Imetysohjelmat terveydenhuollossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Imetysohjelmat terveydenhuollossa"

Transkriptio

1 Volume 15 Issue ISSN: Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Imetysohjelmat terveydenhuollossa Suositukset Sairaalan äitiyshuollon yksiköissä pitäisi toteuttaa osana normaalia äitiyshuoltoa suunnitelmallisia ohjelmia imetyksen aloittamisen tueksi ja imetyksen pidentämiseksi. (Luokka B) Terveydenhuollon yksiköissä, joissa imetyksen aloittaminen on tällä hetkellä hyvällä tasolla (>75 % ), kannattaa rajallisia resursseja suunnata perusterveydenhuoltoon, jotta täysimetyksen kestoa voitaisiin pidentää. (Luokka B) Ohjelmien sisältö voisi olla kokonaan tai osittain nykyisten ohjelmien, kuten Baby Friendly Hospital Initiative, (BFHI, vauvamyönteinen sairaala) mukainen, tai erityisesti kehitetty tukemaan tutkitun tiedon käyttöönottoa paikallisesti terveydenhuollon palvelujen käyttäjien, organisaatioiden ja hoidon olosuhteiden asettamien tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti. (Luokka B) Imetyksen tuloksia tulisi arvioida säännöllisesti sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Arviointiin tulisi sisällyttää täysimetyksen kesto ja resurssien vaikutukset, ja tuloksista tulisi antaa palautetta terveydenhuollon palvelun käyttäjille, rahoittajille ja tarjoajille. (Luokka B) Suositusten luokat Suosituksessa käytetyt luokat perustuvat Joanna Briggs Instituutin vuonna 2006 kehittämään vaikuttavuuden arviointimenetelmään Grades of effectiveness 1. Luokka A Vahva tuki soveltamiselle. Luokka B Kohtalainen tuki soveltamiselle, jonka vuoksi soveltamista kannattaa harkita Luokka C Ei tukea Tietolähde Tämä JBI-suositus perustuu vuonna 2011 julkaistuun järjestelmälliseen katsaukseen 2. Katsaus on saatavilla Joanna Briggs Instituutin Järjestelmällisten katsausten kirjastosta osoitteessa Tausta Yhä useammat tutkimukset osoittavat, että täysimetyksellä (täysimetys = yksinomainen rintaruokinta) on lukuisia lyhyen ja pitkän aikavälin terveyshyötyjä sekä äideille että vauvoille. Imetyksen merkitys lasten elossasäilymiselle 2 on maailmanlaajuisesti tunnustettu asia. Vastasyntyneet, joita ei ole täysimetetty ensimmäistä kuutta kuukautta, ovat alttiimpia saamaan suolisto-, hengitys-, korva- ja virtsatieinfektioita, vakavia suolistosairauksia (necrotisoiva enterokoliitti), atooppisia sairauksia perheissä, joissa on siihen taipumusta, sekä diabeteksen. 2 Vaikka imetyksen edut on osoitettu monissa tutkimuksissa, ja WHO suosittaa kaikkien vauvojen täysimettämistä kuuden kuukauden ikään asti, useissa maissa imettämistä ei aloiteta tai imettäminen lopetetaan varhain. Imetyksen aloitus liittyy läheisesti sosiaaliseen taustaan, koulutukseen ja tulotasoon. Nuoret ja sosiaalisesti heikommassa asemassa olevat naiset aloittavat imetyksen epätodennäköisemmin, vaikka siitä olisi heille itselleen ja heidän lapsilleen terveyshyötyjä. Vuonna 1992 aloitettu WHO/UNICEF Baby Friendly Hospital Initiative -hanke (BFHI, vauvamyönteinen sairaala) on maailmanlaajuinen ohjelma, jolla terveydenhuollon palvelujen tuottajat, terveydenhuollon ammattilaiset ja naiset varmistavat, että kaikki naiset ja heidän vauvansa saavat terveydelliset ja sosiaaliset hyödyt imetyksestä 2. Vakiintuneiden hoitokäytäntöjen pohjalta kehitetty kymmenen askelen ohjelma on työkalu imetyksen edistämiseen ja tukemiseen. Ohjelman avulla äitiyshuollon yksiköiden pitäisi pystyä tarjoamaan paras mahdollinen tuki vastasyntyneen ruokintaan. Jotta yksikköä voidaan kutsua vauvamyönteiseksi, vaaditaan kaikkien kymmenen askelen toteutumista 2. Useissa maissa äitiyshuollon piirissä tehdyt tutkimukset osoittavat, että BFHI:n kaltaisilla ohjelmilla on voitu lisätä imetystä. 2 JBI Imetysohjelmat terveydenhuollossa Best Practice 15(3)

2 Tavoite Tämän JBI-suosituksen tarkoituksena on esittää paras saatavilla oleva näyttö suunnitelmallisista ja suunnittelemattomista/ imetysohjelmista terveydenhuollon toimintayksiköissä. Interventiotyypit Tutkittu hoitomenetelmä oli moniulotteinen lähestymistapa imetyksen tukemiseksi, jonka kohteena oli muutos organisaation, palveluntuottajan ja yksilön käyttäytymisessä (esimerkiksi BFHI ohjelman kymmenen askelman käyttöönotto) tai yksinkertainen lähestymistapa (esimerkiksi paikallisesti kehitetty koulutus sairaalan henkilökunnalle). Mukaan otettiin myös niiden sairaalaperustaisten interventioiden arviointi, joita käytettiin lisäämään imetyksen aloittamista tai joiden ensisijainen tavoite oli vaikuttaa imetyksen kestoon tai täysimetykseen (tuki oli voitu aloittaa jo raskausaikana). Tutkimusten laatu Katsaukseen sisältyi 26 artikkelia: viisi järjestelmällistä katsausta, yksi satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, kaksi eisatunnaistettua tutkimusta, yksi poikittaistutkimus, 15 kohorttitutkimusta ja kaksi kuvailevaa tutkimusta. Mukaan otettujen tutkimusten homogeenisyys oli heikko ja niiden välillä oli paljon vaihtelua mitatuissa lopputuloksissa, arvioinnin ajoituksessa sekä puutteita interventioiden toteuttamisen johdonmukaisuudessa. Kaikissa tutkimuksissa ei kontrolloitu mahdollisia sekoittavia tekijöitä, kuten äidin sosio-ekonomista asemaa, syntyneiden lasten lukumäärää ja ikää. Monissa tutkimuksissa käytettiin retrospektiivistä (taaksepäin suuntautuvaa) aineistonkeruuta, joka on voinut lisätä löydöksissä harhan mahdollisuuksia. Viisi mukaan otettua järjestelmällistä katsausta olivat hyvin toteutettuja ja niissä oli hyvä sisäinen validiteetti ja asianmukaiset menetelmät harhan vähentämiseksi, kuitenkin ne sisälsivät pieniä ennen - jälkeen asetelmilla tehtyjä tutkimuksia. Tulokset Imetyksen aloitus Yhdeksässä tutkimuksessa arvioitiin imetysohjelmien vaikuttavuutta imetyksen aloittamiseen. Seitsemässä tutkimuksessa todettiin tilastollisesti merkitsevä parannus rintaruokinnan aloittamisessa intervention jälkeen, kun taas kahdessa ei havaittu merkitsevää eroa. Yhdessä tutkimuksessa tutkittiin, oliko imetyksen aloittaminen tavallisempaa vauvamyönteisissä sairaaloissa syntyneiden vauvojen kohdalla. Tuloksissa todettiin, että vauvamyönteisissä yksikössä imetyksen aloitus oli 10 % todennäköisempää kuin muissa yksiköissä. Toisessa tutkimuksessa verrattiin imetyksen aloittamislukuja ennen BFHI-ohjelman käyttöönottoa ja sen jälkeen. Sairaalan asiakirjoista ilmeni, että kahden ajanjakson välillä rintaruokinnan aloituksessa oli merkittävää kasvua. Yhdessä tutkimuksessa tutkittiin, vaikuttiko sairaalatasoisen BFHI-ohjelman yhden tai kaikkien osioiden toteutus imettävien naisten määrään. Yleinen imetykseen liittyvän tuen tarjoaminen lisäsi imettävien naisten määrää toisena synnytyksen jälkeisenä päivänä. Tutkijat käyttivät tätä määrää aloituksen lähtökohtana. Kolmessa tutkimuksessa selvitettiin henkilökunnan koulutuksen vaikutusta rintaruokinnan aloitukseen, vaikka mikään näistä yksiköistä ei ollut BFHI-sertifioitu. Yhdessä Israelissa tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin imetyksen aloittamista ennen ja jälkeen hoitohenkilökunnalle ja kätilöille suunnatun 32 tunnin koulutusohjelman toteuttamista (koulutus ei perustunut BFHI-ohjelmaan). Imetyksen aloituksessa oli merkitsevä ero koulutusohjelman toteuttamisen jälkeen. Imetys ensimmäisen viikon aikana/kotiutustilanteessa Kuudessa tutkimuksessa arvioitiin imetyslukuja enintään viikon ajan synnytyksen jälkeen joko sairaalassaoloaikana tai kotiutuksen yhteydessä. Viidessä tutkimuksessa osoitettiin imetyksen lisääntyvän, kun taas yhdessä tutkimuksessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa kaiken kaikkiaan imetysluvuissa, vaikkakin täysimetys lisääntyi. Neljässä tutkimuksessa tarkasteltiin täysimetyksen lukuja sairaalassa, ja kaikissa neljässä raportoitiin täysimetyksen lisääntyneen. Skotlannissa tehdyssä kahdessa laajassa kohorttitutkimuksessa käytettiin aineistoa, jota kerätään rutiininomaisesti kaikista vastasyntyneistä seitsemänä syntymän jälkeisenä päivä. Molemmat tutkimukset osoittivat imetyksen lisääntyneen BFHIsertifioiduissa sairaaloissa. Yhdessä Taiwanissa tehdyssä tutkimuksessa vertailtiin lasten imetyslukuja seitsemässä sairaalassa, joissa oli käytössä BFHIohjelmaa vastaava Lactation Intervention -ohjelma, viiden sellaisen sairaalan imetyslukuihin, joissa vastaavaa ohjelmaa ei ollut käytössä. Imetysohjelmaa noudattavissa sairaaloissa imetysosuus nousi tilastollisesti merkitsevästi vuosi vuodelta. Kahdessa tutkimuksessa arvioitiin henkilökunnan koulutuksen vaikuttavuutta imetyslukuihin sairaalasta kotiutumisen yhteydessä. Yksi henkilökunnan koulutuksen vaikuttavuutta arvioinut tutkimus sisälsi synnytyksen jälkeisen osion ja toisessa tutkimuksessa JBI Imetysohjelmat terveydenhuollossa Best Practice 15(3)

3 henkilökunta sai 18 tunnin BFHI-koulutuksen, johon lisättiin vielä kahden tunnin WHO:n neuvontaohjeistus. Molemmat tutkimukset osoittivat imetysluvuissa tilastollisesti merkitsevää kasvua naisten kotiutusvaiheessa. Kuusi tutkimusta sisälsi tietoa imetyksen tuloksista kuukausi synnytyksen jälkeen. Tutkimuksista neljä osoitti, että imettävien määrä oli suurempi kuukauden kuluttua synnytyksestä, mutta kahdessa tutkimuksessa ei löydetty tilastollisesti merkitseviä eroja imetyksessä tässä vaiheessa. Yksi tutkimuksista osoitti korkeampaa imettävien lukumäärää kahden kuukauden kohdalla ja kolme tutkimusta osoitti korkeampia imetyslukuja kahden viikon kohdalla. Yhdessä tutkimuksessa verrattiin Vauvamyönteisyys-sertifikaatin saaneessa yksikössä syntyneitä vauvoja vastasyntyneisiin, jotka olivat syntyneet muissa yksiköissä. Kun otettiin huomioon sosiaaliset, demograafiset ja synnytykseen liittyvät tekijät, eivät vauvamyönteisessä sairaalassa syntyneet vauvat olleet todennäköisemmin imetettyjä kuukauden iässä. Eräässä prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa vertailtiin naisten täysimetyslukuja kahdessa sairaalassa. Toisessa sairaalassa oli käytössä ohjelma, jolla pyrittiin lisäämään imetystä. Kuukauden kohdalla oli havaittavissa lisääntymistä täysimetysluvuissa. Yhdessä satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa tutkittiin synnytyksen jälkeisten imetystä tukevien kotikäyntien vaikuttavuutta imetyksen tuloksiin verrattuna ryhmään, jonka luona ei vierailtu. Ryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa kuukauden kohdalla. Sen sijaan tilastollisesti merkitsevä ero löytyi pienestä alaryhmästä, johon kohdistettiin kotikäyntejä synnytyksen jälkeen. Suuri kohorttitutkimus osoitti, että imetyksen tukeminen sairaalassa nosti merkitsevästi niiden naisten määrää, jotka edelleen imettivät kahden viikon iässä. Eräs tutkimus arvioi Vauvamyönteisyys-ohjelman vaikutuksia imetystuloksiin tutkimalla imetystuloksia turkkilaisessa sairaalassa ennen ohjelman käyttöönottoa ja sen jälkeen. Kahden viikon kohdalla ja kahden kuukauden seurannassa täysimetysluvut olivat korkeammat ohjelman käyttöönoton jälkeisessä ryhmässä. Erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. Imetys kahdesta kuukaudesta viiteen kuukauteen saakka Neljässä tutkimuksessa arvioitiin imetystuloksia neljän kuukauden kohdalla ja kolmessa tutkimuksessa kolmen kuukauden kohdalla. Yhtä tutkimusta lukuun ottamatta kaikissa tutkimuksissa näkyi tilastollisesti merkitsevä kasvu imetysluvuissa kolmen ja neljän kuukauden kohdalla. Yhdessä tutkimuksessa neljän kuukauden tuloksissa ei havaittu eroja. Yhdessä Valko-Venäjällä tehdyssä satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa verrattiin BFHI-mallilla toteutettua interventiota malliin, jossa BFHI ei ollut käytössä. Interventioon kuuluvissa ryppäissä (ryhmissä) lähes kaksinkertainen määrä naisia pääsääntöisesti imetti 3 kuukauden kohdalla ja lisäksi täysimettävien naisten osuus oli huomattavasti suurempi. Sveitsissä tehdyssä imetyksen yleisyyteen ja kestoon liittyvässä kansallisessa tutkimuksessa tutkijat vertailivat satunnaisotoksella valittujen äitien vastasyntyneitä, jotka olivat syntyneet BFHI-sairaalassa sellaisiin vastasyntyneisiin, jotka olivat syntyneet muussa sairaalassa. Täysimetettyjen osuus 0-3 kk kohdalla (ja 0-5 kk) oli lisääntynyt BFHI-yksiköissä. Myös pelkästään täysimetettyjen vauvojen osuus 0-3 kk (0-5kk) oli lisääntynyt. Eräässä tutkimuksessa seurattiin terveiden, yksisikiöisestä raskaudesta vuonna 1994 syntyneiden vauvojen kohorttia sekä vuonna 1999 syntyneiden kohorttia kaksi vuotta BFHI-ohjelman käyttöönoton jälkeen. Analyysissä havaittiin, että BFHI-ohjelman käyttöönotto johti kasvaneeseen imetyksen kestoon ja että vaikutus oli vahvempi alemman tuloluokan naisilla. Eräs tutkimus Brasiliasta osoitti lisäystä täysimetyksen kestossa neljän kuukauden kohdalla. Löydökset perustuivat imetystä kuvaaviin tutkimuksiin ennen BFHI-ohjelman käyttöönottoa ja sen jälkeen kolmessa sairaalassa. Imetys kuuden kuukauden kohdalla Viidessä tutkimuksessa arvioitiin imetystä kuuden kuukauden kohdalla. Neljässä tutkimuksessa nähtiin lisäystä imetysluvuissa ja yhdessä ei havaittu eroa täysimetysluvuissa. Yhdessä satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa vertailtiin tapauksia, joissa BFHI ohjelmaa oli noudatettu sellaisiin, joissa ohjelmaa ei ollut noudatettu. Kuuden kuukauden kohdalla lähes seitsemän kertaa useampi nainen interventioryhmässä pääsääntöisesti imetti, ja täysimettävien naisten osuus oli interventioryhmässä yli 12-kertainen verrokkiryhmiin verrattuna. Eräässä Israelissa tehdyssä tutkimuksessa verrattiin imetyslukuja 32 tuntia kestävän henkilökunnan koulutusohjelman jälkeen, ja havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero täysimetystuloksissa 6 kk synnytyksen jälkeen. Täysimetyksen kesto Täysimetyksen kestoa oli kuvattu kolmessatoista mukana olleessa tutkimuksessa. Neljässä tutkimuksessa arvioitiin täysimetyksen kestoa. Kaikki neljä tutkimusta osoittivat täysimetyksen lisääntymistä. Imetykseen liittyvät järjestelmälliset katsaukset Yhdessä järjestelmällisessä katsauksessa arvioitiin imettäviin äiteihin kohdistetun tuen vaikuttavuutta. Kaikki lisätuen muodot yhdessä analysoituna näyttivät lisääntymistä minkä tahansa imetyksen kestossa. Kaikenlainen lisätuki yhdessä tuki JBI Imetysohjelmat terveydenhuollossa Best Practice 15(3)

4 täysimetyksen kestoa paremmin kuin mikään yksittäinen interventio. Maallikkotuella ja ammatillisella tuella yhdessä pidennettiin imetyksen kestoa merkitsevästi. Täysimetys oli merkitsevästi pidempi silloin, kun WHO/UNICEF-ohjelma oli käytössä. Naiset, jotka saivat mitä tahansa tukea jatkoivat todennäköisemmin täysimetystä viiden kuukauden ikään asti. Toisessa järjestelmällisessä katsauksessa arvioitiin interventioiden vaikuttavuutta imetyksen aloittamiseen. Lisääntyneeseen imetyksen aloitukseen ja kestoon näytti tutkimusten mukaan liittyvän muutoksia sairaalan käytännöissä joko osana BFHIohjelmaa tai siitä riippumatta (etenkin kehittyvissä maissa). Vertaistukea käytettiin irrallisena yksittäisenä interventiona naisille, joilla oli alhainen tulotaso ja jotka halusivat imettää. Sosiaalisella tuella ja aiheeseen liittyvällä kirjallisella materiaalilla pelkästään oli vähäinen vaikutus ja koulutusohjelmilla ei saatu aikaan merkittävää muutosta henkilökunnan asenteissa tai imetysluvuissa. Yhdessä järjestelmällisessä katsauksessa käsiteltiin imetyksen ammatillista tukea raskauden aikana, sairaalassa synnytyksen jälkeen ja lapsivuodeaikana. Katsauksessa pääteltiin, että yhtäjaksoinen tuki raskauden ja synnytyksen aikana sekä synnytyksen jälkeen oli paljon tehokkaampaa kuin lyhytkestoinen tuki. Monipuoliset interventiopaketit, jotka sisälsivät koulutusta ja tukea alan ammattilaisilta, olivat tehokkaampia kuin yksittäiset interventiot. The National Institute for Health and Clinical Excellencen (NICE) synnytyksenjälkeistä hoitoa koskeva suositus Englannissa ja Walesissa sisältää vastasyntyneen ruokintaa (imetys ja äidinmaidonkorvike) koskevan osion ja käytännön suosituksia. Suositukset perustuvat järjestelmälliseen katsaukseen, jossa otettiin huomioon erilaisia imetystä tukevia ympäristötekijöitä. NICEn ohjeistus suosittaa, että kaikissa äitiyshuollon yksiköissä pitäisi ottaa käyttöön ulkoisesti arvioitu imetykseen kannustava suunnitelmallinen ohjelma, jonka vähimmäisvaatimukset ovat BFHI-ohjelman mukaiset. Eräässä koulutusta ja näyttöön perustuvia käytännön interventioita tutkineessa järjestelmällisessä katsauksessa keskityttiin terveydenhuollon ammattilaisiin ja imetysohjaajiin. Katsauksessa todettiin, että näyttö on riittämätön johtopäätöksiin interventioiden yleisistä hyödyistä tai haitoista, eikä näyttäisi olevan yhtä ainoaa tapaa johdonmukaisesti saavuttaa muutosta imetyksen kestossa. Imetysohjelmat terveydenhuollossa JBI Imetysohjelmat terveydenhuollossa Best Practice 15(3)

5 Kiitokset Tämä JBI-suositus on laadittu Joanna Briggs Instituutissa. JBI-suosituksen ovat arvioineet myös kansainvälisten JBI -yhteistyökeskusten edustajat. Suosituksen soveltuvuus Suomessa Tässä suosituksessa on käytetty käsitettä terveydenhuolto, jolla tarkoitetaan sekä erikoissairaanhoitoa että perusterveydenhuoltoa. Tämä suositus tukee suomalaista hoitotyön suositusta imetysohjauksesta ( ja on linjassa THL:n antaman Imetyksen edistäminen Suomessa -toimintaohjelma kanssa ja on sellaisenaan sovellettavissa suomalaiseen käytäntöön. Lisäksi suositus ohjaa käyttämään vauvamyönteisyysohjelmaa imetyksen edistämisessä. Käännöksestä vastaavat ja suosituksen soveltuvuuden arvioineet asiantuntijat Tiina Kemppainen, TtM, osastonhoitaja, kätilö, OYS, Arja Laitinen, TtM, apulaisosastonhoitaja, kätilö, OYS Päivi Lotvonen, kätilö, OYS Anita Nykyri, kätilö, imetysohjaajakouluttaja, OYS Suositus on käännetty yhteistyössä Suomen JBI yhteistyökeskuksen kanssa. Lähteet 1. The Joanna Briggs Institute. Levels of evidence and Grades of Recommendations Beake S, Pellowe C, Dykes F, Schmied F, Bick D. A systematic review of structured versus non-structured breastfeeding programmes to support the initiation and duration of exclusive breastfeeding in acute and primary healthcare settings. JBI Library of Systematic Reviews 2011;9 (36): Pearson A, Wiechula R, Court A, Lockwood C. The JBI model of evidence-based healthcare. Int J of EvidBasedHealthc2005; 3(8): The Joanna Briggs Institute, Faculty of Health Sciences, The University of Adelaide, South Australia, 5005, Australia p: f e: published by Wiley-Blackwell Publishing The procedures described in Best Practice must only be used by people who have appropriate expertise in the field to which the procedure relates. The applicability of any information must be established before relying on it. While care has been taken to ensure that this edition of Best Practice summarises available research and expert consensus, any loss, damage, cost, expense or liability suffered or incurred as a result of reliance on these procedures (whether arising in contract, negligence or otherwise) is, to the extent permitted by law, excluded. JBI Imetysohjelmat terveydenhuollossa Best Practice 15(3)

Lääkkeettömien kivunhoitomenetelmien vaikuttavuus lasten ja nuorten kroonisen kivun lievityksessä

Lääkkeettömien kivunhoitomenetelmien vaikuttavuus lasten ja nuorten kroonisen kivun lievityksessä Volume 17 Issue 14 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema näyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus) Lääkkeettömien kivunhoitomenetelmien

Lisätiedot

Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä

Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä Volume 14 Issue 2 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Sairaanhoitajavetoiset

Lisätiedot

Koira-avusteinen toiminta pitkäaikaishoitolaitoksessa asuvien vanhusten hoidossa

Koira-avusteinen toiminta pitkäaikaishoitolaitoksessa asuvien vanhusten hoidossa Volume 15 Issue 13 2011 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Koira-avusteinen

Lisätiedot

Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi

Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi Volume 14 Issue 15 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Palliatiivinen lähestymistapa pitkälle edennyttä muistisairautta sairastavan ihmisen hoidossa rivillä

Palliatiivinen lähestymistapa pitkälle edennyttä muistisairautta sairastavan ihmisen hoidossa rivillä Volume 15 Issue 5 2011 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Palliatiivinen

Lisätiedot

Musiikin kuuntelemisen tehokkuus aikuisten masennuksen oireiden vähentämisessä

Musiikin kuuntelemisen tehokkuus aikuisten masennuksen oireiden vähentämisessä Volume 15 Issue 12 2011 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Musiikin

Lisätiedot

Sairaanhoitajien ja syöpää sairastavien aikuispotilaiden tehokas viestintä sairaalassa

Sairaanhoitajien ja syöpää sairastavien aikuispotilaiden tehokas viestintä sairaalassa Volume 15 Issue 1 2011 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Sairaanhoitajien

Lisätiedot

Naisten odotuksia ja kokemuksia imetystuesta

Naisten odotuksia ja kokemuksia imetystuesta Volume 14 Issue 7 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Omaisten osallistuminen muistisairautta sairastavan henkilön hoitoon liittyvään päätöksentekoon laitoshoidossa

Omaisten osallistuminen muistisairautta sairastavan henkilön hoitoon liittyvään päätöksentekoon laitoshoidossa Volume 18 Issue 2 2014 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Omaisten osallistuminen

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 Sisällys Johdanto... 3 1 Suomen JBI yhteistyökeskuksen missio, visio ja arvot...

Lisätiedot

Täydennysravintojuomat ympärivuorokautisessa hoidossa oleville muistisairaille ihmisille

Täydennysravintojuomat ympärivuorokautisessa hoidossa oleville muistisairaille ihmisille Volume 14 Issue 3 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Täydennysravintojuomat

Lisätiedot

Painehaavat paineesta aiheutuneiden kudosvaurioiden hoito rivillä

Painehaavat paineesta aiheutuneiden kudosvaurioiden hoito rivillä Volume 12 Issue 3 2008 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Painehaavat

Lisätiedot

Hemodialyysipotilaan itsehoito munuaissairauden loppuvaiheessa

Hemodialyysipotilaan itsehoito munuaissairauden loppuvaiheessa Volume 15 Issue 8 2011 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Hemodialyysipotilaan

Lisätiedot

Menettelytavat lääkkeiden jakamiseen sekä antamiseen liittyvien poikkeamien ehkäisemiseksi sairaalassa rivillä

Menettelytavat lääkkeiden jakamiseen sekä antamiseen liittyvien poikkeamien ehkäisemiseksi sairaalassa rivillä Volume 14 Issue 4 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Menettelytavat

Lisätiedot

Keinot omatoimisen toistokatetroinnin edistämiseksi aikuisilla, joilla on neurogeeninen rakko

Keinot omatoimisen toistokatetroinnin edistämiseksi aikuisilla, joilla on neurogeeninen rakko Volume 15 Issue 7 2011 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Keinot omatoimisen

Lisätiedot

Imetykseen liittyvän rinnanpään kivun ja/tai imettämiseen liittyvän trauman hoito rivillä

Imetykseen liittyvän rinnanpään kivun ja/tai imettämiseen liittyvän trauman hoito rivillä Volume 13 Issue 4 2009 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Aivohalvauksesta toipuvien iäkkäiden henkilöiden psykososiaalis-henkinen kokemus rivillä

Aivohalvauksesta toipuvien iäkkäiden henkilöiden psykososiaalis-henkinen kokemus rivillä Volume 13 Issue 6 2009 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

Painehaavat Paineesta aiheutuvien kudosvaurioiden ehkäisy

Painehaavat Paineesta aiheutuvien kudosvaurioiden ehkäisy Volume 12 Issue 2 2008 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Painehaavat

Lisätiedot

Musiikki interventiona sairaalassa

Musiikki interventiona sairaalassa Volume 13 Issue 3 2009 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Näyttöön perustuva toiminta (NPT) = parhaan saatavilla

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

Vanhempiin kohdistuvien interventioiden vaikuttavuus lasten ylipainon ja lihavuuden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi perusterveydenhuollossa

Vanhempiin kohdistuvien interventioiden vaikuttavuus lasten ylipainon ja lihavuuden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi perusterveydenhuollossa Volume 18 Issue 3 2014 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Vanhempiin

Lisätiedot

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden henkilöstölle Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Säätiö ja JBI-keskus kouluttajina HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Säätiön perustehtävänä on edistää hoitotyön

Lisätiedot

Omaishoitajien auttaminen dementiaa sairastavien tukemisessa

Omaishoitajien auttaminen dementiaa sairastavien tukemisessa Volume 14 Issue 9 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema näyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus) Omaishoitajien auttaminen

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI yhteistyökeskus näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön

Lisätiedot

Kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä

Kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä Informaatikko Hannele Mikkola 13.4.2011 Turun ammattikorkeakoulun kirjasto Näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyöhön: JBI CoNNECT+ Osaamisen ytimessä tietoaineistot tutuiksi BMF:n kevätseminaari 13.4.2011

Lisätiedot

Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma

Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma 2017-2021 Imetys 10 kunnassa Jyväskylä 16.3.2017 Vieraileva tutkija Kirsi Otronen 21.03.2017 Kirsi Otronen 1 WHO:n uusi suositus v.2025 mennessä 50% lapsista olisi

Lisätiedot

Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille

Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018 2022 Kirsi Otronen 8.3.2018 7.3.2018 Kirsi Otronen 1 Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018 2022 Painettuna THL:n

Lisätiedot

Leikkausalueen infektioiden ehkäisy, WHO:n ohjeiden soveltaminen

Leikkausalueen infektioiden ehkäisy, WHO:n ohjeiden soveltaminen Leikkausalueen infektioiden ehkäisy, WHO:n ohjeiden soveltaminen INTO-päivät, 6.11.2018 Dipoli Kaisa Huotari LT, Infektiolääkäri HUS, Tulehduskeskus, Peijaksen sairaala Tässä esityksessä jätän vähemmälle

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari 3.5.2013 Salla Seppänen, osaamisaluejohtaja SaWe SAIRAANHOITAJAKSI VERKOSTOISSA JA

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa xx.xx.xxx SISÄLTÖ Johdanto Joanna Briggs Instituutti (JBI) Suomen JBI yhteistyökeskus (JBI-keskus)

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

IMETYS: PARASTA VAI NORMAALIA? Imetysohjaukseen uusia näkökulmia

IMETYS: PARASTA VAI NORMAALIA? Imetysohjaukseen uusia näkökulmia IMETYS: PARASTA VAI NORMAALIA? Imetysohjaukseen uusia näkökulmia Onnistunut imetys vaatii monenlaista Imetys on perheen oma valinta, joka perustuu parhaan mahdollisen tiedon lisäksi tunteisiin, tapoihin,

Lisätiedot

Mitä on näyttö vaikuttavuudesta. Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Mitä on näyttö vaikuttavuudesta. Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Mitä on näyttö vaikuttavuudesta Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sidonnaisuudet Päätoimi Suomalaisessa Lääkäriseurassa Duodecimissa Suomen ASH ry hallitus Tieteellinen näyttö Perustana

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Sanna Salanterä ja Heikki Korvenranta 16.09.2009 Kansallisen terveydenhuollon järjestämisestä vuoteen 2015 Alueellinen organisaatio ja järjestäminen Terveyden

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén HOITOTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU Terveydenhuollon tehtävänä on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä laadukkaiden,

Lisätiedot

COCHRANE LIBRARY tietokannat. Merja Jauhiainen Työterveyslaitos Tietopalvelukeskus

COCHRANE LIBRARY tietokannat. Merja Jauhiainen Työterveyslaitos Tietopalvelukeskus COCHRANE LIBRARY tietokannat Merja Jauhiainen Työterveyslaitos Tietopalvelukeskus The Cochrane Collaboration - Cochrane yhteistyö Archie Cochrane, skotlantilainen epidemiologi 1972 "Effectiveness and Epidemiology:

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO

TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO 1 TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO Aino-Liisa Oukka Asiantuntijaneuvoston pj. Dosentti, johtajaylilääkäri PPSHP 2 Taustaa Sisältö HALO organisaatio Katsaus ja suositus Haasteet ja tulevaisuus

Lisätiedot

Tekijä(t) Vuosi Nro. Arviointikriteeri K E? NA

Tekijä(t) Vuosi Nro. Arviointikriteeri K E? NA JBI: Arviointikriteerit kvasikokeelliselle tutkimukselle 29.11.2018 Tätä tarkistuslistaa käytetään kvasikokeellisen tutkimuksen metodologisen laadun arviointiin ja tutkimuksen tuloksiin vaikuttavan harhan

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja

Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja Sidonnaisuudet Käypä hoito päätoimittaja, Duodecim Palveluvalikoimaneuvoston pysyvä asiantuntija,

Lisätiedot

Käyttövesijärjestelmien tutkimus Sisäympäristö-ohjelmassa: laatu, turvallisuus sekä veden- ja energiansäästö

Käyttövesijärjestelmien tutkimus Sisäympäristö-ohjelmassa: laatu, turvallisuus sekä veden- ja energiansäästö VESI-INSTITUUTIN JULKAISUJA 5 Käyttövesijärjestelmien tutkimus Sisäympäristö-ohjelmassa: laatu, turvallisuus sekä veden- ja energiansäästö Aino Pelto-Huikko (toim.) Vesi-Instituutti WANDER Vesi-Instituutin

Lisätiedot

Ravitsemuskoulutuskysely sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Ravitsemuskoulutuskysely sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille Ravitsemuskoulutuskysely sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille Riikka Suorajärvi-Bron Kehittämissuunnittelija TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti PTH-TE-yksikkö Aksila Tavoitteet Tavoitteena

Lisätiedot

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta 3.12.2009 Leena Lodenius 1 Tutkimusnäytön hierarkia Näytön taso Korkein Systemaattinen katsaus ja Meta-analyysi Satunnaistettu kontrolloitu kliininen

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

Käytetyistä lääkkeistä vain harvojen tiedetään olevan

Käytetyistä lääkkeistä vain harvojen tiedetään olevan ANNA-MARIA LAHESMAA-KORPINEN FT Projektipäällikkö, THL LÄÄKEHOITO JA RASKAUS -HANKE RASKAUDENAIKAINEN lääkkeiden käyttö Suomessa Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö on Suomessa yleistä. Vuosina Suomessa

Lisätiedot

10 ASKELTA ONNISTUNEESEEN IMETYKSEEN

10 ASKELTA ONNISTUNEESEEN IMETYKSEEN 10 ASKELTA ONNISTUNEESEEN IMETYKSEEN HYKS Naistentaudit ja synnytykset HYKS Naistentautien ja synnytysten tulosyksikön henkilökunta sitoutuu suojelemaan, edistämään ja tukemaan imetystä ja kehittämään

Lisätiedot

Tekijä(t) Vuosi Nro. Arviointikriteeri K E? NA

Tekijä(t) Vuosi Nro. Arviointikriteeri K E? NA JBI: Kriittisen arvioinnin tarkistuslista kohorttitutkimukselle 21.1.2019 Tätä tarkistuslistaa käytetään kohorttitutkimuksen metodologisen laadun arviointiin ja tutkimuksen tuloksiin vaikuttavan harhan

Lisätiedot

www.pwc.fi PwC:n nimikkeistökartoitus

www.pwc.fi PwC:n nimikkeistökartoitus www.pwc.fi :n nimikkeistökartoitus Tullinimikkeellä on merkitystä Luokittelulla tarkoitetaan prosessia, jossa maahantuodulle tavaralle tai vientitavaralle päätetään oikea tullinimike. Tullinimikkeellä

Lisätiedot

Fysioterapian vaiku0avauus

Fysioterapian vaiku0avauus Fysioterapian vaiku0avauus Tomi Mikkola! HYKS, NaiS!! Sidonnaisuudet Luento-/konsultaatiopalkkiot:!!Abbot, Astellas Pharma, Boston Scientific, Contura! Käypä Hoito työryhmän jäsen (2011)! Virtsankarkailu

Lisätiedot

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Liisa Lehto SKKY:n kevätkoulutuspäivät Koulutusmallien kuvaus Kirjallisuushaun perusteella( CINAHL, Cohrane, Medline, Scopus tietokannat) on hyvin vähän raportoitu

Lisätiedot

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Tekijä(t) Vuosi Nro. Arviointikriteeri K E? NA

Tekijä(t) Vuosi Nro. Arviointikriteeri K E? NA JBI: Arviointikriteerit järjestelmälliselle katsaukselle 29.11.2018 Tätä tarkistuslistaa käytetään järjestelmällisen katsauksen metodologisen laadun arviointiin. Arvioinnin tarkistuslistaan sisältyy yhteensä

Lisätiedot

Hoitosuositus. Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä. Tutkimusnäytöllä tuloksiin

Hoitosuositus. Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä. Tutkimusnäytöllä tuloksiin Hoitosuositus Tutkimusnäytöllä tuloksiin Leikki-ikäinen lapsi tarvitsee mahdollisuuksia puhua ja käsitellä toimenpiteen herättämiä tunteita. Kuva: Shutterstock Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa

Lisätiedot

Näyttöön perustuvat vanhemmuuden tuen mallit. Kristian Wahlbeck Suomen Mielenterveysseura Helsinki 2.2.2016

Näyttöön perustuvat vanhemmuuden tuen mallit. Kristian Wahlbeck Suomen Mielenterveysseura Helsinki 2.2.2016 Näyttöön perustuvat vanhemmuuden tuen mallit Kristian Wahlbeck Suomen Mielenterveysseura Helsinki 2.2.2016 Näyttöön perustuva työ Tietoinen ja systemaattinen työ parhaimman saatavilla olevan tiedon hyödyntämiseksi

Lisätiedot

Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012

Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2012 2014 Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Arvot Ydinosaaminen 2

Lisätiedot

Kvantitatiivinen arviointi Pohjanmaahankkeessa

Kvantitatiivinen arviointi Pohjanmaahankkeessa Tiedosta hyvinvointia 1 Kvantitatiivinen arviointi Pohjanmaahankkeessa Kristian Wahlbeck 23.03.2006 Stakes mielenterveysryhmä ja Helsingin yliopisto Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Neurologisista syistä johtuvan nielemisvaikeuden arviointi ja hoito lapsilla sairaalassa

Neurologisista syistä johtuvan nielemisvaikeuden arviointi ja hoito lapsilla sairaalassa Volume 13 Issue 1 2009 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

Auditoinnit laatua ja potilasturvallisuutta tukemassa

Auditoinnit laatua ja potilasturvallisuutta tukemassa Auditoinnit laatua ja potilasturvallisuutta tukemassa NHG Audit Oy, Mervi Kauppila, mervi.kauppila@nhaudit.fi 19.01.2010 NHG Audit Oy NHG Audit Oy on osa Nordic Healthcare Groupia, joka on Suomen johtava

Lisätiedot

Tekijä(t) Vuosi Nro. Arviointikriteeri K E? NA

Tekijä(t) Vuosi Nro. Arviointikriteeri K E? NA JBI: Kriittisen arvioinnin tarkistuslista prevalenssitutkimukselle 26.3.2019 Tätä tarkistuslistaa käytetään prevalenssitutkimuksen metodologisen laadun arviointiin. Arvioinnin tarkistuslistaan sisältyy

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää?

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Riittävä tutkimuksen otoskoko ja tulos Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuksen

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Tutkimus ja kehittäminen sosiaalihuollossa

Tutkimus ja kehittäminen sosiaalihuollossa Tutkimus ja kehittäminen sosiaalihuollossa Mikko Mäntysaari Jyväskylän yliopisto 20. toukokuuta 2014 1 / 14 Tutkimus ja kehittäminen pitkä historia Tutkimus ja kehittäminen: Kun sosiaalihuollon linjaa

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Potilas- Eri ikäiset, kaltoinkohtel ua kokeneet lapset. Kuuden vuoden aikana kaikki lasten. radiologia, 2 lastenlääkäriä, 2 sosiaalityöntekijää

Potilas- Eri ikäiset, kaltoinkohtel ua kokeneet lapset. Kuuden vuoden aikana kaikki lasten. radiologia, 2 lastenlääkäriä, 2 sosiaalityöntekijää Lasten tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa - hoitosuositus Liite 3 Suosituksen perustana olevat tutkimukset Näytön vahvuus (levels of evidence) = menetelmällinen laatu +

Lisätiedot

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Antti Malmivaara, MD, PhD, Chief Physician Centre for Health and Social Economics National Institute for

Lisätiedot

KESKOSTEN ÄITIEN MAIDON LYPSÄMISESTÄ SELVIYTYMINEN. Riikka Ikonen Sh, TtM, tohtorikoulutettava Tampereen yliopisto

KESKOSTEN ÄITIEN MAIDON LYPSÄMISESTÄ SELVIYTYMINEN. Riikka Ikonen Sh, TtM, tohtorikoulutettava Tampereen yliopisto KESKOSTEN ÄITIEN MAIDON LYPSÄMISESTÄ SELVIYTYMINEN Riikka Ikonen Sh, TtM, tohtorikoulutettava Tampereen yliopisto Keskosten äitien tulee aloittaa ja ylläpitää maidonerityksensä lypsämällä Äitien tulee

Lisätiedot

Imeväisten lastenruoka-aineiston hyväksyminen THL:ssä

Imeväisten lastenruoka-aineiston hyväksyminen THL:ssä Imeväisten lastenruoka-aineiston hyväksyminen THL:ssä Kansallinen imetyksen edistämisseminaari 26.2.2018 Erikoistutkija Heli Kuusipalo 12.3.2018 Marja-Leena Ovaskainen, Meri Rova 1 WHO:n äidinmaidonkorvikkeiden

Lisätiedot

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry 24.10.2017 Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Perustettu v. 2010 Perustehtävä: edistää potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden tutkimusta Suomessa Toimintaa

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 LIITE 3 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 3 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA. Kirsi Otronen 25.9.2015

RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA. Kirsi Otronen 25.9.2015 RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA Kirsi Otronen 25.9.2015 Toimintaa ohjaavat Imetyksen edistäminen Suomessa Toimintaohjelma 2009-2012 Vauvamyönteisyysohjelma Neuvolan 7 askelta Imetyksen edistäminen

Lisätiedot

Kiistattomia välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia.

Kiistattomia välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia. 1 Kiistattomia välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia. 2 Näytöastekatsauksia liikkumisen terveyshyödyistä. Viimeisin, johon suomalaiset terveysliikuntasuosituksetkin perustuvat, on vuodelta 2008. 3 Visuaalinen

Lisätiedot

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työttömyys, terveys ja hyvinvointi Työttömät voivat keskimäärin huonommin ja ovat

Lisätiedot

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki Siskot-ryhmän taustaa Siskot -projekti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 1/2018

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 1/2018 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 1/2018 Näyttöön perustuva alueellinen imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli Pirkko

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Käypä hoito: Kliinisen työn helpottaja vai kurjistaja? Jorma Komulainen SSLY

Käypä hoito: Kliinisen työn helpottaja vai kurjistaja? Jorma Komulainen SSLY Käypä hoito: Kliinisen työn helpottaja vai kurjistaja? Jorma Komulainen SSLY 14.3.2019 Mitä teidän tulee tietää minusta? LT, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri Päätoimi Käypä

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Menetelmät ja tutkimusnäyttö

Menetelmät ja tutkimusnäyttö Menetelmät ja tutkimusnäyttö Päivi Santalahti Dosentti, Lastenpsykiatrian erikoislääkäri HUS ja THL Ihmeelliset vuodet juhlaseminaari 13.11.2018 12.12.2018 1 Lasten mielenterveyden kehitykseen voidaan

Lisätiedot

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Markus Henriksson Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Psykiatrian dosentti, psykoterapeutti Valvira, terveydenhuollon

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Helena Liira Johtava ylilääkäri, Kirkkonummen tk Dosentti, kliininen opettaja 20 %, HY

Helena Liira Johtava ylilääkäri, Kirkkonummen tk Dosentti, kliininen opettaja 20 %, HY Helena Liira Johtava ylilääkäri, Kirkkonummen tk Dosentti, kliininen opettaja 20 %, HY Sidonnaisuudet: Ei taloudellisia Luentoja Pfizerille ja Abbottille Pitkä tausta hoitosuositustyössä Duodecimissa Toimittajana

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot