TURVALLISUUDEN MITTAAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUDEN MITTAAMINEN"

Transkriptio

1

2 TURVALLISUUDEN MITTAAMINEN Turvallisuutta on perinteisesti mitattu jälkikäteen tapaturma-, onnettomuusja vauriotilastoilla. Yleisimmät turvallisuutta kuvaava mittarit ovat tapaturmatunnuslukuja tai vahinkotietoja. Tapaturmien ja vahinkojen käyttämistä turvallisuuden mittareina on perusteltu sillä, että määrällisinä ne ovat objektiivisia mittareita verrattuna laadullisiin, subjektiivisiin mittareihin. Ne eivät kuitenkaan ole riittäviä turvallisuuden tason mittareita; vaarallisten tapahtumien puuttumista ei voi päätellä näytöksi siitä, että kaikki on kunnossa. Vakavan onnettomuuden tai tapaturman esiintymistodennäköisyys on pieni, jolloin jo tilastollisesti voi olla pitkiä tapaturmattomia kausia. Luottaminen ainoastaan reagoiviin mittareihin voi antaa turvallisuustoiminnasta näennäisesti hyviä tuloksia, koska organisaation toiminnassa ja teknisissä järjestelmissä piilevät, onnettomuuksille altistavat virheet ja puutteet jäävät huomaamatta. Turvallisuuden mittaamisen tarkoituksena on kuitenkin estää, ei vain tilastoida ei-toivottuja tapahtumia. Ennalta ehkäisevässä turvallisuustyössä mitataan ja arvioidaan turvallisuuden mahdollista heikkenemistä jo ennen kuin vahinko on tapahtunut. Turvallisuuden ennakoivilla mittareilla tarkkaillaan esimerkiksi teknisten järjestelmien, koneiden ja laitteiden kuntoa, organisaation toimintatapoja ja työympäristön siisteyttä ja järjestystä. Ennakoiva mittaaminen perustuu ajatukseen, että onnettomuuksien syntyyn vaikuttavat mm. teknisten järjestelmien kunto, turvallisuusjohtaminen ja menettelytavat sekä turvallisuuskulttuuri. Seuraamalla ja mittaamalla näitä asioita voidaan onnettomuusriskit tunnistaa etukäteen. Myös lainsäädäntö edellyttää yrityksiltä henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja aiheuttavien riskien tunnistamista etukäteen. Esim. Seveso II -direktiiviin perustuva uusi asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999) vaatii toiminnanharjoittajaa luomaan turvallisuusjohtamisjärjestelmän. Turvallisuusjohtamisjärjestelmä sisältää mm. kuvauksen menetelmistä, joilla toiminnanharjoittaja arvioi yrityksen turvallisuuden tason. Turvallisuustason arvioinnissa yhtenä tietolähteenä ovat erilaiset turvallisuuden mittarit ja menetelmät. Tehokas turvallisuuden mittaaminen edellyttää sekä ennakoivien että jälkikäteismittareiden käyttöä. Valitsemalla erilaisia mittareita, sekä ennakoivia ja reagoivia että laadullisia ja määrällisiä, saadaan turvallisuuden kehittymisestä monipuolista tietoa. Turvallisuusmittareiden valinnassa voidaan käyttää apuna riskinarviointia ja muiden yritysten malleja. Mittareita ei ole syytä kopioida muilta, vaan yritysten kannattaa hyödyntää normaalin toimintansa ohessa kertyvää tietoa. Käsitteitä Turvallisuus (safety) Turvallisuus voidaan määritellä haittaa tai vahinkoa aiheuttavan vaaran poissaoloksi. Turvalliseksi voidaan kutsua tilannetta tai järjestelmän tilaa, jossa riskit ovat hyväksyttävällä tasolla. Riski (risk) Riskillä tarkoitetaan vaarallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja siitä aiheutuvien seurausten vakavuutta. Riskin suuruus = vahingon todennäköisyys x seurausten vakavuus. Turvallisuuden mittari (safety indicator) Turvallisuuden mittari antaa tietoa turvallisuuden tasosta. Turvallisuuden mittarit jaetaan ennakoiviin mittareihin ja reagoiviin eli jälkikäteisiin mittareihin. Ennakoiva mittaaminen ja mittarit (proactive measurement) Ennakoiva mittaaminen on turvallisuustason seuraamista ennen kuin mitään vahinkoa on tapahtunut. Ennakoivia mittareita ovat esim. seurantatiedot laitteistojen kunnosta ja työympäristön järjestystasosta sekä henkilöstön turvallisuuskoulutuksesta ja turvallisuusasenteista. Reagoiva mittaaminen ja mittarit (reactive measurement) Jälkikäteinen, reagoiva mittaaminen on ei-toivottujen tapahtumien seuraamista ja tilastointia. Reagoivilla mittareilla seurataan esimerkiksi onnettomuuksia, tapaturmia ja vaaratilanteita.

3 MÄÄRÄLLINEN LAADULLINEN REAGOIVA Ei-toivotut tapahtumat ENNAKOIVA Työympäristö Organisaatio MITTARISTO Kuva 1. Turvallisuuden mittaaminen ENNAKOIVA REAGOIVA turvallisuuskoulutusta saaneiden määrä tehtyjen riskinarviointien määrä lakisääteisten vaatimusten täyttyminen ylimmän johdon turvallisuuskierrokset henkilöstön turvallisuusaloitteet henkilöstön turvallisuusasenteet turvallisuusauditointien taajuus terveysseurantaraportit työpaikan altisteiden mittaukset henkilösuojainten käyttö vaaralliset toimintatavat vaaralliset olosuhteet vaaratilanteet materiaalivahingot sattuneet tapaturmat sairauspoissaolot tuotantohäiriöt asiakasreklamaatiot viranomaisten kritiikki viranomaisten määräämät velvoittavat toimenpiteet Taulukko 1. Esimerkkejä ennakoivista ja reagoivista turvallisuusmittareista. MÄÄRÄLLINEN järjestys ja siisteys, (esim. TUTTAVA-indeksillä) työhygieeniset suureet: melu, ilmanlaatu tms. tapaturmat (taajuus, vakavuus, kustannukset) sairauspoissaolot (määrä ja kustannukset) työkyky (indeksi, kävelytesti, barometri) riskinarvioinnit turvallisuuskoulutus LAADULLINEN tapaturmien syyt sairauspoissaolojen syyt työilmapiiri asenteet sitoutuminen Taulukko 2. Esimerkkejä määrällisistä ja laadullisista turvallisuusmittareista. OBJEKTIIVISET MÄÄRÄLLISET työhygieeniset mittaukset vaaranarvioinnit menetelmäauditoinnit käyttäytymisen havainnointi tapaturma- ja sairauspoissaolot SUBJEKTIIVISET asenne- ja työilmapiirikyselyt sanktiot ja reklamaatiot sisäiset katselmukset vaaratilanteet LAADULLISET työpaikkaselvitykset tapaturmatutkimukset turvallisuuskoulutuksen riittävyys työpaikkahavainnoinnit turvallisuuskierrokset asiantuntijoiden ja viranomaisten lausunnot Taulukko 3. Esimerkkejä objektiivisista ja subjektiivisista turvallisuusmittareista.

4 TURVALLISUUDEN OSA-ALUEET JA MITTARIT Turvallisuuden mittaamisessa voidaan käyttää apuna mallia turvallisuuden osa-alueista. Mallin mukaan turvallisuus muodostuu osista, kuten tekniset järjestelmät (prosessit, koneet, laitteet), turvallisuuskulttuuri (arvot, asenteet ja turvallisuuskäyttäytyminen), johtamisjärjestelmät ja menettelytavat (toiminta) ja ei-toivotut tapahtumat (häiriöt, tapaturmat, vuodot). Mallin mukaan teknisistä järjestelmistä, turvallisuuskulttuurista sekä johtamisjärjestelmistä ja menettelytavoista saatavan ennakoitavan tiedon avulla vähennetään riippuvuutta jälkikäteisestä mittaustiedosta. Ennakoiva mittaaminen korostaa turvallisuuden tavoitteellista, ennalta ehkäisevää kehittämistä verrattuna reagoivaan mittaamiseen, jossa korostuu turvallisuuden ongelmalähtöinen kehittäminen sattuneiden vahinkojen perusteella. riskinarvioinnit siisteys ja järjestys häiriötiedot kunnossapitotiedot luotettavuustiedot käytettävyys johdon kierrokset auditoinnit henkilösuojainten käyttö viranomaispalaute paloturvallisuus ja hätätilannevalmius lakien ja asetusten noudattaminen työilmapiiri Teknisten järjestelmien turvallisuutta voidaan seurata tunnistamalla vaaroja ja kriittisiä toimintoja sekä arvioimalla niiden aiheuttamia riskejä. Kunnossapidon ja huoltotoiminnan tietoja sekä prosessihäiriöitä voidaan kirjata kunnossapidon tietojärjestelmään ja hyödyntää turvallisuustarkasteluissa. Työhygieenisten mittausten ja ergonomisten selvitysten avulla saadaan tietoja fyysisistä työolosuhteista. Turvallisuuskulttuuri Tekniset järjestelmät Johtamisjärjestelmät ja menettelytavat Ei-toivotut tapahtumat tapaturmien vakavuus tapaturmataajuus vaaratilanteet tapaturmien syyt sopimuskumppaneiden tapaturmat sairaspoissaolot ammattitaudit poissaolokustannukset vastaanottokäynnit ongelmajätteet satunnaispäästöt turvallisuustoimenpiteet koulutus turvallisuuskierrokset auditoinnit pienryhmätoiminta aloitteet työkyky ja kuntotestit ergonomia turvallisuuskustannukset Kuva 2. Esimerkkejä turvallisuuden eri osa-alueiden mittareista. Tekniset järjestelmät

5 Johtamisjärjestelmiä ja menettelytapoja voidaan arvioida turvallisuusjohtamisjärjestelmän tehokkuuden avulla. Mittareita ovat esimerkiksi suunnitellut ja toteutuneet tavoitteet, auditoinnit, kokoukset ja turvallisuuskustannukset. Henkilöstöstä kertovia tunnuslukuja ovat osaaminen, terveys ja työkyky. Sidosryhmien yhteydenottojen ja viranomaisten antamien toimenpidesuositusten avulla voidaan arvioida vaatimustenmukaisuutta. Riskinarvioinnit voidaan toteuttaa sekä pienryhmissä että projektien ja muutosten yhteydessä. Johtamisjärjestelmät ja menettelytavat Organisaation turvallisuuteen vaikuttavat ihmisten päivittäiset toimintatavat, joiden taustalla vaikuttaa organisaation turvallisuuskulttuuri. Turvallisuuskulttuuri muodostuu yksilöiden ja ryhmien arvoista, asenteista, taidoista ja käyttäytymisestä, jotka määräävät miten turvallisuuden johtamiseen sitoudutaan ja miten sitä toteutetaan organisaatiossa. Turvallisuuskulttuuriin vaikuttavat myös henkilöstön riskikäsitykset sekä suhtautuminen turvallisuustoiminnan tarpeellisuuteen, tarkoituksenmukaisuuteen sekä tehokkuuteen. Turvallisuuskulttuurin mittaamisessa ollaan kiinnostuneita ihmisten tietojen, taitojen ja asenteiden selvittämisestä. Näitä asioita voidaan arvioida esim. tarkkailemalla käyttäytymistä ja työtapoja, selvittämällä asenteita ja arvoja sekä auditoimalla turvallisuustoimintaa yleisesti. Turvallisuuskulttuuri Ulkoiset, havaittavat tekijät Turvallisuusohjelmat TYÖ Turvalliset työtavat Auditit ORGANISAATIO Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Sisäiset, psykologiset tekijät IHMINEN Turvallisuusilmapiiri, turvallisuusasenteet Kyselyt Kuva 3. Turvallisuuskulttuurin jäsentäminen ja mittaaminen. Ei-toivottujen tapahtumien mittareita ovat esimerkiksi tapaturmatiedot, sairauspoissaolot ja ammattitaudit, tuotannon satunnaispäästöt sekä laite- ja kuljetusvahingot. Tapaturmien ja vahinkojen syyt tulee selvittää ja luokitella. Muita ei-toivottujen tapahtumien mittareita ovat mm. vaaratilanteet, päästöjen ja jätteiden lupaehtojen ylitykset, ympäristöhaittailmoitukset, tulipalot sekä asiakasreklamaatiot. Ei-toivotut tapahtumat

6 TURVALLISUUDEN MITTAAMISEN JA MITTARISTON KEHITTÄMINEN Turvallisuuden mittaamisen lähtökohtana on yrityksen oman turvallisuustason arviointi esim. riskinarvioinnin avulla. Mittareita kehitettäessä on hyvä kartoittaa ensin normaalin toiminnan ohessa syntyviä dokumentteja ja tilastoja sekä arvioida niiden kehittämistarpeita ja soveltuvuutta turvallisuusmittareiksi. Mittariston kehittämisessä lähdetään yrityksen omista tarpeista, eikä mittaristoa ole syytä kopioida muilta yrityksiltä. Mittaristoa kannattaa kuitenkin vertailla muiden yritysten käyttämiin mittareihin, jotta voidaan arvioida kattavuutta. RISKINARVIOINTI Merkittävien riskien tunnistaminen ja arviointi. SIDOSRYHMÄT Henkilöstön, asiakkaiden, viranomaisten tai ympäristön asukkaiden tiedontarpeet. VERTAILU Vertailu muiden yritysten käyttämiin mittareihin. MITTAREIDEN VALINTA Valitaan mittarit uusista ja käytössä olevista tilastoista ja dokumenteista. Kuva 4. Mittariston kehittämisen vaiheet. Turvallisuutta mitataan, jotta sitä voitaisiin parantaa. Mittarit toimivat apuna turvallisuuden jäsentämisessä. Mittareita voidaan hyödyntää toiminnan suunnittelussa. Niiden avulla tuloksia voidaan verrata tavoitteisiin ja siten seurata yrityksen toiminnan onnistumista. Mittarit voivat toimia myös johtamisen apuvälineinä. Turvallisuuden mittarit ja tunnusluvut tulisikin kytkeä osaksi yrityksen strategista suunnittelua ja taloudenpitoa. Mittarit toimivat todistuksena siitä, että yrityksen toiminta on suunnitelmien mukaista ja eettisesti kestävällä pohjalla.

7 OSA-ALUE Tekniset järjestelmät MITTARI TAI MENETELMÄ riskinarvioinnit (todetut/korjatut puutteet) turvallisuusanalyysit vaarallisten aineiden luettelo kunnossapito, ennakkohuollot ja testaukset kriittisten toimintojen tunnistaminen työhygieeniset mittaukset (mm. melu, valaistus) prosessihäiriöt Prosessien häiriötilanteet ja poikkeamat Johtamisjärjestelmät ja menettelytavat Turvallisuuskulttuuri pienryhmien tekemät oman työn riskinarvioinnit laatupalkintokriteeristön mukainen itsearviointi sopimuskumppaneiden turvallisuus- ja ympäristönäkökohta-arviointi turvallisuusjohtamisjärjestelmä (suunnitellut ja toteutuneet päivitykset, tavoitteet, auditoinneissa todetut ja korjatut puutteet) turvallisuuskokoukset (suunnitellut ja toteutuneet) johdon turvallisuuskierrokset (suunnitellut ja toteutuneet) koulutus (henkilökunnan suoritustaso, koulutustarpeen arviointi, koulutustapahtumat, koulutuksiin ja kertauksiin osallistuneet henkilöt) muutokset henkilöstössä, laitteissa tai toiminnassa (riskinarvioinnit sekä muutoksenhallintaan koulutetut ja pidetyt koulutukset) suunnitellut ja toteutuneet hätätilanneharjoitukset ja -koulutukset tulityöluvat ja kaasutestitodistukset projektien riskinarvioinnit työpaikkaselvitys ja ergonominen selvitys työhöntulotarkastukset terveystarkastukset, työkyky ja kuntoutus sekä liikunta ja viriketoiminta turvallisuuskustannukset toimenpidesuositukset mm. viranomaisilta ympäristön tilan tarkkailu TUTTAVA työilmapiirikysely riskinarvioinnissa inhimilliset lisätekijät tarkistuslista sidosryhmäanalyysit (esim. oma henkilöstö) Tavoite Johto sitoutuu turvallisuuteen (%) Oma yritys Kilpailija 5 Turvallisuuskoulutus tunteina/työntekijä 0 Suunnitellut ja toteutuneet turvallisuusauditoinnit 5 Suunnitellut Toteutuneet Esimieheni kannustaa minua turvallisiin työtapoihin 100 Tavoite Tulos Ei-toivotut tapahtumat tapaturmat (määrä ja taajuus) vahingot (muut kuin henkilövahingot, esim. satunnaispäästöt, laitevahingot) vaaratilanteet sairauspoissaolot ja ammattitaudit vapaa-ajan ja alihankkijoiden tapaturmat (määrä ja taajuus) kuljetusvahingot vahinkojen ja tapaturmien syyt päästöjen ja jätteiden lupaehtojen ylitykset ympäristöhaittailmoitukset syttymät ja soihdutus asiakasreklamaatiot 0 Sairauspoissaolot-% vuosina ,98 3,37 2,76 2,85 3,1 Vuosittaiset tapaturmapoissaolot/1000 työntekijää Taulukko 4. Esimerkkejä yritysten käyttämistä turvallisuusmittareista.

8 Lähde: TUKES-julkaisu 7/2000 Turvallisuuden mittaaminen Taija Henttonen Lisätietoa: TUKES-julkaisu 1/2000 Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuden edistäminen yrityksissä Kaarin Ruuhilehto, Katja Vilppola Julkaisut ovat saatavissa myös Internetissä, osoitteessa TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123 (Lönnrotinkatu 37), HELSINKI Puhelin (09) , faksi (09)

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun

tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun Työturvallisuuden tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun ajankohtaispäivä 10.11.2010, 11 Hämeenlinna Työsuojelun ensisijaisuusperiaate

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti Inhimillinen työ Tapaturmien ehkäisy -tiimi Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset Tutkimusraportti 19.11.2009 Henriikka Virta Eeva Liisanantti Markku Aaltonen Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

TUKES-julkaisu 7/2001. Seveso II TURVALLISUUSJOHTAMISEN PIKA-ARVIOINTI. Kirsi Levä Susanna Ritola

TUKES-julkaisu 7/2001. Seveso II TURVALLISUUSJOHTAMISEN PIKA-ARVIOINTI. Kirsi Levä Susanna Ritola TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-julkaisu 7/2001 Seveso II TURVALLISUUSJOHTAMISEN PIKA-ARVIOINTI Kirsi Levä Susanna Ritola Helsinki 2001 Mikä Turvatekniikan keskus on ja mitä se tekee? Turvatekniikan keskus

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ

KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

TURVALLISUUSKULTTUURI JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSESSÄ. Kaarin Ruuhilehto Katja Vilppola. VTT Automaatio Riskienhallinta

TURVALLISUUSKULTTUURI JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSESSÄ. Kaarin Ruuhilehto Katja Vilppola. VTT Automaatio Riskienhallinta TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-julkaisu 1/2000 TURVALLISUUSKULTTUURI JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSESSÄ Kaarin Ruuhilehto Katja Vilppola VTT Automaatio Riskienhallinta Helsinki 2000 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

-projekti 2004-2005 KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN 2005 Tämä Kauppakeskusten turvallisuusjohtamisprojektin loppuraportti on laadittu tukemaan kauppakeskusten

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Työympäristökilpailu 2002 2005 Tekstit: Jukka Tiihonen (toim.) Petra Houghton Heikki Laitinen Arja Liinamaa Paula Maunumäki Jukka Muukkonen Terhi Saranen Johanna

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 9.9.2009 Panu Häikiö 2 1. JOHDANTO... 3 2. FINAVIA LYHYESTI... 4 3. TURVALLISUUSJOHTAMISEN

Lisätiedot

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 1 CS20A0550 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Harjoitustyö kevät 2013 Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä Kevät 2013 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN SIDOSRYHMILLE

RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN SIDOSRYHMILLE TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS OF THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU C 57 2013 RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN

Lisätiedot

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Turvallisen tuotteen kehittämiseksi Turvallisuuden suunnitteluun ja arviointiin 22.2.2000 Jouni Kivistö-Rahnasto Matti Vuori AUTOMAATIO Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35. Työsuojeluhallinto. Turvallisuusjohtaminen

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35. Työsuojeluhallinto. Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Työsuojeluhallinto Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2010 ISBN 952-479-006-8 ISSN 1456-257X Multiprint

Lisätiedot

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojelujulkaisuja 84 Marinka Lanne, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kaarin Ruuhilehto ja Kimmo Virolainen: Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISBN

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija:

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija: Talvivaara Projekti Oy Turvallisuusselvitys Päiväys: 25.1.2008 Laatija: SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 1. JOHDANTO... 5 1.1. Tavoite ja tarkoitus... 5 1.2. Selvityksen tekemiseen osallistuneet

Lisätiedot

Pk-yrityksen turvallisuuden hallinta

Pk-yrityksen turvallisuuden hallinta Pk-yrityksen turvallisuuden hallinta Työturvallisuustyö Pk-yritysten työturvallisuuden parantamiselle on monta hyvää perustetta. Tapaturmien ehkäisy tuottaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä, mikä ennakoivana

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus Sisältö Vastuullisuusmalli kuljetusyrityksille ja kuljetusten tilaajille 3 Vastuullisen toiminnan elementit 4 Vastuullisuusmallin sisältö

Lisätiedot

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Lomakepohjat Riskinarviointi Perehdyttäjän muistilista Läheltä piti -ilmoitus Ennakkotiedot asiakkaasta Työsopimus Työtodistus

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma

TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma Loppuraportti TSR-hankenumero 106279 Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Jussi Ylinaatu Jouni

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

Työturvallisuus valtion työpaikoilla

Työturvallisuus valtion työpaikoilla Työturvallisuus valtion työpaikoilla Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 202/2010 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 202/2010 Työturvallisuus

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten Sisällysluettelo 3 Alandia vakuutuksenantajana Merenkulun tarpeiden erikoisasiantuntija Työtapaturmia sattuu joka päivä

Lisätiedot