Työhyvinvointi ja tuottavuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työhyvinvointi ja tuottavuus"

Transkriptio

1 Työhyvinvointi ja tuottavuus Sosiaali- ja terveysalan toimialapäivät Päivi Jalonen, PsT, kehittämispäällikkö Helena Palmgren, KM, kehittämispäällikkö Työterveyslaitos

2 Työhyvinvointi? työntekijän terveys työntekijän jaksaminen työpaikan turvallisuus hyvä työn hallinta työilmapiiri johtaminen (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2008) Työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä (Työterveyslaitos) terveys ja turvallisuus osaaminen motivaatio, työn ilo ja imu hallinnan tunne yrityksessä työ sujuu ja syntyy tulosta Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

3 Työhyvinvointi työhyvinvointi on subjektiivinen kokemus tunne tieto työhyvinvointi tutkimuskohteena ja toiminnan kohteena: oltava jotain konkreettista, jota voi mitata/luoda ja hankkia/lisätä tavallisesti lähestytty työhyvinvoinnin puuttumisen tai ongelmien kautta työstressitutkimus työn kuormittavuus ja työntekijän kuormittuminen positiivisen psykologian tutkimuskehys työn imu työmotivaatio ja tavoitteet Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

4 Työstressi melko paljon tai erittäin paljon % kaikista työssä käyvistä terveys- ja sosiaalipalvelut 8 10 % (Työ ja terveys Suomessa 2006) sosiaali- ja terveysalan naisyrittäjät 13 % (Naisyrittäjien työhyvinvointitutkimus 2009) Työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä (mm.) kiire ja aikapaine henkisesti raskas työ (ihmissuhdekuormitus, vaikeat päätöksentekotilanteet) epäselvät tai ristiriitaiset tavoitteet luottamuksen ja avoimuuden puute työtovereiden/esimiehen välillä heikko tiedonkulku vähäinen palaute tai sen puuttuminen kokonaan Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

5 Työn kuormittavuuden ja työstressin vähentäminen TYÖN HALLINTA Koettu stressi ja sairauspoissaolot vaikutettiin lisäämällä työn hallintaa työn monipuolisuus vaikuttamisen mahdollisuus omaan työhön (ajan käyttö, työajan hallinnan mahdollisuus) osallistumisen mahdollisuus itseä koskevaan päätöksentekoon sosiaalinen tuki (yrittäjän oma voimavara) sairauspoissaoloriski väheni työtyytyväisyys lisääntyi koettu stressi väheni työn psyykkisten vaatimusten ja työn raskauden vähentäminen ei vaikuttanut yhtä paljon (Vahtera ym. 2003) Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

6 Työn imu pysyväluonteinen, myönteinen tunne- ja motivaatiotila tarmokkuus halu panostaa työhön vastoinkäymisissäkin energisyys omistautuminen työn merkityksellisyyden kokemus, ylpeys omasta työstä työhön uppoaminen syvä keskittyminen paneutuminen ja siitä syntyvä nautinto Miten työn imua voi saada lisää tai pitää yllä? ks. edelliset "hallinnan osatekijät" vahvistamalla olemassa olevia voimavaroja "mikä on hyvin" (Schaufeli 2001, Hakanen 2008) Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

7 Henkilökohtaiset tavoitteet ja arvot liittyvät usein koettuun työn imuun tärkeäksi ja mielekkääksi koetun asian tai päämäärän tavoittelu tuottaa ihmiselle psyykkistä hyvinvointia ja auttaa pitämään yllä elämän merkityksellisyyden kokemusta Millaiset päämäärät tukevat hyvinvointia? mielekkyys konkreettisuus ja välitavoitteet suunniteltu läheisten hyväksymä ja arvostama elämäntilanteeseen sovitettu Itseen liittyvät "tulla paremmaksi ihmiseksi" tavoitteet eivät niin hyvin tue terveyttä ja hyvinvointia (Little 1993, Emmons 1986) Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

8 Kannattaako terveyteen ja työhyvinvointiin panostaminen työpaikoilla? Näyttöä työpaikalla toteutettujen, työhyvinvointia ja terveyttä edistävien ohjelmien hyödyistä Hyödyt henkilöstölle: vahvaa näyttöä: yksilöiden fyysisen kunto, ravitsemus, henkinen hyvinvointi ja stressi, tupakointi vähän näyttöä: yksilöiden painon hallinta vähän tutkimuksia ja näyttöä: johtaminen, työilmapiiri, yrityskulttuuri ja työn organisointi Taloudelliset hyödyt yrityksille näyttöä yleisesti terveyttä edistävien ja tietyn sairauden ehkäisyyn liittyvien interventioiden taloudellisista hyödyistä vähentävät terveydenhoito- ja sairauspoissaolokustannuksia, vähentävät ennenaikaisesta eläköitymisestä aiheutuvia kustannuksia harvemmin tarkasteltu suhteessa yrityksen tuottavuuteen (Chapman 2005) Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

9 Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Syy-seuraussuhteen luotettava todentaminen ongelmallista työhyvinvoinnin monimerkityksellisyys, käsitteellinen epämääräisyys tuottavuus (tuotos-panos -suhde) periaatteessa selkeämpi, mutta erilaisten tuotosten ja panosten yhteismitattomuus tuottaa vaikeuksia käytännössä tuotos = tuotteiden ja palveluiden määrä ja laatu panos = tuotoksen aikaansaamiseksi käytettyjen panosten määrä ja laatu Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

10 Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Tutkimuksissa viitataan usein yrityksen tuloksellisuuteen ja menestymiseen, joita mitataan monin eri tavoin Esim. yrityksen johdon käsitys yrityksen suoritus- ja kilpailukyvystä ja menestymisestä henkilöstön hyvinvointi on yhteydessä johdon arvioon paremmasta menestymisestä metalliteollisuudessa, vähittäiskaupan alalla yhteys heikompi toteutunut kilpailukyky heijastuu henkilöstön hyvinvointiin (von Bonsdorff ym. 2009) Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

11 Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Henkilöstön henkisillä voimavaroilla on yhteyttä yrityksen menestymiseen Myös henkilöstön hyvä työkyky ja palkkataso ovat yhteydessä yrityksen taloudelliseen menestymiseen Henkilöstön sitoutuminen organisaatioon sekä laadukas esimiestyö ovat voimakkaasti yhteydessä toimipaikan suorituskykyyn Henkilöstön osallistumista painottavat toimintakäytännöt vahvistavat henkistä hyvinvointia ja nostivat yrityksen kilpailukykyä "Korkea työhyvinvoinnin taso ja hyvä tuottavuus kulkevat käsi kädessä " (von Bonsdorff ym. 2009; Mäki-Fränti 2009) Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

12 Työterveyshuolto: työhyvinvoinnin tukija Työterveyshuollon tehtävä on tukea työssä käyvän väestön työkykyä ja työhyvinvointia yrityksissä Työterveyshuoltopalvelun järjestäminen on työnantajan velvollisuus (Työterveyshuoltolaki /1383) Yrittäjille työterveyshuolto on vapaaehtoista Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

13 Työterveyshuolto: työhyvinvoinnin tukija KELA korvaa työterveyshuollosta maksetuista kustannuksista 60 % lakiin perustuvista, ennaltaehkäisevästä työterveyshuollosta työpaikkaselvitykset tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus terveystarkastukset vajaakuntoisten työntekijöiden seuranta jne. 50 % vapaaehtoisesta terveydenhoidosta esim. työterveyshuollon toteuttama sairaanhoito Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

14 Työterveyshuolto: työhyvinvoinnin tukija Suurissa ja keskisuurissa yrityksissä työterveyshuollon kattavuus on lähes täydellinen Pienistä yrityksistä vain noin kolmannes tarjoaa työterveyshuollon palvelut henkilöstölleen Yrittäjistä arviolta % on hankkinut työterveyshuoltopalvelut itselleen Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

15 Työterveyshuolto: työhyvinvoinnin tukija Haaste: Miten turvata yrittäjien ja pienten yritysten henkilöstön oikeus ja mahdollisuus saada työterveyshuollon tukea työhyvinvointinsa ja työkykynsä ylläpitämiseksi? Erityisesti: Miten voimme aktivoida yrittäjiä ja pieniä yrityksiä hyödyntämään työterveyshuoltoa työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemisessa? Miten voimme parantaa työterveyshuollon palveluiden vastaavuutta yrittäjien ja pienten yritysten tarpeisiin? Miten voimme parantaa työterveyshuollon palveluiden saatavuutta? Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

16 Pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuoltomalli Työterveyshuollon toimintakonsepti; kehitetty erityisesti pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuoltoon Malli aktivoi yrittäjiä huolehtimaan omasta ja henkilöstönsä työterveydestä ja -hyvinvoinnista antaa mahdollisuuden kokeilla työterveyshuollon palvelua antaa mahdollisuuden valita omaan tilanteeseen parhaiten sopiva palvelutaso madaltaen näin kynnystä työterveyshuoltoon hyödyntää välineitä ja menetelmiä, joiden avulla työterveyshuolto voi entistä joustavammin, tehokkaammin ja vaikuttavammin vastata pienten yritysten ja yrittäjien yksilöllisiin tarpeisiin vähentää perinteiseen työterveyshuoltotoiminnan byrokratiaa ja parantaa työterveyshuollon kustannustehokkuutta Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

17 Pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuoltomalli Mallin mukainen pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuoltopalvelu on jatkumo alkaa yksittäisenä interventiona etenee asiakkaan niin halutessa - kokonaisvaltaisen, laaja-alaisesti työhyvinvointia tukevan työterveyshuollon palvelujen hyödyntämiseen Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

18 Mallin kolme tasoa 1. taso: kertaluontoinen interventio itsearviointi itsearviointiomakkeen avulla työterveyshuollon ammattihenkilön konsultaatio 2. taso: perustaso jatkuu edellisestä tasosta, mikäli yrittäjä kokee tarpeelliseksi työterveyshuollon säännölliset yhteydenotot sovitulla tavalla yrittäjään / yritykseen 'kevyt' palvelutarjonta, palvelut sovitaan tilannekohtaisesti 3. taso: kokonaisvaltainen jatkuu edellisestä tasosta, mikäli yrittäjä kokee tarpeelliseksi nk. perinteinen työterveyshuollon palvelumalli, jossa toiminnan täsmälliset tavoitteet, sisältö, seuranta ja arviointi määritellään toimintasuunnitelmassa, joka tehdään kaikille sisältää ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työterveyshuoltopainotteisen, yleislääkäritasoisen sairaanhoidon palvelut Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

19 Mallin kokeilu on käynnistymässä Mallin vieminen käytäntöön edellyttää laaja-alaista yhteistyötä ja systemaattisella tavalla toteutettua kokeilua Ensimmäinen kokeilu toteutetaan syksyllä 2009 Päijät- Hämeessä osana yrittäjyyttä ja yritystoimintaa tukevaa Kunnon Kate -hanketta. Lisätietoja hankkeesta Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

20 Työterveyshuolto ja yritysten kehittäminen Työterveyshuolto on eräs keskeisistä työhyvinvoinnin tukitahoista Työterveyshuollon rooli yritystoiminnan (erityisesti pienyritysten) kehittämisessä on kuitenkin jäänyt niukalle huomiolle Työterveyshuollon palvelujärjestelmää ja palveluita voidaan hyödyntää nykyistä paremmin pienten yritysten ja yrittäjien tukemisessa Työterveyshuoltopalvelun integroiminen yrittäjiä ja pieniä yrityksiä tukeviin muihin toimiin on keino edistää työhyvinvointia ja tukea yritysten menestymistä Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

21 Muistilista epävarmuuden ja stressin hallintaan "tänä päivänä" Puh pah, pelistä pois Selvitä työelämää ja työllisyyttä koskevat suunnitelmat paikkakunnallasi/toimialallasi. Älä luota huhuihin. Mieti, mihin asioihin voit itse tai yhdessä työntekijöidesi kanssa vaikuttaa ja pyri muuttamaan niitä. Tee suunnitelma sen varalle, että kilpailutilanne muuttuu. Pohdi tilanteen merkitystä omalta kannaltasi. Yritä irtautua muiden odotuksista ja vaatimuksista. ( Työ Terveys Turvallisuus 2/2009) Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

22 "Näin helpotat epävarmuutta" (jatkuu ) Puh pah, pelistä pois Punnitse omia vahvuuksiasi ja anna niille riittävä arvo. Punnitse elämäsi muita arvokkaita asioita ja anna arvo niille Tee asioita, joista nautit. Itke, jos itkettää. Keskustele epävarmuudesta muiden kanssa. Se auttaa jäsentämään ajatuksia. Hae tarvittaessa ulkopuolista apua esimerkiksi työterveyshuollosta. (Työ Terveys Turvallisuus 2/2009) Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

23 Kiitos! Päivi Jalonen Helena Palmgren puhelin puhelin Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

24 Kirjallisuutta von Bondsdorff M E, Janhonen M, Vanhala S, Husman P, Ylöstalo P, Seitsamo J, Nykyri E Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen vuosian tutkimus metalliteollisuudessa ja vähittäiskaupan alalla. Työterveyslaitos, Työympäristötutkimuksen raporttisarja 36. Helsinki. Chapman L S Meta-Evaluation of Worksite Health Promotion Economic Return Studies.: 2005 Update. The Art of Health Promotion. July/August Cherry K. (Ed.) Corporate health & well-being management. A compendium of research evidence. 3th edition. Vielife. Emmons R.: Personal strivings: An approach to personality and subjective well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 51 (1986), Hakanen J. & Perhoniemi R.: Muutokset työssä, työn imu ja jatkamisaikeet työelämässä kolmen vuoden seurantatutkimus suomalaisilla hammaslääkäreillä. Työelämän tutkimus, 1 (2008), 6, Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

25 Kirjallisuutta Janhonen M, Tuomi K, Vanhala S Vähittäiskaupan toimipaikkojen menestyminen ja organisaatiokulttuuri. Teoksessa: Tuomi K, Vanhala S. Yrityksen toiminta, menestyminen ja henkilöstön hyvinvointi. Seurantatutkimus metalliteollisuudessa ja vähittäiskaupan alalla. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja B 40: Helsingin kauppakorkeakoulu. Helsinki. Little B R. Personal projects: A rationale method for investigation. Environment and Behavior, 15 (1993), Mäki-Fränti P. Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen moniste Palmgren H, Kaleva S, Jalonen P, Korhonen S, Tuomi K Naisyrittäjien työhyvinvointi. Tutkimusraportti. Käsikirjoitus. Työterveyslaitos. Helsinki. Perkiö-Mäkelä M, Hirvonen M, Elo A-L, ym Työ ja terveys haastattelututkimus 2006 Taulukkoraportti. Työterveyslaitos. Helsinki. Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

26 Kirjallisuutta Schaufeli W, Salanova, M, Gonzales-Roma V.: The measurement of engagement and burnout. The Journal of Happiness Studies, 3 (2002), Tuomi K, Vanhala S (toim.): Yrityksen toiminta, menestyminen ja henkilöstön hyvinvointi. Seurantatutkimus metalliteollisuudessa ja vähittäiskaupan alalla. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja B-40. Helsingin kauppakorkeakoulu, Helsinki Tuomi K, Vanhala S, Janhonen M ym.: Työkyvyn ja sitoutumisen yhteydet henkilöstön hyvinvointiin ja yrityksen kilpailukykyyn. Työelämän tutkimus 4 (2006):2, Työ Terveys Turvallisuus 2/2009. Vahtera J, Kivimäki M, Ala-Mursula L, Pentti J.: Työn hallinta ja työaikojen hallinta. Työntekijöiden hyvinvointi kunnissa ja sairaaloissa: tutkittua tietoa ja haasteita. Työterveyslaitos, Helsinki Työhyvinvointi Päivi Jalonen & Helena Palmgren /

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TYÖSUOJELULLA TYÖHYVINVOINTIA MITEN TOIMINTA TOTEUTUU KÄYTÄNNÖSSÄ? Aino Eskelinen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon Terhi Beilinson Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon palveluilta Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapia SF11K2 Koulutusohjelma Opinnäytetyö 14.4.2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Työ ja ihminen 3 / 2005 19. vuosikerta Pääkirjoitus Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Katsaukset Kohti hallittua työuraa ja eläkeprosessia... 307 Tiina Salokangas, Jukka

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Yhteisöllisyydellä menestykseen

Yhteisöllisyydellä menestykseen Yhteisöllisyydellä menestykseen opas työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja-Liisa Manka ja Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009. Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ

Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009. Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009 Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Tietoa työstä Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen Maria Rautio Päivi Husman Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen, Maria Rautio ja Päivi Husman

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Hanna Manelius TYÖHYVINVOINTIRAPORTOINTI OSANA HENKILÖSTÖRAPORTOINTIA - HENKILÖSTÖRAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSESSÄ Työn 1.

Lisätiedot

Ilkka Kokkoniemi MAIDONTUOTTAJAISÄNTIEN TYÖHYVINVOINTI KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA, YRITTÄJÄNÄ JAKSAMISESTA JA TUEN TARPEESTA Pro gradu tutkielma

Ilkka Kokkoniemi MAIDONTUOTTAJAISÄNTIEN TYÖHYVINVOINTI KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA, YRITTÄJÄNÄ JAKSAMISESTA JA TUEN TARPEESTA Pro gradu tutkielma Ilkka Kokkoniemi MAIDONTUOTTAJAISÄNTIEN TYÖHYVINVOINTI KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA, YRITTÄJÄNÄ JAKSAMISESTA JA TUEN TARPEESTA Pro gradu tutkielma Kuntoutustiede 2015 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU?

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? Elina Jäntti Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos/työterveyshuolto Marraskuu 2013 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot