Yhteistoimintamenettely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistoimintamenettely"

Transkriptio

1 Yhteistoimintamenettely Yrityksen suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet Hotelli Cumulus Mikkeli Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

2 Henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet (16 ) - Koskee yrityksiä, joissa säännöllisesti vähintään 20 työntekijää - Laaditaan vuosittain -Yhteistoimintamenettelyssä , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 2

3 Henkilöstösuunnitelman tarkoitus - Työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja parantaminen - Todetaan oleva työvoimatilanne - Arvioidaan muutoksia, jotka ovat ennakoitavissa ja joilla on vaikutuksia henkilöstön rakenteeseen, määrään, kouluttamiseen - Annetaan tietoa työntekijöille - Varaudutaan muutoksiin , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 3

4 Vähimmäissisältö annettu laissa - Yrityksen henkilöstön rakenne ja määrä ja arvio niiden kehittymisestä - Periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä - Arvio työntekijöiden ammatillisesta osaamisesta sekä vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja syistä sekä tähän perustuvat koulutustavoitteet henkilöstöryhmittäin per vuosi - Em. suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumisen seurantamenettelyt , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 4

5 1. Henkilöstön rakenne ja määrä - Työnantaja antaa työntekijöiden edustajille selvityksen yrityksen henkilöstön rakenteesta ja määrästä sekä arvion niiden kehittymisestä seuraavan vuoden aikana - Työntekijät, toimihenkilöt, ylemmät toimihenkilöt - Ammattiryhmäjako työpaikan tilanteen mukaan - Koulutus ja osaaminen ryhmittäin, ei työntekijäkohtaisesti - Ikäjakauma voi olla hyödyllinen, esim. tieto ikääntyvistä, pois jäävistä, tietyissä tehtävissä paljon, suuret ikäluokat yms. - Sukupuolijakauma ei pääsääntöisesti - paitsi jos tasa-arvosuunnitelma on osana henkilöstösuunnitelmaa , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 5

6 2. Arvio henkilöstön määrän ja rakenteen kehittymisestä - Lähinnä seuraavan vuoden aikana - Yritystoiminnan muutokset, jotka ennakoitavissa - Ja joilla on vaikutusta henkilöstön rakenteeseen, määrään, ammatilliseen osaamiseen - Kuten yrityksen lopettaminen - Yrityksen laajentaminen tai supistaminen - Kone- ja laitehankinnat - Tuotanto- ja palvelurakenteen muutokset - Työn uudelleen järjestelyt JOS johtaa irtisanomisiin, osa-aikaistamisiin, lomauttamisiin, käytävä erikseen yt-neuvottelut , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 6

7 3.Periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä - Määräaikaiset, osa-aikaiset, etätyötä tekevät, tietoverkoissa työtä tekevät, osa-aikaeläkeläiset, lyhennettyyn työaikaan siirtyneet - Neuvotellaan periaatteista, joiden pohjalta eri työsuhdemuotoja käytetään , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 7

8 4.Arvio työntekijöiden ammatillisesta osaamisesta sekä vaatimusten muutoksista ja syistä + tästä seuraavat koulutustavoitteet henkilöstöryhmittäin per vuosi - Miten voidaan kehittää ja ylläpitää ammattitaitoa - Jotta työntekijät selviävät työtehtävistään - Täydennys-, jatko- ja uudelleenkoulutus - Yksittäisen työntekijän koulutussuunnitelmaa ei vahvisteta tässä, vaan esim. kehityskeskustelussa - Kollektiivisen koulutuksen toteuttamissuunnitelma voidaan vahvistaa yt-menettelyssä , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 8

9 5. Em. Suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumisen seurantamenettelyt - Käsitellään tavat, joilla suunnitelmien ja tavoitteiden seuranta toteutetaan - Verrataan edelliseen vuoteen - Hyödynnetään vanhaa kokemusta uudessa suunnitelmassa ja tavoitteissa , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 9

10 Ikääntyvät työntekijät - Tulee kiinnittää huomiota ikääntyvien työntekijöiden tarpeisiin - Ikääntyvien pysyminen pidempään työelämässä - Koulutus, töiden järjestely - Työajan lyhentäminen - Keinoja työuran jatkamiseen ja työssä jaksamiseen , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 10

11 Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen - Mitä keinoja voidaan käyttää - Tasa-arvosuunnitelma - Perhevapaat , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 11

12 Henkilöstösuunnitelma alle 30 työntekijän yrityksissä työntekijää - Työnantajan ja työntekijöiden edustajien kesken voidaan sopia, että henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet käsitellään koko henkilöstölle järjestettävässä yhteisessä tilaisuudessa - Ei määrämuotoista sopimusta - Koko henkilöstön kanssa - Tilaisuus on kaikkien henkilöstöryhmien yhteinen - Kutsutaan kaikki - Pyritään järjestämään niin, että kaikki pääsevät , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 12

13 Taloudellisin ja tuotannollisin perustein tapahtuvat irtisanomiset - Yleensä ei tarvitse muuttaa suunnitelmaa ja tavoitteita kesken vuoden - Jos kuitenkin päätetään, neuvotelta yt-tavoin - PITÄÄ neuvotella, jos työnantaja irtisanoo taloudellisilla/tuotannollisilla perusteilla - Henkilöstösuunnitelmaan ja koulutustavoitteisiin tehtävä tarvittavat muutokset irtisanomisia koskevien neuvottelujen yhteydessä - Tarkoitus selvittää, aiheutuuko muutoksia jäljelle jäävien työntekijöiden tehtäviin ja koulutustarpeisiin - Ei koske lomautusta eikä osa-aikaistamista , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 13

14 Työhönotossa noudatettavat periaatteet ja käytännöt (15 ) Yhteistoimintamenettelyssä käsitellään: 1. Työhönotossa noudatettavat yleiset periaatteet ja menetelmät 2. Työpaikkaan ja yritykseen perehdyttäminen 3. Työntekijöistä kerättävät henkilötiedot , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 14

15 Vuokratyövoiman käyttö (17 ) Yhteistoimintamenettelyssä käsitellään vuokratyövoiman käyttöä koskevat periaatteet. Kun työnantaja harkitsee sopimusta vuokratyövoiman käytöstä, ilmoitettava ko. henkilöstöryhmän edustajalle: - Vuokratyöntekijöiden määrä - Työtehtävät - Työkohde - Sopimuksen kesto - Ajanjakso/jaksot, jolloin vuokratyövoimaa käytetään , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 15

16 Vuokratyövoiman käyttö (17 ) - Henkilöstön edustaja voi vaatia työnantajan harkitseman sopimuksen käsittelemistä YTmenettelyssä - Viimeistään ilmoitusta seuraavana toisena päivänä - YT-neuvottelut käytävä viikon sisällä vaatimuksen esittämisestä - Työnantaja ei saa ratkaista asiaa neuvottelujen aikana , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 16

17 Vuokratyövoiman käyttö (17 ) Henkilöstön edustaja ei voi vaatia neuvotteluja, jos: - Vuokrattavilla työntekijöillä teetetään muita töitä kuin niitä, joita yrityksen työntekijät vakiintuneesti tekevät - Jos kysymyksessä on lyhyt ja kiireellinen työ - Jos kysymyksessä asennus-, korjaus- tai huoltotyö, jonka teettäminen yrityksen työntekijöillä ei ole mahdollinen , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 17

18 Yrityksen sisäinen tiedottaminen (18 ) Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä yrityksen sisäisen tiedotustoiminnan periaatteet ja käytännöt , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 18

19 Muuhun lainsäädäntöön perustuvat suunnitelmat yms. (19 ) Yhteistoimintamenettelyssä tulee käsitellä: 1. Tasa-arvosuunnitelma silloin, kun se on henkilösuunnitelman osa 2. Huumausainetestit 3. Tekninen valvonta, mm. kameravalvonta 4. Sähköpostin ja tietoverkon käytön periaatteet 5. Henkilöstörahaston perustaminen yms.( ) , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 19

20 YT-neuvottelut (20 ) - Ennen käyttöön ottoa käsiteltävä yt-neuvottelussa - Niiden henkilöstöryhmien edustajien kanssa, joita asia koskee - Yhden ryhmän edustaja - Useiden ryhmien edustajien kanssa - Voidaan sopia käsiteltäväksi kaikkien ryhmien edustajien kanssa yhteisessä kokouksessa - Voidaan sopia, että käsitellään yhteisessä neuvottelukunnassa , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 20

21 Työnantajan aloite (21 ) - Käynnistetään työnantajan aloitteesta - Aika - Paikka - Asiat - Työnantajan annettava neuvottelujen aloittamista varten tarpeelliset tiedot työntekijöiden edustajalle ensisijaisesti jo aloitteessa - Aloite niin hyvissä ajoin, että työntekijöiden edustaja/edustajat ehtivät valmistautua - Käytännössä useita päiviä , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 21

22 Annettavat tiedot neuvotteluja varten (22 ) - Käsiteltävän asian kannalta tarpeelliset, käytettävissä olevat tiedot - Ei työnantajan kannanottoa, koska asiasta vasta aloitetaan neuvottelut - Periaatteessa voidaan sopia toisin: Työnantajan ei tarvitse antaa tietoja etukäteen / EI HYVÄ! - Ei määrämuotoa laissa, kirjallinen HYVÄ tai suullinen HUONOMPI , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 22

23 Työntekijöiden edustajan aloiteoikeus (23 ) Työntekijöiden edustajalla on aloiteoikeus neuvottelujen käynnistämiseksi: - Em. suunnitelmia, periaatteita koskevissa asioissa - Työnantaja tekee neuvottelualoitteen myös tässä - Työnantajan antaa tämän jälkeen aloitteen ja tiedot neuvottelujen käymisestä mahdollisimman pian - Työnantaja voi kieltäytyä neuvotteluista - Jos työnantaja kieltäytyy, annettava selvitys aloitteen tekijälle viipymättä ja kirjallisesti , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 23

24 YT-neuvottelujen käyminen - Käsitellään perusteet, tavoitteet, tarkoitukset ja vaikutukset - Kaksipuolisen yhteistoiminnan hengessä - Aito neuvottelu - Pyrkimys yksimielisyyteen - Kuitenkin oikeus neuvotella omista lähtökohdista ja intresseistä käsin - Ei määräaikaa neuvottelujen kestolle - Yleensä enemmän kuin yksi neuvottelu - Perusteet, tarkoitukset, vaikutukset, tavoitteet käsiteltävä riittävästi - Työnantajan velvollisuus , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 24

25 Perusteet - Laissa ei ole käsittelyjärjestystä - Perusteista on luontevaa aloittaa - Esim. YT-laki vaatii neuvottelemaan henkilöstösuunnitelmasta , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 25

26 Tavoitteet ja tarkoitukset - Lakiin perustuvat: Sukupuolten välinen tasa-arvo ja samapalkkaisuus - Yrityksen omat tavoitteet: Kameravalvonnan tuoma omaisuuden suoja ja työntekijöiden turvallisuus - Omat tavoitteet eivät ristiriidassa lain tavoitteiden kanssa , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 26

27 Vaikutukset - Ennen muuta henkilöstöön - Mahdollisesti myös yritykselle - Työnantaja ja henkilöstöryhmien edustajat arvioivat vaikutuksia eri vaihtoehtojen välillä , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 27

28 Päätös - Työnantaja tekee päätöksen neuvottelujen jälkeen - Tavoitteena on, että päätös on se, josta neuvotteluissa on päästy yksimielisyyteen - Laki ei kuitenkaan velvoita työnantajaa siihen , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 28

29 Kirjaaminen (24 ja 54 ) - Samat säännöt eri tyyppisten asioiden osalta - Todistusarvo siitä, mitä sovittu - Työnantaja velvollinen pitämään pöytäkirjaa, kun joku neuvotteluissa mukana oleva pyytää - Ei määräaikaa pyynnölle - Neuvottelujen alussa, kohtuullisessa ajassa niiden päättymisestä , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 29

30 YT-velvoitteen täyttyminen (25 ) YT-velvoite täyttynyt, kun: - Työnantaja antanut neuvottelualoitteen - Työnantaja antanut tarpeelliset tiedot - Neuvotteluissa käsitelty asiat - Neuvottelut päätetty yksimielisesti tai ei - Työnantaja ratkaissut asian - Työnantaja tiedottanut ratkaisusta , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 30

31 Tiedottaminen (26 ) - Tärkeää, että henkilökunta saa neuvottelujen jälkeen tiedon siitä, mitä työnantaja neuvottelujen päättymisen jälkeen on päättänyt asiasta - Tiedotetaan - Henkilöstöryhmien edustajille - Kaikille työntekijöille, joita asia koskee - Yrityksen sisäisen tiedottamisen periaatteita noudattaen esim. ilmoitustaululla tai sähköpostitse - Tiedotetaan päätöksen yksityiskohtaisesta sisällöstä ja aikataulusta - Avoimuus on YT-lain keskeinen tavoite - On mahdollista, että neuvotteluissa on käsitelty salassa pidettäviä tietoja, kuten palkkatietoja tms. henkilökohtaisia asioita , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tuula Sillanpää/ape, 31

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi Akava Elinkeinoelämän keskusliitto Kirkon työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007)

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) 1 Lain tarkoitus Edistää yhteistoimintaa kunnissa Mahdollistaa henkilöstön osallistuminen kunnan toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1 HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN 1 Soveltamisohje ja tarkoitus Lempäälän kunnan ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.15 YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hallituksen 29 päivänä syyskuuta 2008/171 hyväksymä ja 25.1.2010/19 tarkistama, sekä yhteistyötoimikunnan 7.3.2013 päivittämä

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 3. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS KEMIANLIITTO TOIMIHENKILÖUNIONI YTN Sisällysluettelo 1. Taustatiedot 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja koulutus 3 1.2 Verkostot kuntoon

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/88) 15 :n, työsuojelun

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely. Henkilöstölle annettavat tiedot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

Yhteistoimintamenettely. Henkilöstölle annettavat tiedot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Yhteistoimintamenettely Henkilöstölle annettavat tiedot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto 1 Henkilöstölle annettavat tiedot YT-laki 3 luku (10-14

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Henkilöstöpalvelut 7.11.2014 (KH x.x.2014) 2114/01.03.00/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstösuunnittelu 4 2.1 Henkilöstön rakenne ja

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Suunnitelma sisältää myös tasa-arvolain (609/1986) mukaisen tasa-arvosuunnitelman Kunnanhallitus 12.1.2015 / 11 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Suunnitelmaa

Lisätiedot

Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä

Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä 1 20.6.2012 Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä 1. Hankkeen tausta Raamisopimukseen liittyvässä hallituksen kannanotossa todetaan, että toimivien työmarkkinoiden ja henkilöstön osaamisen kehittämiseksi

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ

ORIVEDEN KAUPUNKI YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2001 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ...5 1 Yhteistoimintamenettelyn perusta ja tarkoitus... 5 2 Yhteistoiminnan osapuolet... 5 3 Kaupungin

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUS ry:n ja PAPERILIITTO r.y:n. TYÖEHTOSOPIMUS n:o 45 8.4.2010 31.3.2012

METSÄTEOLLISUUS ry:n ja PAPERILIITTO r.y:n. TYÖEHTOSOPIMUS n:o 45 8.4.2010 31.3.2012 1 METSÄTEOLLISUUS ry:n ja PAPERILIITTO r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS n:o 45 8.4.2010 31.3.2012 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 1. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Metsäteollisuus ry:n

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki täysimittaisesti voimaan SSK:n uudet hallituksen jäsenet esittelyssä Suomen suurin elvytyskoulutustilaisuus

Yhteistoimintalaki täysimittaisesti voimaan SSK:n uudet hallituksen jäsenet esittelyssä Suomen suurin elvytyskoulutustilaisuus 4.2007 Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n valtakunnallinen ammattilehti Yhteistoimintalaki täysimittaisesti voimaan SSK:n uudet hallituksen jäsenet esittelyssä Suomen suurin elvytyskoulutustilaisuus www.sprinter.fi

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

TIEMIES. TAJ:n hallituksen. 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003. TAJ:n hallitus kokoontui

TIEMIES. TAJ:n hallituksen. 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003. TAJ:n hallitus kokoontui TIEMIES Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003 TAJ:n hallituksen toiminnansuunnitteluseminaari TAJ:n hallitus kokoontui 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin Savonlinnaan. Kylpylähotelli Casino

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYS Sivu Allekirjoituspöytäkirja elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden

Lisätiedot

Leipomoiden työntekijöitä. koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 24.5.2010-31.3.2014. Elintarviketeollisuusliitto ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Leipomoiden työntekijöitä. koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 24.5.2010-31.3.2014. Elintarviketeollisuusliitto ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Leipomoiden työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 24.5.2010-31.3.2014 Elintarviketeollisuusliitto ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry 1 SISÄLLYS I Yleistä Sivu Allekirjoituspöytäkirja 24.5.2010

Lisätiedot