TYÖN AIHEUTTAMAN HAITAL- LISEN HENKISEN KUORM IT- TU M ISE N HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖN AIHEUTTAMAN HAITAL- LISEN HENKISEN KUORM IT- TU M ISE N HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA"

Transkriptio

1 TYÖN AIHEUTTAMAN HAITAL- LISEN HENKISEN KUORM IT- TU M ISE N HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA

2 2 1 TYÖN AIHEUTTAMA HAITALLINEN HENKINEN KUORMITTUMINEN VASTUUT HAITALLISEN HENKISEN KUORMITUKSEN EHKÄISYSSÄ TYÖN AIHEUTTAMAN HAITALLISEN HENKISEN K UORMITUKSEN ENNALTAEHKÄISY HAITALLISEN HENKISEN KUORMITUKSEN TUNNISTAMINEN TOIMINTAOHJEET LAINS ÄÄDÄN NÖLLISET PERUS TEET...7

3 TYÖN AIHEUT TAMAN HAIT ALLISEN HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINT A NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA Tämän toimintamallin tarkoituksena on määrittää Nakkilan kunnan toimintalinjat, joilla ehkäis tään psykososiaalista kuorm itus ta, s ekä antaa työntekijöille ja esimiehille toirnintaohjeet havaittaes s a terveydelle vaarallis ta kuorm itus ta. 1 Työn aiheuttama haitallinen henkinen kuormittuminen Henkinen jaksaminen on tasapainoa ihmisen valmiuksien ja voimavarojen sekä työn vaatimusten ja haasteiden välillä. Työssä jaksamis een vaikuttaa aina myös työn ulkopuolinen eläm ä. He nkis en hyvinvoinnin tunnus m erkkejä ovat tyytyväis yys eläm ään ja työhön, myönteinen perusasenne, kyky sietää kohtuullisess a määrin epävarmuutta ja vastoinkäym isiä sekä oman itsensä hyväksyminen. Hyvin mitoitettu työ on mielekäs tä, s opivan haas tavaa ja s e antaa oppim is- ja kehittym is m ahdollis uuks ia. Työn kuormitustekijät Työn henkis illä kuorm itus tekijöillä tarkoitetaan työn si sältöön, työn järjeste lyihin tai työyhteisön sosiaalise e n toimiv uute e n liittyviä tekijöitä. jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuorm itus ta. Työn kuorm itus tekijät voivat olla paits i m äärällisiä myös laadullisia. Työn sisältö: yksitoikkoinen työ, jatkuva valppaana olo, jatkuva nopeiden reaktioiden vaatimus, liiallinen tietomäärä, mu i s t i n k u o r m i t t u m i n e n, jatkuvat keskeytykset, kohtuuton vastuu ja toistuvat vaikeat vuorovaikutustilanteet asiakastyössä Työn järjestelyt: liiallinen tai liian vähäinen työn määrä, kohtuuton aikapaine työssä, työajoista johtuvat haittatekijät, työaikaan kuulumaton runsas työhön liittyvä matkustaminen, liikkuva työ, puutteet työvälineissä tai työskentelyolosuhteissa, liiallinen vastuu, epäselvät tehtävänkuvat, tavoitteet tai vastuut sekä epäselvä työnjako Työyhteisön sosiaalinen toimivuus: yksintyöskentely, sosiaalinen tai fyysinen eristärninen, toimirnaton yhteistyö tai vuorovaikutus, huono tiedonkulku, häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu, syrjivä kohtelu sekä esimiehen tai työtovereiden puutteellinen tuki Kuormittuneisuudesta voivat kertoa työntekijässä havaittavat muutokset ja merkit (ks. sivu 5 kohta 4.) tai työntekijän ilmaisemat asiat, poissaolot, vaihtuvuus ja erilaisten työyhteisöjen hyvinvointia kuvaavien kyselyiden antamat tulokset. Kuormittunei-

4 suuteen tulee aina suhtautua vakavasti. Työnantajan tulee ensisijaisesti käyttää työterveyshuollon asiantuntemusta kuormitustekijöiden selvittämiseen. 2 Vastuut haitallisen henkisen kuormituksen ehkäisyssä Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan huolehtim aan työntekijän turvallisuudesta työssä. Työturvallisuudes ta huolehtimiseen kuuluu myös työntekijän henkilökohtaisiiri edellytyksiin liittyvien seikkojen huomioon ottaminen. Mikäli työntekijän todetaan kuormittuvan työssä hänen terveyttään vakavasti vaar antavalla tavalla, on työnantajan ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseks i sekä vaaranvälttämiseksi tai vähentämiseksi. Samainen velvoite koskee työnantajaa niin fyysisen kuin henkisenkin haitallis en kuorm ittum isen os alta. Esimiehen ja työntekijän tulee tunnistaa haitallinen henkinen kuormittuminen sekä kyetä ottamaan asia puheeksi ja puuttumaan siihen ajoissa. Työsuojeluvastuuta ei voida ulkoistaa työsuojeluorganisaatiolle. Ylin johto eli luottamushenkilöjohto ja johtoryhmä Kunnan ylin johto huolehtii. että kunnassa on hyväksytyt toimintamallit henkisen kuormittumisen ehkäisyyn, havaitsemiseen ja selvittämiseen esimiehillä on riittävät valmiudet, valtuudet ja esimerkiksi työterveyshuollon tuki työterveys huollon toimintasuunnitelma ja työkyvyn tukem isen periaatteet on laadittu ja pidetään ajan tas alla Esimiehet (ml. osastopäälliköt) Esimiehen tulee perehdyttää henkilöstö tähän toimintamallien seurata työntekijöiden hyvinvointia ja sairauspoissaoloja pitää säännöllisesti työpaikkakokouksia ja kehityskeskusteluja käyttää kunnassa hyväksyttyä varhaisen puuttumisen mallia ja saatuaan tiedon työntekijän haitallisesta henkisestä kuormittumisesta ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi ja niiden vähentämiseksi Työntekijät seuraavat aktiivisesti omaa ja työkavereiden työssä jaksamista sekä kuormit-

5 tuneisuutta ja ilmoittavat esimiehelle mikäli epäilevät haitallis ta kuorm ittuneisuutta työyhteisö tukee, mikäli työntekijä kokee työssään henkistä kuormittuneisuutta. Jos omat voimavarat ja työyhteisön tuki eivät riitä, tukea saa työsuojeluhenkilöstöltä ja työterveyshuollosta 3 Työn aiheuttaman haitallisen henkisen kuormituksen ennaltaehkäisy Hyvällä johtamisella vaikutetaan työyhteisön ilmapiiriin ja työntekijöiden henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvien seikkojen huomioon ottamiseen. Hyvää johtamista ovat muun muassa: avoimen ja keskustelevan ilmapiirin luominen oikea-aikainen, avoin ja tasapuolinen viestintä oikeudenmukainen päätöksenteko ja henkilöstön tasapuolinen kohtelu luottarnuksellisuus esimiesten valmentaminen ja kouluttaminen uusien työntekijöiden perehdyttäminen kehityskeskustelut eri-ikäisten johtaminen työhyvinvointia edistävä toiminta konfliktitilanteis s a ongelm iin puuttum inen Hyviä keinoja työyhteisöjen ja yksittäisten työntekijöiden työkuormituksen seurantaan ovat: 4 Haitallisen henkisen kuormituksen tunnistaminen Jokaisella työpaikalla pyritään tunnistamaan haitallinen kuormitus mahdollisimman

6 aikaisessa vaiheessa ja puuttumaan tilanteeseen Työkyvyn tukemisen periaatteet Nakkilan kunnassa -mallin mukaisesti. Haitallisen kuormituksen merkkejä voivat olla: nukahtamisvaikeudet, yöheräilyt ja muut uniongelmat asioiden unohtelu ei ole energiaa muuhun kuin työhön, mikään ei kiinnosta, ei jaksa lukea lehteä tai avata postia töihin lähteminen tuntuu jatkuvasti vastenmieliseltä ei jaksa olla aktiivinen ihmissuhteissa tunne. että on urakkatyössä vaikka ei ole, ei toistuvasti ehdi saada asioita tehtyä ajoissa tai kunnolla käytöksen muuttuminen Pitkään jatkuv a haitallinen kuormitus voi johtaa työuupumukse en. jolle on ominaista kokonaisv altaine n pitkäaikainen v äsymys, kyynisyys ja ammatillise n itse tunnon heikkenemine n. Työuupurnusta e päiltäe ssä tule e ottaa yhteyttä työterve yshuoltoon mahdollisinmm an pikaisesti. Pitkälle ede nne en työuupumukse n oireita ov at: ei jaksa enää on vaikeuksia selvitä työstä : ei siitä mitään tule kuitenkaan, millään ei ole mitään väliä käsitys itsestä surkeana työntekijänä: huonompi kuin ennen - huonompi kuin muut runsaasti yleisiä fyysisiä vaivoja. kuten päänsärkyä, vatsavaivoja tai unihäiriöitä Merkkejä terveyttä vaarantavasta kuorrnitturnisesta työyhteisössä voivat olla mm. lisääntyneet sairauspoissaolot, suuri henkilöstön vaihtuvuus, suuret ylityömäärät, toistuvat työyhteisöristiriidat ja työyhteisökyselyiden esille nostamat epäkohdat. 5 Toimintaohjeet Esimiehen tule e aktiivisesti vuorov aikutuksessa työnte kijöide n kanssa, työyhteisön palav ereissa ja kehityske skusteluissa se kä poissaoloja se uraamalla seurata työyhte isön tilaa ja työnte kijöide n hyvinvointia ja puuttua tilanteeseen, mikäli haitallista henkistä kuormitusta on hav aittav issa. Kuormitukse n te rve ysvaikutusten selv ittämisessä tule e käyttää työterve yshuollon apua. Asiasta keskuste llaan työntekijän kanssa ja hänet ohjataan työterve yshuoltoon. Yhteistyössä selvitetään työn kuormitustekijät ja se, vaarantav atko ne terv eyttä vakavasti.

7 Terveyttä vakavasti vaarantaviin työn kuorm itus tekijöihin tulee puuttua viipymättä. Kuorm itus tekijöiden poistam inen tai niiden vähentäminen voivat edellyttää esimerkiksi tehtävänkuvan muuttamista, työn uudelleen or ganisointia, vastuiden selkeyttämis tä, tarvittaes s a työajan m uuttam is ta, työvälineis s ä olevien puutteiden korjaam is ta tai tehtävien vaativuuden edellyttäm ää koulutusta tai työnohjausta. 1 yöhyvinvointia tukevat muut Nakkilan kunnassa käytössä olev at ohjeet ja toimintamallit: Työterveys huollon toim intas uunnitelm a Työkyvyn tukem is en periaatteet Nakkilan kunnas s a ja s en m ukais et liitteet Liite 1. Työkyvyn tuen tarpeen kartoituslista ja neuvottelum uistio Liite 2. Varhais en reagoinnin toim intam allin s euranta Ohje sairauspoissaoloihin vaadittaviin todistuskäytäntöihin Terveydelle haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta Nakkilan kunnan työpaikoilla 6 Lainsäädännölliset perusteet Työturvallis uus laki (738/2002) Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1 (5) TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1. Suosituksen tausta EU:n työmarkkinakeskusjärjestöt UNICE/UEAPME, CEEP ja EAY solmivat 8.10.2004 työperäistä stressiä koskevan puitesopimuksen

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI www.kemijarvi.fi 1 1. Työsuojeluorganisaatio Työpaikoilla vastuu työsuojelun toteuttamisesta on esimiehillä. Työsuojelutoiminta

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Työsuojelujaos 26.05.2014 YT-ryhmä 11.09.2014 Johtoryhmä xx.xx. Kuntayhtymän hallitus xx.xx. SISÄLTÖ Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ...

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Työsuojeluhallinto Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Uudenmaan

Lisätiedot

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh.

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh. LIEKSAN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Hoivapalvelut 10.10.2014 Yrjönhovin palvelukoti Yrjönhovin tukikeskus Partalanmäen palvelukoti Karpalon päiväkeskus Kotihoito

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Yhteistyötoimikunta 18.6.2014 Kaupunginhallitus 23.6.2014 KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Keuruun kaupunki työsuojelu SISÄLLYSLUETTELO 1. KEURUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TAVOITTEET

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Eija Antikainen-Juntunen Toukokuu 2007 2 ESIPUHE

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen Häirintä. Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija

Työpaikkakiusaaminen Häirintä. Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija Työpaikkakiusaaminen Häirintä Epäasiallinen kohtelu Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija Työterveyshuolto Häirintä Syrjintä Työturvallisuus Työsuojeluviranomainen Tasapuolinen kohtelu Työnantaja Työntekijä

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI 1 9.00 Aloitus, päivän ohjelma Päivän ohjelma 9.10-10.20 Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä HYVINVOIVANA TYÖYHTEISÖSSÄ Näin syntyy mielekäs työyhteisö Voitko hyvin terveydenhoitaja? Elisa Valtanen ja Nina Olin 5.2.2015 Elisa Valtanen ja Nina Olin 1 Näin syntyy mielekäs työyhteisö

Lisätiedot

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen.

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen. Päihdeohjelmaopas malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla Toimittanut: Anne Kujasalo Työryhmä: Leena Hirvonen Marketta Kivistö Katrimaija Luurila Susanna Puustinen Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa

Lisätiedot