Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015"

Transkriptio

1

2 Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Henkilöstöpalvelut (KH x.x.2014) 2114/ /2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstösuunnittelu Henkilöstön rakenne ja määrä Työsuhdemuodot Työkyvyn ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitäminen 8 3 Koulutussuunnittelu Osaamisen johtamisen malli Salon kaupungin osaamisalueet Ammatillisen osaamisen arvio Ammatillinen kehittäminen Koulutussuunnitelma Koulutusten toteuttaminen Koulutusten kohdentaminen 14 4 Suunnitelmien toteuttamisen seuranta Kehittymis- ja koulutussuunnitelmien seuranta palvelualueilla Koulutusseuranta koulutuskorvausta varten 15 5 Hyväksyminen 17 LIITE 1 Koulutussuunnitelma-kysely 17 LIITE 2 Koulutussuunnitelma 17

3 1

4 JOHDANTO Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset ovat tulleet voimaan Vuoden 2014 aikana henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on saatettava uuden lain tasalle. Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma pohjautuu työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteiseen malliin henkilöstö- ja koulusuunnitelman laatimiseksi. Mallin pohjana on mm. laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa, KYTL. Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisesta osaamisen kehittämisestä (1136/2013) edellyttää kuntaorganisaation laatimaan vuosittain koulutussuunnitelman. Lain tarkoituksena on edistää työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämistä. Laki koulutuksen korvaamisesta (1140/2013) mahdollistaa koulutuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamisen työnantajalle. Koulutuskorvauksen edellytyksenä on, että koulutus perustuu työnantajan etukäteen laatimaan koulutussuunnitelmaan ja edistää työntekijän ammatillista osaamista. Suunnitelma on laadittava, vaikka kunta ei koulutuskorvausta hakisikaan. Vuoden 2015 palvelualuekohtaiset koulutussuunnitelmat on toimitettu henkilöstöpalveluihin lokakuun aikana täyttämällä Digium-kysely. Linkki (kysymykset liitteessä 1) lähetettiin palvelualueiden yhteyshenkilöille Henkilöstöpalveluissa palvelualuekohtaiset koulutussuunnitelmat kootaan tämän dokumentin liitteeksi (liite 2). Hyväksytty henkilöstö- ja koulutussuunnitelma lisätään Santran sivulle: Sisäiset palvelut Koulutukset Koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelmaa voi päivittää kalenterivuoden aikana. Jos palvelualueen suunnitelma muuttuu kalenterivuoden aikana, tulee tarkistettu suunnitelma toimittaa henkilöstöpalveluihin. Koulutussuunnitelma viedään aina olennaisten muutosten jälkeen yt-elimen käsittelyyn. Koulutussuunnitelmaan liittyen yhteyshenkilönä henkilöstöpalveluissa toimii Sari Yli-Junnila. 2

5 HENKILÖSTÖSUUNNITTELU Koko kaupungin tasoinen henkilöstösuunnittelu on toteutunut määrällisenä suunnitteluna talousarvion käsittelyn yhteydessä. Talousarviossa on esitetty perustettavat, uudet vakinaiset vakanssit sekä näytetty ne määräaikaiset vakanssit, joihin on varattu määräraha. Vuoden 2014 talousarvion yhteydessä lakkautettiin vakansseja, jotka olivat jääneet tyhjiksi ja joita ei enää arvioitu tarvittavan. 2.1 Henkilöstön rakenne ja määrä Organisaation henkilöstön rakenne ja määrä mukaan lukien toteutuneiden määräaikaisten työsopimusten määrä sekä arvio näiden kehittymisestä Nykyisen Salon kaupungin henkilöstön kokonaismäärä ja vakinaisen henkilökunnan määrä kääntyi laskuun vuonna 2012, jolloin tulopohjan romahduksen johdosta kaupungissa piti käynnistää talouden tervehdyttämistoimia. Sekä vuonna 2012 että 2013 henkilökuntaa lomautettiin samalla, kun rekrytointikieltoa vahvistettiin ja rekrytointia vaikeutettiin. Menettelyjen määrä näkyy suoraan myös sijaisten käyttämisen vähenemisenä. Taulukko 1 Henkilöstörakenne - vakinaiset, määräaikaiset ja sijaiset Kaupungin tulopohjan romahtamisen jälkeen on tehty suunnitelmia talouden saattamiseksi tasapainoon. Koska henkilöstömenot ovat suuri erä kaupungin menotaloudessa, on niiden vähentämiseen pyritty löytämään kestäviä keinoja. Vuoden 2015 talousarviossa on todettu, että henkilökunnan määrää vähennetään luonnollisen poistuman kautta. Rekrytointikielto on ollut ja on edelleen voimassa hallintopalveluissa, henkilöstö- ja talouspalveluissa, kaupunkikehityspalveluissa, rakennus- ja ympäristövalvonnassa ja liikelaitos Salon vedessä. Kaupunkikehityspalveluissa ravitsemispalvelujen välttämätön toiminta ilmenee sijaisten ottamisena. Vapaa-ajan palveluissa määräaikaisen henkilökunnan osuus on syyskuun lopun tilastossa korostunut kansalaisopiston opettajien johdosta. Vanhuspalveluissa sijaisten

6 käyttö näkyy niin ikään korostuneena. Perusteluna on lakisääteisten tehtävien hoitaminen korkean sairastavuuden yksiköissä. Taulukko 2 Henkilöstörakenne palvelualueittain (tilanne ) Miesten osuus koko henkilökunnasta on hieman pienempi kuin kunta-alalla yleensä. Ammattinimikkeet ovat vahvasti kytköksissä sukupuoleen. Opetusalalla ja maatalouslomituksessa sukupuoliriippuvuus on vähäisintä. Taulukko 3 Henkilöstön sukupuolijakauma (tilanne ) Henkilöstön vähentämistarpeen myötä henkilökunnan keski-ikä on lähtenyt aiempia vuosia jyrkempään nousuun. Palveluiden välillä on ikärakenteeseen liittyviä eroavaisuuksia, jotka selittyvät osittain sillä, kuuluuko palvelu rekrytointikiellon piiriin vai ei.

7 Taulukko 4 Henkilöstön ikärakenne 2.2 Työsuhdemuodot Periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä Palvelussuhteen luonne vakinainen vai määräaikainen Palvelussuhteiden täyttö on aina harkittava tapauskohtaisesti kaupungin täyttölupa-käytäntö huomioiden. Palvelussuhteet, joissa on pysyvä työn tekemisen tarve, täytetään toistaiseksi voimassa olevana (= vakinainen työ- tai virkasuhde). Määräaikainen palvelussuhde voidaan solmia vain perustellusta syystä ja se on oltava selkeä ja työsopimuksessa/viranhoitomääräyksessä tarkasti määritelty. Tällainen perusteltu syy on esim. sijaisuuden hoitaminen, projektiluonteinen tehtävä, kaupungin erillisellä määrärahalla palkattavat kesätyöntekijät tai ulkoinen rahoitus, silloin kun työllistäminen perustuu esim. palkkatukeen. Salon kaupungin määräaikaisen henkilöstön osuus ja sen kehitys viimeisen viiden vuoden aikana on nähtävissä taulukossa 1. Määräaikaisuuden perusteista lisätietoa löytyy Santran palvelussuhdesivustolta. Osa-aikaiset työntekijät Osa-aikatyön syitä on useita; henkilö on osa-aikaeläkkeellä, osa-työkyvyttömyys-eläkkeellä, osittaisella hoitovapaalla, tai henkilö on muuten toivonut osa-aikaista työaikaa. Lisäksi Salon kaupunki työnantajana on palkannut henkilöstöä osa-aikaisiin palvelussuhteisiin osa-aikatyöhön siirtymisten johdosta.

8 Taulukko 5 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä Osa-aikatyön tekemiseen suhtaudutaan Salon kaupungilla myönteisesti, jos osa-aikatyöhön siirtymiseen liittyvät järjestelyt pystytään hoitamaan (esim. mahdollinen sijaisen saaminen ja palvelun/perustehtävän hoitaminen). Etätyö Etätyöllä tarkoitetaan työnteon muotoa, jossa työ tehdään joko osin tai kokonaan kotona tai muussa työntekijän valitsemassa paikassa varsinaisen työpaikan ulkopuolella ja sen toteuttamisessa käytetään useimmiten apuna tietotekniikkaa. Salossa etätyöhön liittyvistä järjestelyistä sovitaan oman esimiehen kanssa. Mikäli esimiehen suostumuksella etätyön tekeminen on mahdollista, noudatetaan sen toteuttamisessa johtoryhmän vahvistamia periaatteita. Sopimus etätyön tekemisestä ja siihen liittyvistä ehdoista tehdään kirjallisesti. Etätyön tekemisen ehdot löytyvät Santran palvelussuhdesivustolta. Keinot ja mahdollisuudet, joilla työntekijät voisivat tasapainottaa työtä ja perhe-elämä Liukuva työaika Salon kaupungilla tietyillä henkilöstöryhmillä on käytössä liukuva työaika. Kyseessä on järjestely, jossa työntekijä tekee säännöllisen työaikansa ennalta sovituissa rajoissa päättäen itse työhön saapumisestaan sekä sieltä lähtemisen ajankohdan. Salossa käytössä oleva liukuva työaika on ns. tasoittumaton, jossa saldorajat, kiinteä työaika ja liukuma-ajat on erikseen määritetty. Työajan-seuranta edellyttää koneellista työajantarkkailua ja kulunvalvontaa. Kertynyt saldo tulee tasoittaa liukuma-aikana. Koska työyksikön palvelujen on toimittava myös liukuman aikana, esimiehellä on aina oikeus päättää, että viranhaltijan/työntekijän on oltava työssä tiettynä esimerkiksi liukuma-aikaan sattuvana aikana. Tällaisia ovat esim. osastopalaverit tai sovittavat päivystysvuorot liukuma-aikana yksikön asiakaspalvelun turvaamiseksi jne. Liukuvan työajan tarkempi ohjeistus löytyy Santran palvelussuhdesivustolta

9 Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen Työntekijällä ja viranhaltijalla on mahdollisuus jäädä määräajaksi pois työstä perheenjäsenen tai muun läheisensä hoitamiseksi. Työntekijän oikeudesta perhevapaisiin on säädetty työsopimuslaissa ja viranhaltijan oikeudesta kunnallisista viranhaltijasta annetusta laissa. Lisäksi kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa on em. vapaiden palkkausta koskevat määräykset. Perhevapaalle jäävällä on vapaan päätyttyä oikeus palata aikaisempaan työhönsä. Jos tällaista työtä ei enää ole tarjolla, hänelle on tarjottava muuta aikaisempaa vastaavaa työtä. Myös työajan ja lomien suunnittelussa henkilöstön tarpeet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Näin parannetaan sekä naisten että miesten mahdollisuuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Mahdolliset työajan joustot sekä joustavat virkavapaa/työlomajärjestelyt helpottavat erilaisten elämäntilanteiden huomioimista. Joustot eivät kuitenkaan ole subjektiivinen oikeus, vaan työn ja palvelujen sujuvuus on päätöksenteossa huomioitava. Lisätietoja virka- ja työvapaisiin liittyen löytyy Santran palvelussuhdesivustolta. 2.3 Työkyvyn ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitäminen Yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten, osatyökykyisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta Kaupungin työhyvinvoinnin johtamismalli eli nk. Sujuva-toimintamalli esimiestyössä pyrkii varmistamaan samanlaiset menettelytavat kaikkien työntekijöiden kohdalla. Työttömyysuhan alaisia, ikääntyviä tai ikääntyneitä työntekijöitä ei ole mallissa eritelty erillisiksi kohderyhmiksi. Toimintamalli pitää sisällään työhyvinvoinnin johtamisen periaatteet, esimiestyön työkalut kolmeen osa-alueeseen jaoteltuina (toimiva arki työssä, varhainen tuki ja tehostettu tuki) sekä systemaattisen seuranta- ja raportointikäytännön. Ikääntyvän ja ikääntyneen työntekijän erityistilanteiden huomioiminen kytkeytyy työkaluissa erityisesti kehityskeskusteluihin ja varhaisen tuen keskusteluihin. Kehityskeskusteluissa käsiteltäviä asioita ovat esim. osaamisen arviointi ja kehittäminen sekä työntekijän työhyvinvointi ja jaksaminen. Varhaisen tuen keskusteluissa voidaan hyödyntää työkyvyn tuen tarpeen kartoituslistaa, jossa käsiteltävät teemat liittyvät työoloihin, ammatilliseen osaamiseen, työyhteisön toimivuuteen ja omiin voimavaroihin. Erityisesti ikääntyneille työntekijöille suunnattuna työssä jatkamisen tukivaihtoehtona Sujuva-toimintamallissa tuodaan esille osa-aikaeläkkeen käyttö. Sujuva-toimintamalli esimiestyössä löytyy Santran esimiessivustolta.

10 Periaatteet osatyökykyisten työssä jatkamisen tukemisesta on kuvattu Sujuva-toimintamallin tehostetun tuen aineistoissa. Työhön paluuta sairauspoissaolojaksolta ja työssä jatkamista tuetaan aktiivisella yhteistyöllä työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon sekä tarvittaessa muiden toimijoiden kesken. Lähtökohta on työssä selviytymisen tukeminen työntekijän omassa tehtävässä. Tällöin työterveyslääkärin lausunto voi ohjata työntekijän työkykyä tukevien tehtävä- tai työaikajärjestelyjen tekemistä ja apuvälinehankintoja. Tarvittaessa työntekijän työssä selviytymistä tukevaa ratkaisua haetaan muista tehtävistä palvelualueelta tai nk. uudelleensijoituksena koko kaupungin alueelta. Tavoitteena on löytää työntekijälle uusi pysyvä tehtävä, joka vastaa hänen jäljellä olevaa työkykyään ja turvaa työkyvyn säilymisen. Sujuva-toimintamalliin sisältyy erillinen Paluun tuki -ohjeistus sairauspoissaolon pitkittyessä. Ohjeistuksen tavoitteena on varmistaa, että työntekijä voi palata pitkän sairauspoissaolon (yli 4 vkoa) jälkeen työhönsä turvallisesti ja oikeaan aikaan. Keskeistä on, että työhön palaavan kanssa ollaan yhteydessä poissaolon aikana ja paluun onnistumista seurataan. Työhön paluun ja työssä jatkamisen tukena hyödynnetään ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä (työkokeilu ja uudelleenkouluttautuminen) sekä osa-aikaratkaisuja (osa-aikatyöhön siirtyminen, osasairauspäivärahan käyttö, osa-aikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke). Osatyökyvyttömyyseläkkeen hakuprosessi on ohjeistettu niin, että esimies pystyy jo eläkettä haettaessa alkaa suunnitella osa-aikatyön järjestämistä yksikössä. Sujuva-toimintamalli esimiestyössä löytyy Santran esimiessivustolta. Eläkkeelle siirtyminen on henkilökohtainen valinta Nykyinen eläkejärjestelmä mahdollistaa työssä jatkamisen henkilökohtaisen eläkeiän täytyttyä. Myös tuleva eläkeiän nousu kannustaa työnantajaa kehittämään työyhteisöjä, -prosesseja ja -olosuhteita sellaisiksi, että osaamista voidaan käyttää ja kehittää myös työkaaren loppupuolella. Eläkeikää lähestyvän työtehtäviä voidaan muuttaa työyksikön tilanteen mukaan ja niistä neuvotellaan ennen päätöksiä työntekijän kanssa. Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen Henkilöstön halua siirtyä osa-aikaeläkkeelle tuetaan ja mahdollistetaan, mikäli se on yksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen näkökulmasta mahdollista. Osa-aikaeläkkeelle siirtymisen järjestelyt tehdään huolella. Työaika suunnitellaan työn järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi ja osa-aikatyöhön siirtyvän henkilön työtehtävät saattavat tässä yhteydessä myös muuttua. Osa-aikaisuuden valmistelu ja mahdollisuuksista neuvottelu tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen sen toteuttamis-ajankohtaa. Lisätietoja osa-aikaeläkkeen hakemisesta löytyy Santran palvelussuhdesivustolta Työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden ylläpitäminen

11 Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma laaditaan, mikäli työnantaja ryhtyy toimiin henkilöstömäärän vähentämiseen. Suunnitelman tarkoitus on varhainen yhteistyö Salon kaupungin ja työhallinnon kesken, palvelujen/mallien ja tukitoimien selvittäminen. Tavoitteena on irtisanottujen työntekijöiden nopea työllistyminen sovittujen toimenpiteiden tukemana, yhtenäinen toimintatapa ja informointi kaupungin sisällä, sekä yhdenmukaisuus toteutettavista kohdennetuista palveluista ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvistä yksityiskohdista. Työttömyysuhan alaisille työntekijöille kohdistettavat muutostukitoimet suunnitellaan tilannekohtaisesti. 3 KOULUTUSSUUNNITTELU Koulutussuunnitelman tulee sisältää arvio henkilöstön ammatillisesta osaamisesta, osaamisvaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja niiden syistä. Tehdyn arvion perusteella suunnitellaan henkilöstön ammatillista osaamista ylläpitävää ja kehittävää koulutusta. Suunnitelman on katettava henkilöstö kokonaisuudessaan henkilöstöryhmittäin, mutta suunnitelmaa ei tarvitse tehdä yksilötasolla. Koulutussuunnitelma koostuu siis kahdesta osasta: 1) osaamistarpeiden arviosta ja 2) arvioon perustuvasta suunnitelmasta ammatillisen osaamisen kehittämiseksi Arvion ja suunnitelman laatimisen tarkoituksena on koulutusasioiden käsittely yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Osaamisen kehittämisestä, valittavista toimenpiteistä ja niiden kohdentamisesta päättää työnantaja. 3.1 Osaamisen johtamisen malli Osaamisen johtamisella tarkoitetaan niitä johtamistoimenpiteitä, joilla organisaation tehtävän ja strategian toteuttamiseksi tarvittavaa osaamista säilytetään, kehitetään, uudistetaan ja hankitaan. Osaamisen johtamisen malli (kuva 1) pohjautuu KT Kuntatyönantajien toteuttamaan hankkeeseen Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa.

12 Kuva 1 Osaamisen johtaminen Osaamisen johtaminen perustuu toimintaympäristön muutoksiin sekä organisaation strategisiin tavoitteisiin ja tehtäviin, joiden pohjalta tunnistetaan nykyinen ydinosaaminen ja tulevat tarpeet. Toiminnan kehittämisen ja tehostamisen lisäksi osaamisen kehittäminen edistävät tuloksellista toimintaa ja työhyvinvointia. Kehityskeskustelut edesauttavat henkilöstön osaamistarpeiden tunnistamista ja niiden tarkoituksena on varmistaa, että työntekijällä on työtehtävien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen. Tavoitteena on, että jokaisen työntekijän kanssa on sovittu ammatillisen osaamisen kehittämisestä. KT Kuntatyönantajat on julkaissut esimiehille suunnatun oppaan, johon on koottu periaatteita ja menetelmiä, joiden avulla työssä tarvittava osaaminen syntyy, säilyy ja paranee. Osaamista kehittämään!

13 3.1.1 Salon kaupungin osaamisalueet Salon kaupungin johtoryhmä on kokouksessaan määritellyt strategiset ja ydinosaamiset vuodelle 2015 seuraavasti: Strategisella osaamisella tarkoitetaan sitä osaamista, jolla varmistetaan kaupungin strategiassa määritelty suunta ennaltaehkäisevä palvelukulttuuri kokonaisuuksien hallinta ja hahmotus Ydinosaamisella tarkoitetaan osaamista niistä keinoista, joilla varmistetaan strategiassa määriteltyjen toimien onnistuminen tuloksellisuusajattelu (talous/tehokkuus) vuorovaikutus- ja verkosto-osaaminen johtaminen kehittämisosaaminen Henkilöstön osaamista kuvaavat kaupunki-, toimiala- ja ammattiosaaminen. Nämä osaamiset määritellään palvelualuilla ja kirjataan palvelualuekohtaisiin kehittymis-/koulutussuunnitelmiin. Kaupunkiosaaminen kuvaa niitä tietoja ja taitoja, joita työntekijä tarvitsee tukemaan perustehtävän suorittamista työskennellessään Salon kaupungilla. Kaupunkiosaamista voivat olla esimerkiksi arvo-, asiakas- ja organisaatio-osaaminen, strategia- ja ydinosaaminen, tietotekniset valmiudet, työyhteisötaidot sekä työtä ohjaavien tavoitteiden hallinta. Ammatillinen palvelualueosaaminen on sitä osaamista, jota jokaisen työntekijän tulee hallita työskenneltäessä kyseisellä palvelualueella. Tehtäväkohtainen ammattiosaaminen on tehtäväkuvauksen mukaista osaamista. Työntekijän osaamisen tason nykytilasta sekä kehittymissuunnitelmista keskustellaan ja sovitaan henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa. Koulutussuunnitelmaan kirjataan myös mahdollinen muu osaaminen - ammattiosaamisen lisäksi hallittava taito (esim. lakisääteisyys tai VES-/TES perusteella koulutettavat). Jos edellä mainittu on ammattiosaamista, kirjataan se palvelualue- tai tehtäväkohtaiseen osaamiseen.

14 3.2 Ammatillisen osaamisen arvio Osaamisen arvioinnin prosessi edellyttää vision lisäksi nykytilan kuvausta henkilöstön osaamisesta. Osaamisen ennakoinnin pohjalta arvioidaan, mitä osaamista on olemassa, mitä siitä osaamisesta tulee kehittää, siirtää tai jakaa sekä miten puuttuvaa osaamista kehitetään tai hankitaan. Nykytilan arvioinnin lisäksi pohditaan ammatillisessa osaamisessa ja sen tarpeissa tapahtuvia muutoksia ja niiden syitä. Muutokset voivat johtua esimerkiksi uusien työmenetelmien, ohjelmistojen tai koneiden ja laitteiden käyttöönotosta tai toiminnan muuttumisesta. Kts. koulutussuunnitelma-kyselyn kysymys 5 (liite 1), vastaukset Koulutussuunnitelma / Arvio osaamisen nykytilasta (liite 2) Ammatillinen kehittäminen Osaamistarpeiden arvioinnissa lähtökohtana on henkilöstön osaamisen nykytila, jota verrataan odotettavissa oleviin muutoksiin. Kun osaamistarpeet on kartoitettu, laaditaan arvion pohjalta suunnitelma koko henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisestä vuoden mittaiseksi ajanjaksoksi. Salon kaupungissa noudatetaan koulutusperiaatteita, joissa annetaan ohjeita täydennyskoulutukseen osallistumisesta sekä uudelleen ja jatkokouluttautumisesta. Periaatteissa otetaan kantaa myös perehdyttämiseen ja oppisopimuskoulutukseen. Esimiesten käyttöön on laadittu oppisopimusohjeistus. Myös työpaikan yhteistoiminnassa noudatettavat toimintatavat on kirjattu koulutusperiaatteisiin. Sekä koulutusperiaatteet että oppisopimusohjeistus löytyvät Santran sivulta Sisäiset palvelut Koulutukset. Ammatilliseen kehittämiseen liittyvän koulutuksen sisällön tulee vastata taloudellisesti tuetusta ammatillisesta osaamisen kehittämisestä annetun lain edellytyksiä, jotta se oikeuttaa koulutuskorvaukseen. Ammatillinen kehittäminen on lain tarkoittamaa, korvattavaa toimintaa seuraavilla ehdoilla: työnantaja on laatinut ennakkoon koulutussuunnitelman, käsitellyt sen yhteistoiminnassa ja koulutus sisältyy em. suunnitelmaan koulutus on työnantajan järjestämää koulutusta, joka ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista *) koulutuksen kestoa koskevat edellytykset täyttyvät

15 Koulutuspäivän todellisten tuntien keston pitäisi olla vähintään 6 tuntia (tunti = 60min), lyhyet, enintään 15 min pituiset, koulutuksensisäiset virkistystauot lasketaan osaksi koulutusta, mutta esim. puolen tunnin ruokataukoa ei voida sisällyttää koulutusaikaan. työnantaja maksaa työntekijälle koulutuksen ajalta palkkaa ja työntekijän palkkakustannuksiin ei ole myönnetty palkkatukea *) Koulutuksen tulee liittyä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin työnantajan palveluksessa. Koulutuksen tulee olla ohjattua ja kontrolloitua, ja koulutukseen käytetyn ajan tulee olla todennettavissa. Koulutuskorvaukseen oikeuttava koulutus voi olla erilaista työntekijöille annettavaa lisä- tai täydennyskoulutusta, kuten esimerkiksi ulkopuolisen järjestämät kurssimuotoiset koulutukset, seminaarit ja konferenssit, sekä sisäiset koulutukset. Korvaukseen oikeuttava koulutus voi tähdätä myös lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen, esimerkiksi työssä tarvittavien lupien suorittamiseen. Koulutus voidaan järjestää myös verkkokoulutuksena. Oikeutta koulutuskorvaukseen ei synny tavanomaisen työhön perehdyttämisen tai opastamisen osalta. 3.3 Koulutussuunnitelma Lakisääteistä koulutussuunnittelua määrittävä säännöstö tuli voimaan vuoden 2014 alussa. Koulutussuunnittelun avulla työnantajalle syntyi paitsi velvollisuus, myös mahdollisuus tarkastella henkilöstön osaamista kaupungin tarpeiden ja strategioiden kautta. Vuoden 2015 koulutussuunnitelmalla tavoitellaan syvällisemmin ja laajemmin lain tavoitetta. Palvelualuekohtaisiin koulutussuunnitelmiin kirjataan, mihin aiheeseen liittyvää koulutustoimintaa kullekin työntekijäryhmälle on suunniteltu järjestää. Suunnitelmissa voidaan myös kuvata henkilöstön kouluttamisella tavoiteltavia päämääriä ja näiden päämäärien saavuttamiseksi tarjolla olevia koulutusvaihtoehtoja. Tällöin valinta eri vaihtoehtojen välillä voi jäädä työnantajan ja yksittäisen työntekijän kesken päätettäväksi. Suunnitelmiin ei tarvitse kirjata yksittäisiä koulutustapahtumia, vaikka näiden mainitseminen on mahdollista. Kts. koulutussuunnitelma-kyselyn kysymys 6 (liite 1), vastaukset Koulutussuunnitelma / Suunnitelma ammatillisen osaamisen kehittämiseksi (liite 2) Koulutusten toteuttaminen Vuoden 2015 koulutukset järjestetään palvelualueiden koulutussuunnitelmien mukaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio huomioon ottaen. Ammatillisen osaamisen kehittämiseen liittyvät koulutukset resursoidaan palvelualueilla.

16 Lisäksi järjestetään keskitetysti kohdennettuja sisäisiä koulutuksia. Palvelualueiden vuodelle 2015 suunnitteilla olevat sisäiset koulutukset on luettavissa Koulutussuunnitelmasta / Sisäiset koulutukset (liite 2). Kts. koulutussuunnitelma-kyselyn kysymys 9 (liite 1). Oppisopimuskoulutuksiin liittyvät perusajatukset on kirjattu koulutusperiaatteisiin. Niiden lisäksi Santrasta löytyy tarkempaa ohjeistusta. Vuoden 2014 kaupunginjohtajan johtoryhmä linjasi, että oppisopimuskoulutuksiin lähtemiseen antaa luvan hyvinvointipalveluissa apulaiskaupunginjohtaja ja muilla palvelualueilla ao. palvelupäällikkö Koulutusten kohdentaminen Suunnitelmassa on käsiteltävä yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään ikääntyvien tai työkyvyttömyysuhan alaisten työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta. Suunnitelmassa on myös otettava kantaa miten se on tarkoitus toteuttaa ja toteutumista seurata. Yleisiä periaatteita on käsitelty kappaleessa 2.3 Työkyvyn ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitäminen. Lisäksi palvelualuekohtaisiin koulutussuunnitelmiin on kirjattu, miten eri henkilöstöryhmät otetaan huomioon koulutussuunnitelmissa. Ko. henkilöstöryhmiä ovat määräaikaiset, osa-aikaiset, työttömyysuhan alaiset, työkyvyttömyysuhan alaiset, ikääntyvät ja ikääntyneet, suomen- ja ruotsinkieliset, lakisääteisyyden tai virka- ja työehtosopimusten perusteella koulutettavat sekä palvelualueiden omat erityishuomioon kohteena olevat henkilöstöryhmät. Kts. koulutussuunnitelma-kyselyn kysymys 7 (liite 1), vastaukset Koulutussuunnitelma / Henkilöstöryhmät (liite 2). 4 SUUNNITELMIEN TOTEUTTAMISEN SEURANTA Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuosittaisen käsittelyn yhteydessä on käsiteltävä sen toteuttamista ja seurantatapoja. Seuranta tarkoittaa, että verrataan toteutunutta asiaintilaa tehtyihin suunnitelmiin, esimerkiksi toteutuneita koulutuksia suunniteltuihin koulutuksiin. Tämä tapahtuu luontevimmin seuraavan vuoden suunnitelman käsittelyn yhteydessä. Seurantaa voidaan tehdä myös ennen suunnitelman vuosittaista käsittelyä, esimerkiksi

17 yrityksen yhteistoimintaneuvottelukunnassa tai vapaamuotoisin keskusteluin työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken. Seuranta voi tarkoittaa myös sitä, että suunnitelmien toteuttaminen mahdollisuuksien mukaan aikataulutetaan. 4.1 Kehittymis- ja koulutussuunnitelmien seuranta palvelualueilla Palvelualueen koulutussuunnitelman toteutumisen seuranta on palvelualueen vastuulla. Palvelualuekohtaisen suunnitelman toteutumisen seurantakäytännöt selviävät koulutussuunnitelman osiosta Koulutusseuranta (liite 2). Kts. koulutussuunnitelma-kyselyn kysymys 11 (liite 1). Suunnitelma ei velvoita työnantajaa kouluttamaan henkilöstöä, mutta suunnitelmassa on selvitettävä, miten osaamisen kehittämistä muutaman vuoden vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista on tarkoitus ylläpitää. Myös koulutusta vaille jääneiden ammatillisen osaamisen ylläpitoon liittyvät palvelualueiden toimintatavat selviävät koulutussuunnitelman osiosta Koulutusseuranta (liite 2). Kts. koulutussuunnitelma-kyselyn kysymys 12 (liite 1). 4.2 Koulutusseuranta koulutuskorvausta varten Tiedot vuoden 2015 toteutuneista koulutuksista tulee olla toimitettuna henkilöstöpalveluihin tammikuussa Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin vuoden 2015 aikana. Henkilöstöpalveluissa kootaan koko kaupunkia koskeva seurantaraportti, jonka perusteella anotaan koulutuskorvausta työttömyysvakuutusrahastolta. Koulutusseuranta toteutetaan seuraavasti: Terveydenhuollon palvelut, sosiaalityön palvelut ja vanhuspalvelut: Aiemmin käytössä ollutta vuosittain täytettävää koontilomaketta on muutettu niin, että se sisältää uuden tuntiseurannan. Esimies huolehtii henkilötasoisesta seurannasta. Kaikki koulutusseuranta tapahtuu näissä palveluissa käytössä olevan Excel-lomakkeen avulla. Tarvittavat päätökset tehdään WebTallennukseen (koko päivän keskeytykset). Lisätietoja antavat sosiaalipalveluissa Eeva Purhonen, terveyspalveluissa Pirjo Parviainen ja vanhuspalveluissa Salla Lindegren. Lasten ja Nuorten palvelut / perusopetus ja 2. aste:

18 Kaikki ulkoiset koko päivän koulutukset anotaan WebTallennuksen kautta. Sisäisiin koulutuksiin ilmoittaudutaan Digium-kyselyllä, mikä mahdollistaa työntekijäkohtaisen koulutusseurannan. Aiemmin käytössä ollutta Digium-kyselyä tarkennetaan tarvittavilta osin. Mikäli koulutukseen määrätään virkamatkana, on nämä tilaisuudet raportoitava Digium-kyselyn kautta, koska WebTallennus ei erittele eri syistä tehtyjä virkamatkoja. Lisätietoja antaa Tiina Virtanen. Lasten ja nuorten palvelut / varhaiskasvatus: Työntekijä kirjaa kaikki koulutukset Digium-kyselyn avulla. Vuoden 2014 kyselyä on muokattu niin, että raportista on saatavissa todelliset koulutustunnit työntekijäkohtaisesti. Lisätietoja antaa Satu Rantanen. Muut kuin edellä mainitut palvelualueet ja työyksiköt: Virkamatkamääräyksenä toteutettava koulutus: Mikäli koulutukseen määrätään virkamatkana, on se raportoitava Digium-seurantalinkin kautta, koska WebTallennus ei erittele eri syistä tehtyjä virkamatkoja. Virkamatkamääräys tehdään normaalisti. Koulutusvapaa: Koko päivän koulutukset anotaan ja päätetään WebTallennuksen kautta, kuten tähänkin asti. Seuranta tapahtuu WebTallennuksen kautta keskitetysti henkilöstöpalveluissa. On erittäin tärkeää, että koulutuksen haetaan ja myönnetään annettujen ohjeiden mukaan. Huom. koulutusvapaista ei raportoida uudelleen digiumin kautta! Sisäinen koulutus ja osapäiväkoulutukset: Jos koulutus on lyhytkestoista, vähemmän kuin koko päivä, koulutus kirjataan Digium-seurantalinkin avulla koulutustilaisuuksien seurantaan. Työnjaosta tietojen viemisessä Digiumiin on sovittava työpaikkakohtaisesti. Vuoden 2015 koulutusten osalta luodaan uusi lomake, mikä julkaistaan Santrassa sivulla Sisäiset palvelut Koulutukset Koulutusseuranta Lisätietoja antaa Sari Yli-Junnila, henkilöstöpalvelut. 5 HYVÄKSYMINEN Vuoden 2015 henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on käsitelty yt-elimessä ja sekä hyväksytty kaupunginhallituksessa x.x.2014.

19 LIITE 1 KOULUTUSSUUNNITELMA-KYSELY LIITE 2 KOULUTUSSUUNNITELMA

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Dnro 2152/01.03.00/2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstösuunnittelu 4 2.1 Henkilöstön rakenne ja määrä 4 2.2 Työsuhdemuodot 6 2.3 Työkyvyn

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 1 (5) KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Osaamisen kehittäminen on laaja-alaista ja monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Kehittämistoimet suunnataan Jämsän kaupungissa

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/ /2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/ /2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 21.12.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Ammatillinen osaaminen Taloudellinen tuki Koulutuskorvaus

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Käsitelty YT-toimikunnassa 25.1.2015 Käsitelty johtoryhmässä 28.1.2015 Käsitelty kunnanhallitukselle 2.2.2015 Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 2.2.2017 Kaupunginhallitus 13.2.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014

Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014 Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014 Osaamisen kehittämistä koskevien uusien lakiesitysten mukaisesti vuoden 2014 alusta lukien työnantaja voisi saada taloudellista tukea työntekijöidensä koulutukseen.

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN Sari Anetjärvi Pienten asioiden filosofia Työyhteisössä, kuten elämässä yleensäkin, pienet asiat, niin hyvät kuin huonotkin, ovat merkittäviä. Pienestä ongelmasta on

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN... 4 4 VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Hyvinvointia työstä Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Salla Toppinen-Tanner Nina Olin Marjukka Laine 8.11.2016 Työterveyslaitos www.ttl.fi 2 Kyselyn toteutus Nettikysely

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma v. 2016 Yt-toimikunta 9.12.2015 Kaupunginhallitus 15.12.2015 Voimaan 1.1.2016 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Sisällysluettelo Kannuksen kaupungin

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Koulutuskorvausmenettely

Koulutuskorvausmenettely Koulutuskorvausmenettely Laki koulutuksen korvaamisesta Valtion virastojen osalta toimeenpanosta vastaa VM. Koulutuskorvauksen laskennassa keskeisiä tietoja ovat: Palkkakustannus Keskimääräinen päiväpalkka

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö-

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Perheystävällisyyden alkukartoitus

Perheystävällisyyden alkukartoitus Perheystävällisyyden alkukartoitus 1. Taustatiedot Tämä dokumentti toimii pohjana työpaikan perheystävällisyyden alkukartoituksessa ja ohjaa jatkossa kehittämissuunnitelman laatimista. 1. Alkukartoitus

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. avulla

Työn kaari kuntoon. avulla Työn kaari kuntoon Kevan Kaari-palveluiden Kevan Kaari-palveluiden avulla Miksi Kaari-palvelut? Haluamme tukea jäsenyhteisöjä ja julkisen sektorin työntekijöitä työssä jatkamisessa: työhyvinvointitoiminnan

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA 1 (5) PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA Työsuojelujaosto 25.2.2016 13 ja 19.4.2016 17 Yhteistyötoimikunta 30.5.2016 42 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Miten Kieku-tietojärjestelmä tulee vaikuttamaan esimiesten tehtäviin? Kehittämispäällikkö Seija Friman, Valtiokonttori

Miten Kieku-tietojärjestelmä tulee vaikuttamaan esimiesten tehtäviin? Kehittämispäällikkö Seija Friman, Valtiokonttori Miten Kieku-tietojärjestelmä tulee vaikuttamaan esimiesten tehtäviin? 1 Kehittämispäällikkö Seija Friman, Valtiokonttori Esimiehelle keskeistä Esimiehet näkevät portaalista alaistensa ajantasaiset henkilö-

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 95 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen historia Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Yl Tapio Ropponen, Keva ja Yl Anne Lamminpää, Valtiokonttori Tavoitetila Työssä voidaan hyvin Osatyökykyiset työ- ja toimintakykynsä

Lisätiedot