Aivohalvauksesta toipuvien iäkkäiden henkilöiden psykososiaalis-henkinen kokemus rivillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aivohalvauksesta toipuvien iäkkäiden henkilöiden psykososiaalis-henkinen kokemus rivillä"

Transkriptio

1 Volume 13 Issue ISSN: Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Aivohalvauksesta toipuvien iäkkäiden henkilöiden psykososiaalis-henkinen kokemus rivillä Suositukset Ole herkkä ja huomioi iäkkään henkilön kokonaisvaltainen tunne kauhusta ja pelosta, jota esiintyy toipumisen varhaisessa vaiheessa. (Luokka A) Helpota yhteydenpitoa kaikissa muodoissaan perheeseen ja ystäviin sekä mahdollista myös hengellinen yhteys, ja ole valppaana eristäytymisen merkeille toipumisvaiheessa. (Luokka A) Tunnista elämän uudelleen järjestämiseen liittyvä suuri työmäärä, sekä psyykkinen että fyysinen, ja huomioi se hoitosuunnitelmassa. (Luokka A) Huomioi keinot, joilla terveydenhuoltojärjestelmä, terveydenhuollon rutiinit ja käytännöt tukevat tai eivät tue aivohalvauksesta toipumassa olevia iäkkäitä henkilöitä. (Luokka B) Tarjoa aivohalvauksesta toipuville iäkkäille henkilöille mahdollisuuksia keskustella näkemyksestään omasta paranemisesta ja edistymisestä sekä siitä, miten heidän elämänsä on muuttunut. (Luokka B) Suositusten luokat Suosituksessa käytetyt luokat perustuvat Joanna Briggs Instituutin vuonna 2006 kehittämään vaikuttavuuden arviointimenetelmään Grades of effectiveness 1. Luokka A Vahva tuki soveltamiselle. Luokka B Kohtalainen tuki soveltamiselle, jonka vuoksi soveltamista kannattaa harkita Luokka C Ei tukea Tietolähde Tämä JBI-suositus perustuu järjestelmälliseen katsaukseen, johon on otettu mukaan 27 tutkimusta. 2 Katsauksen aineisto koostuu laadullisista tutkimuksista, jotka käsittelivät ikääntyneiden henkilöiden kokemuksia aivohalvauksesta sisältäen, mutta ei rajoittuen sellaisiin tutkimusasetelmiin kuten fenomenologia, grounded teoria ja etnografia. Järjestelmällinen katsaus on saatavilla Joanna Briggs Instituutista Tausta Aivohalvaus on yksi yleisimmistä kuolemaan ja toimintakyvyttömyyteen johtavista syistä, ja aivohalvauksen riski kasvaa iän myötä. Koska ikääntyneille henkilöille jää usein jonkinlainen pysyvä vamma, on monissa tutkimuksissa keskitytty toiminnalliseen toipumiseen ja fyysiseen kuntoutumiseen. 3,4 Aivohalvauksesta toipuvan henkilön psykososiaaliseen ja henkiseen kokemukseen on kiinnitetty vähemmän huomiota. Aikaisemmat tutkimukset ovat viitanneet siihen, että terveysalan ammattilaisilta puuttuu ymmärrys siitä, miten potilaat kokevat, tulkitsevat ja käsittelevät toipumistaan aivohalvauksen jälkeen. 5,6 Tutkimuskirjallisuudessa on tunnistettu laajalti kysymyksiä, jotka liittyvät aivohalvauksen kokemiseen potilaan näkökulmasta. Näitä kysymyksiä ovat aiemman elämäntavan keskeytyminen 3, hallinnan tunteen puuttuminen ja pelko aivohalvauksen uusiutumisesta 6, häiriöt itsetuntemuksessa ja ajan kokemisessa 4, hukassa olon tunne ja avuttomuus 7, yhteydentunne/ yhteen kuulumattomuuden tunne ja itsenäisyys/riippuvuus 8, toivo ja toivottomuus 9 ja vuorovaikutus 10. Tässä JBI-suosituksessa keskitymme laadulliseen tutkimusnäyttöön lyhyen ja pitkän ajan toipumisprosessista ikääntyneen henkilön näkökulmasta. Tarkoituksena on arvioida näyttöä, joka ohjaisi hoitotyön käytäntöä. JBI Aivohalvauksesta toipuvien iäkkäiden henkilöiden psykososiaalis-henkinen kokemus Best Practice 13(6)

2 Tavoite Tämän JBI-suosituksen tarkoituksena on yhdistää paras saatavilla oleva näyttö aivohalvauksesta toipuvien ikääntyneiden henkilöiden psykososiaalis-henkisestä kokemuksesta. Tutkimuksiin osallistuneet Tämä katsaus koostuu tutkimuksista, joiden osallistujat olivat aikuisia, keski-iältään 65 vuotta ja sitä vanhempia, missä tahansa hoitoympäristössä, ja jotka ovat sairastaneet vähintään yhden aivohalvauksen. Aivohalvauksesta selvinneiden on pitänyt itse kuvata kokemuksiaan. Perheenjäsenten sekä hoitavan tahon kokemukset on jätetty pois. Mielenkiinnon kohteena oleva ilmiö Katsauksessa olivat mukana ne tutkimukset, joissa kuvattiin osallistujan kokemuksia tiettyyn interventioon. Tutkittavat raportoivat kokemuksistaan itse. Tutkimukset, joissa kuvattiin osallistujan kokemusta aivohalvauksesta toipumisesta, mutta interventiota ei ollut esitelty, otettiin myös mukaan katsaukseen. Perheenjäsenten sekä hoitavan tahon raportit on jätetty pois. Katsauksen kohteena olevat kokemukset Katsaukseen otettiin mukaan seuraavat kokemukset (types of outcomes) toivon/toivottomuuden tunne, yhteys muihin/vetäytyneisyys, häiriöt itsetuntemuksessa ja ajan kokemisessa, menetys, riippumattomuus /riippuvuus, aiemman elämäntavan keskeytyminen, elämänhallinnan tunne. Tutkimusten laatu Kaksi toisistaan riippumatonta tutkijaa arvioi kaikki mukana olevat tutkimukset. Arviointikriteereihin sisältyi yhteneväisyys filosofisen näkökulman ja tutkimusmetodologian, tutkimuskysymysten ja menetelmien, aineiston keruun ja menetelmien, analyysin ja tulkinnan, osallistujien tuottaman tiedon yhteneväisyyden ja tutkijoiden väittämän ja etiikan välillä. Erimielisyydet ratkaistiin keskustellen kolmannen arvioijan kanssa. Alkuperäisistä tutkimuksista saaduille löydöksille osoitettiin näytön asteet. Yksikään 165 löydöksestä ei ollut perusteeton; 35 luokiteltiin luotettaviksi ja 130 oli yksiselitteisiä. Tulokset Katsaukseen sisältyvien tutkimusten metasynteesissä tuotettiin neljä syntetisoitua lausumaa. Nämä lausumat johdettiin 165 alkuperäisestä löydöksestä, jotka sitten ryhmiteltiin 20 kategoriaan. Kategorioihin viedyt tulokset eivät olleet toisiaan poissulkevia. Tulokset on esitetty kuviossa 1. Yhteenkuuluvuus Yhteydenpito muihin oli tärkeä toipumisprosessin aikana. Tämä sisälsi yhteydenpidon ystäviin ja perheeseen, terveydenhuollon ammattilaisiin ja hengellisen yhteyden. Aivohalvauksen jälkeiset vaikeudet viestinnässä ja sosiaalisessa toiminnassa voivat johtaa eristyneisyyden tunteeseen. Aivohalvauksesta toipumassa olevat iäkkäät henkilöt havaitsivat suhteensa muihin ihmisiin voivan olla haasteellisen tai lohdullisen. Vaikka suhteet terveydenhuollon ammattilaisiin olivat toipumisen aikana yleensä myönteisiä, osa ikääntyneistä koki kunnioituksen puutetta. Aivohalvauksen kokeneille terveydenhuollon ammattilaisten kunnioittava lähestymistapa oli tärkeä. Hengellisen taustan omaaville rukous oli voiman lähde ja se antoi uskon tulevaisuuteen. Elämän uudelleen rakentaminen Aivohalvauksen kokeneiden ihmisten elämän uudelleen rakentamiseen sisältyy huomattavasti fyysistä ja psyykkistä työtä. Sopeutuminen fyysisen toiminnan muutoksiin, uusiin ympäristöihin ja osallistuminen elämän aktiviteetteihin oli haastavaa ja tutkittavien täytyi kehittää strategioita sopeutuakseen uuteen elämäänsä. Usein tämä tapahtui uudelleen oppimisena ja aktivoitumisena omassa hoidossaan. Selviytyminen fyysisten vammojen kanssa vaati enemmän aikaa päivittäisten toimintojen suorittamisessa ja usein siihen liittyi fyysisten apuvälineiden käyttämistä. Tähän työhön sisältyy toivon tunteen ja sisäisen voiman synnyttäminen tai muiden toipumista auttavien asenteiden hyödyntäminen. Elämää muuttava tapahtuma Aivohalvauksesta toipuneet kokevat, että aivohalvauksella on elämää muuttavia seurauksia. Monet kokevat tapahtuman keskeytyksenä elämässään, vaikkakin ne, joilla on muita sairauksia tai aikaisempia aivohalvauksia, saattavat nähdä sen vain yhtenä tapahtumana edelleen jatkuvassa elämässä. Useimmille kuitenkin vastakohta heidän aikaisempaan elämäänsä on selkeä ja he kuvaavat muutoksia perinpohjaisiksi. Tunnistetut muutokset vaihtelevat erosta tavassa kävellä itsetuntemukseen ja identiteettiin. JBI Aivohalvauksesta toipuvien iäkkäiden henkilöiden psykososiaalis-henkinen kokemus Best Practice 13(6)

3 Aivohalvauksesta selvinneet kävivät läpi monia muutoksia kotiutuessaan sairaalasta tai kuntoutusyksiköstä. Tähän liittyi pakko käsitellä toimintakyvyttömyyttä, johon saattoi kuulua sen hyväksyminen, että heidän täytyi löytää uusia tapoja tehdä asioita tai että he saattavat tarvita hoitoapua muilta. Äkillinen odottamaton tapahtuma Näyttöä aivohalvauksen tunteesta äkillisenä, odottamattomana tapahtumana oli tutkimuksissa, joissa iäkkäät henkilöt kuvasivat aivohalvauksen alkua ja omia havaintojaan, ajatuksiaan ja tunteitaan tämän varhaisvaiheen aikana. Potilaan epävarmuus oireista johti usein viivästyksiin diagnosoinnissa ja hoidossa. Fyysisten ja psyykkisten muutosten äkillinen alku olivat järkyttäviä, pelottavia ja hämmentäviä. Henkilöt kuvailivat kokemustaan kauhistuttavaksi ja he kuvasivat itsensä täysin toimintakyvyttömiksi tänä aikana. Johtopäätökset Useimmille henkilöille aivohalvauksen puhkeaminen ja sitä seuraavan varhaisvaihe on hämmentävä ja pelottava, elämää muuttava kokemus. Iäkkäillä henkilöillä toipumiseen vaaditaan huomattavia psyykkisiä ja fyysisiä ponnistuksia elämän uudelleenrakentamiseksi. Yhteys muihin ja hengellisyyteen on tärkeää toipumisen aikana. Kiitokset Joanna Briggs Instituutti on tehnyt tämän JBI-suosituksen seuraavan asiantuntijapaneelin avustuksella: Professor Carole Kenner, Dean of College of Nursing, University of Oklahoma, Oklahoma, USA Ms Christina Godfrey, Review Coordinator, Queen's Joanna Briggs Collaboration, School of Nursing, Queen's University. Oklahoma, USA Professor Marianne Lamb, School of Nursing, Queen's University, Ontario, Canada Assistant Professor Kathleen Patusky, School of Nursing University of Medicine and Dentistry of New Jersey, New Jersey, USA Ms Jana Williams, Clinical Educator, INTEGRIS Baptist Medical Center, Oklahoma, USA Lisäksi tämän JBI-suosituksen sisällön ovat arvioineet kansainvälisten JBI -yhteistyökeskusten edustajat Suosituksen soveltuvuus Suomessa Tässä suosituksessa käsitteelle spirituality on valittu käännöksesi henkisyys, joka kuvaa hengellisyyttä monipuolisemmin aivohalvaukseen sairastuneen iäkkään ihmisen kokemusta. Suositus on sellaisenaan sovellettavissa suomalaiseen terveydenhuoltoon. Suositus nostaa hyvin esille aivohalvauksesta toipuvan henkilön psykososiaalis-henkisen kokemuksen, jota suomalaisessa hoitotyössä on vahvistettava. Suosituksen mukaan AVH- potilaan kokemukset tulee huomioida hoitosuhteessa ja potilaan hoidon kokonaisuudessa eri terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Ikääntyneen AVH -potilaan kuntoutumista tukee toimiva tukiverkosto, mikä huomioi potilaan kokonaisvaltaisesti, tiedostaen potilaan psykososiaalis-henkisen kokemuksen. Väestö Suomessa ikääntyy ja odotettavissa on että aivohalvaukseen sairastuu yhä useampi suomalainen. Käännöksestä vastaavat ja suosituksen soveltuvuuden arvioineet asiantuntijat Salla Seppänen THM, ESH, lehtori Mikkelin ammattikorkeakoulu, Terveysalan laitos Anu Frilander, sh-amk, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Mikkelin keskussairaala, neurologisen kuntoutuksen osasto Sari Takkinen, TtK, ESH, rekrytointipäällikkö, Sosiaali- ja terveystoimen rekrytointi Mikkelin kaupunki Suositus on käännetty yhteistyössä Suomen JBI yhteistyökeskuksen kanssa. JBI Aivohalvauksesta toipuvien iäkkäiden henkilöiden psykososiaalis-henkinen kokemus Best Practice 13(6)

4 Kuvio 1. Metasynteesi ja siihen liittyvät kategoriat JBI Aivohalvauksesta toipuvien iäkkäiden henkilöiden psykososiaalis-henkinen kokemus Best Practice 13(6)

5 Lähteet 1. The Joanna Briggs Institute. Systematic reviews - the review process, Levels of evidence. Accessed on-line pubs/approach.php 2. The Joanna Briggs Institute. SUMARI: System for the unified management, assessment and review of information. Version 4.0. Accessed on-line Lamb M, Buchanan D, Godfrey CM, Harrison MB & Oakley P. The psychosocial spiritual experience of elderly individuals recovering from stroke: a systematic review. Int J Evid Based Healthc 2008; 6: Dowsell G, Lawler J, Dowsell T, Young J, Forster A, Hearn J. Investigating recovery from stroke: a qualitative study. J Clin Nurs 2000; 9: Rittman M, Faircloth C, Boylstein C et al. The experience of time in the transition from hospital to home following stroke. J Rehabil Res Dev 2004; 41: Doolittle ND. The experience of recovery following lacunar stroke. Rehabil Nurs 1992; 17: Bendz M. The first year of rehabilitation after a stroke from two perspectives. Scand J Caring Sci 2003; 17: Hilton EL. The meaning of stroke in elderly women: a phenomenological investigation. J Gerontol Nurs 2002; 28: Secrest JA, Shomas SP. Continuity and discontinuity: the quality of life following stroke. Rehabil Nurs 1999; 24: Popovich MM, Fox PG, Burns KR. Hope in the recovery from stroke in the US. Int J Psychiatr Nurs Res 2003; 8: Sundin K, Jansson L, Norberg A. Understanding between care providers and patients with stroke and aphasia: a phenomenological hermeneutic inquire. Nurs Inq 2002; 9: Pearson A, Wiechula R, Court A, Lockwood C. The JBI model of evidence-based healthcare. Int J of Evid Based Healthc 2005; 3(8): The Joanna Briggs Institute, Faculty of Health Sciences, The University of Adelaide, South Australia, 5005, Australia p: f e: published by Wiley-Blackwell Publishing The procedures described in Best Practice must only be used by people who have appropriate expertise in the field to which the procedure relates. The applicability of any information must be established before relying on it. While care has been taken to ensure that this edition of Best Practice summarises available research and expert consensus, any loss, damage, cost, expense or liability suffered or incurred as a result of reliance on these procedures (whether arising in contract, negligence or otherwise) is, to the extent permitted by law, excluded. JBI Aivohalvauksesta toipuvien iäkkäiden henkilöiden psykososiaalis-henkinen kokemus Best Practice 13(6)

Koira-avusteinen toiminta pitkäaikaishoitolaitoksessa asuvien vanhusten hoidossa

Koira-avusteinen toiminta pitkäaikaishoitolaitoksessa asuvien vanhusten hoidossa Volume 15 Issue 13 2011 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Koira-avusteinen

Lisätiedot

Omaisten osallistuminen muistisairautta sairastavan henkilön hoitoon liittyvään päätöksentekoon laitoshoidossa

Omaisten osallistuminen muistisairautta sairastavan henkilön hoitoon liittyvään päätöksentekoon laitoshoidossa Volume 18 Issue 2 2014 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Omaisten osallistuminen

Lisätiedot

Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi

Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi Volume 14 Issue 15 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä

Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä Volume 14 Issue 2 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Sairaanhoitajavetoiset

Lisätiedot

Palliatiivinen lähestymistapa pitkälle edennyttä muistisairautta sairastavan ihmisen hoidossa rivillä

Palliatiivinen lähestymistapa pitkälle edennyttä muistisairautta sairastavan ihmisen hoidossa rivillä Volume 15 Issue 5 2011 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Palliatiivinen

Lisätiedot

Imetykseen liittyvän rinnanpään kivun ja/tai imettämiseen liittyvän trauman hoito rivillä

Imetykseen liittyvän rinnanpään kivun ja/tai imettämiseen liittyvän trauman hoito rivillä Volume 13 Issue 4 2009 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Musiikin kuuntelemisen tehokkuus aikuisten masennuksen oireiden vähentämisessä

Musiikin kuuntelemisen tehokkuus aikuisten masennuksen oireiden vähentämisessä Volume 15 Issue 12 2011 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Musiikin

Lisätiedot

Menettelytavat lääkkeiden jakamiseen sekä antamiseen liittyvien poikkeamien ehkäisemiseksi sairaalassa rivillä

Menettelytavat lääkkeiden jakamiseen sekä antamiseen liittyvien poikkeamien ehkäisemiseksi sairaalassa rivillä Volume 14 Issue 4 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Menettelytavat

Lisätiedot

Painehaavat Paineesta aiheutuvien kudosvaurioiden ehkäisy

Painehaavat Paineesta aiheutuvien kudosvaurioiden ehkäisy Volume 12 Issue 2 2008 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Painehaavat

Lisätiedot

Neurologisista syistä johtuvan nielemisvaikeuden arviointi ja hoito lapsilla sairaalassa

Neurologisista syistä johtuvan nielemisvaikeuden arviointi ja hoito lapsilla sairaalassa Volume 13 Issue 1 2009 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Kristiina Juntunen Anna-Liisa Salminen. Omaishoitajan jaksamisen ja tuen tarpeen arviointi

Kristiina Juntunen Anna-Liisa Salminen. Omaishoitajan jaksamisen ja tuen tarpeen arviointi Kristiina Juntunen Anna-Liisa Salminen Omaishoitajan jaksamisen ja tuen tarpeen arviointi COPE-indeksi suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön 78/2011 Sosiaali- ja terveysturvan selosteita Kelan

Lisätiedot

Luokanopettajan ja toimintaterapeutin välinen yhteistyö

Luokanopettajan ja toimintaterapeutin välinen yhteistyö Michele Kaattari, Laura Loisa Luokanopettajan ja toimintaterapeutin välinen yhteistyö Katsaus toimintaterapian tutkimuksiin ja kirjallisuuteen Metropolia Ammattikorkeakoulu Toimintaterapia AMK Toimintaterapian

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 45 Noppari (toim.)

Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 45 Noppari (toim.) Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 45 Noppari (toim.) Monialaiset verkostot perheitä tukemassa Päivi Vuokila-Oikkonen, Riitta-Liisa Heikkinen, Marianne Karttunen, Marja-Liisa Läksy, Sirkku Maikkula

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS Katja Tähkä Pro gradu-tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos Lokakuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu A TUTKIMUKSIA 18. Eila Jantunen. Osalliseksi tuleminen masentuneiden vertaistukea jäsentävä substantiivinen teoria

Diakonia-ammattikorkeakoulu A TUTKIMUKSIA 18. Eila Jantunen. Osalliseksi tuleminen masentuneiden vertaistukea jäsentävä substantiivinen teoria Diakonia-ammattikorkeakoulu A TUTKIMUKSIA 18 Eila Jantunen Osalliseksi tuleminen masentuneiden vertaistukea jäsentävä substantiivinen teoria Eila Jantunen OSALLISEKSI TULEMINEN MASENTUNEIDEN VERTAISTUKEA

Lisätiedot

Kukkasia vai kantoja polulla? Terveyden edistäminen ikääntyneiden omaishoitajien näkökulmasta

Kukkasia vai kantoja polulla? Terveyden edistäminen ikääntyneiden omaishoitajien näkökulmasta Kukkasia vai kantoja polulla? Terveyden edistäminen ikääntyneiden omaishoitajien näkökulmasta Leinonen, Kirsi 2009 Tikkurila KUKKASIA VAI KANTOJA POLULLA? - TERVEYDEN EDISTÄMINEN IKÄÄNTYNEIDEN OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Terveydenhuollossa tarvitaan monenlaista tietoa

Terveydenhuollossa tarvitaan monenlaista tietoa Katsaus Laadullinen terveystutkimus mitä, miten ja miksi? Jari Kylmä, Katri Vehviläinen-Julkunen ja Juhani Lähdevirta Laadullinen ja määrällinen tutkimus täydentävät toisiaan, vaikka ne eroavat jossain

Lisätiedot

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki "Oma entinen on palannut takaisin elämään" Kuntoutuksen vaikuttavuus aikuisena kuuroutuneiden henkilöiden elämänhallintaan ja psykososiaaliseen hyvinvointiin Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka

Lisätiedot

Merja Sillanpää SOSIAALISEN TUEN JA VERTAISTUEN MERKITYS SYNNYTYS- MASENNUKSESTA TOIPUMISESSA

Merja Sillanpää SOSIAALISEN TUEN JA VERTAISTUEN MERKITYS SYNNYTYS- MASENNUKSESTA TOIPUMISESSA Merja Sillanpää SOSIAALISEN TUEN JA VERTAISTUEN MERKITYS SYNNYTYS- MASENNUKSESTA TOIPUMISESSA Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelujen ohjauksen suuntautumisvaihtoehto 2009 SOSIAALISEN TUEN JA VERTAISTUEN

Lisätiedot

LÄHEISTEN MERKITYS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE Kokemuksia asumisyksiköstä

LÄHEISTEN MERKITYS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE Kokemuksia asumisyksiköstä LÄHEISTEN MERKITYS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE Kokemuksia asumisyksiköstä Pasi Pouttu Opinnäytetyö, syksy 2013 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Pouttu

Lisätiedot

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto LAPSI SAIRASTAA SYÖPÄÄ. Vanhempien kokemuksia sairaanhoitajan antamasta hengellisestä tuesta Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla Mirva Ahonen Opinnäytetyö Syksy 2006

Lisätiedot

Kati Komulainen. Ruoka-allergiaa sairastavan lapsen hoito, koettu kuormitus ja perheen elämänlaatu äitien arvioimana

Kati Komulainen. Ruoka-allergiaa sairastavan lapsen hoito, koettu kuormitus ja perheen elämänlaatu äitien arvioimana Kati Komulainen Ruoka-allergiaa sairastavan lapsen hoito, koettu kuormitus ja perheen elämänlaatu äitien arvioimana Kasvatustieteen Lisensiaatintutkimus Kevät 2011 Kasvatustieteiden laitos Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastava lapsi ja nuori perheessä:

Tyypin 1 diabetesta sairastava lapsi ja nuori perheessä: Tyypin 1 diabetesta sairastava lapsi ja nuori perheessä: Hoidonohjauksen haasteet ja insuliinihoidon toteutus Hoitotyön koulutusohjelma, kätilö Opinnäytetyö 6.11.2007 Salla Kivelä Mari Pitkänen HELSINGIN

Lisätiedot

Neurologiset erityisvaikeudet ja erilaisuus

Neurologiset erityisvaikeudet ja erilaisuus Neurologiset erityisvaikeudet ja erilaisuus Nuorten kokemuksia Enni Haapaniemi Marjut Laukkanen Petriina Pääkkö Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Sosiaali-,

Lisätiedot

VERTAISTUEN MERKITYS TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ PIENTEN LASTEN ÄITIEN KUVAAMANA

VERTAISTUEN MERKITYS TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ PIENTEN LASTEN ÄITIEN KUVAAMANA VERTAISTUEN MERKITYS TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ PIENTEN LASTEN ÄITIEN KUVAAMANA Mari Mynttinen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Preventiivinen hoitotiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen

Lisätiedot

Kotona tapahtuvaan asentohoitoon sitoutuminen verkkokalvokirurgisen potilaan kokemana

Kotona tapahtuvaan asentohoitoon sitoutuminen verkkokalvokirurgisen potilaan kokemana Kotona tapahtuvaan asentohoitoon sitoutuminen verkkokalvokirurgisen potilaan kokemana Aho, Päivi Latva-Mäenpää, Jaana 2013 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Kotona tapahtuvaan asentohoitoon

Lisätiedot

MONI-lääke-hankkeen tuloksia

MONI-lääke-hankkeen tuloksia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 168 tutkimuksia 41 Virpi Sulosaari, Riikka Teuri, Taina Soini, Arja Pekonen, Katja Ojanperä, Heikki Alanko, Hanne Juuti, Petter Tuderman & Elli Leppä Sairaanhoitaja

Lisätiedot

HOITAJIEN TOIMINTAMALLIT IÄKKÄÄN MUISTISAIRAAN HENKILÖN HOITOTYÖSSÄ

HOITAJIEN TOIMINTAMALLIT IÄKKÄÄN MUISTISAIRAAN HENKILÖN HOITOTYÖSSÄ HOITAJIEN TOIMINTAMALLIT IÄKKÄÄN MUISTISAIRAAN HENKILÖN HOITOTYÖSSÄ Anu Hultqvist Pro gradu tutkielma Terveystieteiden laitos Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma Oulun yliopisto Lokakuu 2013 Oulun

Lisätiedot

VANHEMPIEN MIELIPITEITÄ PERHEVALMENNUKSESTA

VANHEMPIEN MIELIPITEITÄ PERHEVALMENNUKSESTA VANHEMPIEN MIELIPITEITÄ PERHEVALMENNUKSESTA Anna Kalola - Sanna Mannonen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ Päihdeasiakkaiden kokemuksia hoitajien suhtautumisesta eri hoitoympäristöissä Henna Iskanius Ulla-Riikka Kuvaja Anna Pesonen Opinnäytetyö Syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot