Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä"

Transkriptio

1 Volume 14 Issue ISSN: Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä Suositukset Sairaanhoitajavetoisilla vastaanotoilla voidaan jossain määrin tukea aikuispotilaita, joilla on äskettäin todettu tai olemassa oleva sepelvaltimotauti, saavuttamaan hoidon tavoitetasot kuten kokonaiskolesteroli- ja verenpainetaso. Hoitajavastaanotot näyttävät kuitenkin olevan vähemmän vaikuttavia parantamaan lyhyt- tai pitkäkestoisesti muiden riskitekijöiden kuin LDL-kolesterolin ja triglyseridien arvoja. (Luokka B) sairaanhoitajavetoiset vastaanotot tarjoavat jossain määrin tukea äskettäin todettua tai olemassa olevaa sepelvaltimotautia sairastavien aikuispotilaiden elämäntapamuutosten ylläpitämisessä ja vaikuttavat potilaiden motivaatioon sepelvaltimotaudin riskitekijöiden välttämiseen ensimmäisenä vuonna poliklinikkakäynnin jälkeen. (Luokka B) Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot saattavat vaikuttaa positiivisesti potilaan kokemaan elämän laatuun ja yleiseen terveydentilaan, erityisesti fyysiseen toimintakykyyn aikuisilla, joilla on äskettäin todettu tai olemassa oleva sepelvaltimotauti. (Luokka B) Suositusten luokat Suosituksessa käytetyt luokat perustuvat Joanna Briggs Instituutin vuonna 2006 kehittämään vaikuttavuuden arviointimenetelmään Grades of effectiveness 1. Luokka A Vahva tuki soveltamiselle. Luokka B Kohtalainen tuki soveltamiselle, jonka vuoksi soveltamista kannattaa harkita Luokka C Ei tukea Tietolähde Tämä JBI-suositus päivittää ja korvaa Joanna Briggs Instituutin (JBI) vuonna 2009 julkaiseman JBI-suosituksen. JBI-suositus perustuu järjestelmälliseen katsaukseen, joka on julkaistu JBI:n järjestelmällisten katsausten kirjastossa vuonna Raportin koko teksti on saatavana Joanna Briggs Instituutista (www.joannabriggs.org). Tausta Sairaanhoitajavetoinen vastaanottotoiminta käynnistyi ensimmäiseksi Iso-Britannian ja Yhdysvaltain perusterveydenhuollossa 1980-luvulla. Tavoitteena oli parantaa hoidon jatkuvuutta potilaan kotiuduttua sekä pyrkiä hillitsemään hoidon kustannuksia. Ero sairaanhoitajavetoisen vastaanottotoiminnan ja muunlaisen vastaanottotoiminnan kuten lääkärivastaanoton välillä on siinä, että sairaanhoitajavetoisesta vastaanotosta vastaa sairaanhoitaja itsenäisesti ja toiminnan näkökulma on kokonaisvaltaisempi, ennaltaehkäisevämpi ja ohjaavampi, ei terapeuttinen tai lääketieteellinen. Pääasialliset hoitotyön toiminnot tällaisella vastaanotolla ovat potilaan terveydentilan arviointi, seuranta ja valvonta sekä terveysneuvonta ja ohjaus - eivät terapia, diagnosointi tai lääketieteellisen hoidon suunnittelu. Tarjoamalla psykososiaalista tukea, ehkäisemällä sairauksien pahenemista (secondary prevention) ja muodostamalla kokonaisvaltaisen näkemyksen potilaan tarpeista sairaanhoitajavetoinen vastaanotto voi olla eräs vaihtoehto selviytyä jatkuvasti kasvavasta iäkkäiden ja pitkäaikaissairaidenpotilaiden määrästä sekä kehittää hoitoon liittyvää asiakastyytyväisyyttä. Sepelvaltimotauti on länsimaissa suurin sairaus ja kuolinsyy, ja se todennäköisesti lisääntyy edelleen väestön ikääntyessä. Sepelvaltimotautia jo sairastavilla henkilöillä on lisääntynyt riski sairastua muihinkin sydänsairauksiin. Terveellisten JBI Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä Best Practice 14(2)

2 elämäntapojen omaksumisella ja niiden ylläpitämisellä voidaan merkittävästi vähentää sydän- ja verisuonisairauksien aiheuttamaa kuolleisuutta. Sairaanhoitajavetoinen vastaanotto voi tarjota keinon ylläpitää pitkäaikaissairaiden, esimerkiksi sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden hoidon laatua ja samalla vähentää potilaiden määrää kiireisissä sairaaloissa ja lääkäreiden vastaanotoilla. Sairaanhoitajat voivat vaikuttaa potilaan riskitekijöiden vähentämiseen, koska he tuntevat potilaan ja heillä on tarvittaessa mahdollisuus konsultoida muita terveydenhuollon ammattilaisia. Lisäksi sairaanhoitajat voivat tarjota mahdollisuutta elämäntapamuutoksiin silloin, kun potilas on siihen valmis eikä silloin, kun potilaalla on sairauteen liittyvä akuutti kriisivaihe. Määritelmät Tässä JBI-suosituksessa on käytetty seuraavia määritelmiä: Sairaanhoitajavetoinen vastaanotto: Termi kuvaa vastaanottotoimintaa, josta vastaa sairaanhoitaja ja jossa työskentelee vain sairaanhoitajia. Sairaanhoitajat voivat arvioida, hoitaa ja neuvoa asiakasta tai lähettää hänet tarvittaessa muun terveydenhuollon palvelun piiriin. Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät: Termillä tarkoitetaan terveyteen tai elämäntapaan liittyviä tekijöitä, jotka lisäävät sepelvaltimotaudin riskiä. Tunnettuja riskitekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa, ovat ylipaino, tupakointi, korkeat kolesterolitasot, korkea verenpaine, masennus, vähäinen liikunta ja suuri alkoholin kulutus. Sitoutuminen: Halukkuus noudattaa hoito-ohjeita. Tavoite Tämän JBI-suosituksen tarkoituksena on esittää paras saatavilla oleva näyttö sairaanhoitajavetoisen vastaanoton vaikuttavuudesta sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä aikuisilla (yli 18-vuotiailla), joilla on äskettäin todettu tai olemassa oleva sepelvaltimotauti. Tutkimusten laatu Järjestelmällisessä katsauksessa oli mukana 13 artikkelia, jotka kuvasivat seitsemää vuosina toteutettua tutkimusta. Kolme niistä oli tehty Englannissa, loput neljä Skotlannissa, Australiassa, Kiinassa sekä Kanadassa. Kaikki tutkimukset olivat satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia. Kahdessa oli käytetty klusteriasetelmaa. Katsaukseen sisältyneet sairaanhoitajavetoiset vastaanotot toimivat pääasiassa yleislääkärivastaanottojen yhteydessä; yksi toimi sairaalassa ja potilaiden seuranta toteutettiin kotona. Seurannan kesto vaihteli kolmesta kuukaudesta kymmeneen vuoteen. Useimmissa tapauksissa seuranta päättyi vuoden kuluttua. Tutkimusten metodologinen laatu oli erittäin hyvä satunnaistamista lukuun ottamatta. Satunnaistaminen oli kuvattu tarkoin ja toteutettu asianmukaisesti ainoastaan yhdessä kiinalaisessa tutkimuksessa. Tulokset Verenpaine Verenpaine oli lopputulosmuuttujana viidessä tutkimuksessa. Kahden tutkimuksen meta-analyysin (satunnaisten vaikutusten, random effects, malli) perusteella sairaanhoitajavetoisilla vastaanotoilla ei osoitettu olevan tilastollisesti merkitsevää hyötyä verenpaineen alentamisessa 6-8 kuukauden aikana. Vuoden kuluttua interventioryhmässä havaittiin verrokkiryhmään verrattuna merkitsevästi enemmän potilaita, joiden verenpaine oli alle 140/85 mmhg. Yhdessä tutkimuksessa verenpaineen hallinnan osoitettiin parantuneen merkittävästi potilaiden käytyä vuoden ajansairaanhoitajavetoisella vastaanotolla, mutta tulokset eivät säilyneet neljän vuoden seurannassa. Lievä verenpaineen lasku on pitkällä tähtäimellä todennäköistä, mikä puoltaa sairaanhoitajavetoisten vastaanottojen tarjoamaa hoitoa. Hoidolla ei osoitettu olevan vaikutusta pitemmällä kuin vuoden tähtäimellä; katsauksessa oli tosin mukana vain kaksi tätä käsittelevää tutkimusta. Veren rasva-arvot Meta-analyysi voitiin suorittaa kokonaiskolesterolin sekä HDL-kolesterolin osalta. Kokonaiskolesterolia oli käytetty lopputulosmuuttujana kuudessa tutkimuksessa. Kahdessa tutkimuksessa havaittiin kuuden ja toisessa kahdeksan kuukauden seurannalla olevan myönteinen, vaikkakaan ei tilastollisesti merkitsevä vaikutus. Kahden tutkimuksen meta-analyysissä (random effects -malli) kokonaiskolesterolitason pitkäaikaistutkimus osoitti kuitenkin, että sairaanhoitajavetoisten vastaanottojen vaikutukset vähenivät 12 ja 18 kuukauden kuluttua. Tästä huolimatta potilaat hyötyvät edelleen merkittävästi sairaanhoitajavetoisten vastaanottojen riskitekijöiden hallintaan liittyvästä toiminnasta. Tätä arvioitiin selvittämällä niiden potilaiden määrä, jotka saavuttivat kokonaiskolesterolin tavoitetason, alle 5 mmol/l. Meta-analyysi osoitti, että tavoitetason saavuttaneiden potilaiden määrä oli vuoden kuluttua interventioryhmässä merkitsevästi korkeampi. Meta-analyysin tulokset eivät osoittaneet merkitsevää eroa HDL-kolesterotasossa ryhmien välillä lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Yhteenvetona voidaan todeta, että kokonaiskolesterolia ja HDL-kolesterolia koskevassa meta-analyysissä ei tullut ilmi, että sairaanhoitajavetoisista JBI Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä Best Practice 14(2)

3 vastaanotoista olisi hyötyä. Kuitenkin LDL-kolesterolia ja triglyseridejä koskevat yksittäiset tulokset osoittivat, että vastaanottotoiminta paransi kyseisiä arvoja lyhyellä aikavälillä. Sairaanhoitajavetoisella vastaanottotoiminnalla ei saavutettu pitkäkestoisia vaikutuksia veren rasva-arvojen kohdalla; poikkeuksena oli tavoitearvojen saavuttamiseen tähtäävä hoito. Tupakointi Järjestelmälliseen katsaukseen sisältyvät tutkimukset osoittivat, ettei sairaanhoitajavetoisilla vastaanotoilla ollut vaikutusta tupakoinnin lopettamiseen lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Tupakoimattomien potilaiden määrä ei vähentynyt potilaiden käytyä vuoden ajan sairaanhoitajavetoisilla vastaanotoilla. Paino Tutkimusten mukaan sairaanhoitajavetoisilla vastaanotoilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta potilaiden laihtumiseen lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Sitoutuminen hoitoon Hoitoon sitoutuminen on tärkeä osa terveyskäyttäytymistä, koska sillä on yhteyttä siihen, miten paljon potilaat pystyvät muuttamaan elämäntyyliään. Kanadalaisessa tutkimuksessa arvioitiin lääkehoidon ohjeenmukaista käyttöä sitoutumista kuvaavan indeksin avulla. Indeksi kuvaa niiden päivien osuutta, jolloin potilas otti lääkkeen suunnitelman mukaisesti. Tulos ilmoitettiin prosentteina. Kirjoittajien mukaan ryhmien välillä ei havaittu merkittävää eroa. Yhdessä skotlantilaisessa tutkimuksessa arvioitiin sitoutumista aspiriinin käyttöön. Vuoden kuluttua tehty seuranta osoitti, että sitoutuminen ohjeen mukaan tapahtuvaan aspiriinin oikeaan käyttöön oli interventioryhmässä merkitsevästi yleisempää. Samoin havaittiin merkitsevästi hyötyä toistuvasta liikunnasta ja ruokavalion noudattamisesta vuoden kuluttua, mutta vaikutukset eivät säilyneet neljän vuoden seurannassa. Tulokset puoltavat voimakkaasti sairaanhoitajavetoisen vastaanoton hyötyjä potilaiden tukemisessa, kun tavoitteena on ylläpitää elintapamuutoksia sekä vaikuttaa potilaiden halukkuuteen sitoutua sepelvaltimotaudin ehkäisyyn vastaanotolle tuloa seuraavan vuoden aikana. Katsaukseen sisältyvissä tutkimuksissa mitattiin ainoastaan sitoutumista lääkehoitoon, joten sitoutuminen muihin terveyttä edistäviin strategioihin ei ole tiedossa. Elämänlaatu ja yleinen terveydentila Useimmissa tutkimuksissa mitattiin terveydentilaan ja koettuun elämänlaatuun liittyviä lopputulosmuuttujia Short Form 36 (SF 36) -kyselylomakkeen avulla. Kyselyssä pisteytys vaihtelee välillä 0-100, ja korkeampi pistemäärä viitaa parempaan lopputulokseen. Meta-analyysissä yhdistettiin vuoden kestäneen seurannan tulokset kolmesta tutkimuksesta. Valitettavasti yhdessäkään artikkelissa ei esitetty SF 36:n kaikkien kahdeksan osa-alueen yhteistulosta, joten sitä voitu laskea. Siksi jokainen SF 36 -osaalue arvioitiin ja tulkittiin erikseen. Fyysinen toimintakyky Tulokset puolsivat merkitsevästi sairaanhoitajavetoista vastaanottotoimintaa sepelvaltimopotilaiden fyysisen suoritus- ja toimintakyvyn parantamisessa. Sosiaalinen toimintakyky Sairaanhoitajavetoisten vastaanottojen vaikutus sepelvaltimopotilaiden sosiaalisen toimintakyvyn parantamisessa on verrattavissa muuhun vastaanottotoimintaan. Ryhmien välillä ei havaittu eroja 12 ja 18 kuukautta tai neljä vuotta kestäneessä seurannassa. Fyysiseen toimintaan ja tunne-elämään liittyvät rajoitukset Tulosten mukaan sairaanhoitajavetoinen vastaanottotoiminta parantaa potilaiden kykyä suoriutua fyysisistä ja tunne-elämään liittyvistä toiminnoista. Kipu Vuoden kestäneessä seurannassa ei todettu kivunlievitykseen liittyvää vaikutusta. Energisyys ja jaksaminen Potilaiden oma käsitys energisyydestä ja jaksamisesta ei parantunut merkittävästi sairaanhoitajavetoiselle vastaanotolle osallistuvassa interventioryhmässä vuoden kestäneessä seurannassa. Yhdessä tutkimuksessa (klusterisatunnaistettu) havaittiin koetun jaksamisen parantumista vuoden kestäneessä seurannassa. Kyseistä vaikutusta ei todettu tutkimuksissa, joissa seuranta jatkui pitempään. JBI Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä Best Practice 14(2)

4 Mielenterveys Sairaanhoitajavetoisen vastaanottotoiminnan ei havaittu merkittävästi parantavan potilaiden mielenterveyttä. Yhtä (klusteri)tutkimusta lukuun ottamatta vastaanottotoiminnan vaikutukset eivät olleet myönteisiä pitkällä aikavälillä 18 kuukautta ja 4 vuotta kestäneessä seurannassa. Koettu yleinen terveydentila Potilaiden kokema yleinen terveydentila oli merkitsevästi parempi interventioryhmässä vuoden kestäneen seurannan jälkeen, mutta 18 kuukauden ja neljän vuoden seurannan tulokset eivät tukeneet tätä löydöstä. Yhteenvetona SF 36 -kyselyn tuloksista voidaan todeta, että ensimmäisen vuoden seurannan jälkeen tilastollisesti merkitsevää paranemista saavutettiin ainoastaan fyysisen toimintakyvyn, fyysiseen toimintaan ja tunne-elämään liittyvien rajoitusten sekä koetun yleisen terveydentilan kohdalla. Kaikkien muiden osa-alueiden kohdalla sairaanhoitajavetoisen vastaanoton tulokset vastasivat muun vastaanottotoiminnan tuloksia. Masennus ja ahdistus Vain yhdessä skotlantilaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin masennusta ja ahdistusta. Niiden kohdalla ei havaittu mitään eroa ryhmien välillä vuoden ja neljän vuoden seurannassa. Rasitusrintakipuoireet Yksi tutkimus keskittyi rasitusrintakipuoireisiin. Mittauksessa käytettiin Seattle Angina -kyselylomaketta. Vuoden kestäneessä seurannassa ryhmien välillä havaittiin tilastollisesti merkitseviä eroja rasituskapasiteetissa ja rintakipuoireiden tiheydessä: interventioryhmän pistemäärä oli korkeampi, mikä tarkoittaa, että rasitusrintakipuoireita esiintyi vähemmän. Yhdessä skotlantilaisessa tutkimuksessa rasitusrintakivun arvioinnissa käytettiin AnginaTyPe -kyselylomaketta. Sen mukaan ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa vuoden ja neljä vuotta kestäneessä seurannassa. Poikkeuksena oli, että interventioryhmän potilaat kokivat merkitsevästi harvemmin rintakivun pahenemista käytyään vuoden ajan sairaanhoitajavetoisella vastaanotolla. Sairaalaan otto Yhdessä skotlantilaisessa tutkimuksessa arvioitiin potilaiden sairaalahoitojaksojen määrää. Kymmenen vuoden seurannassa ryhmien välillä ei havaittu eroja. Tutkimustietojen perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä lyhyen ja keskipitkän aikavälin seurannan tuloksista. Sepelvaltimotapahtumat, sepelvaltimokuolleisuus ja kokonaiskuolleisuus Yhdessä skotlantilaisessa tutkimuksessa kokonaiskuolleisuus väheni merkitsevästi interventioryhmässä neljän vuoden seurannan jälkeen. Sepelvaltimotapahtumien esiintymisessä todettiin lisäksi lähes merkitsevä ero. Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja kaikista syistä johtuvassa kuolleisuudessa, sepelvaltimotapahtumien tai niistä johtuvien kuolemien määrässä 10 vuotta kestäneessä seurannassa. Kiitokset Joanna Briggs Instituutti on tehnyt tämän JBI-suosituksen. Suosituksen soveltuvuus Suomessa Tämä JBI-suositus soveltuu käytettäväksi suomalaiseen terveydenhuoltoon. Käännöksestä vastaavat ja suosituksen soveltuvuuden arvioineet asiantuntijat TtM Riitta Danielsson-Ojala, projektitutkija, Turun yliopisto ja apulaisosastonhoitaja, Turun yliopistollinen keskussairaala TtT Heidi Grandell-Niemi, toiminnanjohtaja, Varsinais-Suomen Sydänpiiri TtM Heidi Laine, Tutkimusylihoitaja (vs.), Turun yliopistollinen keskussairaala Suositus on käännetty yhteistyössä Suomen JBI yhteistyökeskuksen kanssa. JBI Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä Best Practice 14(2)

5 Hoitotyön interventiot sydän- ja verisuonisairauksien riskin vähentämiseksi aikuisilla Lähteet 1. The Joanna Briggs Institute. Levels of Evidence and Grades of Recommendations. 2. The Joanna Briggs Institute. Nurse-led interventions to reduce cardiac risk factors in adults. Best Practice: evidence-based information sheets for health professionals 2009; 13(5): Schadewaldt V, Schultz T. A systematic review on the effectiveness of nurse-led cardiac clinics for adult patients with coronary heart disease. JBI Library of Systematic Reviews 2010;8(2): Pearson A, Wiechula R, Court A, Lockwood C.The JBI model of evidence-based healthcare. Int J of Evid Based Healthc 2005; 3(8): The Joanna Briggs Institute, Faculty of Health Sciences, The University of Adelaide, South Australia, 5005, Australia p: f e: published by Wiley-Blackwell Publishing The procedures described in Best Practice must only be used by people who have appropriate expertise in the field to which the procedure relates. The applicability of any information must be established before relying on it. While care has been taken to ensure that this edition of Best Practice summarises available research and expert consensus, any loss, damage, cost, expense or liability suffered or incurred as a result of reliance on these procedures (whether arising in contract, negligence or otherwise) is, to the extent permitted by law, excluded. JBI Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä Best Practice 14(2)

Musiikin kuuntelemisen tehokkuus aikuisten masennuksen oireiden vähentämisessä

Musiikin kuuntelemisen tehokkuus aikuisten masennuksen oireiden vähentämisessä Volume 15 Issue 12 2011 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Musiikin

Lisätiedot

Imetykseen liittyvän rinnanpään kivun ja/tai imettämiseen liittyvän trauman hoito rivillä

Imetykseen liittyvän rinnanpään kivun ja/tai imettämiseen liittyvän trauman hoito rivillä Volume 13 Issue 4 2009 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Omaisten osallistuminen muistisairautta sairastavan henkilön hoitoon liittyvään päätöksentekoon laitoshoidossa

Omaisten osallistuminen muistisairautta sairastavan henkilön hoitoon liittyvään päätöksentekoon laitoshoidossa Volume 18 Issue 2 2014 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Omaisten osallistuminen

Lisätiedot

Menettelytavat lääkkeiden jakamiseen sekä antamiseen liittyvien poikkeamien ehkäisemiseksi sairaalassa rivillä

Menettelytavat lääkkeiden jakamiseen sekä antamiseen liittyvien poikkeamien ehkäisemiseksi sairaalassa rivillä Volume 14 Issue 4 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Menettelytavat

Lisätiedot

Neurologisista syistä johtuvan nielemisvaikeuden arviointi ja hoito lapsilla sairaalassa

Neurologisista syistä johtuvan nielemisvaikeuden arviointi ja hoito lapsilla sairaalassa Volume 13 Issue 1 2009 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7

Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7 MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7 Kurki Merja Hemiö Katri Lindström Jaana Jaakkola Laura Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa RYHMÄMUOTOINEN ELINTAPAOHJAUS METABOLISEN OIREYHTYMÄN

Lisätiedot

ACTA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN AIKUISTEN OHJAUKSEN LAATU SAIRAALASSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1214. Pirjo Kaakinen OULU 2013 MEDICA

ACTA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN AIKUISTEN OHJAUKSEN LAATU SAIRAALASSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1214. Pirjo Kaakinen OULU 2013 MEDICA OULU 2013 D 1214 ACTA Pirjo Kaakinen UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN AIKUISTEN OHJAUKSEN LAATU SAIRAALASSA OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU; OULUN YLIOPISTO, LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA,

Lisätiedot

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN Mari Tami Opinnäytetyö Kesäkuu 2013 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa

Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa Haastattelu työterveyshoitajille Marjatta Hagelin Pro gradu tutkielma Hoitotiede Preventiivinen hoitotiede Itä-Suomen

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Methodology Menetelmät ja and käyttäjän user guide opas LIIKENNEINFRASTRUKTUURIN JA -TOIMENPITEIDEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI Alkuperäinen

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2004:2. Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön Pilottiraportti: Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys

DEHKO-raportti 2004:2. Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön Pilottiraportti: Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys DEHKO-raportti 2004:2 Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön Pilottiraportti: Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys Jukka Marttila, Outi Himanen, Pirjo Ilanne-Parikka, Liisa

Lisätiedot

DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA

DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA Heta Mihailov Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisenlaitos Toukokuu 2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

RUOKAA MIELELLE RATKAISUKESKEINEN RYHMÄOHJELMA MASENNUKSESTA TOIPUVIEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN RAVITSEMUSOHJAUKSEEN

RUOKAA MIELELLE RATKAISUKESKEINEN RYHMÄOHJELMA MASENNUKSESTA TOIPUVIEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN RAVITSEMUSOHJAUKSEEN RUOKAA MIELELLE RATKAISUKESKEINEN RYHMÄOHJELMA MASENNUKSESTA TOIPUVIEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN RAVITSEMUSOHJAUKSEEN Ulla Tolonen Pro gradu -tutkielma Ravitsemustiede Kansanterveystieteen ja kliinisen

Lisätiedot

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Hassinen, Marja 2014 Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Käypä hoito -suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin

Lisätiedot

2 2013 huhtikuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Timo Saaristo

2 2013 huhtikuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Timo Saaristo 2 2013 huhtikuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri Kuva: Timo Saaristo Diabeteskeskuksessa Kuntoutusta: diabeteskursseja lapsiperheille, nuorille, työikäisille, eläkeläisille ja erityisryhmille

Lisätiedot

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan Hannele Hyppönen Ilkka Winblad Katariina Reinikainen Minna Angeria Riikka Hirvasniemi Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset RAPORTTI 25 2010 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-305-1

Lisätiedot

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS Manu Leppikangas Pro gradu -tutkielma Kansanterveystiede Itä-Suomen yliopisto Kansanterveystieteen yksikkö ja

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

POLVEN NIVELRIKKOPOTILAIDEN TIEDON TARPEET POTILASOHJAUKSESSA

POLVEN NIVELRIKKOPOTILAIDEN TIEDON TARPEET POTILASOHJAUKSESSA POLVEN NIVELRIKKOPOTILAIDEN TIEDON TARPEET POTILASOHJAUKSESSA Tiina Pellinen Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma Kevät 2014 Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Tiina Pellinen (2014).

Lisätiedot

SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA

SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA Johanna Manninen Terveyskasvatuksen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Muista Pääasia Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen

Muista Pääasia Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:34 Rolig Kaisa, Kurki Merja, Ojanen Ville Muista Pääasia Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen Tutkimuksen raportointi Muista Pääasia Ikääntyvän

Lisätiedot

2010 Kuntoutus. Taataan työkyky mahdollisimman monelle. Vaikeavammaisten aivoverenkiertohäiriökuntoutujien kuntoutuksen nykykäytännöt Suomessa

2010 Kuntoutus. Taataan työkyky mahdollisimman monelle. Vaikeavammaisten aivoverenkiertohäiriökuntoutujien kuntoutuksen nykykäytännöt Suomessa Veijo Notkola Taataan työkyky mahdollisimman monelle Tuulikki Sjögren, Atte Hänninen, Annaliisa Kankainen, Jaana Paltamaa, Sinikka H. Peurala ja Ari Heinonen Vaikeavammaisten aivoverenkiertohäiriökuntoutujien

Lisätiedot

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 25.4.2008 1 (75) Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Atte Meretoja, Tiina Sairanen, Turgut Tatlisumak, Markku Kaste European Stroke Organisation suositustyöryhmän

Lisätiedot

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009 TEE 1/2009 Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle Terveyden edistämisen uudet haasteet Terve elämä on kansantaloudellisesti järkevää Yhdessäolo on terveellistä Saako kasvissyöjä liikaa torjunta-ainejäämiä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 461 KUSTANNUSVAIKUTTAVA TERVEYDENHUOLTO JA LÄÄKEHOIDOT TULEVAISUUDESSA Osmo Kuusi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi

PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi Alkuperäinen WHO:n (World Health Organization) julkaisu vuodelta 2003 Adherence

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS TUULIKKI SJÖGREN, MINNA HAAPAKOSKI, SIRKKU KOSONEN, ARI HEINONEN Yhteyshenkilö: Tuulikki Sjögren.

Lisätiedot