Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen 1708/77.773/2015 YMPLA 43 Luvan hakija Maatalousyhtymä V & V Juntunen Osoite: Kovajärventie 58b, Takalo Puh: y-tunnus Luvan hakijan yhteyshenkilö Viljo Juntunen Osoite: Kovajärventie 58b, Takalo Puh: Toiminta, jolle lupaa haetaan Ympäristölupaa haetaan toiminnan olennaisen muuttamisen perusteella. Tilalla on voimassa oleva ympäristölupa, jonka mukaan eläinsuojiin saa sijoittaa yhteensä enintään 57 lypsylehmää, 5 siitossonnia, 30 hiehoa ja 21 alle 6 kk:n ikäistä nuorkarjaa. Uutta ympäristölupaa haetaan 75 lypsylehmälle, 20 hieholle ja 22 alle 6 kk:n nuorkarjalle. Toiminta ja sen sijainti Toiminta sijaitsee Suomussalmen kunnassa Pesiön kylässä tilalla Vierre II RN:o 19:21, käyntiosoitteessa Kovajärventie 58b, Takalo. Luvan hakemisen peruste Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 27 :n liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11 a mukaan. Lupaviranomaisen toimivalta Ympäristönsuojelusta annetun asetuksen 2 :n kohdan 10 a perusteella lupahakemus käsitellään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa. Hakemus Hakemus on tullut vireille

2 Alueen kaavoitustilanne Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista kaavaa. Maakuntakaavassa ko. paikkaan ei ole osoitettu käyttötarkoitusta. Sijaintipaikka ja sen ympäristö Eläinsuojat sijaitsevat noin 8 kilometrin päässä Pesiön kylästä pohjoiseen ja noin 14 km päässä Ämmänsaaren taajamasta Käkelänvaarassa. Tilan asuinrakennus sijaitsee samassa pihapiirissä eläinsuojien ja tilan muiden rakennusten kanssa. Etäisyys eläinsuojista lähimpään naapuriin on noin 350 metriä. Toiminnan kuvaus Eläinsuojat sijaitsevat Iijoen vesistöalueella. Eläinsuojat, lannanvarastointisäiliöt tai levityspellot eivät sijaitse pohjavesi- tai suojelualueella. Eläintilat ja tuotanto Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Hakemus koskee nykyisen eläinsuojan, navetan ja laajennettavan lypsykarjapihaton toimintaa. Laajennuksen jälkeen eläinsuojissa voidaan pitää yhteensä 75 lypsylehmää, 20 uudistushiehoa ja 22 alle 6 kk:n nuorkarjaa. Lannan varastointi ja käsittely Lannankäsittely tapahtuu lietelantamenetelmällä. Kuivikkeena käytetään purua. Tilalla on käytettävissä 2500 m³:n lietesäiliö ja sen yhteydessä 180 m³:n lietekuilu. Lietesäiliöt ja kuilut ovat betonirakenteisia ja kattamattomia. Eläinsuojassa on erillinen makuualue ja ruokintapaikka. Kuivitetun alueen pinta-ala on 150 m² ja käytettävän kuivikekerroksen vahvuus 4 cm. Kuivikkeena käytetään purua. Kuivikepohjat varastoidaan lietesäiliöön. Lantavaraston tarve on haetun eläinmäärän mukaan mitoitettuna 1449,2 m³ kotieläinten laidunkauden ollessa 4 kk.

3 Lanta hyödynnetään peltoviljelyssä lannoitteena. Hakemuksen mukaan lannanlevitykseen käytettävissä oleva peltoala on 120 ha, josta omaa peltoa on 17 ha ja vuokrapeltoa 103 ha. Lannasta puolet levitetään viikoilla ja puolet viikoilla Laidunnus ja jaloittelutarhat Tilalla laidunnetaan koko karjaa kesäisin 4 kk:n ajan. Laitumet sijaitsevat osin navetan läheisyydessä. Laidunalaa on yhteensä 3-4 ha. Lehmät pidetään öisin sisällä. Laitumet eivät rajoitu vesistöön. Liikenne Toiminnasta aiheutuu eläinten kuljetusta teuraaksi ja välitykseen 1 2 kertaa kuukaudessa. Maitoauto käy tilalla 4 7 kertaa viikossa ja ostorehujen toimitus kerran kahdessa kuukaudessa. Lisäksi liikennöintiä tapahtuu traktorikalustolla peltotöiden yhteydessä. Kemikaalien varastointi Tilalla on kaksi suoja-altaalla, katoksella ja ylitäytön estimellä varustettua polttoainesäiliötä. Säiliöiden tilavuudet ovat 1500 ja 2000 l. Tilalla säilytetään vanhassa navetassa muita öljytuotteita enintään 600 l. Jätteet Tilalla syntyvät kiinteistöjätteet toimitetaan järjestettyyn jätehuoltoon. Kuolleet eläimet (2 6 / vuosi) syvähaudataan tilalla. Rehujäte kompostoidaan tilalla ja levitetään pelloille. Muovit toimitetaan lajitteluasemalle keräykseen ja ongelmajätteet lajitteluaseman vastaanottopisteeseen. Muu toiminta Säilörehua valmistetaan vuosittain tn. Säilörehu pyöröpaalataan. Maitohuoneen pesuvedet johdetaan suodatinkenttään. Eläinsuojan muut pesuvedet johdetaan lietesäiliöön. Vesi tilalle otetaan omasta kaivosta. Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön

4 Hakija ei ole esittänyt arviota toiminnan vaikutuksista ympäristöön. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin todeta, että toiminnasta syntyy hajuja lannan käsittelystä ja varastoinnista, levitettäessä lantaa peltoon sekä tuotantorakennusten ilmanvaihdosta. Lannan siirtoon ja varastointiin liittyvät järjestelmät ovat vesitiiviitä, joten lantaa ei joudu pellolle levittämistä lukuun ottamatta muualle ympäristöön. Toimitettaessa jätteet järjestettyyn jätteenkeräykseen toiminnasta ei aiheudu jätehaittaa. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Eläinsuojan ilmanvaihto on järjestetty vapaalla kierrolla ja lantalan tilavuus on mitoitettu riittäväksi. Lupahakemuksen käsittely Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Suomussalmen kunnan virallisella ilmoitustaululla välisen ajan. Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Ylä-Kainuu -lehdessä Hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat kuulutusaikana olleet nähtävillä Suomussalmen kunnan virastotalon Teknisten palveluitten aulassa. Tarkastukset Eläinsuojan sijaintipaikka on tarkastettu Tarkastuksessa olivat mukana Viljo Juntunen ja ympäristösihteeri Jukka Korhonen. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto Kainuun ympäristöterveydenhuollolta. Kainuun ympäristöterveydenhuolto esittää lausunnossaan mm. seuraavaa: Lanta on varastoitava, käsiteltävä ja hyödynnettävä siten, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle, ympäristölle eikä naapureille aiheuteta kohtuutonta rasitusta.

5 Lannan (lietteen) peltolevityksestä, mikäli asutusta on puolen kilometrin säteellä levityspaikasta, tulee liete mahdollisen hajuhaitan vähentämiseksi riittävästi mullata saman päivän aikana. Lannoitettaessa vesistöjen läheisyydessä tulee huolehtia vaatimusten mukaisista suojavyöhykkeistä. Lannan levitysalueitten läheisyydessä sijaitsevien talousvesikaivojen sijaintitiedot tulee selvittää. Talousvesikaivojen ympärille tulee jättää riittävä suojavyöhyke, jolle lantaa ei levitetä. Haittaeläimiä, kuten rottia, hiiriä ja kärpäsiä tulee torjua maito- ja rehuhygieniaan, yleiseen viihtyvyyteen ja eläinsuojan rakenteisiin aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Ehdotus: Ympäristösihteeri Jukka Korhonen: Ympäristölautakunta myöntää ympäristönsuojelulain 27 mukaisen ympäristöluvan hakemuksen mukaisesti seuraavilla lupamääräyksillä: Lupamääräykset Yleismääräykset 1. Eläinsuojat sekä lannan varastointitilat on sijoitettava ja rakennettava myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Eläinsuojiin saa sijoittaa yhteensä enintään 75 lypsylehmää, 20 uudistushiehoa ja 22 alle 6 kk:n nuorkarjaa. Eläinmääriä voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotto ei ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuottoa. (YSL 52 ) 2. Eläinten pito sekä lannan, rehujen ja polttoaineiden kuljetus, käsittely ja varastointi on järjestettävä niin, että toiminnasta ei aiheudu haittaa pinta- ja pohjavesille eikä kohtuutonta haittaa ympäristölle eikä kohtuuttomia tuhoeläinhaittoja. Eläinsuojien rakenteiden ja käytön tulee estää lannan tai niistä johtuvien valumavesien joutuminen pinta- tai pohjavesiin. Eläinsuojien katoilta kertyvät sade- ja sulamisvedet tulee johtaa lannan varasto- ja käsittelytilojen ulkopuolelle. (YSL 20, 49, 66 ja NaapL 17 ) Lannan käsittely ja varastointi

6 3. Kuivike- ja lietelannan varastointitilavuutta tulee olla käytettävissä vähintään 2000 m³. Mikäli lannan varastointitiloja ei kateta, tulee säiliötilavuuksissa huomioida sade- ja sulamisvesivara. Jaloittelutarhat tulee varustaa jätevesien keräysjärjestelmällä. (YSL 49, 52, 58, Vna 1250/2014) 4. Eläinsuojan pohjarakenteiden ja lantalarakenteiden tulee olla vesitiiviitä ja täyttää rakenteeltaan maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset (MMM - RMO C4), jottei aiheudu vuotoja pinta- tai pohjavesiin. 5. Lietesäiliö on tarkastettava tyhjennysten yhteydessä. Tuolloin tulee tarkastaa rakenteiden kunto ja havaitut vauriot on korjattava viivytyksettä. (YSL 16, 17, 52, 66 ) 6. Jaloittelutarha tulee olla tiivispohjainen silloin, kun jaloittelutilaa on alle 20 m² / eläin. Laajassa tarhassa, kun tilaa on yli 20 m² / eläin, 300 m²:n ylittävä osa voi olla maapohjaista aluetta. Tiiviin pohjan tulee olla maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräysten ja ohjeitten (MMM - RMO C4) mukainen. 7. Hakijalla on oltava lannan levitykseen peltoa ympäristöluvan mukaisella eläinmäärällä jatkuvasti vähintään 43,6 ha ympäristöministeriön kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen 1/2010 mukaisesti. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että peltojen vuokrasopimukset ovat voimassa. Uusista vuokrasopimuksista tulee toimittaa kopiot ympäristönsuojeluviranomaiselle. ( YSL 52 ) 8. Lannan levityksessä tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014. (YSL 52, Vna 1250/2014) 9. Lannan kuljetus- ja levittämisajankohtaa valittaessa tulee ottaa huomioon ympäristöviihtyvyystekijät ja naapureille aiheutuva hajuhaitta ja välttää kuljetusta ja levitystä yleisinä juhlapyhinä. Lannan levittämistä on pyrittävä välttämään kovalla tuulella ja olosuhteissa, joissa lannan hajun leviäminen on voimakkainta. Lannan lastauksesta ja kuljetuksesta aiheutuvat hajuhaitat on pidettävä mahdollisimman vähäisinä. Kuljetukset on hoidettava siten, ettei niistä aiheudu valumia yleisille tai muille teille. (YSL 17, 52, Vna 1250/2014) 10. Eläinsuojien toiminta, lannan käsittely ja levitys sekä rehunteko ja kiinteistöllä tapahtuva liikenne tulee sopeuttaa niin, ettei aiheuteta tarpeetonta haju-, melu- ym. ympäristöhaittaa.

7 Sikäli, kun toiminnanharjoittaja toimittaa lantaa omien peltolohkojen ulkopuolelle, on vastaanottaville tiloille tiedotettava, että lanta tulee levittää tässä päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti. (YSL 6, 7 ) Jätehuolto 11. Jätehuolto on hoidettava Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko- Kympin edellyttämällä tavalla. Toiminnassa syntyvät jätteet on käsiteltävä ja varastoitava tilalla niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän, pinta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on kerättävä ja pidettävä jätehuollossa toisistaan erillään. Kuolleet eläimet voidaan haudata eläinlääkärin antaman ohjeistuksen mukaisesti tilalle. (YSL 58, JäteL 12, 15, 16, 17, 72, 91, VNa 179/2012, MMMa 1192/2011) Kemikaalit ja niiden varastointi 12. Eläinten rehu ja niiden raaka-aineet sekä rehujätteet, kemikaalit, polttonesteet ja öljyt on varastoitava niin, ettei niistä aiheudu maaperän tai pinta- ja pohjaveden pilaantumista eikä muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Eläinsuojien ja lannanvarastointisäiliöiden ympäristö tulee pitää siistinä. (YSL16, 17, 19, 52, 58 ) 13. Tilalla säilytettävien polttoneste- ja öljysäiliöiden sekä tankkauspaikan alustan tulee olla tiiviitä. Uudet polttoainesäiliöt tulee varustaa suoja-altailla, ylitäytön estävällä järjestelmällä ja laponestolaitteilla. Suoja-allasta ei tarvita, mikäli säiliö on vuodonilmaisulla varustettu 2-vaippainen säiliö. Säiliöiden sijoittelussa on huomioitava riittävät etäisyydet vesistöihin ja ojiin. (YSL 7, 11, 16, 17, 52 ) Melu 14. Eläinsuojatoiminnasta ja kiinteistöllä tapahtuvasta liikenteestä aiheutuva melu ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa päivällä (klo 7 22) ekvivalenttimelutasoa 55 db(laeq) eikä yöllä (klo 22 7) ekvivalenttimelutasoa 50 db(laeq) (YSL 52, VNp 993/1992) Paras käyttökelpoinen tekniikka

8 15. Toiminnanharjoittajan tulee seurata toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varautua sen käyttöönottoon. (YSL 6, 7, 8, 52,, 53 ) Häiriötilanteet 16. Mikäli maahan, pinta- tai pohjaveteen pääsee ainetta, joka voi aiheuttaa pilaantumista, on siitä ilmoitettava välittömästi Suomussalmen kunnan ympäristöviranomaiselle. Myös muista vahingoista, jotka saattavat aiheuttaa haittaa ympäristölle, on ilmoitettava. Öljy- ja kemikaalivahingoista on ilmoitettava Kainuun pelastuslaitokselle. (YSL 52, 120, 134 ) Toiminnan tarkkailu 17. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojien toiminnasta. Vuosiyhteenveto kirjanpidosta tule toimittaa pyydettäessä Suomussalmen kunnan ympäristöviranomaiselle. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: - tiedot eläinmääristä - tiedot toteutuneista lantamääristä - tiedot lannan vastaanottosopimuksista ja levitysaloista - tiedot toiminnassa syntyvistä jätteistä - tiedot kuolleiden eläinten määristä, toimituspaikoista ja käsittelytavoista - tiedot toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista (YSL 8, 52, 62, JäteL 118, 119, 120 ) Toiminnan muutokset 18. Toiminnan laajentumisesta, muuttamisesta tai lopettamisesta tulee tehdä ilmoitus Suomussalmen kunnan ympäristöviranomaiselle. (YSL 52, 170 ) Ratkaisun perustelut Luvan myöntämisen edellytykset Suomussalmen ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen ja sen määräysten mukaisesti eläinsuojien toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 49 :ssä esitetyt vaatimukset luvan myöntämiselle sekä parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. Toiminta ei sijoitu kaavamääräysten tai muiden sijoitusmääräysten vastaisesti.

9 Lupamääräysten perustelut Toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan terveydellistä haittaa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolojen huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta rasitusta naapurustolle. Yleismääräykset Lupamääräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Lupamääräyksellä 1 varmistetaan eläinsuojien ja lannanvarastointisäiliöiden sijoittaminen hakemuksessa esitettyyn paikkaan. Eläinsuojiin sijoitettavien eläinten enimmäismäärä on mitoitettu lypsylehmien, hiehojen parsipaikkojen sekä nuorkarjalle varattujen tilojen mitoituksen perusteella. Sijoitettavien eläinten määrä voi vaihdella, kunhan lanta voidaan käsitellä asianmukaisesti, eikä syntyvän lannan määrä ylitä lupamääräyksessä mainittujen eläinmäärien mukaan lasketun lannan määrää. (Lupamääräys 1) Lannan varastointi ja käsittely Lannan varastotilojen mitoitus perustuu valtioneuvoston asetukseen 1250/2014 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. Asetuksen 5 :n mukaan lannan varastotilojen tulee olla niin suuria, että niihin voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertynyt lanta ja virtsa sekä niihin johdettavat vedet. Varastointitilavuuksiin tulee lisätä sadevesivara, jos varastotiloja tai säiliöitä ei kateta. Kuivikepohjat voidaan huomioida kuivalannan varastointitilavuuksissa. Varastointitilojen tulee olla vesitiiviitä päästöjen ehkäisemiseksi. Ohjaamalla sade- ja sulamisvedet vesien muuhun käsittelyyn voidaan vähentää lantaloihin sekä lietesäiliöihin tulevien vesien määrää. (Lupamääräykset 2, 3 ja 4) Ympäristönsuojelulain 16 :n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Ympäristönsuojelulain 17 :n mukaan ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa erinäisiä haittoja. Ympäristönsuojelulain 66 :ssä on määrätty mm. rakenteiden säännöllisestä ylläpidosta, huollosta ja tarkastuksista. Lantavarastojen vuosittaisella

10 tyhjentämisellä varmistetaan hyötytilavuuden säilyttäminen suunnitelmien mukaisena. Tarkastamalla säiliöiden rakenteet säännöllisesti voidaan vähentää äkillisen rikkoontumisen riskiä ja ympäristöä pilaavia päästöjä. (Lupamääräykset 5 ja 6) Lannan vähimmäislevitysala on määritetty ympäristöministeriön kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen 1/2010 mukaisesti. Lannan levitystä varten on oltava riittävästi peltoalaa ylilannoituksen ja siitä aiheutuvan ravinteiden huuhtoutumisriskin välttämiseksi. Peltoalavaatimus perustuu karjanlannan keskimääräiseen fosforisisältöön ja siitä saatavan fosforilannoituksen tasoon. Lannanlevittämistä koskevat määräykset perustuvat valtioneuvoston asetukseen 1250/2014. Lannan oikea-aikaisella levittämisellä ja mahdollisimman pian levityksen jälkeen tehdyllä muokkauksella ehkäistään lannan levityksen aiheuttamia hajuhaittoja ja ammoniakin haihtumista sekä vesistöjen rehevöitymistä lisääviä ravinnehuuhtoutumia. Ympäristönsuojelulain 49 :n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyväistä rasitusta melun muodossa. (Lupamääräykset 7 ja 8) Lannan kuormausta ja kuljetusta koskevat määräykset ovat tarpeen maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisriskin vähentämiseksi. Lannan vastaanottosopimuksia tekeviltä henkilöiltä edellytetään lannan käsittelemiseksi ja levittämiseksi vastaavantasoista ympäristöhaittoja minimoivaa toimintaa kuin hakijalta. (Lupamääräykset 9 ja 10) Jätehuolto Ympäristönsuojelulain 58 :n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä. Jätteistä ei saa aiheutua haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätehuolto on hoidettava Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kympin edellyttämällä tavalla. Kaikessa toiminnassa on jätelain mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Tilalla kuolleiden eläinten asianmukaisella hävittämisellä varmistetaan ympäristöhygienian yleisten vaatimusten täyttyminen sekä ehkäistään mahdollisten eläintautien leviäminen tilan ulkopuolelle. Kuolleet tuotantoeläimet ovat sivutuotteita, joiden hävittämisessä on noudatettava sivutuotelainsäädännön vaatimuksia. Asiasta on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 1192/2011. (Lupamääräys 11)

11 Kemikaalit ja niiden varastointi Polttoainesäiliöiden varusteiden sekä säiliön ja tankkauspaikan tiiviin alustan ja säiliöiden sijoittamista koskevilla vaatimuksilla ehkäistään ympäristön, terveyden, maaperän ja vesistön pilaantumisen vaaraa. Jätelain 72 :ssä kielletään roskaaminen siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (179/2012) on lueteltu yleisimmät jätteet sekä vaaralliset jätteet ja annettu määräyksiä niistä. (Lupamääräykset 12 ja 13) Melu Melutason raja-arvot perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista. (Lupamääräys 14) Paras käyttökelpoinen tekniikka Soveltamalla toimialan parasta käyttökelpoista tekniikkaa varmistutaan ympäristö- ja terveyshaittojen minimoinnista. Ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraisessa toiminnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Ympäristönsuojelulain 6 :n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. (Lupamääräys 15) Häiriötilanteet Määräyksellä pyritään turvaamaan, että lupaehdoista poikkeavia päästöjä ei pääse syntymään tai että vahinko- tai onnettomuustilanteissa päästöjen suuruus ja/tai vaikutusaika jää mahdollisimman pieneksi. (Lupamääräys 16) Toiminnan tarkkailu Toiminnan tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia koskeva määräys on tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Ympäristönsuojelulain 62 :n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset mm. päästöjen, toiminnan ja toiminnan vaikutusten, jätteiden ja jätehuollon tarkkailusta. Toiminnanharjoittaja voidaan myös määrätä antamaan valvontaa varten tarpeellisia tietoja. Ympäristönsuojelulain 8 :ssä on määrätty jätetietojen toimittamisesta viranomaiselle. Jätelain 118 ja 119 määrää, että ympäristöluvan haltijan on pidettävä kirjaa syntyneen, kerätyn,

12 Sovelletut oikeusohjeet Luvan voimassaolo kuljetetun, välitetyn tai käsitellyn jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. (Lupamääräys 17) Toiminnan muutokset Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää luvan tarkistamista. Toiminnan lopettaminen tilalla edellyttää mm. sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet poistetaan. Luvanhaltijan vaihtumisesta on ilmoitettava toiminnan valvonnan vuoksi. Toiminnan olennaista muutosta koskevan ilmoitusvelvollisuuden perusteella varmistetaan tiedonkulku ympäristöviranomaiselle niin, että ilmoituksen perusteella voidaan tarkastella muutoksen vaikutuksia voimassaoleviin lupamääräyksiin ja arvioida mahdollisen uuden ympäristöluvan tarvetta. (Lupamääräys 18). Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) Jätelaki (646/2011) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Kainuun jätehuollon kuntayhtymän jätehuoltomääräykset Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja hävittämisestä (1192/2011) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) MMM-RMO C4, Kotieläinrakennusten ympäristönhuolto (Maa- ja metsätalousministeriö) Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje 1/2010 (Ympäristöministeriö ) Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Jos lupavelvollisen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Uusi eläinsuoja tulee ottaa käyttöön viiden (5) vuoden kuluttua siitä, kun tämä päätös saa lainvoiman uhalla, että tämä lupa raukeaa. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennessä. Hakemukseen on liitettävä voimassa olevien säädösten

13 edellyttämien selvitysten lisäksi tässä päätöksessä edellytetyn raportoinnin vuotta 2024 koskevat tiedot. Valtioneuvoston asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Päätöksen täytäntöönpano Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Lupapäätöksestä tiedottaminen Luvan mukaisen toiminnan saa aloittaa koko laajuudessaan tämän päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Suomussalmen kunnan ympäristölautakunta on hyväksynyt ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ( 40). Taksa on tullut voimaan Taksassa on asetettu eläinsuojan ympäristölupamaksuksi 500. Lisäksi toiminnanharjoittajalta peritään kuuluttamisesta ja julkipanosta aiheutuneet todelliset kustannukset. Luvan hinta 500,00 Kuulutuskustannukset 282,10 Yhteensä 782,10 Suomussalmen ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä siten kuin ympäristönsuojelulain 85 :ssä on säädetty. Päätös kirjallisena Hakijalle kirjeitse Päätös sähköpostilla Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdissä Päätöksestä kuulutetaan Ylä-Kainuu lehdessä ja Suomussalmen kunnan virallisella ilmoitustaululla. Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

14 Lisätietoja päätöksestä Lisätietoja asiasta antaa ympäristösihteeri Jukka Korhonen, puh. (08) , , sähköposti: Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 HAKIJA Haaja-Maito Oy Niemeläntie 338 69100 Kannus KIINTEISTÖ Alavainio 217-403-3-25

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupapäätös, tila Pieni-Pietola RN:o 11:40, Melalahti

Eläinsuojan ympäristölupapäätös, tila Pieni-Pietola RN:o 11:40, Melalahti Lupa- ja valvontalautakunta 5 24.02.2016 Eläinsuojan ympäristölupapäätös, tila Pieni-Pietola RN:o 11:40, Melalahti VALV 5 Valmistelijana: ympäristötarkastaja Mikko Karjalainen puh. (08) 615 54660, 044

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelulain PL 33, 50101 MIKKELI (527/2014) 27 :n mukaisessa lupa-asiassa. Antopäivä 20.6.2016 Päätöksessä on liitteineen 10 sivua. YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 8/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y2/2014 Ympla 26.02.2014 32 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 9/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y3/2014 Ympla 26.02.2014 33 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 77 20.05.2014 ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 72/64.641/2014 PJSYMPLK 77 HAKIJA Nimi: Esko Koivisto LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupamääräysten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä Tolonen Mikko, Sirpa ja Pirkka

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä Tolonen Mikko, Sirpa ja Pirkka Ympäristölautakunta 33 15.06.2016 Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä Tolonen Mikko, Sirpa ja Pirkka YMPLA 33 Luvan hakija Maatalousyhtymä Tolonen Mikko, Sirpa ja Pirkka Y-tunnus 2330139-1

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE K A A K K O I S S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PL 1023, Kauppamiehenkatu 4 45100 KOUVOLA Puhelin 020 490105 Telefax 020 4904300 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(10) Nro A1027 Dnro KAS 2007 Y 244 113 Annettu

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30.

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA HAKIJA Lypsykarjanavetan laajentaminen Ari Hyttinen Kaarnalammentie 10 a 83400 VIINIJÄRVI

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 33 YLO LOS-2004-Y-1002-131 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2005 ASIA Päätös Vehmaan Haikara Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Eläinsuoja Nykyisen toiminnan laajentaminen

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Eläinsuoja Nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 22 09.10.2014 Timo Mäkelän eläinsuojan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 22 Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä Hakija Timo Mäkelä Löytöperäntie 121

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 24.09.2015 Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 Valmistelija:

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN

YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 121 26.08.2014 YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN 60/64.641/2014 PJSYMPLK 121 LUVAN HAKIJA Nimi: Timo Tuominen LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupaa haetaan 15 600

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 69 12.06.2014. 69 Asianro 2333/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 69 12.06.2014. 69 Asianro 2333/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 69 Asianro 2333/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta / Maatila Suihkonen Oy / eläinsuoja, Paasvedentie 83, 77600 Suonenjoki, Hulkkolan kylä, Toivala 19:1

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia Ympäristö- ja terveyslautakunta 17 19.05.2016 Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Ympäristö- ja terveyslautakunta 19.05.2016 17 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Hakija Maatalousyhtymä

Lisätiedot

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 KAUSTISEN KUNTA PÄÄTÖS 2/2015 Ympäristölautakunta Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2015 Dnro 4/5.57.576/2015 ASIA HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen

Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 36 24.09.2015 Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 36 Valmistelija:

Lisätiedot

Eläinsuojien vuosittainen tuotanto on 1 200 000 kg maitoa ja 36 000 kg lihaa.

Eläinsuojien vuosittainen tuotanto on 1 200 000 kg maitoa ja 36 000 kg lihaa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 26.11.2009 Dnro PPO-2007-Y-111-113 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kaarlo Sutelan eläinsuojatoimintaa. LUVAN HAKIJA Kaarlo

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA Ympäristölautakunta PÄÄTÖS 1/2015 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisessa asiassa.

KAUSTISEN KUNTA Ympäristölautakunta PÄÄTÖS 1/2015 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisessa asiassa. 1 KAUSTISEN KUNTA Ympäristölautakunta PÄÄTÖS 1/2015 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisessa asiassa. LIITE 2 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2015. Dnro 56/5.57.576/2014 ASIA HAKIJA Eläinsuojan toimintaa

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016. Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016. Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016 Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen YMPTEKLT 94 86/11 01 00/2016 Ympäristötarkastaja ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, naudanlihantuotanto HAKIJA Pasi

Lisätiedot

TEIJO TERÄNEN; YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ELÄINSUOJAN LAAJENNUS; TAKAMETSÄNTIE 480, ASKOLA. Takametsäntie 480 2082430-6 07680 JUORNAANKYLÄ

TEIJO TERÄNEN; YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ELÄINSUOJAN LAAJENNUS; TAKAMETSÄNTIE 480, ASKOLA. Takametsäntie 480 2082430-6 07680 JUORNAANKYLÄ 1 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Askolantie 28 07500 Askola ASIA TEIJO TERÄNEN; YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ELÄINSUOJAN LAAJENNUS; TAKAMETSÄNTIE 480, ASKOLA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (14 sivua) Annetaan

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 3/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 Antopäivä 4.10.2005 41801 KORPILAHTI ASIA Kari Ilmosen ympäristölupahakemus (YSL 35 ) 500

Lisätiedot

KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA 18.8.2011 KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA 18.8.2011 KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS 90 KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 18.elokuuta 2011, klo 18-19.30 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Juhani

Lisätiedot

Sikalat sijaitsevat Loimaan kaupungin Haaroisten kylässä kiinteistöillä Hautaniitty RN:o 1:32, Peltomaa RN:o 1:121 ja Välimaa RN:o 1:28.

Sikalat sijaitsevat Loimaan kaupungin Haaroisten kylässä kiinteistöillä Hautaniitty RN:o 1:32, Peltomaa RN:o 1:121 ja Välimaa RN:o 1:28. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 33 YLO LOS-2004-Y-1066-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.5.2007 ASIA Päätös Vesa ja Oili Onnelan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

N:o 931/ 2000. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000

N:o 931/ 2000. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000 N:o 931/ 2000 Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000 Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2

Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 48 31.03.2010 Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2 41/5/543/2010 YMPTEKLT 48 Ympäristötarkastaja ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Antopäivä 11.12.2015 Dnro 276/2015 Ympltk 2.12.2015 157, LIITE 1

Ympäristölautakunta Antopäivä 11.12.2015 Dnro 276/2015 Ympltk 2.12.2015 157, LIITE 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölupapäätös Ympäristölautakunta Antopäivä 11.12.2015 Dnro 276/2015 Ympltk 2.12.2015 157, LIITE 1 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla 29.04.2015 42 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 4.5.2015 ASIA HAKIJA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 20.5.2014 Lupanro: 2014-2 Dnro: 536/14 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 KU-YK 145/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

1 Hakija 1.1 Luvan hakija Saku ja Nelli Oravainen Y-tunnus 2034682-6 Väliharjuntie 210 71820 Pöljä. Yhteyshenkilö Saku Oravainen, puh.

1 Hakija 1.1 Luvan hakija Saku ja Nelli Oravainen Y-tunnus 2034682-6 Väliharjuntie 210 71820 Pöljä. Yhteyshenkilö Saku Oravainen, puh. 1 Ymp.ltk 24.3.2010 10 liite 2 1 Hakija 1.1 Luvan hakija Saku ja Nelli Oravainen Y-tunnus 2034682-6 Väliharjuntie 210 71820 Pöljä Yhteyshenkilö Saku Oravainen, puh. 044 362 3067 1.2 Eläinsuojan sijaintipaikka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta nykyinen toiminta

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 mom. Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 mom. kohta 11 a)

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 mom. Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 mom. kohta 11 a) Mikkeli Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2004 DNro ESA-2004-Y-140-131 ASIA YMPÄRISTÖLUPA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös, joka koskee lypsykarjapihaton laajentamista Punkaharjun kunnan Ruhvanan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 68 13.06.2013. 68 Asianro 1360/11.01.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 68 13.06.2013. 68 Asianro 1360/11.01.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 68 Asianro 1360/11.01.00/2013 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Mika Lappi, Jäppiläntie 1179, 77690 Suontee Järvikylän kylä, Heimola 1:245 (kiinteistötunnus

Lisätiedot

YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan kaupungissa

YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan kaupungissa Ympäristöjaosto 16 19.04.2016 Ympäristöluvan myöntäminen Pauli Krapin eläinsuojalle 152/11.01.00/2016 YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Multiantie 1 Annettu 30.4.2014. 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Multiantie 1 Annettu 30.4.2014. 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto PÄÄTÖS Multiantie 1 Annettu 30.4.2014 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014 ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus)

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus) VALVONTAILMOITUS Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014. Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014. Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014 Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 21.05.2014. Ympäristölupa eläinsuojan toiminnalle, Heikki Turtiainen 235/58/585/2014 RAKYL 83

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 21.05.2014. Ympäristölupa eläinsuojan toiminnalle, Heikki Turtiainen 235/58/585/2014 RAKYL 83 Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 21.05.2014 Ympäristölupa eläinsuojan toiminnalle, Heikki Turtiainen 235/58/585/2014 RAKYL 83 Selostus: Heikki Turtiainen on hakenut ympäristölupaa toiminnassa ole val

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kunnantie 1 75700 VALTIMO

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kunnantie 1 75700 VALTIMO VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kunnantie 1 75700 VALTIMO YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa. Ltk 02.04.2003 21 Annettu julkipanon jälkeen. 10.04.2003 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a) mukaan vähintään 30 lypsylehmän tai 80 lihanaudan eläinsuojalla on oltava ympäristölupa.

Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a) mukaan vähintään 30 lypsylehmän tai 80 lihanaudan eläinsuojalla on oltava ympäristölupa. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 8/2011/1 Dnro ISAVI/250/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.1.2011 ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, Juankoski HAKIJA Toivanen Mikko, Toivanen Riitta ja

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014

Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014 1 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 :n mukaisesta hakemuksesta ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2008 YMPÄRISTÖLUPA

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2008 YMPÄRISTÖLUPA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2008 Dnro ESA 2008 Y 168 113 ASIA YMPÄRISTÖLUPA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös, joka koskee eläinsuojan toiminnan olennaista laajentamista, Juva LUVAN

Lisätiedot

Uuden eläinsuojan yhteyteen tilalle Laurila 63:3 rakennetaan 2500 m3:n lieteallas. Tilalla on nyt 44 lypsylehmää, 24 hiehoa ja nuorkarjaa 10.

Uuden eläinsuojan yhteyteen tilalle Laurila 63:3 rakennetaan 2500 m3:n lieteallas. Tilalla on nyt 44 lypsylehmää, 24 hiehoa ja nuorkarjaa 10. 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Rakennuslautakunta / Ympäristönsuojelu Rak.ltk 9.6.2015 33 LIITE 1 Vapaudenkatu 8 B 98100 KEMIJÄRVI Puh. 0400-217931 Annettu julkipanon jälkeen 15.6.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Seppo Kankaanpään ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Mannistentie 325, 32100 Ypäjä

Seppo Kankaanpään ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Mannistentie 325, 32100 Ypäjä Etelä-Suomi Päätös Nro 115/2013/1 Dnro ESAVI/196/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.6.2013 ASIA Seppo Kankaanpään ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Ypäjä. LUVAN HAKIJA Seppo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN / KELTASIIPI OY

YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN / KELTASIIPI OY Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 111 24.06.2014 YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN / KELTASIIPI OY 71/64.641/2014 PJSYMPLK 111 HAKIJA Nimi: Keltasiipi Oy LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupamääräysten

Lisätiedot

REIJO JA SARI KORKATIN ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA KIINTEISTÖLLÄ 851-416-5-10, TORNIO

REIJO JA SARI KORKATIN ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA KIINTEISTÖLLÄ 851-416-5-10, TORNIO Meri-Lapin ympäristölautakunta Suensaarenkatu 4 95400 Tornio Annetaan julkipanon jälkeen 29.9.2015 4/2015 dnro 410/11.01.00/2015 REIJO JA SARI KORKATIN ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA KIINTEISTÖLLÄ 851-416-5-10,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 25.6.2012 Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 25.6.2012 Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2013/1 Dnro ISAVI/59/04.08/2012 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristöluvan muutos, Suonenjoki. Jäntti Kari ja Jäntti Timo Tapiolantie 53 77800 SUONENJOKI

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nummi-Pusulan ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 11.5.2010 46 Drno 93/24/247/2009 Annettu julkipanon jälkeen 19.5.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nummi-Pusulan ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 11.5.2010 46 Drno 93/24/247/2009 Annettu julkipanon jälkeen 19.5. Ympäristölautakunta 11.5.2010 46 Liite 20 1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nummi-Pusulan ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 11.5.2010 46 Drno 93/24/247/2009 Annettu julkipanon jälkeen 19.5.2010 Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS NIKO, LEA JA ESA AUVISEN ELÄINSUOJILLE

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS NIKO, LEA JA ESA AUVISEN ELÄINSUOJILLE YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2007-Y-18-113 Annettu julkipanon jälkeen 23.5.2007 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS NIKO, LEA JA ESA AUVISEN ELÄINSUOJILLE 1 ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kiuruveden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Seinäjoki Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 24.11.2008 LSU 2008 Y 247 (113) ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kuninkaanlähteentie 817, 38800 Jämijärvi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Kuninkaanlähteentie 817, 38800 Jämijärvi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2012/1 Dnro ESAVI/51/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2012 ASIA Susanna ja Jyrki Koivumäen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 80

Lisätiedot

Luomutuotannossa olevan lypsykarjatilan toiminnan laajentaminen. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Luomutuotannossa olevan lypsykarjatilan toiminnan laajentaminen. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA 1 RANTASALMEN KUNTA PÄÄTÖS Y1/2016/Juva Ympäristölautakunta ympäristösuojelulain mukai- Poikkitie 2 sessa lupa-asiassa. 58900 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2016 ASIA Luomutuotannossa olevan

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2011/3 Dnro ESAVI/642/04.08/2010

Päätös Nro 9/2011/3 Dnro ESAVI/642/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2011/3 Dnro ESAVI/642/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2011 ASIA Jokimaan tilalla RN:o 1:79 sijaitsevaa eläinsuojaa koskeva ympäristölupahakemus, Askola LUVAN HAKIJA Ahonen

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014 Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Autopurkaamon ympäristölupa, Mänttä-Vilppula HAKIJA Martikainen S & V

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 71/2012/1 Dnro ESAVI/221/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA Jaana ja Vesa Majurin ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 240 emakon

Lisätiedot