaavan 1AM-alu ee seen. Tilan rantoja, metsiä ja peltoja kuuluu kaavan 1AM- se kä MY-1 -alueisiin. Kiinteistöllä on 10 rajanaapuria. Ympäristö on maa- ja met sä ta lousval tais ta. Lisäksi rannassa on loma-asutusta. Lähin lo ma-asun to sijaitsee noin 200 metrin päässä ti la kes kuk ses ta kaakkoon

2 Tiedot eläinsuojan toiminnasta ja tuotannosta Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Näsijärven rannalla ja lähin vakituisesti asuttu kiin teis tö noin 500 metrin päässä lounaaseen. Toiminta ei si joi tu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin vesistö, Nä si jär ven Pohjanlahti, sijaitsee noin 150 metrin päässä ti la kes kuk ses ta itään. Tällä hetkellä tilalla on eläinpaikkoja yhteensä 61 nau ta eläi mel le. Lupaa haetaan yhteensä enintään 137 nau ta eläi mel le, joista emoleh miä on 60, yli 24 kk:n ikäisiä sonneja 2, kk:n ikäi siä hiehoja 15, kk:n ikäisiä sonneja 15, 6-12 kk:n ikäi siä lehmävasikoita 15, 6-12 kk:n ikäisiä son ni va si koi ta 15 sekä alle 6 kk:n ikäisiä vasikoita 15. Tar koi tuk se na on ra ken taa uusi emolehmäpihatto, johon tulee paik ko ja 60 emo leh mäl le, näiden alle 6 kk:n ikäisille vasikoille (15 kpl) sekä ti lan kahdelle siitossonnille. Pihaton il manvaih to tapahtuu luon nol li ses ti. Nykyinen vuonna 2005 ra ken net tu kylmä pi hat to jää laajennuksen jälkeen nuorkarjan käyt töön. Laa jen nuksen jälkeen tilan tuotanto vuodessa on noin kg vuodessa (teuraspaino). Tulevassa tilanteessa tilan emolehmät ja alle 6 kk:n ikäiset va si kat laiduntavat ryhmittäin 5 kuukautta vuodesta ym pä ri vuo ro kau ti ses ti. Laidunalaa on noin 12 hehtaaria, josta ker ral la käytössä on noin 2 ha. Laitumet ovat peltolaitumia, jot ka eivät rajoitu vesistöön. Laitumilla ei ole pysyvää tai kier tä vää ruokintapaikkaa. Juomismahdollisuus eläimillä on na ve tas sa sekä siirrettävän juomavesisäiliön luona. Tilan käytössä olevat pellot sijaitsevat talouskeskuksen lä hei syy dessä. Osa lannasta luovutetaan tilalle, joka sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä. Hakijan tilan toiminnasta vas taa yksi työntekijä. Tila on liittynyt ym pä ris tö tu ki jär jes tel mään. Talousvesi saadaan omasta porakaivosta. Hakemuksen mukaan toiminnassa syntyvä, runsaasti kui vi ket ta sisältävä lanta ei aiheuta merkittäviä hajuhaittoja. Lan ta lat ovat tiiviitä ja lanta levitetään pelloille tehokkaasti ly hyes sä ajassa sekä mullataan mahdollisimman nopeasti. Lan nan ajon yhteydessä huolehditaan, ettei lantaa varise ojiin tai teille. Merkittäviä melu- tai pölyhaittoja ei synny. Lan noit tei ta ja kasvinsuojeluaineita käytetään harkitusti ja tar koi tuk sen mu kai ses ti. Kiinteistöllä syntyvä lanta käsitellään kuivikepohjalla. Ny kyi ses sä pihatossa on 450 m 2 :n vinokuivikepohja, tulevassa 670 m 2 :n osakuivikepohja. Kuivikemateriaalina käytetään ol kea ja turvetta. Virtsa imeytetään kuivikkeisiin. Lattiat ovat be to nia. Kuivikepohja

3 tyhjennetään 2-8 kertaa vuodessa. Pois tet tu kuivikepohja varastoidaan lantalaan. Tilalla jo olevan, pinta-alaltaan 160 m 2 ja reu na kor keu del taan 200 cm olevan lantalan lisäksi tilalle rakennetaan laa jen nuk sen yhteydessä pinta-alaltaan 516,5 m 2 ja reu na kor keu del taan 150 cm oleva lantala. Lantalat ovat kat ta mat to mia ja betonirakenteisia. Yhteensä lantatilavuutta on sa de vä hen nyk sen jälkeen noin 1700 m 3 uuden lantalan val mis tut tua. Esitetty lannan varastointitilavuus riittää esitetylle eläin mää räl le. Lantaa levitetään pelloille noin viikoilla Levitykseen käy tet tä vä peltoala on yhteensä 52 hehtaaria, josta omaa pel toa on 20 ha, vuokrapeltoa 12 ha ja sopimuspeltoa 30 ha. Lannan levitykseen käytettävissä oleva pinta-ala on riit tä vä hakemuksen mukaiseen eläinmäärään nähden. Säilörehua valmistetaan pyöröpaalaamalla esikuivattuna noin 600 tonnia vuodessa. Paalit avataan betonisella ruo kin ta pöy däl lä, eikä esikuivatusta rehusta muodostu pu ris te nes tet tä. Hakemuksen mukaan vuoden toiminnasta syntyy jätteitä seu raa vasti: kuolleita eläimiä 1-2 vasikkaa, muoveja 2-3 ton nia, jäteöljyä 150 litraa, vanhoja torjunta-aineita 0-3 lit raa, akkuja 1 kpl, vanhoja loisteputkia 6 kpl, metalliromua 200 kg sekä pilaantunutta rehua noin 1000 kg. Kuolleet eläi met toimitetaan Honkajoki Oy:lle, muovit ja jäteöljyt esi mer kik si Ekokem Oy:lle, metalliromut romuliikkeeseen ja tor jun ta-ai neet, akut ja loisteputket kunnalliselle jäteasemalle. Pi laantu nut rehu säilytetään lantalassa ja levitetään lannan mu ka na pelloille lannoitteeksi. Eläinsuojan toiminnassa syntyy vain vähäisiä määriä jä te ve siä, jotka ovat pääosin käsien ja jalkineiden pesuvesiä. Jä te ve det johdetaan umpisäiliöön. Kiinteistöllä on käytössä kaksi polttoöljysäiliötä murs ke alus tal la. Kolmen kuution säiliö, jota käytetään koneiden tank kaa mi seen, on noin 30 vuotta vanha, eikä sen kuntoa ole tar kas tet tu. Toi nen, kahden kuution säiliö on kunnostettu vuon na Kum mat kin säiliöt ovat yksivaippaisia maan pääl li siä säi liöi tä, jotka on varustettu laponestolla. Kum mas sa kaan säi liös sä ei ole lukitusta tai ylitäytönestintä. Lisäksi kiin teis töl lä on kol mas öljysäiliö, joka on ollut käyt tä mät tö mä nä pidemmän ai kaa. Muita öljytuotteita ti lal la säilytetään enin tään 400 lit raa suljetuissa tynnyreissä tai ka nis te reissa be to ni lat tian pääl lä viemäröimättömässä ko ne hal lis sa. Muita ti lal la va ras toi ta via kemikaaleja ovat lan noit teet (noin 35 ton nia ladossa ja konehallissa), kas vin suo je lu ai neet (noin 60 litraa sul je tus sa tilassa) sekä vähäiset mää rät eläinten lääk kei tä.

4 Tila sijaitsee noin kilometrin päässä asfalttitiestä. Tilalle joh ta van tien liikenne on vähäistä. Teurasauto käy tilalla 4-5 ker taa ja öljyauto 4 kertaa vuodessa. Lisäksi liikennettä syn tyy normaalista peltotyöstä keväisiin ja syksyihin painottuen se kä pyöröpaalirehun kuljetuksesta pelloilta tilakeskukseen. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Lupahakemuksen käsittely Hakemuksen mukaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa hyö dyn netään, kun lannan levityksessä käytetään ura koit si jaa, jolla on tehtävään asianmukainen kalusto. Hakemus on tullut vireille Tarkastus tilalle suo ri tet tiin Samassa yhteydessä hakija täydensi ha ke mus taan. Hakemuksesta kuulutettiin Ylöjärven kau pun gin il moi tus tau lul la Lisäksi ha ke muk ses ta on il moi tet tu Ylöjärven kaupungin internet-sivuilla. Naa pu reil le on lähetetty tieto hakemuksen vireilläolosta ja heil le on va rat tu tilaisuus tulla kuulluksi. Tarkastus Vs. ympäristötarkastaja teki tarkastuksen tilalla Tar kastuk sel la nousi keskusteluun tar kas ta mat to man öl jy säi liön kunto sekä säiliöiden sijoitus. Hakija il moit ti, että ny kyi sin käytössä olevan säiliön uusiminen on mah dol lis ta. Li säk si tarkastuksella havaittiin konehalliin ke rään ty neen noin 600 litraa jäteöljyä, jonka toimittamisesta asianmu kai seen jät teen kä sit te lyyn mahdollisimman pi kai ses ti keskusteltiin. To det tiin myös, että laajennuksen to teu tues sa eläimillä ei oli si alkuun jaloittelualuetta, sillä nykyinen ja loit te lu alue jää pois käytöstä eikä uutta ole tarkoitus ra ken taa heti, vaikka sil le onkin tehty varaus piirustuksissa. Lan ta la todettiin hy vä kun toi sek si. Lausunnot ja muistutukset Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja. Hakemuksesta ei jä tet ty muistuksia. Oheismateriaali Numeroimattomana oheismateriaalina - ote rantaosayleiskaavasta Lisätiedot Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola, erk p Kaupunginarkkitehti ehdottaa Ympäristölautakunta päättää myöntää Pertti Pohjalle ym pä ris tön suoje lu lain 35 :n mukaisen ympäristöluvan eläin suo jan toiminnan

5 laajentamiselle Ylöjärven Petäjälammin ky läs sä tilalla Pohja R:No 2:22, osoitteessa Pohjanlahdentie 86, Kuru. Ympäristölupa myönnetään toiminnan har joit ta mi sel le laajuudessa 137 lihanautaa hakemuksessa esi te tyin eläinjakaumin. Eläinmäärää voidaan muuttaa edel lyt täen, että eläinyksikkömäärä ei kasva ha ke muk ses sa mai ni tus ta. Toiminta on sijoitettava ja mitoitettava sekä toimintaa on har joi tet ta va hakemuksessa esitetyn mukaisesti, ellei näissä lu pa mää räyk sis sä toisin määrätä. (YSA 19 ) Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Lannan ja virtsan varastointi ja käsittely 1. Toiminnassa syntyvä kuivikelanta on käsiteltävä ve si tiiviis sä lantavarastoissa. Lannan va ras toin ti ti laa tulee ol la kulloisenkin eläinmäärän mukaan las ket tu na 12 kuu kauden lannantuotantoa vas taa va määrä vä hen net ty nä saman laidunkauden ai ka na laidunnuksen yh tey des sä laitumelle jää vän lannan määrällä. Mikäli lan ta va ras tot eivät ole katettuja siten, että sadevesien pää sy niihin este tään, tulee tilavuudessa huomioida myös sa de ve det. Lantavarastojen ja eläinsuojan poh ja ra ken tei den tulee rakentamistekniikaltaan vas ta ta maa- ja metsätalousministeriön ra ken ta mis mää räyk siä ja ohjeita (MMM-RMO-C4). Lan ta loi den tulee olla käyt tö val mii na viimeistään silloin, kun uusi pi hat to ra ken nus ote taan käyttöön. 2. Lantavarastot tulee tyhjentää vuosittain. Lan ta loi den kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti eten kin tyh jen nys ten yhteydessä. Mikäli lantaloiden kun nos sa ha vai taan puuttei ta, jotka voivat ai heut taa ympäristön pi laan tu mis ta, on puutteet kor jat ta va välittömästi. 3. Lannan varastoinnissa, käsittelyssä, kul je tuk ses sa ja le vityk ses sä tulee noudattaa val tio neu vos ton ase tuk ses sa (931/2000) maataloudesta pe räi sin olevien nit raat tien vesiin pääsyn ra joit ta mi ses ta annettuja mää räyk siä. Lannan kuljetus ja le vi tys tulee järjestää siten, ett ei sitä joudu tielle, ve sis töön tai pohjaveteen. Lan nan le vi tyk sessä ja sen ajankohtaa valittaessa tulee huo mioi da viih tyisyys te ki jät ja naapureille mah dol li ses ti ai heu tu va hajuhaitta. Lannanlevityksestä ei saa ai heu tua kohtuutonta haittaa naapureille. Toi min nan har joit ta ja vastaa myös mahdollisesti käyt tä män sä ura koit si jan suorittamasta lannan le vi tyk ses tä sekä sii tä, että tä mä on

6 tie toi nen siitä, mitä lan nan le vi tyk ses tä on mää rät ty tässä lu vas sa ja sään nök sis sä. 4. Lanta tulee ensisijaisesti hyödyntää pellolla lan noit tee na. Toiminnanharjoittajalla tulee olla jat ku vas ti käy tet tä vis sä lannanlevitykseen so vel tu vaa peltoalaa riit tä väs ti eläinmäärään nähden. Pel to pin ta-alas sa tulee ot taa huomioon ta lous ve si kai vo jen lähistölle sekä val ta ojien ja ve sis tö jen varsille jätettävien suo ja vyö hyk kei den vaa ti mat pinta-alat. Lantaa voidaan myös toimittaa laitokselle, jolla on ky sei sen jätteen vastaanottoon oikeuttava ym pä ris tö lu pa, mikäli siitä esitetään etukäteen val von ta vi ran omai sel le voimassa oleva luovutussopimus. Laidunnus 5. Eläinten laidunalueet on pidettävä kas vi peit tei si nä ei kä lai dun net ta vien eläinten määrä saa ylit tää laitumen kasvil li suu den tai maaperän kes to ky kyä. Eläinten ke räi lyaluei den ja laitumelle joh ta vien kulkuväylien tulee ol la kovapohjaisia ja kui via siten, että ne kestävät eläin ten kul ke mi sen liettymättä. Kulkuväylät tulee pi tää siis tei nä, ja niille kertyvä lanta on poistettava sään nöl li ses ti. Kemikaalit 6. Poltto- ja voiteluaineita, torjunta-aineita ja muita ke mi kaale ja tulee varastoida ja käyttää siten, ett ei niistä ai heu du vaaraa tai haittaa terveydelle, poh ja- tai pin ta ve sil le, maaperälle tai muulle ym pä ris töl le. Va ras toin nis sa ja käsittelyssä tulee nou dat taa Ylöjärven kau pun gin ym päris tön suo je lu mää räyk siä. 7. Ulkona sijaitsevat maanpäälliset öljy- ja polt to nes te säi liöt tulee sijoittaa alustalle, jossa on ke mi kaa le ja lä päi se mätön tiivis pinnoite tai sitä vas taa va rakenne. Säi liöi den tulee olla alus tas taan riittävästi irti, ja ne on va rus tet ta va la pon es tol la sekä ylitäytönestimillä. Säi liöi den siir to pumppu jen tai täyttöletkujen on oltava lu kit tui na työ ajan ulkopuolella. Polttonesteiden tank kaus- ja täyt tö paik ko jen tulee olla päällystetty tiiviillä, ke mi kaa le ja läpäisemättömällä pinnoitteella, jos ta öl jy vuo dot voi daan kerätä talteen. Tähän tar koi tuk seen tank kaus- ja täyttöpaikoilla tulee olla riit tä väs ti imey tys ai net ta ja muu ta tor jun ta ka lus toa. Säiliöiden kuntoa tu lee tark kail la paloja pe las tus vi ran omai sen edel lyt tä mäl lä ta val la. Van han 3

7 m 3 :n säiliön kunto tulee tar kas taa ja tar vit taes sa säiliö korjata. Edellä mainitut kor jauk set ja tar kas tuk set tulee suorittaa men nes sä. Säi liön tarkastuspöytäkirja sekä mah dol li nen kor jaus pöy tä kir ja tulee toimittaa ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. Sisätiloissa kemikaalisäiliöt sekä kemikaali- ja vaa ral listen jätteiden astiat on säilytettävä siten, ett ei vät ke mi kaalit ja vaaralliset jätteet pääse vie mä riin tai maa pe rään. Varastotilan lattian pin noit teen tulee olla ke mi kaa lien vaikutusta kes tä vä. Öljyjen, vaarallisten ke mi kaa lien ja vaa ral lis ten jätteiden käsittelyssä ta pah tu nees ta on net tomuu des ta on välittömästi ilmoitettava hä tä kes kuk seen. Jätteet 8. Toiminnassa syntyvän jätteen määrä tulee mi ni moi da. Jät teet on varastoitava ja käsiteltävä si ten, ettei niistä aiheu du epäsiisteyttä, ros kaan tu mis ta, haju- tai ter veyshait taa, maaperän tai pin ta- ja pohjaveden pi laan tu mis ta, pi laan tu mis vaa raa tai muuta vaaraa ym pä ris töl le eivätkä jätteen hyö dyn tä mis mah dol li suu det heik ke ne. Hait ta eläimiä tulee tarvittaessa torjua. Jätteiden kä sit te lys sä tulee nou dat taa etusijajärjestystä ja jät teet tu lee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. Jä te huol los sa tulee noudattaa Ylöjärven kau pun gin alu eel la voi mas sa olevia jä te huol to mää räyk siä. 9. Mahdollinen pilaantunut rehu tulee varastoida kui vi ke lannan tapaan. Rehujäte tulee en si si jai ses ti hyö dyn tää pellol la. Mikäli rehujätettä luo vu te taan eteenpäin, tu lee varmis tua siitä, että jät teen vastaanottajalla on jä te lain 29 :n mukaiset edel ly tyk set ko. jätteen vas taan ot ta mi seen. 10. Eläinten ruhot ja muu toiminnassa syntyvä eläin jä te tu lee toimittaa mahdollisimman pian eläin jät teen kä sit te ly lai tokseen tai muuhun kä sit te ly paik kaan, jolla on lu pa kä si tel lä ko. jätettä. Ru ho jen ja muun eläinjätteen pit kä ai kais ta varas toin tia tulee välttää. Ly hyt ai kai nen kin va ras toin ti tu lee järjestää siten, ettei se aiheuta ter veys- tai ha ju hait taa eikä epäsiisteyttä. Eläinjätettä ei saa haudata lukuun ottamatta kuolleina syn ty nei tä eläi miä, jotka saa haudata maa- ja met sä ta lous mi nis te riön asetuksen 1192/ mu kai ses ti. Kuol lei na syn ty nei den eläinten hau taa mises ta on pidettävä kir jaa. 11. Toiminnassa muodostuvat vaaralliset jätteet ku ten lois teput ket, jäteöljyt, akut ja käyttämättä jää neet lääk keet on

8 varastoitava lukittavissa si sä ti lois sa asian mu kai ses ti merkityissä, va lu ma suo ja tuis sa astioissa ja ne tu lee toimit taa lai tok seen, jolla on lupa vastaanottaa ko. jä tet tä. Vaa ral lis ta jätettä ei saa sekoittaa muuhun jät tee seen. Tarkkailu- ja raportointimääräykset 12. Tilan toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpidosta tu lee vuo si ta sol la käydä ilmi seuraavat tiedot: - Eläinten määrä - Toiminnassa muodostuneen lannan määrä - Lannan levitys- tai toimituspaikat, -ajankohdat ja vas taanot ta jat - Kuolleiden eläinten määrä, toimituspaikat ja ajan koh dat - Häiriötilanteet tai muut poikkeukselliset tilanteet - Uudet tai muuttuneet lannan levitykseen käy tet tä vät pel toalat ja sopimukset - Toiminnassa syntyneet jätteet, niiden määrät ja la jit se kä toimituspaikat Tiedot on pyydettäessä esitettävä val von ta vi ran omai sel le. Toiminnan muutokset ja muut määräykset 13. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liit ty vän parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja va rau dut ta va soveltuvan parhaan käyttökelpoisen tek nii kan käyttöönottoon. 14. Poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista tai onnet to muuk sis ta on ilmoitettava viipymättä kun nan ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sel le. Toi min nan har joit ta jan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin hai tal lis ten vaikutusten vähentämiseksi tai poistamiseksi se kä poik keuk sel lis ten tilanteiden uusiutumisen eh käi se mi sek si. 15. Toiminnan olen nai sis ta muutoksista tulee tehdä il moi tus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan lo pet ta mi ses ta tulee ilmoittaa ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le vähintään kolme kuukautta ennen lo pet ta mis ta mah dol lis ten lopettamiseen liittyvien mää räys ten an ta mis ta varten. Ratkaisun perustelut Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden no jal la annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaa ti muk set, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty, kun sitä harjoitetaan hakemuksessa ja tässä päätöksessä esi te tyl lä tavalla ja annettuja määräyksiä noudattaen.

9 Toiminta sijaitsee maatalousvaltaisella haja-asutusalueella, jos sa eläinsuojatoiminnan harjoittaminen voidaan katsoa ta van omai sek si toiminnaksi. Toiminta ei sijaitse tärkeällä tai muul la vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaiset luvan myöntämisen edel ly tykset täyttyvät, sillä toimittaessa tämän päätöksen mu kai ses ti toiminta ei aiheuta terveyshaittaa, merkittävää muu ta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista eikä kohtuutonta rasitusta naa pu reil le toiminnan sijainti huomioiden. Ympäristöluvassa on an net tu määräyksiä, joiden voidaan katsoa vähentävän toi min nas ta mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Yksilöidyt perustelut Lupamääräykset 1-4 on annettu ympäristön pilaantumisen eh käi semi sek si. Asianmukaisella lannan käsittelyllä, va ras toin nil la ja levityksellä sekä lantaloiden kunnon tarkkailulla es te tään mahdollinen ympäristön pilaantuminen, ter veys hait ta tai naapurussuhdelain tarkoittama haitta. (YSL 4, 43 ja 46, YSA 19, NSL 17, VNA 931/2000, MMM-RMO C4) Lupamääräyksellä 5 vähennetään ravinteiden huuh tou tu mis- ja ylilannoitusriskiä sekä pohja- tai pintaveden pi laan tu mis ris kiä. Maaja metsätalousministeriön rakennustapaohje MMM-RMO C4 edellyttää, että suunnittelussa otetaan huo mi oon laitumelle johtavien kulkuteiden puhdistettavuus. (YSL 43, YSA 19, MMM-RMO C4) Lupamääräykset 6 ja 7 on annettu ympäristön pilaantumisen eh käise mi sek si. Määräyksillä estetään pinta- tai pohjavesien tai maaperän pilaantumista sekä terveyshaittoja. Mää räyk sis sä tuodaan myös esille palo- ja pelastusviranomaisen oh jei den merkitys ja edellytetään kunnallisten ym pä ris tön suo je lu mää räys ten noudattamista. (YSL 7, 8, 19, 43 ja 45, YSA 19 ) Lupamääräyksillä 8-11 tuodaan esille jätehuollon asian mu kai nen hoitaminen sekä kunnan jätehuoltomääräysten nou dat ta mi nen. Jätehuollon asianmukaisella hoidolla eh käis tään jätteistä aiheutuvaa roskaantumista, pilaantumista ja ter veys hait taa. Haittaeläimiä, kuten rottia ja hiiriä tulee tar vit taes sa torjua rehuhygieniaan, terveyteen, yleiseen viih ty vyy teen sekä eläinsuojan rakenteeseen aiheutuvien haittojen vä hen tä mi sek si. Lupamääräyksellä 9 korostetaan, että luvan ha ki jan tulee jätettä luovuttaessaan varmistua siitä, että vas taanot ta jal la on jätelain 29 :n mukaiset edellytykset ko. jät teen vastaanottamiseen. (YSL 4, 7, 8, 43 ja 45, JäteL 8, 12, 13, 15-17, 28, 72 ja 91, JäteA 4, 7-10 ja 14 ) Kuolleiden eläinten asianmukaisella hävittämisellä ra joi te taan mahdollisten eläintautien leviämistä tilan ulkopuolelle ja täs tä

10 ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvaa vaaraa se kä ympäristö- ja hajuhaittoja. Euroopan parlamentin ja neu vos ton asetuksen 1069/2009 mukaan eläinten ruhot ja muu eläin jä te on käsiteltävä eläinjätteen poltto- tai kä sit te ly lai tok ses sa lukuun ottamatta syrjäisiksi määriteltyjä alueita, jol lai sek si koko Suomi on määritelty kuolleina syntyneiden eläin ten osalta. (Eu roo pan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, MMMa 1192/2011) Lupamääräyksen 12 mukaisen kirjanpidon avulla vi ran omai nen voi valvoa muun muassa, että toiminnanharjoittajalla on käy tet tä vis sään riittävästi lannan varastointitilaa ja le vi tys alaa ja että pellot ovat sellaisia, ettei lannan levitys koh tuut to mas ti kuormita pinta- tai pohjavesiä. Jätekirjanpidon avulla voi daan varmistua toiminnassa syntyneen jätteen asian mu kai ses ta jatkokäsittelystä. (YSL 46, YSA 19, JäteL 12, 28 ja , JäteA 20 ) Lupamääräys 13 tuo esille toiminnanharjoittajan vel vol li suu den olla riittävästi selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista, nii den vähentämismahdollisuuksista sekä parhaan käyt tö kel poi sen tekniikan kehittymisestä toimialallaan. Ym pä ris tö vai ku tuk sia on vähennettävä mahdollisuuksien mukaan ot ta mal la käyttöön toimialan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. (YSL 4, 5 ja 43, YSA 19 ) Lupamääräyksellä 14 varmistetaan tiedonkulku vi ran omai sel le poikkeuksellisista päästöistä ja toiminnan muutoksista, sil lä näistä voi aiheutua ympäristön pilaantumista tai ter veys hait taa. Näin viranomaisella on mahdollisuus tiedottaa lä hi asuk kai ta ja mahdollisesti antaa viranomaisohjeita ti lan teis sa. (YSL 5, 43 ja 76, YSA 19 ja 30 ) Lupamääräys 15 on annettu, jotta toiminnan olennaisesta muu tokses ta tehtävän ilmoituksen avulla viranomainen voi ryh tyä toimiin ympäristöluvan muuttamiseksi. Toiminnan lop pues sa viranomainen voi varmistua, että toiminnan lo pet ta mi nen tehdään asianmukaisesti, ja esimerkiksi jätteet pois te taan kiinteistöltä. (YSL 28, 43, 46, 81, 83 ja 90, YSA 30 ) Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Tämä päätös on voimassa toistaiseksi (YSL 55 ). Mikäli toi min ta muut tuu olen nai ses ti, on sille haettava uusi ym pä ris tö lu pa. Mi kä li toiminnassa ei tapahdu muutoksia, on toi min nan har joit ta jan kuitenkin tehtävä uusi hakemus lu pa mää räys ten tar kis ta mi sek si mennessä. Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä an ka ram pia tai niistä poikkeavia säännöksiä, on asetusta luvan es tä mät tä noudatettava. (YSL 56 )

11 Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) 5-8, 22-23, 27 a-c, 28, 31, 35-38, 41-43, 45-46, 52-56, 58, 76, 81, 83, 90, 96-97, 100 ja 105 Ympäristönsuojeluasetus (YSA 772/2000) 1, 7, 16-19, 30 ja 37 Jätelaki (JäteL 646/2011) 2, 8, 12-13, 15-17, 24, 28-30, 72, 91, ja 122 Valtioneuvoston asetus jätteistä (JäteA 179/2012) 2, 4, 7-10, 17, 20 ja 24 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nit raat tien vesiin pääsyn rajoittamisesta (VNA 931/2000) Lupamääräyksiä harkittaessa on lisäksi otettu huomioon seu raa vat säädökset ja ohjeet: Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa ra ken ta mis ta koskevista rakentamismääräyksistä ja suosituksista (100/01), Liite 12: MMM-RMO C4, Kotieläinrakennusten ym pä ris tö huol to Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ym pä ris tön suo je lus ta 1/2010 Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa (Suo men ympäristö 564) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin ih mis ravin nok si tarkoitettujen eläimistä saatavien si vu tuot tei den terveyssäännöistä (1069/2009) Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Hakijalta peritään tästä päätöksestä Ylöjärven ym pä ris tön suo je lu viran omai sen taksan (Ym pä ris tön suo je lun vi ran omai sen taksa ) 3 :n mukainen ym pä ris tö lu pa mak su. Kä sit te ly mak su on täten 1000 euroa. Lupapäätöksestä tiedottaminen Ympäristölautakunta tiedottaa päätöksestä kuuluttamalla sii tä julkisesti kaupungin ilmoitustaululla sekä Internet-sivuilla Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätös lähetetään hakijalle ja Pirkanmaan ELY-keskukselle. Tie do te päätöksestä lähetetään vaikutusalueen kiinteistöille. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä Vaa san hallinto-oikeuteen. Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti Merkittiin, että rakennustarkastaja Petri Mäki ja ym pä ris tö pääl lik kö Pentti Keskitalo poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn

12 jälkeen. --

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan raukeaminen, Partanen Kari ja Marita, Kiuruvesi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh.

Eläinsuojan ympäristöluvan raukeaminen, Partanen Kari ja Marita, Kiuruvesi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. Ympäristölautakunta 110 03.09.2013 Eläinsuojan ympäristöluvan raukeaminen, Partanen Kari ja Marita, Kiuruvesi 192/11.01.00/2013 Ymplk 110 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kirkonseudun Haaviston alueelta ja Siivikkalan Vasamankaaren alueelta luovutettavat rivitalotontit sekä Kirkonseudun Ojapuiston alueelta

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 132 06.07.2016 Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.07.2016 132 Asiakirjat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ympäristölautakunta 66 14.05.2013 Kaupunginhallitus 308 12.08.2013 Ympäristölautakunta 103 16.06.2015 Ympäristölautakunta 121 18.08.2015 Kaupunginhallitus 298 28.09.2015 Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen:

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / ESA HARJUTSALO, 851-411-35-49 279/11.01.05/2015

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Lausunto Hilja ja Markku Raappanan eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Hilja ja Markku Raappanan eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta Kunnanhallitus 35 28.01.2013 Lausunto Hilja ja Markku Raappanan eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta 3007/12/126/2013 KHALL 35 Pohjois-Suomen aluehallintoviranomainen pyytää lausuntoa Hilja ja Markku

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kiinteistön Viita 7:54 jätevesien käsittely 391/54.541/2015 YMPLTK

Ympäristölautakunta Kiinteistön Viita 7:54 jätevesien käsittely 391/54.541/2015 YMPLTK Ympäristölautakunta 8 19.01.2016 Kiinteistön Viita 7:54 jätevesien käsittely 391/54.541/2015 YMPLTK 15.09.2015 137 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Asia Asian käsittely Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelu

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös Sivistyslautakunta 38 12.04.2016 Sivistyslautakunta 97 15.11.2016 Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös 162/28.282/2016 SIVLTK 12.04.2016 38 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 HAKIJA Haaja-Maito Oy Niemeläntie 338 69100 Kannus KIINTEISTÖ Alavainio 217-403-3-25

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Syksyn 2014 tarkastuksessa havaittiin seuraavat lai min lyön nit:

Syksyn 2014 tarkastuksessa havaittiin seuraavat lai min lyön nit: Ympäristölautakunta 151 11.11.2014 Ympäristölautakunta 34 17.02.2015 Ympäristölautakunta 68 21.04.2015 Ympäristölautakunta 102 16.06.2015 Maa-ainesluvan valvonta tilalla Korpimaa Kaiharin kylässä 1107/51.518/2009

Lisätiedot

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 Rakennus- ja Rakennus- ja Rakennus- ja 29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014 Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 2413/11.01.00.00.01/2013 Rakennus- ja 12.02.2014

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 178 02.06.2014 Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) 3453/11.111/2014 KHALL 178 Hakija Nimi Markku Isojämsä Osoite Haavikkotie 3

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1 Poikkeamislupapäätös, Toivolan rantatie 106c 1301/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 408 Ruuhijärvi Honkaranta 35:11 2515 Osoite Toivolan

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

LAUSUNTO SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNNAN LUONNOKSESTA YLEISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI

LAUSUNTO SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNNAN LUONNOKSESTA YLEISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI Saarijärven seudun jätelautakunta 52 17.11.2015 Kaupunginhallitus 213 14.12.2015 LAUSUNTO SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNNAN LUONNOKSESTA YLEISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI JÄTELTK 52 1 Jätehuoltomääräysten uudistamisen

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri)

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) Tekninen lautakunta 166 26.08.2014 Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) 5583/14.06/2014 Tela 166 Baidel Oy /Harri Havila on tehnyt oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 18 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Loimaan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 18 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Multiantie 1 Annettu 30.4.2014. 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Multiantie 1 Annettu 30.4.2014. 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto PÄÄTÖS Multiantie 1 Annettu 30.4.2014 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014 ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Nokelainen ja Oksanen

Päätös osuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Nokelainen ja Oksanen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 86 24.09.2015 Päätös osuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-506-1-19, Nokelainen ja Oksanen 570/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 24.09.2015

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2

Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 48 31.03.2010 Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2 41/5/543/2010 YMPTEKLT 48 Ympäristötarkastaja ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot