Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 7127/ /2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) 21 Asianro 7127/ /2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Alueellinen ympäristönsuojelu Simo Räty, Kiekkalantie 56, Hiltulanlahti hakee ympäristölupaa eläinsuojalle, jossa on 70 paikkaa lihanaudoille, 65 paikkaa emolehmille ja 65 paikkaa nuorille eläimille. Kaikki eläimet ovat kuivikelannalla. Omien lantaloiden lisäksi tilalla on käytössä vuokralantala. Kaikkia eläimiä laidunnetaan. Lannan käsittelyyn tilalla on käytettävissä peltoa 110 ha. Ehdotus on, että lupa myönnetään. Asia Toiminnanharjoittaja Päätös ympäristölupahakemuksesta Simo Räty Kiekkalantie Hiltulanlahti Toiminta ja sen sijainti Eläinsuoja, navetta Kiekkalantie 56 Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta Toiminta on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 27 nojalla sekä ympäristönsuojeluasetuksen 2 10) a) kohdan perusteella. Asian vireille tulo Ympäristölupahakemus on jätetty ympäristölautakunnalle Hakemukseen liittyvää tietoa on saatu myös tarkastuksella (Kinnunen, Nevalainen) Toimintaa koskevat muut luvat ja sopimukset Eläinsuojan rakennuslupa on vuodelta 2009 ja vuodelta 1997.

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (2) Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö ja ympäristövaikutuksille herkät kohteet Eläinsuoja sijaitsee maatalousvaltaisella haja-asutusalueella osoitteessa Kiekkalantie 56, B. Alueella ei ole muita merkittäviä ympäristöä kuormittavia toimintoja kuin maataloutta. Toiminnasta aiheutuva kuormitus on tyypillistä maatalouden hajakuormitusta. Kuvaus toiminnasta Tila on liittynyt ympäristötukijärjestelmään meneillään olevaksi sopimuskaudeksi Tilalla tuotetaan lihaa. Neljässä erillisessä eläinsuojassa on yhteensä 70 paikkaa lihanaudoille, 65 paikkaa emolehmille ja 65 paikkaa nuorille eläimille, vasikoille. Tilalla on lisäksi 5-6 siitossonnia. Tuotannossa käytettävä vesi tulee osuuskunnan vesijohdosta. Eläinsuojassa ei ole WC:tä. Karjaa laidunnetaan 8 kuukauden ajan. Tilalla on käytössä 25 ha omaa laidunta, lumo-laidunta 20 ha ja 15 ha sopimuslaitumia. Eläimet ovat laidunkauden ulkona koko ajan. Laitumet rajoittuvat osittain vesistöön. Eläimet juovat osittain järvestä, mutta muutamilla lohkoilla on juottoallas, vesijohto ja vesitankki. Laitumilla ei ole pysyviä ruokintapaikkoja. Kiertävää ruokintavaunua käytetään elo-syyskuussa tarpeen mukaan. Jaloittelualueita tilalla ei ole. Lantajärjestelmänä ovat käytössä betoninen lietelantasäiliö sekä navetan alla oleva lietesäiliö. Lisäksi on etäsäiliö. Lantaloiden varastointitilavuudet ovat: olevaa kapasiteettia 848 m 3 entinen lietesäiliö, kuivalantalana 504 m 3 kuivalantala 310 m 3 lietesäiliö 450 m 2 vinokuivikepohjaa emopihatossa 12 kk lantavaraston tilavuustarve lupahakemuksessa esitetylle eläinpaikkamäärälle on 2375 m 3 /v. Koska eläimet laiduntavat 4 kk, voidaan lantalatilavuudeksi hyväksyä 8 kk tilavaatimus 1592 m 3 /v. Tilalla on käytettävissä lantalatilavuutta 1662 m 3 /v. Tämän lisäksi kuiviketilavuutena voidaan pitää vinokuivikepohjaa. Tilalla on mahdollisuus myös vuokrata lisää lantalatilavuutta 200 m 3. Eläinsuojassa syntyvä lanta käytetään pelloilla lannoitteena. Levitykseen käytettävää peltoa on yhteensä 110 ha, joista 31 ha omaa peltoa ja 64 ha vuokrapeltoa ja 15 ha sopimuspeltoa. Eläinsuojan eläinpaikkamäärän mukaiseen lannanlevitykseen tarvittava peltoala on 65 ha. Eläinten rehuna käytetään säilörehua, joka valmistetaan pyöröpaaleihin, 1500 t/v. Polttoainesäiliötilavuutta on 3600 litraa. Säiliössä on kiinteä suoja-allas, lukitus, ylitäytönestin ja laponesto. Lisäksi on muita öljyjä 200 l omissa astioissaan konehallissa.

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (3) Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Päästöt ja jätteet Pyöröpaaleihin tehty säilörehu vähentää puristenesteen määrää ja pienentää ajettavia kilometrejä. Viljely perustuu viljelysuunnitelmaan. Osa tilan käyttämistä laitumista on ns. lumo-laitumia. Tilalla syntyvät lanta ja virtsa käytetään pellolla lannoitteena viljelysuunnitelman mukaisesti. Eläinsuojan toiminnassa syntyviä jätteitä: Luokitus 1) jätelaji määrä/ a hyödyntäminen ja käsittely lanta 1258 m 3 2) pelloille lannoitteeksi kuolleet eläimet 800 kg nautojen keräily, Honkajoki Oy yhdyskuntajäte jätekeskus paperi hyötykäyttö *) jäteöljy 200 kg jätekeskus paalimuovi 1000 kg muovinkeräys, Ekokem metalli 1000 kg romunkeräys pilaantunut rehu ja karsinapehku vasikoilta 10 tn peltoon lannoitteeksi 1) Valtioneuvoston asetus jätteistä (180/2012), Liitteen 4 mukainen luokitus 2) Määrä toiminnanharjoittajan ilmoittama. Mukana ei puristeneste eikä pesuvedet. *) luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi (ent. ongelmajäte) Toiminnan ympäristövaikutukset ja niitä koskevat selvitykset sekä häiriöihin varautuminen Tilan toimintoja ei sijaitse pohjavesialueella, sen muodostumisalueella tai edellä mainittujen alueiden läheisyydessä. Hajuhaittoja voi aiheutua lähinnä lannan levitysaikoina lyhytaikaisesti levityspeltojen tai kuormausvaiheessa. Lupahakemuksen käsittely Toiminnasta aiheutuu normaalia maataloudessa syntyvää melua traktorin ja rehuautojen liikenteestä. Hakemuksesta on kuulutettu Kuopiossa valtuustovirastotalon ilmoitustaululla (Suokatu 42), sekä kuultu naapureita kirjeellä.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (4) Muistutukset ja lausunnot Tehdyt tarkastukset Vaikutusten arviointi - Hakemuksesta on pyydetty ympäristöterveydenhuollon lausunto. Saadun lausunnon mukaan luvan myöntämiselle ei ole estettä. Asiasta ei ole jätetty kannanottoja kuulemisaikana. Hakijalla ei ole esittänyt vastinetta annetusta lausunnosta. Hakemusta edeltäen eläinsuojalle tehtiin tarkastus Tarkastuksella tarkennettiin hakemuksen tietoja. Esitys myöntää Simo Rädylle ympäristönsuojelulain 27 mukaisen ympäristöluvan eläinsuojalle tilalle Kiekkalanniemi 9:22. Toiminnassa tulee noudattaa lupahakemusta sekä seuraavia lupamääräyksiä: Toimintaa koskevat yleiset vaatimukset; päästöjen, ympäristövaikutusten ja laitoksen käytön tarkkailu Lannan varastointi ja käsittely 1 Tilan tulee varastoida eläinsuojissa syntyvä lanta hakemuksessa esitetyissä lantaloissa. Perustelu: Olevien lantatilojen etäisyys lähimmistä naapureista on riittävä. 2 Karjarakennusten sekä lanta-, virtsa- ja rehuvarastojen pohja- ja kuilurakenteiden tulee olla vesitiiviitä. Rakentamisessa on noudatettava Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräyksissä ja ohjeissa annettuja vähimmäisvaatimuksia (MMM-RCO C4). Edellä mainittujen rakenteiden kuivatusvesien salaojissa tulee olla tarkastuskaivot tai muu vastaava rakenne vuotojen havaitsemiseksi. Lantavarastot on tyhjennettävä ja niiden kunto on tarkastettava vuosittain. Havaitut viat on korjattava välittömästi. Perustelu: Rakenteiden tiiviydellä estetään valumia ympäristöön. Asianmukaiset salaojitukset ja tarkastuskaivot mahdollistavat tarkkailun ja vuotojen havaitsemisen. Lantavarastojen vuosittaisella perusteellisella tyhjentämisellä varmistetaan varastojen hyötytilavuuden säilyminen suunnitelmien mukaisena. Säiliöiden pohjalle kertyneet mahdolliset saostumat poistetaan. Samalla rakenteet voidaan tarkastaa mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. Lupaehdolla 2 ehkäistään maaperän ja pohjaveden pilaantumisen riskiä. 3 Lannan kuljetus pelloille on järjestettävä siten, ettei lantaa joudu teille. Perustelu: Lannoitteiden huolellisella käsittelyllä ja kuljetuksella ehkäistään ympäristön pilaantumista.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Raaka-aineiden, polttonesteiden ja jätteiden varastointi ja käsittely 4 Eläinten rehut, polttonesteet, kemikaalit ja jätteet sekä lanta on varastoitava ja käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperään tai pohjaveden pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle. 5 Polttonesteen tankkauspaikan alustan on oltava tiivis siten, että vuodot tankkauksessa voidaan kerätä talteen. Tiivis alusta polttonesteen tankkaukseen ja varastointiin on toteutettava mennessä. Paras käyttökelpoinen tekniikka Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen 6 Toiminnassa muodostuvat vaaralliset jätteet (entinen termi: ongelmajätteet) tulee varastoida asianmukaisessa varastossa, jossa on tiivis lattia. Vaaralliset jätteet, kuten jäteöljyt, tulee toimittaa vähintään vuosittain laitokseen, jolla on asianmukainen lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn. Hyötykäyttöön soveltuvat jätteet tulee toimittaa asianmukaisiin keräyspaikkoihin. Perustelut: Lupamääräyksillä 4-6. vähennetään maaperän ja pinta- ja pohjaveden pilaantumisriskiä. 7 Toiminnanharjoittajan oltava perillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) kehittymisestä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen käyttöönottoon. Perustelu: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten ympäristövaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja siksi seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. 8 Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa ympäristöhaittaa, on ilmoitettava välittömästi Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli häiriöstä saattaa aiheutua haittaa vesistölle tai pohjavedelle ilmoitus tulee tehdä myös myös Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Perustelu: Toiminnassa on noudatettava toiminnan edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Toiminnassa tulee ottaa huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen. Haitalliset ympäristövaikutukset tulee ehkäistä ennakolta. Milloin niitä ei voida ehkäistä ennakolta, ne on rajoitettava mahdollisimman vähäisiksi. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa riskeistä, niiden ympäristövaikutuksista ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Ilmoitus tulee tehdä ainakin seuraavissa tilanteissa: lantalan rikkoontuminen tai ylivuoto, polttoainesäiliön rikkoutuminen, epidemia tai muu vastaava tapahtuma, jossa kuolee paljon eläimiä.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (6) Raportointi ja kirjanpito 9 Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Kirjanpidon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: eläinmäärät lannanlevityspeltojen, vuokrasopimusten ja lannan luovutus- ja vastaanottosopimusten ja levitysalojen muutokset lannanlevityssuunnitelma enintään viisi vuotta vanhat analyysitulokset lannasta (kokonaistyppi, liukoinen typpi ja liukoinen fosfori) toteutuneet lantamäärät ja varastointitilavuuksien riittävyys jätteet, niiden määrät, toimituspaikat ja käsittelytavat tieto eläinsuojan ja lanta- ja virtsavarastojen rakenteiden tarkkailusta tieto polttoainevarastojen kunnon tarkkailusta eläinsuojien ja lantavarastojen salaojavesien tarkkailu vuosittain toiminnassa havaitut häiriötilanteet tai muut poikkeukselliset tilanteet Vuosiraportissa helmikuun loppuun (tai pyydetyn mukaan) on ilmoitettava Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain: eläinpaikoilla olevien eläinten määrä kuolleiden eläinten määrä syntyneen lannan määrä lannanlevitysala jätetiedot toiminnassa havaitut häiriötilanteet tai muut poikkeukselliset tilanteet Muiden kirjanpitotietojen tulee olla valvovien ympäristöviranomaisten tarkistettavissa tilalla. Perustelu: Määräys 9. on tarpeen toiminnan valvonnan kannalta. Muutokset toiminnassa tai lopettaminen 10 Toiminnan valvonnan ja päästöjen lisääntymisen kannalta olennaisista muutoksista tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) 11 Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan lopettamiseksi tarvittavista toimista tulee esittää tuolloin ympäristönsuojeluviranomaiselle selvitys, josta tulee käydä ilmi mm. toiminnassa syntyneen lannan käsittelytiedot lopettamisen jälkeen, jätteiden käsittelytiedot, sekä tiedot polttoainevarastojen käytöstä jatkossa. Perustelu: Määräykset 10. ja 11. ovat tarpeen toiminnan valvonnan kannalta. Luvan myöntämisen edellytykset ja yleiset perustelut lupapäätökselle Ympäristölupa tulee myöntää, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain ja niiden perusteella annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristöluvan myöntämisen ympäristönsuojelulain 49 :ssä tarkoitettu este voidaan poistaa antamalla lain 52 :ssä tarkoitettuja lupamääräyksiä. Toiminnan jätehuolto täyttää ympäristönsuojelun ja jätteiden hyötykäytön vaatimukset. Ympäristön pilaantuminen voidaan estää annetuilla määräyksillä. Lupapäätöksessä on otettu huomioon ympäristöhaittojen ennaltaehkäiseminen ja että toimintaa harjoitetaan ottaen huomioon varovaisuus ja huolellisuus. Lisäksi lupapäätöksessä on otettu huomioon, mitä luonnonsuojelulaissa ja vesienhoidon järjestämisestä annetussa laissa ja niiden nojalla on säädetty. Päätöksen määräysten ja hakemuksen tietojen mukaisesti toimittaessa toiminnasta ei aiheudu terveydellistä haittaa tai kohtuutonta rasitusta naapurustossa muuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa maaperän tai pohjaveden pilaantumista erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella Toiminta ei sijoitu kaavan vastaisesti. Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Uusi lupahakemus tulee jättää, jos toiminnan päästöt tai ympäristövaikutukset lisääntyvät olennaisesti. Hakemus lupaehtojen tarkistamiseksi on tehtävä mennessä. Hakemuksessa on esitettävä ainakin kuvaus sen hetkisestä toiminnasta, eläinmääristä, lannankäsittelymääristä, parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönotosta, energiatehokkuudesta ja arvio toiminnan ympäristövaikutuksista. Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta poikkeavia säännöksiä, on asetusta tämän päätöksen estämättä noudatettava. Lupa raukeaa, jos toimintaa tai sen kannalta olennaisia toimia ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta tai toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnan harjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai toiminta on keskeytetty pysyvästi.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (8) Sovelletut säännökset Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 48, 49, 52, 58,62, 70, 71, 134, 170, 172,94, 190, 191,198 ja 205 Ympäristönsuojeluasetus 713/2014) 2,11,12 Jätelaki (646/2011) 8, 12 Jäteasetus 7 Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) Kuopion alueellisen ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ( ). Ympäristöluvasta peritään 1900 euroa. Muutoksenhaku Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Esitys Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen Valmistelija Pirkko Nevalainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi vs. ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (9)

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 635 26.09.2006 1 Ymp 8775-2006 (235) Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry Ympkaalk 635 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 2/2010 16 Kokousaika Torstai 04.02.2010 klo 18.30 20.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot