GAS-menetelmän koulutusmateriaali kevät 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GAS-menetelmän koulutusmateriaali kevät 2010"

Transkriptio

1 GAS-menetelmän koulutusmateriaali kevät 2010 Vain kuntoutuksen palveluntuottajien sisäiseen käyttöön Käytettävä yhdessä GAS -käsikirjan kanssa Diat muutettu lopullisen GAS lomakkeen mukaiseksi

2 GAS -menetelmä koulutus Aamupala GAS -menetelmän käyttöönotto Kelassa, Kirsi Vainiemi GAS -menetelmä eri standardeissa, GAS -menetelmän perusteet ja käyttö tavoitteiden asettamisen apuvälineenä, Ilona Autti-Rämö GAS-lomakkeen esittely, Seija Sukula Lounas Case työskentelyn ohjeistus ja työskentely pienryhmissä Kahvi Työryhmien purku ja päivien päätös

3 GAS- menetelmän käyttöönotto Kelassa Asiantuntijalääkäri Kirsi Vainiemi Kela, Terveysosasto *Sv- ja kuntoutusasioiden lääketieteellinen asiantuntijaryhmä

4

5 Kuntoutus tie parempaan elämään Kelan kuntoutuksen kehittämisohjelma 2015

6 Kuntoutustoiminnan visio on, että Kelan järjestämä kuntoutus nähdään tärkeänä sosiaalisena investointina Kuntoutuspalvelut tukevat työelämään ja yhteiskuntaan osallistumista ja arjessa selviytymistä Kuntoutuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja vaikuttavia Kuntoutujan yksilölliset tavoitteet vaikuttavat palvelujen toteutukseen ja Kelan kuntoutuspalvelut kytkeytyvät vaivattomasti asiakkaan kuntoutuksen kokonaisuuteen Kuntoutusetuuksia ja asioita hoitavat osaavat ja ammattitaitoiset henkilöt

7 Kuntoutuksen kehittämisohjelman tavoitteet Varmistamme asiakkaan yksilöllisen kuntoutusprosessin toimivuuden ja tuloksellisuuden Terävöitämme Kelan roolia valtakunnallisena kuntoutuksen toimijana ja kehittäjänä Parannamme hankintamenettelyn joustavuutta, tehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä Kehitämme toimivan raportointijärjestelmän kuntoutuksen tuloksellisuuden osoittamiseksi ja kehittämisen tueksi

8 AKVA- ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuus -projekti I vaihe ( ) - Kehitetään seurannan malli - Tiedon yhdistäminen Kelan etuustiedoista saatavaan tietoon II-vaihe ( ) - Kehitetyn mallin vieminen osaksi sähköistä kuntoutuksen raportointijärjestelmää

9 GAS - menetelmän käyttöönotto Kelassa Keväällä koulutetaan palveluntuottajat Suositellaan koulutuksen mukaisen GASmenetelmän ja lomakkeen käyttöä Kelan kuntoutuspalveluiden toteutuksessa Standardeihin velvoittavana asteittain vuodesta 2011 lähtien ja vaikeavammaisten avoterapioissa vuonna Suositellaan aiemmin standardeissa olleen version vaihtamista uuteen koulutuksessa käytettyyn ( GAS - menetelmä, sekä lomake)

10 Miksi GAS- menetelmä Kelan kuntoutukseen Tavoitteiden asettaminen kuntoutukselle keskeistä Tavoitteiden asettaminen toimii myös työvälineenä kuntoutuksessa GAS on " yleismenetelmä"> käyttöönoton myötä saadaan tietoa sen soveltuvuudesta erilaisiin Kelan kuntoutusmuotoihin Tulevaisuudessa erilaisten kuntoutusmuotojen / toimintamallien laajempi arviointi vaikutusten ja vaikuttavuuden kannalta

11 Kelan kuntoutus ja tavoitteet Kuntoutuksen palveluntuottajan ammattihenkilö/ moniammatillisen tiimin jäsen laatii yhdessä kuntoutujan kanssa yksilölliset tavoitteet kuntoutujan kuntoutusprosessille Varmistetaan tavoitteiden tarkoituksenmukaisuus ja kuntoutujan sitoutuminen tavoitteiden suuntaiseen työskentelyyn

12 Kelan kuntoutus ja tavoitteet (1) Kuntoutus yhteistyössä terveydenhuollon kanssa Kuntoutuksen alussa asetetaan kuntoutusprosessille tavoitteet ja niiden toteuttamista /muutostarpeita arvioidaan kuntoutusprosessin aikana Kuntoutusprosessille asetettujen yksilöllisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan kuntoutusprosessin lopussa

13 Kelan kuntoutus ja tavoitteet (2) Kuntoutusprosessit voivat kestää muutamasta viikosta ( sopeutumisvalmennus) useaan vuoteen (vaikeavammaisten kuntoutus, ammatilliset kuntoutusprosessit) Kuntoutuksen prosessin aikaisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan kuntoutujan ja palveluntuottajan toimesta, sen lisäksi kuntoutusprosessin jälkeen tavoitteiden suuntainen toiminta jatkuu ja sitä arvioidaan terveydenhuollon toimesta ( pitkän ajan tavoitteet)

14 GAS - menetelmän käyttö Kelan standardeissa/1 Ensimmäinen tavoitelomake standardissa 14/2007 (yksilöllinen kuntoutusjakso, Tules-kurssit, Aslak-kurssit, kuntoutustarveselvitys, kuntoutustutkimus ja Tyktoiminta). Ensimmäinen tavoitelomake, jossa käytetään GASmenetelmää Kelan sovelluksena, on standardin 15/2008 liitteenä. Liitteessä kaksi vaihtoehtoista lomakemallia, joista palveluntuottaja voi valita kumpaa käyttää. Samat mallilomakkeet ovat käytössä myös standardeissa 16/2009 Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito ja 17/2009 Ammatilliset kuntoutuskurssit ja pitkäaikaistyöttömien kuntoutuskurssit.

15 Gas - menetelmän käyttö Kelan standardeissa/2 Standardien uudistyö vuonna 2009: Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi: Yleinen osa Palvelulinjakohtaiset osat Tästä kaksijakoisesta rakenteesta on poikkeuksena uudistettava avoterapioita koskeva standardi Vuoden 2011 alussa ja sen jälkeen voimaan tulevissa standardeissa otetaan käyttöön uudistettu GAS-lomake

16 GAS eli tavoitteen asettamisen asteikko Menetelmän perusteet ja käyttö tavoitteen asettamisen apuvälineenä Ilona Autti-Rämö Tutkimusprofessori Terveystutkimuksen päällikkö Kela Tutkimusosasto

17 Motivaatio "GAS- ajattelun taustalla" Motivaatio vaikuttaa toimintaan ja tavoitteet vaikuttavat keskeisesti motivaatioon Motivaatiota ei voi ymmärtää tarkastelematta tavoitteellista toimintaa ja tavoitteisiin ja tavoitteenasetteluun liittyviä tekijöitä Keskeinen haaste on ymmärtää, miten ihmiset päättävät tavoitteidensa tärkeydestä ja miten ne saavutetaan tai ne jäävät saavuttamatta Motivaatio ei ole muuntumaton personallisuuden piirre, muutoksen suuntaan ja etenemisen motivaatioon vaikuttaa tavoitteiden merkitys yksilölle, tavoitteen saavuttamisen aste, aikataulu ja todennäköisyys estävien tekijöiden tunnistaminen ja poistaminen yksilön kyky ja mahdollisuudet säädellä tavoitteen saavuttamiseen sekä siihen sitoutumiseen liittyviä ajatuksia ja tunteita

18 Historiasta GAS on kehitetty 1960-luvulla mielenterveyskuntoutukseen: psykologi Thomas J Kiresuk ja tilatostotieteilijä Robert E Sherman Heterogeeninen potilasryhmä, ei hyviä muutosmittareita, olemassa olevat arviointimenetelmät eivät kattaneet kaikkia potilaille merkityksellisiä oireita Tarve osoittaa, että toiminta on tuloksellista yksilö- ja yksikkötasolla Lisääntyvät vaatimukset vaikuttavuuden osoittamiseen myös kuntoutustoimenpiteiden suhteen Heterogeeniset ryhmät, validit, reliaabelit ja objektiiviset mittarit: ei tai vähäinen muutosta mutta kuntoutujien arvottamana muutosta oli tapahtunut. Miten tulkita > GAS Miten määrittää etukäteen kuntoutujalle merkityksellinen tavoite ja sen saavuttaminen > GAS Kuntoutus muuttuu passiivisesta aktiiviseksi > motivaation merkitys > GAS

19 GAS:in eli tavoitteen asettamisen asteikon laatiminen käytännössä Tavoitteen tunnistaminen Tavoitteen nimeäminen Indikaattorin valinta Asteikon määrittäminen Asteikon tarkistaminen Kuntoutustoimenpiteistä sopiminen

20 Tavoitteen tunnistaminen /1 Ihmisen alttius sitoutua toimintaan riippuu niistä odotuksista, joita hänellä on toimintansa tuloksista ja miten arvokas kyseinen tulos on hänelle (tärkeys, myönteisyys vs kielteisyys) käsityksestä, pystyykö omalla toiminnalla saamaan aikaan muutoksia vai ovatko tapahtumat vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa (kykenevyys, cabability approach) saavutettavissa itsenäisesti vs riippuvainen avusta oman ajan riittävyys

21 Tavoitteen tunnistaminen /2 Strukturoitu haastattelu mutta myös vaikeuksien ja voimavarojen huolellinen arviointi. "Miracle question" voi toimia apuna Tehdään aina yhdessä asiakkaan kanssa kun kuntoutujan tilanteeseen on riittävän huolellisesti tutustuttu Voi edellyttää neuvottelua (kuntoutuja oman elämänsä asiantuntija mutta kuntouttaja kuntoutustoimenpiteiden asiantuntija Huomioi ICF:n osa-alueet Toiminnan konteksti Kiresuk ym suosittavat, että tunnistetulta pääongelmaalueelta valitaan vähintään 3 tavoitetta, jotka keskittyvät ongelman eri osatekijöihin (esim oireet > oireiden vähentyminen, toimintahaitta > toiminnan paraneminen jne).

22 SMART periaate Tavoitteen asettamisen "kultainen sääntö" Spesific = spesifinen, yksilöllinen, määritetty Measurable = mitattavissa Achievable = saavutettavissa Realistic/Relevant =realistinen ja merkityksellinen Timed= mahdollinen aikatauluttaa

23 Tavoitteen nimeäminen ja indikaattori Nimeäminen: riittävän yksiselitteinen ja positiivinen jos mahdollista Indikaattori Mitattavissa oleva asia, jossa tapahtuva muutos vaikuttaa otsikon mukaisesti Sen avulla määritetään eri tavoitetasot Voi olla järjestelmäasteikko (esim VAS jana, paino, kertamäärä) tai laadullinen ilmaisu (tunteiden hallinta) Yksiselitteisesti tulkittavissa (ei kahta "mittaria samaan indikaattoriin)

24 Asteikon määrittäminen Haasteellisin osa Kiresukin asteikko 0= tavoitetaso +1 ja -1 jonkin verran korkeampi/matalampi +2 ja -2 selvästi korkeampi/matalampi (5-10% todennäköisyys) Kirjallisuudessa erilaisia asteikon modifikaatioita, Kelassa päädytty pitäytymään alkuperäisessä!

25 Asteikon jakauma Kiresuk, T. J., Smith A., Cardillo, J. E. (1994). Goal Attainment Scaling: Applications, Theory, and Measurement. Hillsdale, N.J. : L. Erlbaum Associates. Asteikko Prosenttiosuus

26 T lukuarvo (score) Yhdistetään tavoitteiden "summa" ja katsotaan asteikosta tavoitteiden määrän mukainen T-lukuarvo. T lukuarvo on aina positiivinen, noudattaa normaalia jakaumaa kun asteikko laadittu oikein T = 50 jos keskimäärin tavoitteet saavutetaan, <50 jos jäädään alle > 50 jos mennään yli Antaa yksittäiselle henkilölle yhden tunnusluvun muutoksen suunnasta ja suuruudesta Helpottaa ryhmätason analyyseja, yksittäisten henkilöiden tavoitteiden eri määrä hallittavissa tilastollisessa analyysissa

27 Painottaminen Importance =merkitys kuntoutujalle, kuntoutujan näkemys Difficulty = vaikeus saavuttaa, kuntouttajien näkemys Merkitys x vaikeus =painokerroin asteikkoja käytössä erilaisia Perustuu arvottamiseen ja tilanteissa, joissa asiakasta ei tunneta, keskimääräiseen kokemukseen tavoitteen saavuttamisen todennäköisyydestä

28 Tyypilliset ongelmat asteikon laatimisessa Unohdettu, että tavoitteen saavuttaminen pitää olla ulkopuolisen arvioitavissa Tavoitetta ei ole määritetty riittävän selkeästi tai sitä on kuvattu epäselvin sanoin, jolloin sen saavuttamista ei voida myöhemmin arvioida. Ei aikataulua ja otsikkoa Asteikko ei ole yksiselitteinen. Esim jatkuvassa muuttujassa on päällekkäisyyttä (0: nukkuu 7,-8,5 h, +1: nukkuu 8-9 h) t asteikon eri portaiden välillä on aukkoja (-1: laihtuu 2-3 kiloa, 0: laihtuu 5-6 kiloa. Samaan tavoitteeseen on laitettu kaksi, toisistaan riippumatonta indikaattoria 0= lähtee kouluun ajoissa ja aamulla ei riitele äidin kanssa.

29 Mitä GAS:in käyttöönotto edellyttää kouluttautumista ja käytännön harjoittelua kuten muidenkin arviointimenetelmien käyttöönotto. kuntouttajat ovat työskennelleet kyseisellä toiminta-alalla riittävän kauan, jotta pystyvät tunnistamaan kunkin kuntoutujan muutosmahdollisuuden ja laatimaan SMART tavoitteen. Vaikka GAS on asiakaslähtöinen, sen realistisuus ja saavuttamisen aikataulu perustuvat terapeutin/moniammatillisen työryhmän kliiniseen kokemukseen hyvin erilaisten henkilöiden hoidosta, kuntoutuksesta ja seurannasta.

30 Mitä hyötyä GAS:sta on? Kuntoutustoiminnan tavoitteiden konkretisoituminen parantaa ja selkeyttää asiakkaan ja kuntouttajan yhteistyötä GAS auttaa tunnistamaan ja tarkentamaan moniammatillisen ja kurssimuotoisen kuntoutuksen yksilökohtaisia tavoitteita GAS:in avulla on mahdollista tukea kuntoutujan ongelman ratkaisukykyä Realististen tavoitteiden asettaminen konkretisoi myös kuntoutukselle asetetut odotukset realistisiksi Asiakkaan tyytyväisyys kasvaa ja motivaatio paranee kun tavoitteet on sovittu yhdessä GAS:ien sisällön analyysi mahdollistaa tavoitteiden ja saavutusten kuvaamisen Auttaa määrittämään tarvittavat kuntoutustoimenpiteet ja niiden sisällön > auttaa resurssien suunnittelussa

31 Muistettava GAS ei kerro mitään yksilön toimintavajavuuden asteesta, kokonaisoireista, kognitiivisista ominaisuuksista jne eikä se täten sovellu kuntoutujien ominaisuuksien kuvaajaksi. Kuntoutujan tilanteen arviointiin tarvitaan edelleen geneerisiä ja diagnoosispesifisiä valideja ja reliaabeleja arviointimenetelmiä.

32 Lopuksi GAS tuo kuntoutukseen yksilöllisen, yhdessä asiakkaan kanssa asetetun tavoitteen, joka tunnistaa ja tunnustaa asiakkaalle merkityksellisen muutoksen suunnan sekä määrittää kuntoutustoimenpiteiden sisältöä, toteutusta ja intensiteettiä Yksilöllinen tavoite ja motivoituminen ovat keskiössä kun pyritään vaikuttavaan, aktiiviseen kuntoutusprosessiin Kuntoutujalla on päärooli oman elämänsä suunnittelussa ja ohjaamisessa, passiivinen kuntoutus ei tuo parempaa toimintakykyä

33 GAS- lomake Suunnittelija Seija Sukula Kela Terveysosasto Kuntoutusryhmä

34

35

36 Lasten perhekuntoutus Esimerkki vuotias poika, jolla monimuotoinen kehityksellinen viive Osallistuu neurologisesti oireilevien lasten perhekurssille ajalla jakso vrk 2. jakso vrk

37 Testilomake, malliesimerkin tavoitteet kirjasta Kiresuk, T. J., Smith A., Cardillo, J. E. (1994). Goal Attainment Scaling: Applications, Theory, and Measurement. s. 76, vapaasti suomennettuna Esimerkki 1212xx-1234 Ville Vilkas Kuntoutuskurssi, lapset neurologinen Kuntokangas Riisuminen Ei aloita sukkien riisumista (autettava) Aloittaa itse, tarvitsee apua Riisuu sukat yksin Riisuu sukat ja kengät Riisuu lisäksi vielä housutkin

38 Pään kannattelu Ei pidä päätä pystyssä, vaikka palkkio tiedossa Toisinaan nostaa päätä palkittaessa Pitää päätä pystyssä paidan päälle panoa varten jos palkitaan Pitää päätä pystyssä palkkiottakin Pää topakkana paidan pukemiseksi Palikkalaatikon käsittely Ei välitä laatikosta Yrittää panna palikoita laatikkoon Onnistuu virheittä panemaan palikoita laatikkoon Onnistuu saamaan joskus myös värit oikein Laittaa palikat aina oikein, värien mukaan kun pyydetään

39 Allekirjoitukset Aino Vilkas Toimi Kuntonen Toimintaterapeutti

40 Riisuminen Ei aloita sukkien riisumista (autettava) Aloittaa itse, tarvitsee apua Riisuu sukat yksin Riisuu sukat ja kengät Riisuu lisäksi vielä housutkin Pään kannattelu Ei pidä päätä pystyssä, vaikka palkkio tiedossa Toisinaan nostaa päätä palkittaessa Pitää päätä pystyssä paidan päälle panoa varten jos palkitaan Pitää päätä pystyssä palkkiottakin Pää topakkana paidan pukemiseksi Palikkalaatikon käsittely Ei välitä laatikosta Yrittää panna palikoita laatikkoon Onnistuu virheittä panemaan palikoita laatikkoon Onnistuu saamaan joskus myös värit oikein Laittaa palikat aina oikein, värien mukaan kun pyydetään

41 Allekirjoitukset Aino Vilkas Toimi Kuntonen Toimintaterapeutti 1 55 Pistemäärä [0] + [-1] + [2] =

42 T-score Lähde: Gordon, J. E., Powell, C. & Rockwood, K. (1999). Goal attainment scaling as a measure of clinically important change in nursing-home patients. Age and Ageing, 28 (3):

43 Aikuisten mielenterveyskuntoutujien kurssi Esimerkki vuotias mielenterveyskuntoutuja Osallistuu aikuisten mielenterveyskuntoutujien kurssille ajalla jakso vrk 2. jakso vrk 3. jakso vrk

44 Toimi Kuntonen Otetta elämään -kuntoutuskurssi mielenterveyskuntoutujille Kuntokangas Mielikuvat itsestä Ilmaisee vain negatiivisia asioita itsestään Ilmaisee enemmän negatiivisia kuin positiivisia asioita Ilmaisee negatiivisia ja positiivisia asioita yhtälailla Ilmaisee enemmän positiivisia kuin negatiivisia asioita Ilmaisee vain positiivisia asioita itsestään

45 Sosiaalinen elämä Ei osallistu kodin ulkopuoliseen toimintaan Osallistuu satunnaisesti ryhmään kodin ulkopuolella Osallistuu viikoittaiseen ryhmään Tapaa ryhmätilanteen lisäksi useampia henkilöitä säännöllisesti Tapaa ryhmätilanteen lisäksi yhtä henkilöä säännöllisesti

46 Toimintaan johtava päätöksenteko Ei pysty tekemään suunnitelmia Tekee suunnitelmia mutta ei aio toteuttaa Toteuttaa suunnitelmia muistutettaessa Tekee suunnitelmia ja toteuttaa osin itsenäisesti Tekee suunnitelmia ja toteuttaa ne itsenäisesti

47 Pistemäärä = Otsikko No. of goals Sum score

48 Hyödyllistä kirjallisuutta ja artikkeleita opiskeltavaksi Kiresuk, T. J., Smith A., Cardillo, J. E. (1994). Goal Attainment Scaling: Applications, Theory, and Measurement. Hillsdale, N.J. : L. Erlbaum Associates. Bovend'Eerdt, T. J., Botell, R. E., & Wade, D. T. (2009). Writing SMART rehabilitation goals and achieving goal attainment scaling: A practical guide. Clinical Rehabilitation, 23(4), Turner-Stokes Lynne (2009).Goal attainment scaling(gas) in rehabilitation:a practical guide. Clinical Rehabilitation, 23,

49 Pienryhmä -työskentely KLO 12-16

50 Pienryhmät klo Ryhmä tutustuu kuntoutujan asiakirjoihin 15 minuuttia Ryhmä päättää keskenään kuka toimii vastuuhaastattelijana ja ryhmäläiset yhdessä huolehtivat siitä, että GAS -tavoitteet (väh. yksi) ehditään laatia ennen klo 14 Yksi ryhmäläisistä vastaa ajanhallinnasta Muut ryhmäläiset toimivat moniammatillisen tiimin jäsenenä oman ammattikuntansa edustajina laatimassa tavoitteita Saman palvelunantajan edustajat eri ryhmiin

51 Pienryhmät klo Ryhmä 1: Matti Malli, ASLAK kuntoutus Ryhmä 2: Matti Malli, ASLAK kuntoutus Ryhmä 3: Elli Loiste, Työhönvalmennus Ryhmä 4: Elli Loiste, Työhönvalmennus Ryhmä 5:Vili Pikkarainen, Lasten kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssi, perhekurssi

52 Pienryhmätilat Auditorio: ryhmät 1 KH PSU 337 : ryhmä 2 KH PSU 323 :ryhmä 3 KH kokoustilat: ryhmä 4 Aula: ryhmä 5

53 Pienryhmän purku klo auditorio Ryhmän vastuuhaastattelija esittelee GAS -tavoitteet (väh. yksi) max 10 min. Miten päätyivät kyseisiin tavoitteisiin Mitkä olivat lähtökohdat laatia tavoitteita SMART arvio laaditusta tavoitteesta

Goal Attainment Scaling (GAS) kuntoutuksen tavoitteiden asettamisessa

Goal Attainment Scaling (GAS) kuntoutuksen tavoitteiden asettamisessa Goal Attainment Scaling (GAS) kuntoutuksen tavoitteiden asettamisessa APUVÄLINEALAN VALTAKUNNALLISET KOULUTUS- JA NEUVOTTELUPÄIVÄT 12.10.2016 Turku Esa Bärlund, ft, TtM, fysioterapian päätoiminen opettaja

Lisätiedot

Mikä GAS-menetelmä on? Seija Sukula Kehittämispäällikkö, FT Kela

Mikä GAS-menetelmä on? Seija Sukula Kehittämispäällikkö, FT Kela Mikä GAS-menetelmä on? Seija Sukula Kehittämispäällikkö, FT Kela 2.12.2015 2 GASin Historiasta juuret GAS on kehitetty 1960-luvulla mielenterveyskuntoutukseen: psykologi Thomas J Kiresuk ja tilastotieteilijä

Lisätiedot

GAS menetelmä. Käsikirja, versio 4. Seija Sukula, Kirsi Vainiemi Kela

GAS menetelmä. Käsikirja, versio 4. Seija Sukula, Kirsi Vainiemi Kela GAS menetelmä Käsikirja, versio 4 Seija Sukula, Kirsi Vainiemi Kela 1 Tämä käsikirja on lyhyt perehdytys menetelmän käyttöön ja perustuu alkuperäiseen Kiresukin ym. (1994) julkaisemaan teokseen. Käsikirjaa

Lisätiedot

GAS-menetelmä Kurssityöntekijöiden koulutuspäivät

GAS-menetelmä Kurssityöntekijöiden koulutuspäivät GAS-menetelmä Kurssityöntekijöiden koulutuspäivät 18.-19.3.2017 Mikä on GAS? GAS = Goal Attainment Scaling = tavoitteiden saavuttamista mittaava asteikko Menetelmä on asiakkaan hoidon tai kuntoutuksen

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

GAS-menetelmä. Käsikirja. Versio 2.

GAS-menetelmä. Käsikirja. Versio 2. GAS-menetelmä Käsikirja Versio 2. Ilona Autti-Rämö, tutkimusprofessori, terveystutkimuksen päällikkö, tutkimusosasto, Kela Kirsi Vainiemi, asiantuntijalääkäri, sairausvakuutus- ja kuntoutusasioiden lääketieteellinen

Lisätiedot

GAS- menetelmä ja ammatillinen kuntoutus- mitä lisäarvoa? Ammatillisen kuntoutuksen päivät 13.-14.10.2011

GAS- menetelmä ja ammatillinen kuntoutus- mitä lisäarvoa? Ammatillisen kuntoutuksen päivät 13.-14.10.2011 GAS- menetelmä ja ammatillinen kuntoutus- mitä lisäarvoa? Ammatillisen kuntoutuksen päivät 3.-4.0.20 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 4.0.20 Kelan ammatillinen kuntoutus Kelan kuntoutuslain 7 :n

Lisätiedot

Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen

Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen Suuntaviivoja kuntoutuspalveluiden toteutukseen -koulutus Tiina Huusko Tuula Ahlgren Kuntoutuspäällikkö Kehittämispäällikkö 4.2.2014 2 Kelan kuntoutusta saaneet lakiperusteen

Lisätiedot

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittarit ja mittaaminen Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittareiden valinta Tieto mittareiden pätevyydestä mittaamaan haluttua toimintakyvyn osa-aluetta tietyllä kohderyhmällä

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

Arjen toimintakyky ja Asiakaslähtöinen tavoitteenasettelu

Arjen toimintakyky ja Asiakaslähtöinen tavoitteenasettelu Arjen toimintakyky ja Asiakaslähtöinen tavoitteenasettelu Jaana Paltamaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu 15.3.2017 Lähde: Wade Clin Rehabil 2005 Arjen toimintakyvyn arviointi 1/4 Kuntoutustarpeen havaitseminen

Lisätiedot

Tuloksia ja johtopäätöksiä GASin kehittävästä käyttöönotosta näkökulmana ammatilliset tavoitteet

Tuloksia ja johtopäätöksiä GASin kehittävästä käyttöönotosta näkökulmana ammatilliset tavoitteet Tuloksia ja johtopäätöksiä GASin kehittävästä käyttöönotosta näkökulmana ammatilliset tavoitteet Gas jatkokoulutus Kela Hilkka Ylisassi Jari Turunen Verve Consulting GAS:in käyttö ammatillisessa (työhön

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

Kelan koulutus 6.3.2012

Kelan koulutus 6.3.2012 Tavoitteen asettaminen etenevässä sairaudessa Kelan koulutus 6.3.2012 Maarit Karhula MS-avokuntoutushanke/ Kelan arviointitutkimus maarit.karhula@gerocenter.fi Moniammatillinen tavoitteen laatiminen Tavoitteena

Lisätiedot

Harkinnanvarainen kuntoutus kolmivuotiskaudella 2014 2016. STM 24.4.2013 Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko

Harkinnanvarainen kuntoutus kolmivuotiskaudella 2014 2016. STM 24.4.2013 Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko Harkinnanvarainen kuntoutus kolmivuotiskaudella 2014 2016 STM 24.4.2013 Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko Kuntoutujat sairauksittain 1990 2012 2 Kuntoutujien lukumäärä 100 asukasta kohti maakunnittain 2012

Lisätiedot

Kohti kuntouttavaa arkea. Toimintakykyajattelu OPSissa ja HOJKSissa

Kohti kuntouttavaa arkea. Toimintakykyajattelu OPSissa ja HOJKSissa Kohti kuntouttavaa arkea Toimintakykyajattelu OPSissa ja HOJKSissa Oppimisen ja kasvun tuen päivät Jyväskylä 22.9.2016 Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri VALTERI on Opetushallituksen toimialaan kuuluva valtakunnallinen

Lisätiedot

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Kelan kuntoutustoiminta Subjektiivinen oikeus kuntoutukseen edellytysten

Lisätiedot

Mikä GAS -menetelmässä haastaa ja mikä tuntuu helpolta? Jari Turunen Apulaisylilääkäri

Mikä GAS -menetelmässä haastaa ja mikä tuntuu helpolta? Jari Turunen Apulaisylilääkäri Mikä GAS -menetelmässä haastaa ja mikä tuntuu helpolta? Jari Turunen Apulaisylilääkäri Omistautuu työllesi pysyminen pääsy paluu 1.12.2015 Mihin GAS tavoitteet perustuvat? Tilanneanalyysi tärkeä, riittävä,

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kommenttipuheenvuoro 2.12.2011 OYS Suunnittelija Marjut Hevosmaa Pohjois-Suomen aluekeskus Myöntöedellytykset, KKRL 9, 10, 14 1. Vaikeavammaisuus,

Lisätiedot

Työuupumus -kuntoutuskurssit

Työuupumus -kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Työuupumus -kuntoutuskurssit Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta Työuupumus

Lisätiedot

Miten laadin tavoitteet ammatillisessa kuntoutuksessa?

Miten laadin tavoitteet ammatillisessa kuntoutuksessa? Hyvinvointia työstä Miten laadin tavoitteet ammatillisessa kuntoutuksessa? GAS-seminaari 2.12.2015 Hilkka Ylisassi, erikoistutkija, Työterveyslaitos Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Miten laadin perheen ja lapsen tavoitteet?

Miten laadin perheen ja lapsen tavoitteet? Miten laadin perheen ja lapsen tavoitteet? Pohjautuu artikkeliin: Tavoitteenasettelu perhekuntoutuksessa (Saarinen, Röntynen, Lyytinen) Mari Saarinen, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi (VET) MLL:n

Lisätiedot

Harkinnanvaraiset yksilölliset

Harkinnanvaraiset yksilölliset Harkinnanvaraiset yksilölliset kuntoutusjaksot Linjat ja muutokset Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Suunnittelija Anneli Louhenperä 18.- 19.1.2012 Yleistä 1/2 Uudet Kelan avo- ja laitosmuotoisen

Lisätiedot

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 2 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2014 3 Ennuste 2014 Kelan sopeutumisvalmennus Kela järjestää sopeutumisvalmennusta

Lisätiedot

Lasten perhekuntoutuksen etämallin kehittämishanke (Etä-LAKU) vuosina 2013 2015/2018

Lasten perhekuntoutuksen etämallin kehittämishanke (Etä-LAKU) vuosina 2013 2015/2018 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 02.10.2012 Terveydenhuolto / Lähettävät tahot Lasten perhekuntoutuksen etämallin kehittämishanke (Etä-LAKU) vuosina 2013 2015/2018 Yleistä hankkeesta

Lisätiedot

Mittarit Vuosiraportit Kehittämistoiminnan rahoitus. Kehittämispäällikkö Seija Sukula

Mittarit Vuosiraportit Kehittämistoiminnan rahoitus. Kehittämispäällikkö Seija Sukula Mittarit Vuosiraportit Kehittämistoiminnan rahoitus Kehittämispäällikkö Seija Sukula Standardien mittarit Mittareiden valinta Tieto mittareiden pätevyydestä mittaamaan haluttua toimintakyvyn osa-aluetta

Lisätiedot

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa Terveysosasto Dnro 16/331/2014 Kuntoutusryhmä 18.3.2014 Kelan kuntoutuksena toteutettava vaikeavammaisen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus (neurologinen, tules- ja reuma- ja yleispalvelulinjat)

Lisätiedot

TAVOITE EDELLYTTÄÄ. Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto. Yksilön muutosta ajavat voimat (Drivers)

TAVOITE EDELLYTTÄÄ. Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto. Yksilön muutosta ajavat voimat (Drivers) MITÄ HYVÄ SMART TAVOITE EDELLYTTÄÄ ÄÄ? Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto Yksilön muutosta ajavat voimat (Drivers) Tarpeet Fysiologiset Psykologiset Sosiaaliset

Lisätiedot

Avokuntoutusfoorumi 27.11.2014 Laitoskuntoutuksesta avokuntoutukseen

Avokuntoutusfoorumi 27.11.2014 Laitoskuntoutuksesta avokuntoutukseen Avokuntoutusfoorumi 27.11.2014 Laitoskuntoutuksesta avokuntoutukseen Tiina Huusko LT Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Kuntoutuspäällikkö Kela, terveysosasto Kelan kuntoutustoiminta Lain mukaan

Lisätiedot

Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018

Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 02.10.2012 Terveydenhuolto / Lähettävät tahot Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018 Yleistä

Lisätiedot

Reumaa sairastavien vakuutettujen kuntoutus Pohjois-Suomen vakuutusalueella. Jorma Kiuttu Pohjois-Suomen alueen ylilääkäri 30.8.

Reumaa sairastavien vakuutettujen kuntoutus Pohjois-Suomen vakuutusalueella. Jorma Kiuttu Pohjois-Suomen alueen ylilääkäri 30.8. Reumaa sairastavien vakuutettujen kuntoutus Pohjois-Suomen vakuutusalueella Jorma Kiuttu Pohjois-Suomen alueen ylilääkäri 3.8.21 6 5 4 3 2 1 Ammatillinen kuntoutus 29 6 (M5, M6, M8) Vajaakuntoisten ammatillinen

Lisätiedot

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA)

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) 21.1.2015 Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) Veli-Matti Vadén Suunnittelija Kela, Terveysosasto Kuntoutuksen vaikutusten seuranta Kuntoutusselonteko 2002: Kuntoutuksen järjestäjät ja rahoittajat

Lisätiedot

HYVIN LAADITUT TAVOITTEET OVAT KUNTOUTUKSEN SELKÄRANKA

HYVIN LAADITUT TAVOITTEET OVAT KUNTOUTUKSEN SELKÄRANKA KATSAUS SEIJA SUKULA HYVIN LAADITUT TAVOITTEET OVAT KUNTOUTUKSEN SELKÄRANKA Kuntoutuksen vaikutuksia voidaan tarkastella erilaisista lähtökohdista. Rajavaara (2006) esittää viisi erilaista lähestymistapaa

Lisätiedot

Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari:

Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari: Kuntoutuksen vaikuttavuus, näytön paikka Mika Pekkonen johtava ylilääkäri Kuntoutus Peurunka Tämä esitys perustuu tarkastettuun väitöstutkimukseeni Kiipulankuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari: 40-vuotisjuhlaseminaari:

Lisätiedot

Ammatillisten tavoitteiden laatiminen

Ammatillisten tavoitteiden laatiminen Ammatillisten tavoitteiden laatiminen Gas koulutuspäivä Kela 30.11.11 Helsinki Hilkka Ylisassi Verve Consulting Esityksen sisältö Ammatillisten tavoitteiden laatimisen haasteita tuloksia gas käyttöönoton

Lisätiedot

Kela kuntouttaja 2009

Kela kuntouttaja 2009 Kela kuntouttaja 2009 1 Kelan kuntoutuspalvelut työ- ja toimintakyvyn Pohjois-Suomen vakuutusalue näkökulmasta Työ- ja toimintakyky Terveet työntekijät Työkykyongelmia ennakoivat merkit 100 % Kelan palvelut

Lisätiedot

Kuntoutuksen tavoitteiden laatiminen ja arviointi (GAS) kuntoutussuunnitelman yhteydessä HUS/ LaNu kuntoutusyksikössä

Kuntoutuksen tavoitteiden laatiminen ja arviointi (GAS) kuntoutussuunnitelman yhteydessä HUS/ LaNu kuntoutusyksikössä Kuntoutuksen tavoitteiden laatiminen ja arviointi (GAS) kuntoutussuunnitelman yhteydessä HUS/ LaNu kuntoutusyksikössä Kuopio 10.9.2015 Wivi Forstén, fysioterapeutti Kuntoutusyksikkö: Kuntoutus- ja tutkimusosasto

Lisätiedot

GAS-menetelmää käytetty

GAS-menetelmää käytetty PALVELUNTUOTTAJAN KOKEMUKSIA TAVOITEASETTELUSSA GAS-MENETELMÄÄ KÄYTTÄEN Anne Huuskonen Sanna Toivonen GAS-menetelmää käytetty Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutus eli Vake-hanke

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUS: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KUNTOUTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS: Jatkuu.. 2.12.2010 KUNTOUTUSSUUNNITELMA YKSINKERTAISIMMILLAAN

AMMATTITAITOVAATIMUS: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KUNTOUTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS: Jatkuu.. 2.12.2010 KUNTOUTUSSUUNNITELMA YKSINKERTAISIMMILLAAN AMMATTITAITOVAATIMUS: Päivi Pesonen syksy 2010 SUUNNITELMALLINEN TYÖSKENTELY: - Toimintakyvyn vahvuuksien ja tuen tarpeen tunnistaminen ja erilaisten tiedonkeruumenetelmien käyttö - Kuntoutujalähtöisen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina 2017 2020

Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina 2017 2020 Hankintapalveluryhmä KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 8.4.2016 Dnro 14/331/2016 Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI FIBROMYALGIAA SAIRASTAVIEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA Fibromyalgiaa sairastavien

Lisätiedot

Palveluntuottajan näkökulma: Valmistautuminen uuteen palveluun

Palveluntuottajan näkökulma: Valmistautuminen uuteen palveluun Palveluntuottajan näkökulma: Valmistautuminen uuteen palveluun 22.1.2015 Invalidiliiton Kuntoutus Oy Validia Kuntoutus Lahti Kehittämispäällikkö Hely Streng hely.streng@validia.fi Validia Kuntoutus Lahti

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Tuloksellisuuden seuranta. Veli-Matti Vadén

Tuloksellisuuden seuranta. Veli-Matti Vadén Tuloksellisuuden seuranta Veli-Matti Vadén 23.11.2016 Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Tuloksellisuuden seuranta Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi (AKVA) 1. Tietojen toimittamisen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA - Aikuisten

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

Yleinen osa - Kuntoutuksessa tukena,

Yleinen osa - Kuntoutuksessa tukena, Yleinen osa - Kuntoutuksessa tukena, muutoksessa mukana Anneli Louhenperä Ma. kehittämispäällikkö 25.11.2015 1 Esityksen sisältö Kertausta: Mikä on standardi ja miksi sitä tarvitaan Diat 3 7 Muutokset:

Lisätiedot

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Nykänen Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus toimii Duodecim-seuran

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI SELKÄRANKAREUMAA, NIVELREUMAA JA LÄHEISESTI NIIDEN KALTAISIA SAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN AIKUISTEN KUNTOUTUS-

Lisätiedot

Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa OYS:ssa lastenneurologian yksikössä

Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa OYS:ssa lastenneurologian yksikössä Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa OYS:ssa lastenneurologian yksikössä Mervi Taipaleenmäki, apulaisosastonhoitaja Lastenneurologian yksikkö os.65 PPSHP, OYS Lapset ja naiset Kuntasuunnitelmiin

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus 23.11.2016 Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus 2017-2020 Palveluntuottajien koulutus Anne Flak, suunnittelija Kirsi Vainiemi, vastaava asiantuntijalääkäri Maija Rauma, suunnittelija Milla Kaitola,

Lisätiedot

Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015

Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015 Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015 Kelan kuntoutustoiminta Lain mukaan järjestettävä vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus vaikeavammaisten

Lisätiedot

AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH)- JA MS- KUNTOUTUJAN LIIKKUMISEN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTI. Paltamaa Jaana, Sinikka Peurala ja työryhmä

AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH)- JA MS- KUNTOUTUJAN LIIKKUMISEN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTI. Paltamaa Jaana, Sinikka Peurala ja työryhmä 28.1.2011 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH)- JA MS- KUNTOUTUJAN LIIKKUMISEN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTI Paltamaa Jaana, Sinikka Peurala ja työryhmä 28.1.2011 Vaikeavammaisten toimintakyvyn arviointi Suosituksen

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Kuntoutuksen standardien muutokset Yleinen osa. Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus 21.1.2015 Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija

Kuntoutuksen standardien muutokset Yleinen osa. Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus 21.1.2015 Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Kuntoutuksen standardien muutokset Yleinen osa Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus 21.1.2015 Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Esityksen sisältö Vuonna 2015 alkavien palveluiden yleisessä osassa

Lisätiedot

Tavoitteen asettamisesta etenevässä sairaudessa Päivi Hämäläinen, Masku. Kelan koulutus 6.3.2012

Tavoitteen asettamisesta etenevässä sairaudessa Päivi Hämäläinen, Masku. Kelan koulutus 6.3.2012 Tavoitteen asettamisesta etenevässä sairaudessa Päivi Hämäläinen, Masku Kelan koulutus 6.3.2012 Tavoitteen asettaminen GAS GAS On menetelmä henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen ja tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Kuntoutuksen kehittämishankkeet -kohti uudistettuja kuntoutuspalveluita

Kuntoutuksen kehittämishankkeet -kohti uudistettuja kuntoutuspalveluita Kuntoutuksen kehittämishankkeet -kohti uudistettuja kuntoutuspalveluita Kehittämispäällikkö Seija Sukula 29.8.2012 Kuntoutuksen lähivuosien haasteet Lasten ja nuorten syrjäytyminen Työllisyyden, työelämän

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit

Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Mielenterveyden häiriöitä sairastavien Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus

Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus Suunnittelija Riikka Peltonen Terveysosaston kuntoutusryhmä 29.8.2012 2 30.8.2012 Kelan järjestämä kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä

Lisätiedot

Työpajojen purku- Haasteet ja ratkaisut ammatillisessa kuntoutuksessa

Työpajojen purku- Haasteet ja ratkaisut ammatillisessa kuntoutuksessa Työpajojen purku- Haasteet ja ratkaisut ammatillisessa kuntoutuksessa Työkokous 30.11.2011 Etukäteistieto 1(4) (lausunto, tiedot Kelasta, kuntoutujan hakemus) Strukturoiduista standardin edellyttämistä

Lisätiedot

Kelan järjestämän kuntoutuksen palvelujen muutokset

Kelan järjestämän kuntoutuksen palvelujen muutokset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kelan järjestämän kuntoutuksen palvelujen muutokset Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI EPILEPSIAA SAIRASTAVIEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA Epilepsiaa

Lisätiedot

Unelmointi on paras tapa luoda tulevaisuutta. ~Victor Hugo~

Unelmointi on paras tapa luoda tulevaisuutta. ~Victor Hugo~ Unelmointi on paras tapa luoda tulevaisuutta. ~Victor Hugo~ MEIKÄLÄISTÄ METSÄSTÄMÄSSÄ näkövammaisten nuorten kuntoutushanke 2011-2012 16 22-vuotialle Sokeille ja heikkonäköisille Kaksi ryhmää: HUS ja TAYS/TYKS

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI AIKUISTEN TYÖUUPUMUS -KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Aikuisten työuupumus-kuntoutuskurssit, avo- ja laitosmuotoisen

Lisätiedot

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 1 Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 Tuleskurssit ja avokurssit 2016-2019 2 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA Kelan rahoittaman TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksen standardien kehittämistä

Lisätiedot

GAS-prosessi Aslakissa, ensikokemuksia Kiipulasta

GAS-prosessi Aslakissa, ensikokemuksia Kiipulasta GAS-prosessi Aslakissa, ensikokemuksia Kiipulasta ASLAK Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus Kelan järjestämää ryhmämuotoista varhaiskuntoutusta Tavoitteena työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen

Lisätiedot

Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014

Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014 Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2013 2 Kelan avomuotoinen kuntoutus 2014 3 Vajaakuntoisten ammatillinen

Lisätiedot

8.1.2016 NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ

8.1.2016 NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ 1. YLEISKUVAUS NEUROPSYKIATRISESTA KUNTOUTUKSESTA Neuropsykiatrisissa oireyhtymissä haasteet ovat luonteeltaan pitkäkestoisia,

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI ASPERGERIN OIREYHTYMÄÄ ja ADHD:TA SAIRASTAVIEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJAT

Lisätiedot

Maarit Karhula (esittää Tiina Suomela-Markkanen)

Maarit Karhula (esittää Tiina Suomela-Markkanen) KAARI-kysely Kyselylomake kuntoutusprosessin asiakaslähtöisyyden seurantaan Kelan järjestämässä kuntoutuksessa Maarit Karhula (esittää Tiina Suomela-Markkanen) KAARI-kyselyn kehittämisprosessin toteuttajat

Lisätiedot

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 26.11.2013 Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa / Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 1 Tutkimuksen näkökulma Työikäisten kuntoutuksella

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Kuntoutus tie parempaan elämään

Kuntoutus tie parempaan elämään KATSAUS Tiina Huusko Auli Tormonen Kuntoutus tie parempaan elämään Kuntoutuksen avulla voidaan kohentaa väestön työ- ja toimintakykyä, edistää terveyttä sekä antaa ihmisille voimavaroja oman elämän hallintaan.

Lisätiedot

Standardit kuntoutuksen toteutuksen tukena ja raamina / / Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Standardit kuntoutuksen toteutuksen tukena ja raamina / / Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Standardit kuntoutuksen toteutuksen tukena ja raamina 22.1.2013 / 23.1.2013 29.1.2013 / 6.2.2013 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Standardit kuntoutuksen tukena ja raamina - esityksen sisältö Standardin

Lisätiedot

Kelan kuntoutus nyt. Kelan koulutukset palveluntuottajille Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren

Kelan kuntoutus nyt. Kelan koulutukset palveluntuottajille Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 1 Kelan kuntoutus nyt Kelan koulutukset palveluntuottajille 24.11-1.12.216 Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 2 Kelaan ohjautui 112 2 kuntoutujaa 3 Kelan kuntoutuksen saajat 4 Kuntoutujien lähtötilanne on yksilöllinen

Lisätiedot

Lapsen arki arvoon! Salla Sipari

Lapsen arki arvoon! Salla Sipari Lapsen arki arvoon! Salla Sipari 13.3.2013 Tulokulmia dialogiin Lapsen oppiminen Kasvatusta ja kuntoutusta yhdessä Kuntouttava arki arki kuntouttavaksi Kehittäjäkumppanuus 13.3.2013 Salla Sipari 2 Miksi

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Mielenterveyden

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2016 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI HARVINAISTA AINEENVAIHDUNTASAIRAUTTA SAIRASTAVIEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI AIVOVAMMAN SAANEIDEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA Traumaattisen

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu Pohjois-Suomessa asuville 16-25 vuotiaille, joille sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyn olennaisen heikentymisen tai työkyvyttömyyden

Lisätiedot

Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen

Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen kuntoutuksessa Kuntoutuspolku Moniammatillinen intensiivinen laitoskuntoutus Moniammatillinen kuntoutus jatkuu päiväkuntoutuksena tai polikliinisenä kuntoutuksena

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVIEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI ASPERGERIN OIREYHTYMÄÄ ja ADHD:TA SAIRASTAVIEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA Ruuansulatuselimistön syöpää sairastavien

Lisätiedot

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus REUMAA SAIRASTAVIEN HOITO JA KUNTOUTUS 27.8.2010 AIKUISTEN HOITO JA KUNTOUTUS Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus Markku Korpela Osastonylilääkäri TAYS:n sisätautien vastuualue/reumakeskus Reumatologian

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI AIKUISTEN TYÖUUPUMUS -KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Työuupumus-kuntoutuskurssit Voimassa 1.1.2013 alkaen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI AIVOVAMMAN SAANEIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI CROHNIN TAUTIA JA/TAI COLITIS ULCEROSAA SAIRASTAVIEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN

Lisätiedot

GAS menetelmän soveltaminen

GAS menetelmän soveltaminen GAS menetelmän soveltaminen Tiina Suomela-Markkanen Vastaava asiantuntijalääkäri, Kela, Vakuutuslääketieteellinen yksikkö 14.2.2017 Esityksessä on käytetty esitysmateriaaleja seuraavilta asiantuntijoilta:

Lisätiedot

Tutkimustiedote vanhemmalle/huoltajalle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan tutkimukseen:

Tutkimustiedote vanhemmalle/huoltajalle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan tutkimukseen: Liite S2: Tutkimustiedote vanhemmalle/huoltajalle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan tutkimukseen: Narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssia koskeva arviointitutkimus

Lisätiedot

GAS-KOULUTUKSEN ARVIOINTIA

GAS-KOULUTUKSEN ARVIOINTIA Tuuli Mähönen GAS-KOULUTUKSEN ARVIOINTIA Kehittämisehdotuksia GAS-KOULUTUKSEN ARVIOINTIA Kehittämisehdotuksia Tuuli Mähönen Opinnäytetyö Syksy 2014 Kuntoutuksen koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Dementia ja Kelan kuntoutus

Dementia ja Kelan kuntoutus Dementiahankkeen loppuseminaari 23.5.2012 Dementia ja Kelan kuntoutus Tiina Huusko 23.5.2012 Iäkkäiden kuntoutus: toimijat Järjestöt, 3. sektori Täydentävä rooli Kehittäminen Kela Ray Vertaistuki Kehittäminen

Lisätiedot

AIKUISTEN AVOMUOTOISEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE (AMI) KUNTOUTUSKURSSIN ARVIOINTILOMAKE

AIKUISTEN AVOMUOTOISEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE (AMI) KUNTOUTUSKURSSIN ARVIOINTILOMAKE AIKUISTEN AVOMUOTOISEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE (AMI) KUNTOUTUSKURSSIN ARVIOINTILOMAKE 01. Ohjaajan nimi 02. Kyselyyn vastaamisen päivämäärä 03. Kuntoutuslaitos 1 Arinna Oy 2 Avire-Kuntoutus

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI CROHNIN TAUTIA JA/TAI COLITIS ULCEROSAA SAIRASTAVIEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN

Lisätiedot