tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun"

Transkriptio

1 Työturvallisuuden tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun ajankohtaispäivä , 11 Hämeenlinna

2 Työsuojelun ensisijaisuusperiaate STM:n hallinnonalan työsuojelustrategia. STM Työ on hyvinvoinnin perusta, ja terveys on ihmisen tärkeimpiä asioita. Työsuojelu yhdistää tuotannossa nämä asiat toisiinsa. Ensisijaisesti ij i pyritään terveyttä ttä ja turvallisuutta tt edistämällä ällä ylläpitämään työkykyä sekä toisaalta tunnistamaan, arvioimaan ja torjumaan huonoissa työoloissa syntyviä turvallisuus- ja terveysriskejä. Toissijaisesti pyritään korjaavin toimin poistamaan jo syntyneitä ongelmia. Hyvä fyysinen ja psyykkinen työympäristö on edellytyksenä niin työturvallisuudelle ja -tyytyväisyydelle, tuotteiden ja palvelujen laadulle kuin hyvälle tuottavuudellekin syntyy kullekin työpaikalle ensisijaisesti sen omin toimin edellyttää työympäristöasioiden johtamista, toimivaa ja tehokasta organisaatiota ja järjestelmällistä turvallisuuden hallintaa sekä osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Mika Liuhamo, TTL /

3 Työturvallisuuden johtamisen perusmalli Salminen S ym Kanerva " Tän turvallisuusjohtamisen ajattelun siirtäminen vaikkapa yksittäiseen ongelmaan, esimerkiksi yksintyöskentelytilanteet, siis jos tosta laista ei suoraan löydy ratkasua tai ratkasumallia tai säännöstä siihen, niin se menettelytapa on se, että työnantajan on arvioitava riskit ja pyrittävä poistaan ja sitten katottava mikä se siellä jäljellä oleva riski on. " "... se on ihan keskeisiä teemoja siis tän kasi-, ysi- ja kymppipykälän muodostama kokonaisuus, joka säätelee sitä turvallisuusjohtamista. " Vaarojen ja haittojen selvittäminen TtL 10 Riskien arviointi TtL 10 Työsuojelun toimintaohjelma TtL 9 Toimenpiteet Jatkuva seuranta TtL 8 TtL 8 Mika Liuhamo, TTL /

4 Tavoitteellisen ohjelman periaatteita Työympäristön puitedirektiivi 89/391/ETY Työsuojelutoimintojen on sisällyttävä organisaation kaikkiin toimintoihin kaikilla hierarkiatasoilla. ill Työympäristövaikutukset ja työsuojelun tarpeet on selvitettävä systemaattisesti. Yrityksen koko henkilöstö, ylin johto mukaan lukien, on saatava sitoutumaan sovittuihin toimintatapoihin. Lakiin on sisällytetty johtamisjärjestelmissäkin oleva jatkuvan parantamisen periaate. Laadittavan ohjelman tulee olla sopusoinnussa muiden työpaikalla laadittavien, i esimerkiksi i ympäristönsuojelua tai suuronnettomuuksien torjuntaa koskevien ohjelmien ja selvitysten kanssa. Toimintaohjelmat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa on otettava huomioon eri lähtökohdista tai lainsäädännön velvoitteista i t tulevat vaatimukset. Mika Liuhamo, TTL /

5 Johtamisjärjestelmän sisältö ILO-OSH OSH TTT-johtamisjärjestelmiä koskevia ohjeita. Politiikka Muutoksen hallinta TTT-politiikka Hätätilanteet Työntekijöiden osallistuminen Hankinnat Urakointi Organisointi Arviointi Toimintavelvollisuus Suoriuskyvyn tarkkailu ja Pätevyys ja koulutus mittaaminen Johtamisjärjestelmän j t ä Työtapaturmien, työperäisten dokumentointi sairauksien, ammattitautien ja Tiedonvälitys vaaratilanteiden tutkinta Suunnittelu ja toteutus t t Alkukatselmus Auditointi Johdon katselmus Järjestelmän suunnittelu, Parannustoimenpiteet kehittäminen i ja toteuttaminen t tt Ennalta ehkäisevät ja korjaavat Tavoitteet toimenpiteet Vaarojen ehkäisy Toiminnan jatkuva Ehkäisy- ja valvontatoimet parantaminen Mika Liuhamo, TTL /

6 Johtava periaate: Jatkuva parantaminen Yhteisenä tekijänä kaikille johtamisjärjestelmille voidaan pitää ns. jatkuvan parantamisen ympyrää eli PDCA-ympyrää. Toiminnan kehittäminen voidaan ymmärtää jatkuvana säätöprosessina, jossa toistuu mittaaminen, i vertailu referenssitasoon sekä korjaavien toimenpiteiden suorittaminen. paranna (act) arvioi (check) suunnittele (plan) toteuta (do) Järjestelmät kattavat laajimmillaan yrityksen koko toiminnan ja tuotteen koko elinkaaren. Mika Liuhamo, TTL /

7 Esimerkki jatkuvasta parantamisesta Päämäärien laatiminen ja asettaminen Mitkä ovat tärkeimmät päämäärät? Miten ne on tarkoitus saavuttaa? Tavoitteiden id määrittely Milloin toiminta on haluttua? ja mittaaminen Miten ja mitä mitataan? Toimenpiteet, tulosten vertailu ja arviointi i Miten toteutetaan? Saavutettiinko tavoitteet ja päämäärät? Mikä onnistui, missä mentiin vikaan? Mika Liuhamo, TTL /

8 Turvallisuuden johtaminen Liuhamo Turvallisuuden johtaminen pk-yrityksissä. Taloudellinen kannattavuus TULOS TUOTTAVUUS Toiminnallinen tehokkuus SAANTI, LAATU, TUOTANTO PROSESSIN KYVYKKYYS (PCI) PANOS TUOTANTO- JÄRJESTELMÄ, TYÖPROSESSI TUOTOS HUKKA RESURSSIT TOIMENPITEET TULOKSET TURVALLISUUDEN JOHTAMINEN JA MITTAAMINEN LOSS CONTROL Mika Liuhamo, TTL /

9 Turvallisuuden tuotos / panos Liuhamo & Santonen Turvallisuuskymppi. SUORAT + VÄLILLISET KUSTANNUKSET SUORAT KUSTANNUKSET PANOSKUSTANNUKSET TAVOITETILA? VIRANOMAIS- MINIMI KUSTANNUS- OPTIMI NOLLA TAPATURMAA TURVALLISUUS Mika Liuhamo, TTL /

10 Turvallisuus on vaatimus johtamiselle! Yhteiskunta Lainsäädäntö, velvoitteet, arvot Sidosryhmät Toimintaperiaatteet, sopimukset, ohjeet, laatujärjestelmät Haitat, vaarat Riskien arviointi, tarkastukset, vahinkotutkinta Organisaatiota ohjaavat toimintaan sisältyvistä haitta- ja vaaratekijöistä, yhteiskunnan arvoista ja sidosryhmien i odotuksista t ja periaatteista johdetut TTT-perusvaatimukset ja tavoitteet. Vaatimukset Johtaminen Organisaation sisäinen ja ulkoinen seuranta tuottaa tietoa toiminnan tasosta ja käytännöistä. Parantaminen Käytännöt Johtamista ja käytäntöjä parannetaan arvioimalla niitä jatkuvasti suhteessa perusvaatimuksiin. Arviointi Mika Liuhamo, TTL /

11 Mikä yhdistää menestyviä yrityksiä? Consulting forum 5/1997. Asiakassuuntautuneisuus Tunnetaan asiakasvaatimukset Henkilöstön kehittäminen Turvallinen työskentely on osa ammattitaitoa Jatkuva parantaminen Virheistä ja vahingoista keskustellaan ja opitaan Johtajuus Turvallisuus osana strategiaa Julkinen vastuu Yritys on hyvä kansalainen Nopeus ja joustavuus Häiriöihin ja puutteisiin reagoidaan heti Prosessien suunnittelu Turvallisuus integroidaan työprosessiin Suuntaus tulevaisuuteen Turvallisuuden kehittämiseen sitoudutaan näkyvästi Tavoitteellisuus Turvallisuutta halutaan ja vaaditaan koko ajan. Tosiasioihin perustuva johtajuus Olemassaolevaa tietoa hyödynnetään. Yhteistyö Sidosryhmät otetaan toiminnassa huomioon. Mika Liuhamo, TTL /

12 Mittaamisen tavoitteet ja välineet Hämäläinen ym Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista turvallisempien työtapojen ohjaaminen työturvallisuustoiminnan tehokkuuden arviointi toimenpiteiden kustannustehokkuuden arviointi kehityksen todentaminen ja tavoitteiden saavuttamisen arviointi toimenpiteiden valinta ja investointien suunnittelu koulutuksen suunnittelu palkitseminen raportointi sidosryhmille vertailu ja tulevaisuuden ennakointi Työn jatkuva valvonta työn johtaminen, työlupakäytäntö, turvallisuuskierrokset, k t työsuojeluparitoiminta Tarkastukset organisaation sisäiset esim. viikkotarkastus, kaluston käyttöönottotarkastus ulkopuoliset esim. asiakkaan tekemä, työterveyshuolto Seuranta fyysisten työolojen havainnointi vahinkojen raportointi, tutkiminen tki i ja tilastointit i Mika Liuhamo, TTL /

13 Seurannan ja mittaamisen strategia Varmistaa että toiminta vastaa sille asetettuja vaatimuksia ja periaatteita. Tavoitteena toiminnan arviointi, ohjaaminen ja palautteen antaminen. Ennakoivuus Tarkoitus: johtamisen väline Kerää ja analysoi toiminnan puutteellisen johtamisen ja hallinnan seurauksia ja ongelmia. Tavoitteena oppiminen, poikkeamien hallinta ja toimenpiteiden tehokkuus. Takautuvuus Koulutuksen Ulkoinen Olosuhteiden Vahinko- Kustannusten laajuus auditointi havainnointi selvitys seuranta Määrällisyys Laadullisuus Vahinkojen taajuus Työhygieninen mittaus Työpaikkaselvitys Työsuojelutarkastus Ilmapiirikartoitus Objektiivisuus Subjektiivisuus Vahinkotilasto Riskianalyysi Organisaation rakenne Koulutuksen tehokkuus Todentamaton as.tunt.arvio Mika Liuhamo, TTL /

14 Työturvallisuus on erinomainen toiminnan laadun mittari Turvallisuus on laatua! Erilaiset turvallisuuspoikkeamat (vahingot, vaaratilanteet, häiriöt, altistuminen ja kuormittuminen) ovat sähläystä eli huonoa laatua. Hyvä työturvallisuus tarkoittaa varmuutta siitä, että työprosessi ei tuota ei-toivottuja poikkeamia vähäistä vaaran suuruutta eli hyväksyttävää riskiä. Turvallisuuden johtaminen on prosessin, laadun ja muutosten hallintaa. Mika Liuhamo, TTL /

15 Työturvallisuuden osa-alueet ja mittarit Turvallisuuden mittaaminen, TUKES-julkaisu 7/2000. siisteys ja järjestys riskinarvioinnit häiriötiedot Tekniset kunnossapitotiedot luotettavuustiedot käytettävyys järjestelmät prosessit, tapaturmien vakavuus johdon kierrokset koneet, laitteet tapaturmataajuus auditoinnit vaaratilanteet henkilönsuojainten tapaturmien syyt Turvallisuus- Ei-toivotut käyttö + kulttuuri tapahtumat sairaspoissaolot viranomaispalaute arvot, + häiriöt, ammattitaudit paloturvallisuus ja Hyväkin asenteet, yritys hyödyntää tapaturmat, vastaanottokäynnit hätätilannevalmius käyttäytyminen sisällään + olevasta vuodot ongelmajätteet lakien ja asetusten tiedosta vain alle 1% satunnaispäästöt noudattaminen Johtamis- poissaolokustannukset työilmapiiri järjestelmät ja sopimuskumppaneiden pp menettelytavat tapaturmat koulutus toiminta auditoinnit aloitteet pienryhmätoiminta turvallisuuskierrokset Mika Liuhamo, TTL / turvallisuustoimenpiteet työkyky ja kuntotestit ergonomia turvallisuuskustannukset 15

16 Tiedon hallinta johtamisen välineeksi Päämääränä on turvallisuuden parantaminen riskejä pienentäen ja vahinkoja ennaltaehkäisten. Riskien arviointi Mitkä tekijät (vaarat) voisivat johtaa vahinkoon? Miten suuren riskin kukin vaara muodostaa? Miten vaaralle altistumista voidaan ennaltaehkäistä tai sen seurauksia lieventää? Korostuu muuttuvissa oloissa ja silloin kun vahinkoja sattuu harvoin. Vahinkojen selvittäminen Mitkä tekijät oikeasti johtivat vahinkoon? Miten vakava seuraus oli? Miten vakava se olisi voinut olla? Miten vastaavankaltainen vahinko voidaan ennaltaehkäistä tai sen seurauksia lieventää? Tuottaa tietoa realisoituneista riskeistä, mutta oikein tehtynä myös vahinkojen syistä. Riskitieto ja vahinkotieto täydentävät toisiaan! Mika Liuhamo, TTL /

17 Turvallisuus tavoitteeksi Perinteisesti turvallisuustavoitteet määritellään niin, että pyrkimyksenä on vähentää jotakin. esim. tapaturmia, vahinkoja, sairauspoissaoloja, riskitasoa Ohjauksen kannalta tämä on ongelma, koska mittaushavainnot vähenevät. Olisi parempi määritellä turvallisuustavoitteet siten, että tuotokset lisääntyvät, kun turvallisuus paranee. Tapaturmien väheneminen nähdään seurauksena parantuneesta kyvystä tehokkaasti hallita olosuhteita, jotka mahdollisesti johtavat tapaturmiin. Tavoitteena tulisi olla turvallisuuden lisääntyminen eikä riskin vähentyminen!! Mika Liuhamo, TTL /

18 Riskienhallinnasta tavoitetasoajatteluun Mitätön riski Korkea hyöty y Huipputaso 10 % saavuttaa Kehittynyt t taso 40% saavuttaa Normitaso Prioriteettina hyödyn maksimointi kilpailutekijä, lisäarvo turvallisuus, terveellisyys tuottavuus, tehokkuus hyvinvointi, houkuttelevuus Prioriteettina haitan minimointi suojaimet, tekniset ja toiminnalliset hallintakeinot Riskiä ei voida hyväksyä esim. HTP-tason tai raja-arvon ylittäminen Sietämätön riski Matala hyöty Mika Liuhamo, TTL /

19 Riskeistä kohti työhyvinvointia Riskien hallinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita: vaaratekijän syntyminen estetään vaaratekijä poistetaan tai korvataan vähemmän vaarallisella käytetään yleisesti vaikuttavia keinoja ennen yksilöllisiä tekniikan ja muiden keinojen kehittyminen otetaan huomioon. Työhyvinvointi edellyttää em. lisäksi laaja-alaista alaista lähestymistä, jossa kehitetään fyysistä työympäristöä (tekniset ratkaisut, työvälineet, prosessi) johtamista (organisatoriset ratkaisut, työmenetelmät järjestelmät) ihmisten käyttäytymistä (asenteet, työtavat, henkilönsuojaukset) sosiaalista vuorovaikutusta (yksilöiden väliset rajapinnat). Mika Liuhamo, TTL /

20 TASO HYVÄ PERUSTASO Perusasioista huolehditaan ja lakeja noudatetaan 1-2 p Työhyvinvoinnin itsearviointimatriisi Anttonen & Räsänen Työhyvinvointi - uudistuksia ja hyviä käytäntöjä. Työympäristö ja toiminnan varmistaminen Tunnistettu terveyden ja turvallisuuden kannalta merkittävät ät osa-alueet ja niiden hallinta (vaaran arviointi) Yrityksellä on turvallisuussuunnitelma, jossa käsitellään toimenpiteet poikkeustilanteissa Suuronnettomuusriskit sekä muut hätä- ja poikkeustilanteen riskit on tunnistettu ja kartoitettu sekä vastuut kirjallisesti määritelty ja henkilöstö koulutettu Siisteydestä ja järjestyksestä huolehditaan Koneiden ja laitteiden kunnosta huolehditaan sekä suojaimia hankitaan Työyhteisön toimivuus, johtaminen ja viestintä Työpaikalla järjestetään säännöllisiä palavereita Töhtiö Työyhteisön vuorovaikutus ikt ti toimiiii Ristiriidat työyhteisöissä ratkaistaan työpaikan arjessa Henkilöstön kohtelu on oikeudenmukaista ja tasa-arvoista Töiden sujuvuudesta keskustellaan yhdessä Työpaikalla on sovitut yhteiset pelisäännöt työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvän tiedon hankkimiseksi, käsittelemiseksi, dokumentoimiseksi ja välittämiseksi ja yhteistyöperiaate toteutuu Työhyvinvointitoimintaa arvioidaan säännöllisesti ja mittausmenetelmät ovat sekä määrällisiä että laadullisia Työn organisointi Jokainen tuntee työnsä tavoitteet ja töthtää työtehtävänsää Työntekijän tarpeet otetaan huomioon työaikajärjestelyissä Työajan seuranta toimii ja tauotus on järjestetty työssä Toimintoja koskeva ohjeistus ja välttämättömät menettelytavat dokumentoinnin hallintaan ovat olemassa Yrityksessä tunnetaan toimialaa koskevan lainsäädännön vaatimusten perusteet ja tarkoitus EDISTYNYT Ennakoivaa vaarojen tunnistamista ja riskien Työilmapiiriä seurataan säännöllisesti ja se johtaa Omaan työhönsä voi vaikuttaa ja se arviointia tehdään parannuksiin tiedostetaan yleisesti TASO Yrityksessä on varauduttu hätä- ja poikkeustilanteisiin Työyhteisön kehitystoiminta on tavoitteellista ja yhteisiä Työssä voi hyödyntää tietojaan ja taitojaan Aktiivista ja säännöllisin 2-3 vuoden välein tehtävin harjoituksin ja pelisääntöjä noudatetaan Työn kehittämisessä hyödynnetään tavoitteellista suunnitelmaa päivitetään Työhön liittyvistä muutoksista tiedotetaan ja keskustellaan asiakaspalautetta Johto seuraa Työterveys- ja turvallisuusvaatimusten noudattamista ja on asettanut Yrityksellä on käytössään tehokas tiedottamisen malli oikeassa hyvissä ajoin työntekijöiden kanssa Työn määrä ja käytössä oleva aika ovat toimintaa ja suhteessa kehityshankkeita 3-4 p HUIPPUTASO Tavoitteellista toimintaa, joka on systemaattises ti suunniteltua ja arvioitua 5-6 p työterveys- ja -turvallisuuden minimivaatimukset i i t ja tiedottanut niistä yleisesti Työpaikalla suunnitellaan ja toteutetaan yhteisesti työturvallisuutta edistäviä toimenpiteitä, virheistä opitaan (0-tapaturmaa-ajattelu) (työterveys- ja turvallisuus) Tasa-arvonäkökulmasta sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisesta huolehditaan Mahdollisen yksintyöskentelyn k t haittatekijät t tunnistetaan ja korjataan Käytössä systemaattinen työympäristön y Työtä ja työpaikan toimintatapoja kehitetään Työn organisoinnin kehittäminen tapahtuu terveellisyyden ja turvallisuuden laadunhallinta järjestelmällisesti, yhteistoiminnallisesti ja niistä tiedottaen yhteistoiminnallisesti (OHSAS tai vastaava) Muutosten toteutusta seurataan systemaattisella tavalla Muutoksia ennakoidaan hallitusti ja yhteisesti Turvallisuudesta huolehtiminen on yhteisesti Arviointien tuloksia käytetään johtamisjärjestelmän ja hyväksytyn suunnitelman mukaisesti hyväksytty periaate kehittämisen tukena Yksilöllisiin tarpeisiin perustuva työn ja muun Turvallisuustarkastukset ovat suunniteltuja ja Jokaisen vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet työssä on elämän tasapaino on tehty mahdolliseksi säännöllisiä, johto osallistuu tarkastuksiin varmistettu Työn sujuvuutta seurataan, häiriöt Muutoksia tehdään yhteisesti, organisoidusti ja Kehittämistoimille on yhteisesti hyväksytyt vakiintuneet tunnistetaan ja niihin puututaan järjestelmällisesti, henkilöstö sitoutetaan mallit työympäristön jatkuvaan kehittämiseen ja Johto käyttää henkilöstön tilaa koskevia tunnuslukuja uudistamiseen (esim. sairauspoissaolotietoja) suunnitelmallisesti Mika Liuhamo, Verrataan TTL omaa / toimintaa muihin yrityksiin Toimintaan liittyvistä muutoksista tiedotetaan ja 20 keskustellaan yhteisesti Työniloa ja innostuneisuutta kannustetaan

21 Lopuksi: Suunnittelusta sanottua The planning is more important than the plan. No plan ever survived the first contact with the enemy. Dwight D. Eisenhower, General Planning is everything; the plan is nothing. The process of planning is more important than the plan - the key is planning. Lee A. Peters, President ProjectLEADER Inc. Mika Liuhamo, TTL /

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ

KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Yhteistyötoimikunta 18.6.2014 Kaupunginhallitus 23.6.2014 KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Keuruun kaupunki työsuojelu SISÄLLYSLUETTELO 1. KEURUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TAVOITTEET

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TYÖSUOJELULLA TYÖHYVINVOINTIA MITEN TOIMINTA TOTEUTUU KÄYTÄNNÖSSÄ? Aino Eskelinen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 9.9.2009 Panu Häikiö 2 1. JOHDANTO... 3 2. FINAVIA LYHYESTI... 4 3. TURVALLISUUSJOHTAMISEN

Lisätiedot

ANSSI LITMANEN SOPIMUKSET, VAKUUTUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ TURVALLISUUSJOHTAMISESSA. Diplomityö

ANSSI LITMANEN SOPIMUKSET, VAKUUTUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ TURVALLISUUSJOHTAMISESSA. Diplomityö ANSSI LITMANEN SOPIMUKSET, VAKUUTUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ TURVALLISUUSJOHTAMISESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty teknis-taloudellisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti Inhimillinen työ Tapaturmien ehkäisy -tiimi Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset Tutkimusraportti 19.11.2009 Henriikka Virta Eeva Liisanantti Markku Aaltonen Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas

Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Jarmo Vorne, erityisasiantuntija Työturvallisuusopashankkeen toteutus Opashanke toteutettiin 2014-2015 Lähtöaineistona käytettiin olemassa olevaa tutkimus- ja työsuojelutietoa

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Pk-yrityksen turvallisuuden hallinta

Pk-yrityksen turvallisuuden hallinta Pk-yrityksen turvallisuuden hallinta Työturvallisuustyö Pk-yritysten työturvallisuuden parantamiselle on monta hyvää perustetta. Tapaturmien ehkäisy tuottaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä, mikä ennakoivana

Lisätiedot

Työympäristön arviointi

Työympäristön arviointi Työympäristön 1 Työympäristön Työkirja arvioinnin tekemiseksi Yli-ins., DI Helsinki 2009 Työympäristön 2 1. Johdanto Työympäristön kehittäminen on keskeisintä työpaikkojen työturvallisuustyötä. Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Työsuojeluhallinto Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Uudenmaan

Lisätiedot

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI 1 9.00 Aloitus, päivän ohjelma Päivän ohjelma 9.10-10.20 Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma 1 - työsuojelun strategia Toimintaohjelma 2 Topimintaohjelma Työsuojelun strategia 1. Yleistä Työsuojelun tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja oloja ja turvata siten työntekijöiden työkyky ja ylläpitää

Lisätiedot

Vaasan kaupunki- menestyvä ja henkilöstöstään huolehtiva työnantaja

Vaasan kaupunki- menestyvä ja henkilöstöstään huolehtiva työnantaja Vaasan kaupunki- menestyvä ja henkilöstöstään huolehtiva työnantaja Vaasan kaupungin työturvallisuusstrategia Vaasan kaupunki- menestyvä ja henkilöstöstään huolehtiva työnantaja Johdanto Työnantaja tukee

Lisätiedot