Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi"

Transkriptio

1 Volume 14 Issue ISSN: Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi Suositukset Akuuttisairaaloissa tapahtuvien kaatumisten ehkäisemiseksi suositellaan moniammatillisen ja moniosaisen kaatumisten ehkäisyohjelman käyttöönottoa, johon kuuluu kaatumis-riskistä varoittava kortti, liikuntaohjelma, opetusohjelma ja lonkkasuojuksen käyttö keskimäärin 45 päivän ajan. (Luokka A) Suositellaan potilaan kanssa kasvokkain tapahtuvaa koulutusohjelmapakettia, joka sisältää tietoa kaatumisen riskitekijöistä ja ehkäisevistä toimenpiteistä sekä tavoitteista. (Luokka A) Kaatumisen riskitekijöiden vähentämiseksi suositellaan otettavaksi käyttöön tavoitteellinen, näyttöön perustuva kaatumisten ehkäisyohjelma, johon kuuluu kaatumisen riskitekijöiden arviointi ja potilaan neuvonta. (Luokka A) Kaatumisten määrää reisiluun kaulan murtumaleikkauksen jälkeen voidaan vähentää monitieteellisellä ja moniosaisella interventiolla, johon sisältyy kaatumisen riskitekijöiden järjestelmällinen arviointi ja hoito sekä aktiivinen leikkauksen jälkeisten komplikaatioiden hoito (Luokka A) Kaatumisten ehkäisyn liikuntaohjelma itsenäisenä interventiona, mihin kuuluu tai chi -harjoituksia, toiminnallista liikkumista ja mielikuvaharjoituksia. (Luokka C) Lyhytkestoinen (noin 30 päivää) D-vitamiini- ja kalsiumlisän käyttö. (Luokka C) Suositusten luokat Suosituksessa käytetyt luokat perustuvat Joanna Briggs Instituutin vuonna 2006 kehittämään vaikuttavuuden arviointimenetelmään Grades of effectiveness 1. Luokka A Vahva tuki soveltamiselle. Luokka B Kohtalainen tuki soveltamiselle, jonka vuoksi soveltamista kannattaa harkita Luokka C Ei tukea Tietolähde Tämä JBI-suositus perustuu vuonna 2009 julkaistuun järjestelmälliseen katsaukseen. Katsaus perustuu seitsemään satunnaistettuun kontrolloituun tutkimukseen. Alkuperäistutkimukset ovat saatavissa Joanna Briggs Instituutista teknisen raportin muodossa osoitteesta Tausta Arviolta kolmasosa yli 65-vuotiaista ja puolet yli 80-vuotiaista kaatuu vähintään kerran vuodessa. Kaatumisilla voi olla huomattavia vaikutuksia iäkkäidenpotilaiden hyvinvointiin; ne voivat johtaa vakaviin fyysisiin ja emotionaalisiin vammoihin, heikkoon elämänlaatuun ja pitkittyneeseen sairaalahoitoon. Kaatumiset johtuvat monista tekijöistä, kuten vammasta, heikentävästä sairaudesta, ympäristön vaaroista, iästä, psyykkisestä tilasta, sairaalahoidon pituudesta ja sukupuolesta. Tutkimuksissa on kaatumisten ehkäisemiseksi akuuttisairaaloissa suositeltu monia ehkäiseviä toimia, kuten ympäristössä tehtävät muutokset, lääkityksen arviointi, turvallisten jalkineiden hankkiminen ja säännölliseen liikuntaan rohkaiseminen. Vaikka tutkimuksia on tehty laajasti ja aiheesta on julkaistu monia artikkeleita, potilaiden kaatumiset ovat jatkuvasti merkittävä ongelma sairaaloissa. JBI <Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi Best Practice 14(15)

2 Määritelmät Tässä JBI-suosituksessa on käytetty seuraavaa määritelmää: Kaatuminen: Iäkäs aikuispotilas päätyy tahattomasti lattialle tai muulle alemmalle tasolle muun kuin väkivallan tai epilepsiakohtauksen seurauksena. Tavoite Tämän JBI-suosituksen tarkoituksena on esittää paras saatavilla oleva näyttö sellaisten kaatumisten ehkäisytoimien tehokkuudesta, jotka on suunniteltu vähentämään iäkkäiden potilaiden kaatumistapahtumia akuuttisairaaloissa. Interventiotyypit Tämän JBI-suosituksen kiinnostuksen kohteena ovat kaatumisten ehkäisytoimet, jotka on suunniteltu arvioimaan tai vähentämään iäkkäiden potilaiden kaatumisriskiä sairaalahoidon aikana. Näitä ehkäisytoimia verrattiin joko tavalliseen hoitoon, johon sisältyvät hoitopaikassa käytössä olevat menetelmät ja tekniikat, tai tilanteeseen, jossa ei ole käytössä mitään ehkäisytoimia. Tutkimusten laatu Järjestelmällinen katsaus sisältää 7 menetelmälliseltä laadultaan keskinkertaista satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (RCT). Vain yksi tutkimus oli kaksoissokkoutettu. Tutkimusten otoskoko vaihteli 173:sta 3999:än. Tulokset D-vitamiini Vahvaa näyttöä ei löydetty tukemaan D-vitamiinin käyttöä kaatumisten vähentämiseksi akuuttisairaaloissa. Kaksoissokkoutetussa kontrolloidussa tutkimuksessa selvitettiin, vähentääkö rutiininomainen D-vitamiini- ja kalsiumlisän käyttö kaatumisten määrää akuuttisairaaloissa. Tutkimuksessa oli mukana 205 iäkästä yli 65-vuotiasta potilasta, jotka oli äskettäin otettu tai siirretty geriatrisen akuuttiyksikön yleiselle arviointi- ja kuntoutusosastolle. Interventioryhmä sai päivittäin 800 IU (kansainvälistä yksikköä) D-vitamiinia ja 1200 mg kalsiumia, kun taas verrokkiryhmä sai päivittäin 1200 mg kalsiumia. Lisäravinteita annettiin osallistujille joko sairaalasta pääsemiseen (sairaalassaoloajan keston mediaani oli 30 päivää) tai heidän kuolemaansa asti. Kaatujien määrä oli interventio ryhmässä alempi kontrolliryhmään verrattuna (36 versus 45). Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä (RR=0,82, 95 %, CI: 0,59 1,16). Merkitsevää eroa ei ollut myöskään kaatumisten lukumäärässä (kaatumisten keskiarvo henkilöä kohti 1,040 interventioryhmässä versus 1,155 verrokkiryhmässä). Potilasohjaus Löydetty vahva näyttö kannustaa potilasohjauksen käyttöön iäkkäiden potilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi. Tutkimuksessa, jossa oli mukana 226 osastolle tulojärjestyksessä rekrytoitua potilasta, interventioryhmä osallistui koulutusohjelmaan, kun taas verrokkiryhmä ei osallistunut. Koulutusohjelma kohdentui henkilöihin, jotka olivat kaatuneet sairaalaosastolla. Siihen sisältyi toimintaterapeutin (joka ei kuulunut sairaalan henkilökuntaan eikä osallistunut suoraan potilaan hoitoon) ja potilaan välisiä kahdenkeskisiä keskusteluita. Tapaamisten pituutta ei ollut vakioitu, ja se vaihteli 15 minuutista 35 minuuttiin. Päätös pituudesta oli jätetty toimintaterapeutille. Tapaamiset toteutettiin kahdesti viikossa potilaan vuoteen vierellä. Interventioryhmän osallistujilla oli keskimäärin neljä tapaamista. Kaatumistapahtumia oli interventioryhmässä merkittävästi vähemmän kuin verrokkiryhmässä (log-rank testi p=0,007). Post-hocanalyysit osoittivat kaatumisten suurempaa vähenemistä henkilöillä, joilla oli alemmat pisteet MMSE-testissä (Mini Mental State Examination) verrattuna niihin, joilla oli korkeammat pisteet. Tämä tulos oli tilastollisesti merkitsevä (p=0,03)niiden tutkittavien osalta, joiden MMSE-pistemäärä oli 23 tai alempi. Tulokset eivät kuitenkaan olleet merkitseviä niillä tutkittavilla, joilla ei ollut kognitiivista alenemaa. Liikunta Kaatumisten ehkäisyyn tähtäävän liikuntaohjelman käytöstä yksittäisenä toimena kaatumisten ehkäisemiseksi sairaalapotilailla ei ole vahvaa näyttöä. Yksi laajan ja monitahoisen RCT-projektin osatutkimus tutki tai chi -harjoituksia, toiminnallista liikkumista ja mielikuvaharjoituksia sisältävän liikuntaohjelman vaikuttavuutta. Interventioryhmä (n=93) osallistui kolmeen 45 minuutin liikuntaharjoitukseen viikoittain enintään neljän potilaan ryhmissä. Harjoitukset tehtiin yhdistämällä tai chi -harjoituksia ja toiminnallista liikkumista sekä mielikuvaharjoituksia. Verrokkiryhmä (n=80) sai tavanomaista hoitoa, johon kuului JBI Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi Best Practice 14(15)

3 ympärivuorokautinen (24 tuntia) hoito, kaatumisriskin arviointi, säännöllinen lääkityksen arviointi, fysioterapia, toimintaterapeutin tapaamiset, jalkojenhoito, ruokavalio, sosiaalityö ja puhekyvyn poikkeamien arviointi. Fysioterapia- ja toimintaterapiatapaamiset olivat molemmat tunnin mittaisia ja ne toteutettiin viisi kertaa viikossa. Myös interventioryhmään kuuluvat saivat tavanomaista hoitoa. Liikuntaharjoitteluun osallistuneilla oli verrokkiryhmään verrattuna merkitsevästi vähemmän kaatumisia (p=0,007). Ero kaatumisten määrässä ei kuitenkaan ollut merkitsevä, kun tutkijat analysoivat aineiston niiden osalta, jotka osallistuivat vain liikuntainterventioon (eivätkä mihinkään muuhun laajempaan tutkimukseen sisältyneestä kolmesta interventiosta). Tavoitteellinen riskitekijöiden vähentäminen Tavoitteellisen riskitekijöihin liittyvän koulutuksen osoitettiin olevan tehokasta kaatumisten vähentämisessä. Satunnaistettu koeasetelma toteutettiin tutkimuksessa, jossa oli mukana pareittain kahdeksan samaan aluesairaalan piiriin kuuluvaa vanhusten hoito-osastoa ja kahdeksan niitä vastaavaa hoitokotiyksikköä. Tutkimusinterventio sisälsi hoitosuunnitelman, johon kuului kaatumisten riskitekijöiden arviointi sekä paikallisiin käytäntöihin että näyttöön perustuvia kaatumisten ehkäisytoimia. Hoitajat toteuttivat kaatumisten ehkäisytoimet niille potilaille, joilla oli todettu kaatumisriski. Tämä ryhmä muodostui potilaista, joilla oli kaatumishistoria, jotka olivat kaatuneet äskettäin ja potilaista, joilla oli ollut läheltä piti -tilanne sairaalaan tulonjälkeen. Hoitosuunnitelmaan sisältyvät ehkäisytoimet olivat monialaisia ja niihin liittyi sellaisia näkökohtia kuten jalkineiden turvallisuus, sängyn korkeus ja lääkitys. Verrokkiosastoilla ei tehty muutoksia käytäntöihin. Projekti kesti kaikkiaan vuoden ja neljä interventioosastoa toteutti intervention kuuden viimeisen tutkimuskuukauden aikana. Kirjattujen kaatumisten määrä väheni tilastollisesti merkitsevästi interventioryhmässä (RR=0,79, 95 %, CI: 0,65 0,95), kun taas verrokkiryhmän tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä (RR=1,12, 95 %, CI: 0,96 1,31). Kaatumisiin liittyvien vammojen ilmaantuvuus ei ollut tilastollisesti merkitsevää kummassakaan ryhmässä. Kirjoittajat päättelivät, että iäkkäiden sairaalapotilaiden riskitekijöiden vähentämiseen tähtäävän hoitosuunnitelman käyttöönotto vähensi tehokkaasti kirjattujen kaatumisten määrää. Kohdennetut moniulotteiset interventiot Kolmessa RCT-tutkimuksessa arvioitiin moniulotteisia interventio-ohjelmapaketteja, joissa oli erityyppisiä osioita. Ensimmäisessä tutkimuksessa ei todettu merkittävää hyötyä käytettäessä moniulotteista interventiota, johon sisältyi riskin arviointi, potilaiden ja henkilöstön koulutus, lääkityksen arviointi, ympäristön muutokset, liikunta ja hälyttimet. Kaksikymmentäneljä vanhusosastoa 12 Australiassa sijaitsevassa sairaalassa (12 akuutti- ja 12 kuntoutusosastoa) sovitettiin pareittain yhteen ennen satunnaistamista. Osastoparit osallistuivat tähän tutkimukseen peräkkäin yli 36 kuukauden aikana. Jokaista osastoa tutkittiin 3 kuukautta. Osallistujien kokonaismäärä valituilla osastoilla oli lähes Intervention toteutuksesta osastoilla vastasivat hoitajat ja fysioterapeutti. Hälyttimet oli suunniteltu yksilöllisesti asiakkaille sopiviksi ja ne olivat käytössä vain niillä tutkittavilla, joiden henkilökunta arvioi olevan vaarassa kaatua kävellessään ilman tukea ja jotka todennäköisesti kävelivät ilman tukea. Verrokkiosastoilla toteutettiin tavanomaista hoitoa, jota ei määritelty. Kaatumisten määrässä ei todettumerkitsevää eroa interventio- ja verrokkiryhmien välillä. Kaatumisten määrän keskiarvo interventio-osastoilla oli 9.26 tuhatta hoitopäivää kohden ja verrokkiosastoilla 9.20 tuhatta hoitopäivää kohden (p=0,96). Toinen RCT raportoi merkitsevästä hyödystä kaatumisten vähentämisessä reisiluun kaulan murtuma potilailla käytettäessä moniammatillista ja monia osatekijöitä sisältävää leikkauksen jälkeistä ohjelmaa, johon kuuluivat kattavat geriatriset arvioinnit, kaatumisen riskitekijöiden vähentäminen, kuntoutus ja aktiivinen ehkäisy sekä leikkauksen jälkeisten komplikaatioiden tunnistaminen ja hoito. Tutkimuksessa oli mukana199 yli 70-vuotiasta potilasta, jotka otettiin mukaan tulojärjestyksessä ortopediselle osastolle. Verrokkiryhmä sai tavanomaista leikkauksen jälkeistä hoitoa. Tulokset osoittivat, että kaatumisten esiintyvyys oli interventioryhmässä merkitsevästi matalampaa verrokkiryhmään verrattuna (Incidence Rate Ratio, IRR=0,38, 95 %, CI: 0,20 0,76). Interventioryhmässä oli myös merkitsevästi vähemmän kaatumisia potilailla, joilla oli dementia (IRR=0,07, 95 %, CI: 0,01-0,57). Myös sairaalahoidon kesto oli interventioryhmässä merkitsevästi lyhyempi (28.0 ± 17.9 päivää verrattuna 38.0 ± 40.6 päivään, p=0,028). Kolmas tutkimus osoitti merkittävää hyötyä käytettäessä moniosaista kaatumisten ehkäisyn interventio-ohjelmaa, johon kuului potilaan kaatumisriskistä kertova kortti, kaatumisista kertova informaatiolehtinen, liikuntaohjelma, koulutusohjelma ja lonkkasuojien käyttö. Tutkimuksessa oli mukana kolmelta puoliakuutilta osastolta yhteensä 626 henkilöä, joiden keski-ikä oli 80 vuotta (SD=9). Verrokit saivat tavanomaista hoitoa, johon sisältyi viikoittainen lääketieteellinen arviointi, tunnin tapaaminen fysioterapeutin ja toimintaterapeutin kanssa (tunti joka arkipäivä), ympärivuorokautinen hoitotyö sekä muut lisäpalvelut (ei määritelty) tarvittaessa. Interventioryhmässä kaatumisten määrä väheni tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin verrokkiryhmässä (Peto log rank test p=0,045). Tämä tulos oli merkittävin 45 päivänjälkeen intervention aloituksesta. Myös kaatujien määrä väheni merkitsevästi enemmän interventioryhmässä (RR=0,78, 95 %, CI: 0,56 1,06), ja vammaan johtaneita kaatumisia oli interventioryhmässä 28 % vähemmän kuin verrokkiryhmässä. Tutkijat päättelivät, että tavoitteellinen moniosainen kaatumisten ehkäisyohjelma oli tehokas kaatumistapahtumien vähentämisessä. JBI Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi Best Practice 14(15)

4 Kaatumiset akuuttisairaaloissa Kiitokset Joanna Briggs Instituutti on tehnyt tämän JBI-suosituksen. JBI Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi Best Practice 14(15)

5 Suosituksen soveltuvuus Suomessa Iäkkäiden sairaalapotilaiden kaatumisten ehkäisystä tehtyjen tutkimusten tulosten yleistäminen, käyttö ja soveltaminen on tehtävä huomioiden se, että tutkimukset on tehty hyvin vaihtelevasti erilaisilla potilasryhmillä ja erityyppisissä sairaaloissa tai osastoilla. Toistaiseksi tutkimusaineistot ovat olleet kohtalaisen pieniä, minkä vuoksi lisää tutkimusta tarvitaan varmentamaan nykyistä tutkimusnäyttöä. Suosituksesta nousevat kaikissa hoitoympäristöissä ja kaikilla iäkkäillä potilasryhmillä keskeisiksi tehokkaan kaatumisten ehkäisyn kulmakiviksi moniammatillisesti toteutetut, yksilölliseen kaatumisvaaran arviointiin perustuvat ja yksilöllisesti räätälöidyt toimet kaatumisten ehkäisemiseksi niin sairaalassa oloaikana kuin sieltä kotiutumisen jälkeen. Tätä suositusta Suomessa täydentävät Suomen Fysioterapeuttien julkaisema Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus ja Käypä hoidon julkaisema Lonkkamurtuma-hoitosuositus. Suosituksen käännöksestä ja sen soveltuvuuden arvioinnista vastasivat Teija Korhonen, TtT, yliopettaja, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja, Hoitotyön Tutkimussäätiö Satu Pajala, TtT, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Suositus on käännetty yhteistyössä Suomen JBI yhteistyökeskuksen kanssa. Lähteet 1. The Joanna Briggs Institute. Systematic reviews - the Reviews process, Levels of Evidence. Accessed on-line Sten C and Jayasekara R. Interventions to reduce the incidence of falls in older adult patients in acute care hospitals: a systematic review. JBI Library of Systematic Review 2009; 7(21): Person A, Wiechula R, Court A, Lockwood C. The JBI model of evidence-based healthcare. Int J of Evidence Based Healthc 2005; 3(8): The Joanna Briggs Institute, Faculty of Health Sciences, The University of Adelaide, South Australia, 5005, Australia p: f e: published by Wiley-Blackwell Publishing The procedures described in Best Practice must only be used by people who have appropriate expertise in the field to which the procedure relates. The applicability of any information must be established before relying on it. While care has been taken to ensure that this edition of Best Practice summarises available research and expert consensus, any loss, damage, cost, expense or liability suffered or incurred as a result of reliance on these procedures (whether arising in contract, negligence or otherwise) is, to the extent permitted by law, excluded. JBI Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi Best Practice 14(15)

Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä

Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä Volume 14 Issue 2 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Sairaanhoitajavetoiset

Lisätiedot

Imetykseen liittyvän rinnanpään kivun ja/tai imettämiseen liittyvän trauman hoito rivillä

Imetykseen liittyvän rinnanpään kivun ja/tai imettämiseen liittyvän trauman hoito rivillä Volume 13 Issue 4 2009 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Musiikin kuuntelemisen tehokkuus aikuisten masennuksen oireiden vähentämisessä

Musiikin kuuntelemisen tehokkuus aikuisten masennuksen oireiden vähentämisessä Volume 15 Issue 12 2011 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Musiikin

Lisätiedot

Omaisten osallistuminen muistisairautta sairastavan henkilön hoitoon liittyvään päätöksentekoon laitoshoidossa

Omaisten osallistuminen muistisairautta sairastavan henkilön hoitoon liittyvään päätöksentekoon laitoshoidossa Volume 18 Issue 2 2014 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Omaisten osallistuminen

Lisätiedot

Menettelytavat lääkkeiden jakamiseen sekä antamiseen liittyvien poikkeamien ehkäisemiseksi sairaalassa rivillä

Menettelytavat lääkkeiden jakamiseen sekä antamiseen liittyvien poikkeamien ehkäisemiseksi sairaalassa rivillä Volume 14 Issue 4 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Menettelytavat

Lisätiedot

Neurologisista syistä johtuvan nielemisvaikeuden arviointi ja hoito lapsilla sairaalassa

Neurologisista syistä johtuvan nielemisvaikeuden arviointi ja hoito lapsilla sairaalassa Volume 13 Issue 1 2009 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

KAATUMISVAARAA LISÄÄVÄT LÄÄKKEET

KAATUMISVAARAA LISÄÄVÄT LÄÄKKEET TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 319 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA KAATUMISVAARAA LISÄÄVÄT LÄÄKKEET Porissa toteutettu iäkkäiden monitekijäinen kaatumisten

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy OPAS Satu Pajala Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy 16 Oppaan käyttäjälle 3 Sisällys 5 IÄKKÄIDEN KAATUMISET JA NIIDEN SEURAUKSET 7 Laajaa joukkoa koskettava terveysongelma 7 Väestö ikääntyy lisääntyvätkö kaatumiset?

Lisätiedot

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS TUULIKKI SJÖGREN, MINNA HAAPAKOSKI, SIRKKU KOSONEN, ARI HEINONEN Yhteyshenkilö: Tuulikki Sjögren.

Lisätiedot

Lonkkamurtumapotilaiden arviointi geriatrian poliklinikalla

Lonkkamurtumapotilaiden arviointi geriatrian poliklinikalla Alkuperäistutkimus tieteessä Maria Korpi LL, erikoistuva lääkäri Tiina Luukkaala FM, biostatistikko Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, tiedekeskus Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö Pirkko Jäntti

Lisätiedot

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue Tapaturmakatsaus 2010 VarsinaisSuomen Pelastusalue TEKIJÄT Julkaisun suunnitteluun ja valmistamiseen vuonna 2010 ovat osallistuneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tapaturmat ja toimintakyky yksiköstä:

Lisätiedot

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus Satunnaistettu vertailututkimus

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus Satunnaistettu vertailututkimus 2013 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 125 Kaisu Pitkälä, Niina Savikko, Minna Pöysti, Marja-Liisa Laakkonen, Hannu Kautiainen, Timo Strandberg ja Reijo Tilvis Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen

Lisätiedot

TARMOA ARKEEN. Kuntosaliharjoittelu ja ravitsemuskuntoutus iäkkäillä ja huonokuntoisilla kotihoidon asiakkailla Hämeenkyrössä

TARMOA ARKEEN. Kuntosaliharjoittelu ja ravitsemuskuntoutus iäkkäillä ja huonokuntoisilla kotihoidon asiakkailla Hämeenkyrössä Julkaisutoimikunta: Sirkkaliisa Heimonen, toimialapäällikkö Pirjo Kalmari, ohjelmakoordinaattori Pertti Pohjolainen, vanhempi tutkija Jere Rajaniemi, tutkija Päivi Topo, johtaja Ilkka Syrén, tutkimussihteeri

Lisätiedot

Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön lehti. Cochraneteemanumero. Dublin näytti arviointitiedon uuden suunnan >> sivu 10

Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön lehti. Cochraneteemanumero. Dublin näytti arviointitiedon uuden suunnan >> sivu 10 Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön lehti 6 2006 Cochraneteemanumero Dublin näytti arviointitiedon uuden suunnan >> sivu 10 Kuka katsauksia lukee? >> sivu 4 Toimittaja Cochrane-uutisten lähteillä

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2004:2. Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön Pilottiraportti: Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys

DEHKO-raportti 2004:2. Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön Pilottiraportti: Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys DEHKO-raportti 2004:2 Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön Pilottiraportti: Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys Jukka Marttila, Outi Himanen, Pirjo Ilanne-Parikka, Liisa

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. Hyvä paha teknologia. liikunnan edistämisessä

Terveysliikunta. uutiset. Hyvä paha teknologia. liikunnan edistämisessä Terveysliikunta uutiset Hyvä paha teknologia liikunnan edistämisessä 2014 Terveysliikuntauutiset 2014 Hyvä paha teknologia liikunnan edistämisessä UKK-instituutin Terveysliikuntauutiset käsittelee tänä

Lisätiedot

Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu

Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2006:4 Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu Care Keys projektin tutkimuksia Marja Vaarama, Minna-Liisa Luoma, Petteri

Lisätiedot

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan Hannele Hyppönen Ilkka Winblad Katariina Reinikainen Minna Angeria Riikka Hirvasniemi Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset RAPORTTI 25 2010 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-305-1

Lisätiedot

Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla

Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla Kustannusvaikuttavuuden arviointi Virpi Sillanpää 18.9.2014 Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla kustannusvaikuttavuuden arviointi

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS. Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK

PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS. Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK SISÄLLYS 1. TAUSTA... 2 2. TARKOITUS JA TAVOITE... 5 2.1 Tarkoitus... 5 2.2 Tavoite... 5 2.3 Kustannusvaikuttavuus ja

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS Katja Tähkä Pro gradu-tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos Lokakuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö EHKÄISE TAPATURMAT -HANKKEEN OSA-ARVIOINTI. Etelä-Pohjanmaan pilottialue

Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö EHKÄISE TAPATURMAT -HANKKEEN OSA-ARVIOINTI. Etelä-Pohjanmaan pilottialue Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö EHKÄISE TAPATURMAT -HANKKEEN OSA-ARVIOINTI Etelä-Pohjanmaan pilottialue Pro gradu -tutkielma Leena Kämäri Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Toukokuu/2013

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 3.2.2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 4 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

Lääkelogistisen palvelumallin tuoma muutos hoitohenkilökunnan työajankäytössä Itä Helsingin palvelutaloissa

Lääkelogistisen palvelumallin tuoma muutos hoitohenkilökunnan työajankäytössä Itä Helsingin palvelutaloissa Lääkelogistisen palvelumallin tuoma muutos hoitohenkilökunnan työajankäytössä Itä Helsingin palvelutaloissa Sosiaali ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Terveyden edistämisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ 19.2.2013 AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ - Hoitotyön suositus SUOSITUKSEN KIRJOITTAJAT Salanterä Sanna, TtT, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

Elintapaohjauksen lähtökohtia korkeassa diabetesriskissä olevilla henkilöillä Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpanohankkeessa (D2D)

Elintapaohjauksen lähtökohtia korkeassa diabetesriskissä olevilla henkilöillä Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpanohankkeessa (D2D) STUDIES IN SPORT, PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH 185 Sanna Jenni Kulmala M. Salmela Elintapaohjauksen lähtökohtia korkeassa diabetesriskissä olevilla henkilöillä Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpanohankkeessa

Lisätiedot

Kansanterveys. Tuki- ja liikuntaelimistön terveys. Tules-vuori on kasvamassa s. 4. Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14

Kansanterveys. Tuki- ja liikuntaelimistön terveys. Tules-vuori on kasvamassa s. 4. Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 9/2007 Tuki- ja liikuntaelimistön terveys Tules-vuori on kasvamassa s. 4 Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14 Tapaturmat ja alkoholi suomalaisuuden

Lisätiedot