Säätiön hallituksen vuosikokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012"

Transkriptio

1 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE Säätiön hallituksen vuosikokouksessa

2 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Arvot Ydinosaaminen 2 VISIO: TAVOITETILA VUONNA TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN ANTAMAT MAHDOLLISUUDET 2.1 Säätiön toimintaympäristö Kehitysnäkymät ja niistä nousevat haasteet Säätiön sidosryhmät 2.2 Toimitilat ja tukipalvelut 4 KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET 4.1 Näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen 4.2 Toimintaedellytysten vahvistaminen 5 RISKIEN HALLINTA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6 YHTEENVETO STRATEGIAKAUDEN PÄÄMÄÄRISTÄ JA TAVOITTEISTA LIITTEET

3 3 JOHDANTO Hoitotyön Tutkimussäätiö on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon tutkimus- ja kehittämisorganisaatio. Säätiö kuuluu Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n konserniin sen itsenäisenä osana. Suomen terveydenhuollon kentässä verkostoperiaatteella toimiva säätiö sijoittuu tutkimustietoa tuottavien (yliopistot, tutkimuslaitokset) ja sitä hyödyntävien terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden välimaastoon. Säätiön yhteydessä toimii kaksi kansainvälistä yhteistyökeskusta (LIITE 1), joista toinen on australialaisen Joanna Briggs Instituutin (JBI) Suomen JBI yhteistyökeskus ja toinen on WHO/EUROn hoitotyön yhteistyökeskus. Säätiön ja Suomen JBI yhteistyökeskuksen tavoitteena on edistää ja tukea tutkitun tiedon tiivistämistä (järjestelmälliset katsaukset, näyttöön perustuvat suositukset) sekä tutkimusnäytön levittämistä ja hyödyntämistä terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioissa. Toiminnan tavoitteena on parantaa terveydenhuollon vaikuttavuutta tunnistamalla vaikuttavat, käyttökelpoiset ja tarkoituksenmukaiset terveydenhuollon menetelmät ja käytännöt. WHO/EUROn hoitotyön yhteistyökeskuksen toiminnassa painopisteenä on osallistua erityisesti näyttöön perustuvan tiedon levittämiseen. Hoitotyön Tutkimussäätiön perustamisen taustalla ovat 1960-luvulla toimintansa aloittanut Sairaanhoidon tutkimuslaitos ja sen kannatusyhdistys. Näiden toiminnan päätyttyä luvun alussa perusti Suomen sairaanhoitajaliitto ry vuonna 2005 Hoitotyön Tutkimussäätiön. Säätiö sai perustamisluvan patentti- ja rekisterihallitukselta ja se merkittiin säätiörekisteriin Säätiön toiminta laajeni vuoden 2010 aikana merkittävästi, kun sen yhteyteen perustettiin Suomen JBI yhteistyökeskus (LIITE 1). Keskuksen isäntäorganisaationa toimii Hoitotyön Tutkimussäätiö. Verkostoperiaatteella toimivan keskuksen muita yhteistoimintaosapuolia ovat Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Kuopion yliopistollinen sairaala, Mikkelin ammattikorkeakoulun terveysalan yksiköt sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. JBI-keskuksella on lisäksi sopimukset kuuden yhteistyökumppanin kanssa, jotka osallistuvat keskuksen toimintaan ja toiminnan tunnetuksi tekemiseen. Vuoden 2012 aikana JBI-keskuksen johtokunta vahvistaa periaatteet, joiden mukaisesti JBI-keskuksen toimintaa laajennetaan. Hoitotyön Tutkimussäätiön strateginen perusta muodostuu säätiön perustehtävästä, toimintaajatuksesta ja arvoista. Strategiassa määritellään Hoitotyön Tutkimussäätiön painopisteet ja tavoitteet vuosille Tavoitteena on, että säätiö on vuonna 2014 tunnustettu ja arvostettu näyttöön perustuvan hoitotyön ja terveydenhuollon kehittäjä, jolla on kansallisesti tunnustettu asema näyttöön perustuvan terveydenhuollon edistäjänä. Strategia ohjaa vuosittain laadittavia tarkempia toiminta- ja taloussuunnitelmia.

4 4 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Säätiön sääntöjen mukaisesti sen tarkoituksena on tukea hoitotieteellistä tutkimusta käytännön hoitotyön kehittämiseksi, sen tulosten soveltamiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi. Säätiön toiminnassa otetaan huomioon terveydenhuollon kansalliset ja kansainväliset linjaukset. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa tukemalla näyttöön perustuvaa terveydenhuoltoa sekä hoitotieteellistä tutkimusta hoitotyön kehittämiseksi. Säätiö voi myös osallistua tutkimushankkeisiin ja tehdä tutkimusta. Säätiön perustehtävänä on näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen terveydenhuollossa käytettävien menetelmien vaikuttavuuden lisäämiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi. Arvot Hoitotyön Tutkimussäätiön toimintaa ohjaavat seuraavat arvot ovat: Terveys Säätiön toiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen, ja siinä erityisen keskeisenä ovat väestön terveyserojen kaventaminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Oikeudenmukaisuus Näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä kehittämällä ja levittämällä pyritään edistämään toimintaa, jolla tavoitellaan jokaisen kansalaisen oikeutta yhtä hyvään ja vaikuttavaan hoitoon esimerkiksi iästä, varallisuudesta, asuinpaikasta tai hoito-organisaatiosta riippumatta. Totuus Ajantasaisen tutkimustiedon tiivistäminen hyväksyttyjä menettelytapoja noudattaen sekä tiedon luotettava välittäminen ovat säätiön toimintatapoja. Luottamus Säätiö on luotettava ja asiantunteva yhteistyökumppani. Asiantuntijuus Säätiö on asiantuntijaorganisaatio, joka kasvattaa sekä omaa että terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden asiantuntijuutta näyttöön perustuvan toiminnan alueella. Ydinosaaminen Säätiön ydinosaamista ovat tiivistetyn tutkimustiedon tuottaminen näyttöön perustuvan terveydenhuollon kokonaisuuden hallinta, kehittämis- ja koulutusosaaminen verkostotyöskentely 2 VISIO: TAVOITETILA VUONNA 2014 Hoitotyön Tutkimussäätiö on kehittänyt useita tiivistetyn tiedon kokoamiseen ja levittämiseen sekä näyttöön perustuvan toiminnan implementointiin ja arviointiin liittyviä työvälineitä ja toimintamalleja terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden käyttöön. Säätiön tuotteet ovat laajasti sidosryhmien käytössä. Terveyden edistämistä ja potilaan hoitoa koskeva päätöksenteko sekä alan opiskelijoiden koulutus perustuvat parhaaseen mahdolliseen näyttöön, ja siitä koituva hyöty näkyy terveyden- ja sairaanhoidon sekä opetuksen vaikuttavuuden lisääntymisenä.

5 5 Toimintansa ansiosta säätiö on vuonna 2014 tunnettu ja arvostettu näyttöön perustuvan hoitotyön ja terveydenhuollon kehittäjä, jolla on kansallisesti tunnustettu asema näyttöön perustuvan terveydenhuollon edistäjänä. Säätiön taloudellinen tilanne on vahvistunut ja vakaa. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN ANTAMAT MAHDOLLISUUDET Hoitotyön Tutkimussäätiön toimintaympäristö on monella tapaa haasteellinen, ja sillä on suuri merkitys säätiön strategisiin valintoihin. Myös median kehittyvät viestintäkanavat tuovat uusia haasteita, joihin säätiö varautuu strategisilla linjauksillaan. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset huomioidaan toimintasuunnitelman laadinnassa. 3.1 Säätiön toimintaympäristö Terveyden- ja sosiaalihuollon toimintaympäristöä muuttavat nykyinen ja tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä alan koulutusta koskeva lainsäädäntö, kansalliset ohjelmat ja muut linjaukset. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kehittämään näyttöön perustuvaa toimintaa ja hyviä toimintakäytäntöjä. Myös pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa edellytetään, että yhtenäisten työmenetelmien käyttö vakiinnutetaan osaksi terveydenhuollon palvelujen suunnittelua ja päätöksentekoa. Koulutusta ja tutkimusta vuosina koskevassa kehittämissuunnitelmassa (OKM 2011) korostetaan muun muassa ammattikorkeakoulujen työelämäyhteyksiä ja aluevaikuttavuutta. Hoitotyön Tutkimussäätiö osallistuu koulutusta ja sen kehittämistä koskeviin hankkeisiin niiltä osin kuin ne koskevat näyttöön perustuvassa hoitotyössä tarvittavan uudenlaisen osaamisen kehittämistä. Säätiö toimii toimintaympäristössä, jonka keskeisiä haasteita ovat: Sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuva toimintaympäristö Terveydenhuollon henkilöstön osaaminen Väestössä ja väestön terveydessä tapahtuvat muutokset Lainsäädännöstä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjelmista tulevat haasteet Palvelujärjestelmän muutokset Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen Potilaan päätösten ja valinnan korostuminen Työvoimapula, resurssien oikeanlainen kohdentaminen Globalisoituminen Tiedon määrän kasvu ja luotettavan tiedon tunnistaminen Uudenlaisiin haasteisiin vastaaminen, uudenlaiset osaamisvaatimukset Henkilöstön osaamisen jatkuva päivittäminen Terveysalan koulutuksen kehittäminen (osaava työvoima, koulutuksen ja työelämän yhteydet) Monikulttuurisuuden huomioon ottaminen, arvojen monipuolistuminen Väestön ikääntyminen Väestön terveyserojen kaventaminen Syrjäytymisen ehkäiseminen Ehkäisevän toiminnan vahvistaminen Monimuotoiset terveysongelmat

6 6 Kehitysnäkymät ja niistä nousevat haasteet Hoitotyön Tutkimussäätiölle 1. Yhteiskunnalliset ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöä koskevat muutokset ovat vaikutuksiltaan merkittäviä ja ne koskevat laajasti koko väestöä. Hoitotyön Tutkimussäätiö haluaa olla mukana vaikuttamassa niihin rakenteisiin, prosesseihin ja sisältöihin, joiden avulla terveydenhuollossa vastataan toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin vaikuttavien ja yhtenäisten käytäntöjen ja palvelujen kehittämiseksi. 2. Terveydenhuollon henkilöstön osaamiselle asetetaan jatkuvasti uusia vaatimuksia. Tästä syystä työntekijöiden osaamisen kehittäminen vaatii järjestelmällistä tukea ja resursseja. Hoitotyön Tutkimussäätiö haluaa tukea henkilöstön osaamisen kehittämistä tarjoamalla koulutusta, välineitä ja sisältöjä näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiselle. 3. Väestössä ja väestön terveydessä tapahtuvat muutokset ovat haaste, joka vaatii useiden toimijoiden pitkäjänteistä yhteistyötä. Hoitotyön Tutkimussäätiö haluaa aktiivisesti olla kehittämässä sellaisia palveluja ja hoitokäytäntöjä, jotka perustuvat tutkimusnäytöllä todennettuun vaikuttavuuteen. Säätiön sidosryhmät 1. Säätiön ydinsidosryhmiin kuuluvat: Joanna Briggs Instituutti ja sen yhteistyökeskukset eri puolilla maailmaa Suomen JBI yhteistyökeskuksen yhteistoimintaosapuolet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Kuopion yliopistollinen sairaala Suomen JBI yhteistyökeskuksen sidosryhmät: sosiaali- ja terveydenhuollon palveluorganisaatiot: perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, yksityisellä sektorilla ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan koulutusorganisaatiot sekä sosiaalija terveysalan perustutkintoon (toisen asteen koulutus) johtavan ammatillisen koulutuksen koulutusorganisaatiot yliopistot, tutkimus- ja kehittämislaitokset ammatti- ja asiantuntijajärjestöt potilasjärjestöt WHO/EUROn yhteistyökeskukset 2. Säätiön muita sidosryhmiä ovat: Sosiaali- ja terveysministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.2 Toimitilat ja tukipalvelut Säätiön toimitilat ovat Sairaanhoitajaliiton kiinteistössä Pasilassa. Sijainti on kulkuyhteyksiltään toimiva, vaikkakin avokonttori ja toimitilan ahtaus asettavat omat haasteensa säätiön toiminnalle. Sairaanhoitajaliiton tiloissa toimiminen tuo säätiölle useita synergiaetuja. Näistä merkittävimmät koskevat talous- ja kirjanpitopalveluja, jotka hoidetaan Sairaanhoitajaliiton konsernissa keskitetysti. Lisäksi säätiölle on etua siitä, että Sairaanhoitajaliitto tuo oman asiantuntemuksensa ja yhden merkittävän sidosryhmän, sairaanhoitajat, lähelle säätiötä.

7 7 4 KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Kehittämisen painopisteet on jäsennetty toiminnan sisältöä ja toimintaedellytyksiä vahvistaviin painopisteisiin Joanna Briggs Instituutin ja WHO EUROn yhteistyökeskuksilleen asettamat vaatimukset on otettu huomioon painopisteiden sisällöissä. Päämäärä 1. Näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen Tavoite 1. Tiivistetyn tiedon kokoaminen terveyspoliittisesti strategisista aiheista sekä näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönoton tukeminen terveydenhuollon palvelukoulutusorganisaatioissa 1.1 Tunnistaa kansallisesti ja kansainvälisesti (JBI) sekä yksittäisten toimintaorganisaatioiden kannalta strategiset aiheet, joista järjestelmällisesti tuotetaan luotettavaa ja tiivistettyä tutkimusnäyttöä. 1.2 Vahvistaa näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönoton tukirakenteita. - hyödynnetään verkostoja sekä kansallisia ja kansainvälisiä terveyspoliittisia asiakirjoja strategisten aiheiden tunnistamiseksi - laaditaan järjestelmällisiä katsauksia ja suosituksia strategisilta aihealueilta - käännetään JBI-suosituksia (Best Practice Sheet) ja arvioidaan niiden soveltuvuus suomalaiseen terveydenhuoltoon - levitetään tiivistettyä tietoa terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden käyttöön (mm. suositukset, järjestelmälliset katsaukset, artikkelit, koulutus) - edistetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevien rakenteiden, prosessien ja välineiden käyttöönottoa terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioissa (mm. yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämisen toimintamalli, JBI COnNECT+ ohjelmisto) Tavoite 2. Näyttöön perustuvan toiminnan etenemisen seuranta terveydenhuollon koulutuksessa ja toiminnassa sekä implementoidun tiivistetyn tiedon käytön vaikuttavuuden osoittaminen 2.1 Arvioida näyttöön perustuvaa toimintaa edistävien menetelmien, prosessien ja rakenteiden käyttöönottoa ja vaikutuksia terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioissa. 2.2 Kehittää mekanismeja näyttöön perustuvan toiminnan etenemisen ja vaikuttavuuden seuraamiseksi kansallisella ja toimintayksikkötasolla. - hyödynnetään verkostoja näyttöön perustuvan toiminnan kannalta kriittisten seurantakohteiden tunnistamisessa ja kansallisen seurantamallin suunnittelussa - arvioidaan kriittisesti JBI COnNECT+ ohjelmiston työkalujen käyttöönottamisen edellytyksiä ja kehitetään työkaluja suomalaiseen terveydenhuoltoon sopiviksi - tehdään aloitteita näyttöön perustuvan toiminnan seuranta- ja vaikuttavuuden arviointihankkeiden valmistelemiseksi yhteistyössä hankkeisiin osallistuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa ja tiedotetaan niistä aktiivisesti

8 8 Tavoite 3. Näyttöön perustuvan toiminnan osaamisen ja johtamisen vahvistaminen 3.1 Tunnistaa näyttöön perustuvan toiminnan johtamista edistäviä rakenteita ja kehittää niitä yhteistyössä terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa. 3.2 Kehittää näyttöön perustuvassa toiminnassa tarvittavan osaamisen arviointia yhteistyössä koulutusjärjestelmän toimijoiden kanssa. 3.3 Kehittää edelleen näyttöön perustuvan toiminnan osaamista vahvistavaa koulutusta vastaamaan terveydenhuollon henkilöstön muuttuvia tarpeita. - kehitetään ja monipuolistetaan näyttöön perustuvan toiminnan koulutustarjontaa (erityyppiset asiantuntijat huomioiden) - laaditaan suunnitelma terveysalan opettajien ja opiskelijoiden näyttöön perustuvan toiminnan osaamisen vahvistamiseksi - hyödynnetään verkostoja henkilöstön näyttöön perustuvan toiminnan osaamisen vaatimusten kuvaamisessa ja arvioinnin kehittämisessä - hyödynnetään verkostoja näyttöön perustuvan toiminnan johtamista edistävien rakenteiden tunnistamisessa - integroidaan olemassa olevien asiantuntijuusmallien tuottama tieto yhtenäiseksi malliksi yhteistyössä verkostojen kanssa Päämäärä 2. Toimintaedellytysten vahvistaminen Tavoite 4. Säätiön vakaa ja kunnossa oleva talous 4.1 Turvattu ja kasvava pääoma niin, että vuoteen 2014 mennessä säätiön pääomaa on kartutettu vastaamaan alkuvuoden 2008 tasoa. 4.2 Taloudellisten edellytysten parantaminen niin, että vuodesta 2012 toiminnan tuotoilla ja muulla varainkeruulla pystytään peittämään toimintamenot. - arvioidaan säännöllisesti pääoman ja taloudellisten edellytysten kehitystä ja proaktiivisesti tehostetaan toimenpiteitä - etsitään järjestelmällisesti sisällöllisiä ja taloudellisia synergiaetuja eri yhteistyökumppaneiden kanssa - tunnistetaan toiminnan kehittämisestä kiinnostuneita rahoittajatahoja (sponsorit, eri organisaatiot) ja aktiivisesti haetaan keinoja, miten eri rahoittajatahot voivat tukea toimintaa (kuten lahjoitukset, apurahat, säännöllinen tuki) - järjestetään maksullista koulutustoimintaa (kuten koulutuspäivät, seminaarit ja kansallinen konferenssi joka toinen vuosi) Tavoite 5. Säätiön osaavan ja riittävän henkilöstön varmistaminen 5.1 Varmistaa riittävä henkilöstö suhteessa toimintahaasteisiin 5.2 Varmistaa henkilöstön osaamisen kehittäminen toiminnan painopistealueilla siten, että henkilöstöllä on säätiön kilpailukykyä suhteessa muihin toimijoihin vahvistavaa ja jatkuvasti kehittyvää osaamista 5.3 Tukea henkilöstön työmotivaatiota kannustavalla johtamisella

9 9 5.4 Varmistaa, että henkilöstö toimii perustehtäväänsä vastaavissa tehtävissä - mahdollistetaan henkilöstön kouluttautuminen toiminnan painopistealueilla - toteutetaan säännöllisin väliajoin henkilöstön kehityskeskustelut - hankitaan osa-aikainen toimistotyöntekijä Tavoite 6. Säätiön verkostotyöskentelyn vahvistaminen kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa 6.1 Avoimen ja luottamuksellisen yhteistyön vahvistaminen keskeisten kumppaneiden (kuten konsernin, JBI-keskuksen yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyökumppaneiden, JBI:n ja sen yhteistyökeskusten) kanssa niin, että yhteistyössä toimivat osapuolet sitoutuvat yhteisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan. - vahvistetaan ymmärrystä yhteisistä tavoitteista ja keinoista saavuttaa ne - sitoudutaan sopimuksissa asetettujen tavoitteiden mukaiseen toimintaan - selkeytetään ja vahvistetaan konsernin ja säätiön välistä yhteistyötä - vahvistetaan JBI-keskuksen johtokunnan kanssa periaatteet, joiden mukaisesti JBIkeskuksen toimintaa laajennetaan. 5 RISKIEN HALLINTA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Suomen sairaanhoitajaliiton konserni teetätti syksyllä 2011 Tuokko Tilintarkastus Oy:llä koko konsernia koskevan riskikartoituksen. Riskikartoituksessa pyrittiin tunnistamaan ja priorisoimaan riskit sekä niiden todennäköisyys (riskitaso 1-6) ja merkitys/vaikutus (riskitaso 1-6) toiminnalle. Riskikartoituksen ja hallituksen arviointikeskustelun jälkeen todettiin säätiön toiminnan kannalta merkittävimmiksi ja toimintaan eniten vaikuttaviksi riskeiksi: 1. Taloustilanne ja ulkopuolisen rahoituksen puuttuminen. 2. Haavoittuva henkilöstörakenne. 3. Yhteistyökumppaneiden sitoutumisen asteen epävarmuus. Riskien hallintaan pyritään strategiaan sisältyvillä toimenpiteillä.

10 10 6 YHTEENVETO STRATEGIAKAUDEN PÄÄMÄÄRISTÄ JA TAVOITTEISTA Päämäärä 1 Näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen. Tavoite 1: Tiivistetyn tiedon kokoaminen terveyspoliittisesti strategisista aiheista, näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönoton tukeminen 1.1 Tunnistaa kansallisesti ja kansainvälisesti (JBI) sekä yksittäisten toimintaorganisaatioiden kannalta strategiset aiheet, joista järjestelmällisesti tuotetaan luotettavaa ja tiivistettyä tutkimusnäyttöä. 1.2 Vahvistaa näyttöön perustuvan toiminnan käyttöön oton tukirakenteita Tavoite 2: Näyttöön perustuvan toiminnan etenemisen seuraaminen sekä implementoidun tiivistetyn tiedon käytön vaikuttavuuden osoittaminen 2.1 Arvioida näyttöön perustuvaa toimintaa edistävien menetelmien, prosessien ja rakenteiden käyttöönottoa ja vaikutuksia terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioissa. 2.2 Kehittää mekanismeja näyttöön perustuvan toiminnan etenemisen ja vaikuttavuuden seuraamiseksi. Tavoite 3: Näyttöön perustuvan toiminnan osaamisen ja johtamisen vahvistaminen 3.1 Tunnistaa näyttöön perustuvan toiminnan johtamista edistäviä rakenteita ja kehittää niitä yhteistyössä terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa. 3.2 Kehittää näyttöön perustuvassa toiminnassa tarvittavan osaamisen arviointia yhteistyössä koulutusjärjestelmän toimijoiden kanssa. 3.3 Kehittää edelleen näyttöön perustuvan toiminnan osaamista vahvistavaa koulutusta vastaamaan terveydenhuollon henkilöstön muuttuvia tarpeita. Päämäärä 2 Toimintaedellytysten varmistaminen Tavoite 4: Vakaa ja kunnossa oleva talous 4.1 Turvattu ja kasvava pääoma niin, että vuoteen 2014 mennessä säätiön pääomaa on kartutettu vastaamaan alkuvuoden 2008 tasoa. 4.2 Taloudellisten edellytysten parantaminen niin, että vuodesta 2012 toiminnan tuotoilla ja muulla varainkeruulla pystytään peittämään toimintamenot. Tavoite 5: Osaavan ja riittävän henkilöstön varmistaminen 5.1 Varmistaa riittävä henkilöstö suhteessa toimintahaasteisiin. 5.2 Varmistaa henkilöstön osaamisen kehittäminen toiminnan painopistealueilla siten, että henkilöstöllä on säätiön kilpailukykyä suhteessa muihin toimijoihin vahvistavaa ja jatkuvasti kehittyvää osaamista 5.3 Tukea henkilöstön työmotivaatiota kannustavalla johtamisella. 5.4 Varmistaa, että henkilöstö toimii perustehtäväänsä vastaavissa tehtävissä Tavoite 6: Verkostotyöskentelyn vahvistaminen kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa 6.1 Avoimen ja luottamuksellisen yhteistyön vahvistaminen keskeisten kumppaneiden (kuten konsernin, JBI-keskuksen yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyökumppaneiden, JBI:n ja sen yhteistyökeskusten) kanssa niin, että yhteistyössä toimivat osapuolet sitoutuvat yhteisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan.

11 Kuopion yliopistollinen sairaala laitos Mikkelin ammattikorkeakoulu UEF: Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 11 LIITE 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖ JA SEN YHTEYDESSÄ TOIMIVAT YHTEISTYÖKESKUKSET Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n konserni Hoitotyön Tutkimussäätiö Hallitus Tutkimusjohtaja WHO:n Hoitotyön yhteistyökeskus WHO Global Network WHO Euroopan alueen hoitotyön ja kätilötyön yhteistyökeskukset Suomen JBI yhteistyökeskus Johtokunta Neuvottelukunta Johtaja Joanna Briggs Instituutti JBI:n yhteistyökeskukset Kansalliset yhteistyökumppanit Helsingin ja Uudenmaan shp Pirkanmaan shp Pohjois-Pohjamaan shp Varsinais-Suomen shp Satakunnan shp Metropolia amk

Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014

Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Arvot Ydinosaaminen 2 VISIO:

Lisätiedot

HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE

HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2018 2021 Säätiön hallituksen kokouksessa 6.9.2017 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Hoitotyön tutkimussäätiön tarkoitus ja perustehtävä tarkoitus ja perustehtävä

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 Sisällys Johdanto... 3 1 Suomen JBI yhteistyökeskuksen missio, visio ja arvot...

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Näyttöön perustuva toiminta (NPT) = parhaan saatavilla

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI yhteistyökeskus näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden henkilöstölle Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Säätiö ja JBI-keskus kouluttajina HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Säätiön perustehtävänä on edistää hoitotyön

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 LIITE 3 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 3 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 1 Sisältö Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 ORGANISAATIO... 3 3 TAVOITTEET, TOIMENPITEET

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa xx.xx.xxx SISÄLTÖ Johdanto Joanna Briggs Instituutti (JBI) Suomen JBI yhteistyökeskus (JBI-keskus)

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

Mikä on sosiaalihuollon kehittämisen paikka tulevaisuudessa?

Mikä on sosiaalihuollon kehittämisen paikka tulevaisuudessa? Mikä on sosiaalihuollon kehittämisen paikka tulevaisuudessa? johtaja Pirjo Marjamäki Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus www.socca.fi 1 Esimerkkinä pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA

TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA Sosiaali- ja terveysministeriön johdon, Huoltajasäätiön ja Sosiaalijohto ry:n tapaaminen 14-08-2014 Helsinki Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET Laaja Linjaukset: Yhtenäiset käytännöt Terveyden edistäminen Täydennyskoulutus Opiskelijaohjaus Kehittäminen & tutkimus ESH, PTH, SOS.TOIMI KOULUTUS & TUTKIMUS STM 2009 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Pelkosenniemi 15.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa Annukka Pukkila Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa - Työvälineitä hoitotyön johtajille Hankkeen tausta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoiman Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Alueelliset verkostot ja yhteistyö-teemapaja

Alueelliset verkostot ja yhteistyö-teemapaja Alueelliset verkostot ja yhteistyö-teemapaja Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisten toimijoiden vertaisfoorumi 9.5.2019 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pshp Tampereen yliopistollinen sairaala

Lisätiedot

Siun sote yhteistyö. Ritva Väistö Terveysalan verkosto

Siun sote yhteistyö. Ritva Väistö Terveysalan verkosto Siun sote yhteistyö Ritva Väistö 28.03.2017 Terveysalan verkosto Siun sote organisaatio - Siun sote järjestää kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä 14 kunnan alueella Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Työseminaari 24.11.2005 Taru Ruotsalainen Sosiaali- ja terveysala Hoitotyö ja ensihoito Kuntoutus Erityisalat Sosiaaliala Hoitotyö Apuvälinetekniikka Bioanalytiikka

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Johtokunta 20.2.2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Johtokunta 20.2.2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 20.2.2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 3 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT

Lisätiedot

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti STRATEGIA 2010-2012 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTIN TAUSTA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin - tai tuttavallisemmin Lapin matkailuinstituutin

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

SOTE-RATKAISUSTA NOUSEVIA KYSYMYKSIÄ

SOTE-RATKAISUSTA NOUSEVIA KYSYMYKSIÄ SOTE-RATKAISUSTA NOUSEVIA KYSYMYKSIÄ Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen Huoltaja-säätiö Kuntatalo 11.4.2014 Aulikki Kananoja ylisosiaalineuvos ERITYISVASTUUALUE JÄRJESTÄMISVASTUUSSA Paljon

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron alennukset

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 STRATEGIAKARTTA Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Riittävä ja laadukas palveluverkko Palvelurakenteen ja toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO Ammattikorkeakoulut perustivat konsortion 14.11.2007. Konsortio

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja jakaminen Johdanto iltapäivän työskentelyyn Työskentelyn taustamateriaalia

Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja jakaminen Johdanto iltapäivän työskentelyyn Työskentelyn taustamateriaalia Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja jakaminen Johdanto iltapäivän työskentelyyn Työskentelyn taustamateriaalia Opetusneuvos Leena Koski Työseminaariin osallistuvat organisaatiot ABB Oy Ammatillinen erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan organisointi

Kehittämistoiminnan organisointi Kehittämistoiminnan organisointi Tutkimus-, opetus- ja kehittämisteema työryhmän työskentelyä varten tehty esitys Elise Kosunen ja Kristiina Laiho 1 10.4.2017 Esityksen pohjana on Väli-Suomen kehittäjäryhmän

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Suomalainen korkeakoululaitos

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

WG1 DEC2011 DOC5a annexe A. Ohjeelliset kuvaimet koulutuksen järjestäjien käyttöön vastakkaisia väittämiä hyväksi käyttäen.

WG1 DEC2011 DOC5a annexe A. Ohjeelliset kuvaimet koulutuksen järjestäjien käyttöön vastakkaisia väittämiä hyväksi käyttäen. WG1 DEC2011 DOC5a annexe A koulutuksen järjestäjien käyttöön vastakkaisia väittämiä hyväksi käyttäen Toinen luonnos Laatuvaatimukset - suunnittelu järjestäjä kuvata Onko koulutuksen järjestäjällä näyttöä

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Minna Pohjola haasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Tulevaisuuden tarvittavaa osaamista, tässä ydinosaamis- ja erityiskompetensseja voidaan tarkastella

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS JA- TILINPITO

HYVINVOINTIKERTOMUS JA- TILINPITO HYVINVOINTIKERTOMUS JA- TILINPITO Irmeli Leino, Turun AMK, Salon toimipiste Marita Päivärinne, Salon terveyskeskus 28-29.3 2011 Esityksen sisältö } Miten hyvinvoinnin seurantajärjestelmä Salossa syntyi

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko Riitta Räsänen syksy 2008 Kurssin tavoitteet ja suoritus suomalaisen sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja järjestelmät toimintaympäristö kehittämisen haasteet

Lisätiedot

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma 2011 2015 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Saatteeksi Kanta-Hämeen alueella käynnistettiin syksyllä 2005 yhteistyö hoitotyön

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitteluohjeistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitteluohjeistus Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitteluohjeistus 27.5.2019 Sari Vuorinen Projektipäällikkö Valmiusseminaari 23.5.2019 Hankkeen esittely Uudet julkaisut Jatkoaskeleet Valmius- ja jatkuvuudenhallinta

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN STRATEGIA

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN STRATEGIA TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN STRATEGIA 2019 2023 VISIO avoimen ja vahvan tiedeyhteisön kehittäjä yhdessä kanssa avoimen tieteen kansallisen toimintakulttuurin edistäminen VAHVAT. JÄSENSEURAT avoimen

Lisätiedot