Perintö- ja lahjaverotus KL Antti Kolehmainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen"

Transkriptio

1 Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen

2 Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu

3 TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän pääpiirteet ja sekä yksityiskohdat siinä määrin, että kyetään normaalitilanteissa laskemaan perintö- ja lahjaveron määrä - Ymmärretään varojen ja velkojen arvostusta koskeva sääntely - Tunnistetaan eri velkatyypit ja niiden vaikutus verotukseen - Tunnistetaan verovapaus- / erilaiset huojennustilanteet - Tiedetään perukirjan rakenne ja sisältö - Ymmärretään veronkiertosäännöksen sisältö - Ymmärretään ennakkoratkaisun saamisen edellytykset ja sen vaikutus

4 PERINTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN Perintöosuusverojärjestelmä - progressiivinen vero - verovelvollisuuden syntyminen kytketty perittävän kuolinhetkeen - jakoon ei liity verovelvollisuutta (veroseuraamuksia voi liittyä) - verovelvollisuuden kohteena saajan varallisuudenlisäys - veron perusteena arvo, joka omaisuudella oli verovelvollisuuden alkaessa käypä arvo (yl. noin %) - toistuvaisluonteisista eduista ei p. veroa Jäämistöverojärjestelmä

5 Perintö- ja lahjavero sekä testamentti Perintövero perillisten suoritettavaksi omaisuudesta, josta ei esitetty kirjallista testamenttia - koti-irtaimisto verovapaa euroon saakka Omaisuus, josta testamentti vero testamentin saajan maksettavaksi - Perintö- tai lahjaveroa ei testamentilla tai lahjana saadusta elinkautisesta nautintaoikeudesta / eläkkeestä / muusta elinkaudeksi tai määrävuosiksi jollekin testamentilla tai lahjana annetusta etuudesta poikkeussäännös Toistuvaiseduista tulovero

6 Perintö- ja lahjavero sekä testamentti - Lakiosaa loukkaava testamentti lakiosaa ei oteta p.verotuksessa huomioon, ellei ole tehty lakiosailmoitusta - Lesken PK 3:1a 2:n mukaista hallintaoikeutta loukkaava testamentti Mitättömyys huomioon ex officio - Leski ei velvollinen suorittamaan sanotusta oikeudesta perintöveroa (ei myöskään PK 3:1 a :ssä tarkoitetusta oikeudesta pitää kuolleen puolison jäämistö jakamattomana hallinnassaan.

7 PERINTÖOIKEUS - Lakimääräinen perimys Parenteeliperiaate (3) 1. Parenteeli = RP:t - avio-, avioliiton ulkopuolella syntyneet-, kihla-, ottolapsi, kun ko. suhde on perustettu jälkeen 2. Vanhemmat, sisarukset - Jollei Rp:ä vanhemmat - vanhempi kuollut osuus sisaruksille - sisarus kuollut osuus heidän jälkeläisilleen 3. Isovanhemmat, sedät ja tädit - jos ei 1 tai 2 parenteeliin kuuluvia - isovanhempi kuollut sedät ja tädit (serkut eivät peri) Valtion jäämistösaanto

8 PERINTÖOIKEUS - Lakimääräinen perimys Perimysjärjestys / RP:n perillisryhmä: Perittävä = P A (1/3) B (1/3) - kuollut C (1/3) Ba (1/6) Bb kuollut (1/6) Bb1 (1/18) Bb2 (1/18) Bb3 (1/18)

9 LESKEN ASEMA PERILLISENÄ Jos perittävältä ei jää rp:ä puoliso perii - ensiksi kuolleen puolison perillisten (toissijaisten perillisten) oikeus perintöön lykätään lesken kuolemaan - toissijaiset perilliset ovat ensin kuolleen puolison perillisiä, mutta lesken kuolinpesän osakkaita - toissijaisten perillisten piiri määräytyy lesken kuollessa - leski voi inter vivos määrätä perimästään omaisuudesta, mutta ei voi määrätä mortis causa

10 TESTAMENTTIPERIMYS A. Yleistestamentti B. Erityistestamentti (legaatti) Määräämisvallan laajuuteen perustuva testamenttiluokitus: 1. Omistusoikeustestamentti 2. Rajoitettu omistusoikeustestamentti 3. Käyttöoikeustestamentti 4. Tuotto-oikeustestamentti - Usein samakin testamentti sisältää aineksia useasta eri tyyppisestä testamentista - Aina pyrittävä tulkitsemaan testamenttia tekijän tahdon mukaisesti ei väkisin lokeroida testamenttia tietyn tyyppiseksi

11 TESTAMENTTIPERIMYS Verotus A. Yleistestamentti B. Erityistestamentti (legaatti) Esine- ja velvoiteoikeudellista legaattia koskevat samat säännöt kuin yleistestamentteja Käyttö- tai tuotto-oikeuslegaatinsaaja ei ole saannostaan perintöverovelvollinen tuloverotus

12 TESTAMENTTIPERIMYS Verotus Puolisoiden keskinäinen omistusoikeustestamentti (=rajoitettu omistusoikeustestamentti) Rp:t saavat omaisuuden vasta lesken kuoltua - Jos toissijaismääräys: Rp:n katsotaan saaneen omaisuutta erikseen molemmilta vanhemmiltaan - Jos toissijaismääräys puuttuu (=täysi omistusoikeustestamentti) Omaisuus katsotaan tulleen yksinomaan myöhemmin kuolleelta vanhemmalta

13 TESTAMENTTIPERIMYS Verotus Rajoitettu omistusoikeustestamentti KHO T 1517: Aviopuolisot olivat testamentissaan määränneet, että heidän omaisuutensa oli toisen heistä kuoltua lankeava jälkeen jääneelle puolisolle sekä molempien kuoltua heidän perillisilleen. Perillisille oli määrättävä perintövero erikseen kummaltakin vanhemmiltaan saamistaan osuuksista.

14 TESTAMENTTIPERIMYS Verotus Täysi omistusoikeustestamentti KHO 1984 II 634. Puolisot A ja B, joilla oli kaksi yhteistä rintaperillistä, olivat laatineet keskinäisen omistusoikeustestamentin, jossa ei ollut toissijaismääräystä. B:n kuoltua A:n leskenä katsottiin rintaperillisten saaneen perintönsä yksinomaan B:ltä eikä osaksi B:ltä ja osaksi testamentin perusteella A:lta.

15 TESTAMENTTIPERIMYS Verotus Käyttöoikeustestamentti ja tuottooikeustestamentti: a) Testaattori (T) määrää käyttöoikeuden A:lle ja tämän oikeuden lakattua omistusoikeuden B:lle ja A ei ole T:n perillinen p.vero B:lle vasta A:n kuoltua b) Jos A on T:n perillinen Vero B:lle jo T:n kuollessa, mutta veroalaisen omaisuuden arvosta vähennetään hallintaoikeuden kapitaloitu arvo

16 VERONALAISEN P.OSUUDEN MÄÄRÄYTYMINEN P.verotus toimitetaan perukirjan ja mahdollisen testamentin perusteella laaditun laskennallisen osituksen ja jaon perusteella P. verotuksessa otetaan huomioon kaikki ep:t (ei ainoalle lapselle annettua, jollei annettu alle 3 vuotta ennen pvän kuolemaa) P.veroa määrättäessä ep:n saajan p.verosta on vähennettävä maksetun lahjaveron määrä (ep:n arvostus vastaanottohetken mukaan) Ep:n lisäksi p. veroa laskettaessa otetaan huomioon myös muu lahja, jonka per. tai testamentinsaaja on saanut 3 viimeisen vuoden aikana ennen pvän kuolemaa

17 ENNAKKOPERINTÖ (EP) Ep on lahja, jonka perittävä antaa eläessään rintaperilliselleen (rp) ja joka on otettava huomioon laskennallisena lisäyksenä määritettäessä perittävän kuoleman jälkeen perillisen arvomääräistä perintöosaa (tavanomainen lahja ei ole ep) Vaikuttaa myös lakiosan suuruuteen Ennakkoperintöolettamat - rp:n saama lahja oletetaan ep:ksi, jos muuta ei ole määrätty tai muuta ei olosuhteisiin katsoen ole otaksuttava tarkoitetun - muun perillisen kuin rp:n saamaa lahjaa ei oleteta ep:ksi, jollei perittävä ole muuta määrännyt tai jollei olosuhteista voida päätellä, että perittävä on tarkoittanut luovutuksen ep:ksi - koulutuskustannukset eivät ole ep:tä (poikkeus: ylisuurista koulutuskustannuksista kohtuullisen ylittävä osa on ep:tä)

18 ENNAKKOPERINTÖ (EP) Perintöverotusta toimitettaessa pesän varoihin on lisättävä: 1) lahja, joka perintökaaren mukaan on otettava huomioon perinnönjaossa (=EP) ja 2) muu lahja, jonka perillinen tai testamentinsaaja on saanut perinnönjättäjältä kolmen viimeisen vuoden kuluessa ennen tämän (suosiolahja) Perintöverosta vähennetään aikaisemmin suoritettu lahjavero + varainsiirtovero, joka on maksettu kiinteistön lainhuutoa haettaessa, jollei sitä ole aikaisemmin vähennetty lahjaverosta. - Perintöveron määrän ylittävää lahjaveron osaa ei palauteta. Jos samasta omaisuudesta on kahden vuoden kuluessa sattuneen (2 / useamman) kuolemantapauksen johdosta suoritettava perintöveroa veroa maksetaan vain kerran - sen sukulaisuussuhteen mukaan, mikä näissä tapauksissa on kaukaisin.

19 ENNAKKOPERINTÖ (EP) Puolisoiden yhteiselle rp:lle jommankumman puolison avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta annettu ep sen arvo vähennettävä ensiksi kuolleelta puolisolta jääneestä perinnöstä. - Mikäli ennakon koko arvoa ei voida tästä vähentää, on loppuosa vähennettävä toiselta puolisolta jääneestä perinnöstä = lesken antama ep. voi vaikuttaa perintöverotukseen ensin kuolleen puolison jälkeen Myös lesken antamat ep:t merkittävä perukirjaan

20 ENNAKKOPERINTÖ (EP) Aviopuoliso L lahjoittaa omistamansa euron arvoiset asunto-osakkeet pojalleen A:lle. Lahjakirjassa ei ollut määräystä siitä, onko lahja ep / ei. Myöskään mistään olosuhteista ei pystynyt päättelemään lahjan mahdollista ep. luonnetta. L:n puoliso P kuolee. P:ltä jää omaisuutta euroa ja L:n omaisuus on myös Puolisoiden kaikki varallisuus on avio-oikeuden alaista. L:llä ja P:llä on kaksi muuta yhteistä lasta B ja C, jotka eivät ole saaneet ennakkoperintöjä tai muita perinnönjaossa tai verotuksessa huomioon otettavia lahjoja. L kuolee 4 vuotta P:n jälkeen. Em. omaisuuden arvot pysyvät koko ajan muuttumattomina. Miten A:n saama ep otetaan huomioon P:n jälkeen?

21 ENNAKKOPERINTÖ (EP) Perillisten perintöosaksi P:n jälkeen tulee P:n omaisuus ja L:n omaisuus (ep lisätään osituksessa antajan aoomaisuuden säästöön) = = A:n, B:n ja C:n perintöosa on (1/3 x ) euroa. - A on saanut ep:tä liikaa Häntä ei oteta ep laskelmassa huomioon, mutta hän ei ole velvollinen palauttamaan omaisuutta jakoon Liikaa annettu ep jaettava B:n ja C:n kesken samassa suhteessa kuin heidän tulisi saada osituksessa ja jaossa omaisuutta = 1:1:3 Vajaus jaetaan B , C ja L = B ja C saavat molemmat euroa, josta vero L saa = eli pitää oman omaisuutensa saa tasinkoa euroa

22 Vähennykset ja huojennukset Veronalaisesta perintöosuudesta saavat vähentää: 1) perinnönjättäjän puoliso euroa (puolisovähennys); 2) sellainen perinnönjättäjän suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen, jolla perinnönjättäjän kuolinhetkellä lähinnä oli oikeus periä perinnönjättäjä ja joka tuolloin ei ollut täyttänyt 18 vuotta, euroa (alaikäisyysvähennys). voim Perintö- tai lahjaverosta jätetään verovelvollisen verohallinnolle (muut ) ennen verotuksen toimittamista tekemästä pyynnöstä osa maksuunpanematta, jos: 1) veronalaiseen perintöön tai lahjaan sisältyy maatila, muu yritys tai osa niistä; 2) verovelvollinen jatkaa toimintaa ja 3) edellä 1 kohdassa tarkoitetusta maatilasta, muusta yrityksestä tai niiden osasta määrätyn perintö- tai lahjaveron suhteellinen osa koko verosta on suurempi kuin 850 euroa arvostus 40 % maksuunpanematta erotus

23 Veroluokat alk. Perintöveroa maksetaan I veroluokassa seuraavan asteikon mukaan: Verotettava osuus alarajan vero yli % II veroluokassa seuraavan asteikon mukaan: Verotettava osuus alarajan vero yli %

24 Veroluokat alkaen Kuolinpesästä tulevien osuuksien saajat luetaan kahteen veroluokkaan: I. perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen, aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen sekä perinnönjättäjän kihlakumppani tai avoliittolaissa tarkoitettu avopuoliso saamansa PK 8:2:ssä tarkoitetun avustuksen määrään asti; sekä II. muut sukulaiset ja vieraat.

25 Lahjaveroluokat alkaen Lahjaveroa maksetaan I veroluokassa seuraavan asteikon mukaan: Verotettava osuus alarajan vero yli % II veroluokassa: Verotettava osuus alarajan vero yli %

26 ESIM. A kertoo, että hänen isänsä P on kuollut viime kuussa. A:ta kiinnostaa, paljonko hän joutuu maksamaan perintöveroa isänsä jälkeen. A kertoo, että hän sai alkuvuonna 2009 isältään lahjaksi euron osakkeet. Muita merkittäviä lahjoituksia ei isä elinaikanaan tehnyt. Jäämistön nettosäästö on (kaikkien vähennysten jälkeen) euroa. Selvitä A:n maksettavaksi tulevan p.veron osuus, kun: 1. P on leski ja A hänen ainoa lapsensa 2. P on leski ja hänellä on myös toinen rp B 3. P:ltä jäi leski L, jonka omaisuuden määrä on 0 euroa. A:n lisäksi perillisasemassa on B. (omaisuus ao) Lahjaveron määrä 2009 saadusta lahjasta voidaan laskea nyt ( ei tarvitse etsiä vanhoja taulukoita) nykyisin voimassa olevan asteikon perusteella

27 ESIM. 1. P on leski ja A on hänen ainoa lapsensa (a) Vaihtoehto 1: Lahja annettu alle 3 vuoden sisällä P:n kuolemasta Ainoan lapsen saamaa ep:tä ei lisätä perintöosuuteen, ellei kuolemasta ole alle 3 vuotta - Oletus, että alle 3 v vero määrätään (jo:n nettosäästö) (ep) = vero (vero euron perinnöstä) + 16 % x (vero ylittävästä osuudesta) = = Verosta vähennettävä aikoinaan maksettu lahjavero: lahja vero (vero lahjasta) (vero ylittävästä osuudesta) = =

28 ESIM (b) Vaihtoehto 2: Lahja annettu yli 3 vuoden sisällä P:n kuolemasta Ainoan lapsen saamaa ep:tä ei lisätä perintöosuuteen, jollei kuolemasta alle 3 vuotta nyt yli 3 v. ep:tä ei oteta mukaan Vero määrätään eurosta (jäämistön nettosäästö) % x = =

29 ESIM 2. P on leski ja hänellä on toinen rintaperillinen B Ennakkoperintöolettama = rp:n saama lahja oletetaan ep:ksi (jos P määrännyt, ettei sitä pidetä ep:nä, sitä ei oteta huomioon lahjaveroa määrättäessä, jollei sitä ole saatu alle 3 v sisällä P:n kuolemasta) Laskennallinen jako 1 x /2 = A:lle (ep) = Vero Verosta vähennetään aikoinaan maksettu lahjavero: lahja vero = = = =

30 ESIM 3. P:ltä jäi leski L, jonka omaisuuden määrä on 0 euroa. A:n lisäksi perillisasemassa B. (omaisuus ao). Ennakkoperintöolettama rp:n saama lahja oletetaan ep:ksi (jos P määrännyt, ettei sitä pidetä ep:nä, sitä ei oteta huomioon lahjaveroa määrättäessä, jollei sitä ole saatu alle 3 v sisällä P:n kuolemasta) Laskennallinen ositus /2 = eli ao on ja myös tasinko (jollei vastikevaatimuksia) Laskennallinen jako 1 x /2 x 1 = A.lle: reaalisesta jäämistöstä ep = vero = Verosta vähennettävä aikoinaan maksettu lahjavero lahja vero = = = 1.140

31 KUOLINTAPAUKSIA 2 VUODEN SISÄLLÄ Sama omaisuus siirtyy 2 / useamman, kahden vuoden kuluessa sattuneen kuolemantapauksen johdosta Perintövero kerran, sen sukulaisuussuhteen mukaan, mikä näissä tapauksissa on kaukaisin.

32 Henkivakuutuskorvaus P.veroa kuolinpesälle / edunsaajalle maksettavasta henkilövakuutuksen nojalla saadusta vakuutuskorvauksesta Vakuutuskorvaus p.verosta vapaaosa enint Verovapauden edellytyksenä edunsaajamääräys Vakuutuskorvaus edunsaajalle (ei kuolinpesälle) Verovapaaosuus saajakohtainen (korvauksia voi olla useita) Luopuminen kuten testamentin osalta - Jollei edunsaajamääräystä Vakuutuskorvaus pesään Jos edunsaajana on leski, verosta vapaaksi osaksi katsotaan puolet / kuitenkin vähintään lesken edunsaajamääräyksen nojalla saamien vakuutuskorvausten yhteismäärästä koskee määräyksiä, joissa on edunsaajamääräys ja niitä, joissa ei ole

33 VAROJEN ARVOSTAMINEN Kuolinhetken käypä arvo (=todennäköinen luovutushinta) - varallisuuden vastikkeellinen luovutus kuolinhetken jälkeen voi osoittaa sen käyvän arvon Luovutuskelvoton esine / oikeus ei p.veroalaista Arvostusta koskeva perusohje verohallituksen muistio Dno 5067/36/94 (Ks. Vero.fi ) Todistustaakka - Perukirjaan merkitty arvo lähtökohta Verottajan esitettävä näyttö, mikäli siitä poiketaan ( vastanäyttövelvollisuus verovelvolliselle) - Vapaa todisteiden harkinta - 2 viimeisen vuoden ajalta otetaan arvioinnissa huomioon sekä todelliset että vertailuluovutukset

34 VAROJEN ARVOSTAMINEN Raha, rahamääräiset saatavat ja talletukset arvostetaan nimellisarvoonsa Pääomalle kuolinpäivään laskettu korko kuuluu varoihin Epävarma saatava todelliseen arvoonsa Ulkomaan valuutta kuolinpäivän viralliseen ostokurssiin Rakentamattomat kiinteistöt luovutuksen / vertailuluovutusten perusteella Rakennetuista kiinteistöistä verovirastoilla omat kaavamaiset arvostusohjeensa Noteeratut arvopaperit kuolinpäivän ostokurssiin Noteeraamattomien osakkeiden osalta arvostuskäytäntö vaihtelee As. osakkeet vertailukauppojen perusteella, josta yl % vähennys

35 VAROJEN ARVOSTAMINEN Yritysvarallisuus Yksityisliike lähtökohtana substanssiarvo Jos substanssiarvo johtaa alhaiseen arvoon huomioon myös tuottoarvo Taseen purkaminen = taseesta ilmenevät varat ja velat arvostetaan erikseen - vaihto- ja rahoitusomaisuus tasearvoon - käyttöomaisuus käypään arvoon - goodwill-arvoa verotetaan käytännössä kun verotus voidaan perustaa saman omaisuuden myyntihintaan / verovelvollisen omaan ilmoitukseen

36 VELKOJEN ARVOSTAMINEN JA VÄHENNYKSET Velkojen arvostaminen samojen perusteiden mukaan kuin varat Nettoperiaate = jäämistövarallisuudesta vähennettävä velat - Vainajan velat (=olemassa kuolinhetkellä) - Talousvelat, siltä osin kuin kohdistuvat vainajan elinaikaan - Maksamattomat verot - Vahingonkorvaus yms. suoritusvelvollisuus maksamattomalta osaltaan vähennyskelpoinen - Takausvelat, jos maksuvelvollisuus syntynyt Pesänselvitysvelat - Kuolintapaukseen liittyvät velat

37 Pesänselvitysvelat - Vähennyskelpoisia hautajais- ja perunkirjoituskustannukset * Hautajaisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: arkku, hautakivi sekä muistotilaisuus * Perunkirjoituskustannukset: asiakirjojen hankintakulut sekä perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet kulut ja uskottujen miesten palkkio

38 PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN Aktiivisin toimin tapahtuva perillisasemasta luopuminen Jos luopuja ryhtynyt perintöön, luopuminen on tehoton Luopuja maksaa perintöveron ja luovutuksensaaja lahjaveron Tehokas luopuminen edellyttää, ettei luopumisen yhteydessä ole määrätty edunsaajaa / edunsaajaksi on määrätty luopujan sijaisperillinen Jos luopuja määrää omaisuuden jakautumisesta luopuminen on tehoton Osittainen luopuminen tehoton

39 PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN Esimerkki 2 Leskimies P kuoli Häneltä jäi omaisuutta kaikkien vähennysten jälkeen euroa. P:llä oli yksi lapsi A, jolla puolestaan oli kolme täysi-ikäistä rintaperillistä X, Y ja Z. A ei ryhtynyt millään tavalla perintöön, vaan luopui siitä tehokkaasti. - Perintöverotus: X:n osuus , josta p.veroa euroa Y:n osuus , josta p.veroa euroa Z:n osuus , josta p.veroa euroa = verot yhteensä euroa

40 PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN Esimerkki 1 Leskimies P kuoli Häneltä jäi omaisuutta kaikkien vähennysten jälkeen euroa. P:llä oli yksi lapsi A, jolla puolestaan oli kolme täysi-ikäistä rintaperillistä X, Y ja Z. A ryhtyi perintöön ja luopui siitä näin ollen tehottomasti. - Perintöverotus: A:n osuus , josta p.veroa Lahjaverotus: X:n lahja , josta l.veroa euroa Y:n lahja , josta l.veroa euroa Z:n lahja , josta l.veroa euroa = verot yhteensä euroa - Nyt veroa euroa enemmän kuin esimerkissä 1, koska perinnöstä luopuminen tehtiin tehottomasti

41 PESÄÄN RYHTYMINEN Lakimääräisten tointen tekeminen ei pesään ryhtymistä A. pesän hoitoon ja hallintaan ottaminen B. perunkirjoituksen järjestäminen C. tasingon vastaanottaminen D. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen mukaisesta vakuutuskorvauksesta luopuminen Omistajalle kuuluvien oikeuksien käyttäminen on pesään ryhtymistä 1. määrätään edunsaajaksi joku muu kuin sijaantuloperillinen 2. osittainen perinnöstä luopuminen 3. Kuolinpesään menevästä vakuutuskorvauksesta luopuminen (=ei edunsaajamääräystä (?)

42 TESTAMENTISTA LUOPUMINEN Tehokas luopuminen Omaisuus pesään - Testamentinsaaja ei voi tehokkaasti luopua testamentista muiden kuin sijaisperillistensä hyväksi - Testamenttiin ryhtymällä saaja ottaa saannon vastaan * testamentin tiedoksiantomenettely / hyväksyminen ei ryhtymistä * tulee disponoida tosiasiallisesti - Testamentista voi luopua tehokkaasti osittain Luopuminen ryhtymisen jälkeen tehoton Luopuja maksaa perintöveron ja luovutuksensaaja lahjaveron

43 TESTAMENTISTA LUOPUMINEN KHO 1978 II 635. Puolisot olivat tehneet keskinäisen omistusoikeustestamentin. Kun leski oli puolisonsa kuoleman jälkeen perunkirjoituspäivänä testamenttiin merkinnyt tyytyvänsä omistusoikeuden sijaan täyteen käyttö- ja hallintaoikeuteen pesän omaisuuteen ja perilliset olivat tällöin hyväksyneet testamentin näin muutettuna, lesken katsottiin luopuneen testamentista siten, ettei hänelle voitu määrätä perintöveroa puolisonsa jälkeen.

44 KHO 2009:104 -Perintö- vai testamenttisaanto Puolisot A ja B tekivät testamentin ja määräsivät mm, että: - Mikäli A kuolee ensiksi saavat kaiken hänen varallisuutensa täydellä omistusoikeudella - sen jälkeen kun B:lle tuleva tasinko on maksettu - rintaperilliset eli lapset C, D ja E niin, että kunkin osuus on yhtä suuri. - Testamentinsaajilla oli myös oikeus ottaa testamentti halutessaan vastaan joko osaksi tai kokonaan perintökaaren 12 luvun tarkoittamana käyttöoikeustestamenttina, jolloin omistusoikeus varallisuuteen tältä osin oli menevä testamentinsaajan sijaan tuleville rintaperillisille.

45 KHO 2009:104 -Perintö- vai testamenttisaanto C oli testamentin ilmaiseman tahdon ja valintaoikeuden perusteella ottanut vastaan testamenttiosuudestaan kahdeksan kymmenesosaa (8/10) omistusoikeudella ja kaksi kymmenesosaa (2/10) käyttöoikeudella D oli vastaanottanut testamenttiosuuteensa ainoastaan käyttöoikeuden. Käyttöoikeuden alaisen omaisuuden omistusoikeus oli testamentin mukaan mennyt C:n ja D:n rintaperillisille, jotka olivat heidän sijaantuloperillisiään ja joita oli siltä osin kuin he olivat saaneet omistusoikeuden perintöverotettu A:n jälkeen.

46 KHO 2009:104 -Perintö- vai testamenttisaanto Perintö- ja lahjaverolain 33 a :n veronkiertosäännöstä ei voitu soveltaa A:n testamenttiin. A:n rintaperillisten saannot olivat testamenttisaantoja. Koska C ja D olivat ilmoittaneet vetoavansa testamenttiin vain osittain ja kun heidän ryhtymisensä oli rajoittunut vain siihen määrään, jonka he olivat ilmoittaneet vastaanottavansa, he olivat tehokkaasti luopuneet osittain testamentista Testamentin tekemistä ei voi pitää perintöveron kiertämistoimena PerVL 1.1, 2.2, 5, 6 ja 33 a

47 PERUKIRJA Selvitys: A. Jäämistöomaisuudesta ja B. Osakkaista - Tehtävä jokaisen Suomessa vakinaisesti asuneen kuoltua - Toimitettava 3 kk kuolemasta hakemuksesta lykkäys, jos tarpeen pesän laajuuden / muun erityisen syyn vuoksi - Perukirjan osakasluettelo voidaan vahvistuttaa maistraatissa - Perunkirjoituksen laiminlyönnistä ei verotuksellista sanktiota Velka- / rikosoikeudellinen vastuu Jos jako tehty ennen perunkirjoituksen toimittamista perinnönjako- / osituskirja liitetään perukirjaan Perukirja liitteineen perintöverotuksen pohjana Yleensä perintövero perustuu perukirjan perusteella tehtyyn laskennalliseen jakoon

48 PERUKIRJA Ensisijainen toimitusvelvollinen se osakas, jonka hallussa pesä on Toissijaisesti oikeuden määräämä pesänselvittäjä / perittävän määräämä testamentin toimeenpanija / valtiokonttorin asettama erityinen valtuutettu Toimitusvelvollisen on valittava 2 uskottua miestä, jotka pitävät perunkirjoituksen Uskotut miehet kutsuvat toimitukseen osakkaat / osakkaiden edunvalvojat / toissijaiset osakkaat Ilmoittaja ilmoittaa pesän omaisuuden ja uskotut miehet arvioivat sen Perukirja toimitetaan verotoimistolle 1 kk toimituksen päättymisestä

49 Perukirjan sisältö ja rakenne 1. Toimituksen aika ja paikka, 1. Johdanto-osa 2. Vainajan täydellinen nimi, ammatti ja kotipaikka sekä syntymä- ja kuolinpäivä, 3. Osakkaiden nimet, kotipaikat miten he ovat vainajalle sukua. 4. Saapuvilla olleet. - Jos jollekin ei ole annettu tietoa toimituksesta, on se sekä syy siihen perukirjassa mainittava. - Jos joku, jolle tieto on toimitettu, ei ole saapunut, on perukirjaan merkittävä, milloin ja millä tavalla hänelle oli tieto annettu. 5. Jäljennös eräistä asiakirjoista / niiden sisällöstä - Testamentti - Avioehtosopimus - Asiakirjat, joilla voi olla vaikutusta pesän tilan selville saamiseksi

50 Perukirjan sisältö ja rakenne 2. Varallisuuden merkitseminen Perukirjan varsinainen sisältö Varat ja velat kuolinhetken mukaisina ja arvostettuina Lesken varallisuus Lahjat, jotka saattavat vaikuttaa verotukseen sekä tämän omaisuuden arvo Henkilövakuutuksen nojalla maksettavien etuuksien saajat ja määrät Kuka ottaa vastaan perintöverotusta koskevia ilmoituksia ja tiedusteluja

51 Perukirjan sisältö ja rakenne 3. Vakuutukset Pesän ilmoittajan on vakuutus, että hänen perunkirjoitusta varten antamansa tiedot ovat oikeat ja ettei hän tahallisesti ole jättänyt mitään ilmoittamatta. - velvollinen valallaan vahvistamaan vakuutuksen, jos joku, jonka oikeus saattaa olla tällaisesta valanteosta riippuvainen, tahi pesänselvittäjä tai testamentin toimeenpanija sitä vaatii. - valantekovelvollisuus myös osakkaalla / eloonjääneellä puolisolla, joka ei ole ilmoittanut pesää / henkilöllä joka ryhtynyt pesän omaisuutta koskeviin toimiin Uskottujen miesten todistus siitä, että he ovat kaiken siihen oikein merkinneet ja pesän varat arvioineet parhaan ymmärryksensä mukaan.

52 LAHJAVERO Lahjaveroa on suoritettava, kun omaisuus lahjana siirtyy toiselle: 1) jos lahjanantaja tai lahjansaaja asui lahjoitushetkellä Suomessa; 2) Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta sekä sellaisen yhteisön osakkeista tai osuuksista, jonka varoista enemmän kuin 50 prosenttia muodostuu Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta. - Suomessa asuvan henkilön saamasta muusta omaisuudesta suoritettavasta lahjaverosta tehdään ulkomaisen veron hyvitys. * Tämä hyvitys ei saa olla suurempi kuin määrä, joka vastaa yhtä suurta osaa lahjaverosta kuin vieraasta valtiosta saadun omaisuuden arvo on Suomessa lahjaveron perusteena olevan omaisuuden arvosta. - Verovelkasuhde syntyy, kun lahjansaaja saa lahjan haltuunsa (=lahjan täyttyminen)

53 LAHJA / VAJAAVASTIKKEELLINEN LUOVUTUS Vastike enint. ¾ osaa käyvästä hinnasta Vastikkeen ja käyvän arvon erotus katsotaan lahjaksi - tulkintavaihtoehdot: A. Vastike alle ¾ osaa vahva presumpio lahjasta B. Vastike tasan ¾ osaa tai enemmän absoluuttinen normi (=ei verotusta) - Puronen: molemmat presumptionormeja

54 Työsuhteeseen liittyvät lahjat Jos työstä maksetaan korvausta, vaikka sitä ei ole edellytetty / korvaus ylittää käyvän tai sovitun korvauksen Suoritus lahja - tuloverotuksen edellytykset selvitettävä ennen lahjaverotusta Naapuriapu Veroton Talkootyö - Rakennus tms. Ei veroa Talkootyö verovapaan yhteisön hyväksi Yleensä ei veroa, kun kertasuoritteista - Jatkuva työnteko L. verovelvollisuus

55 Lahja / palkanlisä - Koko henkilökunnan / työnantajan palveluksesta eläkkeellä olevien työnantajalta saamaa tavanomainen ja kohtuullinen henkilökuntaetu Ei tuloveroa 1) terveydenhuollosta, poik. työntekijälle suoritettu korvaus terveydenhuolto / sairauskustannuksista; 2) henkilökunta-alennusta tavaroista tai palveluksista; 3) merkkipäivälahjaa / muu vähäinen lahja Poik. raha 4) etu työnantajan järjestämästä virkistys- tai harrastustoiminnasta - Palkka / lahja arvioinnissa huomioon: a) Kenen intressissä suoritus tapahtunut b) Suorituksen laatu c) Lahjan hinta (max 1-2 vko:n br palkka)

56 OY JA LAHJA A. Lahja osakkaalle Suoritus huomioon tuloverotuksessa - Ei lahjaverotusta B. Lahja Oy:lle Periaatteessa lahjaverotus mahdollinen Yleensä kyse pääomasijoituksesta

57 Lahja Oy:lle KHO 1986 II 597. Kaksi veljestä perusti asuntoosakeyhtiön merkiten kumpikin puolisoineen puolet osakkeista, ja toinen veljeksistä myi perustamisvaiheessa omistamansa asuinkiinteistön yhtiölle. Vaikka kaupassa sovittu vastike alitti kiinteistön käyvän hinnan perintö- ja lahjaverolain 18 :n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, yhtiön ei katsottu saaneen luovutuksen yhteydessä lahjaa, koska kauppa liittyi yhtiön perustamiseen ja luovutusta oli pidettävä pääomasijoituksena yhtiöön. Yleensä KHO päätynyt pitämään tällaisia suorituksia pääomasijoituksina

58 Lahja Oy:lle KHO 1987 B 631. Henkilö D oli myynyt omistamansa A Oy:n ja B Oy:n osakkeet C Oy:lle, jonka osakas D ei kaupan tapahtuessa enää ollut, mutta jonka osakkaina olivat hänen perheensä jäsenet. D kuoli myöhemmin. KHO katsoi, että A Oy:n ja B Oy:n osakkeiden kauppahinta ei ylittänyt 3/4 osakkeiden käyvästä arvosta, joten C Oy:n oli katsottava saaneen osakekaupan yhteydessä lahjaverotuksessa huomioon otettavan lahjan. - Poikkeuksellinen tosiseikasto D ei enää osakas lahjaluonteisen kaupan tapahtuessa Edunsaajat perheenjäseniä Oikea verosubjekti + samastamisproblematiikka?

59 Yrityksen sukupolvenvaihdos (spv) ja lahjaverotus SPV usein mahdollinen ilman veroseuraamuksia - Osakeanti + omien osakkeiden lunastus omaa pääomaa (opoa) alentamatta vapaata opoa hyväksikäyttäen Yleensä lahjaverotus ei tule kysymykseen - Alihintainen kauppa Verotus voi kohdistua muihin kuin siihen, jolta osakkeet lunastettiin - Ylihintainen kauppa: Peitelty osingonjako? - Rahastoanti: Ei lahjaveroa - Maksullinen uusmerkintä lahjavero, jos osakkeita alle käyvän arvon Merkintäoikeuden käyttämättä jättäminen voi johtaa lahjaverotukseen

60 Merkintäoikeuden käyttämättä jättäminen KHO taltio Vanhemmat omistivat lapsiensa kanssa osakeyhtiön kaikki 45 osaketta. Osakeannin yhteydessä vanhemmat luopuivat merkintäoikeuksistaan, jolloin lapset saivat merkitä kaikki 105 osaketta. Lasten katsottiin tällöin saaneen kummaltakin vanhemmaltaan osakkeitten merkintäoikeuksina perintö- ja lahjaverolaissa tarkoitetun lahjan.

61 Verovapaat lahjat Tavanomainen-koti-irtaimistolahja euroa Lahjasta ei tule veronalaista, vaikka samalta antajalta 3 vuoden kuluessa useita max lahjoja Kumulointi vain yli lahjoissa Kasvatus- / koulutusavustus - ei huoltovelvollisen antama ei tavanomainen lahja - annettava niin, ettei sitä voida käyttää muihin tarkoituksiin

62 Verovapaat lahjat KHO 1981 II 611: Isä oli avannut poikansa nimiin säästökassatilin, jolle talletettujen varojen ilmoitettiin olevan pojan koulutusta varten. Säästökirja oli jäänyt isän haltuun. Tiliä ei käytetty ennen isän kuolemaa. Perintöverolautakunta lisäsi talletusvarat isän kuolinpesän varoihin. Lääninoikeus hylkäsi pojan valituksen, jossa oli vaadittu talletuksen verovapautta perintö- ja lahjaverolain 19 :n 3 kohdan nojalla, koska talletusta ei ollut tehty sellaisin ehdoin, ettei pojalla olisi ollut mahdollisuutta käyttää varoja muuhun kuin koulutukseen. KHO katsoi, että huomioon ottaen lahjanlupauslain 4 :n säännökset talletus oli luettava isän kuolinpesän varoihin ei muutosta. - Pelkkä lahjakirjan lausuma ei riitä, jos saajalla on tosiasiallisesti mahdollisuus käyttää varat myös muuhun tarkoitukseen

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Loppukuulustelujen 18.4. ja 25.4.2008 tulokset Eronen Taisto Färkkilä Maria Huotari Harri Isoahde Henri Jokineva Eeva Kapanen Ritva Ketola Antti

Lisätiedot

Perukirja. Verotuksen näkökulmasta

Perukirja. Verotuksen näkökulmasta Perukirja Verotuksen näkökulmasta Sisällysluettelo 2 Perukirja Ilmoittaminen Perunkirjoitusvelvollisuus Perunkirjoitus Lisäaikojen hakeminen Perukirjasta tulee ilmetä Perukirjan liitteet Valtakirja Toimita

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

Perintöverotus pähkinänkuoressa

Perintöverotus pähkinänkuoressa Perintöverotus Sisällysluettelo Perintöverotus pähkinänkuoressa Perunkirjoituksesta perintöverotukseen Perukirja Liitä perukirjaan Perintöveron määräytyminen Perintöverotuspäätös Omaisuus ja vähennykset

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus Metsätilan Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016 sukupolvenvaihdos projektipäällikkö Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta Lausunto HE VM071:00/2016 Lausunto 22.8.2016 Valtiovarainministeriölle Viite: HE perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, VM071:00/2016 Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luennon sisältö 1. Lähtökohtia 2. Eräitä perintöverotuksen perusasioita 3. Perukirja

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän Lahjansaajan opas Veronalaiset lahjat Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa (ennen 1.1.2017: 4 000 euroa) tai enemmän Veronalaisia lahjoja ovat samalta lahjanantajalta

Lisätiedot

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 5.12.2013 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 5.12.2013 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä Itä-Suomen yliopisto, 5.12.2013 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luennon sisältö 1. Lähtökohtia 2. Eräitä perintöverotuksen perusasioita 3. Perukirja

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016 Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus pahan päivän varalle kattamaan äkillisen

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään

Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään 6.2.2017 Päivi Kaari johtava lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry/verotieto Oy Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään 1. Lakimääräiset perilliset 1.1. Rintaperilliset

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Tässä teille helposti täytettävä perukirja

Tässä teille helposti täytettävä perukirja Tässä teille helposti täytettävä perukirja Lue perukirjan täyttöohjeet perukirjanetissa.fi -sivulta Voitte täyttää perukirjan tietokoneellanne tai tulostamisen jälkeen käsin. Kuolemantapauksen jälkeen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Outi Pallari Cd-rom-levykkeen

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

PERINTÖ- JA LAHJAVERO KEVÄT 2015

PERINTÖ- JA LAHJAVERO KEVÄT 2015 KEVÄT 2015 1 LAINSÄÄDÄNTÖHISTORIA Leimaveroperusteinen perintö- ja lahjaverotus ennen vuoden 1919 perintö- ja lahjaverolakia. Perintöosuuksiin perustuva vuoden 1919 perintö- ja lahjaverolaki (vaihtoehto

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus Pekka Nykänen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2013 3., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS TULOVEROTUKSESSA JA LAHJAVERO- TUKSESSA

YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS TULOVEROTUKSESSA JA LAHJAVERO- TUKSESSA Valtuutussäännös VEROHALLINNON OHJE Päivämäärä Laki Verohallinnosta (237/08) 2 2 momentti 21.4.2010 Voimassaolo Diaarinumero Toistaiseksi 330/349/2010 Vastaanottaja Verohallinnon yksiköt YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 Oulu Viite Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 28.12.2016 n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Asia Rovaniemen

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos

Metsätilan sukupolvenvaihdos Metsätilan sukupolvenvaihdos Arto Leppämäki 2015 Oppaan sisältö Näin onnistut metsätilan sukupolvenvaihdoksessa sivu 2 Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen Metsäomaisuuden siirtämisen keinot Perintö

Lisätiedot

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa:

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa: OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 2.12.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija

Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo 3.9.2016 Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija www.metsapremium.fi Tärkeitä päätöksiä Päätös luopua

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa

Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Österdahl, Venla 2016 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Venla Österdahl Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Huhtikuu,

Lisätiedot

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa.

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. KUOLINPESÄN PANKKIASIAT Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. HOIDETTAVAT ASIAT ENNEN PERUNKIRJOITUSTA AUTAMME PANKKIASIOIDEN

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja Varmista elämän sujuminen kriisissäkin Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

HE 117/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta

HE 117/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta HE 117/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintökaaren lakiosaa koskevia

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS Liisa Jussila TESTAMENTIN VEROSUUNNITTELU Talousoikeuden pro gradu tutkielma VAASA 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu LYHENNELUETTELO 7 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Arvi Viita YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Arvi Viita YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS Arvi Viita YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS erityisesti verovaikutuksia silmällä pitäen Laskentatoimen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 333 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2498 Esityslistan asia TJA/19 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu ERILAISIA PARISUHTEITA Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu PERHETYYPPIEN MURROS 2000-LUVULLA 100 % 90 % 80 % 2,1 11,3 7,5 2 11 7 2 11 8 70 % 60 % 35,7 36 33 Isä ja lapsia Äiti ja lapsia 50 % 40 % 30

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15 SISÄLLYS Esipuhe 5 1 Ennakkoperintä 2 Ennakonpidätyksen Lyhenteet 15 osana verojärjestelmää 17 1.1 Ennakkoperinnän tarkoitus............................ 17 1.2 Yleisiä periaatteita....................................

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto:

Lisätiedot

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi Legaatinsaajan oikeusasemasta Tapani Lohi TALENTUM Helsinki 2011 2011 Talentum Media Oy ja Tapani Lohi Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1500-5 Kariston Kirjapaino Oy 2011 pääpiirteittäin

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

BusinessPlaza. Sukupolvenvaihdos

BusinessPlaza. Sukupolvenvaihdos BusinessPlaza Sukupolvenvaihdos Sisällys 1. Valmistelu... 3 2. Toteuttamisvaihtoehtojen kartoittaminen... 3 Toteuttamisvaihtoehdot... 3 Kauppa... 3 Lahja ja lahjanluonteinen kauppa... 5 Jakautuminen...

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

HE 172/2005 vp. keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon.

HE 172/2005 vp. keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon. HE 172/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 136 :n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista

Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Metsätilan sukupolvenvaihdos Tampere 19.5.2016 Antti Pajula Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Suomessa omistajaa vaihtaa vuosittain 15 000 metsätilaa, joista vapailla

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot