Perintö- ja lahjaverotus KL Antti Kolehmainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen"

Transkriptio

1 Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen

2 Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu

3 TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän pääpiirteet ja sekä yksityiskohdat siinä määrin, että kyetään normaalitilanteissa laskemaan perintö- ja lahjaveron määrä - Ymmärretään varojen ja velkojen arvostusta koskeva sääntely - Tunnistetaan eri velkatyypit ja niiden vaikutus verotukseen - Tunnistetaan verovapaus- / erilaiset huojennustilanteet - Tiedetään perukirjan rakenne ja sisältö - Ymmärretään veronkiertosäännöksen sisältö - Ymmärretään ennakkoratkaisun saamisen edellytykset ja sen vaikutus

4 PERINTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN Perintöosuusverojärjestelmä - progressiivinen vero - verovelvollisuuden syntyminen kytketty perittävän kuolinhetkeen - jakoon ei liity verovelvollisuutta (veroseuraamuksia voi liittyä) - verovelvollisuuden kohteena saajan varallisuudenlisäys - veron perusteena arvo, joka omaisuudella oli verovelvollisuuden alkaessa käypä arvo (yl. noin %) - toistuvaisluonteisista eduista ei p. veroa Jäämistöverojärjestelmä

5 Perintö- ja lahjavero sekä testamentti Perintövero perillisten suoritettavaksi omaisuudesta, josta ei esitetty kirjallista testamenttia - koti-irtaimisto verovapaa euroon saakka Omaisuus, josta testamentti vero testamentin saajan maksettavaksi - Perintö- tai lahjaveroa ei testamentilla tai lahjana saadusta elinkautisesta nautintaoikeudesta / eläkkeestä / muusta elinkaudeksi tai määrävuosiksi jollekin testamentilla tai lahjana annetusta etuudesta poikkeussäännös Toistuvaiseduista tulovero

6 Perintö- ja lahjavero sekä testamentti - Lakiosaa loukkaava testamentti lakiosaa ei oteta p.verotuksessa huomioon, ellei ole tehty lakiosailmoitusta - Lesken PK 3:1a 2:n mukaista hallintaoikeutta loukkaava testamentti Mitättömyys huomioon ex officio - Leski ei velvollinen suorittamaan sanotusta oikeudesta perintöveroa (ei myöskään PK 3:1 a :ssä tarkoitetusta oikeudesta pitää kuolleen puolison jäämistö jakamattomana hallinnassaan.

7 PERINTÖOIKEUS - Lakimääräinen perimys Parenteeliperiaate (3) 1. Parenteeli = RP:t - avio-, avioliiton ulkopuolella syntyneet-, kihla-, ottolapsi, kun ko. suhde on perustettu jälkeen 2. Vanhemmat, sisarukset - Jollei Rp:ä vanhemmat - vanhempi kuollut osuus sisaruksille - sisarus kuollut osuus heidän jälkeläisilleen 3. Isovanhemmat, sedät ja tädit - jos ei 1 tai 2 parenteeliin kuuluvia - isovanhempi kuollut sedät ja tädit (serkut eivät peri) Valtion jäämistösaanto

8 PERINTÖOIKEUS - Lakimääräinen perimys Perimysjärjestys / RP:n perillisryhmä: Perittävä = P A (1/3) B (1/3) - kuollut C (1/3) Ba (1/6) Bb kuollut (1/6) Bb1 (1/18) Bb2 (1/18) Bb3 (1/18)

9 LESKEN ASEMA PERILLISENÄ Jos perittävältä ei jää rp:ä puoliso perii - ensiksi kuolleen puolison perillisten (toissijaisten perillisten) oikeus perintöön lykätään lesken kuolemaan - toissijaiset perilliset ovat ensin kuolleen puolison perillisiä, mutta lesken kuolinpesän osakkaita - toissijaisten perillisten piiri määräytyy lesken kuollessa - leski voi inter vivos määrätä perimästään omaisuudesta, mutta ei voi määrätä mortis causa

10 TESTAMENTTIPERIMYS A. Yleistestamentti B. Erityistestamentti (legaatti) Määräämisvallan laajuuteen perustuva testamenttiluokitus: 1. Omistusoikeustestamentti 2. Rajoitettu omistusoikeustestamentti 3. Käyttöoikeustestamentti 4. Tuotto-oikeustestamentti - Usein samakin testamentti sisältää aineksia useasta eri tyyppisestä testamentista - Aina pyrittävä tulkitsemaan testamenttia tekijän tahdon mukaisesti ei väkisin lokeroida testamenttia tietyn tyyppiseksi

11 TESTAMENTTIPERIMYS Verotus A. Yleistestamentti B. Erityistestamentti (legaatti) Esine- ja velvoiteoikeudellista legaattia koskevat samat säännöt kuin yleistestamentteja Käyttö- tai tuotto-oikeuslegaatinsaaja ei ole saannostaan perintöverovelvollinen tuloverotus

12 TESTAMENTTIPERIMYS Verotus Puolisoiden keskinäinen omistusoikeustestamentti (=rajoitettu omistusoikeustestamentti) Rp:t saavat omaisuuden vasta lesken kuoltua - Jos toissijaismääräys: Rp:n katsotaan saaneen omaisuutta erikseen molemmilta vanhemmiltaan - Jos toissijaismääräys puuttuu (=täysi omistusoikeustestamentti) Omaisuus katsotaan tulleen yksinomaan myöhemmin kuolleelta vanhemmalta

13 TESTAMENTTIPERIMYS Verotus Rajoitettu omistusoikeustestamentti KHO T 1517: Aviopuolisot olivat testamentissaan määränneet, että heidän omaisuutensa oli toisen heistä kuoltua lankeava jälkeen jääneelle puolisolle sekä molempien kuoltua heidän perillisilleen. Perillisille oli määrättävä perintövero erikseen kummaltakin vanhemmiltaan saamistaan osuuksista.

14 TESTAMENTTIPERIMYS Verotus Täysi omistusoikeustestamentti KHO 1984 II 634. Puolisot A ja B, joilla oli kaksi yhteistä rintaperillistä, olivat laatineet keskinäisen omistusoikeustestamentin, jossa ei ollut toissijaismääräystä. B:n kuoltua A:n leskenä katsottiin rintaperillisten saaneen perintönsä yksinomaan B:ltä eikä osaksi B:ltä ja osaksi testamentin perusteella A:lta.

15 TESTAMENTTIPERIMYS Verotus Käyttöoikeustestamentti ja tuottooikeustestamentti: a) Testaattori (T) määrää käyttöoikeuden A:lle ja tämän oikeuden lakattua omistusoikeuden B:lle ja A ei ole T:n perillinen p.vero B:lle vasta A:n kuoltua b) Jos A on T:n perillinen Vero B:lle jo T:n kuollessa, mutta veroalaisen omaisuuden arvosta vähennetään hallintaoikeuden kapitaloitu arvo

16 VERONALAISEN P.OSUUDEN MÄÄRÄYTYMINEN P.verotus toimitetaan perukirjan ja mahdollisen testamentin perusteella laaditun laskennallisen osituksen ja jaon perusteella P. verotuksessa otetaan huomioon kaikki ep:t (ei ainoalle lapselle annettua, jollei annettu alle 3 vuotta ennen pvän kuolemaa) P.veroa määrättäessä ep:n saajan p.verosta on vähennettävä maksetun lahjaveron määrä (ep:n arvostus vastaanottohetken mukaan) Ep:n lisäksi p. veroa laskettaessa otetaan huomioon myös muu lahja, jonka per. tai testamentinsaaja on saanut 3 viimeisen vuoden aikana ennen pvän kuolemaa

17 ENNAKKOPERINTÖ (EP) Ep on lahja, jonka perittävä antaa eläessään rintaperilliselleen (rp) ja joka on otettava huomioon laskennallisena lisäyksenä määritettäessä perittävän kuoleman jälkeen perillisen arvomääräistä perintöosaa (tavanomainen lahja ei ole ep) Vaikuttaa myös lakiosan suuruuteen Ennakkoperintöolettamat - rp:n saama lahja oletetaan ep:ksi, jos muuta ei ole määrätty tai muuta ei olosuhteisiin katsoen ole otaksuttava tarkoitetun - muun perillisen kuin rp:n saamaa lahjaa ei oleteta ep:ksi, jollei perittävä ole muuta määrännyt tai jollei olosuhteista voida päätellä, että perittävä on tarkoittanut luovutuksen ep:ksi - koulutuskustannukset eivät ole ep:tä (poikkeus: ylisuurista koulutuskustannuksista kohtuullisen ylittävä osa on ep:tä)

18 ENNAKKOPERINTÖ (EP) Perintöverotusta toimitettaessa pesän varoihin on lisättävä: 1) lahja, joka perintökaaren mukaan on otettava huomioon perinnönjaossa (=EP) ja 2) muu lahja, jonka perillinen tai testamentinsaaja on saanut perinnönjättäjältä kolmen viimeisen vuoden kuluessa ennen tämän (suosiolahja) Perintöverosta vähennetään aikaisemmin suoritettu lahjavero + varainsiirtovero, joka on maksettu kiinteistön lainhuutoa haettaessa, jollei sitä ole aikaisemmin vähennetty lahjaverosta. - Perintöveron määrän ylittävää lahjaveron osaa ei palauteta. Jos samasta omaisuudesta on kahden vuoden kuluessa sattuneen (2 / useamman) kuolemantapauksen johdosta suoritettava perintöveroa veroa maksetaan vain kerran - sen sukulaisuussuhteen mukaan, mikä näissä tapauksissa on kaukaisin.

19 ENNAKKOPERINTÖ (EP) Puolisoiden yhteiselle rp:lle jommankumman puolison avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta annettu ep sen arvo vähennettävä ensiksi kuolleelta puolisolta jääneestä perinnöstä. - Mikäli ennakon koko arvoa ei voida tästä vähentää, on loppuosa vähennettävä toiselta puolisolta jääneestä perinnöstä = lesken antama ep. voi vaikuttaa perintöverotukseen ensin kuolleen puolison jälkeen Myös lesken antamat ep:t merkittävä perukirjaan

20 ENNAKKOPERINTÖ (EP) Aviopuoliso L lahjoittaa omistamansa euron arvoiset asunto-osakkeet pojalleen A:lle. Lahjakirjassa ei ollut määräystä siitä, onko lahja ep / ei. Myöskään mistään olosuhteista ei pystynyt päättelemään lahjan mahdollista ep. luonnetta. L:n puoliso P kuolee. P:ltä jää omaisuutta euroa ja L:n omaisuus on myös Puolisoiden kaikki varallisuus on avio-oikeuden alaista. L:llä ja P:llä on kaksi muuta yhteistä lasta B ja C, jotka eivät ole saaneet ennakkoperintöjä tai muita perinnönjaossa tai verotuksessa huomioon otettavia lahjoja. L kuolee 4 vuotta P:n jälkeen. Em. omaisuuden arvot pysyvät koko ajan muuttumattomina. Miten A:n saama ep otetaan huomioon P:n jälkeen?

21 ENNAKKOPERINTÖ (EP) Perillisten perintöosaksi P:n jälkeen tulee P:n omaisuus ja L:n omaisuus (ep lisätään osituksessa antajan aoomaisuuden säästöön) = = A:n, B:n ja C:n perintöosa on (1/3 x ) euroa. - A on saanut ep:tä liikaa Häntä ei oteta ep laskelmassa huomioon, mutta hän ei ole velvollinen palauttamaan omaisuutta jakoon Liikaa annettu ep jaettava B:n ja C:n kesken samassa suhteessa kuin heidän tulisi saada osituksessa ja jaossa omaisuutta = 1:1:3 Vajaus jaetaan B , C ja L = B ja C saavat molemmat euroa, josta vero L saa = eli pitää oman omaisuutensa saa tasinkoa euroa

22 Vähennykset ja huojennukset Veronalaisesta perintöosuudesta saavat vähentää: 1) perinnönjättäjän puoliso euroa (puolisovähennys); 2) sellainen perinnönjättäjän suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen, jolla perinnönjättäjän kuolinhetkellä lähinnä oli oikeus periä perinnönjättäjä ja joka tuolloin ei ollut täyttänyt 18 vuotta, euroa (alaikäisyysvähennys). voim Perintö- tai lahjaverosta jätetään verovelvollisen verohallinnolle (muut ) ennen verotuksen toimittamista tekemästä pyynnöstä osa maksuunpanematta, jos: 1) veronalaiseen perintöön tai lahjaan sisältyy maatila, muu yritys tai osa niistä; 2) verovelvollinen jatkaa toimintaa ja 3) edellä 1 kohdassa tarkoitetusta maatilasta, muusta yrityksestä tai niiden osasta määrätyn perintö- tai lahjaveron suhteellinen osa koko verosta on suurempi kuin 850 euroa arvostus 40 % maksuunpanematta erotus

23 Veroluokat alk. Perintöveroa maksetaan I veroluokassa seuraavan asteikon mukaan: Verotettava osuus alarajan vero yli % II veroluokassa seuraavan asteikon mukaan: Verotettava osuus alarajan vero yli %

24 Veroluokat alkaen Kuolinpesästä tulevien osuuksien saajat luetaan kahteen veroluokkaan: I. perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen, aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen sekä perinnönjättäjän kihlakumppani tai avoliittolaissa tarkoitettu avopuoliso saamansa PK 8:2:ssä tarkoitetun avustuksen määrään asti; sekä II. muut sukulaiset ja vieraat.

25 Lahjaveroluokat alkaen Lahjaveroa maksetaan I veroluokassa seuraavan asteikon mukaan: Verotettava osuus alarajan vero yli % II veroluokassa: Verotettava osuus alarajan vero yli %

26 ESIM. A kertoo, että hänen isänsä P on kuollut viime kuussa. A:ta kiinnostaa, paljonko hän joutuu maksamaan perintöveroa isänsä jälkeen. A kertoo, että hän sai alkuvuonna 2009 isältään lahjaksi euron osakkeet. Muita merkittäviä lahjoituksia ei isä elinaikanaan tehnyt. Jäämistön nettosäästö on (kaikkien vähennysten jälkeen) euroa. Selvitä A:n maksettavaksi tulevan p.veron osuus, kun: 1. P on leski ja A hänen ainoa lapsensa 2. P on leski ja hänellä on myös toinen rp B 3. P:ltä jäi leski L, jonka omaisuuden määrä on 0 euroa. A:n lisäksi perillisasemassa on B. (omaisuus ao) Lahjaveron määrä 2009 saadusta lahjasta voidaan laskea nyt ( ei tarvitse etsiä vanhoja taulukoita) nykyisin voimassa olevan asteikon perusteella

27 ESIM. 1. P on leski ja A on hänen ainoa lapsensa (a) Vaihtoehto 1: Lahja annettu alle 3 vuoden sisällä P:n kuolemasta Ainoan lapsen saamaa ep:tä ei lisätä perintöosuuteen, ellei kuolemasta ole alle 3 vuotta - Oletus, että alle 3 v vero määrätään (jo:n nettosäästö) (ep) = vero (vero euron perinnöstä) + 16 % x (vero ylittävästä osuudesta) = = Verosta vähennettävä aikoinaan maksettu lahjavero: lahja vero (vero lahjasta) (vero ylittävästä osuudesta) = =

28 ESIM (b) Vaihtoehto 2: Lahja annettu yli 3 vuoden sisällä P:n kuolemasta Ainoan lapsen saamaa ep:tä ei lisätä perintöosuuteen, jollei kuolemasta alle 3 vuotta nyt yli 3 v. ep:tä ei oteta mukaan Vero määrätään eurosta (jäämistön nettosäästö) % x = =

29 ESIM 2. P on leski ja hänellä on toinen rintaperillinen B Ennakkoperintöolettama = rp:n saama lahja oletetaan ep:ksi (jos P määrännyt, ettei sitä pidetä ep:nä, sitä ei oteta huomioon lahjaveroa määrättäessä, jollei sitä ole saatu alle 3 v sisällä P:n kuolemasta) Laskennallinen jako 1 x /2 = A:lle (ep) = Vero Verosta vähennetään aikoinaan maksettu lahjavero: lahja vero = = = =

30 ESIM 3. P:ltä jäi leski L, jonka omaisuuden määrä on 0 euroa. A:n lisäksi perillisasemassa B. (omaisuus ao). Ennakkoperintöolettama rp:n saama lahja oletetaan ep:ksi (jos P määrännyt, ettei sitä pidetä ep:nä, sitä ei oteta huomioon lahjaveroa määrättäessä, jollei sitä ole saatu alle 3 v sisällä P:n kuolemasta) Laskennallinen ositus /2 = eli ao on ja myös tasinko (jollei vastikevaatimuksia) Laskennallinen jako 1 x /2 x 1 = A.lle: reaalisesta jäämistöstä ep = vero = Verosta vähennettävä aikoinaan maksettu lahjavero lahja vero = = = 1.140

31 KUOLINTAPAUKSIA 2 VUODEN SISÄLLÄ Sama omaisuus siirtyy 2 / useamman, kahden vuoden kuluessa sattuneen kuolemantapauksen johdosta Perintövero kerran, sen sukulaisuussuhteen mukaan, mikä näissä tapauksissa on kaukaisin.

32 Henkivakuutuskorvaus P.veroa kuolinpesälle / edunsaajalle maksettavasta henkilövakuutuksen nojalla saadusta vakuutuskorvauksesta Vakuutuskorvaus p.verosta vapaaosa enint Verovapauden edellytyksenä edunsaajamääräys Vakuutuskorvaus edunsaajalle (ei kuolinpesälle) Verovapaaosuus saajakohtainen (korvauksia voi olla useita) Luopuminen kuten testamentin osalta - Jollei edunsaajamääräystä Vakuutuskorvaus pesään Jos edunsaajana on leski, verosta vapaaksi osaksi katsotaan puolet / kuitenkin vähintään lesken edunsaajamääräyksen nojalla saamien vakuutuskorvausten yhteismäärästä koskee määräyksiä, joissa on edunsaajamääräys ja niitä, joissa ei ole

33 VAROJEN ARVOSTAMINEN Kuolinhetken käypä arvo (=todennäköinen luovutushinta) - varallisuuden vastikkeellinen luovutus kuolinhetken jälkeen voi osoittaa sen käyvän arvon Luovutuskelvoton esine / oikeus ei p.veroalaista Arvostusta koskeva perusohje verohallituksen muistio Dno 5067/36/94 (Ks. Vero.fi ) Todistustaakka - Perukirjaan merkitty arvo lähtökohta Verottajan esitettävä näyttö, mikäli siitä poiketaan ( vastanäyttövelvollisuus verovelvolliselle) - Vapaa todisteiden harkinta - 2 viimeisen vuoden ajalta otetaan arvioinnissa huomioon sekä todelliset että vertailuluovutukset

34 VAROJEN ARVOSTAMINEN Raha, rahamääräiset saatavat ja talletukset arvostetaan nimellisarvoonsa Pääomalle kuolinpäivään laskettu korko kuuluu varoihin Epävarma saatava todelliseen arvoonsa Ulkomaan valuutta kuolinpäivän viralliseen ostokurssiin Rakentamattomat kiinteistöt luovutuksen / vertailuluovutusten perusteella Rakennetuista kiinteistöistä verovirastoilla omat kaavamaiset arvostusohjeensa Noteeratut arvopaperit kuolinpäivän ostokurssiin Noteeraamattomien osakkeiden osalta arvostuskäytäntö vaihtelee As. osakkeet vertailukauppojen perusteella, josta yl % vähennys

35 VAROJEN ARVOSTAMINEN Yritysvarallisuus Yksityisliike lähtökohtana substanssiarvo Jos substanssiarvo johtaa alhaiseen arvoon huomioon myös tuottoarvo Taseen purkaminen = taseesta ilmenevät varat ja velat arvostetaan erikseen - vaihto- ja rahoitusomaisuus tasearvoon - käyttöomaisuus käypään arvoon - goodwill-arvoa verotetaan käytännössä kun verotus voidaan perustaa saman omaisuuden myyntihintaan / verovelvollisen omaan ilmoitukseen

36 VELKOJEN ARVOSTAMINEN JA VÄHENNYKSET Velkojen arvostaminen samojen perusteiden mukaan kuin varat Nettoperiaate = jäämistövarallisuudesta vähennettävä velat - Vainajan velat (=olemassa kuolinhetkellä) - Talousvelat, siltä osin kuin kohdistuvat vainajan elinaikaan - Maksamattomat verot - Vahingonkorvaus yms. suoritusvelvollisuus maksamattomalta osaltaan vähennyskelpoinen - Takausvelat, jos maksuvelvollisuus syntynyt Pesänselvitysvelat - Kuolintapaukseen liittyvät velat

37 Pesänselvitysvelat - Vähennyskelpoisia hautajais- ja perunkirjoituskustannukset * Hautajaisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: arkku, hautakivi sekä muistotilaisuus * Perunkirjoituskustannukset: asiakirjojen hankintakulut sekä perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet kulut ja uskottujen miesten palkkio

38 PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN Aktiivisin toimin tapahtuva perillisasemasta luopuminen Jos luopuja ryhtynyt perintöön, luopuminen on tehoton Luopuja maksaa perintöveron ja luovutuksensaaja lahjaveron Tehokas luopuminen edellyttää, ettei luopumisen yhteydessä ole määrätty edunsaajaa / edunsaajaksi on määrätty luopujan sijaisperillinen Jos luopuja määrää omaisuuden jakautumisesta luopuminen on tehoton Osittainen luopuminen tehoton

39 PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN Esimerkki 2 Leskimies P kuoli Häneltä jäi omaisuutta kaikkien vähennysten jälkeen euroa. P:llä oli yksi lapsi A, jolla puolestaan oli kolme täysi-ikäistä rintaperillistä X, Y ja Z. A ei ryhtynyt millään tavalla perintöön, vaan luopui siitä tehokkaasti. - Perintöverotus: X:n osuus , josta p.veroa euroa Y:n osuus , josta p.veroa euroa Z:n osuus , josta p.veroa euroa = verot yhteensä euroa

40 PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN Esimerkki 1 Leskimies P kuoli Häneltä jäi omaisuutta kaikkien vähennysten jälkeen euroa. P:llä oli yksi lapsi A, jolla puolestaan oli kolme täysi-ikäistä rintaperillistä X, Y ja Z. A ryhtyi perintöön ja luopui siitä näin ollen tehottomasti. - Perintöverotus: A:n osuus , josta p.veroa Lahjaverotus: X:n lahja , josta l.veroa euroa Y:n lahja , josta l.veroa euroa Z:n lahja , josta l.veroa euroa = verot yhteensä euroa - Nyt veroa euroa enemmän kuin esimerkissä 1, koska perinnöstä luopuminen tehtiin tehottomasti

41 PESÄÄN RYHTYMINEN Lakimääräisten tointen tekeminen ei pesään ryhtymistä A. pesän hoitoon ja hallintaan ottaminen B. perunkirjoituksen järjestäminen C. tasingon vastaanottaminen D. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen mukaisesta vakuutuskorvauksesta luopuminen Omistajalle kuuluvien oikeuksien käyttäminen on pesään ryhtymistä 1. määrätään edunsaajaksi joku muu kuin sijaantuloperillinen 2. osittainen perinnöstä luopuminen 3. Kuolinpesään menevästä vakuutuskorvauksesta luopuminen (=ei edunsaajamääräystä (?)

42 TESTAMENTISTA LUOPUMINEN Tehokas luopuminen Omaisuus pesään - Testamentinsaaja ei voi tehokkaasti luopua testamentista muiden kuin sijaisperillistensä hyväksi - Testamenttiin ryhtymällä saaja ottaa saannon vastaan * testamentin tiedoksiantomenettely / hyväksyminen ei ryhtymistä * tulee disponoida tosiasiallisesti - Testamentista voi luopua tehokkaasti osittain Luopuminen ryhtymisen jälkeen tehoton Luopuja maksaa perintöveron ja luovutuksensaaja lahjaveron

43 TESTAMENTISTA LUOPUMINEN KHO 1978 II 635. Puolisot olivat tehneet keskinäisen omistusoikeustestamentin. Kun leski oli puolisonsa kuoleman jälkeen perunkirjoituspäivänä testamenttiin merkinnyt tyytyvänsä omistusoikeuden sijaan täyteen käyttö- ja hallintaoikeuteen pesän omaisuuteen ja perilliset olivat tällöin hyväksyneet testamentin näin muutettuna, lesken katsottiin luopuneen testamentista siten, ettei hänelle voitu määrätä perintöveroa puolisonsa jälkeen.

44 KHO 2009:104 -Perintö- vai testamenttisaanto Puolisot A ja B tekivät testamentin ja määräsivät mm, että: - Mikäli A kuolee ensiksi saavat kaiken hänen varallisuutensa täydellä omistusoikeudella - sen jälkeen kun B:lle tuleva tasinko on maksettu - rintaperilliset eli lapset C, D ja E niin, että kunkin osuus on yhtä suuri. - Testamentinsaajilla oli myös oikeus ottaa testamentti halutessaan vastaan joko osaksi tai kokonaan perintökaaren 12 luvun tarkoittamana käyttöoikeustestamenttina, jolloin omistusoikeus varallisuuteen tältä osin oli menevä testamentinsaajan sijaan tuleville rintaperillisille.

45 KHO 2009:104 -Perintö- vai testamenttisaanto C oli testamentin ilmaiseman tahdon ja valintaoikeuden perusteella ottanut vastaan testamenttiosuudestaan kahdeksan kymmenesosaa (8/10) omistusoikeudella ja kaksi kymmenesosaa (2/10) käyttöoikeudella D oli vastaanottanut testamenttiosuuteensa ainoastaan käyttöoikeuden. Käyttöoikeuden alaisen omaisuuden omistusoikeus oli testamentin mukaan mennyt C:n ja D:n rintaperillisille, jotka olivat heidän sijaantuloperillisiään ja joita oli siltä osin kuin he olivat saaneet omistusoikeuden perintöverotettu A:n jälkeen.

46 KHO 2009:104 -Perintö- vai testamenttisaanto Perintö- ja lahjaverolain 33 a :n veronkiertosäännöstä ei voitu soveltaa A:n testamenttiin. A:n rintaperillisten saannot olivat testamenttisaantoja. Koska C ja D olivat ilmoittaneet vetoavansa testamenttiin vain osittain ja kun heidän ryhtymisensä oli rajoittunut vain siihen määrään, jonka he olivat ilmoittaneet vastaanottavansa, he olivat tehokkaasti luopuneet osittain testamentista Testamentin tekemistä ei voi pitää perintöveron kiertämistoimena PerVL 1.1, 2.2, 5, 6 ja 33 a

47 PERUKIRJA Selvitys: A. Jäämistöomaisuudesta ja B. Osakkaista - Tehtävä jokaisen Suomessa vakinaisesti asuneen kuoltua - Toimitettava 3 kk kuolemasta hakemuksesta lykkäys, jos tarpeen pesän laajuuden / muun erityisen syyn vuoksi - Perukirjan osakasluettelo voidaan vahvistuttaa maistraatissa - Perunkirjoituksen laiminlyönnistä ei verotuksellista sanktiota Velka- / rikosoikeudellinen vastuu Jos jako tehty ennen perunkirjoituksen toimittamista perinnönjako- / osituskirja liitetään perukirjaan Perukirja liitteineen perintöverotuksen pohjana Yleensä perintövero perustuu perukirjan perusteella tehtyyn laskennalliseen jakoon

48 PERUKIRJA Ensisijainen toimitusvelvollinen se osakas, jonka hallussa pesä on Toissijaisesti oikeuden määräämä pesänselvittäjä / perittävän määräämä testamentin toimeenpanija / valtiokonttorin asettama erityinen valtuutettu Toimitusvelvollisen on valittava 2 uskottua miestä, jotka pitävät perunkirjoituksen Uskotut miehet kutsuvat toimitukseen osakkaat / osakkaiden edunvalvojat / toissijaiset osakkaat Ilmoittaja ilmoittaa pesän omaisuuden ja uskotut miehet arvioivat sen Perukirja toimitetaan verotoimistolle 1 kk toimituksen päättymisestä

49 Perukirjan sisältö ja rakenne 1. Toimituksen aika ja paikka, 1. Johdanto-osa 2. Vainajan täydellinen nimi, ammatti ja kotipaikka sekä syntymä- ja kuolinpäivä, 3. Osakkaiden nimet, kotipaikat miten he ovat vainajalle sukua. 4. Saapuvilla olleet. - Jos jollekin ei ole annettu tietoa toimituksesta, on se sekä syy siihen perukirjassa mainittava. - Jos joku, jolle tieto on toimitettu, ei ole saapunut, on perukirjaan merkittävä, milloin ja millä tavalla hänelle oli tieto annettu. 5. Jäljennös eräistä asiakirjoista / niiden sisällöstä - Testamentti - Avioehtosopimus - Asiakirjat, joilla voi olla vaikutusta pesän tilan selville saamiseksi

50 Perukirjan sisältö ja rakenne 2. Varallisuuden merkitseminen Perukirjan varsinainen sisältö Varat ja velat kuolinhetken mukaisina ja arvostettuina Lesken varallisuus Lahjat, jotka saattavat vaikuttaa verotukseen sekä tämän omaisuuden arvo Henkilövakuutuksen nojalla maksettavien etuuksien saajat ja määrät Kuka ottaa vastaan perintöverotusta koskevia ilmoituksia ja tiedusteluja

51 Perukirjan sisältö ja rakenne 3. Vakuutukset Pesän ilmoittajan on vakuutus, että hänen perunkirjoitusta varten antamansa tiedot ovat oikeat ja ettei hän tahallisesti ole jättänyt mitään ilmoittamatta. - velvollinen valallaan vahvistamaan vakuutuksen, jos joku, jonka oikeus saattaa olla tällaisesta valanteosta riippuvainen, tahi pesänselvittäjä tai testamentin toimeenpanija sitä vaatii. - valantekovelvollisuus myös osakkaalla / eloonjääneellä puolisolla, joka ei ole ilmoittanut pesää / henkilöllä joka ryhtynyt pesän omaisuutta koskeviin toimiin Uskottujen miesten todistus siitä, että he ovat kaiken siihen oikein merkinneet ja pesän varat arvioineet parhaan ymmärryksensä mukaan.

52 LAHJAVERO Lahjaveroa on suoritettava, kun omaisuus lahjana siirtyy toiselle: 1) jos lahjanantaja tai lahjansaaja asui lahjoitushetkellä Suomessa; 2) Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta sekä sellaisen yhteisön osakkeista tai osuuksista, jonka varoista enemmän kuin 50 prosenttia muodostuu Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta. - Suomessa asuvan henkilön saamasta muusta omaisuudesta suoritettavasta lahjaverosta tehdään ulkomaisen veron hyvitys. * Tämä hyvitys ei saa olla suurempi kuin määrä, joka vastaa yhtä suurta osaa lahjaverosta kuin vieraasta valtiosta saadun omaisuuden arvo on Suomessa lahjaveron perusteena olevan omaisuuden arvosta. - Verovelkasuhde syntyy, kun lahjansaaja saa lahjan haltuunsa (=lahjan täyttyminen)

53 LAHJA / VAJAAVASTIKKEELLINEN LUOVUTUS Vastike enint. ¾ osaa käyvästä hinnasta Vastikkeen ja käyvän arvon erotus katsotaan lahjaksi - tulkintavaihtoehdot: A. Vastike alle ¾ osaa vahva presumpio lahjasta B. Vastike tasan ¾ osaa tai enemmän absoluuttinen normi (=ei verotusta) - Puronen: molemmat presumptionormeja

54 Työsuhteeseen liittyvät lahjat Jos työstä maksetaan korvausta, vaikka sitä ei ole edellytetty / korvaus ylittää käyvän tai sovitun korvauksen Suoritus lahja - tuloverotuksen edellytykset selvitettävä ennen lahjaverotusta Naapuriapu Veroton Talkootyö - Rakennus tms. Ei veroa Talkootyö verovapaan yhteisön hyväksi Yleensä ei veroa, kun kertasuoritteista - Jatkuva työnteko L. verovelvollisuus

55 Lahja / palkanlisä - Koko henkilökunnan / työnantajan palveluksesta eläkkeellä olevien työnantajalta saamaa tavanomainen ja kohtuullinen henkilökuntaetu Ei tuloveroa 1) terveydenhuollosta, poik. työntekijälle suoritettu korvaus terveydenhuolto / sairauskustannuksista; 2) henkilökunta-alennusta tavaroista tai palveluksista; 3) merkkipäivälahjaa / muu vähäinen lahja Poik. raha 4) etu työnantajan järjestämästä virkistys- tai harrastustoiminnasta - Palkka / lahja arvioinnissa huomioon: a) Kenen intressissä suoritus tapahtunut b) Suorituksen laatu c) Lahjan hinta (max 1-2 vko:n br palkka)

56 OY JA LAHJA A. Lahja osakkaalle Suoritus huomioon tuloverotuksessa - Ei lahjaverotusta B. Lahja Oy:lle Periaatteessa lahjaverotus mahdollinen Yleensä kyse pääomasijoituksesta

57 Lahja Oy:lle KHO 1986 II 597. Kaksi veljestä perusti asuntoosakeyhtiön merkiten kumpikin puolisoineen puolet osakkeista, ja toinen veljeksistä myi perustamisvaiheessa omistamansa asuinkiinteistön yhtiölle. Vaikka kaupassa sovittu vastike alitti kiinteistön käyvän hinnan perintö- ja lahjaverolain 18 :n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, yhtiön ei katsottu saaneen luovutuksen yhteydessä lahjaa, koska kauppa liittyi yhtiön perustamiseen ja luovutusta oli pidettävä pääomasijoituksena yhtiöön. Yleensä KHO päätynyt pitämään tällaisia suorituksia pääomasijoituksina

58 Lahja Oy:lle KHO 1987 B 631. Henkilö D oli myynyt omistamansa A Oy:n ja B Oy:n osakkeet C Oy:lle, jonka osakas D ei kaupan tapahtuessa enää ollut, mutta jonka osakkaina olivat hänen perheensä jäsenet. D kuoli myöhemmin. KHO katsoi, että A Oy:n ja B Oy:n osakkeiden kauppahinta ei ylittänyt 3/4 osakkeiden käyvästä arvosta, joten C Oy:n oli katsottava saaneen osakekaupan yhteydessä lahjaverotuksessa huomioon otettavan lahjan. - Poikkeuksellinen tosiseikasto D ei enää osakas lahjaluonteisen kaupan tapahtuessa Edunsaajat perheenjäseniä Oikea verosubjekti + samastamisproblematiikka?

59 Yrityksen sukupolvenvaihdos (spv) ja lahjaverotus SPV usein mahdollinen ilman veroseuraamuksia - Osakeanti + omien osakkeiden lunastus omaa pääomaa (opoa) alentamatta vapaata opoa hyväksikäyttäen Yleensä lahjaverotus ei tule kysymykseen - Alihintainen kauppa Verotus voi kohdistua muihin kuin siihen, jolta osakkeet lunastettiin - Ylihintainen kauppa: Peitelty osingonjako? - Rahastoanti: Ei lahjaveroa - Maksullinen uusmerkintä lahjavero, jos osakkeita alle käyvän arvon Merkintäoikeuden käyttämättä jättäminen voi johtaa lahjaverotukseen

60 Merkintäoikeuden käyttämättä jättäminen KHO taltio Vanhemmat omistivat lapsiensa kanssa osakeyhtiön kaikki 45 osaketta. Osakeannin yhteydessä vanhemmat luopuivat merkintäoikeuksistaan, jolloin lapset saivat merkitä kaikki 105 osaketta. Lasten katsottiin tällöin saaneen kummaltakin vanhemmaltaan osakkeitten merkintäoikeuksina perintö- ja lahjaverolaissa tarkoitetun lahjan.

61 Verovapaat lahjat Tavanomainen-koti-irtaimistolahja euroa Lahjasta ei tule veronalaista, vaikka samalta antajalta 3 vuoden kuluessa useita max lahjoja Kumulointi vain yli lahjoissa Kasvatus- / koulutusavustus - ei huoltovelvollisen antama ei tavanomainen lahja - annettava niin, ettei sitä voida käyttää muihin tarkoituksiin

62 Verovapaat lahjat KHO 1981 II 611: Isä oli avannut poikansa nimiin säästökassatilin, jolle talletettujen varojen ilmoitettiin olevan pojan koulutusta varten. Säästökirja oli jäänyt isän haltuun. Tiliä ei käytetty ennen isän kuolemaa. Perintöverolautakunta lisäsi talletusvarat isän kuolinpesän varoihin. Lääninoikeus hylkäsi pojan valituksen, jossa oli vaadittu talletuksen verovapautta perintö- ja lahjaverolain 19 :n 3 kohdan nojalla, koska talletusta ei ollut tehty sellaisin ehdoin, ettei pojalla olisi ollut mahdollisuutta käyttää varoja muuhun kuin koulutukseen. KHO katsoi, että huomioon ottaen lahjanlupauslain 4 :n säännökset talletus oli luettava isän kuolinpesän varoihin ei muutosta. - Pelkkä lahjakirjan lausuma ei riitä, jos saajalla on tosiasiallisesti mahdollisuus käyttää varat myös muuhun tarkoitukseen

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa lakimies Tero Hämeenaho Veronmaksajain Keskusliitto ry Perinnöstä luopumisen veroedut Perintöä ei ole pakko ottaa vastaan. Perinnöstä luopujaa

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä Jari Oivo PERINTÖ- JA LAHJAVERO PERINTÖ- JA LAHJAVERO ERIYTETTY VEROTETTAVAN PERINNÖN ALARAJA 20.000 EUROA HELPOTUKSIA LESKELLE JA ALAIKÄISILLE

Lisätiedot

Perintösuunnittelu Vero

Perintösuunnittelu Vero Perintösuunnittelu Vero2017-15.3.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 16.3.2017 1 Perintösuunnittelu mitä se on? Perintösuunnittelu jäämistösuunnittelu Perittävä vaikuttaa omin toimenpitein tulevan

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Kurssitehtävät Kaikissa tehtävissä voit lähteä siitä, että perittävän oikeudenomistajat vetoavat osituksessa tai jaossa kaikkiin mahdollisiin lahjoihin

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

Perukirja. Verotuksen näkökulmasta

Perukirja. Verotuksen näkökulmasta Perukirja Verotuksen näkökulmasta Sisällysluettelo 2 Perukirja Ilmoittaminen Perunkirjoitusvelvollisuus Perunkirjoitus Lisäaikojen hakeminen Perukirjasta tulee ilmetä Perukirjan liitteet Valtakirja Toimita

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Loppukuulustelujen 18.4. ja 25.4.2008 tulokset Eronen Taisto Färkkilä Maria Huotari Harri Isoahde Henri Jokineva Eeva Kapanen Ritva Ketola Antti

Lisätiedot

Perintöverotus pähkinänkuoressa

Perintöverotus pähkinänkuoressa Perintöverotus Sisällysluettelo Perintöverotus pähkinänkuoressa Perunkirjoituksesta perintöverotukseen Perukirja Liitä perukirjaan Perintöveron määräytyminen Perintöverotuspäätös Omaisuus ja vähennykset

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

1984 vp. -- tie n:o 22 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1984 vp. -- tie n:o 22 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1984 vp. -- tie n:o 22 lfallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tulo- ja varallisuusverolain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö-

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa vaihtaa vuosittain n. 15 000 metsätilaa Osto markkinoilta 15 % Sukulaiskauppa

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Etelä Pohjanmaan Osuuspankki Suvi Katariina Kangastie Sisältö Perimysjärjestys Testamentti Edunvalvontavaltuutus Lakipalvelut 3 Perimysjärjestys Testamentti

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luennon sisältö 1. Lähtökohtia 2. Eräitä perintöverotuksen perusasioita 3. Perukirja

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Perintö- ja lahjaverotus Verovelvollisuus 1. Suomessa asuminen varsinainen asunto ja koti (PerVL 4 ja 18 )

Lisätiedot

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS Rovaniemi 18.3.2017 Ilkka Ronkainen Mhy Länsi-Pohja YKSITYISMETSIEN OMISTAJIEN ONGELMIA Metsänomistajien 2 1. Ikääntyminen oikeustoimikelvottomuus 2. Hallitsemattomat yhteisomistukset

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

Esillä oleva artikkeli käsittelee yksinomaan sukupolvenvaihdoksen kohtelua perintö- ja lahjaverotuksessa.

Esillä oleva artikkeli käsittelee yksinomaan sukupolvenvaihdoksen kohtelua perintö- ja lahjaverotuksessa. Sukupolvenvaihdos perintö- ja lahjaverotuksessa Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Sukupolvenvaihdos on moniulotteinen prosessi, joka edellyttää eri osa-alueiden asiantuntemusta. Sukupolvenvaihdoksessa

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Polvelta Toiselle Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut, Kajaani 30.9.2017 Antti Pajula, Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Ohje 1 (8) Antopäivä: 1.4.2011 Voimaantulopäivä: 4.4.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 3.4.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm ja Leena Kerkelä 5.6.2014 Ruotsin (2004) ja Norjan (2014) poistivat perintö-

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja Näkökulmia ja tavoitteita Metsätalous säilyy kannattavana

Lisätiedot

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Perinnöstä ja sen verotuksesta Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Illan aiheita Perintöverosuunnittelu Verottomat lahjat Kesämökin lahjoitus Testamentti

Lisätiedot

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus Metsätilan Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016 sukupolvenvaihdos projektipäällikkö Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 5.12.2013 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 5.12.2013 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä Itä-Suomen yliopisto, 5.12.2013 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luennon sisältö 1. Lähtökohtia 2. Eräitä perintöverotuksen perusasioita 3. Perukirja

Lisätiedot

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta Lausunto HE VM071:00/2016 Lausunto 22.8.2016 Valtiovarainministeriölle Viite: HE perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, VM071:00/2016 Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain

Lisätiedot

Yksinkertaistetusti perukirjan täyttö koostuu seuraavista eri vaiheista:

Yksinkertaistetusti perukirjan täyttö koostuu seuraavista eri vaiheista: Esimerkki perukirja Tämän perukirjan täyttö on esitetty perukirjanetissa.fi -sivustolla Tämän valmiiksi täytetyn perukirjan tarkoitus on näyttää teille miltä valmis perukirja näyttää. Tässä perukirjassa

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa Keskeinen lainsäädäntö Avioliittolaki (234/1929). Laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001). Laki avopuolisoiden yhteystalouden purkamisesta

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä SUKUPOLVENVAIHDOS ERILAISIA KYSYMYKSIÄ JA TAVOITTEITA Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsätilan sukupolvenvaihdos Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsäomaisuuden omistusjärjestelyt Esimerkkejä: Tilan luovutus perheen sisällä Tilan myynti ulkopuoliselle Omistusjärjestelyt

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Timo Sipilä 19.3.2015 Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoja Kauppa Lahjanluonteinen kauppa Lahja Toteuttamistapa vaikuttaa veroseuraamuksiin Keskeisiä

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus keveni. Juha Koponen johtava lakimies

Perintö- ja lahjaverotus keveni. Juha Koponen johtava lakimies Perintö- ja lahjaverotus keveni Juha Koponen johtava lakimies Perintö- ja lahjaverotus Historiasta käyttöön v. 1919 aluksi määräaikainen laki nykyinen laki v. 1940 lukuisia muutoksia Miksi verotulot perinnön/lahjan

Lisätiedot

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN SPV-metsäpäivä 9.11.2014 VT Miikka Autio Oma Säästöpankki Oy Metsätilan lahjoittaminen Käytännössä metsätilan siirtämisessä jälkipolville on useita vaihtoehtoja Lahja Normaali

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään

Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään 6.2.2017 Päivi Kaari johtava lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry/verotieto Oy Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään 1. Lakimääräiset perilliset 1.1. Rintaperilliset

Lisätiedot

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Puolisot ja asumiskumppanit Jos sinä ja puolisosi hankitte asumisoikeuden yhdessä, osuus on yhteisomistuksessanne. Osuutesi asumisoikeudesta* vastaa

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014 Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia 50 %

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

Perhe, perintö ja verotus

Perhe, perintö ja verotus Perhe, perintö ja verotus varallisuuden siirto sukupolvelta toiselle Helsingin yliopisto, 12.-21.1.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luentojen sisältö 1. Eräitä perintöverotuksen perusteita 2.

Lisätiedot

puolison ja lesken jälkeen

puolison ja lesken jälkeen Perukirjan laadinnasta ensin kuolleen puolison ja lesken jälkeen Verohallinnon näkökulma Verkkoseminaari 16.3.2017 Kalle Isotalo Tilaisuuden sisältö Perunkirjoitus ensin kuolleen puolison (EKP) tai lesken

Lisätiedot

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsätilan sukupolvenvaihdos lahjoitus, kauppa vai perintö? Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsänomistaja päättää 2 Metsänomistajia lukuisia, esim. Pudasjärvellä 2690 mh-maksua maksavaa omistajia

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän Lahjansaajan opas Veronalaiset lahjat Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa (ennen 1.1.2017: 4 000 euroa) tai enemmän Veronalaisia lahjoja ovat samalta lahjanantajalta

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja 14.11.2017 Konnevesi Juha Leppänen Projektipäällikkö, Biotalouden perusta kuntoon hanke SPV asiantuntija, Mhy Keski-Suomi Käsiteltäviä asioita Mihin sukupolvenvaihdoksella

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Polvelta Toiselle metsätilan sukupolvenvaihdos-messut Rovaniemi 18.3.2017 johtava veroasiantuntija Markku Kovalainen Pohjois-Suomen verotoimisto Metsätilan

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Joe Gummerus Legal Counsel Sukupolvenvaihdosstrategiat Tavoitteena ja strategiana voi olla esimerkiksi: Mahdollistaa ja sallia omistuksen siirtyminen seuraavalle

Lisätiedot

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti, oma veroilmoitus Yli 30 000 vuosituloksesta menee 34% vero Yhtymässä tulos jaetaan

Lisätiedot

EVLI Pankki ja Aurator Sijoittajalounas

EVLI Pankki ja Aurator Sijoittajalounas EVLI Pankki ja Aurator Sijoittajalounas Juha Vehmanen 11.11.2015 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki Perustettu 1985 Avainhenkilöiden omistama Yksityis- ja yhteisöasiakkaita Varoja hoidossa

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä

Lisätiedot

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016 Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus pahan päivän varalle kattamaan äkillisen

Lisätiedot

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle Läheisen menettäminen on tilanne, joka omaisten surusta huolimatta vaatii paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos ProAgria Etelä-Savo Matti Lyömiö Kysymykset, vastaväitteet, kommentit yms. tervetulleita! Maa- ja metsätilan omistajanvaihdos Suunnittelu Toteutus Erityiskysymyksiä

Lisätiedot

21.2.2011 PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO

21.2.2011 PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO Perimysjärjestys Parenteeli- ja sijaantuloperiaate 1. Rintaperilliset -ottolapset, 1.1.1980 -au-lapset, 1.10.1976 -rajaton sijaantulo-oikeus 2. Leski 3. Vanhemmat ja sisarukset

Lisätiedot

Veroinfoa perukirjan laadinnasta, 16.3.

Veroinfoa perukirjan laadinnasta, 16.3. Veroinfoa perukirjan laadinnasta, 16.3. Verkkoseminaarissa esitetyt kysymykset vastauksineen. Kuolinpesään kuuluu edellisiltä sukupolvilta jakamatta jääneitä ns. niittypalstoja, joita kukaan perillisistä

Lisätiedot

HE 93/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö-

HE 93/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- ja lahjaverolakia.

Lisätiedot

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen Maatilojen laki- ja sopimuspäivä 13.2.2017 IsoValkeinen Avioikeus - mikä se on? Avioehto -sopimus maatilan toiminnan jatkumisen tae myös erotilanteessa Testamentti - suunnittelun väline Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

1994 vp - HE 174 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 174 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 174 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 55 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten,

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 26.5.2015 1 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Perukirja Täydennysperukirja 1. Paikka ja aika

Perukirja Täydennysperukirja 1. Paikka ja aika 1 Perukirja Täydennysperukirja 1. Paikka ja aika Paikka 2. Tiedot vainajasta Aika.. 20 Saapunut: (verotoimisto täyttää) Kuolinpäivä Kotipaikka Siviilisääty Lisätietoja 3. Aviopuoliso (myös rekisteröity

Lisätiedot

PERINTÖ- JA LAHJAVERO KEVÄT 2015

PERINTÖ- JA LAHJAVERO KEVÄT 2015 KEVÄT 2015 1 LAINSÄÄDÄNTÖHISTORIA Leimaveroperusteinen perintö- ja lahjaverotus ennen vuoden 1919 perintö- ja lahjaverolakia. Perintöosuuksiin perustuva vuoden 1919 perintö- ja lahjaverolaki (vaihtoehto

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

15.2.2011 PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSEN TAVOITTEET PERINTÖ- JA LAHJAVEROJÄRJESTELMÄT PERINTÖOSUUSVEROJÄRJESTELMÄ

15.2.2011 PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSEN TAVOITTEET PERINTÖ- JA LAHJAVEROJÄRJESTELMÄT PERINTÖOSUUSVEROJÄRJESTELMÄ PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUS OIKEUSTIETEIDEN LAITOS 22. 24.02.2011 Jari Kosonen PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSEN TAVOITTEET * FISKAALISET TAVOITTEET - VARAINHANKINTA VALTIOLLE - VERONMAKSUKYKYÄ LISÄÄVÄ VAIKUTUS

Lisätiedot