FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. - tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset"

Transkriptio

1 FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA tavitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset

2 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma TOIMIALA PALVELU 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 300 HALLlNTO- JA TALOUSPALVELUT TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Hallint- ja taluspalveluihin kuuluu vuden 2014 ajan jarjestöavustukset vanhusneuvst, seudullinen vammaisneuvst seka Hykyn hallintn sijittuvat hallintjhtajan palkkauskulut. Palvelualueen talusarvilmake n lunteeltaan talusarvin mmr<'irahaa khdentava eikä palvelualue sisällä asiakaspalveluja. TALOUSARVIO 2014 Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Perusturvan hallint- ja taluspalveluihin vielä v sijittuneet palvelualueiden jhtajien paikkamäärärahat n siirretty palvelualueiden alle (vanhusväestön palvelut, työllisyyden hit, vammaispalvelut). Talus- ja velkaneuvnnan palvelu n siirretty aikuisssiaalityön vastuualueelle. Talussuunnitelma Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Vakanssit Täytetyt virat ja timet Tvöllistetvt, henkilötvövudet Tilat m'

3 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma MÄÄRÄRAHAT Eurt 4. lkakuuta 2013 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult Ment Neit Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä Myyntitutt (+) Maksututt (+) Tuet ja avustukset (+) Vukratutt (+) Muut timintatutt (+ ) Timintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) Henkilöstösivukulut (-) Elakkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen stt (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vukrat (-) Muut tim intakulut (-) Timintakate Suunnitelman mukaiset pistt (-) PMma-arvn krk (-) Tilikauden tuls

4 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma TOIMIALA PALVELU 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 320 VANHUSVÄESTÖN PALVELUT TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Vanhusväestön palvelut tuttaa, järjestää ja krdini palveluhjauksen keinin frssalaisille ikääntyneille ktna asumista tukevia palveluja ja maishidn tukea sekä tehstettua palveluasumista. Laadukas palvelutiminta perustuu kattavaan palvelutarpeen, elinympäristön ja asiakkaan timintakyvyn sekä vimavarjen arviintiin. Vanhuspalveluiden timinta perustuu ikääntyneen ktna asumista tukevaan timintakykyä yl läpitävään ja edistävään työtteeseen. Tavitteena n, että ikääntynyt selviytyy itsenäisesti ja turvallisesti massa kdissaan lähiverkstnsa, sekä ikea-aikaisten palvelujen turvin. Kaiken timinnan tavitteena n hyvä ja nnellinen vanhuus ikääntyneen mia valintja kunniittaen. TALOUSARVIO 2014 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Palvelukyky ja vaikuttavuus: IkMntyneiden palvelut perustu- Palvelutarvearviinti tteutetaan Uusien asiakkaiden palvelutarvat asiakaslähtöiseen ja yksi- hyödyntaen timintakykymitta- vearviinnissa käytetään systelöi liseen palveluhjaukseen ja reita. maattisesti timintakykymittareita palvelutarpeen arviintiin. ja palvelutarvearviinti tteutuu määräajassa. Asiakkaita sallistetaan palvelui- Tteutetaan asiakastyytyväisyys- Asiakastyytyväisyyskyselyt den suunnittelemiseen ja kehittä- kyselyt ja asiakasraatitiminta. tehdään kaikille ja tteutetaan miseen. kerran vudessa asiakasraatitimintaa. Prsessit ja rakenteet: Matalankynnyksen neuvntapal- Matalan kynnyksen neuvntapis- Ennaltaehkäisevien timintamal- veluiden käynnistäminen ja asi- tetimintaa kehitetään edelleen lien vahvistaminen vanhuspalve- akkaiden palveluhjauksen t- ja tteutetaan jalkautuvaa luiden timintaprsesseissa. teutuminen. matalan kynnyksen timintaa 6 kertaa vudessa. Palvelurakenne n tteutettu Ktna asumisen ensisijaisuus suunnitelman mukaan ja vastaa Ktna asuvien mäilrä n väasiakastarpeita. hintään 91 % 75 vutta täyttäneistä. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Ikääntyneiden hidn ja hivan Täydennyskulutussuunnitelman Täydennysku lutusvelvitteen saamisen vahvistuminen suun- laatiminen ja tteutuminen. Väh. tteutuminen. nitelmallisen täydennyskulutuk- 3 pv/hlö/vusi sen avulla. Henkilöstölle n tteutettu Muutkset viedään läpi hallitusti Henkilöstön työtyytyväisyys. työtyytyväisyyskyselyt. yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työpaikkakkusten ja Tiimipalaverit tteutuvat tiimipalavereiden tteutuminen. yksiköissä säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa.

5 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Taludelliset resurssit: Ikääntyneiden palveluita tute- Taludellisten resurssien ikea Talusarvin tteutuminen taan taludellisesti timinnan khdentam inen pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti. vaikuttavuus humiiden. kantkyvyn mukaisesti. Taluden Lähiesimiesten saaminen seurannan ja raprtinnin tehs- vahvistuu ta luden seurannassa. taminen. EntYlsperustelut Ja keskeiset muutkset Talusarvin rakenteelliset muutkset: Talusarvin n perustettu uudet kustannuspaikat: Vanhuspalvelujen hallint, Amerikka, Lupiini, Tyykihvi ja Rimpikt. Aiemmat Heikanrinteen yhteiset sekä Tyykihvi ja Rimpikt pistuvat. Lisäksi n tettu uudelleen käyttöön kustannuspaikka Muu maishidntuki. Rakenteellisella muutksella selkiytetaän palvelujen tutteistamista ja kustannuslaskentaa. Lisäksi uudistus n linjassa tilastviranmaisille annettavien talustilastjen salta. Talusarvin siirtyy kustannuksia muilta palvelualueilta: Suurimmat kustannuserät vat henkilöstöpalkat yhteensä , maishidn tuki ja palveluseteli , 65 vutta täyttäneiden ssiaalihultlain mukaista asumista ja kuljetuspalveluja yhteensä , keskushallinnsta työterveyshulln kustannuksia ja henkilöstön virkistysrahja yhteensä 41150, tilapalveluista vukrakuluja nin 1 milj.. Yhteensä muilta palvelualueilta siirtyviä kustannuksia n nin Talusarvin siirtyviä tulja n tilapalveluista tiljen vukratulja nin 1 milj.. Uusina kustannuksina esitetään FSTKY:n timinnasta siirtyvään päivätimintaan kahden päivätiminnan hjaajan vakanssin perustamista. Timinnan keskeisimmät muutkset: Timinnan kehittäminen sana Frssan seudun hyvinvintikuntayhtymää. Keskeiset muutkset phjautuvat Frssan kaupungin vanhuspalvelusuunnitelmaan vusille Ennaltaehkäisevien timintamallien vahvistaminen erityisesti ktna asuvien ikääntyneiden salta mm. ikääntyneiden palveluhjausta edelleen kehittämällä ja vahvistamalla ikääntyneiden liikkumista ja virikkeellistil arkea yhteistyössä ktihidn, palvelukeskusten ja liikuntapalvelujen ja klmannen sektrin kanssa. Ktihidn timinnan vahvistaminen ja tiimien vakiinnuttaminen. Tuetun palveluasumisen - käsitteen käytön lppuminen. Taltiimien siirtyminen saksi ktihidn timintaa. Hyvinvintiteknlgian laaja-alainen hyödyntäminen ktna asumisen mahdllistajana mm. turvapalveluja kehittämällä Tyykihvin avimen palvelukeskuksen timinnan edelleen kehittäminen. Palvelusetelin käyttööntt vaihtehtna tehstetun palveluasumisen stpalvelulle arviidaan hyvinvintikuntayhtymässä. Omaishitajan vapaan järjestelyjen mnipulistaminen mm. seudullista kiertävän perhe hitajan timintamallia kehittämällä Talussuunnitelma Talussuunnitelma Frssan kaupungin vanhuspalvelusuunnitelman vusille mukaisesti. Timinnan kehittäminen sana Frssan seudun hyvinvintikuntayhtymää.

6 Frssan kaupu nki Talusarvi ja - suunn itelma Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 Ikääntyneiden vukra asunnt (ennen palveluasunnt) Tehstetun 119/ / / / /148 palveluasumisen asunnt/asukkaat Tehstettu palveluasuminen (stpalv.) Tehstetun 8, palveluasumisen 75 vutta täyttäneet asiakkaat 31.12, % vastaavanikäisestä väestöstä Laitshit 3 2/4 1/2 1/1 0 asunnt/asukkaat Van hain kdissa tai 0,4 0,2 0,1 0 0 pitkäaikaisessa laitshidssa levat 75 vutta täyttäneet asiakkaat 3112, % vastaavanikäisestä väestöstä Hitpäivät/laitshit Hitpäivät/tehstettu palveluas. Hitpäivät/tehstettu palv as (stpalv.) Hitpäivät stettu Iyh ytaik tpa Ktihit/ktitaludet Ktihidn käyntimäärät (mukana palvelukeskukset ) Säannöllisen ktihidn 7, piirissä lleet 75 vutta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Omaishidn tuen 65 vutta täyttäneet asiakkaat Omaishidn tuen 75 vutta 1, täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Vaka nssi! Täytetyt virat ja timet Työllistetyt, henkilötyövudet Tilat m'

7 Frssan kaupunki Talusarvi ja - suunnitelma MÄÄRÄRAHAT Eurt 4. lkakuuta 2013 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult Ment Nett Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä Myyntitutt (+) Maksututt (+) Tuet ja avustukset (+) Vukratutt (+) Muut timintatutt (+) Timintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen stt (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vukrat (-) Muut timintakulut (-) Timintakate Suunnitelman mukaiset pistt (-) Pääma-arvn krk (-) Tilikauden tu ls

8 Frssan kaupunki Talusarvi ja - suunnitelma TOIMIALA PALVELU 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 330 KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUT TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Keh itysvammahult vastaa frssalaisten kehitysvammaisten palveluhjauksen järjestämisestä. Kaikkia avhulln asumispalvelumutja tutetaan asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti. Vaikeavammaisten päivätimintapalveluja tutetaan sekä frssalaisille että Frssassa asuville naapurikuntien kehitysvammaisille kuntien tekemän spimuksen mukaisesti. TALOUSARVIO 2014 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Palvelukyky/vaikuttavuus: Kaikilla kehitysvammahulln Kehitysvammahulln pa lvelut Palvelusuunnitelmien määrä. palvelujen piirissä levilla n perustuvat asiakaslähtöiseen vimassaleva palvelusuunnipalveluhjaukseen. telma ja erityishult-hjelma. Tteutumaprsentti 100%. Ennaltaehkäisevän työn krsta- Palvelusuunnitelman maavaila Pitkäaikaisia kriisisijituksia minen asiakkaan palvelusuunnit- asiakkaalla tarvittavat timen- stpalveluna O. telussa. piteet asiakaslähtöisesti. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Keh itysvammatyön asiantu nti- Täydennyskulutusta vähintään T äyd en n ysku I utu svelvite juuden syventäminen ja laajen- 3pv/hlö/v. täyttyy. taminen. Prsessit ja rakenteet: Tuetun/itsenäisesti asu- Tuetun/itsenäisen asuvien Tuetun/itsenäisen asuvien vien hjauksen järjestäminen asiakkaiden hjausta asiakkaiden hjauskäyntien kunnan mana timintana. tehstetaan vuden 2014 aikana määrä. Tteutumaprsessi asiakkaan palvelutarpeen 100%. mukaisesti. Ohjauskäyntien määrä. Vaikeavammaisten päivätimin- Päivätimintapäivien lisääminen Asiakkailla 3-5 timintapäivää nan kehittäminen. asiakkaille vastaamaan palvelu- viikssa. tarvetta. Taludelliset resurssit: Kehitysvammahulln vastuu Talusarvin varatut määrä- Talusarvi tteutuu suunniteltiminnan tuttamisesta talu- rahat riitt.:iv.:it ja henkilöstön man mukaisesti. Lähiesimiehet dellisesti. tietisuus taludellisuudesta seuraavat yhdessä muun henkasvaa. kilöstön kanssa talusarvi n tteutumista.

9 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Frssassa n 123 kehitysvammaista henkilöä (9/2013), jista alle 18-vutiaita n 32 henkilöä. Ktna vanhempien luna asuu 26 yli 18-vutiasta kehitysvammaista henkiläa (19-55-vutiasta), jista arvin mukaan kahdeksan henkilöä n tulevaisuudessa tehstetun palveluasumisen tarpeessa. Ohjatun asumisen paikkjen tarve n arvin mukaan neljä paikkaa ja tuetun asumisen paikkjen tarve 9 paikkaa. Palveluasumisen piirissä (tehstettu ja hjattu palveluasuminen) n tällä hetkellä 42 kehitysvammaista. Kehitysvammahulln kehittämistyöryhmän (v. 2012) esityksen mu kaisesti Frssan seudulle tarvitaan lähivusina uusi hjatun/tuetun palvelu asumisen järjestämiseen tarkitettu asumisyksikkö. Tuetustilitsenäisesti asuvien asiakkaiden hjaus lisääntyy merkittävästi seuraavien 1-3 vuden aikana. Arvin mukaan klmellatista tällä hetkellä ktna vanhempiensa luna asuvalla kehitysvammaisella syntyy lähivusina tarve hjattuun/tuettuun/itsenäisen asumiseen (iäkkäät vanhemmat, itsenäistymishalu). Ohjauksen tarpeessa levat asiakkaat vat nuria, itsenäistä elämää alittelevia, paljn tukea ja erilaista apua tarvitsevia kehitysvammaisia. Ohjaustarpeiden lisääntyminen edellyttää lisäresursintia tuetun asumisen hjaukseen. Vaikeavammaisten päivätiminnan asiakasmäärät vat kasvaneet ja palvelun kysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisten päivätimintaa tulee mahdllisuuksien mukaan järjestää viitenä päivänä viikssa. Vaikeavammaisten päivätiminnan lisääminen edellyttää lisäresursintia. Kehitysvammahulln palvelualueelle tulee yksi uusi kustannuspaikka lisää vuden 2014 alusta lähtien. Hyvinvintikuntayhtymä staa jatkssa kehitysvammaisten työtiminnan palvelut Frssan kaupungilta, minkä vuksi kehitysvammahulln stpalveluihin n varattu n suuruinen st palvel u määrä ra ha.. Talussuunnitelma Kehitysvammahulln kehittämistyöryhmän lppuraprtin mukaisesti uuden 15 palveluasunta käsittävän palveluasumisyksikön rakentaminen seudullisesti 1-4 vuden sisällä. Timintaa tullaan kehittämään sana hyvinvintikuntayhtymää. TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 stettu työ- ja päivätiminta (timintapäivä) stettu perhektihit (hpv) stettu palveluasuminen (hpv) tehstettu palveluasuminen (hpv) hiattu palveluasuminen (hpv) tuettu /itsenäinen asuminen (käynti) kuntutushjaus (käynti) päivätiminta (timintapäivä) perhehit (hpv) Vakanssit Täytetyt virat ja timet Työllistetyt, henkilötyövudet Tilat m' TS

10 Frssan kaupunki Talusarvi ja - su unnitelma MÄÄRÄRAHAT Eurt 4. lkakuuta 2013 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult Ment Nett Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tim intatutt yhteensä Myyntitutt (+) Maksututt (+ ) Tuet ja avustukset (+) Vukratutt (+) Muut timintatutt (+) Timintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen stt (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vukrat (-) Muut timintakulut (-) Timintakate Suunnitelman mukaiset pistt (-) Pääma-arvn krk (-) Tilikau den tuls

11 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 340 VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujhtaja PALVELUN KUVAUS Vammaispalvelut tuttaa yksilökhtaiset vammaispalvelut kuten kuljetuspalvelut, asunnn muutstyöt, henkilökhtaisen avun, palveluasumisen sekä määrärahaperusteiset vammaisten avustukset. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut mahdllistavat tavanmaisen arjen myös vaikeavammaiselle henkilölle. Mielenterveys- ja päihdekuntutujille järjestetään asumis palveluita, minkä tavitteena n vähentää erikissairaanhidn tarvetta. Alle 65-vutiaiden maishidntuki n pääsääntöisesti vaihteht tehstetulle palvelu asumiselle. Omaishidn tuella mahdllistetaan se, että henkilöt vivat asua ktilissa vaikean sairauden tai vamman aiheuttamasta alentuneesta timintakyvystä hulimatta. Omaishidn tuella turvataan myös maishitaian iaksaminen. TALOUSARVIO 2014 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Vammaispalvelut ja maishi- Palvelusuunnitelmien määrä. Kaikilla henkilökhtaista apua, dntuki järjestetään suunnitel- palveluasumista ja maishidnmallisesti ja asiakaslähtöisesti. tukea saavilla n vimassa leva palvelusuunnitelma. Henkilökhtaisen avun saajien Palvelun arviintimenetelmän Tteutuma 100% palveluntarve arviidaan käyttö, TOIMI / ASTA, jkaiselle tasapulisesti ja yksilöllisesti henkilökhtaista apua saavalie Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Henkilöstön asiantuntemuksen T äyd ennysku lutusvelvite Täydennyskulutusta 3 syventäminen. täyttyy. pv/hlö/vusi. Ssiaalityöntekijän ja -hjaajan pystyttävä sijaistamaan tisiaan. Prsessit ja rakenteet: Riittävän npea vastaaminen Yhteydentsta palvelutarpeen Palvelutarpeen selvittäminen palvelutarpeeseen. selvittämisen alkamiseen ja pää- alkanut 7 arkipäivän kuluessa ja töksen tekemiseen kulunut aika. päätös tehty 3 kk kuluessa. Ssiaalihulln Mielenterveyskuntutujien Pulikuun kaltaisen asumispalveluiden järjestäminen asumispalveluiden asumispalvelun järjestäminen taludellisesti järjestäminen Rimpikdn Lupiinilta vapautuneisiin tilihin. Resurssit ja talus: Määrärahjen khdentaminen Talusarvissa myönnetyt mää- Talusarvi tteutuu suunnitelkustannustehkkaasti. rärahat riittävät. man mukaisesti.

12 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Krkeimman hallint-ikeuden henkilökhtaista apua kskevien ennakkpäätösten perusteella henkilökhtaisen avun myöntämistä kskevia rajituksia ei tule tulkita liian tiukasti vaan perusikeusmyönteisesti. Tämä lain sveltaminen tu henkilökhtaisen avun piiriin lism asiakkaita. Talusarvin siirtyy kustannuksia muilta palvelualueilta: Suurimmat kustannuserät vat henkilöstöpalkat yhteensä , keskushallinnsta työterveyshulln kustannuksia ja henkilöstön virkistysrahja yhteensä Yhteensä muilta palvelualueilta siirtyviä kustannuksia n nin 15 OOO. Talussuunnitelma Henkilökhtaisen avun käyttö lisääntyy vusi vudelta. Timintaympäristön muuts lisää tarvetta jarjestm ssiaalihult- ja vammaispalvelulain mukaisia asumispalveluita. Mielenterveyskuntutujien asumispalveluiden järjestämisessä hyödynnetään Rimpikdssa vapautuneita tilja. Hvvinvintikuntayhtymän vaikutukset humiitava palvelujen kehittämisessä. Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Asiakkaat: Kulietuspalveluasiakkaat Palveluasumisasiakkaat ASPA-Palvelut Oy:n asiakkaat SHL:n mukaisten asumispalveluiden asiakkaat alle 55v Henkilökhtaisen avun asiakkaat Omaishidn tuen saajat alle 55v Vakanssit 31.12: 1 Täytetyt virat ja timet Työllistetyt. henkilötyövudet Tilat m'

13 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma MÄÄRÄRAHAT Eurt 4. lkakuuta 2013 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult Ment Nett Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä Myyntitutt (+) Maksututt (+) Tuet ja avustukset (+) Vukratutt (+) Muut timintatutt (+) Timintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen stt (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vukrat (-) Muut timintaku lut (-) Timintakate Suunnitelman mukaiset pistt (-) PMma-arvn krk (-) Tilikauden tuls

14 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma TOIMIALA PALVELU 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 350 SOSIAALITYÖN JA TYÖ LLISYYDEN PALVELUT TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Aikuisssiaalityön palveluilla tuetaan yksilöiden ja perheiden elämän hallintaa, ssiaalista timintakykyä ja terveyttä sekä timeentula. AikuisssiaalityösSä suunnitelmallinen palveluhjaus hjaa asiakasta mnipulisesti eri palveluihin ikea-aikaisesti. Työllisyydenhidn palvelut järjestää asiakaslähtöisesti työllistymistä, työhön kuntutumista ja elämänhallintaa edistävää työtä, työtim intaa ja valmennusta eri asiakasryhmille. Painpisteenä työllisyydenhidssa n nurten työllistymistä tukeva ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevä palvelu. Lastensujelu tuttaa ikea-aikaisia ja palvelutarpeen mukaisia palveluja lapsille ja perheille. Lastensujelun painpiste n avhulissa ja perhehidssa. Palveluyksiköt tekevät yhteistyötä asiakasrajapinnilla ja eri sidsryhmien kanssa. Kanta-Hämeen svittelutimist tuttaa riksja riita-asiiden svittelun Kanta-Hämeen alueelle. TALOUSARVIO 2014 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Palvelut vat asiakaslähtöisiä. Asiakaspalautteiden kerääminen Asiakasraadit kkntuneet ja ja analysinti. jhtpäätökset tehty, vähintään 1 krtlvusi/vastuualue. Ryhmämutisen kuntuttavan työtiminnan kehittäminen. Ostpalveluna hankittu vähintään klme ryhmämutista kuntuttavan työtiminnan ryhmää. Prsessit ja rakenteet: Palvelu prsessien hallinta. Prsessikuvausten päivittäminen Hyvinvintikuntayhtymän kerran vudessa, niiden mukai- rganisaatin valmistelu. nen timinta. Työllisyyspalvelujen kehittäminen Työllisyydenhidn timintahjelma Työllisyydenhidn palvelut vat rganisitu saman timia lan alaisuuteen Nurten työpajan kanssa. Prsessien ja rganisaatin selvitystyö tehty. Timintahjelman vaiheittainen ja suunnitelmallinen tteutuminen. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Osaamisen syventäminen ja Täydennyskuluttautuminen ja Kulutuspäivät vähintään 3 elinikäisen ppimisen tukeminen. man työn jatkuva kehittäminen. kpl/vusilhlö, kehityskeskustelut vähintään 1 krtlvusi/hlö. Taludelliset resurssit: Resurssien khdentaminen ja Palvelut tutetaan määrärahjen Talusarvi ja tavitteet tteukäyttö n kustannustehkasta. puitteissa, lähiesimiesten vastuu tuvat suunnitellusti ja hallitusti. taludesta tteutuu. Esimiehet vastaavat tteumasta ja ennakivat tteumaa sekä

15 Frssan kaupunki Talusarvi ja - suunnitelma Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 tteuttavat timenpiteitä. Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Aikuisssiaalityö: Hyvinvintikuntayhtymä Talus- ja velkaneuvnta siirretäan vastuu alueelle. Lisäksi Työviman palvelukeskuksen kaksi ssiaalityön vakanssia siirretään vastuualueelle. Työllisyydenhit: Työviman palvelukeskus siirtyy kahden vakanssin salta Frssan seudun hyvinvintikuntayhtymäiln aikuisssiaalityön pa lvelualueelle Työllisyydenhidn vastuualue siirtyy nykyisen sivistystimen alle Lisäksi sii rretään perusturvan hallinnsta ssiaalipalvelujhtajan vakanssi työllisyydenhidn hallintn työllisyydenhidn jhtajan vakanssiksi. Työllisyydenhidn timintahjelman mukaisesti lisätään työvalmennusresurssia 1-2 henkilötyövutta. Jatketaan ja kehitetään edelleen vunna 2013 piltituja ryhmämutisen kuntuttavan työtiminnan jaksia. Alitetaan eläkeselvitykset, iihin varattu myös määräraha. Talussuunnitelma Talussuunnittelu ja timinnan tteuttaminen tehdään Frssan seudun hyvinvintikuntayhtymän tavitteiden ja palvelualuejan mukaisesti. Työllisyydenhit: Organisaatimuutksen myötä tteutetaan talussuunnittelua ja työllisyydenhidn timintahjelmaa tämän hetkisen sivistyslautakunnan alaisuudessa. Vaikutetaan eri keinin ja kehitetään palvelujärjestelmää kuntarahitteisen tvömarkkinatuen vähentämiseksi. Tunnusluvut TP TA 2013 TA 2014 T52015 T H ustassa levat lapset Lastensujelutarpeen selvitys tehty 3 kk:n määräajassa (%).100 Perhehitn/laitshitn sijitetut lapset..40/10 Kdin ulkpulelle sijitetut 0-17 v. lapset (% ikälukasta) <2,0 Asiakaslapset per vastuutyöntekijä.40 Lastenhulta/asumista/tapaamisikeutta kskevat lausunnt käräjäikeudelle (kpl/asiakas Ikm).2/2 T imeentu ltu ki ktital u det Timeentultukihakem ukset ratkaistu 7 arkipäivän aikana (%) Timeentultuki perus/täydentävä /300/ 2100/350/ /350/350 /ehkäisevä brutt/ktitalus ( ) /350/350 Kuntuttavaan työtimintaan sallistujat Palkkatukitvöllistettvjen mäarä Työmarkkinatuen ku ntasu us ( /kk) Työmarkkinatuen kuntasuuden 195 pii rissä levat henkilötlkk 200 Kesätyöntekijät Svittelun jutut vudessa (kpl) Vakanssit Täytetyt virat ja timet Työllistetyt, henkilötyövudet Tilat m'

16 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma MÄÄRÄRAHAT Eurt 4. lkakuuta 2013 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult Ment Nett Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä Myyntitutt (+) Maksututt (+) Tuet ja avustukset (+) Vukra tutt (+) Muut timintatutt (+) Timintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen stt (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vukrat (-) Muut timintakulut (-) Timintakate Suunnitelman mukaiset pistt (-) Pääma-arvn krk (-) Tilikauden tuls

17 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma TOIMIALA VASTUUALUE 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 3500 Aikuisssiaalityö TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Aikuisssiaalityön palveluilla tuetaan yksilöiden ja perheiden elämänhallintaa, ssiaalista timintakykyä ja terveyttä sekä timeentula. AikuisssiaalityösSä suunnitelmallinen palveluhjaus hjaa asiakasta mnipulisesti eri palveluihin ikea-aikaisesti. TALOUSARVIO 2014 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Palvelut vat asiakaslähtöisiä. Ssiaalityön asiakasraati Asiakasraadit kkntuneet ja palveluja kehittämässä jhtpäätökset tehty, vähintään 1 krvvusi/vastuualue. Prsessit ja rakenteet: Palvelu prsessien hallinta. Prsessi kuvausten päivittäminen Hyvinvintikuntayhtymän kerran vudessa, niiden mukai- rganisaatin valmistelu. nen timinta. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Osaamisen syventäminen ja Täydennyskuluttautuminen ja Kulutuspäivät vähintaän 3 elinikäisen ppimisen tukeminen. man työn jatkuva kehittäminen. kpllvusi/hlö, kehityskeskustelut vähintään 1 krvvusi/hlö. Taludelliset resurssit: Resurssien khdentaminen ja Palvelut tutetaan määrärahjen Talusarvi ja tavitteet tteukäyttö n kustannustehkasta. puitteissa, lähiesimiesten vastuu tuvat suunnitellusti ja hallitusti. taludesta tteutuu. Esimiehet vastaavat tteumasta ja ennakivat tteumaa sekä tteuttavat timenpiteitä. Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Hyvinvintikuntayhtymän perustamisen aiheuttamat muutkset kustannuspaikissa ja kulujen jakautumisessa. Talus- ja velkaneuvnta siirretään vastu ualueelle. Lisäksi Työviman palvelukeskuksen kaksi ssiaalityön vakanssia siirretäan vastuualueelle. Timistsi hteerin resurssia siirretään perusturvan hallinnsta 0,5 henkilötyövutta. Talussuunnitelma Mututuu hyvinvintikuntayhtymän timinnan käynnistymisen aikana.

18 Frssan kaupunki Talusarvi ja - su unnitelma Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Ti meentultu kiktital udet Timeentultukihakemukset ratkaistu 7 arkipäivän aikana (%) Timeentultuki perus/täydentävä /950/ /1000/400 lehkäisevä brutt/ktita lus ( ) /1200/450 Vakanssit Täytetyt virat ja timet Työllistetyt, henkilötyövudet Svittelun jutut vudessa (kpl) Talus ja velkaneuvnnan piiriin päässyt kahdessa kuukaudessa (%) Tilat m' MÄÄRÄRAHAT eurt Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult Ment NeU Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä Myyntitutt (+) Maksututt (+) Tuet ja avustukset (+) Vukra tutt (+) 0 0 Muut timintatutt (+) Timintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen stt (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Muut timintakulut (-) Vukrat (-) Muut kulut Timintakate Suunnitelman mukaiset pistt (-) 0 Paäma-arvn krk (-) Tilikauden tuls

19 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma TOIMIALA VASTUUALUE 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 3550 Lastensujelu TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Lastensujelu tuttaa ikea-aikaisia ja palvelutarpeen mukaisia palveluja lapsille ja perheille. Lastensu jelun painpiste n avhulissa ja perhehidssa. Palveluyks iköt tekevät yhteistyötä asiakasrajapinnilla ja eri sidsryhmien kanssa. TALOUSARVIO 2014 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Palvelut vat asiakaslähtöisiä. Asiakaspalautteiden keräaminen Asiakasraadit kkntuneet ja ja analysinti. jhtpäätökset tehty, vä hintäan 1 krtlvusi/vastuualue. Prsessit ja rakenteet: Palvelu prsessien hallinta. Prsessi kuvausten päivittäminen Hyvinvintikuntayhtymän kerran vudessa, niiden mukai- rganisaatin valmistelu. nen timinta. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Osaamisen syventäminen ja Täydennyskuluttautuminen ja Kulutuspäivät vähintään 3 elinikäisen ppimisen tukeminen. man työn jatkuva kehittäminen. kpl/vusi/hlö, kehityskeskustelut vähintään 1 krtlvusi/hlö. Taludelliset resurssit: Resurssien khdentaminen ja Palvelut tutetaan määrarahjen Talusarvi ja tavitteet tteukäyttö n kustannustehkasta. puitteissa, lähiesimiesten vastuu tuvat suunnitellusti ja hallitusti. taludesta tteutuu. Esimiehet vastaavat tteumasta ja ennakivat tteumaa sekä tteuttavat timenpiteitä. Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Hyvinvintikuntayhtymän perustamisen aiheuttamat muutkset kustannuspaikissa ja kulujen jakautumisessa. Lastensujelun tarve eri palvelumudt humiiden n kknaisuutena nussut. Ssiaalipäivystys muuttuu pysyväksi timinnaksi ja Ankkurin tteuttama päivystyssuus lpetetaan ja krvataan. Lisäksi timistsihteerin resurssia siirretään perusturvan hallinnsta 0,5 henkilötyövutta. Talussuunnitelma Mututuu hyvinvintikuntayhtymän timinnan käynnistymisen aikana.

20 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma Tunnusluvut TS TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS H ustassa levat lapset Lastensujelutarpeen selvitys tehty 3 kk:n mmraajassa (%) Perhehitnilaitshitn sijitetut lapset 40/10 50/8 50/7 50/6 Kdin ulkpulelle sijitetut 0-17 v. lapset (% ikalukasta) <2,0 <2,0 <1,8 <1,7 Asiakaslapset per vastuutyöntekiiä Lastenhulta/asumista/tapaamisikeutta kskevat lausunnt karäjaikeudelle (kpl/asiakas Ikm) 2/2 2/2 2/2 2/2 Vakanssit Täytetyt virat ja timet Tilat m' MÄÄRÄRAHAT eurt Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult Ment Nett Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä Myyntitutt (+) Maksututt (+) Tuet ja avustukset (+) Vukratutt (+) Muut tutt Muut timintatutt (+) Timintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) Henkilöstösivukulut (-) Elakkeet (-) Muut henkilöstäsivukulut (-) Palvelujen stt (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vukrat (-) Muut timintakulut (-)

21 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma Timintakate Suunnitelman mukaiset pistt (-) 0 Pääma-arvn krk (-) 0 0 Tilikauden tuls

22 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma TOIMIALA VASTUUALUE 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 3570 Työllisyyden hit TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Työllisyydenhidn palvelut järjestää asiakaslähtöisesti kuntutumista, valmentautumista ja työllistymistä sekä elämänhallintaa edistävää työtä, työtimintaa ja hjausta eri asiakaskhderyhmille. Painpisteenä työllisyydenhidssa n työllisyydenhidn timintahjelman tteuttaminen ja erityisesti nurten työllistymistä tukeva sekä syrjäytymistä ennaltaehkäisevä palvelu. TALOUSARVIO 2013 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2013 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Palvelut vat asiakaslähtöisiä. Ryhmämutisen kuntuttavan Ostpalveluna hankittu vähintään työtiminnan kehittäminen. klme ryhmämutista kuntuttavan työtiminnan ryhmäa. Prsessit ja rakenteet: Palveluprsessien hallinta. Työllisyyspalvelujen kehittäminen Työllisyydenhidn palvelut vat rganisitu saman timialan alaisuuteen Nurten työ pajan kanssa. Prsessien ja rganisaatin selvitystyö tehty. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Työllisyydenhidn timintahjelma Timintahjelman vaiheittainen ja suunnitelmallinen tteutuminen. Osaamisen syventäminen ja Täydennyskuluttautuminen ja Kulutuspäivät vähintään 3 elinikäisen ppimisen tukeminen. man työn jatkuva kehittäminen. kpl/vusi/hlö, kehityskeskustelut vähintään 1 krtlvusi/hlö. Taludelliset resurssit: Resurssien khdentaminen ja Pa lvelut tutetaan määrärahjen Talusarvi ja tavitteet tteukäyttö n kustannustehkasta. puitteissa, lähiesimiesten vastuu tuvat suunnitellusti ja hallitusti. taludesta tteutuu. Esimiehet vastaavat tteumasta ja ennakivat tteumaa sekä tteuttavat timenpiteitä. Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Työviman palvelukeskus siirtyy kahden vakanssin salta Frssan seudun hyvinvintikuntayhtymään aikuisssiaalityön palvelualueelle Työllisyydenhidn vastuualue siirtyy nykyisen sivistystimen alle Lisäksi siirretään perusturvan hallinnsta ssiaalipalvelujhtajan vakanssi työllisyydenhidn hallintn työllisyydenhidn jhtajan vakanssiksi. Työllisyydenhidn timintahjelman mukaisesti lisätään työvalmennusresurssia 1-2 henkilötyövutta. Jatketaan ja kehitetään edelleen vunna 2013 piltituja ryhmämutisen kuntuttavan työtiminnan jaksja. Alitetaan eläkeselvitykset, jhn varattu määräraha. Kunrarahitteisen työmarkkinatuen kasvu n jatkunut ja tähän varaudutaan. Vuden 2013 pilteista vakiinnutetaan ryhmämutiset kuntuttavan työtiminnan iakst.

23 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma Talussuunnitelma Organisaatimuutksen myötä tteutetaan talussuunnittelua ja työllisyydenhidn timintahjelmaa tämän hetkisen sivistyslautakunnan alaisuudessa. Vaikutetaan eri keinin ja kehitetään palvelujärjestelmää kuntarahitteisen työmarkkinatuen vähentämiseksi. Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 T52015 KuntuUavaan työtimintaan sallistujat PalkkatukityöllisteUyjen mmrä Työmarkkinatuen kuntasuus ( /kk) Työmarkkinatuen kuntasuuden piirissä levat henkilöukk Kesätyöntekijät T Vakanssit Täytetyt virat ja timet Työllistetyt, henkilöt yö vudet Tilat m MÄÄRÄRAHAT eurt Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult Ment Nett Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä Myyntitutt (+) Maksututt (+) Tuet ja avustukset (+) Vukratutt (+) Muut tutt (+) Muut timintatutt (+) Timintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen stt (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vukrat (-) Muut timintakulut (-)

24 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma Muut kulut (-) Timintakate Suunnitelman mukaiset pistt (-) 0 PMma-arvn krk (-) Tilikauden tuls

25 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma TOIMIALA PALVELU 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 380 TERVEYSPALVELUT TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Terveyspalveluihin sisältyvät perusterveydenhult, smaatlinen ja psykiatrinen erikissairaanhit, ensihit, ympäristöhult, perheneuvla, ppilashult ja A-klinikka. Terveydenhulln palvelut hankitaan Frssan seudun hyvinvintikuntayhtymän kanssa tehtävällä spimuksella. TALOUSARVIO 2014 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Spimushjauksen timivuus Tarve- ja ikävakiidut kustannuk- Tarve- ja ikävakiidut terveyssekä kustann usten kasvun set suhteessa kk maan keski- palvelujen kustannukset vat hallinta. arvn. maan keskiarva pienemmät. Prsessit ja rakenteet: Hittakuun tteutuminen Hitnpääsyajat. Hidn arviinti ja hitn pääsy lainsäädännön edellyttämissä lain edellyttämässä määräajassa. määräajissa siltä sin kuin niistä vastaa FSTKY. Uudistuminen ja työkyky: Asiakas n tyytyväinen saa- As iakastyytyväisyys kysely. Asiakastyytyväisyyden pitäminen maansa hitn. Saatujen asiakaspalautleiden vähintään nykyisellä taslla. analysinti ja määrä. Palvelutyytyväisyyskyselyt. Taludelliset resurssit: Määrärahjen khdentaminen Talusarvissa myönnetyt mää- Talusarvi tteutuu suunnitelkustannustehkkaasti. rärahat riittävät. man mukaisesti. Erikissairaanhidssa ei mudstu siirtviivemaksuia. Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Valm istellaan ssiaali- ja terveystimen integraatita edelleen. Kaikki terveyspalvelut stetaan Frssan seudun hyvinvintikuntayhtymän (FS HKY) kanssa tehtävällä yhdellä spimuksella, jka perustuu hyväksyttyihin spimushjausmenettelyn periaatteisiin. Sisältilä myös kasvatus- ja perheneuvlan, ppilashulln, A-klinikan. Frssan kaupungin kuntasuusmaksu kasvaa vudesta 2013 vuteen %.

26 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma Talussuunnitelma Seurataan hyvinvintikuntayhtymän perus- ja siirtspimuksessa määritettyjä suuntaviivja, jtka tähtäävät Frssan seudulla hyvinvinti palveluiden uudelleen järjestelyyn asiakaslähtöisesti krstaen ssiaali- ja terveydenhulln integraatita, kuntien tilaajarlia ja kuntayhtymän tehkasta palvelujen tuttajatehtäväil. Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Frssan seudun terv hul. ky: Yleissairaudet: pliklinikkakäynnit hitjakst Psykiatria: pliklinikkakäynnit hitpäivät 4022 Kansanterveystyö: avhidn käynnit vudesastjen hitpäivät 5461 päiväsairaalakäynnit sairaansijjen määrä Ympäristöterveydenhult: terveystarkastukset eläin lääki ntä h u Itkäyn n it eläinsujeluasiakkaat Kanta-Hämeen keskussairaala: Yleissairaudet: pliklinikkakäynn it hitjakst Psykiatria: pliklinikkakäynnit hitpäivät

27 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma MÄÄRÄRAHAT Eurt 4. lkakuuta 2013 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult Ment Neit Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä Myyntitutt (+) Maksututt (+) Tuet ja avustukset (+) Vukratutt (+) Muut timintatutt (+) Timintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) Henkilöstösivukul ut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen stt (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vukrat (-) Muut timintakulut (-) Timintakate Suunnitelman mukaiset pistt (-) Pääma-arvn krk (-) Tilikauden tuls

28 Tulslaskelma paivämaarä : 4. lkakuuta 2013 Rapnliphjan nimi : LTK-raprtti 2014 Raprtin n lunut : Piia Frsman Hallint- ja ta luspalvelut Timintatutt Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Muut timintatutt Vukratutt Muut tutt TP TA LTK20,. LTK l<ula 13 0% O '/~ 0% 0% 0% 0% 0% TS 2015 TS 2016 Timintakulut % Henkilöstökulut % Palkat ja palkkit ~k Henkilösivukulut "k Eläkekulut % _44720 Muut henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet Ja tavarat Avustukset Muut timintakulut Vukrakulut Muut kulut % 6% 30% 106% 67% 71 % 13% Timintakate ,,% Va nhusväestön palve lut Timintatutt Myyntitutt Maksututt Tuut ja <lvustukset Muut timintatutt Vukratutt Muut tutt TP , TA LTK LTK 14fTA % 101 % 102% 0% % % 0% 1S 2015 TS TJmintakulut % Henkilöstökulut _ " Palkat ja palkkit % Henkilösivukulut -' % Eläkekulut ' % Muut henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut timintakulut Vukrakulut Muut kulut "/0 105% 64% 0% 393% 391 % 1622% _ _ Tim intakate % Kehitysvammahulln palvelut Timintatutt Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Muut timintatutt Vukratutt Muut tutt TP TA LlK LlK,.fTA % 145"/0 100% 204'/0 119% 119"1. 0% TS 2016 Timintakulut HenkilöslökuJul Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekulut _ _ % 106% 106% 107% 106%

29 Muut henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut tjmintakulut Vukra kului Muut kulut , , ";' 125% 106% 0% 114% 113% 142"" TJmintakate % Vammaispalvelut TJmintatutt Myyniitutt Maksututt Tuel ja avustukset Muut timintatuli Vukratult Muut tuti TP TA L TK LTK 14fTA 13 88% 0"/, 88";' 0'. 0% 0% 0' Timintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekului Muut henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet Ja tavarat Avustukset Muut timintakulut Vukrakulut Muut kulut % 288% 0% 88% 77'" 0% 95% 1 182";' 91 % 274% 274% 0% Timintakate % Ss.työn ja työll. palvelualue Timintatuti Myyntitult Maksulutt Tuet ja avustukset Muut timintatutt Vukralutt Muut luti TP TA LTK LTK 14fTA % 142"" 0'. 113% 145% 156% 145% T Timintakulut Henkilöstökului Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat % 104% 105% 10" ;' 102% 97';. 122% 103';' S ' Avustukset Muut timiniakulut Vukrakului Muut kulut % 95% 115% 7% Timintakate % Terveyspalvelut Timiniatutt Myyntilutt MakSututt Tuet ja avustukset Muut timintatutt Vukratutt Muut tutt TP 2012 TA 20\3 LTK 2014 LTK 14fTA 1) 0% 0% 0% 0% 0% 0'. 0' &

30 Timintakulut % 0 0 Henkilöstöku!ut % 0 Pa!kat ja palkkit % 0 0 Henkilösivukulut % 0 0 Eläkekulut % 0 0 Muut henkilösivukulut % 0 0 Palvelujen stt % 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat % 0 0 Avustukset % 0 0 Muut timintakulut % 0 0 Vukrakulut % 0 0 Muut kulut % 0 0 Timintakate % 0 0 Kaikki yhteensä TP TA 2013 LTK 2014 LTK HfTA13 TS2015 TS 2016 Timintatuti % Myyntitutt % MakSUlutt % Tuet ja avustukset % Muut timintatuolt % Vukratutt % 0 0 Muut tutt % Timintakulut % Henkilöstökulut % Palkat ja palkkit % Henkilösivukulut % EläkekuluI % Muut henkilösivukulut % Palvelujen OSlt % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut timintakulut % Vukrakulut % Muut kulut % Timintakate %

31 FORSSAN KAUPUNKI LOMAKE 2 D sisältää liitteen Timielin Perusturvalautakunta Palvelu: VIRKA-/TYÖSUHDE-ESITYS VUOSILLE Virka-Ityösuhdenimike: Yksikön nimi, jhn työntekijä/viranhaltija sijitetaan: Työllisyyden hidn palvelut Täyttämisajankhta Lakkauttamisajankhta Q Nimikkeen muuts N k. k ssiaalipalvelujhtaja, y Ylnen nimi e vakanssi nr 3224 Palvelussuhde!;JJOhtavassa tai siihen rinnastettavassa asemassa leva D Itsenäisessä asemassa leva Gpäävirka DSivuvirka DTilapäinen virka DTYÖSUhde DTuntiPalkkainen Työaika x Kkaikainen Osa-aikainen h/vk tai % Palkka Spimuskhta Palkkarajat Arviitu palkka, eura 04S0S030 ei palkkavaikutuksia Pääasiallinen tehtävä Työllisyyden hidn palvelualueen jhtaminen. Vähimmäiskelpisuusvaatimus Sveltuva ylempi krkeakulututkint. Tarpeen perustelu Työllisyyden hidn vastuualue siirtyy vuden 2014 alusta lukien perusturvasta tisen timielimen alaisuuteen. Ssiaalipalvelujhtaja timii työllisyyden hidn vastuualueen jhtajana asti. Vastuualue mudstaa uuden timielimen alla palvelualueen, jnka asianmukainen jhtamisjärjestelmä mudstetaan muuttamalla ssiaalipalvelujhtajan vakanssi työllisyyden hidn jhtajan vakanssiksi. Esityksen edellyttämä muuts hallintsäänlöön Hallintsäännön muuts:

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Kuntakohtaiset palvelut

Kuntakohtaiset palvelut Liite 4 Kuntakhtaiset palvelut Kuntakhtaiset palvelut Ktiin annettavat palvelut Ikäihmisten ktna selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja ktiin. Ktiin annettavia palveluita n ktihit, ktihidn

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

PERUSTURV AN TALOUSRAPORTTI TAMMI-LOKAKUU 2013

PERUSTURV AN TALOUSRAPORTTI TAMMI-LOKAKUU 2013 OHEISASIAKIRJA Pela 28.11. 2013 PERUSTURV AN TALOUSRAPORTTI TAMMI-LOKAKUU 2013 Perusraprtti Page 1 f 1 Tulslaskelma 19.11.2013 Tammikuu-Lkakuu 2013 30 Perusturvan timiala Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014 KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 014 (SAVONLINNAN KAUPUNKI/ ITÄ-SAVON SAIRAAN HOITOPllRIN KY) ~ Perusterveydenhulln jast 18.1.013 3_6 Ssiaalijast 18.1.013 45

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Hyvinvointitoimiala 11.1.2011 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut. Dnro 542-2013

Hyvinvointitoimiala 11.1.2011 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut. Dnro 542-2013 Hyvinvintitimiala 11.1.2011 Liite Kuntutumispalvelut/ Vammaispalvelut Dnr 542-2013 Timintasuunnitelma kehitysvammaisten palvelujen tteuttamiseksi 2013 1/19 Sisällysluettel Jhdant... 2 1. Kehitysvammaiset

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Mitä kuuluu Kansalliselle omaishoidon kehittämisohjelmalle (KOHO) KUINKA LAKIA LUETAAN 6.10.2015 Aluehallintoviraston auditorio, Pasila Yrjö Mattila

Mitä kuuluu Kansalliselle omaishoidon kehittämisohjelmalle (KOHO) KUINKA LAKIA LUETAAN 6.10.2015 Aluehallintoviraston auditorio, Pasila Yrjö Mattila Mitä kuuluu Kansalliselle maishidn kehittämishjelmalle (KOHO) KUINKA LAKIA LUETAAN 6.10.2015 Aluehallintvirastn auditri, Pasila Yrjö Mattila Omaishidn tukemisen haasteita ja tavitteita Omaishidn tuen myöntämisen

Lisätiedot

3) Kehitetään omaishoidontukea

3) Kehitetään omaishoidontukea IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISOHJELMA VEHMAAN KUNNASSA Liite 2 1) Tuetaan ikääntyneen terveyden edistämistä ja timintakykyä TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHOT Ikäihmisillä n terveyttä Ikäihmisten neuvntatiminta

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVYSPIIRISSÄ 1.1.2014 alkaen

ASIAKASMAKSUT ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVYSPIIRISSÄ 1.1.2014 alkaen ASIAKASMAKSUT ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVYSPIIRISSÄ 1.1.2014 alkaen Päätös: Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveyspiirin hallitus 11.12.2013 Lyhytaikaisen laitshidn maksu alle 18-vutiailta vain seitsemältä

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke

Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke Uutta vahvistusta palveluhjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakashjausyksikkö ja IKÄPALO hanke Vukk Lehtimäki, päällikkö vs. Hämeenlinnan Ikäihmisten asiakashjausyksikkö

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2014

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2014 SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2014 1 YLEISPERUSTELUT Kunta- ja palvelustrategian tteuttamiseksi vudelle 2014 asetetaan seuraavat kuntatasn sitvat tavitteet: KEHITTYVÄ KIRKKONUMMI HELSINGIN SEUDULLA (näkökulma)

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Siikalatvan kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus

Siikalatvan kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus Siikalatvan ktihidn palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus 10.06.2019 Sisällys Ktihit n ssiaalihultlain 20 mukaista palvelua... 3 Palvelutarpeen arviinti... 4 Ktihidn palvelujen myöntäminen... 4

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Omaisyhteistyö -kohtaamisia muutostilanteissa

Omaisyhteistyö -kohtaamisia muutostilanteissa Omaisyhteistyö -khtaamisia muutstilanteissa Omaisyhteistyön seminaari 30.1. 2013 Jensuu Järj. Jensuunseudun Omaishitajat ja Läheiset ry 1 Omaisyhteistyö Omaisilla, läheisillä keskeinen asema läheisensä

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Liite Yt 1 / Yhdyskuntatekniikan lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotus

Liite Yt 1 / Yhdyskuntatekniikan lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotus Liite Yt 1 / 22.9.2016 Yhdyskuntatekniikan lautakunnan vuden 2017 talusarviehdtus YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA TOT 2015 TA2016 TA2017 TSS 2018 TSS 2019 Timintatutt 601 29 504 000 574 000 602 700 62 84

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo:

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo: Lapuan kaupunki Säännöt ja hjeet nr Lapuan kaupungin strategia Lunns 29.11.2013 Hyväksytty: Vimaantul: 29.11.2013 DEMOKRATIA JA OSALLISUUS Otsikk: Osallistuva demkratia - rhkeus, reiluus ja vastuullisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Kuvlan kaupunki Lasten ja nurten lautakunta Osavusikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Palveluketju Vastuuhenkilö Sitvuustas Lasten ja nurten palvelut Lasten ja nurten palvelujen jhtaja Ism Krhnen Lasten ja nurten

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015 LUONNOS 11.12.2014 Hallituksen päätös x.12.201x / x 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1. AVOPALVELUJEN MAKSUT

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014 VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI Hämeenlinna / Häme POTKU sahanke 1.11.2012 31.10.2014 Lilli Väisänen Hämeenlinna/ Häme POTKU2- prjektipäällikkö Elkuu 2014 1. Osahankkeen rganisituminen 1. Hankkeen rganisituminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015 Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015 Hallituksen päätös 17.12.2014 / 269 Tarkennukset 11.02.2015 / 29 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1. AVOPALVELUJEN

Lisätiedot

KYSELY SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TOTEUTTAMISESTA KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESSA

KYSELY SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TOTEUTTAMISESTA KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESSA 1 KYSELY SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TOTEUTTAMISESTA KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESSA OSA 1: KUNTA- JA PALVELURAKENTEEN HALLINNOLLISET PERUSRATKAISUT TIETOJA VASTAAVASTA KUNNASTA JA VASTAAJASTA

Lisätiedot

Oheismateriaali yt / ^

Oheismateriaali yt / ^ Oheismateriaali yt / 20.8.2015 Kunnanhallitus Kunnanvaltuust 178 59^ 25.05.2015 15.06.2015 Vuden 2015 talusarvin tarkistaminen 897/02.02.02/2014 Kunnanhallitus 25.05.2015 178 Hallintsäännön 24 :n mukaisesti

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 1. PERHENEUVOLA

Lisätiedot

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan 16.11.2010 vahvistaman työjärjestyksen 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntpyyntö 18.05.2018 OKM/93/040/2017 Kuntien kulttuuritiminnasta annetun lain uudistaminen Jhdant Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausunta liitteenä levasta muistista

Lisätiedot

ASIAKKAAN VALINTA & ASIAKASSUUNNITELMA

ASIAKKAAN VALINTA & ASIAKASSUUNNITELMA ASIAKKAAN VALINTA & ASIAKASSUUNNITELMA Sari Heikka, palveluesimies Ikäihmisten palveluhjaus Kti n POP 13.11.2018 Valinnan vapaus asiakkaan sallistuminen ja valinnanvapauden vahvistuminen -> uudenlainen

Lisätiedot

SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva. Päivitetty 1.6.2015 Laskentasihteeri Tarja Suikki

SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva. Päivitetty 1.6.2015 Laskentasihteeri Tarja Suikki SUORITE- KÄSIKIRJA Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva Päivitetty 1.6.2015 Laskentasihteeri Tarja Suikki SISÄLLYSLUETTELO 1 ORGANISAATIO... 4 2 KIRJANPIDON KUSTANNUSPAIKAT... 4 3 SUORITEMÄÄRITTELYT...

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? Kn 6/15 98 Liite 1 Kv 3/15 37 Liite 1 1. Edellinen strategia Lähimmäisen yhteisö päättyy vuteen 2015. 2. Seurakunta tarvitsee strategiaa, kska se hjaa kaikkea seurakunnan timintaa

Lisätiedot

Selvitys kolmiportaisen tuen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa

Selvitys kolmiportaisen tuen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa 1 Selvitys klmiprtaisen tuen tteutumisesta varhaiskasvatuksessa Sumenkielinen varhaiskasvatus Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 22.10.2014 2 1. Selvityksen taustaa Espn varhais- ja petuslautakunta n

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Henkilöstöraprtti 2013 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Yhteistyötimikunta 24.3.2014 Yhtymähallitus 26.3.2014 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Rovaniemen yksityiset palvelutalot ikääntyneille

Rovaniemen yksityiset palvelutalot ikääntyneille Rvaniemen yksityiset palvelutalt ikääntyneille Palveluasuminen Mitä palveluasuminen n? Palveluasuminen n tarkitettu päivittäistä ulkpulista apua tarvitseville vanhuksille. Asukkaat vat vukrasuhteessa kaupunkiin

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 4. PUHETERAPIA

Lisätiedot