Painehaavat Paineesta aiheutuvien kudosvaurioiden ehkäisy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Painehaavat Paineesta aiheutuvien kudosvaurioiden ehkäisy"

Transkriptio

1 Volume 12 Issue ISSN: Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Painehaavat Paineesta aiheutuvien kudosvaurioiden ehkäisy Suositukset Potilaan asentohoidossa tulee olla tavoitteena luu-ulokkeisiin tai kehon luisiin alueisiin kohdistuvan suoran paineen välttäminen. (Luokka B) Riskinarviointi tulee tehdä luotettavalla mittarilla potilaan tullessa sairaalaan ja tämän jälkeen vähintään kerran päivässä. Siihen tulee sisältyä myös arvio ravitsemuksesta. (Luokka B) Kaksi päivittäin suun kautta nautittua lisäravinneannosta saattaa vähentää painehaavojen riskiä akuutista sairaudesta toipuvilla vanhuksilla. (Luokka B) Bradenin riskiluokitus on luotettavin mittari painehaavojen riskinarviointiin. (Luokka B) Erikoisrakenteinen vaahtomuovipatja saattaa vähentää painehaavojen esiintymistä riskiryhmään kuuluvilla potilailla verrattuna tavanomaiseen sairaalapatjaan. (Luokka B) Suositusten luokat Suosituksessa käytetyt luokat perustuvat Joanna Briggs Instituutin vuonna 2006 kehittämään vaikuttavuuden arviointimenetelmään Grades of effectiveness 1. Luokka A Soveltamista suositellaan vahvasti Luokka B Soveltamista suositellaan kohtalaisesti ja sitä kannattaa harkita Luokka C Soveltamista ei suositella Tietolähde Tämä JBI-suositus korvaa samalla otsikolla vuonna 1997 julkaistun 2 suosituksen ja perustuu neljään järjestelmälliseen katsaukseen, jotka on julkaistu vuosina Katsaus on saatavilla Joanna Briggs Instituutin Järjestelmällisten katsausten kirjastosta osoitteessa Tausta Painehaava (makuuhaava, decubitus) on paikallinen paineen, hankauksen tai venytyksen aiheuttama ihon ja ihonalaiskudoksen vaurio tai vamma. Painehaavoja esiintyy tyypillisesti luu-ulokkeiden, kuten ristiluun, kantapäiden tai lonkkien alueella. Riskiryhmään kuuluvat vanhukset, sekä henkilöt joiden liikuntakyky on heikentynyt, tai joilla on selkäydinvamma tai jokin vakava äkillinen sairaus (tehohoidossa olevat potilaat). 4-6 Ennaltaehkäisyä pidetään yleisesti tehokkaimpana keinona vaikuttaa painehaavojen esiintymiseen ja hoitotyön laatua pidetään tärkeimpänä tekijänä painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa. On kuitenkin epäselvää, missä määrin painehaavat ovat todellisuudessa ehkäistävissä. Ehkäisevät toimenpiteet voidaan jakaa seuraavasti: riskiryhmään kuuluvien henkilöiden tunnistaminen, asentohoito, painetta vähentävien alustojen käyttäminen ja ravitsemushoito. 4-6 Tämän hoitosuosituksen pohjana olleet systemaattiset katsaukset käsittelivät painehaavojen ehkäisykeinoista riskiluokitusten tehokkuutta, asentohoitoa, alustoja ja ravintolisiä. Painehaavojen hoitoa käsitellään erillisessä hoitosuosituksessa. JBI Painehaavat Paineesta aiheutuvien kudosvaurioiden ehkäisy Best Practice 12(2)

2 Määritelmät Tässä JBI-suosituksessa on käytetty seuraavia määritelmiä: Painehaava: Paikallinen, yleensä luu-ulokkeen kohdalla esiintyvä ihon ja/tai ihonalaiskudoksen vaurio, minkä aiheuttaa paine tai paine yhdessä venytyksen ja/tai hankauksen kanssa. (Euroopan painehaava-asiantuntijaneuvosto - EPUAP, European Pressure Ulcer Advisory Panel, helmikuu 2007) Matalan teknologian vakiopaineiset alustat: lampaantaljat, vakiopaineiset ilmatäytteiset alustat, vesitäytteiset alustat, muotoillut tai pintakuvioidut vaahtomuovialustat, geelitäytteiset alustat, raetäytteiset alustat ja silikonipäällystetyt kuitutäytteiset alustat. Tavoite Tämän JBI-suosituksen tarkoituksena on antaa terveydenhuollon ammattilaisille suosituksia, kuinka painehaavoja voidaan parhaiten ehkäistä. Tutkimusten laatu Tämän JBI-suosituksen taustalla olevan järjestelmällisen katsauksen kirjoittajat raportoivat yleisellä tasolla olemassa olevien tutkimusten heikosta laadusta, koska monet tutkimukset olivat suppeita ja metodologialtaan heikkolaatuisia. Katsausten kirjoittajat myönsivät, että joitain painehaavojen ehkäisyyn liittyvien tutkimusten osia on vaikea vakioida, koska aina ei ole mahdollista varmistaa tutkimuspotilaiden sokkouttamista intervention suhteen. Tutkimustuloksia Riskinarviointimittari Paineesta aiheutuvien kudosvaurioiden ehkäisyn ensimmäinen askel on käyttää riskinarviointimittareita, joiden avulla voidaan tunnistaa painehaavariskissä olevat henkilöt. Riskinarviointimittari on työkalu, joka antaa pisteet riskitekijöihin liittyvien muuttujien mukaan. Bradenin mittari, Waterlow n mittari ja Nortonin mittarista sovelletut versiot ovat yleisesti käytössä käytännön hoitotyössä. 3 Mittareiden rajoitteena on kuitenkin yhteisymmärryksen puute tulosten raja-arvoista. Ei ole selkeää näyttöä siitä, milloin riskiryhmään kuuluva potilas saa painehaavoja ja toisaalta siitä, milloin ehkäiseviä toimenpiteitä tulisi ottaa käyttöön ja milloin ei. Tästä syystä ehkäiseviä toimenpiteitä tehdään joskus potilaille, jotka eivät niitä tarvitse, tai vaihtoehtoisesti toimenpiteitä ei tehdä painehaavoille alttiimmille potilaille. Riskinarviointimittareiden vaikuttavuutta selvittänyt systemaattinen katsaus kattoi 30 tutkimusta, joissa aiheena oli mittareiden luotettavuuden arviointi ja kolme, jotka liittyivät kliiniseen vaikuttavuuteen. Katsauksen mukaan tällä hetkellä ei ole riittävää näyttöä siitä, että riskinarviointimittareiden käyttö käytännön hoitotyössä vähentäisi painehaavojen esiintymistä. Yksi tutkimus kuitenkin osoitti, että mittarit saattavat lisätä painetta vähentävien alustojen käyttöä. Toisessa tutkimuksessa havaittiin mittareiden voivan olla hyödyllisiä, sillä ehkäiseviä toimenpiteitä käytetään mittareiden myötä usein aikaisemmin ja tiheämmin. 3 Bradenin mittarilla havaittiin olevan paras luotettavuus (validiteetti ja reliabiliteetti). Se on myös ollut laajimmin käytössä erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Validiteetiltaan toiseksi paras oli Nortonin mittari, joka kuitenkin tarvitsee vielä lisätestauksia. Waterlow n mittari on riskien ennustamisessa ja erottelukyvyssä hyvä, mutta sen tarkkuus on heikko. Waterlow n mittari luokittelee riskiryhmään kuuluviksi myös paljon potilaita, joilla ei todellisuudessa ole riskiä painehaavojen syntymiselle. Tämä johtaa suurempiin kustannuksiin, kun ehkäiseviä toimenpiteitä tehdään tarpeettomasti. 3 Sekä Bradenin että Nortonin mittarit havaittiin riskinarvioinnissa tehokkaammiksi kuin pelkkä hoitajan kliininen arvio. 3 Alustat Matalan teknologian vakiopaineiset alustat (Low technology constant pressure supports, CLP) Tavallinen sairaalapatja (jolla tässä viitataan vaahtomuovipatjaan) vs. muut matalan teknologian alustat Seitsemässä satunnaistetussa ja kontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa (RCT) verrattiin tavallisia sairaalapatjoja/-alustoja muihin matalan teknologian vakiopaineisiin alustoihin ja saatiin viitteitä siitä, että erikoisvalmisteiset vaahtomuovipatjat saattavat vähentää painehaavojen syntyä riskipotilailla verrattuna tavallisiin sairaalapatjoihin. 5 Matalan teknologian vakiopaineisten alustojen vertailu JBI Painehaavat Paineesta aiheutuvien kudosvaurioiden ehkäisy Best Practice 12(2)

3 Kahdeksassa RCT-tutkimuksessa vertailtiin erityyppisiä matalan teknologian alustoja ja välineitä: vaahtomuovia, vakiopaineisia ilmatäytteisiä alustoja, vesitäytteisiä alustoja, geelitäytteisiä alustoja, silikonilla päällystettyjä kuitutäytteisiä alustoja, kantapään kohottimia (heel elevators) ja lampaantaljoja. 5 Tutkimuksista kaksi selvitti lampaantaljojen vaikutusta painehaavojen esiintymiseen. Toisessa tutkimuksessa, johon osallistui 297 ortopedistä potilasta, todettiin painehaavojen esiintymisen vähentyvän merkittävästi potilailla, joilla oli käytössä australialainen, lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettu lampaantalja. 5 Toinen tutkimus vertasi tavallisen sairaalapatjan käyttöä ilman lampaantaljaa ja lampaantaljan kanssa. Koe oli kuitenkin huonosti suunniteltu ja liian suppea, jotta näiden kahden alustan välillä olisi voitu havaita eroja. 5 Yhdessä tutkimuksessa verrattiin tavallista sairaalapatjaa 21 kaksoisilmakennosta koostuvaan vakiopaineiseen patjaan. Tutkimustulokset osoittivat, että tavallista sairaalapatjaa käyttäneillä esiintyi painehaavoja 37 % potilaista. Erikoispatjaa käyttäneillä painehaavoja ei esiintynyt lainkaan. 5 Tutkimuksessa, johon osallistui 52 potilasta, vertailtiin kolmea menetelmää: kantapäitä kohottavaa laitetta, vinyylistä tehtyä ilmatäytteistä jalkatukea (Foot Waffle) ja kantapäiden kohottamista tyynyn varassa. Eniten painehaavoja havaittiin ilmatäytteisiä jalkatukia (Foot Waffle) käyttäneillä potilailla, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 5 Muissa tutkimuksissa ei saatu tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Vaihtuvapaineiset (dynaamiset) alustat (Alternating presasure supports, AP) Vaihtuvapaineisia alustoja tutkineet RCT-tutkimukset olivat yleisesti ottaen heikkolaatuisia ja liian suppeita. Tarvitaan lisätutkimuksia, jotta voidaan määrittää niiden kliininen vaikuttavuus. 4 Muut alustat Leikkauspöydän päällyste Neljässä RCT-tutkimuksessa tutkittiin eri menetelmiä paineen vähentämiseksi potilaan maatessa leikkauspöydällä. Ensimmäisessä tutkimuksessa verrattiin viskoelastisesta polymeeristä tehtyä alustaa tavalliseen leikkauspöytään. Tutkimuksessa havaittiin suhteessa vähemmän leikkauksenjälkeisiä painehaavoja 47 % potilaista, joiden leikkauksessa (laaja yleiskirurginen, gynekologinen tai verisuonikirurginen leikkaus) oli käytetty viskoelastista polymeerialustaa. 5 Kahdessa tutkimuksessa verrattiin vaihtuvapaineista Micropulse system -patjaa geelitäytteiseen alustaan leikkauksen aikana ja tavalliseen sairaalapatjaan leikkauksen jälkeen. Tulosten yhdistämisen jälkeen määritettiin yhdistetty suhteellinen riski (fixed effects model) 0.21 (95 % CI ) Micropulse system -patjan eduksi. Epäselväksi jäi, saavutettiinko vaikutus paineenvähennyksellä leikkauksen aikana vai sen jälkeen, vai näiden yhteisvaikutuksesta. 5 Viimeisessä tutkimuksessa verrattiin leikkaussaliin suunniteltua erikoispatjaa tavallisiin hoitokäytäntöihin (vaahtomuovialusta ja lisäpehmusteita tarpeen mukaan). Tulosten mukaan erikoispatjalla maanneilla potilailla oli todennäköisemmin ihomuutoksia leikkauksen jälkeen. Kuudelle potilaalle syntyi toisen asteen tai vakavampia painehaavoja, kun taas kontrolliryhmässä niitä syntyi kolmelle potilaalle. 5 Istuinalustat Kolmessa RCT-tutkimuksessa vertailtiin erilaisia istuinalustoja. Yhdessä tutkimuksessa vertailtiin tasaista istuinalustaa erikoisvalmisteiseen muotoiltuun vaahtomuovialustaan, eikä näiden välillä havaittua eroa. Toisessa tutkimuksessa, johon osallistui 141 potilasta, vertailtiin pyörätuoliin tarkoitettuja istuinalustoja (Jay-geelin ja vaahtomuovin yhdistelmä vs. vaahtomuovinen istuinalusta). Geelityynyä käyttäneillä potilailla oli vähemmän painehaavoja kuin vaahtomuovista istuinalustaa käyttäneellä ryhmällä, mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Kolmannessa tutkimuksessa verrattiin toisiinsa tasaista, pohjastaan viistoksi leikattua vaahtomuovialustaa ja muotoiltua rengastyynyä. Tutkimuksessa ei havaittu eroja painehaavojen esiintymisessä. 5 Asentohoito Kahden tunnin välein toteutettu potilaan asennon vaihtaminen on perinteinen ohje painehaavojen ehkäisyyn. 4 Kahdessa RCTtutkimuksessa arvioitiin erityisesti asentohoidon eri menetelmiä. Ensimmäisessä tutkimuksessa tutkittiin erilaisten asennonvaihtomenetelmien tehokkuutta neljän viikon jaksolla 11 pitkäaikaishoitoa tarjoavassa laitoksessa. Tutkimuksessa havaittiin, että potilaiden asennon vaihtaminen neljän tunnin välein yhdistettynä erikoispatjan käyttöön vähensi merkittävästi painehaavoja verrattuna kahden tunnin välein tapahtuneeseen asennonvaihtoon tavallisella sairaalapatjalla. Tutkimuksessa oli kuitenkin monia metodologisia puutteita. Tästä syystä pelkästään tämän tutkimuksen perusteella ei voida antaa suositusta, että potilaiden asentoa tulisi vaihtaa neljän tunnin välein yleisesti ohjeistetun kahden tunnin sijaan. 4 JBI Painehaavat Paineesta aiheutuvien kudosvaurioiden ehkäisy Best Practice 12(2)

4 Toisessa tutkimuksessa tarkasteltiin potilaiden eri asentojen vaikutusta. Tutkimuksessa vertailtiin 30 asteen makuuasentoa (tyyny toisen pakaran sekä molempien jalkojen alla) tavalliseen 90 asteen kylkiasentoon. Otos oli pieni 46 iäkkään potilaan ryhmä, eikä merkittävää eroa näiden kahden ryhmän välillä havaittu. 4 Ravitsemuksen parantaminen Tutkimuksissa on saatu jonkin verran näyttöä siitä, että huono ravitsemus on yhteydessä painehaavojen esiintyvyyteen ja vakavuusasteeseen. 4-6 Neljässä tutkimuksessa selvitettiin erilaisten lisäravinteiden tehoa painehaavojen ehkäisyssä. Tutkittuja lisäravinteita olivat proteiinilisät ja proteiinien, vitamiinien, hiilihydraattien sekä lipidien seokset jne. Yhdessä tutkimuksessa tutkittiin 59 sairaalapotilasta, joilla oli reisiluun kaulan murtuma. Tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään, joista toiselle annettiin tavallista sairaalaruokaa ja toiselle tavallisen ruuan lisäksi yksi annos suun kautta nautittavaa lisäravinnetta. Pienessä tutkimuksessa oli metodologisia heikkouksia, eikä interventiolla havaittu olevan merkittäviä vaikutuksia. 6 Toisessa tutkimuksessa oli 140 lonkkamurtumapotilasta, joilla oli kohonnut riski saada painehaavoja. Potilaat saivat joko tavallista sairaalaruokaa tai tavallista ruokaa ja lisäravintoa yön aikana nenä-mahaletkun kautta pumpulla annosteltuna. Tutkimusta rajoitti se, että vain 40 % interventioryhmästä suostui pitämään nenä-mahaletkua yhden viikon jälkeen ja vain 26 % kahden viikon ajan. Interventiolla ei havaittu olevan merkittäviä vaikutuksia. 6 Kolmannessa tutkimuksessa interventioryhmälle annettiin kaksi lisäravinneannosta päivässä tavallisen sairaalaruuan lisäksi, kun verrokkiryhmä sai vain tavallista sairaalaruokaa. Tutkittavat olivat yli 65-vuotiaita, vakavan sairauden akuuttivaiheessa olevia potilaita. Tulokset osoittivat, että interventioryhmän potilaille syntyi huomattavasti harvemmin painehaavoja. 6 Viimeinen katsauksessa mukana ollut tutkimus kattoi 103 lonkkamurtumapotilasta. Potilaat jaettiin kahteen ryhmään. Toisessa ryhmässä potilaat saivat sairaalaruuan lisäksi yhden lisäravinneannoksen ja toisessa vesipohjaisen kalorittoman lumeannoksen. Kahden ryhmän välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, mutta koe oli pieni. Kahden viikon jälkeen toisen asteen painehaavojen esiintyminen oli hieman alhaisempaa interventioryhmässä (18 % vs. 28 %). 6 Ihonhoito Euroopan haavanhoitojärjestön (European Wounds Management Association, EWMA) konferenssissa esiteltiin hiljattain systemaattinen katsaus, joka kattoi neljä satunnaistettua ja kontrolloitua kliinistä tutkimusta ja kolme havainnointiin perustuvaa tutkimusta. Meta-analyysissä havaittiin, että suhteellinen riski saada ensimmäisen asteen painehaavoja oli 0.4 (CI 95 %, ) HFA:ta (hyperoxygenoituja rasvahappoja) sisältävää voidetta saaneen ryhmän eduksi verrattuna lumevoidetta saaneeseen ryhmään. HFA-voidetta käytetään painehaavojen ehkäisyssä monissa Euroopan maissa. 4 Johtopäätökset Painehaavat ovat monissa tapauksissa ehkäistävissä. Kohdennettu ehkäisevä toiminta kuluttaa vähemmän resursseja kuin jo syntyneiden painehaavojen hoito. JBI Painehaavat Paineesta aiheutuvien kudosvaurioiden ehkäisy Best Practice 12(2)

5 JBI Painehaavat Paineesta aiheutuvien kudosvaurioiden ehkäisy Best Practice 12(2)

6 Kiitokset Joanna Briggs Instituutti on tehnyt tämän JBI-suosituksen yhdessä järjestelmällisten katsausten kirjoittajien kanssa. Lisäksi tämän JBI-suosituksen sisällön ovat arvioineet kansainvälisten JBI-yhteistyökeskusten edustajat: Petra Brysiewicz, c/south African Centre for evidence Based Nursing and Midwifery, school of Nursing, Faculty of Community and Development Disciplines, University of kwa Zulu-Natal, South Africa. Dr Suzi Robertson-Malt, National & Gulf Centre for Evidence Based Medicine, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Chaweewan Thongchai, Thailand Centre for Evidence Based Nursing and Midwifery, Faculty ofnursing, Chiang Mai University, Thailand. Catherine Edgar, Bundoora Extended Care Centre, Bundoora, Victoria, Australia. Peter Davis, School of Nursing, Nottingham University, Nottingham, UK. Prof Samantha Pang, Hong Kong Centre EBN, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong Special Administrative Region. Francisco P García-Fernández, Research and Quality Unit, Hospital of Jaén, Spain. Dr Pedro L Pancorbo Hidalgo, Health Sciences School, University of Jaén, Spain. Suosituksen soveltuvuus Suomessa Tämä suositus tuo hyvin esille painehaavojen ehkäisyn merkityksen niin yksittäisen potilaan kuin sairaalan ja koko yhteiskunnan näkökulmasta. Painehaavariskipotilaiden tunnistamisessa luotettavan riskinarviointimittarin käyttö on välttämätöntä ja arvioitu riski tulee kirjata potilaan hoitokertomukseen. Riskin tunnistaminen tulee tehdä suunnitelmallisesti ja sen tulee olla osa päivittäistä hoitokäytäntöä. Riskin tunnistamisen jälkeen tulee hoitoyksikössä olla selkeät ohjeet toimenpiteistä, joilla painehaavoja ehkäistään. Tämä suositus on koottu jo useita vuosia sitten ja sen päivittäminen olisi tarpeen uusimman tutkimuksen mukaan saamiseksi eri ehkäisymenetelmistä ja niiden vaikuttavuudesta. Tämän suosituksen ohella on hyödyllistä tarkastella mm. eurooppalaisia suosituksia (http://www.epuap.org/guidelines/). Suositus soveltuu suomalaiseen hoitokäytäntöön. Huomioitava on kuitenkin suosituksessa mainittu HFA-voide, joka ei ole Suomessa yleisesti käytössä. Ravitsemustilan arvioinnissa suosittelemme käytettäväksi siihen kehitettyjä mittareita (MNA, NRS), joita tässä suosituksessa ei tuoda esille. Käännöksestä vastaavat ja suosituksen soveltuvuuden arvioineet asiantuntijat Leena Berg, LT, plastiikkakirurgian erikoislääkäri, KYS Päivi Mäntyvaara, sh, kliinisesti erikoistunut hoitaja (haavanhoito), KYS Salla Seppänen, esh, THM, osaamisaluejohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulu Tarja Tervo-Heikkinen, sh, TtT, kliinisen hoitotyön asiantuntija, KYS Suositus on käännetty yhteistyössä Suomen JBI-yhteistyökeskuksen kanssa. Lähteet 1. The Joanna Briggs Institute. Systematic reviews - the review process, Levels of evidence. Accessed on-line The Joanna Briggs Institute. Pressure Sores Part 1: Prevention of Pressure Related Damage. Best Practice: evidencebased practice information sheets for health professionals 1997; 1(1): Pancorbo-Hidalgo PL, Garcia-Fernandez FP, Lopez-Medina IM, Alvarez-Nieto C. Risk assessment scales for pressure ulcer prevention: a systematic review. Journal of Advanced Nursing 2006; 54(1): Reddy M, Sudeep GS, Rochon PA. Preventing Pressure Ulcers: A Systematic Review. JAMA 2006; 296(8): Cullum N, McInnes E, Bell-Sayer SEM, Legood R. Support surfaces for pressure ulcer prevention. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue Langer G, Schloemer G, Knerr A, Kuss O, Behrens J. Nutritional interventions for preventing and treating pressure ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue Pearson A, Wiechula R, Court A, Lockwood C. The JBI Model of Evidence-Based Healthcare. Int J of Evidence-Based Healthcare 2005; 3(8): JBI Painehaavat Paineesta aiheutuvien kudosvaurioiden ehkäisy Best Practice 12(2)

7 The Joanna Briggs Institute, Faculty of Health Sciences, The University of Adelaide, South Australia, 5005, Australia p: f e: Published by Wiley-Blackwell Publishing The procedures described in Best Practice must only be used by people who have appropriate expertise in the field to which the procedure relates. The applicability of any information must be established before relying on it. While care has been taken to ensure that this edition of Best Practice summarises available research and expert consensus, any loss, damage, cost, expense or liability suffered or incurred as a result of reliance on these procedures (whether arising in contract, negligence or otherwise) is, to the extent permitted by law, excluded. JBI Painehaavat Paineesta aiheutuvien kudosvaurioiden ehkäisy Best Practice 12(2)

Painehaavat paineesta aiheutuneiden kudosvaurioiden hoito rivillä

Painehaavat paineesta aiheutuneiden kudosvaurioiden hoito rivillä Volume 12 Issue 3 2008 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Painehaavat

Lisätiedot

Imetysohjelmat terveydenhuollossa

Imetysohjelmat terveydenhuollossa Volume 15 Issue 3 2011 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Imetysohjelmat

Lisätiedot

Lääkkeettömien kivunhoitomenetelmien vaikuttavuus lasten ja nuorten kroonisen kivun lievityksessä

Lääkkeettömien kivunhoitomenetelmien vaikuttavuus lasten ja nuorten kroonisen kivun lievityksessä Volume 17 Issue 14 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema näyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus) Lääkkeettömien kivunhoitomenetelmien

Lisätiedot

Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä

Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä Volume 14 Issue 2 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Sairaanhoitajavetoiset

Lisätiedot

Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi

Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi Volume 14 Issue 15 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Koira-avusteinen toiminta pitkäaikaishoitolaitoksessa asuvien vanhusten hoidossa

Koira-avusteinen toiminta pitkäaikaishoitolaitoksessa asuvien vanhusten hoidossa Volume 15 Issue 13 2011 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Koira-avusteinen

Lisätiedot

Sairaanhoitajien ja syöpää sairastavien aikuispotilaiden tehokas viestintä sairaalassa

Sairaanhoitajien ja syöpää sairastavien aikuispotilaiden tehokas viestintä sairaalassa Volume 15 Issue 1 2011 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Sairaanhoitajien

Lisätiedot

Palliatiivinen lähestymistapa pitkälle edennyttä muistisairautta sairastavan ihmisen hoidossa rivillä

Palliatiivinen lähestymistapa pitkälle edennyttä muistisairautta sairastavan ihmisen hoidossa rivillä Volume 15 Issue 5 2011 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Palliatiivinen

Lisätiedot

Musiikin kuuntelemisen tehokkuus aikuisten masennuksen oireiden vähentämisessä

Musiikin kuuntelemisen tehokkuus aikuisten masennuksen oireiden vähentämisessä Volume 15 Issue 12 2011 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Musiikin

Lisätiedot

Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta

Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta NÄYTTÖ ELÄÄ - Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen, HOTUS ja KYS Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta, ESH, TtT, yliopisto-opettaja FinCC asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Näyttöön perustuva toiminta (NPT) = parhaan saatavilla

Lisätiedot

Omaisten osallistuminen muistisairautta sairastavan henkilön hoitoon liittyvään päätöksentekoon laitoshoidossa

Omaisten osallistuminen muistisairautta sairastavan henkilön hoitoon liittyvään päätöksentekoon laitoshoidossa Volume 18 Issue 2 2014 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Omaisten osallistuminen

Lisätiedot

Täydennysravintojuomat ympärivuorokautisessa hoidossa oleville muistisairaille ihmisille

Täydennysravintojuomat ympärivuorokautisessa hoidossa oleville muistisairaille ihmisille Volume 14 Issue 3 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Täydennysravintojuomat

Lisätiedot

Aivohalvauksesta toipuvien iäkkäiden henkilöiden psykososiaalis-henkinen kokemus rivillä

Aivohalvauksesta toipuvien iäkkäiden henkilöiden psykososiaalis-henkinen kokemus rivillä Volume 13 Issue 6 2009 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Musiikki interventiona sairaalassa

Musiikki interventiona sairaalassa Volume 13 Issue 3 2009 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI yhteistyökeskus näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön

Lisätiedot

Keinot omatoimisen toistokatetroinnin edistämiseksi aikuisilla, joilla on neurogeeninen rakko

Keinot omatoimisen toistokatetroinnin edistämiseksi aikuisilla, joilla on neurogeeninen rakko Volume 15 Issue 7 2011 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Keinot omatoimisen

Lisätiedot

Hemodialyysipotilaan itsehoito munuaissairauden loppuvaiheessa

Hemodialyysipotilaan itsehoito munuaissairauden loppuvaiheessa Volume 15 Issue 8 2011 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Hemodialyysipotilaan

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

Menettelytavat lääkkeiden jakamiseen sekä antamiseen liittyvien poikkeamien ehkäisemiseksi sairaalassa rivillä

Menettelytavat lääkkeiden jakamiseen sekä antamiseen liittyvien poikkeamien ehkäisemiseksi sairaalassa rivillä Volume 14 Issue 4 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Menettelytavat

Lisätiedot

Kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä

Kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä Informaatikko Hannele Mikkola 13.4.2011 Turun ammattikorkeakoulun kirjasto Näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyöhön: JBI CoNNECT+ Osaamisen ytimessä tietoaineistot tutuiksi BMF:n kevätseminaari 13.4.2011

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 Sisällys Johdanto... 3 1 Suomen JBI yhteistyökeskuksen missio, visio ja arvot...

Lisätiedot

Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala. Tampere-talo 6.9.2011

Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala. Tampere-talo 6.9.2011 Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala Tampere-talo 6.9.2011 Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, VT Teija Korhonen, tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Naisten odotuksia ja kokemuksia imetystuesta

Naisten odotuksia ja kokemuksia imetystuesta Volume 14 Issue 7 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Vanhempiin kohdistuvien interventioiden vaikuttavuus lasten ylipainon ja lihavuuden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi perusterveydenhuollossa

Vanhempiin kohdistuvien interventioiden vaikuttavuus lasten ylipainon ja lihavuuden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi perusterveydenhuollossa Volume 18 Issue 3 2014 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Vanhempiin

Lisätiedot

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden henkilöstölle Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Säätiö ja JBI-keskus kouluttajina HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Säätiön perustehtävänä on edistää hoitotyön

Lisätiedot

Hoitosuositus. Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. 60 % painehaavoista jää terveydenhuollossa

Hoitosuositus. Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. 60 % painehaavoista jää terveydenhuollossa Hoitosuositus Tutkimusnäytöllä tuloksiin 60 % painehaavoista jää terveydenhuollossa havaitsematta. Kuva: Shutterstock Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä Hoitosuositukset ovat

Lisätiedot

PAINEHAAVA- KALLISTA KÄRSIMYSTÄ 5.11.2015

PAINEHAAVA- KALLISTA KÄRSIMYSTÄ 5.11.2015 PAINEHAAVA- KALLISTA KÄRSIMYSTÄ 5.11.2015 Hoitotyön keinot ehkäistä painehaavoja, käytännön näkökulma Erja Laitinen Sairaanhoitaja os.34, Esshp Tavoitteena on herättää ajatuksia ja keskustelua painehaavan

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta 3.12.2009 Leena Lodenius 1 Tutkimusnäytön hierarkia Näytön taso Korkein Systemaattinen katsaus ja Meta-analyysi Satunnaistettu kontrolloitu kliininen

Lisätiedot

Imetykseen liittyvän rinnanpään kivun ja/tai imettämiseen liittyvän trauman hoito rivillä

Imetykseen liittyvän rinnanpään kivun ja/tai imettämiseen liittyvän trauman hoito rivillä Volume 13 Issue 4 2009 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Kuntouttava työote heräämöhoidossa. OYS Kesle, Aneva/Heräämö Hilkka Seppälä, Pirkko Rissanen

Kuntouttava työote heräämöhoidossa. OYS Kesle, Aneva/Heräämö Hilkka Seppälä, Pirkko Rissanen Kuntouttava työote heräämöhoidossa Hilkka Seppälä, Pirkko Rissanen Vuodelevon vaikutukset potilaalle Vuodelepo ja liikkumattomuus ovat epäfysiologista ja vaikuttavat merkittävästi ihmisen psyykkiseen ja

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén HOITOTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU Terveydenhuollon tehtävänä on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä laadukkaiden,

Lisätiedot

Tukea kaatumisvaarassa oleville apua ennakointiin

Tukea kaatumisvaarassa oleville apua ennakointiin Tukea kaatumisvaarassa oleville apua ennakointiin Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen kehittämishankkeen seminaari 2.12.2013 KYS, Kuopio Tarja Tervo-Heikkinen PSSHP, KYS Esityksen sisältö

Lisätiedot

Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon

Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon JOANNA BRIGGS INSTITUUTIN YHTEISTYÖKESKUKSEN JULKISTAMISTILAISUUS 23.9.2010 Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon tutkimusnäyttöä käytäntöön; laitoksen näkökulma JBI:n toimintaan Anneli Ensio,

Lisätiedot

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Sanna Salanterä ja Heikki Korvenranta 16.09.2009 Kansallisen terveydenhuollon järjestämisestä vuoteen 2015 Alueellinen organisaatio ja järjestäminen Terveyden

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Painehaava Hoidon laadun mittari? Ansa Iivanainen

Painehaava Hoidon laadun mittari? Ansa Iivanainen Painehaava Hoidon laadun mittari? Ansa Iivanainen 1 SHHY ry suosittelee käytettävän painehaava Pressure ulcer Pressure injury Pressure sore Decubitus Decubiti Decubitus ulcer Trophic ulcer Bed sore Ischaemic

Lisätiedot

Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja

Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy Tavoitteena on lisätä potilaan omaa toimintaa (EU 2009, WHO 2009,WHO 2011) Infektioiden

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

Työryhmän kokoonpano ja sidonnaisuudet

Työryhmän kokoonpano ja sidonnaisuudet Hoitosuositus - Tutkimusnäytöllä tuloksiin Kuva: Shutter stock Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä 1,2 1 Perustuu kansainväliseen suositukseen: National Pressure Ulcer Advisory

Lisätiedot

Mitä on näyttö vaikuttavuudesta. Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Mitä on näyttö vaikuttavuudesta. Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Mitä on näyttö vaikuttavuudesta Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sidonnaisuudet Päätoimi Suomalaisessa Lääkäriseurassa Duodecimissa Suomen ASH ry hallitus Tieteellinen näyttö Perustana

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

Marjukka Mäkelä Näyttö, arvot ja voimavarat päätöksen perustana Lääkäripäivät 2013, kurssi 226

Marjukka Mäkelä Näyttö, arvot ja voimavarat päätöksen perustana Lääkäripäivät 2013, kurssi 226 Marjukka Mäkelä Näyttö, arvot ja voimavarat päätöksen perustana Lääkäripäivät 2013, kurssi 226 1 Sidonnaisuudet IJTAHCin päätoimittaja (palkkio Cambridge University Pressiltä) EUnetHTA-tutkimusapuraha

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

Järjestelmällisen katsauksen arviointi

Järjestelmällisen katsauksen arviointi Järjestelmällisen katsauksen arviointi Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö, THL Sidonnaisuudet Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2.

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2. Kuinka varmistan INRpikatestien luotettavuuden? Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB Labquality-päivät 8.2.2008 Antikoagulaatiohoito

Lisätiedot

Haataja Iina, Huotari Miia & Huovinen Jenni. Asentohoidon merkitys painehaavojen ennaltaehkäisyssä

Haataja Iina, Huotari Miia & Huovinen Jenni. Asentohoidon merkitys painehaavojen ennaltaehkäisyssä Haataja Iina, Huotari Miia & Huovinen Jenni Asentohoidon merkitys painehaavojen ennaltaehkäisyssä Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Omaishoitajien auttaminen dementiaa sairastavien tukemisessa

Omaishoitajien auttaminen dementiaa sairastavien tukemisessa Volume 14 Issue 9 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema näyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus) Omaishoitajien auttaminen

Lisätiedot

Painehaavojen ehkäisy

Painehaavojen ehkäisy Painehaavojen ehkäisy PIKAOPAS Euroopan painehaava-asiantuntijaneuvoston ja USA:n kansallisen painehaavaasiantuntijaneuvoston kehittämä Johdanto n pikaopas esittää näyttöön perustuvat painehaavojen ehkäisy-

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO

TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO 1 TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO Aino-Liisa Oukka Asiantuntijaneuvoston pj. Dosentti, johtajaylilääkäri PPSHP 2 Taustaa Sisältö HALO organisaatio Katsaus ja suositus Haasteet ja tulevaisuus

Lisätiedot

Systemaattinen tiedonhaku näyttöön perustuvaa lääketiedettä etsittäessä. Mitä tarkoitetaan systemaattisella katsauksella 9.9.

Systemaattinen tiedonhaku näyttöön perustuvaa lääketiedettä etsittäessä. Mitä tarkoitetaan systemaattisella katsauksella 9.9. Systemaattinen tiedonhaku näyttöön perustuvaa lääketiedettä etsittäessä Mitä tarkoitetaan systemaattisella katsauksella 9.9.2004, Joensuu Systemaattinen tiedonhaku Rajataan ja määritellään tarkasti tiedonhakuongelma.

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Pekka Kettunen 12.12.2014

Pekka Kettunen 12.12.2014 Pekka Kettunen 12.12.2014 Vaikuttavuudesta keskustellaan ahkerasti sekä Suomessa että ulkomailla (evidencebased) Miksi esillä: toiminnan kehittäminen, priorisointi, voimavarojen kohdentaminen, arvioinnin

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

PAINE (p) massa (kg) x maan vetovoima (G) Pinta-ala

PAINE (p) massa (kg) x maan vetovoima (G) Pinta-ala PAINE (p) p= F A p= massa (kg) x maan vetovoima (G) Pinta-ala 2 3 4 5 6 7 Mukaeltu BRADEN - painehaavariskiluokitus 1 2 3 4 paineen kesto & voimakkuus FYYSINEN AKTIIVI- SUUS KYKY MUUTTAA KEHON ASENTOA

Lisätiedot

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Liisa Lehto SKKY:n kevätkoulutuspäivät Koulutusmallien kuvaus Kirjallisuushaun perusteella( CINAHL, Cohrane, Medline, Scopus tietokannat) on hyvin vähän raportoitu

Lisätiedot

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298)

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) 16.12.2013 Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Hanke-esittelyt kokouksissa Celik S. Turvallinen työn hallinta-

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Tämä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste on laadittu viitemaamenettelyssä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset

Lisätiedot

Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti

Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti Toiminnan painoalueet 2009 2013 Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta Liikkumisen turvallisuus Terveysliikunnan edistäminen Liikuntavammat Suomessa

Lisätiedot

Johtokunta 20.2.2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Johtokunta 20.2.2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 20.2.2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 3 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT

Lisätiedot

POTILAAN PAINEHAAVOJEN TUNNISTAMINEN JA ENNALTAEHKÄISY HOITOTYÖSSÄ

POTILAAN PAINEHAAVOJEN TUNNISTAMINEN JA ENNALTAEHKÄISY HOITOTYÖSSÄ POTILAAN PAINEHAAVOJEN TUNNISTAMINEN JA ENNALTAEHKÄISY HOITOTYÖSSÄ Jaakola Pirjo Kuusisto Kirsi Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Arviointien tavoite Tuottaa tietoa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen

Lisätiedot

Vastasyntyneen ECMO-hoidon (ECMO = veren kehonulkoinen happeuttaminen; engl. extracorporeal membrane oxygention) vaikuttavuus

Vastasyntyneen ECMO-hoidon (ECMO = veren kehonulkoinen happeuttaminen; engl. extracorporeal membrane oxygention) vaikuttavuus Finohtan nopea vastaus 1(2) Jaana Leipälä 2011 Vastasyntyneen ECMO-hoidon (ECMO = veren kehonulkoinen happeuttaminen; engl. extracorporeal membrane oxygention) vaikuttavuus Tausta Kysely Vaasan keskussairaalasta

Lisätiedot

Hoitohenkilökunnan koulutus vanhuksille haitallisten lääkkeiden käytön vähentämiseksi, vaikutus kaatumisiin ja kognitioon

Hoitohenkilökunnan koulutus vanhuksille haitallisten lääkkeiden käytön vähentämiseksi, vaikutus kaatumisiin ja kognitioon Hoitohenkilökunnan koulutus vanhuksille haitallisten lääkkeiden käytön vähentämiseksi, vaikutus kaatumisiin ja kognitioon! Anna-Liisa Juola, geriatrin ja yleislääketieteen erikoislääkäri, Helsingin Yliopisto

Lisätiedot

NutriAction 2011: Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila. Merja Suominen 17.2.2011

NutriAction 2011: Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila. Merja Suominen 17.2.2011 NutriAction 2011: Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila Merja Suominen 17.2.2011 Tutkimuspaikat ja menetelmä Tutkimus toteutettiin marras-joulukuun 2010 ja tammikuun 2011 aikana. Tutkimukseen osallistui

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄILLÄ VÄLTETTÄVÄ LÄÄKEAINE 1. Haittavaikutusriski suurempi kuin kliininen hyöty 2. Liian suuri annos 3. Liian pitkä käyttöaika

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 1 Sisältö Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 ORGANISAATIO... 3 3 TAVOITTEET, TOIMENPITEET

Lisätiedot

Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Päätöksentekoa tukevien tutkimusten tavoitteita kullakin oma

Lisätiedot

Ravitsemuksen merkitys sairaalapotilaalle. Jan Sundell dosentti, ylilääkäri, erikoislääkäri TYKS, YSIS

Ravitsemuksen merkitys sairaalapotilaalle. Jan Sundell dosentti, ylilääkäri, erikoislääkäri TYKS, YSIS Ravitsemuksen merkitys sairaalapotilaalle Jan Sundell dosentti, ylilääkäri, erikoislääkäri TYKS, YSIS Sairauteen liittyvä vajaaravitsemus on yleinen ongelma, joka jää usein diagnosoimatta Kehittyneissä

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Potilas- Eri ikäiset, kaltoinkohtel ua kokeneet lapset. Kuuden vuoden aikana kaikki lasten. radiologia, 2 lastenlääkäriä, 2 sosiaalityöntekijää

Potilas- Eri ikäiset, kaltoinkohtel ua kokeneet lapset. Kuuden vuoden aikana kaikki lasten. radiologia, 2 lastenlääkäriä, 2 sosiaalityöntekijää Lasten tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa - hoitosuositus Liite 3 Suosituksen perustana olevat tutkimukset Näytön vahvuus (levels of evidence) = menetelmällinen laatu +

Lisätiedot

Kaatumisten ehkäisy sairaalassa

Kaatumisten ehkäisy sairaalassa Kaatumisten ehkäisy sairaalassa IKINÄ-mittarin screening version pilotointi KYSissä IKINÄ -mittari Iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisyyn on kiinnitetty THL:ssä huomiota jo useiden vuosien ajan ja materiaalia

Lisätiedot

Terveysfoorumi 2015 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena. Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö

Terveysfoorumi 2015 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena. Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Terveysfoorumi 2015 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Sidonnaisuudet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, terveys- ja

Lisätiedot

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaaminen Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaamisen ydin Vaikeinta on oikean kysymyksen esittäminen ei niinkään oikean vastauksen löytäminen! Far better an appropriate

Lisätiedot

KIVUNLIEVITYS: AC+H-HOITO OLI PAREMPI KUIN AC-HOITO

KIVUNLIEVITYS: AC+H-HOITO OLI PAREMPI KUIN AC-HOITO KIVUNLIEVITYS: AC+H-HOITO OLI PAREMPI KUIN AC-HOITO SYNVISC + asianmukainen hoito -ryhmässä WOMAC-kipupisteet pienenivät 12 kk kohdalla 38 %, kun taas pelkän asianmukaisen hoidon ryhmässä luku oli 13 %.

Lisätiedot

Neurologisista syistä johtuvan nielemisvaikeuden arviointi ja hoito lapsilla sairaalassa

Neurologisista syistä johtuvan nielemisvaikeuden arviointi ja hoito lapsilla sairaalassa Volume 13 Issue 1 2009 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Ravitsemuksen merkitys painehaavan ehkäisyssä

Ravitsemuksen merkitys painehaavan ehkäisyssä Ravitsemuksen merkitys painehaavan ehkäisyssä Heli Pyrhönen laillistettu ravitsemusterapeutti Mikkelin keskussairaala 5.11.2015 Ennaltaehkäisyn näkökulma Huono ravitsemustila ja puutteellinen ravinnonsaanti

Lisätiedot

Käyttövesijärjestelmien tutkimus Sisäympäristö-ohjelmassa: laatu, turvallisuus sekä veden- ja energiansäästö

Käyttövesijärjestelmien tutkimus Sisäympäristö-ohjelmassa: laatu, turvallisuus sekä veden- ja energiansäästö VESI-INSTITUUTIN JULKAISUJA 5 Käyttövesijärjestelmien tutkimus Sisäympäristö-ohjelmassa: laatu, turvallisuus sekä veden- ja energiansäästö Aino Pelto-Huikko (toim.) Vesi-Instituutti WANDER Vesi-Instituutin

Lisätiedot

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS 2 Taustaa Terveydenhuollon mahdollisuudet vaikuttaa sairauksiin lisääntyneet, mutta samalla

Lisätiedot

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Käännös kielelle: Laatija: Sähköposti: SOC 1 Henkilöiden, joilla on nivelreumaoireita, tulee päästä ajoissa diagnoosin (erottavan) tekemiseen pätevän terveydenhoidon

Lisätiedot

VALUE IN CARING VAIVATONTA JA TEHOKASTA ASENTOHOITOA

VALUE IN CARING VAIVATONTA JA TEHOKASTA ASENTOHOITOA VALUE IN CARING VAIVATONTA JA TEHOKASTA ASENTOHOITOA VAKAUS TURVALLISUUS RENTOUTUMINEN ALENTUNUT TONUS ALENTUNUT ÄRSYTYS PAREMPI LEVON JA UNEN LAATU PALAUTUMINEN PARANTUNUT RUOANSULATUS TEHOKKAAMPI PARANEMINEN

Lisätiedot

Miksi tarvitaan hoitotyön suositukset? Jukka Paappanen, aoh, Ttm Kuopion yliopistollinen sairaala/päivystys

Miksi tarvitaan hoitotyön suositukset? Jukka Paappanen, aoh, Ttm Kuopion yliopistollinen sairaala/päivystys Miksi tarvitaan hoitotyön suositukset? Jukka Paappanen, aoh, Ttm Kuopion yliopistollinen sairaala/päivystys Miksi hoitotyön suositus tarvitaan? 1. Hoitotyön vaikuttavuus ja tehokkuus 2. Julkinen psykiatrinen

Lisätiedot

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa 12.03.2015 Pia Maria Jonsson LT Yksikön päällikkö Reformit TERVEYDENHUOLLON LAATU Moniulotteinen käsite Tekninen laatu (prestanda) Lääketieteellinen vaikuttavuus

Lisätiedot

POTILAAN VAJAARAVITSEMUS. Alueellinen koulutuspäivä 13.10.2015 Perushoitaja Marja Lehtonen

POTILAAN VAJAARAVITSEMUS. Alueellinen koulutuspäivä 13.10.2015 Perushoitaja Marja Lehtonen POTILAAN VAJAARAVITSEMUS Alueellinen koulutuspäivä 13.10.2015 Perushoitaja Marja Lehtonen TAUSTAA Tavoitteena systemaattinen potilaiden vajaaravitsemusriskin seulonta Henkilökunnan osaamisen kartoittaminen

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Ikääntyminen ja fyysinen harjoittelu: Tutkitusta tiedosta käytäntöön

Ikääntyminen ja fyysinen harjoittelu: Tutkitusta tiedosta käytäntöön Liikuntalääketieteen päivät 2015 Ikääntyminen ja fyysinen harjoittelu: Tutkitusta tiedosta käytäntöön Sarianna Sipilä Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto MIKSI? Ikääntyvien

Lisätiedot

Hoitotyön toiminnan mallintaminen - käytännön tieto tietojärjestelmiin

Hoitotyön toiminnan mallintaminen - käytännön tieto tietojärjestelmiin Hoitotyön toiminnan mallintaminen - käytännön tieto tietojärjestelmiin Terveydenhuollon atk-päivät 27.-28.5.2002 Anneli Ensio Projektipäällikkö Kuopion yliopistollinen sairaala Käytännön tieto tietojärjestelmiin

Lisätiedot

HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus. Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija

HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus. Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija HbA1c, % vaiko mooli? Eli olemmeko vielä vanhassa 1960-luvun ajatusmaailmassa mg% vaiko uudessa mmol/l

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Keinoja käsihygienian tehostamiseen

Keinoja käsihygienian tehostamiseen Koulutus Harjoittelu Roolimalli Seuranta Palaute Tekniset välineet Palkitseminen Tavoitteen asettaminen Tulosvastuu Saatavuus Muistuttajat: posterit, esitteet, äänimerkit, näytönsäästäjät KhYHKÄ-toimintamalli

Lisätiedot

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA INTEGROITU KIRJALLISUUSKATSAUS SimPro 25.8. 2015 Aura, Suvi; / Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion Yliopistollinen Sairaala Sormunen, Marjorita/

Lisätiedot

www.pwc.fi PwC:n nimikkeistökartoitus

www.pwc.fi PwC:n nimikkeistökartoitus www.pwc.fi :n nimikkeistökartoitus Tullinimikkeellä on merkitystä Luokittelulla tarkoitetaan prosessia, jossa maahantuodulle tavaralle tai vientitavaralle päätetään oikea tullinimike. Tullinimikkeellä

Lisätiedot

Ovidin Tärkeimmät Näyttöön Perustuvan Hoidon Tietolähteet

Ovidin Tärkeimmät Näyttöön Perustuvan Hoidon Tietolähteet Ovidin Tärkeimmät Näyttöön Perustuvan Hoidon Tietolähteet Sairaalakirjastopäivät Hämeenlinna 2014 Tarja Huttunen Robin Johansson Hoitomallien uudistaminen on jatkuva prosessi Ovidilla on ratkaisuja joiden

Lisätiedot